Baksait long Olgeta Wan Wan Prea God i Bekim na Nogat, Wanpela God Husat i Laikim Tru i Stap


Tru stret olgeta wan wan man husat i prea na mekim wanpela askim long God, em i gat laik long God bai bekim prea bilong em na givim wanem samting em i askim long dispela taim bihain klostu olgeta em i ken kamap. Tasol i no olgeta taim dispela i kamap. Maski em i tru olsem God i givim sampela bilong wanem ol samting man i prea long en, i gat ol prea tu we Em i no givim olgeta wanem samting man i prea long en, na sampela taim, sapos Em i givim, longpela taim bai i kam na i go pastaim bipo man i kisim em. Tasol wanem ol as tingting i stap baksait long ol dispela?

Pastaim olgeta, yu mas save gut olsem oltaim i gat wanpela stretpela as tingting bilong wanem God i no givim wantu wanem ol samting wanpela man i prea na askim long en. Sampela taim bekim bilong God long ol prea i bihainim kain bilong man husat i mekim ol – sapos em i stretpela, o sapos em i nogut. Wanpela samting i klia tru, God i no save harim ol prea bilong wanpela man nogut.

Tingim na skelim tok i stap insait long PROVEP 15:8,

Sakrifais bilong man nogut em i sting samting long BIKPELA. Tasol beten bilong stretpela man em i gutpela amamas bilong Em.

God i amamas gut wantaim ol prea bilong stretpela man, na yumi ken bilip olsem Em i harim ol prea bilong em.

1 JON 5:14 i tok,  

Na dispela em i dispela strongpela bilip yumi gat insait long Em, long, sapos yumi askim wanpela samting bilong bihainim laik bilong Em, Em i harim yumi.

God i harim ol prea bilong stretpela man moa yet olsem sapos wanem samting em i askim i sampela samting bilong bihainim laik bilong Em.

Tasol, Baibel i tok wanem sapos dispela wan i autim askim, o sapos dispela wan i prea, em i nogut o wanpela man bilong mekim pasin nogut?

1 PITA 3:10-12 i tok,  

10 Long wanem, em husat bai laikim tru laip, na lukim ol gutpela de, larim em holim bek tang bilong em long tok nogut, na ol lip bilong em long em i no toktok wantaim gris tingting. 
11 Larim em ranawe long pasin nogut, na mekim gutpela pasin. Larim em painim bel isi, na bihainim dispela.
12 Long wanem, ol ai bilong Bikpela i stap antap long ol stretpela man, na ol ia bilong Em i op long ol prea bilong ol. Tasol pes bilong Bikpela i birua long ol husat i mekim pasin nogut.

God i givim strongpela tok long ol man long stap stretpela, long mekim stretpela pasin, long mekim ol gutpela pasin, na long toktok wantaim pasin i no gat giaman. Tang bilong wanpela man tu mas i bihainim strong gutpela pasin bikos dispela tang yumi yusim long toktok em i dispela tang stret yumi yusim long prea.

Sapos dispela man i prea em i wanpela man husat i mekim ol pasin nogut long laik na i sakim tok bilong God long laik, maski sapos em i wok long prea, i no gat wanpela taim God bai harim em. God i no iapas tasol Em i gat wanpela rot bilong ranawe long ol prea bilong ol man nogut. Em i gat wanpela rot inap long ol prea bilong ol bai no kamap long ol ia bilong Em.

KRAI SORI 3:44 i tok,  

Yu bin karamapim Yu Yet wantaim wanpela klaut, inap long prea bilong mipela i no ken go namel.

God i karamapim Em Yet wantaim ol klaut inap long ol prea bilong ol man nogut bai no inap go insait na kamap long hapsait, bikos ol prea bilong ol i wanpela samting bilong hatim bel bilong Em.

JON 9:31 i tok,  

Nau yumi save long God i no harim ol sinman. Tasol sapos wanpela man i stap man bilong lotuim God, na mekim laik bilong Em, Em i harim em.

Tasol, yumi mas luksave tu olsem, i gat ol taim God i no bekim ol prea bilong wanpela stretpela man tu. Bilong wanem?

JEMS 4:3 i tok,

OLPELA BAIBEL
JEMS 4:3
Yupela askim, na yupela i no kisim, bilong wanem, yupela askim rong, inap long yupela i ken kaikai dispela olgeta long ol aigris bilong yupela.

Noken lus tingting olsem God Em i stap laikim tru. Olsem na, sapos Em i lukim olsem wanem samting yu askim, dispela samting bai bagarapim yu, o sapos dispela samting bai mekim yu stap insait long ol amamas bilong dispela graun, Em bai no givim em long yu. Na yu mas save gut olsem dispela laikim tru bilong Em long yu i givim tingting long Em long noken givim yu wanem samting yu laikim, bikos Em i no gat laik long yu bai lus o pundaun long pasin bilong mekim sin.

Wankain olsem wanpela papa o mama tasol husat i laikim tru pikinini bilong em, husat bai no tok yes taim pikinini bilong em husat i gat tripela krismas i askim long wanpela resa, maski sapos em i wok long krai, bikos taim em i pilai wantaim ol resa, dispela bai katim em, na wanpela papa o mama bai no givim pikinini bilong em wanpela laita bilong simuk o masis bilong pilai long en bikos dispela ken kirapim paia.

God i wankain olsem. Sapos Em i lukim olsem wanem samting yu prea long en bai helpim yu, klia tru Em bai givim em. Tasol sapos wanem samting yu askim long en bai bagarapim yu, o em bai bringim yu go long bagarap olgeta, i no gat wanpela taim Em bai givim em long yu maski sapos yu prea prea long em.

MATYU 7:9-11 i tok,

9 O wanem man i stap bilong yupela, husat sapos pikinini man bilong em i askim bret, bai em i givim em wanpela ston?
10 O sapos em i askim long wanpela pis, bai em i givim em wanpela snek?
11 Nau sapos yupela, taim yupela i stap nogut, i save long givim ol gutpela presen olsem wanem long ol pikinini bilong yupela, hamas moa bai Papa bilong yupela husat i stap long heven givim ol gutpela samting long ol husat i askim Em?

Holim long tingting olsem God i givim ol gutpela samting tasol. Em i no givim ol samting nogut, o dispela ol samting bilong bringim nogut long ol pikinini bilong Em. Sapos wanpela papa o mama husat i man bai no givim pikinini bilong em wanpela ston taim em i askim long bret, o snek taim em i askim long pis, hamas moa Papa bilong yumi long heven husat i save na i inap long givim wanem samting i gutpela olgeta bilong helpim yumi ol pikinini bilong Em.

Sapos wanpela papa o mama husat i man, maski em inap long mekim ol samting long mak tasol, em bai no givim ol pikinini bilong em wanpela samting bilong mekim ol i bungim hevi na tekewe lukaut antap long ol, moa olgeta Papa bilong yumi long heven husat i wari i no long gutpela bilong bodi sait bilong yumi tasol tasol moa yet olgeta long gutpela bilong spirit sait bilong yumi.

Sapos yumi bai putim tasol yumi yet long ples bilong God, yumi bai kisim gutpela save long ol as tingting bilong wanem God i givim i no olgeta samting ol man i prea long en, o bilong wanem yumi nid long wet longpela taim bipo yumi kisim ol bekim long ol prea bilong yumi.

Na tu, God i save lukluk long taim i inap tru long givim wanem ol samting yumi prea long en. God i save givim yumi wanem samting yumi nidim long taim inap tru bilong em. Taim Em i lukim olsem taim stret i kam pinis inap long yu long kisim em, Em bai givim em long yu maski sapos yu no askim long em.

PROVEP 19:14 i tok,  

Haus na ol planti mani samting ol i samting papa i givim pikinini bilong ol papa. Na meri bilong yusim save em i kam long BIKPELA.

Sapos yu stap stretpela, na taim God i lukim olsem taim stret i kam pinis long yu long marit, Em bai givim em long yu maski sapos yu no prea long em. Wankain olsem tasol wanem samting Em i bin mekim long Adam. Adam i no bin askim long wanpela meri. Tru tru, em i no bin gat wanpela tingting long sait bilong meri bikos i no gat narapela human insait long Gaden bilong Iden long dispela taim. Tasol taim God i bin lukim olsem em nidim pinis wanpela bilong poromanim na helpim em, God i bin givim em Iv.

JENESIS 2:18 i tok,  

Na God BIKPELA i tok, Em i no gutpela long man i ken stap wanpis. Mi bai wokim bilong em wanpela helpim i fit stret long em.

Taim God i lukim sindaun bilong Adam, Em i bin mekim wanem?

JENESIS 2:21-23 i tok,
 
21 Na God BIKPELA i mekim wanpela slip i dai i dip tru long pundaun antap long Adam, na em i slip. Na Em i kisim wanpela bilong ol bun bilong banis bilong em, na pasim bodi gen i kisim ples bilong en.
22 Na dispela bun bilong banis, dispela God BIKPELA i bin kisim long man, Em i wokim i kamap wanpela meri, na bringim em i kam long man.
23 Na Adam i tok, Dispela nau em i bun bilong ol bun bilong mi, na bodi bilong bodi bilong mi. Ol bai kolim em Meri, bilong wanem, God i kisim em i kam ausait long Man.

