Long Sait bilong Pasin bilong Toktok long Ol Tok Ples, Holi Spirit na Bikpela Jisas Kraist


Nau planti manmeri i gat narapela narapela ol tingting long sait bilong Holi Spirit. Planti taim, tingting bilong ol i no klia o i kranki. Insait long dispela rait stret, mi laik long givim yupela wanpela gutpela save i klia moa long sait bilong namba bilong Holi Spirit na ol mak yu inap lukim olsem wanpela man, moa yet olgeta wanpela man bilong autim tok, em i pulap wantaim Holi Spirit.

Pastaim olgeta, yupela mas save gut olsem Holi Spirit Em i hap bilong wanem samting Baibel i kolim olsem "Godhead".

Long tok Grik, theiotēs, o being bilong God, ol i bin tanim long tok Inglis olsem "Godhead" na "pasin bilong God" long sampela narapela ol translesen. Insait long theiotēs, o insait long Godhead, tripela lain i stap, olsem Papa, Pikinini Man na Holi Spirit.

Yumi save olsem tru tru Papa Em i wanpela being i stap oltaim oltaim. Em i gat pasin bilong i no ken dai wankain olsem Pikinini Man. Sapos Papa na Pikinini Man tupela wantaim i stap oltaim oltaim, yumi mas kisim tu olsem Holi Spirit i stap oltaim oltaim, bikos Em i stap wanpela hap bilong Godhead, bikos Em i stap wanpela hap bilong wanem samting Baibel i kolim long tok Hibru olsem Elohim.  

Dispela hap tok Elohim, bilong bihainim diksineri Hibru bilong ol hap tok insait long Baibel, em i minim "God". Em i kain bilong hap tok Eloha long tok Hibru i soim namba moa long wanpela.

Yumi save olsem i gat moa long wanpela lain insait long Godhead bikos long taim bilong kamapim man long nating Elohim o God, i bin tok, "Larim Yumi wokim man long piksa bilong Yumi, i bihainim lukluk bilong Yumi." (Jenesis 1:26). Ol dispela hap tok "yumi" na "bilong yumi" i minim olsem i bin gat moa long wanpela being husat i bin wok wantaim long kamapim man long nating.

Narapela long dispela, i gat wanpela strongpela tok stret tu bilong Bikpela Jisas Kraist long ol aposel, dispela i pruvim moa yet olsem Godhead, o theiotēs, em i moa long wanpela lain. Dispela stret i bin kamap taim Em i bin tok strong long ol long mekim ol disaipel long olgeta kantri.

MATYU 28:19 i tok,  

Olsem na yupela go, na skulim olgeta kantri, na baptaisim ol long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man, na bilong Holi Spirit.

Yumi klia tru inap olsem Holi Spirit Em i bikpela samting tru i no long taim bilong yumi tasol tasol tu i go inap long pinis bilong dispela graun. Olsem tok i stap pinis insait long MATYU 28:20, "Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong dispela graun. Amen."

Nau, wanem ol samting i soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man? Wanem taim yumi inap tok olsem wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit?

Nau, ol manmeri i gat narapela narapela tingting ol i bihainim long skelim sapos wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit. Ol sios Pentekostal i bilip olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man sapos em inap long toktok long tok ples. Dispela i wanpela bilip i kranki tru! Em i no tru olsem sapos yu pulap wantaim Holi Spirit yu bai toktok long tok ples!

Sapos yumi bai tingim wanem samting bin kamap long ol aposel na ol Kristen bilong namba wan handet yia, maski ol i bin pulap wantaim Holi Spirit, i no olgeta bilong ol i bin toktok long ol tok ples.

1 KORIN 12:13 i tok,

Long wanem, long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais insait long wanpela bodi, sapos yumi stap ol Ju o ol man i no Ju, sapos yumi stap slevman o friman. Na God i bin mekim yumi olgeta long dring insait long wanpela Spirit.

Aposel Pol bin tokim ol Kristen bilong namba wan handet yia i stap long Korin, "long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais." Em i minim olsem, olgeta bilong ol i bin waswas. Olgeta bilong ol i bin kisim baptais long wanpela spirit na dispela em i Holi Spirit bilong God.

Bihain long baptais, ol olgeta i bin kamap ol memba bilong Sios maski ol i ol Ju, o ol man i no Ju, ol wail man, o ol man Sitia, o ol friman, o ol slevman. Bihain long ol i bin kisim baptais, wanem samting i bin kamap?

1 KORIN 12:28-30 i tok,

28 Na God i bin putim sampela insait long sios, namba wan ol aposel, namba tu ol profet, namba tri ol tisa, bihain long dispela ol mirakel, nau ol presen bilong stretim sik, ol helpim, ol gavman, ol kain kain tok ples.

Bihain long baptais bilong ol, ol i bin kisim kain kain ol presen olsem long stap ol aposel, ol tisa, ol man bilong wokim mirakel, i go i go.

29 Olgeta em ol aposel? Olgeta em ol profet? Olgeta em ol tisa? Olgeta em ol man bilong wokim ol mirakel?
30 Ating olgeta i gat ol presen bilong stretim sik? Ating olgeta i toktok wantaim ol tok ples? Ating olgeta i tanim tok?

Ol bekim long ol askim Pol i bin lainim wan wan insait long ol ves 29 na 30, olgeta em i NOGAT. I no olgeta i ol aposel. I no olgeta i gat presen bilong oraitim sik. I no olgeta i toktok long ol tok ples. Dispela i olsem maski em i tru olsem ol olgeta i bin kisim baptais long Holi Spirit.

Dispela i soim tasol olsem wanem skul tok bilong ol Pentekostal i kranki, olsem pruf long dispela man (husat bin kisim baptais) i pulap wantaim Holi Spirit em i inap long toktok long tok ples.

Sapos yupela no save long em, pasin bilong toktok long tok ples em i wanpela bilong ol nambawan doktrin bilong sios Pentekostal.

"Pasin bilong toktok long ol tok ples em i wanpela hap bilong baptais long Spirit i gat namba i bikpela tru insait long buk bilong Aposel. Em wan tasol i dispela samting bilong soim ples klia long sait bilong baptais long Spirit, dispela ol i soim ples klia olsem pruf long wanem samting yu pilim em i tru, na long dispela as, yu mas tingim olsem em i save kamap long olgeta."

Reference link:
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Baptism-in-the-Holy-Spirit

Em i wanpela skul tok i kranki tru, em i wanpela tok giaman na em i no gat as tok insait long Baibel. Dispela skul tok i no bin kam long God, na em i no bin kam long Bikpela Jisas Kraist o long ol aposel.

Tru tru, Aposel Pol i bin givim ol Kristen bilong namba wan handet yia wanpela tok strong stret long sait bilong pasin bilong toktok long ol tok ples.

1 KORIN 14:27-28 i tok,

27 Sapos wanpela man i toktok long wanpela tok ples ol man i no save, larim dispela stap long tupela, o i no moa long tripela, na dispela long taim bilong en, na larim wanpela i tanim tok.
28 Tasol sapos i no gat man bilong tanim tok, larim em pasim maus insait long sios. Na larim em toktok long em yet, na long God.

Ves 27 i minim olsem maski sapos i gat sampela lain husat inap toktok long ol tok ples, Baibel i putim mak long namba bilong ol lain husat ken toktok long ol tok ples. Mas i gat tripela tasol, tasol I NO OLGETA YET. Na wanpela man bilong tanim tok mas i stap. Sapos i no gat man bilong tanim tok, Pol i bin givim tok helpim long ol long stap isi.

Nau, wanem ol samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o insait long wanpela man bilong autim tok, moa yet?

Wanpela man bilong autim tok wantaim Holi Spirit i toktok wantu long save tru bilong God.

2 PITA 1:20-21 i tok,

20 Taim yupela i save long dispela pastaim, long i no gat tok profet bilong rait bilong God i kam long tingting bilong wanpela man em yet.
21 Long wanem, ol tok profet i no kam long taim bipo long laik bilong man. Tasol ol man holi bilong God i toktok olsem Holi Spirit i kirapim ol.

Pasin bilong toktok bilong wanpela man holi bilong God, dispela i soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long em. Taim em i toktok, em i toktok long save tru bilong God. Em i toktok long inapim bilong tok profet. Em i toktok long ol tok bilong God stret insait long Baibel.

2 PITA 1:19 i tok,

Yumi tu i gat wanpela tok bilong tok profet i klia tru moa. We long en yupela i mekim gutpela samting long yupela i was gut long en, olsem wanpela lait husat i lait long ples tudak, inap long de i kirap nupela, na sta bilong de i kirap insait long ol bel bilong yupela.

Bilip tru bilong ol aposel i bin kirapim dispela tokaut bilong ol. Maski tok profet i no kam long tingting bilong wanpela man yet, ol aposel i bin klia tru inap olsem ol i bin gat tok bilong tok profet i klia tru moa bikos Holi Spirit i bin stiaim ol. Ol i bin gat dispela bilip insait long ol bel bilong ol.

Olsem na, wanpela samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man bilong autim tok, em i olsem. Em i toktok na skulim sampela samting klia tru, sampela samting yu no inap tok nogat long en, sampela samting i no gat wanpela man inap tok nogat o birua long en. Olsem Bikpela Jisas Kraist i bin tok insait long LUK 21:13-15,

13 Na em bai tanim i kam long yupela bilong wanpela testimoni.
14 Olsem na putim dispela insait long ol bel bilong yupela, long yupela i no inap tingting strong pastaim long yupela bai bekim wanem.
15 Long wanem, Mi bai givim yupela wanpela maus na save tru, dispela olgeta birua bilong yupela bai i no inap long tok birua long tok bilong yupela yet o sanap na birua long en.

MAK 3:11 i tok,

Tasol taim ol bai bringim yupela, na givim yupela i go, no ken tingting liklik pastaim long yupela bai toktok wanem, na tu yupela i no ken tingting strong pastaim. Tasol wanem samting Em i givim yupela long dispela aua, dispela yupela bai toktok. Long wanem, em i no yupela husat i toktok, tasol Holi Spirit.

