Ol Bodi bilong Yumi i Wanpela Sakrifais I Stap Laip

December 28, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Long taim bilong yumi nau, ating wanpela man inap ofaim yet wanpela sakrifais long God, o? Na yumi mas ofaim wanem samting?

Em i stap ples klia tru nau olsem planti ol pasta i askim ol memba bilong ol long ofaim mani na ol narapela samting bilong bodi sait bilong sakrifais. Olsem na em i gutpela tingting tasol long painimaut long Baibel sapos ol dispela i ol ofa na ol sakrifais i stretpela, dispela wanpela Kristen i gat nid long ofaim long God.

I gat dispela planti ol sakrifais yu ken ritim insait long Baibel, olsem sakrifais bilong kain kain ol animal. Tasol yu mas save gut olsem taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam Em i bin stopim ol olgeta.

HIBRU 10:5-7 i tok,

5 Olsem na taim Em i kam long dispela graun, Em i tok, Sakrifais na ofa Yu no laikim, tasol wanpela bodi Yu bin redim long Mi.
6 Long ol ofa i kuk olgeta na ol sakrifais bilong sin Yu no bin gat amamas.
7 Nau Mi tok, Harim, Mi kam (long hap bilong buk rait i stap pinis long sait bilong Mi,) bilong mekim laik bilong Yu, O God.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam long dispela graun Em i bin tok olsem God i no gat laik moa long ol sakrifais na ol ofa wankain olsem wanem samting ol Israel i bin mekim. Tingim olsem ol Israel i bin sakrifaisim ol animal na ofaim ol long God long kain kain ol as tingting. Ol dispela sakrifais i no stap moa wanem samting God i askim strong long yumi bikos Em i bin givim bodi bilong Bikpela Jisas bilong sakrifaisim.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam, Em i bin gat sampela samting insait long Em bilong sakrifaisim long taim bihain, na dispela em i bodi bilong Em. Ol i bin nilim bodi bilong Em long diwai kros olsem wanpela sakrifais long ol sin bilong yumi. Dispela em i as bilong wanem yumi no gat nid long sakrifaisim ol animal moa bikos Bikpela Jisas Kraist i bin mekim sakrifais i inap olgeta.

HIBRU 10:10 i tok,

Long dispela laik bilong God yumi kamap holi long ofa bilong bodi bilong Jisas Kraist wanpela taim bilong olgeta.

Wanem samting Bikpela Jisas Kraist i bin mekim em i wanpela sakrifais i inap. Pasin bilong ofaim bodi bilong Em i wanpela taim bilong olgeta. Tasol bilong wanem planti ol pasta nau i skulim ol manmeri long sakrifaisim ol animal na, moa yet olgeta, mani? Em i bikos em bai helpim ol. Em i bikos ol i gat bikpela pasin bilong laikim tru mani.

Sapos yumi gat laik long ofaim ol sakrifais nau, yumi mas lukluk long ol sakrifais bilong yumi i bihainim Gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist.

ROM 12:1 i tok,

Olsem na mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long ol sori bilong God, long yupela i bringim ol bodi bilong yupela olsem wanpela sakrifais i stap laip, holi, samting God i orait long en, dispela em i wok bilong yupela stret long spirit sait.

Dispela em i dispela sakrifais Bikpela Jisas Kraist i bin skulim long yumi. Dispela ves i tokim yumi olsem yumi inap givim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip long God, dispela em i lotu bilong yumi long Em long spirit sait. Askim i olsem, olsem wanem yumi inap givim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip long God?

ROM 6:13 i tok,

Na tu yupela i no ken givim ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim pasin i no stretpela i go long sin. Tasol givim yupela yet i go long God, olsem ol dispela husat i stap laip long dai, na ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim stretpela pasin i go long God.

Long kamap wanpela sakrifais i stap laip, yumi mas yusim yumi yet olsem olsem ol man husat stretpela pasin bilong God i yusim. Yumi nid long kamap ol man husat God i yusim long mekim gutpela long ol narapela man. Wankain olsem wanem samting Jop i bin mekim.

JOP 29:15 i tokim yumi,

Mi stap ol ai bilong aipas, na mi stap ol lek bilong lek nogut.

Jop i bin yusim em yet, ol hap bilong bodi bilong em, long wokim wok long ol narapela man. Em i bin kamap wanpela man husat stretpela pasin bilong God i yusim. Em i bin kamap ol ai bilong ol aipas man na ol lek bilong ol lek nogut. Em i minim olsem, em i bin wokim wok long ol man husat i no inap helpim ol yet na ol husat i gat nid. Jop i bin mekim ol gutpela samting long ol narapela man. Long dispela pasin, em i bin inap long sakrifaisim bodi bilong em yet olsem wanpela ofa bilong stretpela pasin.

Olsem na, long taim bilong yumi, sakrifais em i no pasin bilong ofaim mani na ol narapela samting bilong bodi sait tasol olsem planti ol pasta i strong long en. Rait Holi i tok olsem yumi inap ofaim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais long God taim yumi mekim gutpela na taim yumi soim gutpela pasin long ol narapela. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Stap bilong Kraist I Bin Stat long Oltaim Oltaim, I No long Bel bilong Maria. Ful Stop.

December 23, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Stap bilong Bikpela Jisas Kraist i bin stat long wanem taim na long wanem hap? Stap bilong Em i bin stat tasol taim Maria i bin kisim bel long Em, wankain olsem wanem samting Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo i bilipim?

Dispela bilip stret bilong dispela lotu lain em ol i autim long wanpela rait insait long pablikesen bilong ol i gat namba, nem bilong em Pasugo, we em i tok olsem,

Translesen:
Ating i bin gat wanpela Kraist long stat bipo long God i bin wokim dispela graun? Bekim em i klia bilong bihainim wanem samting ensel bin tokim Maria, olsem em bai kisim bel na karim wanpela pikinini man husat nem bilong em ol bai kolim Jisas, Luk 1:31. I kam long bekim ensel bin givim, stap bilong Kraist i bin stat insait long bel bilong Maria husat no bin slip wantaim man.


INC bilong Manalo em i tok olsem stap bilong Kraist i bin stat tasol taim ensel bin tokim Maria, “yu bai kisim bel insait long bel bilong yu.” Dispela i minim olsem bipo long Maria i kisim bel, i no gat Kraist husat i stap yet. Tasol sapos yu bai go antap long tok insait long Luk 1:31, “Na, lukim, yu bai kisim bel insait long bel bilong yu, na karim wanpela pikinini man, na yu bai kolim nem bilong em JISAS” yu bai luksave olsem dispela ves i no bin tok olsem stap bilong Kraist i bin stat tasol insait long bel bilong Maria.

Taim yu toktok long saiens, laip bilong man i no stat insait long bel bilong mama tasol long namel bilong bel bilong papa. Identity (wanpela man i husat) bilong wanpela man i stat long namel bilong bel bilong papa bilong em. Maski DNA bilong em, dispela em i plen bilong stap bilong yumi, em i kam long mama na papa bilong em wantaim, tasol, taim yu toktok long Baibel, wanem samting i kam long papa em i gat bikpela kaikai moa.

HIBRU 7:9-10 i tok,

9 Na olsem mi ken tok olsem, Livai tu, husat i kisim namba ten hap, i baim namba ten hap insait long Ebraham.
10 Long wanem, em i stap yet insait long namel bilong bel bilong papa bilong em, taim em i bungim Melkisedek.

Long spirit sait na long sait bilong saiens, Livai i bin stat long namel bilong bel bilong Ebraham. Em i bin stap pinis insait long namel bilong bel bilong Ebraham 450 yia bipo long mama karim em. Dispela i minim olsem taim yu toktok long saiens, DNA bilong wanpela ken kam long longwe inap namba seven inap long namba ten lain tumbuna i go bek.

Bilong bihainim saiens, wanpela sel i stap laip i kamap ausait long 23-pela chromosome (bung bilong ol DNA) i kam long papa na narapela 23-pela chromosome i kam long mama. Tru tru, olgeta sel insait long bodi bilong yumi, olsem ol sel insait long ol bun bilong yumi, insait long ol ligemen (samting bilong holim ol bun long ples bilong ol), insait long mit bilong yumi, i go, ol i gat 46-pela chromosome. Sperm cell (sel bilong man bilong kamapim pikinini) bilong wanpela man na egg cell (sel bilong meri bilong kamapim pikinini) i kam long wanpela meri, olgeta wan wan bilong ol tasol i gat 23-pela chromosome. Olgeta narapela sel i gat 46. Tasol taim sperm cell na egg cell i bung na kamap wanpela, wanpela nupela sel wantaim 46-pela chromosome i kamap. Bihain dispela nupela sel bai kamap wanpela fetus (liklik bebi tru insait long bel), dispela mama bai karim olsem wanpela nupela man bihain long 9-pela mun.