God i save givim wanem samting yumi nidim long taim stret. Tingim olsem God i no bin givim wanpela meri long Adam wantu. God i bin mekim em luksave pastaim long dispela namba bilong wanpela meri long laip bilong em long taim bihain. Longpela taim ol poro bilong em, em i narapela narapela kain ol animal, pisin, i go tasol. Na i no gat wanpela bilong ol bai inap stap bilong helpim long em. Kain olsem, taim baksait bilong em bin sigarap, em i no gat wanpela bilong sigarapim em long en. Sapos em bai larim taiga o laion sigarapim baksait bilong em, em bai gat sua na blut bilong em bai kapsait bikos tupela wantaim i gat ol nil i sap. Olsem na God i bin givim em wanpela bilong helpim em, wanpela meri bilong em, maski sapos em i no bin askim long em.

EFESAS 3:20 i tok,  

Nau i go long Em husat i inap long mekim samting i planti moa yet tru antap long olgeta samting yumi askim o tingim, bilong bihainim dispela pawa i wok insait long yumi,

God i save givim tu ol samting yumi no tingting long en tu, na tu ol samting yumi no askim long en tu, sapos Em i lukim nid bilong yumi long ol. Mi bin bungim dispela planti taim insait long laip bilong mi. God i bin givim mi planti ol samting mi no bin askim long en na ol samting mi no bin tingting long en. Kain olsem, mi no bin prea long God long givim mi ol tumbuna pikinini. Tru tru, mi no bin tingting long bai i gat taim insait long laip bilong mi olsem mi bai nidim ol tumbuna pikinini. Tasol long taim inap tru bilong Em, God i bin givim ol long mi, na nau ol i stap olsem samting bilong amamasim mi nau taim mi lapun tru.

Long dispela poin, mi luksave pinis long namba bilong ol tumbuna pikinini long ol lapun man na meri olsem mi. Long krismas mi gat, mi pilim pen long ol skru bilong bun bilong mi, moa yet long ol skru bilong lek, olsem na mi kisim taim long kirap gen bihain long taim kongrigesen bilong mipela i prea. Tasol bikos God i bin lukim olsem mi bai nidim helpim bilong ol tumbuna pikinini bilong mi taim mi lapun, nau mi gat wanpela tumbuna pikinini man husat wantu i save kam long helpim mi olgeta wan wan taim em i lukim mi hatwok tru long kirap bihain long taim kongrigesen bilong mipela i prea. I no gat wanpela taim em i fel long helpim mi long sanap gen. Na mi tok tenkyu tru long God long givim mi ol tumbuna pikinini i gutpela tru maski mi no bin askim long ol.

Tingim oltaim olsem God i gat ol as tingting bilong Em bilong givim, bilong i no givim hariap, na tu bilong i no givim olgeta, wanem ol samting yumi prea long en. Em i save wanem samting i gutpela olgeta bilong helpim yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Skelim Gut long Stap bilong Bikpela Jisas Kraist


Tru mi painim em narakain tru olsem i gat ol man husat i tokaut long stap memba bilong ol lotu lain husat i tok olsem ol yet i ol Kristen tasol ol i stap yet wantaim tupela tingting long sapos tru Bikpela Jisas Kraist bin stap o nogat. Tru mi tingting planti bilong wanem maski ol i stap ol memba bilong ol dispela sios husat i yusim tu Baibel, dispela tingting bilong ol i no klia long sait bilong stap bilong Kraist, em i no pinis olgeta yet.

Long sait bilong mi yet, mi gat ol as i moa long inap bilong bilipim stap bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol atheist (man husat i no bilip long i gat God i stap) na ol agnostic (man husat i bilip olsem i no gat wanpela samting yu inap save long stap o pasin bilong stap God), ol dispela krankiman tasol i tokaut klia long tupela tingting long stap bilong Bikpela Jisas Kraist.

Bikpela Jisas Kraist bin stap pinis bipo long taim God bin kamapim long nating dispela graun, na Em i stap inap long nau. Bipo long olgeta narapela samting bin stat long stap, Kraist i stap pinis wantaim Papa. Em i bin lainim em, na ol tok bilong God i pruvim em insait long Baibel.

JON 8:56-58 i tok,

56 Papa bilong yupela Ebraham i wokim amamas tru bilong lukim de bilong Mi. Na em i lukim pinis, na em i amamas.
57 Nau ol Ju i tokim Em, Yu no gat 50 krismas yet, na Yu bin lukim Ebraham?
58 Jisas i tokim ol, Tru tumas, tru tumas, Mi tokim yupela, Bipo Ebraham i stap, Mi stap.

Insait long “An American Translation”, ol i bin tanim ves 58 olsem: “Jesus said to them, ‘I tell you, I existed before Abraham was born!’”

Long dispela as yumi inap tok olsem, ol man bilong autim tok nau husat i skulim ol memba bilong ol olsem stap bilong Kraist bin stat tasol taim Maria bin karim Em, ol i paul olgeta. Dispela em i wanpela pruf olsem ol i sot long gutpela save long tok bilong God insait long Baibel.

Tingim, i no gat narapela husat bin stap wantaim Papa long oltaim oltaim tasol Kraist.

MAIKA 5:2 i tok,

Tasol yu, Betlehem Efrata, maski yu stap liklik namel long ol tausen bilong Juda, yet ausait long yu bai em i kam ausait i kam long Mi husat i mas stap hetman bilong Isrel, husat ol wokabaut i go ausait bilong em em i bin bilong bipo, bilong oltaim oltaim bipo.

Olsem profet Maika i tok, Em i bin kam long oltaim oltaim bipo. Na narapela ves i sapotim dispela.

Insait long Provep 8:22, save tru bilong God i tok, “BIKPELA i bin holimpas mi long stat bilong rot bilong Em bipo long ol wok bilong En bilong bipo.”

Stat bilong rot bilong Bikpela em i stap insait long oltaim oltaim. Dispela “save tru” i bin stap wantaim Bikpela long oltaim oltaim. Husat em i dispela “save tru” husat bin stap wantaim God long stat bilong rot bilong Em, bipo long ol wok bilong Em bilong bipo?

1 KORIN 2:-8 i tok,

6 Tasol mipela i toktok wantaim save tru namel long ol husat i inap tru. Tasol i no save tru bilong dispela graun, o bilong ol hetman bilong dispela graun, dispela i kamap samting nating.
7 Tasol mipela i toktok long save tru bilong God insait long wanpela tok hait, yes, save tru i hait, dispela God i makim bipo dispela graun i kamap i go long glori bilong yumi.
8 Dispela i no gat wanpela bilong ol hetman bilong dispela graun i save. Long wanem, sapos ol i bin save long en, ol i no bin gat laik long nilim Bikpela bilong glori long diwai kros.

Dispela “save tru” olsem Aposel Pol bin toktok long en, em i Bikpela bilong glori na dispela Bikpela husat ol bin nilim long diwai kros, husat i no narapela, em i Bikpela Jisas Kraist.

1 KORIN 1:24 i tok,  

Tasol long ol husat God i singautim, ol Ju na ol Grik wantaim, Kraist em i pawa bilong God, na save tru bilong God.

Insait long Olpela Testamen, ol i bin kolim Kraist olsem “save tru bilong God.” Em i pawa bilong God na save tru bilong God. Plis lukim dispela hap tok “the” (long tok Inglis) Pol bin yusim, dispela i minim olsem i no gat “save tru” insait long Baibel, husat bin stap wantaim God long oltaim oltaim, narapela long Bikpela Jisas Kraist. Ol i bin kolim Em “save tru bilong God.”

Luk 11:49 i pruvim moa olsem dispela save tru bilong God em i Bikpela Jisas Kraist.  

Olsem na tu save tru bilong God i tok, Mi bai salim ol ol profet na ol aposel, na sampela bilong ol bai ol i kilim i dai na givim hevi.

Bikpela Jisas Kraist i bin stap long oltaim oltaim. Tru Em i stap inap long nau. Na stap bilong Em bai i go inap long oltaim oltaim. Olsem rait i stap pinis insait long Revelesen 1:17-18,

17 Na taim mi lukim Em, mi pundaun long tupela lek bilong Em olsem mi dai pinis. Na Em i slipim han sut bilong Em antap long mi, taim Em i spik long mi, No ken pret. Mi stap namba wan na las.
18 Mi stap Em husat i stap laip, na i bin dai pinis, na, lukim, Mi stap laip oltaim oltaim, Amen. Na Mi gat ol ki bilong hel na bilong dai.

Taim Jon bin lukim God, Em i bin tokim em, “…Mi stap namba wan na las. Mi stap Em husat i stap laip, na i bin dai pinis, na, lukim, Mi stap laip oltaim oltaim,”

Wanem ol ves mi bin kolim em i sampela bilong ol ves i kam long Rait Holi bilong pruvim stap oltaim oltaim bilong Bikpela Jisas Kraist. Tasol, narapela long ol as bilong bilip insait long Baibel, yumi gat ol narapela pruf tu, dispela bai pruvim stap bilong Bikpela Jisas Kraist. Wanpela bilong dispela em i wanpela stori stret i stap insait long ol rait bilong histori bilong Rom.

Man bilong raitim histori bilong Rom, Tasitas, i bin tingim sampela samting insait long dispela we em i bin toktok long sait bilong Kraist, Taibirias Sisa, na Ponsias Pailat.


Olsem dispela infomesen i tok, i gat wanpela lain bilong ol man, ol i kolim ol olsem ol Kristen, em i ol man bilong bihainim Kraist, long husat Nambawan King (Emperor) Niro i bin givim ol mekim save bilong givim bikpela pen tru. Tasol Kraist i bin karim pen long mekim save i nogut olgeta long taim bilong bosim kingdom bilong Taibirias long han bilong Ponsias Pailat. Dispela i minim olsem sosaiti bilong Rom i bin luksave long stap bilong wanpela komuniti bilong ol Kristen long dispela taim, taim Rom i pulap tru long pawa yet.