Dispela em i wanpela testimoni i kam long Bikpela Jisas Kraist yet. Na tru dispela i gat rot long kamap bikos long Holi Spirit. Em i bin promisim olsem Em bai salim Holi Spirit long ol Kristen bilong namba wan handet yia long skulim ol olgeta samting ol nid long save na tu tok bilong tok profet i klia tru.

Olsem na sapos yupela bungim wanpela man bilong autim tok husat i toktok wantu long sait bilong save tru bilong God, yupela ken klia tru long Holi Spirit i stiaim dispela man bilong autim tok.

Wanpela man husat i pulap wantaim Holi Spirit em i pulap long save long sait bilong tok bilong God.

PROVEP 1:23 i tok,

Yupela tanim long stretim bilong mi. Harim, mi bai kapsaitim spirit bilong mi long yupela, mi bai mekim yupela save long ol toktok bilong mi.

Save long sait bilong tok bilong God em i wanpela pruf olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o wanpela man bilong autim tok.

Narapela long dispela, ol pasin wanpela man i gat i soim ples klia tu stap bilong Holi Spirit insait long em.

GALESIA 5:22-23 i tok,

22 Tasol kaikai bilong Spirit em laikim tru, amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, bilip tru,
23 Pasin bilong stap isi, pasin bilong bosim bodi gut. I no gat lo i birua long ol kain pasin olsem.

Bikpela, long rait bilong Aposel Pol, i bin tok olsem namba wan kaikai bilong Holi Spirit em i pasin bilong laikim tru. Holi Spirit i stap wantaim man husat i stap insait long pasin bilong laikim tru.

Tru tru, maski sapos wanpela man i toktok long ol tok ples, maski sapos em i wokim ol mirakel, Holi Spirit bai i no stap insait long em sapos em i no gat pasin bilong laikim tru.

1 KORIN 13:1-2 i tok,

1 Sapos mi toktok wantaim ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi kamap olsem bras i pairap, o simbol i krai isi isi.
2 Na sapos mi gat presen bilong autim tok profet, na mi gat gutpela save long olgeta samting hait, na olgeta save, na sapos mi gat olgeta bilip tru, inap long mi ken rausim ol maunten i go, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi stap samting nating.

Olsem na, pasin i namba wan na bikpela olgeta yumi bai gat, sapos yumi pulap wantaim Holi Spirit, em i pasin bilong laikim tru. Yumi mas lainim long laikim tru   bilong bihainim pasin insait long Baibel. Yumi mas laikim tru God antap long olgeta samting, na tu ol man wankain olsem yumi, na tu ol birua bilong yumi.

Olsem Aposel Pol i tok, maski sapos wanpela inap long toktok long ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, sapos em i no gat pasin bilong laikim tru Holi Spirit bai i no stap insait long em. Olsem na, stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man, dispela yu no inap long skelim long em inap long toktok long ol tok ples.

Narapela long pasin bilong laikim tru, wanpela man pulap wantaim Holi Spirit em i soim ples klia tu amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, na bilip tru.

Moa yet, stap bilong Holi Spirit em i stap ples klia tu long save tru bilong man bilong autim tok husat i toktok long tok bilong God. Em i toktok long ol samting i no gat wanpela man inap long birua o sanap na birua long en wankain olsem wanem samting i bin kamap long ol aposel na long ol evanselis bilong namba wan handet yia, olsem Stefan. Taim em i pulap wantaim Holi Spirit, Stefan i bin toktok long tok tru, dispela i bin muvim ol Ju husat i no bilip long stonim em inap long i dai.

APOSEL 6:8-10 i tok,

8 Na Stiven, pulap long bilip tru na pawa, i mekim ol bikpela samting bilong winim tingting na ol mirakel namel long ol manmeri.
9 Nau sampela i kirap bilong sinagog, dispela ol i kolim sinagog bilong ol Friman, na ol man Sairini, na ol man Aleksandria, na bilong ol bilong Silisia na bilong Esia, i tok pait wantaim Stiven.
10 Na ol i no inap long sanap na birua long save tru na spirit, dispela i givim em toktok.

Pasin bilong stap isi, wankain olsem pasin bilong stap isi bilong Bikpela Jisas Kraist, em tu narapela samting bilong soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man. Kraist i bin tok, Mi Man bilong pasin isi na husat bel i stap daunbilo.

Wanem samting yumi mas mekim tasol em i olsem. Lukluk long kain bilong Bikpela Jisas Kraist, na insait long Em yumi bai lukim ol pruf bilong Holi Spirit.

Tasol wanpela samting ol lain Pentekostal i no bin luksave, em i olsem. Bikpela Jisas Kraist i no bin traim tu long toktok long ol tok ples. Em i bin toktok long dispela tok ples Em i bin kamap bikpela long en, na dispela em i tok Hibru. Tru tru, Kraist i bin pulap wantaim Holi Spirit tasol Em i no bin toktok long ol tok ples.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Strongpela Pasin bilong Lukautim Pikinini Inap Helpim long Stretim Teenage Pregnancy


Dispela hevi bilong teenage pregnancy (taim wanpela meri husat i gat 13 inap long 19-pela krismas i gat bel) i wok long kamap nogut moa moa yet, em i sampela samting bilong mekim ol papamama long pret na wari tru. Tru tru, yumi no inap long kolim em tu moa olsem teenage pregnancy bikos i gat ol taim sampela ol meri i gat bel taim ol i gat 12 o 11-pela krismas. Dispela i minim tasol olsem ol i bin wok long slip wantaim man bipo ol i gat 13-pela krismas.

Tru tru dispela i givim wari tru, na larim mi tokim yupela, dispela i no wanpela hevi i isi. Tasol i gat wanpela samting yumi inap mekim long abrusim dispela, a? Wok bilong pasim dispela hevi bilong teenage o early pregnancy (meri i kisim bel taim em i yangpela tumas), em i winim pawa bilong yumi. Yumi kamap long poin we tru tru i no gat pawa bilong man i inap long pasim pasin nogut insait long dispela graun.

2 TIMOTI 3:13 i tok,

Tasol ol man nogut na ol man bilong grisim bai wok long kamap nogut moa na nogut moa, taim ol i giamanim ol arapela, na taim ol arapela i giamanim ol.

Dispela graun i kamap nogut. Ol man i kamap nogut tru. Dispela sindaun bai i no kamap mobeta liklik. Tasol, em i redi long kamap nogut moa tasol. Hetman i strongpela olgeta bilong wanpela kantri, em tu i no inap long winim pait long pinisim olgeta ol nogut insait long sosaiti nau.

Sapos yumi laik long pasim pasin nogut i pulap insait long dispela graun nau, yumi nidim Bikpela Jisas Kraist bikos maski yumi hatwok olgeta long traim long pinisim em olgeta, ol hatwok bilong yumi bai kamap samting nating. Klia tru yumi bai fel sapos yumi bai putim bilip tasol long yumi yet.

Maski yumi no inap stopim em olgeta, yumi ken, long liklik rot bilong yumi, daunim kamap bilong teenage pregnancy sapos olgeta papamama bai mekim hap wok bilong ol. Tru tru em i mas stat insait long ol famili bilong yumi wan wan, wantaim ol pikinini bilong yumi yet. Olsem ol papamama, yumi gat ol wok tru bilong yumi long ol famili bilong yumi yet.

1 TIMOTI 5:8 i tok,

Tasol sapos wanpela i no lukautim lain bilong em yet, na moa yet ol husat i bilong hauslain bilong em yet, em i bin tok nogat long bilip tru, na em nogut moa long wanpela man i no bilip tru.

God i bin tok strong long yumi long lukautim ol hauslain bilong yumi wan wan. Em wok tru bilong yumi i nambawan olgeta. Yumi ken lukautim ol pikinini bilong yumi. Oltaim yumi ken was long ol. Yumi ken putim taim na mak bilong ol long yusim mobail. Noken larim ol sekim sekim o painim rot long go insait long wanpela sait long Internet bikos i gat ol sait, ol dispela tru tru bai kirapim tingting bilong ol long painimaut long sait bilong seks. Na oltaim i gat sans olsem nogut ol traim long mekim wanem samting ol i lukim long Internet. Na bipo yu save long em, pikinini meri bilong yu i yangpela tru em i gat bel pinis.

Maski em i tru olsem Internet i ofaim yumi planti ol samting bilong helpim na ol samting bilong winim, yupela mas save tu olsem long wankain pasin Satan i save yusim em long salim i go nabaut pasin nogut, long mekim ol tingting long kamap doti, na long grisim ol manmeri long bihainim ol pasin bilong amamas bilong dispela graun. Olsem na, ol papamama mas was oltaim.

Yumi bel hevi long dispela samting tru. Maski sapos yumi mekim olgeta kain pasin bilong lukautim ol pikinini bilong yumi, i no gat wanpela samting inap olgeta long mekim yumi long bilip olsem ol bai stap orait olgeta taim. Yumi no inap stap wantaim ol 24 aua olgeta wan wan de na sevenpela de olgeta wan wan wik. I no gat rot olgeta long ol bai no go ausait long ol haus bilong yumi. Ol save go long skul na ol narapela pablik hap. Insait long skul tu, i gat ol nogut i wetim ol olsem ol drag, ol sororiti (grup o klab bilong ol sumatin meri) na ol frateniti (grup o klab bilong ol sumatin man), ol gang, i go. Ol poro bilong ol yet na grup bilong ol pren bilong ol, ol tu ken pulim ol long pasin i no gutpela. Yumi inap long mekim long mak bilong yumi tasol ol samting bilong helpim ol pikinini bilong yumi, tasol long lukautim ol olgeta, dispela i winim strong bilong yumi.

Maski yumi laikim em o nogat, dispela graun laik i go long bagarap olgeta.

REVELESEN 11:18 i tok,

Na ol kantri i belhat, na belhat tru bilong Yu i kam pinis, na taim bilong ol daiman, inap long ol i ken kisim kot, na long Yu ken givim pe long ol wokboi bilong Yu ol profet, na long ol seint, na ol husat i pret long nem bilong Yu, man nating na bikman, na long Yu ken bagarapim olgeta ol husat i bagarapim dispela graun olgeta.