Poin mi traim long soim em i olsem. Maski Livai bai bon yet 450 yia bihain, em i bin stap pinis insait long namel bilong bel bilong Ebraham. Em i minim, dispela DNA i stap pinis insait long Ebraham bai pasim i go long Livai 450 yia bihain. Long pruvim olsem long bodi sait na long sait bilong saiens, tru tru ol stap bilong yumi i no stat long bel bilong ol mama bilong yumi. Long dispela as em i rong long sait bilong saiens long tok olsem stap bilong Kraist i bin stat tasol taim Maria i bin kisim bel long Em insait long bel bilong en. Na em i rong tru tu, taim yu toktok long spirit sait. Bilong wanem? Bikos stap bilong Kraist i no bin stat hia long Dispela Graun!

HIBRU 10:5 i tok,

Olsem na taim Em i kam long dispela graun, Em i tok, Sakrifais na ofa Yu no laikim, tasol wanpela bodi Yu bin redim long Mi.

Dispela ves i toktok long Bikpela Jisas Kraist. “taim Em i kam long dispela graun” i minim olsem Em i no bin stat long dispela graun. Tasol taim Em i bin kam long dispela graun, God i bin redim wanpela bodi long Em. Dispela em i wanem bodi? Em i dispela bodi Maria i bin kisim bel long en. Dispela em i dispela bodi i bin stat i kam long Maria – dispela bodi bilong Kraist long bodi sait.

JON 1:14 i tok,

Na dispela Tok i kamap Man…

Sapos Kraist i no bin stat long dispela graun, orait long wanem hap?

MAIKA 5:2 i tok,

Tasol yu, Betlehem Efrata, maski yu stap liklik namel long ol tausen bilong Juda, yet ausait long yu bai em i kam ausait i kam long Mi husat i mas stap hetman bilong Isrel, husat ol wokabaut i go ausait bilong em em i bin bilong bipo, bilong oltaim oltaim bipo.

Bilong bihainim tok profet bilong Maika, i kam long Betlehem Em husat bai bosim Israel bai kamap, na dispela hetman i bin kam long oltaim oltaim bipo, we Papa i bin kamapim Em.

SAM 2:7 i tok,

Bai Mi autim dispela lo, BIKPELA i bin tokim Mi olsem, Yu Pikinini Man bilong Mi. Long dispela de Mi bin kamap papa bilong Yu.

Papa i bin kamapim Kraist, na em i dispela wanpela samting tru i stap long Baibel sampela lain i tok nogat long bilipim. Tasol dispela em i tok tru. Papa i bin kamapim Pikinini Man bilong Em bipo long kamapim long nating dispela graun.

JON 3:6 i tok,

Dispela samting bodi i karim em bodi. Na dispela samting Spirit i karim em spirit.

Em husat bodi i karim em i bodi. Na em husat Spirit i karim em i spirit. Orait spirit inap karim spirit.

HIBRU 12:9 i tok,

Na moa tu yumi bin gat ol papa bilong bodi bilong yumi husat i stretim yumi, na yumi givim ol biknem tru. Ating em i no mobeta moa long yumi ken stap aninit long Papa bilong ol spirit, na stap laip?

God Papa Em i wanpela spirit. Ol i kolim Em tu, “Papa bilong ol spirit.” Long as tru bilong em, God ol i kolim Papa bilong ol spirit bikos Em i bin kamapim Pikinini Man bilong En olsem wanpela spirit i stap na Em i bin kamapim long nating ol spirit i stap olsem ol ensel!

JON 4:24 i tok,

God em i wanpela Spirit. Na ol husat i lotuim Em i mas lotuim Em long spirit na long pasin i tru.

Inap long yumi bai no paul, oltaim yumi mas tingim olsem i gat tupela samting i stap insait long Kraist: namba wan, dispela Spirit Papa i bin kamapim, na namba tu, dispela bodi Maria i bin karim. Em husat i bin kam insait long dispela graun Em i dispela Pikinini Man bilong God husat Papa i bin kamapim, long spirit sait, long oltaim oltaim bipo. Na taim Pikinini Man bilong God i bin kam insait long dispela graun, Em i bin stap insait long bodi bilong dispela pikinini man Maria i bin karim.

Wanem samting INC bilong Manalo i haitim long ol memba bilong em em i dispela samting tru insait long Baibel olsem Papa i gat wanpela Pikinini Man husat Em Em Yet i bin kamapim.

HIBRU 1:4-6 i tok,

4 Taim God i mekim Em stap gutpela moa tru long ol ensel, olsem Em i bin kisim long samting papa i givim pikinini wanpela nem i gutpela moa olgeta long ol.
5 Long wanem, long husat bilong ol ensel Em i tok long wanpela taim, Yu stap Pikinini Man bilong Mi, dispela de Mi bin kamapim Yu? Na gen, Mi bai stap long Em wanpela Papa, na Em bai stap long Mi wanpela Pikinini Man?
6 Na gen, taim Em i bringim namba wan Pikinini Em i kamapim i kam long dispela graun, Em i tok, Na larim olgeta ensel bilong God lotuim Em.

Namba wan pikinini Papa i bin kamapim Em i Kraist, na God i bin bringim Em i kam insait long dispela graun tasol. Em i no bin stat hia bikos Em i bin kam long oltaim oltaim bipo.

Nau, Kraist i bin stap we bipo long Papa i bin kamapim o karim Em?

JON 1:18 i tok,

I no gat man i bin lukim God long wanpela taim, dispela wanpela God tasol Em i kamapim, husat i stap long bel bilong Papa, Em i bin tokaut long Em.

Kraist i bin kam long bel bilong Papa na Em i dispela wanpela tasol Papa i bin kamapim.

New American Standard Bible i tanim mobeta JON 1:18 bikos em i bihainim Baibel long tok Grik. Em i tok,

No one has seen God at any time; the only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

Long nambawan tru rait long tok Grik, em i tok “dispela wanpela God tasol Em i bin kamapim.”

IΩANNHN 1:18 (Wescott-Hort long tok Grik taim ol i tanim olgeta wan wan leta long Inglis):

Theon oudeis eoraken popote monogenes theos o on eis ton kolpon tou patros ekeinos exegesato.

“MONOGENES THEOS” = God husat Em i bin kamapim

Kraist i bin stap insait long bel bilong Papa. Em i bin stap wanpela hap bilong Stap bilong Papa long oltaim oltaim. Tasol, taim i bin kam olsem Papa i mas karim Em.

JON 17:5,24 i tok,

5 Na nau, O Papa, Yu givim glori long Mi wantaim Yu Yet wantaim dispela glori Mi bin gat wantaim Yu bipo long dispela graun i stap. 
24 Papa, Mi gat laik long ol tu, husat Yu bin givim Mi, i ken stap wantaim Mi we Mi stap. Inap long ol i ken lukim glori bilong Mi, dispela Yu bin givim Mi. Long wanem, Yu laikim Mi tru bipo Yu slipim ol as ston bilong dispela graun.

Bipo long kamapim long nating dispela graun, Kraist i bin kisim na amamas pinis long dispela glori i bin kam long Papa. Dispela em i wanem samting? Em i dispela glori bilong stap Pikinini Man bilong God. “Yu pikinini man bilong mi,” Papa i bin tokim Em, bikos Em i dispela wan husat i bin karim Kraist. Em i bin kamapim Em.

Wanem samting ol narapela i gat tupela tingting long en em i long Papa inap long karim wanpela pikinini man bikos Em i wanpela man (i no meri) tasol.

Tru tru, i gat rot long wanpela man inap long karim pikinini long bodi na spirit sait wantaim.

Long bodi sait, wanpela man inap karim pikinini.


Em i seahorse (kain animal bilong solwara i luk olsem wanpela liklik hos) man husat i save gat bel na karim pikinini.

Sapos i gat rot long wanpela man inap long karim pikinini long bodi sait, moa yet olgeta i gat rot long em long spirit sait. God I Gat Olgeta Strong, na bikos Em i wanpela God I Gat Olgeta Strong, mi no ting em bai hatpela long Em long karim o kamapim wanpela Pikinini Man.

SAM 94:9 i tok,

Man i bin wokim ia, ating bai Em i no harim, a? Man i bin wokim ai, ating bai Em i no lukim, a?