Narapela long dispela rait bilong histori, yumi gat ol pruf bilong bodi sait tu bilong pruvim stap bilong ol narapela lain husat ol nem bilong ol i bin stap insait long ol dispela rait bilong histori – Taibirias Sisa na Ponsias Pailat.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin bon, nambawan king bilong Rom long dispela taim, em i Ogastas Sisa husat bin bosim kingdom stat long yia 31 bipo long Kraist i bon i go long yia 14 bihain long Kraist i bon. Bihain, Taibirias Sisa i bin kisim ples bilong em, husat i bin bosim kingdom stat long yia 14 i go long yia 37 bihain long Kraist i bon. Dispela tupela Sisa – Ogastas na Taibirias – ol i bin gat namba long taim bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist long dispela graun.

Na ol painimaut bilong archaeology (stadi bilong histori long wok bilong digim ol hap bilong dispela graun na skelim ol samting ol i painim long ol) i bin tok yes long stap bilong dispela ol nambawan king bilong Rom.

Ol koin i gat ol piksa bilong ol, ol i bin kisim i kam ausait long graun na ol i lukautim nau long ol musiam. Ol i dispela koin stret i stap long rait bilong Baibel taim ol Farisi i bin traim long trepim Bikpela Jisas Kraist bilong painim wanpela as bilong kilim Em i dai aninit long gavman bilong Rom. 


Dispela i stap pinis long rait insait long Matyu 22:17-21, we dispela i tok,  

17 Olsem na tokim mipela, Yu ting wanem? Em i orait aninit long lo long givim takis mani long Sisa, o nogat?
18 Tasol Jisas i kisim save long ol pasin nogut bilong ol, na tok, Bilong wanem yupela i traim Mi, yupela ol man bilong tupela maus?
19 Soim takis mani long Mi. Na ol i bringim wanpela peni long Em.
20 Na Em i tokim ol, Dispela piksa na rait ol i sapim long en em i bilong husat?
21 Ol i tokim Em, Bilong Sisa. Nau Em i tokim ol, Olsem na bekim long Sisa ol dispela samting i bilong Sisa, na long God ol dispela samting i bilong God.

Dispela stori i toktok long wanpela kain koin, insait long dispela piksa bilong Sisa, em i bilong Ogastas o bilong Taibirias, em i stap insait long rait bilong koin. Olsem mi tok bipo, ol i bin painim sampela bilong ol dispela koin. Mi, mi yet tu i gat wanpela koin insait long laibreri bilong mi, dispela i gat piksa bilong Taibirias Sisa na narapela koin i gat piksa bilong Ogastas Sisa.

Long sait bilong ofisa bilong bikpela kingdom bilong Rom, Ponsias Pailat, yumi gat pruf bilong bodi sait tu bilong pruvim stap bilong em.

Long 1961, ol i bin painimaut wanpela ston (limestone), na rait ol i bin katim long em i gat ol nem bilong Taibirias Sisa na Ponsias Pailat.


Ples klia, dispela ston dispela archeologist (man husat i stadim archeology), wanpela man Itali, i bin painim, ol i bin mekim em aninit long strongpela tok bilong Ponsias Pailat. Nogut ol i bin mekim em bilong bihainim laik bilong Pailat long amamasim bel bilong king bilong em, bikos ol i bin katim long em ol toktok i go long Taibirias Sisa.

Olgeta dispela i pruvim stap tru bilong ol stori insait long Baibel, moa yet ol dispela stret long sait bilong stap bilong Bikpela Jisas Kraist, na tu ol toktok long sait bilong sampela ol lain olsem ol nambawan king bilong Rom – Ogastas na Taibirias, na ofisa Ponsias Pailat, bikos ol pruf bilong bodi sait na ol rait bilong histori i witnes tu long ol.

Na mi no bilip olsem ol man bilong raitim histori bilong Rom bai wok wantaim na kamapim wanpela giaman stori long sait bilong Kraist husat bikpela kingdom   bilong Rom i bin kilim i dai. Stap bilong Kraist na dispela lain husat Em i bin go pas long en 2,000 yia bipo, ol i bin kolim ol olsem ol Kristen, em i sampela ol samting tru histori bilong Rom i no inap haitim bikos ol i stap pinis long rait na i kamap hap bilong ol rait bilong histori bilong ol.

Tru tumas, ol stori insait long Baibel, ol rait bilong histori na ol painimaut bilong archeology i moa long inap long tekewe olgeta tupela tingting long sait bilong stap bilong Kraist. Kraist i bin stap long oltaim oltaim bipo wantaim Papa, Em i stap nau, na Em bai stap inap long oltaim oltaim. I TRU.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Olsem Wanem long Winim Pret Olsem Baibel i Tok


Ol samting i givim bel wari tumas, taim ol i kamap insait long laip bilong wanpela man, moa yet sapos ol i kamap taim em i yangpela, planti taim ol i lusim wanpela samting nogut long lukluk bilong em insait long dispela laip, long tingting bilong em long ol narapela man, long pasin bilong em, na long sampela ol narapela hap bilong kain man bilong em. Wanpela samting stret moa, planti taim em i kamapim pret na wari, na pasin bilong i no gat bilip i go long ol narapela man.

Ol piksa bilong ol dispela samting i givim bel wari tumas i kamap, em i dai bilong wanpela husat i stap klostu tru long bel, narapela memba bilong famili i mekim nogut long em – sapos em i long sait bilong toktok, bodi o pilim, papamama i bruk, ol taim nogut i kamap long nature, na rep, wantaim ol narapela. Na tru tumas, em i nidim longpela taim bipo wanpela inap long kamap orait gen i kam long ol dispela skul bilong laip.

Wanpela yangpela meri, kain olsem, husat papa o waspapa bilong em bin slip wantaim em na mekim nogut long em, em bai kisim taim long lus tingting na winim dispela skul bilong laip i sting tru. Em i no pret na pasin bilong i no gat bilip long olgeta wan wan man tasol i kamap insait long meri husat man bagarapim tasol tu dispela pilim olsem olgeta man i nogut. Wanem samting i nogut moa, i gat sans olsem nogut em bai ting olsem God bin larim kain samting sting tru long kamap long wanpela meri husat i no bin mekim rong olsem em.

Na ol dispela tingting na pilim i nogut bai i no inap lus hariap sapos em no kisim wanpela strongpela lain bilong sapot na em no lainim ol rot bilong winim kain pret i kam long ol toktok bilong Baibel. 

Pastaim olgeta, Baibel i tokim yumi olsem i gat sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God.

PROVEP 6:16-17 i tok,

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,

Yumi ken lukluk gut tru long dispela hap, “i kapsaitim blut i no bin mekim rong.” Dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” i no toktok long sampela man husat i no pulap long sin, o sampela man husat i no bin mekim wanpela rong. Insait long Baibel, ol i bin yusim pastaim “blut i no bin mekim rong” long ol pikinini.

SAM 106:38 i tok,

Na ol i kapsaitim blut i no bin mekim rong, yes blut bilong ol pikinini man bilong ol na ol pikinini meri bilong ol, ol i bin sakrifaisim ol long ol god giaman bilong Kenan. Na long dispela blut, ol i mekim dispela graun i kamap doti.

Dispela ves i pruvim olsem Baibel bin yusim dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” long minim pastaim ol pikinini, ol bebi husat sampela ol Israel bin ofaim long ol giaman god bilong ol insait long hap graun bilong Kenan. Long sakrifaisim ol pikinini o long larim ol go antap long paia bilong kamap ol ofa bilong sakrifais long ol giaman god, em i wanpela samting i sting tru long Bikpela. 

JEREMAIA 19:5 i tok,

Ol i bin wokim tu ol ples antap bilong Beal, bilong kukim ol pikinini man bilong ol olgeta wantaim paia long ol ofa i kuk olgeta i go long Beal, dispela Mi no tok strong long ol, o toktok olsem, na tu em i no kam insait long tingting bilong Mi.

Bikpela bin tokaut olsem kain pasin i sting tru i no bin kam insait long tingting bilong Em tu, na Em no bin tingting tu olsem ol Israel, lain manmeri bilong Em yet, bai mekim kain samting olsem bikos Em bin soim ol bikpela sori tumas, moa yet long ol pikinini. Olsem na, long taim bilong Solomon, bilong tingim wanem samting bin kamap insait long Kenan, dispela sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God, ol i bin raitim.

PROVEP 6:16-19

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,
18 Bel i kamapim plen bilong ol tingting nating nogut, ol lek i hariap long ran i go long hambak pasin,
19 Giaman witnes husat i mekim ol tok giaman, na em husat i planim hevi namel long ol brata.

I gat sevenpela ol samting, dispela God i no inap lusim rong bilong ol. Ol i ol samting sting tru long ai bilong Em. Na wanpela bilong ol em i pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong, o pasin bilong mekim nogut long ol pikinini. Olsem na, tru stret, pasin bilong mekim nogut long ol pikinini em i birua long laik bilong God.

Tasol olsem wanem wanpela husat narapela bin bagarapim bai inap long winim pret, o dispela pilim bilong bel hevi tumas em bin kamapim? Bekim i isi: Putim bilip long God. Bilipim God bikos God i lukautim ol husat i putim bilip long Em.

Sapos yu dispela man o meri husat ol bin mekim nogut long em, taim ol slip wantaim yu o ol mekim narapela samting long yu, taim yu stap pikinini, traim long lukluk long em wantaim narakain lukluk. Nogut dispela samting bin kamap bilong mekim yu pretim God moa na putim bilip long God moa.