Olsem ves i tok, God bai bagarapim olgeta ol husat i bagarapim olgeta dispela graun. Yumi laik i go long bagarap olgeta na yumi wok long givim han long go long dispela. Wanpela bilong ol dispela bagarap olgeta, yumi gat asua insait long em, long bodi sait, em i bagarap olgeta bilong ol samting i stap long dispela graun.

Nau, kain olsem, man i bin mekim ol solwara long kamap wanpela hap bilong tromoi rabis na ol narapela pipia i go long en. I bin gat planti ol samting bilong solwara God i wokim olsem ol dolpin, ol sak na ol weil, ol dispela bin dai bikos long plastik - ol bin daunim em o em bin pasim nek bilong ol. Long wankain pasin, taim man i no mekim wok tru na em i givim baksait long ol samting i stap long dispela graun, ating ol dispela i bin bagarapim olgeta ozone layer (dispela hap bilong skai bilong haitim dispela graun long kain lait ol i kolim ultraviolet) bilong dispela graun, a? (

Taim yumi toktok long spirit sait, yumi laik i go tu long bagarap olgeta. Yumi bin bagarapim olgeta yumi yet bikos long ol sin bilong yumi, ol laik bilong yumi, na pasin bilong laikim tru yumi yet tasol.

Long dispela as bai i gat wanpela taim olsem God bai bagarapim olgeta ol husat i bagarapim olgeta dispela graun.

Tru tru, kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist em wan i stap hop bilong yumi. Taim Em i kam, Em bai bosim dispela graun wan tausen yia wantaim ol husat i gat hap insait long namba wan kirap bek.

REVELESEN 20:4 i tok,

Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Na long taim bilong wan tausen yia bilong bosim kingdom bilong Kraist, Em bai stretim olgeta samting i no stret.

Taim mi stadim Baibel, mi bin lainim olsem i no gat man na i no gat gavman bilong ol man inap long winim pait long stretim ol asua bilong man na long stretim ol rong   bilong sosaiti. Yumi no inap long mekim ol dispela. Yumi nidim Bikpela Jisas Kraist.

Wok bilong pasim dispela hevi bilong teenage o early pregnancy, dispela i winim pawa bilong yumi. Long mekim olsem, yumi mas pasim planti ol samting pastaim, olsem tivi na Internet. Tasol olsem wanem bai yu bosim Internet? Maski em i tru olsem ol pikinini lainim seks na olgeta kain ol kranki pasin i kam long Internet, hetman bilong wanpela kantri tu i no gat pawa bilong pasim em.

Na tu nogut yumi mas bosim ol skul tu bikos i gat ol skul, ol i lainim seks edukesen long ol yangpela sumatin bilong ol. Taim ol i yangpela tru yet, ol yangpela tingting bilong ol skul pikinini i kisim save pinis long ol samting long sait bilong seks na pasin bilong slip wantaim.

Tasol bikos yumi no inap long pasim ol, samting i gutpela olgeta yumi ken mekim em i long bungim tingting long ol pikinini man na ol pikinini meri bilong yumi yet. Long putim nus insait long ol laip bilong ol narapela lain ausait long famili bilong yumi em bai hatpela tru.

Mi tok tenkyu tumas tasol long God, olsem, olsem wanpela lidaman bilong wanpela lotu oganaisesen, Sios bilong God Intenesenel, ol brata na ol susa bilong mipela insait long bilip tru, ol papamama na ol pikinini wantaim, i bihainim tok bilong God. Ol papamama i no fel long was long ol pikinini bilong ol i stap long wanem hap. Ol i lukluk long ol i stap wantaim ol gutpela lain. Na ol i hatwok olgeta long pasim ol long marit taim ol i no redi, na taim ol i yangpela yet.

1 KORIN 7:36 i tok,

Tasol sapos wanpela man i ting long wokabaut bilong em yet i no fit tru long meri bilong em i no bin slip wantaim man, sapos meri i abrusim nambawan hap bilong ol krismas bilong em, na nid i strong long en olsem, larim em mekim wanem samting em i laik, em i no mekim sin. Larim ol i ken marit.

I gat wanpela strongpela skul bilong Baibel olsem taim pikinini meri i no abrusim namba wan hap bilong ol krismas bilong em, em i stretpela tasol olsem papamama bilong em i mekim bel i dai o pasim em long marit. Tasol taim em i abrusim pinis namba wan hap bilong ol krismas bilong em, na em i laik pinis long marit, orait, papamama ken givim tok orait bilong ol long pikinini meri bilong ol i marit.

Wanpela papa husat i pasim pikinini meri bilong em long marit em i mekim sampela samting i gutpela moa.

Olsem rait i stap pinis long 1 KORIN 7:38,

Olsem na nau em husat i givim meri long marit i mekim gutpela. Tasol em husat i no givim meri long marit i mekim pasin i gutpela moa.

Tru tru, aninit long lo bilong ol man tu, i gat kain samting olsem "legal age" (dispela krismas bilong man lo i orait long em i stap wan). Na wanpela husat i no stap yet long legal age i stap yet aninit long lukaut bilong papamama bilong em.

Olsem na, taim wanpela pikinini man o wanpela pikinini meri i stap daunbilo long legal age, papamama mas wok strong inap long lukautim ol pikinini bilong ol. Long dispela rot, ol i ken givim han long abrusim early pregnancy.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

God i Luksave i No long Olgeta Kain Baptais


Olsem wanpela man bilong autim tok, ol manmeri i kam long olgeta kain pasin bilong laip i kam long mi long askim ol askim, ol dispela i gat namba tru long kisim bek bilong ol. Maski sampela taim ol i askim wankain ol askim, mi no bin tait wanpela taim long givim ol ol bekim bilong bihainim Baibel moa yet taim mi lukim olsem ol i painim tru tok tru. Mi pilim olsem mi gat dispela wok tru long sait bilong gutpela pasin long bekim ol wantaim dispela hop olsem, long wok namelman bilong Holi Spirit, tingting bilong ol bai klia.

Olsem rait i stap pinis insait long 1 PITA 3:15,

Tasol mekim God Bikpela i stap holi insait long ol bel bilong yupela. Na stap redi oltaim bilong givim wanpela bekim long olgeta wan wan man husat i askim yupela long as bilong dispela hop i stap insait long yupela wantaim pasin bilong stap isi na pret,

Wanpela bilong ol askim ol man save i askim planti taim olgeta, em i long sait bilong baptais. Ol laik long painimaut stret sapos i gat nid yet long ol long kisim baptais gen sapos ol i laik long kamap ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, taim ol i tingim ol i bin kisim baptais pinis insait long ol olpela lotu bilong ol.

Long dispela askim, bekim bilong mi i no gat giaman i olsem, sapos yu bin kisim baptais long wanpela kain pasin i no bihainim wanem samting Baibel i skulim, orait, dispela baptais i minim samting nating.

MAK 7:7 i tok,

Tasol ol i lotuim Mi nating, taim ol i skulim ol man long ol tok strong bilong ol man na tok em ol skul bilong God.

Sapos wanem samting yu bin kisim long taim bipo em i ol skul tok na ol tok strong bilong ol man tasol, olgeta samting yu mekim long nem bilong pasin lotu, na tu lotu bilong yu long God, em i stap samting nating.

Mi laik tok gen, sapos yu bin kamap wanpela man husat ol man bilong autim tok i giaman i bin paulim na yu bin kamap wanpela man bilong bihainim ol skul tok, ol tok strong na ol doktrin bilong ol man, wok bilong kisim bek i antap olgeta tu, olsem long lotuim Man husat i kamapim yumi long nating, dispela bai kamap samting nating.

TAITAS 1:14 i tok,

Ol i no ken givim ia long ol giaman stori nating bilong ol Ju, na ol tok strong bilong ol man, husat i tanim na lusim tok tru.

Dispela hap tok "kisim baptais gen" em i inap tru tasol taim yu kisim baptais tru. Sapos namba wan baptais yu bin kisim em i dispela kain baptais God i luksave long en, orait yumi inap tok olsem dispela bai kamap wanpela baptais gen, o long kisim baptais gen.

Tasol, sapos wanem samting yu bin kisim, em i sampela samting i stap samting nating o i no gat namba, em i no bihainim gutpela tingting na toktok tu long yusim "long kisim baptais gen" bikos yu no bin kisim baptais tru yet wanpela taim. Sapos yu bin kisim baptais insait long wanpela sios i save skulim ol doktrin na ol tok strong bilong ol man, God i no luksave long baptais bilong yu.

Moa yet, EFESAS 4:4-5 i tok,

4 I gat wanpela bodi, na wanpela Spirit, yes, olsem God i singautim yupela long wanpela hop bilong singaut bilong yupela,
5 Wanpela Bikpela, wanpela bilip tru, wanpela baptais,

Yu mas lukim dispela pasin bilong Aposel Pol long toktok strong long ol samting. Em i yusim yusim gen "wanpela". I gat wanpela bodi, na wanpela Spirit. Dispela bodi i wanpela em i sios.

KOLOSI 1:18 i tok,

Na Em i het bilong bodi, sios...

Yumi klia tru olsem dispela bodi Efesas 4:4 i toktok long en em i sios. I gat wanpela bodi na wanpela spirit. Wanem wanpela spirit? Wanpela spirit i givim laip long bodi bikos olsem JEMS i tok, "Bodi i no gat spirit i dai pinis." (Jems 2:26) Em i samting nating. Long wankain pasin dispela bilip i no gat wok i dai pinis tu.

"Olsem God i singautim yupela long wanpela hop bilong singaut bilong yupela." (Efe. 4:4) I gat wanpela baptais tasol, i gat wanpela trupela bodi tasol, o sios, na i gat wanpela trupela baptais tasol. Dispela hap tok "trupela" yu no inap long painim insait long ves tasol olgeta dispela samting Aposel Pol i kolim wan wan, ol i ol trupela samting long sait bilong kisim bek. Wanpela bodi, wanpela spirit, wanpela hop, wanpela Bikpela, wanpela bilip tru, wanpela baptais - ol olgeta i stap insait long dispela bodi, o sios. Olsem na, baptais i stap insait long dispela bodi.