Ol man inap long lukluk na harim. Ol dispela strong i bin mekim man painimaut ol dispela as tingting i bosim ol sens bilong lukluk na harim bilong yumi, dispela yumi bin yusim bihain taim yumi bin wokim kemra, wanpela ai i kisim ol piksa, na maikropon, wanpela yau i harim na i toktok strong long wanem samting em i harim.

Sapos yumi ol man, maski yumi gat mak bilong strong, yumi inap long kamapim ol samting i mekim ol man i tingting planti olsem kemra na maikropon, hamas moa God I Gat Olgeta Strong! “Man i bin wokim ia, ating bai Em i no harim, a? Man i bin wokim ai, ating bai Em i no lukim, a?” Bilong bihainim ol dispela lain, ating yumi no inap askim, “Em husat i bin wokim bilum bilong pikinini, ating bai Em i no inap long karim pikinini, a?” Tru tru i gat rot long dispela wantaim God.

Stap bilong Bikpela Jisas Kraist i bin stat long oltaim oltaim wantaim Papa. Tru tru, tupela i bin stap wantaim long taim bilong kamapim long nating dispela graun.

PROVEP 30:4 i tok,

Husat i bin go antap long heven, o kam daun? Husat i bin bungim win long ol han bilong en i pas bilong pait? Husat i bin pasim ol wara long wanpela klos? Husat i bin strongim olgeta hap bilong dispela graun? Wanem em i nem bilong Em, na wanem em i nem bilong pikinini man bilong Em, sapos yu inap long tokaut?

Papa na Pikinini Man Ol i ol dispela lain husat i bin kamapim long nating olgeta samting, man tu wantaim. Taim God i bin kamapim long nating namba wan man, Jenesis 1:26 i tok, “Na God i bin tok, Larim Yumi wokim man long piksa bilong Yumi, i bihainim lukluk bilong Yumi…” Ol dispela hap tok “yumi” na “bilong yumi” i minim olsem Papa i bin toktok wantaim narapela husat i bin stap wantaim Em, na dispela em i Pikinini Man bilong Em husat Em i bin kamapim long oltaim oltaim bipo.

Wanem samting INC bilong Manalo i no inap kisim em i pasin bilong stap God bilong Bikpela Jisas Kraist. Long ai bilong ol, i gat wanpela God tasol, na dispela em i Papa. Mi no tok nogat long i gat wanpela God, tasol yumi mas mekim klia husat em i dispela wanpela God insait long Baibel. Tok Hibru ol i bin yusim em i Elohim, dispela em i minim planti bilong hap tok Eloah, we dispela i minim God. Olsem na, Elohim i minim ol God. Elohim i bin tok, “Larim Yumi wokim man long piksa bilong Yumi.”

I gat wanpela Elohim tasol, tasol insait long dispela wanpela Elohim i stap i no Papa tasol. Wankain olsem wanpela band bilong pilai musik. Maski yumi kaunim wanpela band bilong pilai musik olsem wanpela, tasol sampela lain bilong pilai musik i stap insait long em. Nogut insait long em i gat wanpela man bilong pilai kibod, wanpela man bilong pilai gita, wanpela man bilong paitim dram, wanpela man bilong pilai violin, wanpela man bilong winim biugel, i go, tasol yumi kolim em wanpela band. Em i wankain olsem wantaim famili, dispela tu i toktok long wanpela, tasol insait long wanpela famili, i gat papa, mama, ol pikinini, na ol tumbuna papamama i stap.

Mi traim long tok wanem? Dispela wanpela God Baibel i toktok long en Em i kam long hap tok Hibru Elohim, we dispela i minim planti lain stap insait. Em i minim olsem, i no Papa wan tasol i stap. Nogat. Insait long Elohim, Papa, Pikinini Man, na Holi Spirit i stap.

Mi klia tru olsem dispela em i sampela samting i no gat wanpela taim ol minista bilong INC bilong Manalo bai skulim ol memba bilong ol. Na ol bai no ritim JON 1:18 long ol long dispela nambawan tru vesen long tok Grik we em i kolim Kraist olsem “Monogenes Theos” o “dispela wanpela God tasol Em i bin kamapim” bikos em bai brukim dispela skul tok bilong ol bilong moa long handet yia olsem Kraist Em i wanpela man tasol husat stap bilong em i bin stat taim Maria i bin kisim bel long Em insait long bel bilong en.

Tasol, ol dispela ves mi bin kolim ol i moa long inap bilong pruvim olsem stap bilong Kraist i no bin stat insait long bel bilong Maria bikos bipo long em i kisim bel, Em i bin stap pinis wantaim Papa long oltaim oltaim bipo. Em i bin stap wantaim Papa long taim olgeta bilong wokim olgeta samting, na Em i wanpela husat i gat pasin bilong stap God – Baibel i kolim Em “dispela wanpela God tasol Em i kamapim” o “Monogenes Theos.” AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Olsem Wanem Ol Dispela Lotu I Yusim Baibel Kranki Ol I Bringim Hevi long Ol Manmeri

December 22, 2019 0 Ol Toktok long Dispela

Proofs that the Bible is Reliable and Truthful

Wanpela bilong ol as tingting bilong wanem sampela ol man i gat tupela tingting long yu inap bilip long Baibel na em i gat namba olsem wanpela as bilong tok tru, em i dispela samting tru olsem planti ol lotu nau, maski ol i tok olsem Baibel em i as ston bilong ol bilip bilong ol, ol i gat narakain narakain ol skul tok, ol pasin lotu na ol bilip. Kain olsem, ol i no luk olsem ol i gat wanpela wankain bilip na ol i no sherim wanpela wankain set bilong ol skul tok na ol doktrin.

Long tok stret, ol lotu husat i tok olsem Baibel em i as ston bilong bilip bilong ol, i no olgeta bilong ol i tok tru. Planti bilong ol i no yusim Baibel olsem as bilong bilip bilong ol, tasol ol i holimpas na pas moa long ol dispela as tingting bilong bilip Baibel i no skulim, olsem Katolik Sios i save mekim tasol.

Katolik Sios i bin wokim planti tru ol dispela as tingting bilong bilip i no gat as bilong ol insait long Baibel, na yet ol Katolik i no gat wanpela tok birua long kisim na bihainim ol. Kain olsem, ol i bilip olsem Maria i no bin gat sin na i stap klin inap tru, tasol i no gat wanpela taim Baibel i tok olsem Maria i no bin mekim wanpela sin olgeta. Ol i bilip tu olsem taim em i bin dai, ol i bin bringim bodi bilong em tu i go long heven. Tasol, dispela i no stap insait long Baibel. Em i birua tu long Baibel. 


Translesen:
Catholic Life page 63
Nihil Obstat: Artemio G. Casas
Imprimatur: Rufino J. Santos

God i bin gat laik long mama bilong Pikinini Man bilong Em bai i gat (o kisim) pasin holi i inap tru. Olsem na taim Maria bin kamap long bel bilong mama bilong en, wantu God i bin mekim em narakain inap long em i no kisim sin nambawan tru. Dispela em i wanem samting yumi kolim Immaculate Conception (Kisim Bel Klin Tru Olgeta), dispela Pop Paias Namba Nain i bin givim orait na tokaut klia long en long 1854 olsem wanpela bilong ol as tingting bilong bilip bilong lotu Katolik.


Translesen:
Catholic Life page 63
Nihil Obstat: Artemio G. Casas, Pbro.; Imprimatur: Rufino J. Santos, D.D.
Gerard Linssen C.I.C.M., S.T.D. i bin raitim dispela (Written by Gerard Linssen C.I.C.M., S.T.D.)

Taim Seint Mary bin dai, ol i bin bringim em i go antap long heven, sol na bodi wantaim. God i no bin larim bodi holi olgeta bilong Maria (husat Em i bin yusim bilong karim man bodi bilong Jisas) long bagarap. Dispela glori bilong ol seint ol i wetim tru olgeta long kirap bek, ol i bin givim long holi Mama bilong God long dispela taim stret bilong dai bilong em. Bihain long em i bin gat hap insait long pasin bilong karim pen na dai bilong Pikinini Man bilong em, Em i bin kisim wanpela nambawan blesing long stap wantaim Em hariap long kirap bek na glory bilong Em.