Baibel i tokim yumi olsem sapos yumi stap ol pikinini bilong God na sapos yumi bai putim bilip long Em, Em bai no inap lusim yumi.

HIBRU 13:5 i tok,

Larim pasin bilong yupela i no ken gat pasin mangal. Na yupela i mas tok em inap long wanem kain samting yupela i gat. Long wanem, Em i bin tok, Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.

God bin promisim, “Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.” Tasol, em i no minim olsem taim ol i repim wanpela yangpela meri, o ol bin mekim sampela samting nogut long em, God bin givim baksait long em. Nogat, nogat! Yumi noken lukluk long em olsem. Noken lus tingting, GOD I WARI!

1 PITA 5:7 i tok,

Taim yupela i tromoi olgeta wari bilong yupela antap long Em. Long wanem, Em i wari long yupela.

Nogut yumi no inap lukim God yet i wari long yumi bikos Em i wanpela Spirit tasol Em i wokim wok long wanpela kain pasin i isi. Tru, dispela as bilong wanem yumi stap laip yet em i bikos God i wari long yumi. Na soim ples klia i klia moa olsem Em i wari long yumi, Em i singautim na mekim ol memba bilong Sios bilong God, ol tu husat ol narapela bin mekim nogut long ol taim ol i stap pikinini.

AISEA 41:4 i tok,

Husat i bin mekim na wokim dispela, na singaut long ol lain manmeri long stat bilong olgeta samting inap long nau? Em Mi BIKPELA. Mi bin stap pastaim long olgeta samting na bai Mi stap wantaim ol las samting. Mi stap dispela man.

Em i God husat i singautim stat long stat i go long las lain tumbuna. Na taim God i singautim wanpela man, God i singautim em i go insait long Sios.

Olsem rait i stap pinis insait long 1 KORIN 1:9,2,  

9 God em i Man husat i gat bilip, long husat yupela i kisim singaut insait long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi.
2 I go long sios bilong God, dispela i stap long Korin, long ol husat i kamap holi insait long Kraist Jisas, husat God i singautim bilong stap ol seint, wantaim olgeta husat, long olgeta wan wan ples, i singaut long nem bilong Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi, bilong ol na bilong yumi wantaim.

Dispela hap tok “sios” o “ekklēsía” long tok Grik i minim pasin bilong singautim long kam ausait. Wanem lotu yu bin kam long en, sapos em i God husat i singautim yu, Em i singautim yu i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em insait long Sios bilong God, wankain olsem wanem samting bin kamap long ol brata na ol susa insait long Korin. God bin singautim ol insait long Sios bilong kamap ol seint.

Bilong wanem mi toktok long dispela? Wanpela meri husat bin kisim kain skul bilong laip i givim bel wari tumas long taim em i stap pikinini, taim em i kamap wanpela memba bilong Sios bilong God, em i minim olsem God bin singautim em i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em. Olsem na, sapos em i bilip olsem God bin singautim em na God i wari long em, na sapos em i laikim tru God, olgeta dispela pret i stap dip insait long em, dispela i bin kamap long wanpela skul bilong laip i no orait, em bai pinis olgeta.

1 JON 4:18 i tok,

I no gat pret insait long laikim tru. Tasol, laikim tru i inap tru i rausim pret i go ausait. Bilong wanem, pret i gat pasin bilong givim traipela pen. Em husat i pret em i no kamap inap tru insait long laikim tru.

Sapos yu bai kamapim pasin bilong laikim tru God pastaim olgeta, na tu pasin bilong laikim tru ol narapela man, na tu ol birua bilong yu, dispela tok bilong God i tok olsem, I no gat pret insait long laikim tru, bai no fel. Dispela taim yu kisim pasin bilong laikim tru God antap long olgeta na ol narapela man, yu kamap aninit long lukaut bilong God.

Sapos yu gat laikim tru, yu no gat wanpela samting bilong pretim bikos dispela laikim tru stret yu pilim em i God.

1 JON 4:8,16 i tok,

8 Em husat i no laikim tru i no save long God. Long wanem, God em laikim tru.
16 Na yumi bin save na bilipim dispela laikim tru God i gat long yumi. God em i laikim tru. Na em husat i stap insait long laikim tru i stap insait long God, na God insait long em.

Kisim dispela laikim tru Baibel i skulim na yu bai no pret moa. Sanap strong long pasin bilong bilip tru, lainim olsem wanem long lusim sin, na putim bilip long pawa bilong God, dispela bai lukautim yu.

FILIPAI 4:6-7 i tok,

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Yu bai kisim bel isi, i no pret. I no wanpela kain bel isi nating tasol tasol dispela bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save. Bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save antap long dispela graun. Em bai holimpas bel na tingting bilong yu insait long Kraist Jisas.

Yu no gat wanpela samting bilong pretim sapos yu laikim tru God. God Em i pulap long pawa olgeta olsem Em bai lukautim yu long olgeta samting nogut na pasin nogut ol man ken mekim long yu.

Taim yu toktok long lukaut na kisim bek bilong God, mi mi yet bin kisim planti bilong em planti taim. Wanpela taim em i taim ol lidaman bilong wanpela lotu lain bin givim wok long wanpela memba bilong lain bilong kilim man i dai long kilim mi. Man bilong kilim man bin kam insait long wanpela bilong ol bung lotu bilong mipela na em bin wet tasol long taim stret bilong inapim misin bilong em. Bikos em i pasin bilong mi long wokabaut klostu moa long ol husat i harim mi toktok long taim bilong autim tok, mi no save, mi bin kam klostu stret long we man husat laik kilim mi hait bin stap. Em i redi pinis olgeta long kilim mi. Tasol taim em sanap pinis long sait bilong mi, em no bin inap bihainim plen bilong em bikos, wantu tasol, em no bin inap lukim mi. Mi lus long ai bilong em tasol tru stret mi bin stap long hap na olgeta man inap lukim mi, tasol em no bin inap lukim mi. Olsem na plen bilong kilim mi i no bin kamap tru. Em, em yet, bin tokaut long mipela bihain bikos bihain em bin tanim bel na kamap wanpela memba bilong Sios.

Narapela taim em i taim wanpela grup bilong ol agent bilong National Bureau of Investigation o NBI (bilong Filipins) bin kam long nambawan ofis bilong mipela bilong holimpasim mi bilong tingim kot bilong ol narapela i birua long mi, we ol tok olsem mi bin bagarapim nem bilong ol, dispela ol birua bilong mipela long lotu bin failim. Wanem samting mi kaunim olsem wanpela mirakel em i taim mi go daun long kar bilong mi i stap, wanpela NBI agent bin kam askim mi, “Soriano we? Soriano we?” Olsem wanem em i olsem, mi askim mi yet. Ating klostu olgeta taim ol ofisa husat laik holimpasim wanpela man, ol i gat ol piksa bilong dispela man husat ol bai holimpasim? Olsem wanem em bin askim mi “Soriano we?” Olsem na mi bin tokim em mi no save, na isi tasol mi go daun long kar bilong mi na go stret long ofis bilong mi. Em minim olsem, ol no bin inap long holimpasim mi bikos ol no bin inap painim dispela Soriano ol i bin wok long painim, husat tru em i dispela man stret husat ol bin askim, “Soriano we?”

I gat wanpela taim tu ol ofisa husat laik holimpasim mi, ol i bin ringim mi long tokim mi olsem ol laik kam bilong holimpasim mi. Long sampela rot ol i no tok stret tasol ol i bin givim mi wanpela sain long go wantu tasol bikos ol laik i kam. Ol i no bin gat tupela tingting long tok lukaut pas long mi bikos ol i save olsem mi no wanpela man nogut.

Olgeta bilong ol dispela em i ol wok bilong God i naispela tru. Ol i ol pasin bilong kisim bek bilong Em.

Wanem samting tru bin kamap? Nogut wankain olsem wanem samting bin kamap insait long Sodom na Gomora tasol taim sampela ol man bin wok long traim long kisim tupela ensel insait long haus bilong Lot. Tupela bin mekim ol kamap aipas inap long ol bai no lukim tupela man, husat tru tru i ol ensel, husat ol bin laik kisim na repim.

Nogut ol i ol isi mirakel tasol ol i minim bikpela samting.

Baibel i tokim yumi long noken pret bikos yumi gat wanpela bilong holimpas yumi, na wanpela bilong holimpas yumi em i bel isi bilong God. Na olgeta ol pret bilong yumi, maski ol i bin kamap long sampela samting bilong givim bel wari tumas long taim bipo o long ol narapela samting, ol bai lus olgeta sapos yumi putim bilip long God na sapos yumi laikim tru God antap long olgeta narapela.

God i ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Olgeta Man i Welkam Insait Long Sios bilong God


Long sampela ol poin insait long laip bilong wanpela man, klia tru em i mas pilim pinis ol narapela i bin mekim nogut long em bikos long kain bilong em, o ol i no bin mekim long em pasin i stret wankain long ol narapela long kain kain as.

Sampela taim ol i mekim nogut long wanpela man bikos em i bilong wanpela kain lain manmeri o lotu o em i no gat namba insait long sosaiti o long lainim long skul o long gender identity o long ausait luk. Tasol, ol narapela, ol man i mekim nogut long ol, taim ol painimaut long em i gat wanpela sik inap pasim i go long narapela, o sapos stori bilong laip bilong em bipo i no gutpela, olsem em i bin mekim ol longlong pasin bipo, o em i bin kamapim pikinini ausait long marit.

