Dispela Tok Tru Isi Nating long Sait bilong 73-pela Buk bilong Katolik Baibel


Taim Baibel i gat ol strongpela tok na wanpela tok lukaut strongpela tru i go long ol husat bai traim long skruim o rausim tok long rait i stap pinis (Revelesen 22:18-19), Katolik Sios bin gat strong yet long skruim i no ol toktok, ol hap tok na ol sapta tasol long Baibel, tasol ol buk. I no wanpela, i no tupela, tasol sevenpela buk.

Olsem planti man i save, ol translesen bilong Baibel i gat gutpela nem moa, olsem King James Version, Revised Standard Version, na American Standard Version, i gat 66-pela buk. 39-pela bilong ol i stap insait long Olpela Testamen (stat long Jenesis i go long Malakai), tasol narapela 27-pela buk i stap insait long Nupela Testamen (stat long Matyu i go long Revelesen).

Yu bai kirap nogut olsem Gutnius Baibel bilong Katolik Sios i gat 73-pela buk insait long en. Ol bin skruim long 66-pela buk bilong bipo sevenpela narapela buk olsem Tobit, Judit, 1 Makabis, 2 Makabis, Save Tru bilong Solomon, Sairak na Baruk.

Olsem wanem dispela bin kamap? Nambawan, yumi mas klia olsem ol man bilong rait husat God bin yusim long raitim ol Rait Holi, ol i ol Hibru. Olsem na, em i bihainim gutpela save na tingting long bilip olsem dispela tok ples bilong bipo bilong raitim Baibel em i long tok Hibru na God bin makim em i go long ol lain Hibru.

Ol stori bilong histori i soim yumi olsem long namba foa handet yia, ol bin givim namba long Jerom long mekim wanpela Vulgate translesen bilong Olpela Testamen. Em minim, i kam long Hibru, dispela tok ples bilong bipo we ol bin raitim ol Rait Holi long en, em bin tanim em i go long tok Latin. Na taim Jerom bin wok long Vulgate translesen, em bin brukim sevenpela buk long bung stret bilong ol buk bilong Olpela Testamen.

Dispela em tok i go pas bilong Gutnius Baibel bilong Katolik Sios:


 Olsem tok i go pas bilong Gutnius Baibel i soim, long yia 1546, moa long 1,500 yia bihain long inapim dispela Baibel o bihain long ol bin bungim wantaim Baibel ol dispela buk ol aposel na ol evanselis bin raitim, Katolik Sios bin kamapim wanpela tokaut klia olsem dispela sevenpela buk Jerom bin brukim, ol i holi na i mas stap insait long Baibel, na ol i fit bilong kisim wantaim wankain strongpela laik na pasin bilong givim biknem.

Dispela i givim yumi dispela tingting olsem bipo long tokaut klia long Kaunsil bilong Trent, Katolik Sios i no bin laikim na givim biknem long ol dispela buk, na ol lidaman bilong em i no bin klia tru sapos ol dispela buk i stap tru na God bin givim tingting bilong raitim ol. Sapos nogat, ol mas kisim na givim biknem long ol bipo long yia 1546 yet.

Long sait bilong mipela, mipela gat strongpela bilip olsem ol dispela sevenpela buk i no stap ol hap bipo bilong Olpela Testamen, God i no bin givim tingting bilong raitim ol, na ol i noken stap insait long Baibel. Na yumi gat ol as tingting i stret na strong bilong bilip olsem.

Nambawan olgeta, ol buk insait long Olpela Testamen, planti taim ol aposel na ol evanselis olsem Matyu, Mak, Luk, Jon na Pol i bin kolim ol insait long ol rait bilong ol. Taim ol bin raitim ol buk bilong ol wan wan insait long Nupela Testamen, ol bin kolim ol buk insait long Olpela Testamen.

Tru, Bikpela Jisas Kraist Em Yet tu bin kolim ol buk insait long Olpela Testamen sampela i no wanpela taim tasol, taim Em bin autim tok. Wanpela taim Em bin tok, “Ating yupela no bin ritim, Long stat God bin wokim ol, man na meri?” Em bin toktok long Buk bilong Jenesis. Na wanem taim Em bin tokaut olsem Em i no wanbel wantaim ol toktok na pasin bilong ol man bilong rait na ol Farisi, oltaim Em bai tok, “Ating yupela no bin ritim…?” o “Rait i stap pinis…” Tru, Em bin toktok long ol rait insait long Olpela Testamen.

Kain olsem, insait long Matyu 21:15-16, em i tok,

15 Na taim ol bikpris na ol man bilong rait i lukim ol dispela samting i pulap bilong winim tingting Em i mekim, na ol pikinini i singaut insait long tempel, na tok, Hosana long Pikinini Man bilong Devit, dispela i bagarapim amamas bilong ol tru. 

16 Na ol i tokim Em, Yu harim wanem samting ol dispela i toktok? Na Jisas i tokim ol, Yes. Ating i yes long yupela bin ritim, Ausait long maus bilong ol bebi na ol susu bebi Yu bin inapim tru pasin bilong litimapim nem?

Taim ol pikinini insait long tempel bin singaut strong, “Hosana long Pikinini Man bilong Devit!” dispela bin skrapim bel bilong ol man bilong rait na ol Farisi bikos ol bin mekim nois. Ol bin gat laik long pasim ol long singaut strong, tasol Bikpela Jisas Kraist bin tokim ol, “Yes. Ating i yes long yupela bin ritim, Ausait long maus bilong ol bebi na ol susu bebi Yu bin inapim tru pasin bilong litimapim nem?” Em bin toktok long ol rait bilong Olpela Testamen.

Bikpela Jisas Kraist bin lukluk long kolim oltaim ol rait insait long Olpela Testamen olgeta wan wan taim Em laik skulim sampela samting long ol man bilong rait na ol Farisi. Bilong wanem? Long tai bilong Kraist, ol man bilong rait na ol Farisi bin gat dispela biknem bilong stap saveman bikos ol bin save gut tru long lo. Ol bin kisim save gut long sait bilong Lo bilong Moses.

Ol man bilong rait bin raitim Lo bilong Moses na ol Farisi bin stap ol man bilong sambai long Lo bilong Moses. Long dispela as, wanem taim Kraist bin bekim ol, o wanem taim Em bai tok resis o stretim ol toktok bilong ol, oltaim Em bai kolim ol buk bilong Olpela Testamen long ol. Em olsem Em bin givim ol wanpela test bilong marasin bilong ol yet.

Tasol wanem samting yu bai lukim gut tru, em i olsem. Olgeta dispela taim Bikpela Jisas Kraist bin autim tok, Em no bin kolim liklik Buk bilong Judit o Buk bilong Makabis o wanpela bilong dispela sevenpela buk Katolik Sios bin skruim long Baibel long yia 1546.