Taim planti ol lotu nau i no wanbel bikos long ol samting i no wankain long ol skul tok bilong ol, dispela i soim ples klia olsem ol i no save gut long tok bilong Baibel. Sapos tru ol i bilong God, na sapos ol bilip bilong ol wan wan, olgeta yet ol i bin putim antap long Baibel, olsem ol i tok, kain ol pasin i no wanbel na ol pasin birua bai no stap. Dispela i pruvim tasol i no tru olsem Baibel em i as ston bilong bilip bilong ol, tasol narapela samting.

APOSEL 4:11 i tok,

Dispela em i dispela ston yupela man bilong wokim haus i bin mekim olsem i samting nating, husat i kamap het bilong kona.

As ston bilong Kristen bilip em i Kraist. Kraist Em i nambawan kona ston bilong Kristen bilip. Ol Kristen mas i no gat arapela as ston tasol Kraist. Planti ol lotu nau i gat ol hevi long sait bilong skul tok bikos Kraist i no stap as ston bilong bilip bilong ol, na tu ol i no luksave long Baibel olsem wanpela buk bilong tok tru i gat namba. Tasol, bilip bilong ol i stap moa antap long ol bilip na ol tingting bilong ol man, na ol as tingting ol man i bin wokim.

Tru tru, Baibel em i wanpela as bilong tok tru yu inap bilip na hop long en. Archaeology (stadi bilong painim ol samting bilong taim bipo), histori, saiens, na planti ol narapela lain bilong stadi, ol i bin pruvim olsem Baibel em i wanpela samting i gat namba long tok tru, maski em i long sait bilong spirit, saiens, o histori. Larim mi givim wanpela piksa bilong pruvim poin bilong mi.

Long taim bipo, ol man i bin bilip olsem dispela graun i stretpela. Tru tru, inap nau, i gat sampela yet husat i bilip olsem dispela graun i stretpela na i no raunpela. Ol dispela lain i kolim ol yet “flat earthers”. Bilong pruvim olsem dispela graun i raunpela, ol i bin wokim wanpela experiment (pasin na rot bilong pruvim sapos wanpela tingting i tru o nogat). Wanpela sip wantaim wanpela seil i gat planti kala, ol i larim em i go long dispela hap we solwara na skai i bung. Taim em ron i go yet, ol i bin lukim olsem wanem sip i bin lus isi isi, inap long em i lus olgeta long lukluk bilong ol. Dispela i pruvim olsem dispela graun i no stretpela. Sapos yu lukluk long live feed (ol vidio bilong ol samting i wok long kamap nau yet) bilong International Space Station (wanpela stesin bilong mekim ol stadi long dispela graun i stap long spes ausait long dispela graun), yu bai lukim raunpela bilong dispela graun.


Maski International Space Station i no inap long kisim piksa olgeta bilong dispela graun bikos dispela samting bilong yusim i stap klostu long planet, Apollo 11, dispela Yunaited Stets i bin salim i go long mun klostu long pinis bilong 1960 nabaut, em i bin inap long kisim namba wan piksa bilong dispela graun i soim em olgeta. Na dispela piksa i bin pruvim olsem dispela graun i raunpela. 


Tasol bipo long Yunaited Stets i bin mekim olsem, Rasia i bin kisim pinis wanpela piksa bilong dispela graun taim ol i lukluk long wanpela satelait Rasia, nem bilong em Molniya, long 1966. Dispela piksa tu i bin soim olsem dispela graun i raunpela.


Mi laik tok olsem kain painimaut olsem em i bihaintaim tumas bikos moa long 2,700 yia bipo, Buk bilong Aisea i bin givim tingting pinis olsem dispela graun i raunpela. Aisea i bin raitim buk bilong em long yia 723 B.C., nan au em i 2,000 yia pinis bihain long Kraist. Taim yu skruim 723 long 2019 em bai givim yumi namba bilong ol yia stat long taim Aisea i bin raitim buk bilong em. Em i bin moa long 2,700 yia bipo.

Aisea i bin raitim wanem long sait bilong dispela graun moa long 2,700 yia bipo?

AISEA 40:22 i tok,

Em Man i sindaun antap long raunpela bilong dispela graun…

Sapos dispela graun i gat raunpela bilong en orait em i no stretpela. Em i wankain olsem mun na ol narapela samting long heven tasol, tasol i no ol meteor na ol meteorite (ol ston i flai nabaut long spes ausait long dispela graun). Yu bai lukim olsem klostu olgeta samting long heven i raunpela. Em i minim olsem taim ol i wok long kamap, i gat wankain pressure (strong i pusim ol samting) i stap nabaut long olgeta hap. Traim lukluk long ol dispela babol ol pikinini i pilai wantaim. Olgeta babol i raunpela bikos long wankain pressure i stap nabaut long ol. Dispela unives i olsem. I gat wankain pressure long klostu olgeta samting long heven olsem na klostu olgeta bilong ol i raunpela. Tok tru olsem dispela graun i raunpela em i stap pinis long rait bilong Baibel longtaim bipo long saiens i bin painimaut em, dispela i pruvim olsem Baibel em i wanpela buk bilong tok tru i gat namba.

Taim yu toktok long histori, yu inap bilip moa long Baibel na Baibel i inap tru moa long olgeta narapela buk bilong histori. Bilong wanem mi tok olsem? Insait long stori bilong kingdom bilong Asiria, em i no bin toktok long wanpela taim Asiria i bin gat wanpela king wantaim nem Sagon. Em i no bin stap long ol rait i gat namba bilong ol tasol em i bin stap long rait bilong Baibel, long AISEA 20:1 stret, we em i tok,

Long yia Tartan i bin kam long Asdot, (taim Sargon, king bilong Asiria, i salim em i go) na em i pait birua long Asdot na em i winim em.

Baibel i toktok long wanpela king Asiria, Sagon. I no gat wanpela taim ol Asiria i bin save long em bikos ol buk bilong histori bilong ol i no bin kolim nem bilong em. Dispela em i wanpela as bilong wanem sampela ol man bilong raitim histori bilong Asiria i bin traim long bagarapim nem bilong Baibel. Ol i bin sutim tok long Baibel i tok giaman long toktok long wanpela King Sagon husat ol i no bin save.

Tru tru, nem bilong King Sagon i no stap long histori bilong Asiria, em i wanpela as tingting i no inap long tok birua long yu inap bilip long Baibel, bikos Moses tu, wanpela man i gat biknem tru insait long Baibel, histori bilong Isip i no bin toktok long em tu. Na em i stap ples klia olsem ol man bilong raitim histori bilong Isip i bin minim long ol i no toktok long Moses na ol Israel insait long histori bilong Isip, maski em i tru olsem ol i bin mekim ol i stap slev moa long 400 yia, bikos taim ol i mekim olsem ol bai mekim Isip na ol Isip bai no gat ona na kisim sem tru. Tingim olsem ol Israel i bin winim ol Isip bikos God i bin stap long sait bilong ol Israel. Kingdom olgeta bilong Isip i bin bagarap olgeta long pawa bilong ol tok nogut bilong God. Olsem na, bilong kisim bek ol yet long sem na mekim pani, ol i bin makim long rausim nem bilong Moses insait long ol rait bilong histori bilong ol.

Yumi inap tok olsem ol rait bilong histori bilong Asiria tupela Isip ol i no inap na i no stretpela bikos ol i bin rausim i go long ol stori bilong ol ol nem bilong King Sagon na Moses. Tasol Baibel, olsem wanpela buk bilong histori, em i inap tru na i stretpela tru.

Tru tru, ol i bin painim pruf long bodi sait i pruvim olsem tru tru i gat wanpela king Asiria wantaim nem Sagon. Long 1842, man Frans Paul-Émile Botta, wanpela man bilong archeology, em i bin painimaut wanpela ston, we ol i bin katim long en nem na piksa bilong King Sagon. Painimaut bilong dispela samting i pruvim moa olsem tru tru Baibel i toktok long tok tru.