Tasol maski wanpela man i stap olsem wanem, em i rong long tingim namba bilong ol man. Tasol samting nogut i olsem, pasin bilong tingim namba bilong ol man, ol man i save mekim i no namel tasol long ol man wan wan husat i luksave long ol yet i mobeta na antap moa long olgeta narapela, tasol tu insait long ol grup husat sapos long kamapim pasin bilong mekim ol samting wankain long olgeta man, kain olsem ol lotu. Tru tru i gat ol lotu husat i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Ol i mekim ol pasin i no wankain long olgeta man. Ol i mekim pasin i mobeta bilong tingim ol maniman na ol man i gat biknem tru na ol i les long ol rabisman na ol man husat ol i skelim olsem i no gat biknem insait long sosaiti.

Olsem tok bilong God i stiaim mipela, mipela, insait long Sios bilong God, i no gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Mipela i mekim ol samting i wankain na wantaim gutpela bel long olgeta man, na mipela i kisim ol wantaim pasin i gutpela olgeta maski ol i maniman na ol i bin skul, o ol i rabisman, i no gat lainim, i no werim gutpela klos, i gat bagarap long wanpela hap bilong bodi, i go i go. Ol olgeta i welkam insait long Sios bilong God.

ROM 2:11 i tok,

Long wanem, pasin bilong tingim namba bilong ol man i no stap wantaim God.

Em i minim olsem God i no gat pasin bilong laikim tru wanpela moa long ol narapela. I no God Papa tasol tasol tu Pikinini Man. Wankain olsem Papa, Bikpela Jisas Kraist i mekim tu ol samting wankain long olgeta man.

JEMS 2:1 i tok,

Ol brata bilong mi, no ken gat bilip tru bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, Bikpela bilong glori, wantaim pasin bilong tingim namba bilong ol man.

Yumi mas mekim ol samting wankain long olgeta man bikos God i bin kamapim long nating olgeta man. Olgeta bilong yumi i ol samting God bin kamapim long nating na long ol ai bilong Em yumi olgeta i gat namba. Olsem na long dispela as 1 TIMOTI 2:4 i tok, "Em i laik bilong God long kisim bek olgeta man, na long ol i ken kamap long save bilong tok tru."

Samting tru olsem God i gat laik long kisim bek olgeta man, em i wanpela pruf bilong Em i laikim tru olgeta wan wan man olsem wanem, maski ol i stap olsem wanem long dispela laip. Na Em i givim olgeta man wanpela wankain sans long kisim bek.

2 PITA 3:9 i tok,

Bikpela i no slek long sait bilong promis bilong Em, olsem sampela man i kaunim pasin slek. Tasol Em i karim pen longpela taim i kam long yumi, taim Em i no gat laik long wanpela i ken dai olgeta, tasol long olgeta i ken kam long tanim bel.

God i no gat laik long wanpela man i dai olgeta. Wanem samting Em i laikim, em i olsem olgeta man ken tanim bel na Em ken kisim bek ol.

Insait long trupela sios, Sios bilong God, mipela i mekim wankain pasin wanpela i go long narapela. Long dispela pasin, mipela inap long kamapim wanbel pasin insait long oganaisesen, na wantaim dispela, stap longwe long pasin bilong bruk nabaut.

1 KORIN 12:25-27 i tok,

25 Inap long i no ken gat bruk insait long bodi, tasol long olgeta hap bilong bodi i ken gat wankain helpim wanpela i go long narapela.
26 Na sapos wanpela hap bilong bodi i karim pen, olgeta hap bilong bodi i karim pen wantaim em. O sapos wanpela hap bilong bodi i kisim ona, olgeta hap bilong bodi i wokim amamas tru wantaim em.
27 Nau yupela i stap bodi bilong Kraist, na ol hap bilong bodi stret bilong Em.

Yumi mas mekim long stap dispela pilim bilong pasin bilong laikim tru na wari long wanpela narapela namel long ol memba. Yumi no ken bisi long ol namba bilong ol insait long sosaiti na long kain bilong laip ol i bin gat bipo ol i bin kamap ol memba bilong Sios.

Tru tru, insait long sios bilong namba wan handet yia, i bin gat wanpela memba stret husat bin mekim ol pasin nogut tru. Em i Maria bilong Magdala. Taim em i bin kisim baptais, sevenpela spirit nogut i bin kam ausait long em. Tasol maski em i bin stap olsem bipo, ol i bin kisim em olsem wanpela memba bilong sios. Na taim em i bin kamap wanpela memba, em i bin gat bikpela hap insait long wok bilong salim Gutnius i go nabaut. Tru tru, em i wanpela bilong ol meri husat bin helpim ministri bilong Bikpela Jisas Kraist.

Insait long LUK 8:2-3, em i tok,

2 Na sampela meri, husat Jisas i bin oraitim long ol spirit nogut na ol sik, Maria husat ol i kolim Magdala, ausait long husat sevenpela spirit nogut i bin go,
3 Na Joana, meri bilong Kusa, man bilong lukautim ol samting bilong Herot, na Susana, na planti arapela, husat i wokim wok long Em long ol samting tru bilong ol.

Ol dispela meri, wanpela bilong ol em i Maria bilong Magdala, ol i bin sapotim Bikpela Jisas Kraist taim Em i bin autim i stap Gutnius long kain kain hap. Ol i bin helpim ministri long olgeta kain rot ol i inap.

Olsem na, maski yu gat wanem kain laip bipo, maski sapos yu wanpela mama husat i no gat man, o yu bin i stap wanpela pamuk meri bipo o yu bin i stap wanem kain meri, yu inap kamap wanpela memba bilong Sios bilong God. Insait long Sios bilong God, mipela i no tingim namba bilong ol man. Olgeta man i welkam hia bikos God i gat laik long kisim bek olgeta man.

Long sait bilong mipela, oltaim mipela i redi long welkamim yu olgeta. Na mipela i stap moa long redi long helpim yu painimaut ol trupela skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

GLORI I GO LONG GOD!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Mekim Mariwana i Orait long Lo: Ol Promis, Ol Samting Nogut i Ken Kamap na As Tok i Stap Insait long Baibel bilong Yusim Em


Nau yet, i gat pinis sampela ol hap long dispela graun we ol i mekim em i orait long lo long yusim cannabis o mariwana olsem marasin. Na ol manmeri i kam long kain kain kantri husat i askim tu long mekim em i orait long lo long yusim mariwana, namba bilong ol i wok long kamap bikpela moa moa yet.

Em i luk olsem as tingting bilong mekim em i orait long lo, em i gutpela, olsem long givim orait long ol man husat i karim pen long ol sik i go long dai, bikos ol i bilip olsem mariwana inap helpim long lusim ol pen i stap oltaim.

Tru tru, dispela tingting bilong givim ol marasin i kam long ol samting bilong bodi sait long lusim pen bilong wanpela man, em i stap insait long Baibel.

PROVEP 31:6 i tok,

Givim strongpela dring long em husat i redi long dai, na wain long ol husat ol bel bilong ol i hevi.

Strongpela tok i olsem, "Givim strongpela dring long em husat i redi long dai." Dispela em i sapos em i laik long dai. Kain olsem, wanpela soldia husat bin kisim wanpela bagarap i go long dai long taim bilong pait. Bikos klostu i no gat sans bilong stap laip, yu ken givim wanpela strongpela dring o wain long em bilong oraitim em long dispela pen em i pilim i stap.

Olsem na, long ol taim we wanpela man i laik i dai, na i no gat wanpela sans moa bilong kisim bek laip bilong em, yu ken givim long em wanpela strongpela dring, o wain, bilong tekewe em long karim traipela hevi moa.

Maski Gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist i tambuim ol strongpela dring na wain, tasol long ol taim nogut tru olsem taim wanpela man i laik i dai na em i pilim bikpela pen, Baibel i orait long givim strongpela dring long dispela man. Long wankain pasin olsem yu ken givim tu ol dispela sayor samting long ol man husat i karim strongpela pen. Tru tumas, i gat ol sayor ol i wokim bilong daunim pen.

Nau, taim yu toktok long yusim mariwana olsem marasin, mi yet mi no gat wanpela samting i birua long em, moa yet sapos ol i yusim em tasol long ol man husat i gat sik i go long dai na tu long daunim ol guria bilong wanpela man husat i kisim taim long sik guria, na sapos taim ol i yusim wanpela dokta bai was gut tru long ol.

"Ol stori olsem cannabis inap helpim long daunim ol guria, ol dispela i stap long 150 yia nabaut tasol interes long mariwana olsem marasin em i kamap bikpela stret long las tenpela yia wantaim helpim bilong ol kempein bilong mekim em orait long lo. Ol sikman na ol saientis wantaim, ol stret bin stat long bungim tingting long ol helpim i ken kam long CBD, wanpela bilong ol nambawan samting insait long cannabis. I no wankain olsem tetrahydrocannabinol (THC), dispela i save kamapim pilim bilong bikpela amamas, CBD i no kamapim wanpela pilim bilong amamas o ol dispela samting nogut i ken kamap long THC, dispela ol man bilong painimaut bin save, olsem pasin bilong yusim tumas wantaim pasin nogut na het bilong man i no wok gut. Tasol, ol stadi bin soim olsem em i ken stap olsem wanpela samting bilong helpim man i no ken airaun na nogut em inap tu long helpim man i noken kamap longlong.”

As bilong dispela:
https://www.scientificamerican.com/article/can-cannabis-treat-epileptic- seizures/

“Ol marasin bilong sik guria i no wok gut, o i no wok olgeta, long namba wan bilong tripela hap bilong ol lain husat i gat dispela kain sik. Samting i no gutpela i olsem. Ol dispela kain sik guria i hatpela long oraitim, ol i gat sampela samting wantaim sans bilong dai bipotaim i antap moa.