1 KORIN 12:13 i tok,

Long wanem, long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais insait long wanpela bodi, sapos yumi stap ol Ju o ol man i no Ju, sapos yumi stap slevman o friman. Na God i bin mekim yumi olgeta long dring insait long wanpela Spirit.

Dispela em i tokaut bilong Aposel Pol long ol Kristen bilong fes handet yia. Olgeta samting i stap insait long bodi. Olgeta samting long sait bilong kisim bek na lotu i stap insait long dispela bodi, dispela em i trupela sios bilong Baibel. Nau, sapos yu bin kisim baptais ausait long dispela bodi, mi tok stret long yu, baptais bilong yu em i samting nating.

Yumi no inap yusim dispela hap tok kisim baptais gen bikos, tru tru, yu no bin kisim baptais yet. Em i no orait long tok olsem yu bai kisim baptais gen bikos yu no bin kisim tru trupela baptais yet.

Long toktok bilong bihainim Baibel, sapos yu bin kisim wanpela baptais insait long wanpela rong banis, o i kam long wanpela rong sios, baptais bilong yu em i samting nating. Olsem, tru yu no bin kisim wanpela samting.

Olgeta taim yumi mas bihainim strongpela pasin bilong Baibel. Yumi no ken tingting ausait long ol hap arere bilong Rait Holi, tasol olgeta taim yumi mas stap insait long ol hap arere bilong em. Na bilong bihainim Rait Holi, trupela baptais i wanpela, na em i stap insait long bodi, dispela em i Sios bilong God.

Tru tru, nem bilong sios tu i soim ples klia tok tru. Olsem wanem yu inap long kisim trupela baptais sapos, kain olsem, nem bilong sios bilong yu em i Seventh Day Adventist Church? Trupela sios bilong Baibel i gat nem bilong bihainim papa bilong em. Trupela sios bilong Baibel i bilong God olsem na long dispela as em i gat nem Sios bilong God. Em i rong long kolim em long narapela nem bikos i gat   wanpela doktrin insait long Baibel olsem yu mas kolim trupela sios bilong bihainim nem bilong papa bilong em, husat i no narapela, em i God.

Mi tok gen, trupela baptais i stap insait long Sios bilong God, i no insait long olgeta narapela. Olsem na, baptais ausait long Sios bilong God em i samting nating. Em i samting nating. Em i no stretpela. God i no luksave long em.

 Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Stat long Hap Is i Go long Hap Wes


Wanpela bilong ol lain husat i save ritim dispela blogsait husat i gat wari, em i bin askim, “Ating i gat wanpela tok profet insait long Baibel long sait bilong Filipins, o?” Wantu em i kam bek long tingting bilong mi, olsem sampela taim long 1980 nabaut, wanpela man bilong sutim tok i birua long mi long provins Pampangga we mi bin autim tok olgeta wan wan nait, em i bin askim, “Yu inap long ritim Filipins insait long Baibel, o?” Na bihain wanpela longpela toktok i bin kamap long sait bilong wanem samting yu no inap long ritim insait long Baibel. Kain olsem, maski nem “pait bin” i no stap insait long Baibel, ampalaya long tok ples Tagalog, as tru na being stret bilong dispela kain kumu i stap insait long Baibel. Mi bai ritim long yu long buk bilong Jenesis 1:11- 12,29

“Na God i bin tok, Larim dispela graun i kamapim gras, sayor i karim pikinini kaikai, na prut diwai i karim prut i bihainim kain bilong en, husat pikinini kaikai bilong en i stap insait long em yet, antap long dispela graun. Na em i bin kamap olsem. Na dispela graun i bin kamapim gras, na sayor i karim pikinini kaikai i bihainim kain bilong en, na diwai i karim prut, husat pikinini kaikai bilong en i stap insait long em yet. Na God i bin luksave long dispela em i gutpela. Na God i bin tok, Lukim, Mi bin givim yutupela olgeta wan wan sayor i save karim pikinini kaikai, dispela i stap antap long pes bilong dispela graun olgeta, na olgeta wan wan diwai, insait long husat i gat pikinini bilong diwai i karim pikinini kaikai. Long yutupela dispela bai stap bilong kaikai.”

Em i klia insait long ves olsem God i bin kamapim long nating olgeta wan wan sayor bilong kaikai. “Olgeta wan wan sayor.” Olgeta wan wan sayor i minim olgeta wan wan diwai samting na olgeta wan wan kumu i bihainim kain bilong en. Mi laik long yu lukim dispela hap tok “i bihainim kain bilong en” na “i karim pikinini kaikai.” Pait bin i stap aninit long dispela kain. Eksodas 12:8 i pruvim dispela.

“Na ol bai kaikai dispela mit long dispela nait. Ol i mas kukim long paia na kaikai dispela wantaim bret i no gat yis na ol sayor i gat pait.”

Taim God i bin tok strong long ol Israel long mekim Pasova, God i bin givim strongpela skul long ol long kaikai pikinini sipsip bilong Pasova wantaim ol kumu i pait na no gat tupela tingting olsem pait bin i pait. Olsem na em i no minim olsem, sapos wanpela nem stret i no stap long rait bilong Baibel, em i no stap insait long Baibel. Tru tru, Baibel em i glas bilong lukluk long em yumi ken skelim o lukim ol samting i stap stat long taim bilong kamapim long nating. Ol samting i pinis olgeta tu ol yu ken painim insait long Baibel. Kain olsem, ol dainoso, maski ol i pinis olgeta nau, ol i stap long rait bilong Baibel. Ol i pinis olgeta nau, tasol ol i stap insait long Baibel. Wankain samting i tru wantaim Filipins. Ferdinand Magelan i bin painimaut em long 16 Mas 1521, na i givim nem long em bilong givim biknem long King Filip Sekan bilong Spein, sampela taim long yia 1543. Olsem na em i bin gat nem “Las Islas Filipinas” o Ol Ailan bilong Filipins.

I gat ol bikpela kantri long dispela graun nau, ol i stap, we nem bilong ol i no stap insait long Baibel. I gat wanpela tok bilong givim tingting long kantri bilong Saipras, maski dispela hap tok “Saipras” i no stap long rait bilong Baibel. Baibel i kolim em olsem “Chittim”, tasol hap tok Saipras i no stap insait long Baibel. Amerika, Gret Briten o Yunaitet Kingdom i no stap tu long wanpela hap bilong Baibel. I gat ol tok profet insait long Baibel, ol i no kolim nem. Olsem na, em i stretpela olsem yumi no inap painim ol dispela nem insait long Baibel.

Las buk bilong Baibel Jon i bin raitim long las hap bilong fes handet yia bilong taim bilong yumi. Ol buk bilong Olpela Kontrak na ol profet ol i bin raitim i kam olgeta long 1,300 yia bipo long Kraist. Olsem na wanpela nem, dispela ol bin givim long wanpela kantri stret long yia 1500 nabaut tasol bilong taim bilong yumi, yu no inap long painim insait long Baibel na em i stretpela. Tasol em i no minim olsem, bikos yu no inap ritim nem bilong wanpela kantri stret insait long Baibel, dispela kantri i no stap insait long tok profet bilong Baibel – olsem long sait bilong kantri bilong mi, Filipins.

Wanem samting tru i kamap, dispela i bihainim laik bilong God, em i stap insait long Baibel. Mi bilip long dispela autim tok bilong trupela sios i kamap insait long Filipins, em i stap insait long Baibel. Yumi ken ritim i kam long ol tok profet bilong rait holi. I gat wanpela tok profet insait long buk bilong Malakai 1:11, em i tok -

“Long wanem, i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju. Na insait long olgeta wan wan ples ol bai ofaim insens long nem bilong Mi, na wanpela ofa i klin. Long wanem, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol haiden, BIKPELA bilong ol ami i tok.”

Dispela i stap ples klia insait long dispela tok profet namel long ol haiden o ol man i no Ju. Dispela hap tok “ol man i no Ju” i minim “ausait long Israel”. Bilong mekim klia long sait bilong dispela, yumi ken ritim Efesas 2:11-12:

“Olsem na holim tingting, long taim yupela i stap long taim bipo ol man i no Ju long bodi, husat ol husat ol i kolim Lain Bilong Katim Skin long bodi ol i wokim long ol han i kolim Lain Bilong i No Katim Skin, Bikos long dispela taim yupela i no gat Kraist, taim yupela i
stap ol ausait man long kantri bilong Isrel, na ol ausait man long ol kontrak bilong promis, taim yupela i no gat hop, na yupela i no gat God long dispela graun,”

Olgeta kantri ausait long Israel, dispela em i namba wan kantri aninit long God, ol i gat nem olsem ol man i no Ju. Na olsem Baibel i tok, insait long tok profet bilong buk bilong Malakai, nem bilong Bikpela God bilong Israel bai stap bikpela namel long ol haiden o ol man i no Ju. Na dispela i stat long hap sankamap.

Mi laik long pulim ol man husat i gat bikpela save long Baibel long lukluk gut tru. Hap sankamap i stap long rait hia em i no hap is bilong Jerusalem tasol em i hap is we sankamap i save stat. Yumi save olsem san i save kamap long hap bilong Hap Is Longwe na dispela em i we kantri bilong mi stap long en. Filipins i stap long Hap Is Longwe na i no long hap is klostu. Sapos yumi bai tingim toktok bilong tok profet insait long Malaki, em i stap namel long ol man i no Ju. Olsem na, em i no stap long Hap Is Namel o insait long hap is klostu we lotu Kristen i bin kamap pastaim tasol em i stap insait long narapela hap is, dispela i narakain long hap is klostu we ol i bin autim tok long lotu Kristen pastaim, dispela hap is klostu. Olsem na, i gat narapela hap is na dispela hap is klia tru mekim klia i stap insait long Baibel olsem dispela hap is, i stat long we san i save kamap. Olsem tok profet i tok, “…stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju.” Bilong wanem? Em i bikos ol bai ofaim insens i go long nem bilong Bikpela God bilong Israel. Insens insait long ves i no toktok long insens long bodi sait. Em i stap insait long buk bilong Revelesen 5:8 -


“Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.”