Narapela samting tru long sait bilong saiens, dispela Baibel i bin toktok long en 2,800 yia bipo, em i toktok long sait bilong wanem samting saiens i kolim ol “black hole.” Black hole em i wanpela hap long spes we wanpela traipela sta i bin pairap. Bipo long saiens i bin lainim long sait bilong dispela, Baibel i tok i go pas pinis long i gat ol dispela samting long heven, olsem ol sta, ol bai kamap olpela na ol bai pinis olgeta. Ol samting i kamap long unives tu olsem taim ol sta (traipela retpela wan) i pairap, long dispela ol nupela sta bai kamap, na taim ol galaxy (bung bilong ol sta) i bamim wanpela narapela, long dispela ol nupela galaxy bai kamap tu, ol dispela i stap pinis long rait bilong Baibel longtaim bipo long saiens i bin painimaut ol. (Sam 102:26)


Wanem samting mi bin toktok long en ol i liklik lain bilong planti tru ol samting bilong pruvim olsem Baibel i tok tru na yu inap bilip long em. I no gat tupela tingting long Baibel i stap as ston na as bilong olgeta samting tru, maski ol i bilong bodi sait, sait bilong saiens, o spirit sait.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

No Gat Moa Haus bilong Prea, Wanpela Haus I Save Prea Tasol

December 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Bilong wanem yumi no gat wanpela haus bilong prea moa tude? Em i dispela wanpela askim i bin kam long wanpela man husat i strong long painim tok tru bilong Baibel na em i stap ples klia olsem as bilong askim bilong em i stap long MATYU 21:13, dispela i tok,

Na tokim ol, Rait i stap pinis, Ol bai kolim haus bilong Mi haus bilong prea. Tasol yupela i bin mekim em i kamap hul bilong ol stilman.

Long klia long dispela, plis lukim na tingim toktok bilong Bikpela Jisas Kraist, “Rait i stap pinis”. Olsem na, Kraist i bin kolim dispela hap bilong Rait Holi we em i stap pinis long rait.

Insait long AISEA 56:7, em i tok,

Yes bai Mi bringim ol long maunten holi bilong Mi, na mekim ol i pulap long amamas tru insait long haus bilong prea bilong Mi. Ol ofa ol i kukim olgeta na ol sakrifais bai stap orait long Mi antap long alta bilong Mi. Long wanem ol bai kolim haus bilong Mi wanpela haus bilong prea bilong olgeta manmeri.

Haus bilong Bikpela bai kamap wanpela haus bilong prea. Dispela toktok bilong God stret em tu i stap long rait insait long buk bilong Ol Stori na insait long 1 King. Jeremaia, wanpela profet i go long ol kantri, long wankain pasin em i bin tok profet olsem tru bai i gat lain manmeri husat bai mekim haus bilong prea bilong God i kamap wanpela hul bilong ol raskol stilman o ol stilman.

JEREMAIA 7:11 i tok,

Ating dispela haus, dispela ol i kolim long nem bilong Mi, i kamap wanpela hul bilong ol raskol stilman long ai bilong yupela, a? Lukim, yes, Mi bin lukim pinis dispela, BIKPELA i tok.

Orait, bipo yet long Bikpela Jisas Kraist bin toktok long em, profet Jeremaia i bin tok profet pinis long em.

Taim Kraist bin tok, “Ol bai kolim haus bilong Mi haus bilong prea. Tasol yupela i bin mekim em i kamap hul bilong ol stilman” (MATYU 21:13), Em i bin yusim tok bilong Rait Holi. Pastaim tru em i no bin kam long Em. Tingim olsem Papa bin salim Bikpela Jisas Kraist long autim tok bilong Papa. Long dispela as i gat ol dispela toktok bilong Papa insait long Olpela Kontrak, Bikpela Jisas Kraist bin toktok gen long ol.

JON 12:49-50 i tok,

49 Long wanem, Mi no bin toktok long laik bilong Mi Yet. Tasol Papa husat i salim Mi, Em i givim Mi wanpela tok strong, long Mi mas tok wanem, na long wanem samting Mi mas toktok.
50 Na Mi save long tok strong bilong Em em i laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na wanem samting Mi toktok, yes, olsem Papa i tokim Mi, olsem tasol Mi toktok.

Yumi inap klia tru olsem wanem samting Bikpela Jisas Kraist bin toktok ol i ol toktok stret bilong Papa bikos Papa bin tok strong long Em long toktok stret wanem samting Papa bin tokim Em.

Kraist bin tok olsem ol bin mekim haus bilong God, dispela em i wanpela haus bilong prea, i kamap wanpela hul bilong ol stilman bikos em i bin kamap wanpela ples bilong wok bisnis bilong ol man bilong senisim mani na ol man bilong salim ol balus, ol pikinini sipsip, na i go. Tingim olsem ol balus na ol pikinini sipsip ol i wanem samting ol Ju bin ofaim long alta bipo, olsem na ol dispela bisnisman long taim bilong Bikpela Jisas Kraist bin mekim ol dispela samting isi long ol i baim, olsem na, haus bilong prea bilong God bin kamap wanpela hul bilong ol stilman.

Nau, bilong wanem i no gat haus bilong prea moa? I gat nid long bekim dispela askim wantaim liklik tasim bilong histori na liklik tasim bilong pasin bilong spirit sait.

Long taim bilong Bikpela Jisas Kraist, long yia 40 nabaut… Bilong wanem mi bin tok yia 40? Em i bikos kalenda bilong yumi nau, kalenda Rom, em gat asua. Em i sot long 5 o 6 yia nabaut. Kalenda Rom i tokim yumi olsem dispela em i yia 2019 taim em i mas 2025 o 2024 pinis.

KRAIST BIN BON LONG WANEM YIA STRET?
ZENIT International News Agency

Taim Dionysius Exiguus bin kaunim de bilong bon bilong Kraist long Middle Ages, em bin kolim yia bilong Bon bilong Kraist (Nativity) olsem 1 A.D., na tok olsem bon de bilong Jisas em i 25 Disemba bilong dispela yia. Yia i stap bipo stret long dispela em i yia 1 B.C. Sapos em i kam long ol i no gat save o ol i wokim long mats, em i no bin putim wanpela yia Ziro.

Long mekim ol samting i hatpela moa, em i luk olsem Dionysius bin mekim wanpela asua long ol kaunim bilong em. Herot Bikpela, husat Baibel i tok olsem em i stap laip long taim bilong bon bilong Kraist, em i dai pinis long yia 4 B.C. bilong bihainim ol ripot bilong Josephus. Bilong bihainim Gutnius bilong Matyu, taim Herot i no bin inap long trikim ol man bilong lukluk long ol sta (astrologers) i go long stiaim em long Pikinini, em bin tok strong long kilim i dai olgeta bebi boi long Betlehem. Bikos tok strong bilong Herot (dispela ol man i no givim witnes ausait long ol Gutnius, tasol em i wanbel wantaim pasin bilong em insait long histori) em i long kilim olgeta bebi husat krismas bilong ol i stap daunbilo long tupela yia, dispela samting bin kamap i no moa long tupela yia bihain long bon bilong Kraist. Sapos yumi tingting olsem dispela bin kamap klostu long pinis bilong laip bilong Herot (i gat bikpela sans olsem dispela i tru), dispela i putim bon bilong Kraist long yia 5 o 6 B.C.

Samting i stap tru em i olsem, Kraist i no bin bon long 1 B.C. olsem wanem samting ol man bilong raitim histori i traim long mekim yumi bilip. Dispela rait mi soim antap em i bin putim bon bilong Kraist long 6 B.C. taim yu skelim samting tru olsem, long kamap long A.D., yumi mas kaunim 10 B.C., 9 B.C., 8 B.C., 7 B.C., 6 B.C., 5 B.C., 4 B.C., 3 B.C., 2 B.C., 1 B.C., 0 B.C., na bihain 1 A.D., na i go. Olsem na, kalenda bilong yumi nau em i sot long 6 yia nabaut.

Sapos yumi bai yusim dispela kalenda yumi gat nau (dispela i sot long klostu 6 yia), taim Bikpela Jisas Kraist i bin stap long hap long Jerusalem, bilong bihainim skelim bilong ol Katolik, em i bin gat 33 krismas. Em i long dispela taim Em i bin tokim ol aposel olsem tempel, o haus bilong prea, bai bagarap olgeta. Sapos Em i bin gat 33 krismas long dispela taim stret, na sapos yumi bai skruim dispela 6 yia i sot, em i mas kain olsem 39 o bipo long 40 B.C.

Wanem samting Em i bin tokim ol aposel tru tru em i wanpela tok profet bilong dispela bagarap olgeta bilong kamap bihain bilong Jerusalem long 70 A.D. I gat ol dispela samting tru bilong pruvim olsem dispela woa ami Rom, husat bin bagarapim tempel olgeta, bin kamapim long Jerusalem, em i bin kamap long 70 A.D.

I Kam long Arch bilong Taitas long Rom…


Arch bilong Taitas em i wanpela arch bilong givim ona long namba wan handet yia, em i stap long Via Sacra, Rome, long saut is bilong Roman Forum tasol. Domitian, king bilong Rom, i bin wokim em long 82 A.D. bihain liklik long dai bilong brata bilong em Taitas bilong tingim na amamasim ol winim pait bilong Taitas, wanpela bilong ol em i Taim bilong Kisim Jerusalem long 70 A.D.