Ol aposel i no bin kolim liklik ol dispela buk taim ol bin autim tok na taim ol bin raitim ol buk na ol pas bilong ol wan wan tu. I no gat wanpela bilong ol i bin kolim Buk bilong Tobit, Sairak, Baruk o wanpela bilong dispela sevenpela buk bikos tru ol i no hap bilong Olpela Testamen na ol i no sapos long stap insait long Baibel. Bikos, sapos yes, klia tru Kraist, ol aposel na ol evanselis bin kolim ol. Tasol, planti taim ol bin kolim ol trupela buk bilong Olpela Testamen olsem Buk bilong Ol Sam, Jop, Jenesis, na ol profet, namel long ol narapela, bikos ol dispela buk, tru tru, bin stap ol hap inap tru bilong Baibel na ol aposel na ol evanselis bin luksave long ol.

Narapela samting bilong soim tru olsem ol dispela buk i no sapos long stap insait long Baibel, em i dispela samting tru olsem Katolik Sios i no gat wanpela skul tok i yusim ol dispela buk olsem as bilong ol. 

Ol pater na ol lidaman bilong Katolik Sios i save kolim Buk bilong Makabis o Buk bilong Judit bilong soim tru olsem baptais mas gat pe, o? Ol i save kolim ol dispela buk long sambai na soim stretpela dispela pasin bilong ol bilong beten wantaim wankain wankain toktok o beten wantaim rosary, o? Ol i save kolim ol long sambai long bilip bilong ol long ol dispela sevenpela sakramen olsem ol i kolim, o? Nogat olgeta! Ol i no yusim ol long sambai long bilip bilong ol.

Samting tru em i olsem. Ol i no ritim tu ol dispela buk long ol mas bilong ol na ol narapela pasin lotu bilong sios bilong ol. Sapos ol dispela buk i stap tru na God bin givim tingting bilong raitim ol, bilong wanem ol no yusim ol? Dispela i soim tru tasol olsem ol ol yet i tubel sapos ol dispela buk i inap tru o nogat. Em isi nating olsem tasol.

God ken blesim yumi olgeta! 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Baibel i Tok Lukaut Agens long Ol Pasta Husat i Giamanim Ol Man

Em wanpela samting tru olsem God i givim gutpela save bilong Baibel i no long olgeta pritsa. Planti bilong ol i giaman tasol olsem ol i bilong God. Tru em isi long yu long luksave long ol bikos, taim ol i no save long Baibel, dispela i no stap ples klia tru tasol, tasol tu ol i autim tok long ol samting ol ol yet i no klia long en.

Olsem rait stap pinis long 1 Timoti 1:7, 

Taim ol i gat laik long stap ol tisa bilong lo. Ol i no save tu wanem samting ol i tok, o we ol i tok yes long en. 

Ol i gat laik long kamap ol pritsa o ol tisa bilong lo maski em tru olsem ol i no gat gutpela save bilong Baibel, olsem ol minista bilong Sios bilong Kraist (Iglesia ni Cristo) bilong Manalo (INCM). Larim mi soim wanpela hap bilong wanpela rait ol bin prinim long Pasugo, pablikesen i gat namba bilong INCM, inap long mi ken soim long yupela olsem ol minista bilong ol, wantaim Manalo em yet, ol i no klia long Baibel na ol i no save long ol i toktok long wanem samting.

[Long Rom 16:16, em tok, “Tok gude wanpela i go long narapela wantaim wanpela kis holi. Ol sios bilong Kraist i tok gude long yupela.” Dispela nem “Sios bilong Kraist” em nem i gat namba bikos em i dispela tok gude ol i tok strong long ol long yusim long tok gude (long wanpela narapela). Em i no nem bilong wanpela lain manmeri, o wanpela ples, na tu em i no minim wanpela pasin bilong wanpela man, tasol em minim olgeta yet. Em minim tu wanpela kain stap.] 

Dispela rait i pruvim olsem wanem INCM i no bin save gut na ol i bin tingting kranki long Rom 16:16. 

Klia tru, dispela ves i tok strong long ol brata long tok gude long wanpela narapela wantaim wanpela holi kis. Em i wantaim holi kis olsem ol brata insait long sios mas tok gude long wanpela narapela. Tasol long tingting bilong INCM, em i wantaim nem bilong sios bilong ol, Sios bilong Kraist, olsem ol i mas tok gude long wanpela narapela. Kain longlong! Em i no gutpela tingting liklik.

Sapos yumi bai tingim na skelim ol rait bilong ol aposel, ol brata insait long sios, olsem ol brata long Korin, bin kisim strongpela tok long tok gude long wanpela narapela wantaim wanpela holi kis. 

1 Korin 16:20 i tok, 

Olgeta brata i salim gude long yupela. Yupela i mas tok gude wanpela i go long narapela wantaim kis holi.

Tru i no ol brata long Rom na long Korin tasol husat bin kisim tok strong long tok gude long wanpela narapela wantaim wanpela holi kis. Ol brata long Pontas, Galesia, Kapadosia, Esia na Bitinia bin kisim wankain toksave long Aposel Pita.

1 Pita 1:1 i tok, 

Pita, wanpela aposel bilong Jisas Kraist, i go long ol ausait man i bruk nabaut namel long Pontas, Galesia, Kapadosia, Esia, na Bitinia, 

Ol brata long ol dispela hap bin bruk nabaut bikos ol bin kisim bikpela hevi tru. Olsem na Aposel Pita bin salim long ol wanpela pas we insait long en em bin tokim ol long tok gude long wanpela narapela wantaim wanpela kis bilong pasin bilong laikim tru, o wanpela holi kis.

1 Pita 5:14 i tok, 

Yupela tok gude wanpela i go long narapela wantaim wanpela kis bilong pasin bilong laikim tru. Bel isi i stap wantaim yupela olgeta husat i stap insait long Kraist Jisas. Amen.

Ol Tesalonaika tu bin kisim wankain toksave long Aposel Pol.

1 Tesalonaika 5:26 i tok,

Tok gude long olgeta brata wantaim wanpela kis holi.

Em narakain tru tasol olsem INCM tasol i tok gude long ol brata bilong ol wantaim nem “Sios bilong Kraist”, i no wantaim wanpela holi kis. Dispela em soim klia olsem ol i no klia long Baibel.

Olsem wanem long sait bilong “holi kis”? Wanem tingting bilong INCM long dispela holi kis, olsem ol minista bilong ol i tok?

Ol i no kamapim tingting bilong ol yet long dispela “holi kis” Rom 16:16 bin toktok long en, tasol ol minista bilong INCM bin toktok long dispela tok klia Wycliffe Bible Commentary bin givim. Ples klia, ol no gat tok klia bilong ol yet, olsem na ol bin yusim tok klia bilong sampela narapela.

 

[Wanem samting stap insait long nupela pasin tumbuna em i piksa bilong dispela dip laik ol Kristen mas pilim long wanpela narapela, wanpela kis long wasket, pasin bilong sekhan gut, pasin bilong holim tupela han wantaim, na ol narapela, dispela em i wankain olsem dispela tok strong bilong ol aposel.] 

Olsem ol i tok, tingting bilong ol long sait bilong “holi kis”, dispela ol bin kisim bilong bihainim buk bilong ol Protestan, em olsem. Em wanpela pasin bilong tok gude long wanpela man. Na pasin i wankain olsem long taim bilong nau em wanpela “wasket long wasket” o wanpela kis long wasket o wanpela sekhan. Ol bin tokaut klia tu olsem dispela em wanem samting ol brata na ol susa bilong ol insait long sios bilong ol i bihainim.