Insens em i piksa bilong ol beten bilong ol seint. Olsem na bai i gat lain manmeri insait long hap is, ol bai ofaim ol beten long God na God bai luksave long ol beten bilong ol. Ol dispela i lain manmeri bilong God insait long hap is. Long sait bilong dispela, i gat arapela tok profet insait long buk bilong Sekaraia 8:7 -


“BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Lukim, Mi bai kisim bek ol manmeri bilong Mi long hap bilong hap is, na long hap bilong hap wes.”

Olsem na, bai i gat lain manmeri bilong God insait long hap is. Tasol, yumi noken givim baksait long dispela i gat rot long kamap, olsem taim yumi yusim hap tok “hap is”, em ken minim Siapan bikos em tu i stap insait long hap is. Tru tru, em i gat nem olsem “Hap bilong San i Kamap”

Em ken minim tu Indonisia. Em ken minim tu Filipins na ol narapela kantri insait long Hap Is Longwe tasol wanem samting i pulim lukluk insait long tok profet, olsem em i toktok long ol manmeri i save beten i go long God bilong Israel. I no gat wanpela taim insait long stori bilong Siapan o ol narapela kantri insait long Hap Is Longwe olsem nem bilong Bikpela God bilong Israel, God bilong Ebraham, Aisak na Jekop i bin kisim biknem namel long ol man i no Ju o ol haiden insait long Siapan.

Bikpela hap bilong ol kantri long hap is i gat lotu bilong ol yet. Kain olsem, lotu Budist i gat biknem tru insait long Siapan na ol narapela lotu bilong hap is. Ol i no bilip long Bikpela God bilong Israel. Tasol insait long Filipins, em i dispela wanpela kantri tasol insait long Esia husat i bilip long Baibel na i luksave long Baibel olsem buk i gat namba long bilip bilong ol. Na insait long Filipins, mi bilip, i stap inapim bilong dispela tok profet olsem bai i gat wanpela lain manmeri bilong God na ol dispela manmeri bai ofaim insens o ol beten long Bikpela God bilong Israel. Tasol olsem wanem yumi ken save long ol i lain manmeri bilong God na olsem wanem bai ol kamap lain manmeri bilong God? Em bin tok, “Mi bai kisim bek lain manmeri bilong Mi long hap bilong hap is…”

Bipo lain manmeri bilong God inap long kamap, God mas yusim sampela man long autim tok tru. Insait long buk bilong Aposel 15:14 -


“Simion i bin tokaut long God i bin go lukim ol man i no Ju pastaim olsem wanem, bilong kisim ausait long ol wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em.”

Simion bin stori long wanem rot pastaim God i bin go lukim ol man i no Ju bilong kisim ausait long ol wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em. Olsem na God bai go lukim ol man i no Ju, bilong kisim ausait long ol man i no Ju wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em. Na olsem wanem dispela inap long kamap? Olsem wanem bai dispela i kamap? Baibel gen insait long buk bilong Aposel 9:15 i gat dispela toktok -

“Tasol Bikpela i tokim em, Go long rot bilong yu. Long wanem, em i wanpela man Mi makim long Mi, bilong karim nem bilong Mi long ai bilong ol man i no Ju, na ol king, na ol pikinini bilong Isrel.”

Dispela ves i toktok long man olsem Aposel Pol. Inap long wanpela lain manmeri bilong God i kamap, bai i gat wanpela man husat God i makim olsem Aposel Pol. Pol i bin kisim namba long God, pastaim, insait long taim bilong ol Kristen, long kamap man i go pas bilong lotu Kristen namel long ol man i no Ju. “em i wanpela man Mi makim long Mi, bilong karim nem bilong Mi long ai bilong ol man i no Ju…” em i tok insait long tok profet. Na Aposel bin inapim dispela. Taim em i bin autim tok, em bin tok insait long buk bilong Aposel 13:46-47 olsem -

“Nau Pol na Barnabas i wok long kamap ol man i no pret, na tok, Em i gat nid long mipela i mas toktok long tok bilong God long yupela pastaim. Tasol taim yumi luksave long yupela i putim dispela longwe long yupela, na jasim olsem yupela yet i no gat namba inap long kisim laip i stap gut oltaim oltaim, harim, mipela i tanim i go long ol man i no Ju. Long wanem, Bikpela i bin tok strong long mipela olsem, i spik, Mi bin putim Yu bilong stap wanpela lait long ol man i no Ju, inap long Yu ken stap samting bilong kisim bek i go inap long las hap bilong dispela graun.”

Em i klia insait long ves olsem Pol bin tokim ol Israel, husat i bin givim baksait long autim tok bilong em, olsem bai em i go long ol man i no Ju. “…i gat nid long mipela i mas toktok long tok bilong God long yupela pastaim. Tasol taim yumi luksave long yupela i putim dispela longwe long yupela, na jasim olsem yupela yet i no gat namba inap long kisim laip i stap gut oltaim oltaim, harim, mipela i tanim i go long ol man i no Ju…” Bilong wanem? Bikos dispela em i as tru bilong tok profet (insait long ves 47) “Long wanem, Bikpela i bin tok strong long mipela olsem (insait long tok profet)…” Em i stap insait long tok profet bilong Aisea i spik “Mi bin putim Yu bilong stap wanpela lait long ol man i no Ju, inap long Yu ken stap samting bilong kisim bek i go inap long las hap bilong dispela graun.” Olsem na namba wan taim ol i bin autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel long ol man i no Ju, Aposel Pol em i man husat God bin makim. Tasol yumi ken tingim olsem ol man i no Ju husat Aposel Pol i toktok long en, ol i no dispela ol man i no Ju i stap long Hap Is Longwe bikos em i no bin autim tok long Hap Is Longwe. Ol man i no Ju, long husat God bin salim Aposel Pol, em i ol man i no Ju long ol hap arere nabaut bilong Graun Holi na i go olgeta long kantri Gris, ol man i no Ju insait long dispela hap kingdom bilong Rom i bosim. Tasol tok profet bilong Malakai i toktok long ol man i no Ju stret husat i stap long hap is. Olsem na, long dispela tok profet stret, em i no Aposel Pol husat bai kamap man husat God i yusim long bungim lain manmeri bilong Em long dispela hap stret bilong dispela graun. Bai i gat narapela man olsem Pol husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel i bikpela long hap is. Na dispela hap is, dispela hap sankamap, i narakain long Jerusalem o long Graun Holi, dispela i stap long Hap Is Namel.

Nau, i gat kain man wankain olsem Aposel Pol long hap is husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel, a? I gat wanpela tok profet, dispela i toktok long yumi long sait bilong being bilong em, na i gat wanpela tok profet, dispela i toktok long yumi long wanem taim dispela man bilong God o man husat God i yusim wankain olsem Aposel Pol husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel long hap is, a? Yes, mas i gat insait long Baibel bikos olsem mi bin tok bipo, oltaim i gat inapim bilong tok tru bilong God i stap insait long rait holi pinis, moa yet insait long ol tok profet.

I gat planti tru ol man bilong autim tok long hap is husat i tok olsem ol yet dispela man husat God i yusim long autim tok tru. Wanpela bilong ol i gat biknem tru long Hap Is Longwe, em i wanpela man Koriya, nem bilong em Sun Myung Moon. Narapela em i wanpela man Filipins, nem bilong em Felix Manalo husat i skulim olsem em i dispela ensel i go antap long hap is insait long buk bilong Revelesen Sapta 7. Narapela yet em i wanpela man Filipins, nem bilong em Salvador Payawal, husat bin autim tok olsem kam bek gen bilong Bikpela Jisas Kraist long dispela graun bai kamap long 1 Jenueri 2001, 12:01 belo biknait. Na yes, insait long Filipins, Brada Soriano tu i stap. Husat namel long ol dispela, husat i tok olsem ol yet i ol man husat God i yusim long kamapim lain manmeri bilong God long Hap Is Longwe, em i trupela mausman bilong God? Yumi ken putim lukluk gen long tok profet insait long hap is. I no gat tupela tingting olsem em i bihainim Baibel, olsem, bilong bihainim tok profet, bai i gat lain manmeri bilong God long hap bilong hap is. Dispela hap is i stap long rait em i no Hap Is Klostu. Em i toktok stret long narapela hap is. Na yumi bin lukim dispela bipo, em i ken kamap long Hap Is Longwe. Tasol, yumi ken lukim husat man God bai yusim long autim tok long glory bilong nem bilong Em namel long ol man i no Ju o lain manmeri bilong God long hap is o long Hap Is Longwe. Insait long buk bilong Aisea 24:15 em i tok -

“Olsem na yupela mas givim glori long BIKPELA long hap sankamap, yes long nem bilong BIKPELA na God bilong Isrel long ol ailan bilong solwara.”

Mi gat laik long yupela lukim wanem samting ves i toktok long en. Tok profet i toktok long lain manmeri i givim glory long nem bilong Bikpela God bilong Israel long ol ailan bilong solwara long hap sankamap. Yupela lukim hap tok Aisea bin yusim “ol ailan bilong solwara long hap sankamap?” Olsem na, dispela kantri em i toktok long en, em i gat planti ol ailan na ol i ol ailan bilong solwara. Ol skel bilong dispela kantri ol i kolim Ol Ailan bilong Filipins o bihain Filipins em i fit tumas. Bai i gat lain manmeri (i kam long we? Insait long ol dispela ailan??) i givim glori long nem bilong God bilong Israel. Dispela em i wanpela tok profet long sait bilong em, tru tumas em i gat samting long sait bilong Malakai 1:11, dispela yumi bin yusim bipo. Nau, olsem wanem bai ol dispela manmeri givim glory? Wanem samting bai stiaim ol long givim glori long nem bilong Bikpela God bilong Israel long hap is? I gat narapela tok profet yet insait long buk bilong Jeremaia. Tasol bipo yumi ritim kain tok profet olsem, yumi ken painimaut long Jeremaia i wanem kain profet. Insait long buk bilong Jeremaia 1:5 Bikpela bin tok -

“Bipo Mi wokim yu long bel bilong mama Mi save long yu. Na bipo yu kam ausait long bel Mi mekim yu kamap holi, na Mi makim yu wanpela profet bilong ol kantri.”

God i bin makim em wanpela profet bilong ol kantri. Em minim, tok profet bilong Jeremaia i no toktok long kantri bilong Israel tasol tu ol narapela kantri. Na tru tumas em i ken kamap olsem Filipins em i wanpela hap bilong tok profet bilong buk bilong Jeremaia. Insait long Jeremaia 30:19-22,24 -


“Na ausait long ol bai kam nek bilong tok tenkyu na nek bilong ol lain husat i wokim amamas. Na Mi bai mekim ol i kamap planti moa, na ol bai i no inap stap liklik lain. Mi tu bai givim glori long ol, na ol bai i no inap stap liklik. Ol pikinini bilong ol tu bai stap olsem bipo, na bung bilong ol lain manmeri bilong ol bai kamap strong long ai bilong Mi, na Mi bai wokim mekim save long olgeta husat i givim hevi long ol. Na stiaman bilong ol bai kam long ol yet, na nambawan gavman bilong ol bai kam ausait long namel bilong ol. Na Mi bai mekim em long kam klostu, na em bai wok long kam klostu long Mi. Long wanem, husat em i dispela husat i kirapim bel bilong em long kam klostu long Mi, BIKPELA i tok? Na yupela bai stap ol manmeri bilong Mi, na Mi bai stap God bilong yupela. Strongpela belhat bilong BIKPELA bai i no inap kam, inap long Em i bin mekim dispela, na inap long Em i bin wokim wok long as tingting bilong bel bilong Em. Long ol de bihain yupela bai tingim na skelim dispela.”

Dispela tok profet i tok olsem bai i gat lain manmeri bilong God long ol las de. Yu mas tingim dispela samting tru insait long tok profet – olsem ol i lain manmeri bilong God long taim bilong pinis o long ol de bihain. Ausait long dispela lain manmeri bai kam pasin bilong givim biknem na givim tenkyu i go long Bikpela God bilong Israel. Tasol yu mas lukim tu olsem insait long ol dispela ves yumi kolim, ol i stap liklik. Tasol, pawa bilong God bai no lukim ol stap liklik olgeta taim bikos Em bin tok, “Mi bai mekim ol i kamap planti moa…,” i minim olsem, ol bai stat liklik lain. “Mi tu bai givim glori long ol, na ol bai i no inap stap liklik…,” i minim olsem, taim ol i kamap ol bai stap liklik lain na ol bai stap liklik. Ausait long ol bai kam givim tenkyu na nek bilong ol husat i wokim amamas bilong givim glori long nem bilong Bikpela God bilong Israel. Olsem wanem dispela bai stat? Insait long tok profet tu, em i tok olsem ausait long ol bai kam nambawan gavman bilong ol o lidaman bilong ol na ol hetman bilong ol bai kam long ol yet. Wanpela lidaman o nambanwan gavman, i kam long namel bilong ol, bai i kam. Olsem na bai i gat wanpela man husat God i yusim olsem Aposel Pol husat bai stiaim ol long kamap lain manmeri bilong God. Lidaman bilong ol bai kam long ol. Wanpela samting tru bilong mekim ol man i kirap nogut, Brada Eli Soriano i no bin kam long narapela lotu lain. Mama karim em, taim papamama bilong em i kamap ol memba bilong Sios bilong God pinis na ol i stap liklik. Taim Brada Nicolas Perez i dai, Brada Eli Soriano i bin kisim wok bilong bosim Sios bilong God, long dispela taim em i stap liklik tru.

Nogut ol man bilong sutim tok i birua long mipela bai tok, “Orait, olsem na, em i no Soriano husat bin stat long autim tok. Em i Nicolas Perez.” Em i tru, na mipela bai no tok nogat long dispela, tasol tok profet i klia – em i no Perez husat God bai luksave long en olsem lidaman. Em i wankain olsem Jon bilong Baptais tasol husat bin autim tok long stat bilong lotu Kristen. Em i no bin kamap lidaman tasol em i man bilong tok i go pas. God i bin yusim Nicolas Perez long statim autim tok tasol em i no dispela lidaman husat i sapos long stiaim lain manmeri bikos em i bin kam long narapela lotu lain. Wankain tumas olsem Manalo, husat tu i tok olsem em yet inapim bilong dispela tok profet. Long dispela, Manalo, em i no inap long inapim, bikos em i bin wanpela Katolik na em i bin kamap wanpela memba bilong planti tru ol lotu lain bipo em i bin kamapim Sios bilong Kraist (Iglesia ni Cristo o Church of Christ, of Manalo) bihain olgeta insait long Filipins. Em i wankain tumas olsem dispela man Koriya husat mama bin karim insait long wanpela pasin lotu bilong hap is. Tasol, mama i bin karim Brada Soriano insait long Sios bilong God. Papamama bilong em i kamap ol memba pinis bipo mama bin karim em. Dispela i inapim tok profet bilong Jeremaia, dispela i tok “Na stiaman bilong ol bai kam long ol yet, na nambawan gavman bilong ol bai kam ausait long namel bilong ol. Na Mi bai mekim em long kam klostu, na em bai wok long kam klostu long Mi. Long wanem, husat em i dispela husat i kirapim bel bilong em long kam klostu long Mi, BIKPELA i tok?” Na dispela bai kamap long ol de bihain o long taim bilong pinis.

Arapela long tok profet bilong Jeremaia, i gat narapela tok profet, dispela yu ken yusim insait long Baibel long toktok long kain man olsem Brada Eli Soriano, a? Insait long buk bilong Revelesen 1:3 em i tok -

“Blesing i stap long em husat i ritim, na ol husat i harim ol toktok bilong dispela tok profet, na holimpas ol dispela samting, dispela em i raitim insait long en. Long wanem, taim em i klostu.”

Long taim bilong pinis, klostu long taim Bikpela Jisas Kraist i kam, i gat narapela tok profet insait long buk bilong tok profet Revelesen olsem bai i gat wanpela man husat bai ritim Baibel. I gat ol lain husat bai harim ol tok bilong tok profet bilong Baibel taim em i ritim long ol, ol manmeri bai harim na ol bai inapim ol samting i stap pinis long rait bilong tok profet. Mi bilip wantaim bel olgeta bilong mi olsem dispela i bin kamap inap long dispela oganaisesen i bin stat long hap is, dispela nau planti man i kolim olsem Sios bilong God Intenesenel. Em i kain man olsem Brada Soriano husat God bin yusim long mekim ol manmeri long ol ailan bilong solwara long hap is long harim dispela tok tru. Tru tru, Brada Soriano i gat biknem stat long hap antap i go daun long hap daunbilo bilong ol ailan bilong Filipins bikos long autim tok bilong em, dispela em i wok long mekim long 40-pela yia bilong laip bilong em.

Nau, Brada Soriano i stap long hap wes. Yet, sapos God bai larim, em i redi long God yusim em long ol lain bilong hap wes bikos tok profet i tok, sapos yumi bai go bek long Malakai 1:11 -


“Long wanem, i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju. Na insait long olgeta wan wan ples ol bai ofaim insens long nem bilong Mi, na wanpela ofa i klin. Long wanem, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol haiden, BIKPELA bilong ol ami i tok.”

Em i tok olsem “i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun”, i minim long hap wes, em i samting God i makim pinis long kamap bihain na pasin bilong bilip tru, ol dispela i bin bringim Brada Soriano i kam long hap is i go long hap wes. Inap long yupela save, nau em i wok long autim tok long hap wes bilong mekim ol kantri i lukim tok profet olsem God Bikpela bin tok olsem stat long hap bilong hap sankamap i go long hap san i go daun, o i kam long hap is i go long hap wes, “Mi bai kisim bek lain manmeri bilong Mi long hap bilong hap is na long hap bilong hap wes.” Mi bilip long strongpela wok bilong ol tok bilong God. Mi bilip long ol pawa bilong tok bilong God. Dispela olgeta bai kamap tru. Na mi redi long kamap wanpela liklik man husat God i yusim bilong dispela tok profet!

Olsem na helpim mi, God. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Wanem Taim Baptais i No Stretpela na i No Trupela?


Wanpela man husat bin kisim baptais long wara long lotu bilong en bipo, em i nidim long go insait long baptais long wara gen sapos em i laik long kamap wanpela memba bilong Sios bilong God Intenesenel, a?

Pastaim tru, yumi ken tingim tokaut bilong Bikpela Jisas Kraist insait long Mak 7:7, dispela i tok,

Tasol ol i lotuim Mi nating, taim ol i skulim ol man long ol tok strong bilong ol man na tok em ol skul bilong God.

Em i stap ples klia tru, moa yet long dispela taim, olsem i gat ol lotu lain husat i no skulim ol tok strong bilong God stret olgeta. Tasol, ol i skulim ol tok strong bilong ol man. Dispela i olsem maski Rait Holi i givim strongpela tok lukaut olsem yumi noken skruim o rausim wanpela samting long wanem samting God i toktok long en na wanem samting Em i laik long inapim.

PROVEP 30:5-6 i tok,

5 Olgeta wan wan tok bilong God em i klin. Em i plang long ol husat i putim bilip bilong ol long Em.
6 Yu no ken skruim samting long ol toktok bilong Em, nogut Em i krosim yu, na ol i painimaut pinis yu man bilong giaman.

Wanpela man husat i skruim wanpela samting long tok bilong God, God i kaunim em olsem wanpela man bilong tok giaman.

Pasin bilong planti ol pasta i pulap long giaman nau i olsem, ol i kisim sampela samting i kam long Baibel, nogut wanpela ves, dispela ol i paulim i lusim trupela as bilong en, na bihain ol i abusim ol tok strong bilong ol man wantaim em. Na ol dispela nau em i wanem ol samting ol i skulim na wanem ol samting ol i gat laik long ol man husat i bihainim ol i bilipim.

I winim olgeta man na olgeta narapela samting, em i Baibel, dispela i toktok long yumi long trupela ol skul tok bilong gutnius. Na olsem Baibel i tok, ol man mas mekim fri ol wok long sait bilong ol skul tok bilong Bikpela.

2 KORIN 11:7 i tok,

Ating mi bin mekim samting bilong bagarapim bel taim mi daunim nem bilong mi yet inap long mi ken litimapim yupela, bilong wanem, mi bin autim gutnius bilong God long yupela fri?

Ol man i mas autim gutnius fri. Na bikos baptais em i wanpela hap bilong gutnius, ol man mas givim em fri tu.

Sapos wanpela man i bin kisim baptais bihain long peim wanpela mani, orait, wanem samting em i bin kisim i no wanpela trupela baptais. Em i no trupela bikos em i birua long strongpela tok bilong Baibel.

Taim em i kamap olsem, ating bai yumi askim yet sapos i gat nid long wanpela man long kisim baptais gen wantaim trupela baptais ol i wokim insait long trupela sios bilong Baibel, o? Yes, i gat! Tru tru, yu no kaunim wanpela samting i stap samting nating na i no gat luksave long em.

I gat planti tru ol baptais long taim bilong yumi. Tru tru, olgeta wan wan lotu lain i gat pasin bilong givim baptais bilong em yet. I gat wanpela lotu lain husat i kolim ol yet olsem "Oneness" bikos ol i bilip olsem Papa Em tu Pikinini Man na Pikinini Man Em tu Papa na Papa Em tu Holi Spirit na taim yu tanim em i wankain yet. Ol i no bilip olsem Papa i gat wanpela being i narakain long dispela bilong Pikinini Man na Holi Spirit. Bikos long dispela bilip, dispela lotu lain i save givim baptais long nem bilong Jisas Kraist tasol.

Narapela long dispela, i gat arapela grup, ol lain bilong bilipim Triniti, husat i save givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit. Tasol, maski ol i givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i gat ol skul tok bilong ol yet, ol man i bin wokim, wankain tasol olsem ol Baptist na ol narapela grup husat ol i kolim "evangelical". Olsem na, baptais bilong ol, long wankain pasin, em i samting nating na i no gat namba.

Tingim olsem sapos yu abusim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man wantaim gutnius, lotu bilong yu long God i kamap samting nating. Em i kamap samting i no gat namba.

Tru tru, pasin holi i antap olgeta dispela yu inap long mekim insait long lotu em i pasin bilong lotuim God. Tasol sapos lotu bilong yu i stap samting nating, orait, olgeta narapela samting yu mekim insait long pasin lotu, olsem baptais bilong yu, ol song bilong yu, ol mani bilong helpim yu givim, i go i go, bai olgeta kamap samting nating. Na wantaim bel hevi, yu bai kamap man bilong kisim hevi long giaman pasin lotu i save skulim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man.

Mi laik tok gen, i no olgeta kain baptais i trupela. Taim yu pas long ol tok strong ol man i wokim, dispela i mekim lotu bilong yu kamap samting nating, na baptais bilong yu kamap i no stretpela.

Mi hop mi bin inap long laitim sampela ol tingting i paul. God i ken blesim yupela olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Trupela Lotu i No Save Kamapim Pasin bilong Tingim Namba bilong Man


Dispela graun nau i pulap stret wantaim planti lotu lain tumas husat i strong long kolim ol yet olsem Kristen. Long wanem hap wanpela i go, klia stret bai em i bungim ol lain husat i kolim ol yet ol Kristen, na ol lotu lain husat i luksave long ol grup bilong ol yet wan wan olsem wanpela Kristen oganaisesen.

Long dispela, wanpela man nating i nidim long yusim save long luksave olsem ol lotu lain husat i kolim ol yet ol Kristen, i no olgeta yet em i ol trupela Kristen long as tru olgeta bilong dispela hap tok.

Taim yumi yusim Baibel olsem as tru bilong bilip, ol dispela grup i no soim ples klia ol mak klia tru bilong wanpela trupela Kristen oganaisesen. Nambawan olgeta, ol trupela Kristen i ol lain husat i holimpas na bihainim ol skul tok tasol bilong Bikpela Jisas Kraist.

Ol dispela manmeri na ol dispela lotu lain husat i no sem long kolim ol yet ol Kristen, tru tru ol i antikraist namba wan bikos ol i no stap aninit na ol i no bihainim ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol i no pas long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, na olgeta wan wan bilong ol dispela giaman Kristen lain i bin wokim set bilong ol bilip na ol skul tok bilong em yet, ol dispela i no wanbel wantaim ol skul tok stret bilong Bikpela Jisas Kraist.

Wanpela trupela Kristen oganaisesen i gat wanbel pasin, i no bruk nabaut. Ol trupela Kristen i wanbel long wanpela narapela. Ol trupela Kristen i gat wankain spirit, wankain tingting, wankain pasin bilong tingting, na ol i toktok long wankain samting tasol.

1 KORIN 1:10 (KJPB) i tok,

Nau mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long nem bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, long yupela olgeta i toktok long wankain samting, na long i no ken gat ol bruk namel long yupela. Tasol long yupela i ken pas wantaim inap tru long wankain tingting na long wankain pasin bilong skelim.

I birua long dispela strongpela skul bilong Baibel, ol dispela husat ol i kolim ol Kristen grup husat i wok long kamap planti moa yet nau i gat narapela narapela bilip. Wanpela grup i bilip long Papa, Pikinini Man na Holi Spirit i stap wanpela tasol, olsem, Papa tu Em Pikinini Man, na Pikinini Man tu Em Papa, na Pikinini Man tu Em Holi Spirit. Long arapela sait, i gat narapela Kristen grup husat i tokaut long skul tok bilong Triniti. Olsem na, ol kolim ol yet olsem ol Triniterian.

Moa yet, i gat narapela husat i kolim ol yet Kristen grup, ol Momon, husat i bilip olsem i gat tok nogut antap long ol blekpela manmeri. Dispela bilip i stap insait long Buk bilong ol Momon, sapta 3, ves 6 bilong Alma, dispela i tok, "Na ol skin bilong ol Laman i blekpela, bilong bihainim mak, dispela God i bin makim antap long ol tumbuna papa bilong ol, dispela em i wanpela tok nogut antap long ol bikos long ol pasin bilong kalapim lo bilong ol na pasin birua bilong ol i go long ol brata bilong ol, husat i olsem, Nepi, Jekop na Josep, na Sam, husat i ol stretpela na holipela man." 


Sapos yu bai stadim stori bilong sios Momon yu bai painimaut pasin i no stret na pasin bilong tingim namba bilong ol man dispela lain i bin mekim i birua long ol blekpela man. Tru tru, ol i no bin mekim ol blekpela man long kamap ol ofisa insait long oganaisesen bilong ol, tasol ol waitman tasol.

Insait long The Brigham Young Journal of Discourses, Volume 5, page 332, i gat wanpela lidaman bilong lotu Momon husat bin tok, "Tasol larim ol tok nogat long bilip na ol bai gat waitgras, skin i krungut na kamap blekpela wankain olsem Seten."


Ol i bilip olsem Seten i blekpela tasol mi no bilip olsem.

2 KORIN 11:13-14 i tok,

13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.

Seten i wanpela man bilong giaman taim em i mekim em yet long kamap olsem wanpela ensel bilong lait. Taim yu tok "ensel bilong lait" em i minim em i no tudak, o blekpela, tasol waitpela.

Ol lotu lain o ol pasta husat i skulim olsem God i bin putim tok nogut antap long ol blekpela manmeri, ol i ol dispela long husat God mas putim tok nogut antap. Tru tru mi les tru long ol lain husat i tok bilas long ol blekpela man bikos tasol ol i gat blekpela skin.

No gat wanpela man mas tingim wanpela lain manmeri olsem ol i antap moa o i daunbilo moa. Maski long kala skin bilong yumi, maski long ausait luk bilong yumi, long ai bilong God yumi olgeta i stap wankain. Na saiens i tok olsem, "Long bodi sait yumi olgeta ol brata na ol susa aninit long skin." Em i no tru olsem i gat tok nogut antap long ol blekpela manmeri. Yu gat blekpela skin o waitskin, yu inap long ol man i mekim pasin i gat ona long yu.


Tru tru, i gat planti blekpela lain insait long Baibel husat God i bin blesim. Wanpela bilong ol em i dispela yunik i kam long Itiopia husat bin kisim baptais long han bilong evansilis Filip. Dispela yunik em i man bilong lukautim ol mani samting bilong king bilong Itiopia husat bin go long Jerusalem long lotuim God.

Narapela em i dispela meri Itiopia husat bin kamap wanpela bilong ol meri bilong Moses. Em tu blekpela olsem na long dispela as Eron tupela Miriam i bin tok birua long tingting bilong Moses long kisim em olsem meri bilong em. Tasol God i bin belhat long Miriam na Eron, na Em i bin putim tok nogut antap long tupela. Dispela yu ken ritim insait long NAMBA 12:1-9.

Olsem yumi ken lukim, God i no gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Pasin bilong tingim namba bilong ol man em i birua long laik bilong God. Mi laik tok wanem? Ol Momon i giaman olsem ol yet ol Kristen tasol ol skul tok bilong ol i birua long lotu Kristen.

Ol Kristen i lainim long mekim stretpela pasin long ol man maski ol i gat wanem namba insait long sosaiti.

JEMS 2:1-4 i tok,

1 Ol brata bilong mi, no ken gat bilip tru bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, Bikpela bilong glori, wantaim pasin bilong tingim namba bilong ol man.
2 Long wanem, sapos i gat i kam long bung bilong yupela wanpela man wantaim wanpela ring gol, long naispela klos i nambawan, na i gat i kam insait tu wanpela rabisman wantaim klos nogut tru,
3 Na yupela i gat pasin bilong tingim namba long em husat i werim klos i gat amamas, na tokim em, Yu sindaun hia long gutpela ples, na tokim rabisman, Yu sanap long hap, o sindaun hia aninit long liklik sia bilong putim lek bilong mi,
4 Ating i yes long nau yupela i skelim kranki long yupela yet, na yupela i kamap ol jas bilong ol tingting nogut?

Ol trupela Kristen i pas long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, na wanpela bilong ol dispela skul tok em i olsem, no ken tingim namba bilong ol man. Pasin bilong tingim namba bilong ol man em i nogut. Em i kam long Seten. Lotu Momon na ol narapela lotu lain husat ol i makim lain bilong ol olsem ol Kristen husat i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man i no ol trupela Kristen!

JEMS 2:9-10 i tok,

9 Tasol sapos yupela i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man, yupela i mekim sin, na lo i soim tru tru olsem yupela i man bilong kalapim lo.
10 Long wanem, husat man bai bihainim lo olgeta, na yet em i bagarapim long wanpela poin, em i gat asua long olgeta.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

I Gat Tok I Go Long Ol Kristen: Lukaut long Ol Giaman Man bilong Autim Tok


Sampela man bin askim mi, "Ol Kristen olsem ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, ol i mas sindaun yet long ol bung bilong ol narapela lotu lain?"

Long bekim askim bilong em, larim mi mekim klia pastaim olsem wanem wanpela man i kamap wanpela Kristen. Wanpela man i no inap kamap wanpela Kristen wantu tasol. Bipo long em kamap wanpela Kristen, wanpela man nid long mekim pastaim dispela painimaut em i nidim wankain olsem tasol wanem samting ol Kristen bilong fes handet yia bin mekim. Pastaim Aposel Pol i bin stap wanpela birua bilong Kristen bilip tasol, bihain long sampela taim bilong painimaut, i kam long stap wanpela memba bilong bilip bilong ol Ju, em bin tanim bel i go long lotu Kristen.

Long painimaut em i wanpela samting i gat nid long mekim long kamap wanpela trupela Kristen. Olsem rait i stap pinis long 1 JOHN 4:1,    

Ol man i stap klostu tru long bel bilong mi, no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat. Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun.

Tru tru i no tambu long ol Kristen long sindaun long ol bung bilong ol narapela lotu lain, na tu i no tambu long ol i toktok ol manmeri i kam long narapela narapela ol lotu. Tasol em i olsem, ol nid long lukaut gut na ol mas tingim na skelim oltaim dispela tok bilong God, "no ken bilipim olgeta wan wan spirit."

God i bin tok strong long yumi long bilip long Em, long bilip long ol tok bilong Em, long bilip long Pikinini Man bilong Em, long bilip long ol profet bilong Em. Tasol Em i bin tok strong tu long "no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat." Long traim em i long pruvim, long painimaut, long traim ol samting. Bilong wanem i gat nid long mekim dispela?" ...Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun."

Sapos, bihain long painimaut ol spirit, ol profet, ol skul tok, i go, yu painimaut olsem wanpela lotu lain stret i gat lidaman olsem wanpela giaman profet, orait, em i no wanpela gutpela tingting moa, na tu em i no gutpela long Baibel long stap yet wantaim ol dispela lain. Olsem na yu no ken hop long mi tokim ol brata na ol susa bilong mipela, "stap wantaim ol dispela lain, o harim ol giaman profet bilong ol, o sindaun long ol bung lotu bilong ol" taim mi save long em i tru olsem man bilong autim tok bilong ol em i wanpela giaman profet. Bai mi kamap kranki sapos mi mekim olsem.

Yumi ken pruvim moa yet olsem ol Kristen bilong fes handet yia i bin kamap ol Kristen bihain long wanpela painimaut i gutpela tru.

APOSEL 11:26 i tok,    

Na taim em i bin painim em pinis, em i bringim em long Antiok. Na em i kamap olsem, long wanpela yia olgeta ol i bungim ol yet wantaim sios, na skulim planti manmeri. Na ol i kolim ol disaipel ol Kristen pastaim long Antiok.

Em i bihain long wanpela yia bilong pas wantaim wanpela i go long narapela na wantaim ol disaipel bilong Bikpela Jisas Kraist, na bihain long lainim ol skul tok bilong Sios ol manmeri i kam long Antiok ol i bin kolim ol Kristen. Olsem na, ol i bin stap longpela taim, wanpela yia sapos yu tok stret, bipo ol i bin kamap ol Kristen.

Arapela long ol, i bin gat narapela lain husat, bipo long kisim Kristen bilip, ol i bin mekim pastaim wanpela painimaut i gutpela tru.

APOSEL 17:10-11 i tok,    

10 Na wantu ol brata i salim Pol na Sailas i go long nait i go long Beria. Husat taim ol i kam long dispela hap i go insait long sinagog bilong ol Ju.
11 Ol dispela i bikman moa long ol dispela long Tesalonaika, long dispela, ol i kisim tok wantaim olgeta pasin redi bilong tingting, na ol i painim tru long rait bilong God olgeta wan wan de, long ol dispela samting i tru o nogat.

Ol aposel i bin luksave long ol Berea i bikman moa long ol Tesalonaika bikos "... ol i kisim tok wantaim olgeta pasin redi bilong tingting, na ol i painim tru long rait bilong God olgeta wan wan de, long ol dispela samting i tru o nogat." Dispela i pruvim olsem tru ol i bin wok strong long painimaut pastaim.

Mipela save tambuim ol brata na ol susa bilong mipela long harim ol narapela man bilong autim tok, o? Nogat! Tasol mipela save mekim ol i tingim long lukaut gut bikos i gat ol man bilong autim tok husat Baibel kolim olsem ol giaman profet.

2 TESALONAIKA 2:2 i tok,  

Long yupela i no ken seksek hariap insait long tingting, o pilim wari, i no long spirit tu, o long tok, o long pas olsem em i kam long mipela, olsem long de bilong Kraist i klostu.

Long taim bilong ol Kristen bilong fes handet yia, i gat ol lain husat i bin raitim ol pas na ol i bin mekim em i luk olsem ol dispela pas i kam long ol aposel. Em i stap ples klia olsem as tingting bilong ol em i long giamanim na paulim ol brata na ol susa. Bikos Aposel Pol bin klia olgeta long nogut dispela kain samting ken bringim, em bin tok lukaut long ol brata na ol susa, "o long tok, o long pas olsem em i kam long mipela, olsem long de bilong Kraist i klostu."

Long sait bilong yumi, yumi tu mekim i stap wanpela samting bilong lukaut long lukautim ol brata na ol susa bilong yumi taim yumi tok helpim long ol long yusim skelim bilong ol bipo long bilipim wanpela samting bikos i gat planti ol giaman profet nabaut. Na wankain olsem tu ol Rait Holi bin tok lukaut long ol nogut dispela ol giaman profet ken bringim, ating em i no gutpela tingting long wanpela lotu hetman olsem mi long larim nating ol brata na ol susa bilong mi insait long lotu long sindaun long olgeta narapela bung lotu.

Sapos yu was long wanpela lain sipsip, em i klia tru, yu bai no larim ol go we ol weldok i stap long en. Dispela stret em wanem samting mi mekim. Mi save klia gut long ol dispela "sipsip" mi was long en, ol bai no bungim hevi i kam long ol "weldok".

Mi tok gen, i no tambu long ol brata na ol susa bilong mipela long putim ia long ol narapela man bilong autim tok tasol ol i save kisim tok helpim long was gut na yusim tingting inap long ol man i no giamanim na paulim ol. Ol mas klia tru olsem ol skul tok dispela ol man bilong autim tok i skulim ol i no birua long skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

2 KORIN 11:3-4 i tokim yumi,

3 Tasol mi pret, nogut long wanpela rot, olsem snek i trikim Iv long wok bilong tingting i antap tumas bilong em, olsem tasol ol tingting bilong yupela i ken stap bagarap long dispela pasin i no hat long save i stap insait long Kraist.
4 Long wanem, sapos em husat i kam i autim narapela Jisas, husat mipela i no bin autim, o sapos yupela i kisim narapela spirit, dispela yupela i no bin kisim, o narapela gutnius, dispela yupela i no bin orait long en, em i gutpela long yupela i ken karim hevi wantaim em.

Dispela i wanpela tok lukaut bilong ol Aposel bikos trik pasin em i stap insait long planti ol lotu. Ol i autim tok i stap long narapela Jisas na narapela Gutnius.

GALESIA 1:8 i tok,    

Tasol maski mipela, o wanpela ensel i kam long heven, i autim wanpela gutnius long yupela i arapela long dispela samting mipela i bin autim long yupela, larim em i ken lus olgeta long kot.

Dispela i stap olsem, mi no lukim wanpela as tingting inap long mipela larim ol brata na ol susa long wokim wok insait long ol bung bilong ol narapela lotu husat pasto bilong ol i skulim arapela gutnius. Baibel i no bin tok, "Joinim ol!" Tasol, tok bilong God bin tok, "larim em i ken lus olgeta long kot." 

Em i no tru, long sait bilong Baibel na gutpela tingting, olsem olgeta wan wan lotu i bilong God, na olsem olgeta wan wan lotu i skulim wankain God stret (olsem ol narapela i bilipim). Yumi no ken bilip tu olsem olgeta wan wan lotu, olgeta wan wan pasto, o olgeta wan wan man bilong autim tok i autim tok tru. Sapos dispela i tru, Baibel bai no tok lukaut long yumi long lukaut long ol giaman profet husat i kam ausait i go insait long dispela graun taim ol i autim narapela Gutnius.

2 KORIN 11:13-15 i tok,

13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

Ol pasto ken giaman tu long kamap ol aposel bilong Kraist. Olsem na, mi gat nid long skulim ol brata na ol susa bilong mipela ol tok lukaut Baibel i givim long sait bilong giaman pasin bilong planti ol man bilong autim tok.

Tasol maski em i no tambu stret long ol brata na ol susa bilong mipela long sindaun long ol narapela lotu, ol ol yet i wokim tingting long ol bai no mekim olsem bikos ol i gat stia olgeta long tok lukaut bilong God insait long PROVEP 19:27, dispela i tok,    

Lusim, pikinini man bilong mi, pasin bilong harim tok skul, dispela i mekim yu lusim rot bilong ol toktok bilong save.

Dispela em i strongpela skul bilong God long ol pikinini bilong Em, na em i bilong helpim yumi sapos yumi bai bihainim em, moa yet nau taim planti ol lotu i bin kamap long wok mani tasol, na i no long skulim tok bilong God long pasin yu inap bilip long en.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.