Dispela arch bilong holim tingting, ol i kolim Arch bilong Taitas, long Via Sacra, Rome em i tok yes long tru tru i gat wanpela woa long Jerusalem long 70 A.D.

Insait long MATYU 24:1-2 dispela em i tok bilong Bikpela Jisas Kraist,

1 Na Jisas i go ausait, na lusim tempel. Na ol disaipel bilong Em i kam long Em bilong soim Em ol haus bilong tempel.
2 Jisas i tokim ol, Ating i yes long yupela i lukim olgeta dispela samting? Tru tumas, Mi tokim yupela, Bai i no gat wanpela ston i stap yet hia antap long narapela, long ol bai i no inap tromoi i go daun.

Kraist i bin tok i go pas long ol aposel long bagarap olgeta bilong tempel, o haus bilong prea.

Long bekim dispela askim, bilong wanem i no gat haus bilong prea moa nau? Long bodi sait, yumi no gat tempel moa bikos em i bagarap olgeta pinis long taim bilong woa. Wanem samting i stap yet em i dispela banis bilong Jerusalem ol i kolim nau olsem Banis bilong Krai (The Wailing Wall). Ol memba bilong pasin lotu bilong ol Ju i save prea long em. Tempel pastaim tru i no stap moa. Ol narapela tempel i bin kisim ples bilong em. Long Jerusalem i gat wanpela haus lotu Katolik i stap long en, na i gat dispela bikpela ston i bilong ol Muslim. I gat wanpela hap stret tu we ol Muslim, ol Ju, na ol Kristen i birua wanpela long narapela oltaim. I gat pait long hap oltaim.

Dispela haus bilong prea, o tempel long Jerusalem, Solomon bin wokim pastaim tru, em i bin bagarap olgeta long taim bilong dispela woa kingdom bilong Rom bin kamapim long 70 A.D. Bikpela Jisas Kraist i bin tok i go pas long bagarap olgeta bilong em 30 yia bipo long em i bin kamap. Na profet Daniel i bin tok profet tu long em.

DANIEL 9:2 i tok,

Insait long namba wan yia bilong em i bosim kingdom, mi Daniel i kisim save long ol buk long namba bilong ol yia, long tok bilong BIKPELA i bin kam long Jeremaia dispela profet. Mi klia long Em bai inapim seventi yia long ol bagarap bilong Jerusalem.

Profet Daniel i bin tok profet olsem bai i gat bruk daun long Jerusalem. Long wankain pasin Bikpela Jisas Kraist i bin tok i go pas long dispela wanpela sting samting bilong bruk daun bai kamap long Jerusalem.

MATYU 24:15 i tok,  

Olsem na taim yupela bai lukim sting samting bilong taim bilong stap nating olgeta, dispela profet Daniel i toktok long en, i sanap long ples holi, (husat man i ritim, larim em kisim save,)

Yumi olgeta save olsem dispela ples holi em i toktok long en em i dispela tempel. Bikpela Jisas Kraist i bin tok profet long bagarap olgeta bilong em, taim Em i yusim dispela toktok bilong profet Daniel. Em i minim olsem, Bikpela Jisas Kraist i bin yusim tok bilong profet Daniel husat, long sait bilong em, em tu i bin yusim tok bilong profet Jeremaia. Profet Jeremaia i bin givim moa save long sait bilong dispela bruk daun i laik kamap long Jerusalem.

JEREMAIA 4:11-13 i tok,

11 Long dispela taim bai ol i tokim ol dispela lain manmeri na long Jerusalem, Wanpela win i drai bilong ol ples antap long ples i no gat man i go long pikinini meri bilong ol manmeri bilong Mi, i no bilong wokim win, o bilong klinim,
12 Yes, wanpela win i pulap i kam long ol dispela ples bai kam long Mi. Nau tu bai Mi givim mekim save i birua long ol.
13 Lukim, em bai kam antap olsem ol klaut, na ol karis bilong em bai stap olsem wanpela raunwin. Ol hos bilong em i ran hariap moa long ol igal. Tok lukaut i kam long mipela! Long wanem, ol i kisim kago bilong pait bilong mipela pinis.

Dispela “win” Jeremaia i toktok long em em i no toktok long win long bodi sait bikos win long bodi sait, moa yet sapos em i strong, tru tru em i winim na klinim wanpela hap. Win long bodi sait i save kolim ol samting na em i inap long rausim das. Tasol, dispela “win” em i toktok long en em i mekim pasin i birua long dispela. Em i no long winim wanpela hap, tasol long bringim hot. Na em i no long klinim wanpela hap, tasol long bringim doti.

Dispela “win” em i wanem? Klia tru, dispela i no wanpela win nating bikos em i gat ol karis bilong pait. Dispela “win” i toktok long dispela samting nogut i sapos long kamap long Jerusalem.

JEREMAIA 4:19 i tok,

Ol rop bilong bel bilong Mi, ol rop bilong bel bilong Mi! Mi gat pen long bel bilong Mi stret. Bel bilong Mi i wokim wanpela nois insait long Mi. Mi no inap pasim maus bilong Mi, bilong wanem, yu bin harim, O tewel bilong Mi, nois bilong biugel, tandok bilong bikpela pait.

Klia tru, dispela “win” i minim dispela woa bai i kamap long Jerusalem. Tru tru, dispela woa i bin kamap na em i bin kamapim bagarap olgeta bilong Jerusalem. Dispela tempel ol i kolim haus bilong prea em i bin bagarap olgeta olsem na i no gat wanpela ston bin stap antap long narapela ston. Tasol nau, ol tempel bilong ol dispela narapela lotu lain i ol birua bilong Kraist, ol i bin kisim ples bilong dispela tempel o haus bilong prea.

Tasol, i gat dispela narapela “haus” God i skulim insait long Baibel, dispela wanpela haus em i piksa bilong Sios.

1 TIMOTI 3:15 i tok,  

Tasol sapos mi stap yet longpela taim, long yu ken save long yu yet mas wokabaut olsem wanem insait long haus bilong God, dispela em i sios bilong God i stap laip, bikpela pos na graun bilong tok tru.

Nau yumi gat dispela wanpela “haus” God i minim long stap oltaim oltaim. Em i dispela wanpela haus i no gat wanpela inap bagarapim olgeta bikos i no gat narapela husat bin wokim em . Bikpela Jisas Kraist yet bin wokim em. Em i bin tok, “Antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi. Na ol dua bilong banis bilong hel bai i no inap winim pait birua long en.” (MATYU 16:18) I no gat wanpela pawa long dispela graun inap bagarapim sios olgeta, o dispela haus bilong God.

Dispela haus bilong spirit sait yumi gat nau long dispela graun em i Sios bilong God husat ol bilip, ol lo God bin makim, na ol lo bilong en i stap pinis long rait bilong Baibel. Sios em i dispela haus bilong God Em i minim long stap oltaim oltaim.

EFESAS 3:10-11 i tok,

10 Long dispela as, long nau long ol hetman bilong gavman na ol man i gat pawa long ol ples long heven, long wok bilong sios, i ken save long dispela planti kain kain save tru bilong God,
11 Bilong bihainim dispela tingting bilong mekim samting oltaim oltaim Em i tingting bilong mekim insait long Kraist Jisas, Bikpela bilong yumi.

Em i dispela Sios God i bin givim wok long en long skulim kain kain save tru bilong God bilong bihainim tingting bilong mekim samting oltaim oltaim. Dispela Sios Bikpela Jisas Kraist i bin wokim long namba wan handet yia bilong taim bilong yumi em i dispela wanpela lain God i bin makim long stap oltaim oltaim. I no gat rot moa long em bai bagarap olgeta.

Namba wan haus bilong God long Jerusalem em i bin stap wanpela haus bilong prea. Em i bagarap olgeta pinis. Em i go pinis. Nau yumi gat dispela narapela haus i stap oltaim oltaim, Sios, o haus bilong God. Long dispela as em i no fit moa long kolim em wanpela haus bilong prea. Nau em i fit long kolim em olsem dispela haus i save prea.

HIBRU 3:6 i tok,

Tasol Kraist, olsem wanpela Pikinini Man i bosim hauslain bilong Em Yet, hauslain bilong husat yumi stap,…

Long save gut moa, yumi ken go long HIBRU 10:21. Em i tok,

Na taim yumi gat wanpela hetpris i bosim haus bilong God,

Yumi gat wanpela hetpris antap long haus bilong God, na dispela em i Bikpela Jisas Kraist. HIBRU 3:1 i tok,

Olsem na, ol brata holi, ol man i kisim hap insait long singaut bilong heven, tingim na skelim dispela Aposel na Hetpris bilong tokaut bilong bilip bilong yumi, Kraist Jisas.