Ol pruf i kam long ol ripot i givim tingting olsem wel bilong cannabis ken helpim sampela bilong ol dispela lain long pasim ol guria bilong ol na i gat sans long kisim bek ol laip bilong ol. Wanpela liklik namba bilong ol stadi i bin soim olsem taim yu putim wel bilong cannabis long ol marasin bilong nau, dispela i ken gat pawa bilong helpim ol pikinini na ol yangpela man na meri long dispela sik guria bilong ol i save bagarapim ol tumas na i hatpela long oraitim.”

As bilong dispela:
https://theconversation.com/amp/cannabis-oil-for-epilepsy-what-you- need-to-know-98499


Wari bilong mi tasol i olsem. Sapos em i kamap orait long lo, taim ol man i yusim em, nogut ol man husat i no karim wanpela bikpela pen bai yusim em wantaim pasin nogut.

Olsem yumi olgeta i save, wanpela samting nogut i ken kamap taim ol i yusim cannabis o mariwana, taim em i kamap pasin bilong ol, em i pasin bilong yusim tumas wantaim pasin nogut. Dispela taim wanpela man i yusim em tumas wantaim pasin nogut, em i luk olsem yu no inap stap longwe long bihain em bai askim long ol samting i strongpela moa na ol samting bilong yusim tumas moa olsem ol marasin i kam long opium na fentanyl, dispela em i ol marasin i strong tru bilong daunim pen.

Pastaim, em i no nogut long givim ol marasin bilong daunim pen long ol man husat i nidim ol tru. Tasol sapos taim ol i yusim ol marasin bilong daunim pen ol bai yusim wantaim pasin nogut, em i ken go long dai wankain olsem wanem samting i bin kamap long sampela ol Amerika husat i gat biknem tru.

Narapela pret bilong mi i olsem. Sapos planti moa ol man bai yusim tumas mariwana wantaim pasin nogut, nogut yumi bungim tu planti moa ol man husat i smail oltaim, olsem ol longlong, bikos mariwana i mekim ol long pilim amamas tumas o dispela pilim bilong stap high. Narapela long dispela, i gat sans tu olsem planti moa ol man bai gat laik long kaikai klostu klostu bikos, olsem ol i tok, mariwana i mekim wanpela man i laik kaikai moa moa yet.

Gen mi no birua long mekim i orait long lo long yusim mariwana olsem marasin. Sapos em bai kamap orait long lo, ol i mas yusim em bilong bihainim tasol dispela as tingting stret bilong lo.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Presen bilong Kisim Bek bilong God i No Bilong Salim, Em i Fri


Bikos long pasin gridi long mani, i no gat rot long inapim dispela, man i bin wokim olgeta kain trik bilong mekim em yet kamap maniman, maski dispela bai minim olsem givim hevi long ol rabisman, ol husat i no mekim rong, na ol husat i no gat saspek long em. Ol dispela husat i mekim olsem, yes, ol i haitim trupela as tingting bilong ol. Yumi lukim ol i giaman olsem ol i holi, taim ol i yusim tok bilong God olsem samting bilong pulim ol man. Yes, tru tru, dispela pasin i stap ples klia tru insait long pasin lotu.

Ol lotu na ol hetman lotu nau bin kamap ol lain bilong wok binis tumas olsem i no gat wanpela taim ol i no gat ol stail na ol trik bilong giamanim ol man inap long ol ken bungim ol mani samting moa moa yet.

Yu go long wanem hap, yu ken painim ol lotu lain husat i salim kain kain ol samting olsem ol wel bilong makim, ol mirakel wel, ol liklik prea buk, ol skapula, ol bilas i luk olsem medal, wara i gat blesing, i go i go. Olgeta bilong ol dispela i promisim long oraitim sik, lukautim man na kisim bek man long nogut. Dispela nau i givim ol man dispela tingting olsem taim ol peim wanpela mani stret long ol dispela samting, ol bai kisim ol nambawan helpim. Long dispela as wanpela man nating i no inap stap longwe long tingting olsem i gat kain mani stret tu long peim bilong kisim kisim bek. Kisim bek em bilong salim, o? Yu inap baim em, o?

Tru tru, kisim bek i no bilong salim! Em i wanpela presen i kam long Bikman na Man bilong Kamapim long Nating bilong yumi husat i gat gutpela bel. Taim em i stap wanpela presen, yu no baim em. Kisim bek i fri. Na i no gat mani i inap stret long namba bilong em.

Yu mas tingim olsem taim Bikpela Jisas Kraist bin skulim ol aposel long autim Gutnius, Em bin skulim tu ol long autim em fri.

MATYU 10:7-8 i tok,

7 Na taim yupela i go, autim tok, i spik, Kingdom bilong heven i stap klostu.
8 Oraitim ol sikman, klinim ol lepraman, kirapim ol daiman, rausim ol spirit nogut. Yupela i bin kisim nating, givim nating.

Autim tok bilong ol skul bilong Bikpela Jisas Kraist yu mas mekim fri. Dispela em i skul bilong Kraist. Na ol aposel bin mekim olsem Kraist bin tokim ol. Olsem na, olsem kaikai bilong dispela, taim ol autim Gutnius fri, ol bin ofaim long ol man dispela kisim bek Kraist bin skulim.

2 KORIN 11:7 i tok,

Ating mi bin mekim samting bilong bagarapim bel taim mi daunim nem bilong mi yet inap long mi ken litimapim yupela, bilong wanem, mi bin autim gutnius bilong God long yupela fri?

I no gat wanpela samting bilong salim taim yu toktok long kisim bek bilong sol. God i tambuim pasin bilong salim wanpela samting long sait bilong kisim bek.

PROVEP 23:23 i tok,

Baim tok tru, na no ken salim. Na tu baim save tru, na tok skul, na gutpela save.

Tok tru, save stru, skul, na gutpela save, ol i no bilong salim bikos ol i ol samting holi i kam long God fri.

ROM 6:23 i tok,

Long wanem, pe bilong sin em dai. Tasol presen bilong God em i laip i stap gut oltaim oltaim long wok bilong Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi.

Yu ken kisim kisim bek long wok bilong Bikpela Jisas Kraist.

Dispela tok "presen bilong God em i laip i stap gut oltaim oltaim" i minim wankain olsem kisim bek. Klia tru kisim bek em i wanpela presen. Em i no bilong salim. Man husat i givim, em i givim wanpela presen i kam ausait long gutpela bel bilong em.

Wel holi, mirakel wel, wara i gat blesing, na ol wankain samting, em i ol samting planti ol lotu i wokim bilong kamapim mani. Ol dispela i no inap kisim bek yu long bagarap olgeta. Ol dispela i no inap kisim bek sol bilong yu. Sapos em i tru olsem ol dispela samting inap givim kisim bek long ol man, em bai minim olsem ol maniman i gat bikpela sans tru long God kisim bek ol bikos ol i gat dispela mani bilong baim planti tru bilong ol dispela samting ol kolim olsem ol mirakel wel na wara holi. Long narapela sait, em bai minim tu olsem ol rabisman bai i gat liklik sans tru long kisim bek bikos ol i no gat dispela mani bilong baim ol dispela. Tasol em i no olsem. Dispela em i wanpela tasol bilong planti ol trik na ol giaman insait long pasin lotu, na Baibel i kolim em samting bilong kisim man, o trap.

JEREMAIA 5:26-27 i tok,

26 Long wanem, namel long ol manmeri bilong Mi, Mi lukim ol man nogut. Ol i wet hait, olsem em husat i putim ol trap. Ol i putim wanpela trap, ol i kisim ol man.
27 Olsem wanpela bokis kalabus i pulap wantaim ol pisin, olsem tasol ol haus bilong ol i pulap long pasin giaman. Olsem na ol i kamap ol bikman, na wok long kamap maniman.

Long bungim moa moa mani, ol dispela pasta i mekim wanem? Olsem Jeremaia i tok, "... ol i putim wanpela trap, ol i kisim ol man."

Ol i tingting long planti stail tumas inap long ol ken trapim na givim hevi long ol man, taim ol i no mekim ol i saspek olsem em i wanpela giaman olgeta. Ol man husat ol i givim hevi long en, Baibel i skelim ol wantaim ol pisin ol man trapim insait long wanpela bokis. Long pasin bilong ol yet, ol pisin bai no givim ol yet long laik insait long wanpela bokis bikos ol i laikim stret long flai fri long ol bikpela spes tru. Tasol bikos wanpela trap i bin stap redi long ol, ol bin kalabus.

Dispela wankain as tingting stret i tru long ol man. I no gat man wantaim stretpela tingting bai mekim em yet wanpela man bilong kisim hevi long giaman na trik. Tasol bikos long samting bilong kisim man ol i yusim long em, em bin kamap kaikai bilong pasta bilong em i gridi husat bin mekim em wanpela samting bilong kamapim mani olgeta. Na yumi klia tru olgeta olsem ol dispela pasta i no bilong God.

Sapos yumi sekim tasol ol pasin bilong laip bilong ol, yumi ken skelim hariap sapos wanpela pasta o wanpela hetman lotu i bilong God o nogat. Sapos wanpela hetman lotu i stap orait tru wantaim ol samting naispela tumas taim ol memba bilong em i karim hevi taim ol i stap rabisman tru na em i no wari long ol, dispela pasta i no bilong God.