Tasol bilong bihainim dispela lain bilong tok resis olsem nem “Sios bilong Kraist” em dispela tok gude we ol brata bilong ol mas tok gude long en long wanpela narapela, askim bilong mi em: Taim ol i sekhan, o taim ol i putim wasket long wasket, o givim kis long wanpela narapela long wasket, ol i tok gude long wanpela narapela wantaim nem “Sios bilong Kraist” o nogat? Tru, em nogat! Bikos ol i save insait long ol bel bilong ol olsem taim ol i mekim olsem, dispela bai mekim ol luk pani. 

Dispela i soim tasol olsem ol pritsa bilong INCM i no klia long dispela ves ol i laikim nambawan tru, Rom 16:16, na ol i toktok long ol dispela samting ol ol yet i no klia long en. 

Mi tok gen, God i givim gutpela save long wanpela pritsa o pasta husat ol skul tok bilong em i kam long God. God bin salim em long autim tok.

Olsem Rom 10:15 i tok,

Na ol bai autim tok olsem wanem, sapos i no gat ol man i salim ol? … 

God i no bin salim ol pritsa husat i no klia long Baibel.

Tru i gat narapela pritsa husat i hambak long Mindanao husat i tok olsem em i stap pikinini man bilong God na olsem em i stap papa bilong ol sol bilong olgeta man. Olsem ol minista bilong INCM, dispela man i no save tu long em i toktok long wanem samting na ol dispela tok i kamaut long maus bilong em ol i no bihainim tok bilong ol Rait Holi.

Wanem samting bin strongim bel bilong em long tok olsem em i stap papa bilong olgeta sol bilong ol man? Taim yu toktok long sait bilong Baibel, God Em i stap papa bilong olgeta sol bilong ol man, na i no wanpela man nating olsem em.

Olsem rait i stap pinis long Esikiel 18:4, 

Lukim, olgeta tewel i bilong Mi. Olsem tewel bilong papa, olsem tu tewel bilong pikinini man i bilong Mi. Tewel husat i mekim sin, em bai dai. 

Askim bilong mi long olgeta em i olsem. Plis, noken larim dispela kain ol pritsa i giamanim yupela yet. God i no bin salim ol. Ol bai bringim yupela i go long bagarap olgeta tasol. 

God ken stiaim na blesim yumi olgeta! 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Yu Mas Gat Stia Taim Yu Ritim Baibel


Wanpela man bilong ritim Baibel husat i no gat namba husat i kisim taim long klia long Holi Buk, em i noken pilim bel nogut bikos dispela i kamap planti taim, moa yet sapos i no gat wanpela i stap husat i gat presen bilong gutpela save bilong stiaim em. Em mas klia olsem, long ritim Baibel, wanpela i nidim stia bilong wanpela husat bin kisim presen bilong gutpela save i kam long God. 

Buk bilong ol Aposel i givim wanpela stori bilong wanpela yunik i kam long Itiopia husat bin inap long klia long ol Rait Holi taim Filip bin kam long helpim em. Yu ken tingim olsem dispela yunik husat i stap wanpela man i gat bikpela namba bikos em i bin stap bosman bilong olgeta samting dia tru bilong Kandis, kwin bilong ol Itiopia, na tu em wanpela bilipman, em bin kam long Jerusalem long lotuim God.

Taim em wokabaut i go bek long ples bilong em, em bin ritim buk bilong profet Aisea i stap. Na taim em ritim, em bin lukim sampela ol hap em no bin klia long en. Em long dispela taim olsem Holi Spirit bin toksave long Filip long sindaun wantaim yunik long karis bilong em. 

Aposel 8:30-31 i tok, 

30 Na Filip i ran long hap i go long em, na em i harim em ritim profet Aisea, na em i tok, Yu save gut long wanem samting yu ritim? 
31 Na em i tok, Mi ken save gut olsem wanem, sapos i no gat wanpela man i ken stiaim mi? Na em i askim Filip long em i ken kam antap na sindaun wantaim em. 

Taim Filip bin kam na harim em ritim Buk bilong Aisea, em bin askim man Itiopia sapos em bin klia long wanem samting em bin ritim. Long Filip em bin bekim, “Olsem wanem mi inap, sapos i no gat wanpela man ken stiaim mi?” Bihain, em bin askim Filip wantaim daun pasin long kalap na sindaun wantaim em long karis bilong em.

Aposel 8:32-35 i tok, 

32 Na ples bilong dispela rait bilong God em i ritim em dispela, Ol i stiaim em olsem wanpela sipsip i go long bikpela kilim i dai. Na olsem pikinini sipsip i mauspas long ai bilong man i katim gras bilong em, olsem tasol em i no opim maus bilong em. 
33 Long taim ol i daunim em tru ol i rausim kot bilong em i go. Na husat bai tokaut long lain tumbuna bilong em? Long wanem, ol i rausim laip bilong em long dispela graun. 
34 Na dispela yunik i bekim Filip, na tok, Mi askim yu plis, dispela profet i toktok long husat long dispela? Long em yet, o long wanpela arapela man? 
35 Nau Filip i opim maus bilong em, na stat long dispela hap rait bilong God stret, na autim tok long em long Jisas.

Yunik bin askim Filip husat em dispela “Em” husat profet bin toktok long en, husat em bin givim piksa olsem wanpela pikinini sipsip husat bin stap isi na em no komplen liklik taim ol bin katim gras bilong em bipo ol bin kilim em i dai.

Filip bin tokim em olsem dispela pikinini sipsip em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist. Na taim ol bin ron i go, em bin go yet long autim tok long yunik long sait bilong Bikpela Jisas Kraist. Olsem yumi save, dispela samting i bin kamap, em bin pinis wantaim baptais bilong yunik bikos em bin klia na kisim wantaim bel olgeta olgeta samting Filip bin autim long em. 

Dispela poin mi traim long soim em olsem. Gutpela save bilong yunik long ol Rait Holi, em bin gat rot bikos wanpela man husat bin gat save tru i kam long God, na dispela em Filip, em bin tok klia long em long olgeta samting. 

Em minim olsem, i no olgeta man inap long klia long Baibel bikos i no olgeta bin kisim wanpela presen bilong gutpela save i kam long God.

Matyu 19:11 i tok,

Tasol Em i tokim ol, Olgeta arapela man i no inap kisim dispela toktok, ol husat God i givim long ol tasol.

Taim yu klia long tok bilong God, em kam long God. God i givim em. Em minim olsem sapos God i no givim presen bilong gutpela save long wanpela man, em bai no inap long klia long ol tok bilong Em i stap pinis long rait bilong Baibel.

Olsem mi tok, God i givim dispela presen i no long olgeta man, long ol pritsa bilong God tasol. Olsem na, sapos yu no pritsa, i gat sans moa olsem i gat ol hap bilong Baibel we yu bai painim hat long save gut long en. 

Tasol em i narapela stori sapos yu wanpela pritsa. Wanpela pritsa mas gat gutpela save i inap tru long ol tok bilong God insait long Baibel. Sem long em sapos em no bin kisim wanpela presen long God. Sapos em i olsem, em i no gat namba inap long autim tok. 

Eklesiastes 12:10-11 i tok,

10 Man bilong autim tok i painim rot bilong painim ol toktok i orait. Na dispela samting ol i raitim em i stretpela, yes, ol toktok i tru. 
11 Ol toktok bilong ol saveman i stap olsem ol ain bilong hariapim animal, na olsem ol nil i pas strong long wok bilong han bilong ol bosman bilong bungim samting, dispela i kam long wanpela wasman bilong sipsip. 

Gutpela save long ol tok bilong God, pastaim God i givim long wanpela pasta o pritsa bilong Em. Na bihain, dispela pritsa o pasta bai skulim kongrigesen em i stiaim inap long ol ken klia tu long ol tok bilong God.

Long dispela pasin, ol husat kisim taim long klia long Baibel, nau ol bai inap long kamapim amamas na gutpela save long ol tok bilong God wantaim helpim bilong dispela pritsa husat God bin givim presen long en olsem gutpela save.

Save gut long harim wanpela pritsa husat God bin salim tasol, wanpela husat Em bin givim presen bilong gutpela save long en, inap long kisim bek bilong yu i noken bagarap.

God ken blesim yupela olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Baibel i Tok Wanem long Sait bilong Ol Driman?

Maski ol i gat hamas krismas, ol i man o meri, na ol i stap olsem wanem long sosaiti, olgeta man i save lukim ol driman taim ol i slip.

Ol dispela driman i kam long wanpela man i no wankain. Ol i ken kamap pani, givim bel hevi, narakain tru, bilong pretim o mekim man long tingting planti. O ol ken soim samting long sait bilong narapela man o nogut long sait bilong samting hatpela long bilipim.

Yu no inap abrusim olsem i gat ol taim wanpela driman wanpela bin gat, dispela i pulim em husat lukim driman, o mekim em long tingting planti. Olsem na, em bikpela samting long painimaut sapos ol dispela driman wanpela man i lukim, ol i gat mining o nogat.

Eklesiastes 5:3,7 i tok,

3 Long wanem, driman i save kamap long planti wok tru. Na ol man i save long nek bilong krankiman long ol planti toktok tru bilong em. 

7 Long wanem, insait long planti driman tru na planti toktok i gat planti kain kain samting nating tu i stap. Tasol yu mas pret long God.

Ples klia, i no olgeta driman gat mining. Sampela taim, wanpela driman i kam long wanpela man bikos tingting bilong em bin bisi long tingting long ol hevi na ol wari planti tru, narapela long ol samting em laik mekim, kisim na ol narapela wari bilong em long laip, inap long poin we, inap long taim em go slip, tingting bilong em i bisi tumas long ol dispela samting. Ol dispela driman i kam long dispela man, planti taim ol i no gat mining na ol i samting natng, olsem na, em mas lusim wantu long tingting bilong em.

Ol driman ken kam long wanpela husat slip planti taim. Wanem samting saiens bin painimaut long sait bilong dispela, em i wanbel wantaim wanem samting Baibel i kolim olsem “planti driman tru”. Ol bin painimaut olsem wanpela man husat slip dip, em driman olgeta wan wan 30 minit. Tasol, i no olgeta bilong ol dispela driman, em bai tingim taim em kirap.

Wanpela man i save driman hamas pela taim taim em slip?

Dispela i kam long answers.com

Olgeta i driman taim ol slip tasol i no olgeta i tingim em, olsem na sapos ol man i tokim yu ol i no bin driman, ol i giaman, o ol i kranki. Yes, tasol i no olgeta i tingim ol taim ol i kirap.

Ol man i driman olgeta wan wan hap aua na wan wan taim ol tingim planti bilong ol na dispela em bikos ol i stap long total REM sleep (em minim wanpela dip slip taim tupela ai muv i go i kam taim tupela ai i pas.) 

Taim wanpela man i pilim tait nogut tru, em no stap long total REM sleep (we em tanim tanim nabaut) na em las wan wan sekan bipo tasol long kirap olsem wanpela man inap tingim wanpela driman o driman nogut. Ol driman nogut i kamap long bikpela tait. Sapos wanpela man i no bin driman tru ol bai go longlong. Driman i save tekewe tait long bodi na tingting.

Em tru olsem planti bilong ol dispela driman ol man i lukim, ol i no gat mining, bikos planti bilong ol i kamap long tait na ol narapela wari long laip, tasol em tu wanpela tok tru bilong Baibel olsem i gat ol driman i gat mining na ol i inap long yu lukluk gut long ol bikos God i salim ol. 

God i save salim ol driman long lain manmeri bilong Em bilong givim ol tok profet long ol. Olsem tasol dispela driman pikinini man bilong Jekop, Josep, em bin gat taim em yangpela moa. Driman bilong em bin minim olsem em bai gat namba bilong bosim ol brata bilong em sampela de bihain, na olsem papa na mama bilong em tu bai lindaunim ol yet long em (Jenesis 37:7-10).

Tru, dispela bin kamap bikos tru taim bin kam we em bin stap bosman na em bin gat pawa antap long ol memba bilong famili bilong em.

Narapela em dispela driman i bin kam long narapela Josep, man bilong Maria, taim em tingting planti taim em lainim olsem Maria gat bel pinis maski em tru olsem em no bin slip yet wantaim em.

Matyu 1:18-20 i tok,

18 Nau stori bilong mama i karim Jisas Kraist em i kamap long dispela pasin. Taim Maria, mama bilong Em, i marit long kontrak wantaim Josep, bipo tupela i kam pas wantaim, ol i luksave long em i gat bel long Holi Spirit. 

19 Nau man bilong em Josep, taim em i stap stretpela man, na em i no gat laik long mekim em wanpela piksa long ai bilong ol manmeri, i gat tingting long rausim em hait. 

20 Tasol taim em i tingting long ol dispela samting, lukim, ensel bilong Bikpela i kamap ples klia long em long wanpela driman, i spik, Josep, yu pikinini man bilong Devit, no ken pret long kisim i kam long yu Maria, meri bilong yu. Long wanem, dispela husat em i kisim bel long karim Em i kam long Holi Spirit.

Josep bin ting olsem Maria i no bin stap beltru long Em, olsem na em bin tingting long lusim em. Na bikos em no laik kamapim sem bilong em ples klia, em bin tingting long mekim em hait.

Tasol, long dispela nait, wanpela ensel bilong Bikpela bin kam lukim em long ol driman bilong em, na tokim em olsem em noken bihainim wanem samting em bin plen long mekim. Em mekim klia long em olsem Maria gat bel bikos long Holi Spirit, na i no long wok bilong narapela man. Driman bilong Josep bin stap stia long em olsem na em bai no jasim Maria kranki, olsem na tu em bai no wokim tingting kranki.

Bilong bihainim ol dispela samting i bin kamap yumi bin kisim long Baibel, yu ken klia tru olsem i gat ol driman God i salim long lain manmeri bilong Em bilong tok lukaut long ol long sait bilong ol samting i laik kamap long taim bihain, bilong stiaim ol long rot bilong pasin bilong ol, na tu bilong kisim bek ol long wanpela samting nogut i laik kamap.

Mipela bin gat wanpela brata insait long Sios, Brada Nazario S. Regalado, husat, long dispela taim ol Siapan bin kam bosim [Filipins], ol bin kalabusim em long wanpela ples we ol soldia was long em. Tasol, taim em stap insait long dispela kem bilong ol Siapan bilong mekim save, em bin kamap longlong.

 Na, taim em stat long mekim ol longlong pasin insait long kalabus bilong em, olsem rait long skin bilong haus taim em yusim pekpek bilong em olsem samting bilong rait, ol soldia Siapan bin wokim tingting long salim em go long wanpela hausik bilong ol longlong man long biktaun Mandaluyong.

Sampela de bihain long ol bringim em go long wanpela hausik bilong ol longlong man, ol Amerika bin bomim dispela hap we dispela ples kalabus bilong ol Siapan bin stap long en. Olsem na, dispela olgeta kem bin bagarap olgeta na i no gat wanpela samting i gat laip bin stap laip. 

Maski em wanpela samting nogut long olgeta bilong ol husat bin stap long hap, tasol, em bin minim kisim bek bilong brata bilong mipela long bilip.

Tasol bipo Brada Ariong (narapela nem bilong em) bin kamap wanpela kalabus bilong bikpela pait, mama bilong em bin driman olsem em bin kamap wanpela bulmakau. Bilong bihainim tok bilong Baibel, bulmakau em piksa bilong wanpela pritsa. Olsem na, driman bilong em bin minim olsem pikinini man bilong em bai kamap wanpela pritsa wanpela de bihain. Tasol, em no bin inap skelim olsem wanem em ken kamap taim pikinini man bilong em bin kalabus long wanpela ples kalabus bilong ol Siapan na em bin kamap longlong taim em stap kalabus. 

Bihain, ol bin inap klia olsem olgeta samting i bin kamap long Brada Ariong bin go long inapim bilong dispela driman mama bilong em bin gat long sait bilong em. Em bin nidim long kamap longlong sampela taim na ol mas salim em go long wanpela hausik bilong ol longlong man olsem na em bai no stap wantaim ol husat bai dai long taim bilong bomim kem. God bin kisim bek laip bilong em na dispela hausik bilong ol longlong man bin stap olsem ples hait bilong em.

Sampela taim bihain, em bin kamap orait na em bin inap long go bek long laip bilong em olsem bipo. Tru tru, em bin kamap tisa long wanpela bilong ol univesiti long provins Bulakan. Moa yet olgeta, em bin kamap wanpela wokman bilong Sios, o wanpela pritsa, wanpela inapim bilong dispela driman mama bilong em bin gat. Na i no olsem tasol.

Taim mi bin kamap Wokman bilong Helpim Sios Olgeta, Brada Nazario Regalario bin kamap sekreteri na tresara nambawan olgeta. I no gat tupela tingting olsem dispela driman mama bilong Brada Ariong bin gat, God bin salim dispela long em.

Maski i gat ol driman God i salim long lain manmeri bilong Em, larim mi tok gen olsem i no olgeta driman i kam long God. Sampela bilong ol i kam long birua bilong God na sampela i kamap taim man i gat ol wari na em tingting tumas long ol hevi na em gat ol narapela wari bilong dispela graun. 

Tasol bilong abrusim long lukim ol driman nogut, oltaim em gutpela olgeta long beten liklik long God bipo yu go slip.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Ol Pasin bilong Meri I Laik Marit long Kraist


Wanpela samting planti ol pritsa nau i fel long skulim ol memba bilong ol, moa yet ol husat stap long ol Bon Agen grup, em dispela samting tru olsem i gat kain kain pasin poroman na kain kain mak bilong pasin poroman wanpela Kristen ken gat wantaim Bikpela Jisas Kraist. 

Pastaim, namel long ol Kristen na Bikpela Jisas Kraist, wanpela kain pasin poroman i stap olsem namel long bikman na wokboi. Kraist stap bikman bilong yumi, na yumi, ol Kristen, stap ol wok manmeri bilong Em.

Jon 13:16 i tok,

Tru tumas, tru tumas, Mi tokim yupela, Wokboi i no winim bikman bilong em. Na tu em husat man i salim i no winim man husat i salim em.

Wanpela wokboi i no winim bikman bilong em. Sapos em olsem, i gat hop olsem em bai bihainim olgeta wan wan tok strong bilong bikman bilong em, we em bai no askim wanpela askim. Olsem ol wok manmeri bilong Kraist, yumi mas mekim yumi yet stap aninit long namba bilong Bikpela bilong yumi na yumi mas bihainim Em olgeta.

Olsem rait stap pinis long Luk 9:23,

Na Em i tokim ol olgeta, Sapos wanpela man i laik kam bihainim Mi, larim em tok nogat long em yet, na kisim diwai kros bilong em olgeta wan wan de, na bihainim Mi.

Yumi mas redi long tok nogat long yumi yet na karim dispela olgeta hevi i go wantaim pasin bilong inapim ol wok bilong yumi. Nambawan wok bilong yumi em i no long mekim wanem samting yumi laikim tasol mekim wanem samting Bikpela i gat laik long yumi long mekim. Na taim Em lukim na pruvim pinis olsem yumi stap ol wok manmeri i beltru na i save bihainim tok, pasin poroman bilong yumi wantaim Kraist ken go het long wanpela mak antap moa.

Jon 15:15 i tok,

I stat long nau i go Mi no kolim yupela ol wokboi. Long wanem, wokboi i no save long bikman bilong em i mekim wanem. Tasol Mi bin kolim yupela ol pren. Long wanem, olgeta dispela samting Mi bin harim long Papa bilong Mi Mi bin mekim yupela long save. 

Em ken kaunim yumi olsem ol pren bilong Em, na i no ol wok manmeri moa, olsem wanem samting i bin kamap long ol aposel na ol Kristen bilong bipo. Taim bin kam we Kraist i no bin kaunim ol moa olsem ol wok manmeri tasol olsem ol pren. Na dispela ken kamap long yumi tu. Kain pasin poroman olsem namel long bikman na wokboi, bihain em ken kamap olsem pasin poroman namel long ol pren, dispela em wanpela kain pasin poroman antap moa na moa gutpela. 

Narapela long stap wanpela pren, Bikpela Jisas Kraist inap stap tu olsem wanpela bikpela brata long ol Kristen. 

Olsem rait stap pinis long Rom 8:29,

Long wanem, husat Em i bin save pastaim, Em i bin makim bipo yet tu bilong kamap wankain olsem piksa bilong Pikinini Man bilong Em, inap long Em i ken stap namba wan Pikinini namel long planti brata. 

Olsem nambawan pikinini namel long planti bratasusa, yu ken kaunim em olsem bikpela brata bilong ol Kristen. 

Tasol, i gat narapela kain pasin poroman i stap yet, dispela i bikpela moa na dip tru moa long ol dispela wan yumi bin kolim. Yumi inap kamap meri i laik marit long Em. 

Yumi olgeta Kristen inap kaunim yumi yet olsem i laik marit long Kraist. Yumi dispela meri i laik marit long Em. Em i man i laik marit long yumi. Dispela em wanpela kain pasin poroman yumi nid long holimpas na laikim tru. 

2 Korin 11:2 i tok, 

Long wanem, mi stap jeles antap long yupela wantaim pasin jeles i bihainim God. Long wanem, mi bin givim yupela long wanpela man bilong yu, inap long mi ken givim yupela i go long Kraist olsem wanpela meri i klin tru i no bin slip wantaim man. 

Long nau, Sios stap long dispela pasin na rot bilong redi long dispela marit bai kamap long Nupela Jerusalem (Revelesen 10:7). Dispela bai kamap wanpela kain pasin bilong redim ol samting gut tru bikos olsem dispela meri i laik marit long Kraist, ol Kristen mas soim ol yet long man i laik marit, Bikpela Jisas Kraist, olsem wanpela meri i no slip yet wantaim man. 

Dispela ken kamap olsem wanem?

Efesas 5:26-27 i tok,

26 Inap long Em i ken mekim sios kamap holi na klinim dispela wantaim waswas bilong wara long wok bilong tok bilong God, 
27 Inap long Em i ken bringim sios long Em Yet wanpela sios i gat glori, taim em i no gat mak, o hap i no stretpela tru, o wanpela kain samting, tasol long sios i ken stap holi na i no gat mak nogut. 

Taim de bilong marit i laik kam yet, God i wok long klinim Sios na mekim em kamap holi. Kain olsem, ol bratasusa insait long Sios i wok long lainim ol skul tok bilong Kraist, na tu stretpela pasin bilong laip na mekim ol yet bihainim pasin Kristen. Na dispela pasin na rot bilong klinim na mekim long kamap holi, em stat long baptais. Bihain long kisim holi baptais, God i hop long yumi stat long bihainim wanpela nupela laip, wanpela kain laip yumi bihainim bilong bihainim ol lo na ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

Rom 6:4 i tok, 

Olsem na God i planim yumi wantaim Em long baptais long dai, inap long wankain olsem God i kirapim Kraist long dai long glori bilong Papa, yes, olsem tasol yumi tu mas wokabaut long nupela laip. 

Yumi bai stop long stap olsem yumi bin stap bipo. Sapos yumi bin stap ol man bilong mekim nogut, nau yumi bai stop long mekim ol samting nogut. Sapos yumi bin bihainim ol amamas nogut, yumi mas rausim ol long yumi yet wantu. Na sapos yumi bin stap ol man i no save tingim pilim bilong ol narapela, i save tingim ol yet tasol, na i no gat respek long ol memba bilong famili bilong yumi yet tu, nau yumi nid long mekim long go het pasin bilong tingim ol narapela bipo long yumi yet, pasin bilong soim sori, pasin bilong givim ol samting wantaim gutpela bel na pasin bilong laikim tru.

Dispela pasin na rot bilong klinim na mekim long kamap holi, em redim yumi ol Kristen long wanpela kain pasin poroman klostu moa wantaim Kraist. Na dispela em long kamap wanpela wantaim Em. Yumi bai kamap bilong wanpela bodi wantaim Em. 

Efesas 5:30-32 i tok,

30 Long wanem, yumi stap ol hap bilong bodi bilong Em, bilong mit bilong Em, na bilong ol bun bilong Em. 
31 Long dispela as man bai lusim papa na mama bilong em, na em bai pas wantaim meri bilong em, na tupela bai stap wanpela bodi. 
32 Dispela em i wanpela bikpela samting hait. Tasol mi toktok long sait bilong Kraist na sios.

Em bai kamap long wanpela poin we yumi bai kamap wanpela wantaim Kraist, long wankain pasin olsem Adam na Iv bin stap wanpela taim ol bin kamap maritman na maritmeri. Tasol i no olsem Adam na Iv husat bin kamap wanpela long bodi, Sios na Kraist bai kamap wanpela long spirit. 

Olsem rait stap pinis long 1 Korin 6:17,

Tasol em husat i pas wantaim long Bikpela em i wanpela spirit.

Ol husat gat pasin poroman wantaim Kraist, ol stap wanpela wantaim Em long spirit, long bodi na long olgeta samting.

Tasol taim yumi wet long dispela taim bilong kamap wanpela long heven, yumi ol Kristen mas go yet long wok bilong yumi bilong klinim na mekim long kamap holi inap long yumi kamap i no gat mak, i no gat baret liklik, holi na i no gat asua. Ol dispela em ol pasin bilong meri i laik marit long husat Kraist bai marit, em Sios.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

'Personal Relationship' Wantaim Kraist? Sori, Dispela Em Wanpela Giaman!

Wanem samting Aposel Pol bin raitim long Galesia 1:10-11, em i dispela as tingting bilong stiaim mi bin bihainim stat long taim mi bin stat long autim tok inap long nau. Em tok,

10 Long wanem, ating nau mi pulim tingting bilong ol man, o God? O ating mi painim rot bilong amamasim bel bilong ol man? Long wanem, sapos yet mi amamasim ol man, mi no ken stap wokboi bilong Kraist. 

11 Tasol mi strongim tok long yupela, ol brata, long dispela gutnius mi autim tok long en i no samting i bihainim man. 

Olsem dispela Gutnius Aposel Pol bin autim em no bihainim man, yumi bai hop olsem em no bilong amamasim bel bilong ol man. Pasin bilong amamasim bel bilong ol man na winim tok orait bilong ol, ol i no bin kamap nambawan wari bilong Pol taim em bin autim tok. Olsem wanpela wokboi bilong Kraist, em bin wari moa long inapim wok bilong em bilong autim Gutnius long pasin beltru olsem em inap mekim.

Na dispela stret mi traim long mekim tu, wantaim helpim bilong God. Nogut toktok bilong mi i no amamasim bel o saun swit long ol yau bilong ol narapela, tasol yu bai inap klia tru olsem olgeta wanem samting mi autim i bihainim ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist i stap pinis long rait bilong Baibel. 

Tru, ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist i no go long amamasim bel bilong ol man. Tru, long sampela rot ol i agensim tingting, pasin bilong laip, na ol as tingting bilong ol man.

Tasol, olsem Aposel Pol, strongpela tingting bilong mi i no go long amamasim bel bilong ol man tasol long mekim ol samting bilong amamasim bel bilong Bikpela bilong mi, olsem tokaut klia long Gutnius na kamapim ples klia dispela ol bilip na ol pasin bilong ol narapela lotu agens long o i no hap bilong ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

Wanpela piksa bilong dispela em dispela skul tok bilong kain kain lain bilong Bon Agen long sait bilong gat wanem samting ol kolim personal relationship (pasin bilong pasim yu yet) wantaim Kraist. Larim mi tok stret. Dispela skul tok em no wanpela hap bilong Gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist ol aposel bin skulim. Na i no gat wanpela samting olsem wanpela “personalrelationship wantaim Kraist” insait long Baibel.

Sapos yu klia long as bilong hap tok “personal relationship”, yu bai luksave olsem long taim bilong yumi, wanpela man i no gat rot liklik long wokim wanpela personal relationship wantaim Kraist bikos Em i no stap yet moa long dispela graun. Em stap long heven. Ol de we ol man inap toktok long Em na mekim ol samting wantaim Em Yet, ol i go pinis.

Tasol maski Kraist i no stap moa long bodi sait, em no minim olsem yumi no inap moa long pas wantaim Em. Yumi inap yet, tasol long wanpela kain rot i no stret, na i no long Em Yet stret.

Baibel bin toktok long wanpela samting i bin kamap bilong pruvim olsem maski tru wanpela man i no bin gat sans long mekim samting o wok wantaim Kraist Yet, olsem na i no gat rot liklik long dispela man long gat personal relationship wantaim Em, nogut dispela man bai inap yet long pasim em yet wantaim Kraist na God ken kisim bek yet em bilong bihainim sampela ol samting. Dispela em tok i stap long Matyu 25:32-49:

32 Na long ai bilong Em bai olgeta kantri i bung. Na Em bai brukim ol wanpela long narapela, olsem wasman bilong sipsip i brukim ol sipsip bilong em long ol meme. 

33 Na em bai putim ol sipsip long han sut sait bilong Em, na ol meme long han kais sait. 

34 Nau bai King i tokim ol long han sut sait bilong Em, Kam, yupela i gat blesing bilong Papa bilong Mi, kisim olsem samting papa i givim pikinini dispela kingdom Em i redim bilong yupela long stat bilong ol as ston bilong dispela graun. 

35 Long wanem, Mi stap hangre, na yupela i givim Mi kaikai. Mi stap nekdrai, na yupela i givim Mi dring. Mi stap wanpela ausait Man, na yupela i kisim Mi i kam insait. 

36 Mi stap skin nating, na yupela i givim Mi klos. Mi stap sik, na yupela i kam lukim Mi. Mi stap long kalabus, na yupela i kam long Mi. 

37 Nau bai ol stretpela man i bekim Em, i spik, Bikpela, wanem taim mipela i lukim Yu hangre, na givim kaikai long Yu? O nekdrai, na mipela givim dring long Yu? 

38 Wanem taim mipela i lukim Yu wanpela ausait man, na kisim Yu i go insait? O skin nating, na mipela i givim klos long Yu? 

39 O wanem taim mipela i lukim Yu sik, o long kalabus, na mipela i kam long Yu? 

40 Na King bai bekim na tokim ol, Tru tumas, Mi tokim yupela, Bikos yupela i bin mekim dispela long wanpela bilong ol las bilong ol dispela ol brata bilong Mi, yupela i bin mekim dispela long Mi. 

41 Nau Em bai tokim ol tu long han kais sait, Lusim Mi, yupela lain i lus olgeta, i go long paia bilong oltaim oltaim, dispela Mi redim long satan na ol ensel bilong em. 

42 Long wanem, Mi stap hangre, na yupela i no givim kaikai long Mi. Mi stap nekdrai, na yupela i no givim dring long Mi. 

43 Mi stap wanpela ausait Man, na yupela i no kisim Mi i go insait, Mi stap skin nating, na yupela i no putim klos long Mi. Mi stap sik, na long kalabus, na yupela i no kam lukim Mi. 

44 Nau bai ol tu i bekim Em, i spik, Bikpela, wanem taim mipela i lukim Yu hangre, o nekdrai, o wanpela ausait man, o skin nating, o sik, o insait long kalabus, na mipela i no bin wokim wok long Yu? 

45 Nau bai Em i bekim ol, i spik, Tru tumas, Mi tokim yupela, Bikos yupela i no mekim dispela long wanpela bilong ol las bilong ol dispela, yupela i no mekim dispela long Mi. 

46 Na ol dispela bai i go insait long mekim save bilong oltaim oltaim. Tasol ol stretpela man bai go insait long laip i stap gut oltaim oltaim.

Ol dispela ves i soim olsem long gat wanpela personal relationship wantaim Kraist, man i no nidim long kisim bek. I gat ol man husat bai gat blesing bilong kisim kingdom bilong God long taim bihain maski ol i no gat personal relationship wantaim Kraist olsem ol Bon Agen lain i tok.

Olsem yu ken lukim long ol ves antap, ol dispela man i no save tu olsem ol bin mekim wanpela gutpela pasin long Kraist bikos ol i no bin bungim o lukim Em Yet. Tasol long sampela taim long ol laip bilong ol, ol bin givim sampela samting bilong kaikai na sampela samting bilong dring long wanpela man i stap hangre na nekdrai husat, taim ol i no save, em wanpela brata o susa bilong Kraist. Na dispela liklik gutpela pasin em inap pinis long mekim ol pas wantaim Bikpela Jisas Kraist.

Ating ol yet bin bungim Kraist o nogat? Ating ol bin gat wanpela personal relationship o nogat? Nogat. Dispela gutpela bel na sori ol bin soim long ol disaipel bilong Em na long dispela brata o susa bilong Em i liklik olgeta, ol bin inap long pasim ol strong wantaim Bikpela Jisas Kraist. Na olsem mak bilong givim tenkyu na soim amamas long wanem samting ol bin mekim, Bikpela Jisas Kraist bai mekim ol long kisim kingdom bilong God long taim bihain long heven long de bilong kot.

Larim mi tok gen olsem taim Kraist i no stap long bodi sait, yu no inap gat personal relationship wantaim Em. Tasol i gat rot yet long pasim yu yet wantaim Em, tasol i no long Em Yet stret.

Tasol, em i kamap taim yu laikim tru, lukautim na soim sori long narapela husat i bilip long Kraist olsem yu. Olsem em tok long Matyu 25:40, olgeta wan wan gutpela pasin wanpela man i mekim long ol brata na ol susa bilong Kraist, wantu God kaunim em olsem sampela samting yu mekim long Em. Olsem Em kisim maski i no Em Yet bin kisim. Na gutpela pasin bilong Yu bai no kamap i no gat pe bikos long pinis, yu bai kisim pe olsem laip i stap oltaim oltaim long paradais.

Wanpela personal relationship wantaim Kraist? Sori, i no gat kain samting olsem insait long Baibel! Em i ol dispela gutpela wok yumi mekim long ol brata na ol susa bilong Bikpela Jisas Kraist, God i kaunim!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Tok Tru bilong Baibel long Sait bilong Bon De bilong Kraist

Klostu olgeta lotu husat i kolim ol yet Kristen, ol save wokim bikpela amamas tru long Krismas. Ol bilip olsem namba 25 de bilong Disemba em dispela de mama bin karim Bikpela Jisas Kraist taim Em bin soim Em Yet long bodi.

 Askim em olsem. Dispela bilip i gat sampela as bilong em long Baibel, o nogat? Na Kraist bin tok strong long ol Kristen long wokim amamas long dispela de, o nogat?

Long statim, pasin bilong wokim amamas long 25 Disemba o Krismas, em no stap long Gutnius. Em no wanpela tok strong bilong Kraist. Olsem na, sapos em no wanpela tok strong bilong Kraist na sapos em no stap long rait bilong Gutnius, ol Kristen i noken bihainim em.

Olsem em tok long 1 Korin 4:6, 

Na ol dispela samting, ol brata, mi gat long wanpela piksa mi putim i go long mi yet na long Apolos long tingim yupela. Inap long yupela i ken lainim long mipela long yupela i no ken tingim long ol man antap long dispela samting i stap long rait pinis, inap long i no ken gat wanpela bilong yupela i bikhet bilong wanpela i birua long narapela. 

Baibel i tok strong long yumi noken abrusim wanem samting stap long rait pinis. Em minim olsem bilip bilong yumi mas sanap strong long ol samting stap long ol Rait Holi pinis. Sapos ol no stap long rait, sapos ol i ol pasin tumbuna man i wokim tasol, ol Kristen i noken kisim o bihainim ol, maski ol i naispela tru na gutpela tru. Na bikos Baibel i no bin toktok liklik long sait bilong 25 Disemba olsem bon de bilong Kraist, noken mekim em wanpela hap bilong bilip bilong yu. Noken stap wanpela bilong ol bilien manmeri long dispela graun olgeta husat i bisi tumas long dispela de.

Yumi klia tru olsem mama i no bin karim Kraist long Disemba bikos long dispela mun, Betlehem, dispela hap we mama bin karim Em, ais wara i karamapim em.

 

Bilong bihainim stori bilong Man bilong Autim Gutnius Luk, long dispela nait mama bin karim Kraist, i gat ol wasman bilong sipsip long ples kunai husat i lukautim ol sipsip bilong ol taim ol bin kaikai.

Luk 2:7-8 i tok,

7 Na em i karim namba wan pikinini man bilong em, na raunim Em insait long ol klos bilong raunim bebi, na slipim Em long bokis kaikai bilong ol bulmakau. Bilong wanem, i no gat spes long ol long haus pasindia. 

8 Na i gat i stap long dispela hap graun stret ol wasman bilong sipsip i stap long ples kunai, taim ol i was long ol lain sipsip bilong ol long nait.

Ol sipsip bin kaikai long ples kunai. Em minim olsem i gat ol gras ol ken kaikai. Ol gras, i no ais wara. Olsem na, em bai no Disemba long dispela taim.

Nambawan, nogat wanpela wasman wantaim gutpela tingting bai bringim lain sipsip bilong em i go ausait long wanpela nait i gat ais wara. Sapos nogat, ol bai kamap ais na dai, wasman na lain sipsip bilong em wantaim.

Tru em samting bilong kros olsem planti man bilipim na kisim yet dispela skul tok Katolik Sios bin wokim maski ol bin tokaut olsem tru i no gat man save long bon de tru bilong Kraist. Dispela stap long rait bilong buk bilong ol olsem Katolik Ensaiklopidia, Volum 2, pej 607, husat i tok,

 

Ples klia, de bilong ol bilong wokim amamas bipo em Janueri 6, inap long pop long Rom bin senisim em long 25 Disemba, dispela de stret taim ol haiden Rom bin wokim amamas bilong onarim san god bilong ol, wanpela giaman god.

Ating em wanpela pasin bilong pasin nogut long Kraist, taim yu makim de bilong wokim amamas bilong onarim Em long dispela de bilong wokim amamas bilong tingim wanpela giaman god, a? Wanem samting i nogut moa, em olsem, kain kain lain Protestan tu wantaim ol husat kolim ol yet olsem Evanselikal na Kristen lain, ol tu bin joinim ol Katolik long amamasim Krismas, o bon de bilong Kraist, long 25 Disemba.

Tru, Sios bilong Kraist bilong Manalo tu i bilip long dispela stori Katolik Sios bin wokim long sait bilong Krismas. Ol mekim olsem maski lidaman bilong ol bin tok olsem ol pater Katolik na pasta Protestan, taim em tok olsem ol i no bilong God, tasol bilong Satan o man nogut. Dispela tok strongpela tru ol bin putim pastaim long pepa bilong ol, Pasugo, long Ogas 1961. Long pej 39, em tok,

 

Long pinis, yumi mas givim baksait long ol pater Katolik na ol pasta Protestan bikos ol i ol minista bilong Satan. Yumi mas givim baksait tu long Katolik Sios na kain kain Protestan sios bikos ol i no bilong God, tasol bilong Satan o man nogut. 

Tasol, maski Manalo bin tok nogat long ol Katolik na Protestan sios bikos ol i bilong man nogut, ol i makim na bihainim yet ol pasin na ol bilip bilong ol Katolik na ol Protestan long sait bilong wokim amamas long Krismas.

Piksa daunbilo i soim namba 25 yia bilong marit bilong wanpela bilong ol minista bilong sios bilong ol. Tasol, plis, lukim olsem long baksait bilong ol, i gat ol Krismas bilas na piksa bilong Santa Klos.

 

Long narapela taim ol printim Pasugo long 1969, ol bin putim long pej 16 wanpela toksave bilong ol nupela klos ol susa bilong ol long bilip i bin salim. Dispela toksave bin strongim bel bilong ol bratasusa bilong ol tu long baim ol samting bipotaim bikos Krismas i kam klostu hariap.


 Krismas i stap klostu! Baim ol samting bipotaim nau! Ol Susa Pilar Fernandez, Rosalinda Yadan na Ester Yadan i salim ol nupela klos!

No. D-E-F—Market of Obrero — Blumentritt, Manila 

Home Address: —2722 Ave. Rizal 

Tel. 2-68-33 

I no olsem tasol, ol bilip tu long three kings o tripela king. Daunbilo em piksa bilong tripela brata bilong ol long bilip husat ol bin skelim wantaim tripela king.

Ol i no dispela tripela Saveman husat bin kam long kain kain hap na bihainim lait bilong dispela sta i bin soim dispela taim mama i bin karim Man bilong Kisim Bek long dispela graun, tasol olsem tripela king, dispela tripela man antap tu bin bihainim lait bilong ol skul tok bilong Kraist long wok bilong Sios bilong Em.

Dispela em wanpela longlong. Dispela bilip olsem ol man husat bin bringim ol presen long yangpela Jisas em tripela king, em no tru. Sans olsem ol i ol king em liklik tru bikos ol king i no wokabaut long ol yet tasol, taim ol i no gat wanpela man bilong helpim o wasman.

Bikpela samting moa em olsem. Baibel bin tok olsem ol i ol saveman, tasol em no tok ol i hamas pela. Ol Katolik bin skelim tasol olsem ol i tripela bilong bihainim ol dispela kain presen ol bin givim long yangpela Jisas, olsem insens, gol na mur.

Tasol bilong wanem ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel i no save amamasim 25 Disemba o Krismas? Bikos em no tru olsem mama bin karim Kraist long dispela de. Na tu, pop long Rom bin makim tasol dispela de 25 Disemba bilong agensim, o ating resis wantaim, dispela de bilong wokim amamas ol haiden Rom i save tingim bilong onarim san god bilong ol. Olsem ol Kristen, yumi noken gat hap long wanpela samting i doti na i gat sampela samting long sait bilong haiden pasin na pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman.

Tasol, noken gat tingting olsem mipela no tingim wanpela de bilong wokim amamas long Kraist. Long hapsait, mipela gat planti taim bilong wokim amamas bilong onarim i no Bikpela Jisas Kraist tasol, tasol Papa tu.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.