Kraist Em i dispela bikpris insait long haus bilong God, dispela em i Sios bilong God. Haus em i Sios yet. Em i no wanpela haus long bodi sait. Em i no wanpela haus ol i wokim long simen, ston, ain, na i go.

Sios em i haus bilong God nau. Mi wanbel olsem haus bilong God long Jerusalem ol i kolim em olsem haus bilong prea. Tasol em i no sanap moa. Em i bagarap pinis 2000 yia bipo. Tasol i gat dispela wanpela haus bai i no inap bagarap olgeta. Em i haus bilong God, dispela em i Sios bilong God.

Ol Kristen bilong namba wan handet yia i bin tok, “Kraist, olsem wanpela Pikinini Man i bosim hauslain bilong Em Yet, hauslain bilong husat yumi stap.” (HIBRU 3:6). Sapos yumi, insait long Sios bilong God, i stap haus bilong God, orait i no gutpela long kolim Sios bilong God olsem wanpela haus bilong prea. Tasol, yumi mas kolim em stret olsem wanpela haus i save prea.

Givim biknem i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Felix Manalo: Mausman Husat Em i Las, Em i Kam Bihaintaim, o Em i Lus Nabaut?

December 02, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela bilong ol skul tok bilong giamanim ol man, dispela Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo, wanpela Filipino man bilong autim tok, i skulim ol memba bilong ol, na ol man husat i no memba husat i no saspek tu, olsem Felix Manalo em i las mausman long las de. Ol bin putim tu dispela toktok stret long magasin bilong ol, Pasugo.

Wantaim pasin bilong tok stret, mi tok olsem dispela kain em i wanpela bikpela tok giaman! Bilong wanem? Bikos Kraist Em i las. Em i stap nambawan na Em tu i stap las. Em bin tok, “Mi stap Alpa na Omega.”

Em i Kraist husat God bai salim long kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek. Dispela i stap pinis long rait insait long Baibel – Em bai salim Kraist. Sapos Felix Manalo em i las mausman, orait wanem wok bilong Kraist?

Tru tru, wok bilong Kraist i no pinis yet.

JON 4:32 i tok,

Tasol Em i tokim ol, Mi gat kaikai long kaikai, dispela yupela i no save long en.

Em i toktok long wanem kain kaikai?

JON 4:34 i tok,

Jisas i tokim ol, Kaikai bilong Mi em bilong mekim laik bilong Em husat i salim Mi, na bilong pinisim wok bilong Em.

Kaikai bilong Em em i long mekim laik bilong Papa husat bin salim Em na long pinisim wok bilong Em. Wok bilong Em i no pinis yet. Tru tru, wok bai go yet long taim bilong bosim kingdom bilong Kraist long taim bilong wan tausen yia, insait long dispela taim las birua Em bai bagarapim olgeta em i dai.

God bai salim Em long dispela graun bilong kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek. Ol bai bosim kingdom wan tausen yia na bihain, Em bai bringim ol long kingdom bilong heven. Olsem na wok bilong Kraist i no pinis yet.

Hap tok “las mausman long las de”, dispela ol i yusim long Felix Manalo, em Iglesia ni Cristo bin yusim kranki. Long Pasugo magasin bilong Janueri 1976 bilong INC bilong Manalo, ol i bin tok olsem:


“Brada Manalo em i trupela mausman bilong God long dispela las de. Em i gat namba i kam long God long wok bilong tok profet.”

Long narapela Pasugo magasin, lesen namba 8 bilong ol nambawan skul tok INC bilipim na Eraño Manalo bin raitim, em bin tok:  


“Brada Felix Manalo: Mausman bilong God long Las De”

Dispela em i rong tru!

JON 6:44 i tok,

I no gat man i ken kam long Mi, sapos Papa husat i bin salim Mi i no pulim em. Na Mi bai kirapim em long las de.

Holim long tingting olsem “las de” em i narakain long “ol las de”. Insait long Baibel, “las de” em i taim bilong ol daiman i kirap pinis. Orait olsem wanem em i ken kamap olsem Manalo em i las mausman long las de sapos las de em i taim bilong ol daiman i kirap pinis? Na bikos em i taim bilong ol daiman i kirap pinis, long husat wanpela bai salim Felix Manalo? Wok bilong salim em bai bihaintaim tumas!

Wanem samting Baibel i tokim yumi em i olsem. Papa bai salim Kraist long dispela graun bilong kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek na ol bai bosim kingdom long dispela graun wan tausen yia. Em i stap ples klia olsem long ai bilong Sios bilong Manalo, dispela wan tausen yia bosim kingdom bilong Kraist na ol seint long dispela graun em bai no kamap. O nogut, tru ol i no gat save long dispela samting tru i stap long Baibel. Long dispela as taim ol bin harim mi tok olsem Kraist bai bosim kingdom long dispela graun long mileniam (taim bilong wan tausen yia), ol bin toktok long mi insait long tivi brotkas bilong ol wantaim pasin bilong mekim pani long daunim man na pasin bilong yusim tok birua long mekim pani.  


Michael Sandoval: “Mi hop ol memba bilong Olpela Rot ol bai no bel bagarap. Mi hop yupela no pundaun go daun long ol sia bilong yupela taim Soriano bin tok olsem ‘bosim kingdom bilong Kraist i stap hia long dispela graun.’ … Olsem wanem dispela inap kamap taim dispela graun bai paia?”

Taim Kraist i kam, dispela graun bai no paia yet! Bihain tasol long mileniam dispela graun bai paia, tasol taim mileniam i no kam yet dispela graun i stap yet. Dispela graun bai stap yet.

Bilip bilong INC olsem taim Kraist i kam, em i taim bilong pinis. Tasol long yumi, kam bilong Kraist i no taim bilong pinis yet. Em i makim namba wan kirap bek na stat bilong wan tausen yia bosim kingdom bilong Em. Ol husat bai kirap bek taim Kraist i kam ol bai bosim kingdom wan tausen yia hia long dispela graun. Olsem na dispela graun bai stap yet.

REVELESEN 20:4 i tok,

OLPELA BAIBEL
REVELESEN 20:4
Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Wanem samting bai kamap bihain long wan tausen yia bosim kingdom?

REVELESEN 20:7-8 i tok,

7 Na taim dispela wan tausen yia i pinis, ol bai lusim satan ausait long kalabus bilong em,
8 Na em bai go ausait bilong giamanim ol kantri husat i stap long fopela namba foa hap bilong dispela graun, Gok na Megok, bilong bungim ol wantaim bilong pait, namba bilong husat i olsem wesan bilong solwara.

Bihain long mileniam, ol bai lusim Satan long kalabus. Yu mas save gut olsem insait long dispela taim bilong wan tausen yia, Satan i stap long kalabus.

REVELESEN 20:1-3 i tok,

1 Na mi lukim wanpela ensel i kam daun long heven, taim em i gat ki bilong bikpela hul i no gat as bilong en na wanpela bikpela sen long han bilong em.
2 Na em i holimpas dispela dregon, dispela snek bilong bipo, husat em dispela Spirit Nogut, na satan, na pasim em wan tausen yia.
3 Na em i tromoi em i go long bikpela hul i no gat as bilong en, na pasim em olgeta, na putim wanpela samting bilong pasim antap long em, inap long em i no ken giamanim ol kantri moa, inap long dispela wan tausen yia i ken kamap pinis. Na bihain long dispela ol i mas lusim em liklik taim.

Ol bai tromoi Satan i go long dispela bikpela hol i no gat as bilong en we ol bai pasim em, na ol bai putim wanpela samting bilong pasim antap long em. Tasol bihain long taim bilong wan tausen yia, ol bai lusim em i go fri.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Dispela graun bai stap yet insait long wan tausen yia bosim kingdom bilong Kraist na tu ol husat Em bai kirapim long namba wan kirap bek.

REVELESEN 5:8-10 i tok,

8 Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.
9 Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri.
10 Na Yu bin mekim mipela, long God bilong mipela, ol king na ol pris. Na mipela bai bosim kingdom long dispela graun.

Dispela i birua long bilip bilong minista bilong INC, Michael Sandoval, olsem taim Kraist bai kam, dispela graun bai paia pinis. Nogat, dispela i no tru!