Ol trupela pasta, o ol wokman, bilong God i lukluk long ol memba bilong ol i stap olsem wanem. Ol i wari long sait bilong sindaun bilong ol. Ol bai no kaikai pastaim inap long ol i klia tru olsem olgeta bilong ol memba bilong ol i kaikai pinis. Olsem na, em i sem tru long wanpela pasta long stap wantaim ol samting naispela tumas taim ol memba bilong em i kisim taim.

Yumi ken lukluk long stap bilong pasta i maniman olgeta insait long Afrika. Dispela em i toktok bilong wanpela rait long sait bilong em:

​David Oyedepo – Nigeria – $50 Million Dollars 

David Oyedepo em i wanpela man Naijiria, em i man bilong autim tok na wanpela man husat bin wokim Living Faith Church Worldwide, dispela i gat narapela nem olsem Winners Chapel. Nau ol i skelim em olsem pasta i maniman olgeta insait long Afrika. Ol i skelim olsem prais bilong olgeta samting bilong em i 150 milien dola nabaut.

Em tu papa bilong sampela bilong ol yunivesiti i gutpela olgeta insait long Naijiria olsem Landmark University, Covenant University na Crown University.

Narapela long stap pasta i maniman olgeta insait long Afrika, em tu pasta i maniman olgeta long dispela graun. Sios bilong em i gat hap bilong bung i bikpela olgeta long dispela graun, we 50,000 man na meri inap sindaun insait long en, dispela ol bin raitim insait long Guinness Book of Records.
Ol narapela bisnis samting bilong em i olsem ol sekonderi skul, ol stoa bilong wokim na salim bret, ol fakteri bilong wokim botol wara, ol petrol stesin, ol apatment, ol shopping mall, ol kaibar, i go i go. Em i gat fopela jet bilong em yet tu.

"Papa", olsem ol i save kolim em, em i papa tu bilong ol bilding insait long Yunaitet Kingdom na Yunaitet Stets. Em i Siaman bilong Dominion House Publishing (DPH).

As bilong dispela:

https://indapaper.com/richest-pastors-in-africa/

Em i gat planti samting tumas insait long dispela laip. Em i stap wantaim planti kago taim planti manmeri insait long Afrika i stap hangre. Em i no tilim tu wanpela liklik hap bilong ol samting dia tru bilong em wantaim ol narapela man husat i rabisman insait long kontinen Afrika. Tasol em i no tilim na em i mekim bisnis yet ausait long ol.

Ol pasta husat i maniman insait long Afrika, sapos tru ol i bilong God, orait, i no gat man insait long Afrika bai dai long hangre.

Bai yu bel hevi tru long planti ol pasta bin mekim pasin lotu olsem wanpela rot bilong mekim ol yet kamap maniman. Ol i tingting long winim ol samting long ol yet tasol. Baibel bin skelim stret ol olsem ol dok i gridi.

AISEA 56:11 i tok,

Yes, ol i stap ol dok i mangal, husat i no gat wanpela taim long ol i inap. Na ol i stap ol wasman bilong sipsip husat i no inap kisim save. Olgeta bilong ol i lukluk long bihainim rot bilong ol yet, na olgeta wan wan i lukluk long yusim namba bilong em long helpim em yet.

Ol i no inap long amamas, olsem ol dok i gridi husat i no gat wanpela taim long ol i inap. Tasol insait long MATYU 7:15, Baibel i no bin kolim ol dispela pasta olsem ol dok tasol, tasol ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre, ol dispela i strongpela olgeta namel long famili bilong ol dok.

Ol dispela pasta bin mekim pasin lotu olsem wanpela kain kago, olsem rait i stap pinis insait long 2 PITA 2:1-3,

1 Tasol i bin gat ol giaman profet namel long ol manmeri tu, yes, olsem bai i gat ol giaman tisa namel long yupela, husat bai bringim hait ol giaman bilip i laik bagarapim man i kam insait, yes, ol bai tok nogat long Bikpela husat i baim ol, na bringim bagarap olgeta antap long ol yet hariap.
2 Na planti bai bihainim ol pasin bilong ol bilong bagarapim man, em ol husat i as bilong ol man bai toktok nogut long sait bilong rot bilong tok tru.
3 Na long wok bilong pasin mangal, wantaim ol giaman toktok ol bai mekim yupela long kamap kago. Kot bilong husat, bilong longpela taim nau, i no wet yet, na pasin bilong ol long lus long kot i no hap slip.

Pasin lotu ol bin wokim em i kago bilong ol. Ol i mekim bisnis ausait long tok bilong God.

2 KORIN 2:17 i tok,

Long wanem, mipela i no olsem planti, husat i bagarapim tok bilong God. Tasol olsem bilong trupela bel, tasol olsem bilong God, long ai bilong God mipela i toktok insait long Kraist.

Yu ken lukim tasol hevi bilong dispela tokaut bilong Aposel Pol. Sapos long taim bilong em, i bin gat planti tumas ol man bilong salim tok bilong God, wet long ol dispela "man bilong salim ol samting" bin kamap planti moa yet long taim bilong yumi. Nau, i gat moa ol pasta husat i salim tok bilong God. I no tok bilong God tasol, tasol ol samting, dispela ol i kolim olsem ol samting holi. Wanem samting i nogut moa, ol i salim tu ol memba bilong ol long ol politisen.

Insait long Filipins, kain olsem, i gat ol lotu lain husat i salim ol vot bilong ol memba bilong ol long ol politisen. Ol i promisim vot bilong olgeta bilong ol long ol politisen, na bilong bekim ol vot bilong ol, ol politisen mas peim ol sampela mani. Tasol tru tru ol bagarap politisen tasol i save kam long ol dispela lotu. Ol husat i gat ona na i strong tru long bihainim gutpela pasin bai no givim ol yet long dispela kain wanbel pasin.

Tasol bai yu bel hevi long dispela samting tru i stap, olsem, ol dispela em i kain ol lotu yumi gat long ol taim bilong yumi. Ol i tingting long win mani, ol i bihainim pasin bilong dispela graun, na ol i pulap long giaman. Ol i mekim pasin lotu olsem wanpela gutpela bisnis tru. Olsem na yu mas lukaut gut tru. Sapos ol i salim sampela samting long yu, dispela i mekim kisim bek bilong yu klia tru olsem ol i tok, no ken bilipim ol. Kisim bek em i sampela samting bikpela mani tu i no inap baim.

Noken lus tingting. Kisim bek em i wanpela presen, dispela God I Gat Olgeta Strong i ofaim long ol man husat i strong tru long painim tok tru na i gat laik tru long God kisim bek ol. Na yu ken kisim em long wok bilong Bikpela Jisas Kraist. I Tru.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

Rausim Ausait Luks bilong Giamanim Ol Man! Taim bilong Kamapim Ples Klia Ol Wolf Insait long Pasin Lotu


Taim ol kain rot bilong salim tok i go na i kam bilong nupela taim, ol i kamap, long wankain pasin, planti ol man bilong autim tok i yusim i no ol olpela kain midia tasol, tasol tu kain kain ol sosel midia long salim tok i go long planti manmeri, long salim tok bilong bilip bilong ol i go nabaut, long kisim biknem, na long toksave long ol narapela interes bilong ol yet.

Maski Baibel em i nambawan samting planti bilong ol i yusim, tasol i no olgeta bilong ol i toktok long ol tok tru bilong Baibel. Em i minim olsem, i no olgeta bilong ol i ol profet bilong God. Em i tru olsem planti bilong ol i ol profet giaman.

Taim yumi yusim Baibel olsem as bilong tok, yumi ken traim long kamapim ples klia ol dispela man bilong autim tok na yumi ken lukim long yumi yet sapos tru tru ol i ol profet bilong God, o sapos ol i wanpela bilong ol profet giaman i planti tru husat i stap nabaut long dispela taim.

Tru tru, sapos yupela bai lukluk long ausait luks bilong ol, ol klos bilong ol, na pasin bilong toktok bilong ol, klostu yupela bai no saspek olsem ol i ol profet giaman o ol man bilong autim tok i giaman bikos ol i werim ol naispela klos, ol i gat pasin isi tru, na ol i toktok wantaim ol nek i isi na ol i stretim gut. Dispela i narapela long ol i yusim ol toktok i naispela na bilong pulim ol man, tu. Ol i mekim ol dispela olgeta long winim harim bilong ol man na long soim gutpela luks. Tasol em i wanpela ausait luks bilong giamanim ol man!

2 KORIN 11:13-15 i tok,
13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

Long giamanim ol man, ol dispela profet giaman na ol aposel giaman i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist. Ol i giaman tasol. Ol i mekim ol yet i luk olsem stretpela na holi long ai bilong ol narapela man, wankain olsem satan tasol husat i tanim em yet i kamap wanpela ensel bilong lait tasol tru tru em i wanpela ensel bilong tudak. (Bilong bihainim tok bilong Baibel, tudak i minim "pasin nogut".) Olsem na, em i no moa wanpela samting bilong mekim yumi kirap nogut long ol wokman bilong em tu i giaman long kamap ol wokman bilong stretpela pasin.

Wanem kain pinis bai ol i gat? Olsem FILIPAI 3:19 i tok,

Husat pinis bilong ol em bagarap olgeta, husat God bilong ol em bel bilong ol, na husat glori bilong ol i stap insait long sem bilong ol, husat i save tingim ol samting bilong dispela graun.)

Pinis bilong ol em i bagarap olgeta. God bilong ol i no trupela God tasol em i bel bilong ol, na glori bilong ol i stap insait long sem bilong ol. Ol i no gat sem. Tru tumas, em i pasin i no gat sem olgeta taim glori bilong wanpela man i stap long ol samting bilong givim sem tru.

Narapela long dispela, ol i tingting planti long ol samting bilong dispela graun. Oltaim ol i toktok long ol man i kisim planti samting. Ol i hambak long sait bilong ol bikpela haus lotu bilong ol.

Taim ol profet giaman i bungim ol tingting bilong ol long ol samting bilong dispela graun, ol trupela man bilong autim tok bilong God i bungim tingting long ol samting bilong heven.

KOLOSI 3:1-2 i tok,

1 Sapos yupela nau i kirap pinis wantaim Kraist, painim ol dispela samting, dispela i stap antap, we Kraist i sindaun long han sut bilong God.
2 Putim ol laik bilong bel bilong yupela long ol samting bilong antap, i no long ol samting bilong dispela graun.

Sapos wanpela man bilong autim tok i tingting oltaim long ol samting bilong dispela graun, yu inap klia tru olsem dispela man bilong autim tok em i wanpela profet giaman. Olsem wanpela man bilong autim tok, em i man Amerika, husat wanpela taim i bin tok, "Mi bai i no go nating long heven." Em i minim olsem em i laik go long heven wantaim planti ol samting dia tru na mani.

Olsem na, wanpela mas sap inap long skelim husat i wanpela profet giaman, na husat i no olsem. Tingim oltaim olsem oltaim ol profet giaman i soim ol yet holi olsem ol inap mekim. Ol ausait luks bilong ol na ol toktok bilong ol, ol i ken giamanim tru ol man olsem na yupela mas lukaut gut tru.

Olsem rait i stap pinis insait long MATYU 7:15, Lukaut gut long ol giaman profet, husat i kam long yupela long ol klos bilong sipsip, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Ol soim ol yet olsem ol sipsip, ol dispela i gat pasin isi, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Ol profet giaman tu i no mekim wanpela samting tasol ol i givim hevi long ol memba bilong ol long ol namba ten hap na ol narapela kain mani bilong givim. Ol i wok long promisim long ol man husat i bihainim ol olsem ol bai kisim planti samting na ol blesing, taim, tru tru em i ol dispela profet giaman yet tasol husat i kisim planti samting na kisim ol blesing (i kam long Satan, papa bilong ol).

Ol i stap wantaim ol gutpela samting tumas na dispela i givim hevi long ol memba bilong ol. Tru tru, sampela taim ol memba bilong ol i no gat wanpela samting tu bilong pulimapim bel bilong ol i hangre, tasol ol i pulim strong yet ol long givim mani, bilong inapim ol laik na ol pasin bilong ol pasta, o ol man bilong autim tok bilong ol. Sapos nogat, ol bai kisim tok olsem ol i stil long Bikpela. Bikpela Jisas Kraist i bin givim yumi wanpela bikpela samting tru bilong painim long wanpela man bilong autim tok.

JON 7:17-18 i tok,

17 Sapos wanpela man i gat laik long mekim laik bilong Em, em bai save long skul, sapos em i bilong God, o sapos Mi toktok long Mi Yet.
18 Em husat i toktok long em yet i painim glori bilong em yet. Tasol em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela i stap insait long em.

Tingim na skelim wanem samting man bilong autim tok i skulim. Yu mas painimaut sapos ol skul tok em i autim, ol i ol dispela skul tok stret God na Bikpela Jisas Kraist i skulim, o sapos ol i ol samting ol lotu hetman bilong ol i bin wokim tasol.

Kain olsem, insait long Sios Katolik, ol i skulim olsem i gat pugatori tasol insait long Baibel, i no gat kain samting olsem pugatori. Na tu, insait long moa long wan tausen yia, ol i wok long autim tok long sait bilong limbo. Ol pater i bin mekim ol memba bilong ol i bilip olsem sapos wanpela pikinini i dai taim em i no kisim baptais, em bai i no inap go long heven tasol em bai i go long limbo. Gen, i no gat kain samting olsem limbo insait long Baibel. Wanpela man husat i autim tok long sait bilong pugatori na limbo, em i toktok long ol skul tok em i wokim tasol. Ol i no kam long Baibel.

Em i gutpela inap olsem wanpela pop, nem bilong em Joseph Ratzinger, husat ol bin kolim Pop Benedik Namba Sikistin, em i bin tokaut olsem skul tok bilong Sios Katolik long sait bilong limbo i no tru. Em i bin tokaut olsem tru tru i no gat limbo i stap.


Tru tru, skul tok Katolik olsem wanpela bebi husat i dai taim em i no kisim baptais, bai i no go long heven, dispela i birua long wanem samting Bikpela Jisas Kraist i bin skulim.

MATYU 19:14 i tok,

Tasol Jisas i tok, Larim ol liklik pikinini, na no ken tambuim ol, long kam long Mi. Long wanem, king dom bilong heven em i bilong ol kain olsem.

Bikpela Jisas Kraist i bin givim tok bilong holimpas long kisim bek bilong ol pikinini. Klia tru olgeta, ol pikinini bai i go long heven bikos ol i no mekim rong na ol i no gat sin.

Wanlain wantaim dispela, bilip Katolik long nambawan sin tru o original sin i no tru tu. Olsem Sios Katolik i tok, dispela sin Adam na Iv i bin mekim, em i sin nambawan tru. Na dispela sin ol i pasim i kam long wanpela lain tumbuna i go long ol lain tumbuna bihain. Bikos long dispela, ol bebi i gat nid long kisim baptais bilong klinim ol long sin nambawan tru, dispela ol i bin kisim olsem samting papa i givim pikinini, i kam long Adam na Iv.

Gen, dispela skul tok i birua long Baibel.

ESIKIEL 18:20 i tok,

Tewel husat i mekim sin, em bai dai. Pikinini man bai i no inap karim sin nogut bilong papa, na tu papa bai i no inap karim sin nogut bilong pikinini man. Stretpela pasin bilong stretpela man bai stap antap long em, na pasin nogut bilong man nogut bai stap antap long em.

Dispela em i toktok bilong God I Gat Olgeta Strong. Em i no tru olsem i gat wanpela kain samting olsem sin nambawan tru. Bilong wanem? Adam i bin mekim sin i birua long God tasol Ebel, pikinini man bilong em, pikinini stret bilong em, em i no bin kisim olsem samting papa givim pikinini, dispela sin papa bilong em i bin mekim. Lukim na tingim, Ebel i no bin kisim baptais tasol God i bin lukim em i stretpela.

HIBRU 11:4 i tok,

Long bilip tru Ebel i ofaim i go long God wanpela sakrifais i gutpela moa olgeta long Ken, long dispela em i kisim witnes long em i stretpela, taim God i tokaut klia long ol presen bilong em. Na long dispela em husat i dai pinis i toktok yet.

God i makim ol pikinini long kisim heven olsem samting papa givim pikinini maski ol i no kisim baptais. Ol nupela bebi i no nidim long kisim baptais. Tru tru, Bikpela Jisas Kraist i bin givim yumi wanpela piksa long wanem taim yu mas kisim baptais. Kraist i bin kisim baptais taim Em i gat 30 krismas, i no long taim Em i bin stap wanpela bebi.

Dispela sin, o sin nambawan tru, dispela Adam i bin mekim, em i olsem. Em i bin harim meri bilong em moa long nek bilong God. Na long dispela pasin bilong em, wanpela tok nogut i bin kam antap long Adam.

JENESIS 3:17 i tok,

Na long Adam Em i tok, Bikos yu bin bihainim nek bilong meri bilong yu, na yu bin kaikai long dispela diwai, dispela Mi bin givim tok strong long yu, i spik, Yu bai i no inap kaikai long en, tok nogut i stap antap long dispela graun bilong tingim nem bilong yu. Long bel hevi bai yu kaikai long en olgeta de bilong laip bilong yu.

Narapela tok helpim Baibel i givim bilong helpim yupela long save long wanpela profet giaman, o wanpela man bilong autim tok i giaman, em i stap insait long 1 JON 4:1. Em i tok olsem,

Ol man i stap klostu tru long bel bilong mi, no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat. Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun.

Em i wanpela samting yupela mas painimaut. Yupela mas traim spirit. Painimaut sapos ol skul tok bilong ol i wankain olsem ol skul tok Bikpela Jisas Kraist i bin skulim. Traim ol long hamas ol i save long ol skul tok bilong Kraist. Kain olsem, askim pasta bilong yupela sapos Gutnius bilong Kraist i skulim taits, o pasin bilong peim namba ten hap. Sapos em i tokim yupela olsem em i wanpela hap bilong Gutnius, orait dispela em i wanpela samting bilong soim olsem tru em i tok giaman bikos taits i no wanpela skul tok Kristen.

Wanpela samting i klia tru, taim wanpela pasta, o wanpela man bilong autim tok, em i skulim sampela samting i no stap insait long Baibel, i no gat tupela tingting long em i wanpela man bilong autim tok i giaman, o wanpela profet giaman.

Taim yupela yusim olgeta ol dispela olsem stia bilong yupela, em i taim bilong yupela nau long sekim ol pasta o ol man bilong autim tok bilong yupela wan wan. Painimaut ol pasin bilong laip bilong ol, ol wari bilong ol, na moa yet olgeta, long ol skul tok ol i skulim. Na kaikai bilong painimaut bilong yupela bai soim yupela sapos pasta o man bilong autim tok bilong yupela tru em i wanpela profet bilong God, o sapos em i wanpela profet giaman tasol. Tasol noken larim wanpela man i giamanim yupela.

God i ken blesim yupela!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.