Bilong pruvim moa olsem dispela graun bai stap yet, Baibel i tokim yumi olsem taim Kraist bai kam, Em bai kisim wanpela na lusim narapela i stap bek, olsem em i stap pinis long rait long Matyu 24:40-41.  

40 Nau tupela bai stap long bikpela gaden. God bai kisim wanpela, na arapela bai stap yet.
41 Tupela meri bai krungutim wit samting long ples bilong krungutim wit. God bai kisim wanpela, na arapela bai stap yet.

Taim Kraist bai kam bilong kisim ol seint bilong Em, sampela bai stap bek. Orait, dispela graun bai stap yet bikos sampela bai stap bek hia.

Tru tru, wanpela bilong ol samting i winim tingting olgeta, dispela bai kamap long dispela graun long taim bilong wan tausen yia, em i olsem. Autim tok bilong Gutnius long olgeta kantri, em bai fri. Nau, yumi no inap autim yet Gutnius long dispela graun olgeta. I gat ol kantri we yu no inap autim tok long Baibel, o sapos nogat ol bai kilim yu dai. I gat ol ples tu long dispela graun we ol i no luksave long Kraist. Tasol taim mileniam i stat, nogat wanpela samting inap pasim moa autim tok bilong Gutnius long dispela graun olgeta. Taim bilong wan tausen yia i kam, “Na dispela gutnius bilong kingdom bai ol i autim long olgeta man bilong dispela graun bilong wanpela witnes long olgeta kantri. Na nau pinis bai kam.” (Matyu 24:14) Dispela em i pinis bilong taim bilong wan tausen yia. Em i taim bilong pinis bilong dispela graun.

Olsem na bagarap olgeta bilong dispela graun bai kamap tasol bihain long mileniam, i no long taim bilong kam bilong Kraist, wankain olsem wanem samting ol minista bilong INC i bilipim.

Klia tru, kain bilip olsem dispela graun bai paia pinis taim Kraist i kam em i wanpela tasol bilong planti ol skul tok kranki tumas bilong INC bilong Manalo.

Narapela long dispela, ol i skulim tu ol tok giaman long ol memba bilong ol – wanpela bilong ol dispela i toktok long sait bilong dispela yia stret taim oganaisesen bilong ol i bin stat tru tru. Ol bin tok olsem INC bilong Manalo bin stat long 27 Julai 1914, tasol long tok tru, oganaisesen bilong ol bin stat tru tru long 1913, na mi gat ol pepa bilong pruvim em.

Mi gat wanpela kopi bilong wanpela invitesen, dispela i toktok long ol i wokim amamas i stap long namba faiv yia bilong ol pinis long dispela yia, yia 1918.


Sios bilong Kraist
Manila, Disemba 1918
Laip na bel isi.

Ol gutpela man, wantaim respek, mipela i askim ona bilong yupela long wokim amamas bilong givim tenkyu long NAMBA FAIV YIA bilong stap bilong “IGLESIA NI KRISTO” long Filipins na SLIPIM HAN antap long Brada Felix Manalo olsem pasta na minister bilong sios. Ol bai kamapim em long Sine “Gloria”, namba 1649 Rot Sande, Tondo (Manila) long 25 Disemba bilong dispela yia long 8 kilok long moning.

Mipela i hop long ona bilong yupela bai blesim wokim amamas bilong mipela long de na aua olsem.

Wantaim respek,

Ustino Casanova
Teodoro Santiago
Federico Inocencio

Husat bai slipim han antap long Felix Manalo? Long dispela pamplet stret, em bin tok:


“Slipim han antap long Brada Felix Manalo, dispela ol bisop na ol pasta bilong kain kain ol sios long dispela ailan na ol i olsem Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarco, Nicolás Fajardo, Emiliano Quijano na Roque Bautista.”

Ol bisop na ol pasta i kam long kain kain ol sios ol i bin slipim han antap long em. Wanem mining bilong slipim han antap long wanpela man? Em i minim pasin bilong givim namba. Olsem na, ol husat bin givim namba long Felix Manalo ol i ol bisop na ol pasta i kam long kain kain ol sios.

Orait, olsem wanem Felix Manalo inap kamap wanpela mausman bilong God taim ol husat bin slipim han antap long em ol i ol bisop na ol pasta husat bihain em yet bin toktok long ol olsem ol minista bilong Satan? Tru tru, Manalo bin givim strongpela skul tu long ol memba bilong em long tok nogat long kain ol pater na ol pasta bikos ol i bilong Satan.

Long Pasugo bilong ol long Ogas 1961, page 39, Manalo bin tok,


“Long pinis bilong dispela pablikesen yumi mas tok nogat long ol pater Katolik na ol pasta Protesten bikos ol i ol minista bilong Satan.”

Em i soim pasin bilong i no tingim dinau bilong Manalo long ol dispela pasta husat bin slipim han antap long em. Bihain long slipim han antap long em, bihain long kisim namba i kam long ol, Manalo bin gat laik long ol memba bilong em i tok nogat long ol pater Katolik na ol pasta Protesten bikos ol i bilong Satan.

Tasol dispela samting mi gat laik long yu lukim em i dispela slipim han antap long Manalo, dispela bin kamap long 1918 long taim bilong wokim amamas bilong namba faiv yia bilong ol. Orait, isi kaunim bai pruvim olsem INC bin stat tru tru 1913, na i no 1914.  


“Felix Manalo bin stat long inapim tok profet bilong God long sait bilong las mausman bilong Em husat bai kirap long is longwe long taim Baibel i kolim ‘pinis bilong dispela graun.’ Pastaim em bin toktok long sios long ol wokman bilong Atlantic Gulf and Pacific Company. Ol paslain kaikai bilong em i bin kisim baptais long Wara Pasig klostu long pinis bilong 1913.”

Olsem wanem i gat rot long em bin baptaisim ol paslain man husat bin tanim bel long em long 1913 sapos ol bin stat long stap long 1914 tasol? Sapos em i tru olsem INC bin stat long 1914, olsem wanem ol paslain kaikai bilong autim tok bilong Manalo ol i bin kisim baptais long 1913? Em i kranki! Long tok olsem oganaisesen bilong ol, Iglesia ni Cristo bilong Manalo, em i bin stat long stap long 1914, dispela em i narapela bikpela tok giaman!

Narapela long dispela, ol minista bilong INC bilong Manalo i mekim tu ol memba bilong ol i bilip olsem spirit bilong God i stap insait long ol sapel o ol haus lotu bilong ol.


Toktok i stap aninit long foto i tok, “God Bikpela i singaut strong long yumi long wokim wok long Em insait long Bodi o Sios bilong Kraist. Yumi mas lotuim Em insait long haus we Spirit bilong Em i stap, olsem dispela haus bilong lotu bilong nupela taim i stap long piksa antap.”

Gen, dispela i no tru! Dispela i birua long tok bilong Aposel Pol. Seint Pol bin tok olsem God i no stap insait long ol temple ol han i bin wokim (Aposel 17:24). Tasol, God i stap insait long bel bilong man.

Aposel Pol bin tokim ol brata na ol susa, “Ating i yes long yupela i save long yupela i stap tempel bilong God, na long Spirit bilong God i stap insait long yupela?” (1 Korin 3:16). Em i no bin tok, “Ating yupela i no save olsem yumi gat tempel long Diliman na Spirit bilong God i stap long hap, o?” NOGAT! Long tok olsem Spirit bilong God i stap insait long ol sapel, dispela i birua long Baibel!

Ating mi dispela wanpela man bilong autim tok husat i gat ol hap bilong pruf bilong ol tok giaman na ol skul tok i birua wanpela long narapela bilong INC. Mi gat ol hap bilong niuspepa, dispela Brada Nicolas Perez bin kisim na bungim, na em bin lusim ol long han bilong mi, na mi gat tu ol kopi bilong Pasugo magasin bilong ol stat long 1939. Mi save yusim olgeta dispela samting bilong ritim bilong kamapim ples klia ol skul tok bilong ol i no bihainim Baibel bilong laitim ol tingting bilong ol man olsem na no gat wanpela man bai giamanim ol moa. Long dispela as ol i belhat tru wantaim mi na ol i yusim ol samting na ol poroman bilong ol i no long bagarapim nem bilong mi tasol, tasol long pasim maus bilong mi tu.

Tasol pait bilong mi i no wanpela pait bilong bodi sait. Pait bilong mi em i long lukautim gut pasin i tru, dispela Baibel i skulim. Na wantaim helpim bilong God, mi redi long paitim dispela pait inap long pinis.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: