Bilong Wanem Sampela Man i Bin Gat Longpela Laip Wantaim Bel Isi?

November 24, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Tete, yumi stap laip long wanpela taim we yumi inap tok olsem pasin nogut bilong man i kamap long wanpela kain mak i no gat man bin tingting long en bipo. Taim dispela i stap olsem, sampela taim wanpela man nating i askim bilong wanem God i larim yet ol man bilong mekim pasin nogut long stap longpela taim moa yet. Bilong wanem Em i no kilim ol olgeta tasol, o pinisim ol olgeta antap long dispela graun? Na bilong kisim ples bilong ol, bilong wanem Em i no larim ol stretpela wan stap na amamas wantaim ol longpela laip i pulap long bel isi?

Sapos yumi bai lukluk long Baibel, Sam 90:10 i toktok long hamas yia bilong laip wanpela man i ken gat. Em i tok,

Ol de bilong ol krismas bilong mipela i 60-pela krismas na tenpela. Na sapos mipela i gat strong na mipela i stap 80 krismas, orait strong bilong ol em hatwok na bel sori tasol. Long wanem kwiktaim em i pinis na mipela flai i go.

Wanpela man ken stap laip inap long em i gat 70 o 80 krismas, bilong bihainim strong bilong bodi bilong em.

Tasol narapela long strong bilong bodi, narapela samting bilong helpim wanpela man long gat longpela laip em i pret bilong em long God.

Olsem rait i stap pinis insait long Provep 10:27,  

Pret long BIKPELA i mekim ol de i kamap moa. Tasol ol yia bilong man nogut bai go sot.

Olsem na, God ken mekim i kamap longpela laip bilong wanpela man sapos em i save pret long God.

Tasol, dispela i no olsem olgeta taim. I no olgeta husat i gat longpela laip em i ol man husat i gat pret long God. I gat sampela taim we God i larim ol man nogut i stap laip longpela taim moa bikos Em i givim ol sans long ol long tanim bel na long senis olsem na ol bai gat wanpela sans tu long kisim bek. God i no tekewe yet ol laip bilong ol maski ol i mekim pasin nogut bikos Em i laikim ol long kam long pasin bilong tanim bel.

Nau, sapos i gat ol man nogut husat i stap laip longpela taim, i gat ol stretpela man husat i dai taim ol i yangpela. Insait long Baibel, i gat ol stretpela man husat bin dai bipotaim olsem Jon dispela Baptist na Bikpela Jisas Kraist, tupela wantaim bin dai bipo ol i gat 34 krismas. Wankain samting i kamap long Aposel Jems, husat tu bin dai taim em i yangpela.

Tasol narapela long ol dispela lain insait long Baibel, yumi i save tu long ol stori bilong ol bebi husat i no mekim rong insait long ol bel bilong ol mama bilong ol. Ol narapela i dai taim ol i stap bebi yet bikos long ol sik i kamap taim ol i stap insait long bel, o sampela taim bikos long pasin bilong givim baksait na pasin i no soim sori bilong ol narapela man.

Dispela askim planti i askim em i olsem. Bilong wanem God i larim ol stretpela man na ol man husat i no mekim rong long dai bipotaim?

Aisea 57:1 i tok,

Stretpela man i bagarap, na i no gat wanpela man i pilim dispela long bel bilong em. Na Em i tekewe ol man i pulap long sori, na i no gat wanpela i tingim na skelim long Em i bin tekewe stretpela man long taim nogut i laik kamap.

I gat ol taim God i tekewe laip bilong wanpela gutpela o stretpela man bipotaim tru bilong kisim bek em long dispela nogut i laik kamap bihain. Ples klia dispela em i wanpela pasin bilong God bilong soim sori long em bikos Em i no gat laik olsem dispela nogut i laik kamap bai bagarapim em.

Tasol, God i mekim i kamap longpela ol laip bilong ol husat i save sakim tok bilong Em bikos Em i givim ol sans bilong tanim bel na senis long ol, dispela tu em i wanpela pasin bilong laikim tru na sori bilong Em i go long ol.

2 Pita 3:9 i tok,

Bikpela i no slek long sait bilong promis bilong Em, olsem sampela man i kaunim pasin slek. Tasol Em i karim pen longpela taim i kam long yumi, taim Em i no gat laik long wanpela i ken dai olgeta, tasol long olgeta i ken kam long tanim bel.

God i no gat laik long wanpela man long dai olgeta, long dispela as Em i givim ol sans long ol man nogut long kam long pasin bilong tanim bel inap long God i kisim bek ol.

Oltaim yumi mas tingim olsem God Em i pasin bilong laikim tru. Em i stretpela na pulap long sori. Sapos Em bai tekewe laip bilong wanpela stretpela man bipotaim, o sapos Em bai mekim i kamap longpela laip bilong wanpela man nogut, yumi ken klia tru long i gat wanpela gutpela as tingting long dispela. Na em i no samting bilong yumi long tok birua long laik bilong Em. Tasol yumi ken klia tru olsem wanem tingting Em i wokim, oltaim em i kam long jastis, pasin bilong laikim tru na sori.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ol Pikinini Mas Gat Pilim bilong Tingim Dinau bilong Ol long Ol Papamama bilong Ol

November 19, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Bilong wanem sampela ol pikinini i no gat luksave long ol sakrifais ol papamama bilong ol i mekim? Bilong wanem planti bilong ol i no gat wanpela pilim bilong tingim dinau bilong ol?

Taim ol i gat ol pikinini husat i no gat luksave na i no tingim dinau bilong ol, dispela i mekim ol papamama i ting olsem ol i fel long wanem samting ol i bin mekim, na wanem samting ol i mekim i no inap yet.

Insait long laip, i gat sampela ol samting stret i stap tru, dispela yumi mas kisim. Namba wan, tru yu no inap amamasim bel bilong olgeta man, na namba tu, i no olgeta man i gat pilim bilong tingim dinau bilong ol.

Yumi mas kisim dispela samting i stap tru olsem, maski i gat ol lain husat i luksave na givim namba long olgeta wan wan helpim na gutpela pasin ol narapela i mekim long ol, i gat ol lain tu husat i no gat wanpela taim ol i soim pasin bilong tok tenkyu na luksave – maski sapos yu givim ol olgeta samting yu gat. Bilong wanem? Nogut ol i no pilim inap yet wantaim wanem samting yu bin mekim na givim ol, o ol i no gat pasin bilong tingim dinau bilong ol tasol.

Wanpela song Filipino i tok, “Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa‘yo ay labis ko nang ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko.” [Liklik luksave tasol sapos em bai kam long yu mi bai amamas tumas bikos mi laikim yu tru.]

Long wanpela man husat i laikim tru narapela, liklik laikim tru tu i kam long wan husat em i laikim tru, em inap long mekim em amamas. Em i gat bikpela luksave tru long dispela liklik laikim tru. Long wankain pasin, long ai bilong ol papamama husat i gat dip laikim tru long ol pikinini bilong ol, wanpela liklik pasin bilong tok tenkyu bilong tingim dispela laikim tru, i kam long ol pikinini, em inap long mekim de bilong ol kamap gutpela, bikos dispela liklik pasin bilong gat luksave i soim ples klia olsem ol i laikim tru ol tu.

Sapos yu givim laikim tru na gutpela bel long wanpela man husat laikim yu tru, klia tru dispela man bai gat luksave. Na klia tru tu olsem dispela man bai bekim, em i minim olsem, em bai laikim yu tru bek, na em bai tingim namba bilong gutpela bel bilong yu.

Olsem na, sapos ol pikinini bilong yu i laikim yu tru ol bai no givim baksait long olgeta wan wan pasin bilong gutpela bel, bikpela o liklik, na tu olgeta wan wan pasin bilong laikim tru bilong yu wantaim. Tasol, oltaim ol bai stap man bilong tok tenkyu na tingim dinau bilong ol long yu. Na ol bai givim yu bek laikim tru na soim yu gutpela bel.

Tasol sapos ol pikinini bilong yu i no bekim dispela laikim tru yu givim ol, sapos ol i no soim yu pasin bilong tingim dinau bilong ol na pasin bilong gat luksave long olgeta gutpela samting yu bin mekim long ol, em i minim tasol olsem ol i no laikim yu tru.

Em i wanpela samting nogut i stap tru tasol tru i gat ol man husat i no gat pasin bilong tok tenkyu long pasin bilong ol.

LUK 6:35 i tok,

Tasol yupela i mas laikim tru ol birua bilong yupela, na mekim gutpela pasin, na givim dinau, taim yupela i no gat hop long kisim wanpela samting gen. Na pe bilong yupela bai stap bikpela, na yupela bai stap ol pikinini bilong Man i Antap Moa Olgeta. Long wanem, Em i mekim gutpela long ol man i no tok tenkyu na long ol man nogut.

Pasin bilong tok tenkyu em i soim ples klia pasin bilong tingim dinau. Olsem na, taim wanpela stap man i no tok tenkyu em i stap man i no tingim dinau bilong en, na i no gat wanpela taim yu inap amamasim bel bilong dispela kain ol man.

Tasol, God i bin tok strong long yumi long stap ol man bilong tok tenkyu.

KOLOSI 3:15 i tok,

Na larim bel isi bilong God bosim kingdom insait long ol bel bilong yupela, long dispela tu God i singautim yupela long en long wanpela bodi. Na yupela i mas stap ol man bilong tok tenkyu.

Em i bikpela samting tru olsem yumi soim pilim bilong tingim dinau bilong yumi tu long ol pasin bilong gutpela bel i liklik olgeta ol i mekim i kam long yumi. Sapos yu gat wanpela pilim bilong tingim dinau bilong yu, sapos yu gat laikim tru long ol narapela, moa yet long papamama bilong yu, yu bai no fel long luksave long ol gutpela pasin na ol sakrifais bilong ol.

Long harim wanpela mama i krai nogut tru long pikinini bilong em i no gat pasin bilong tingim dinau bilong em, tru dispela em i sampela samting i sutim bel bilong mi bikos mi save wanpela mama i mekim hamas ol sakrifais long ol pikinini bilong em.

Stat long taim mi yangpela yet, mi bin karim pen long sik sotwin. Mi tingim wanem taim sik sotwin bin givim hevi long mi mama bilong mi bai mekim olgeta samting bilong tekewe hevi bilong mi. Em bai ranim ol han bilong em long baksait bilong mi taim mi kisim taim long pulim win, na oltaim em i bin stap long sait bilong mi, taim em i was long mi. Mi bai tingim dinau bilong mi long em oltaim bilong tingim laikim tru na ol sakrifais bilong em.

Long dispela as mi pilim sori long ol mama husat ol pikinini bilong ol i no soim ol wanpela pasin bilong tingim dinau bilong ol. Em i minim olsem ol pikinini bilong ol i no laikim tru ol inap.

Mi tu gat ol pikinini na ol tumbuna pikinini olsem na mi save long dispela amamas tru em i bringim long wanpela papa o mama sapos ol i gat luksave long ol gutpela pasin bilong em. Olgeta wan wan papa o mama i gat laik long givim olgeta samting pikinini man o pikinini meri husat i stap klostu tru long bel bilong em i laikim, inap long poin olsem sampela taim, bilong baim em, em i nid long mekim sampela ol sakrifais stret olsem lus tingting pastaim ol nid bilong em yet. Sampela taim, maski em i dai long wanpela kain kaikai stret em bai no baim em bikos em i bungim mani bilong baim dispel samting pikinini bilong em i laikim.

Tasol, sampela ol pikinini i no luksave long ol dispela sakrifais ol papamama bilong ol i nid long mekim, ol mama bilong ol moa yet, bilong mekim ol amamas tasol.

Tru tru mi bel hevi tru long lukim ol pikinini husat i luk olsem ol i lus tingting na ol i givim baksait long ol hatwok bilong ol mama bilong ol long lukautim ol. Ol i no luksave long ol nait ol mama bilong ol i no slip olgeta, taim ol i was long stap bilong ol, wanem taim ol bin stap sik na ol dispela nait ol mama bilong ol bin nid long kirap long bikmoning tu bilong fidim ol tasol taim ol bin stap ol bebi yet. Na moa yet olgeta ol dispela bikpela pen tru ol mama bin pilim taim ol i gat bel inap long dispela de ol bin karim ol pikinini bilong ol, we long dispela taim olgeta ol laip bilong ol i stap long taim nogut.

Na wanem samting i mekim bel i bruk em i olsem. Taim ol kamap bikpela pinis, ol i kamap ol lain husat i no gat respek.

Sapos yu wanpela bilong ol dispela pikinini husat klostu i no soim liklik laikim tru na pilim bilong tingim dinau long ol papamama bilong ol, mi tok helpim long yu long senis. Laikim tru papamama bilong yu taim yu gat sans i stap yet. Noken wet long dispela taim yu bai soim ol bikpela laikim tru tasol ol i no inap moa long pilim em. Nau em i taim stret bilong mekim ol i pilim olsem wanem ol i bikpela samting long yu.

Tasol ol pikinini bilong dispela kain i no yet wanpela kain i no gat hop. I gat wanpela bikpela sans i stap yet olsem ol bai senis long kamap gutpela moa. Sapos bipo ol i stap ol man husat i no gat respek, ol man bilong sakim tok, ol man husat i no tingim dinau bilong ol, ol man husat i tingim ol yet tasol, na ol man i no gat wari long ol narapela, ol ken kamap yet ol pikinini husat i pulap long respek, i bihainim tok, i tingim dinau bilong ol, na i laikim tru ol papamama bilong ol. Olsem wanem? Sapos ol papamama bilong ol bai toktok tasol long ol long tok bilong God na ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist wanem taim ol i gat rot taim ol i liklik yet. Tok bilong God inap wokim ol samting i winim tingting. Em inap lainim na stretim isi pasin bilong ol pikinini.

Taim ol i harim ol skul tok bilong God na bilong Bikpela Jisas Kraist, wantaim helpim bilong God, ol dispela pikinini bai luksave long bikpela dinau bilong ol long ol papamama bilong ol na tu long stretpela pasin bilong mekim ol samting long ol. Ol bai kamapim wanpela pilim bilong tingim dinau bilong ol na ol bai luksave moa long ol sakrifais bilong ol papamama bilong ol.

Na antap moa olgeta, ol bai kamap ol man bilong tingim dinau bilong ol na tok tenkyu i no long ol papamama bilong ol tasol tasol long God tu.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Mak bilong Diwai Kros: Wanpela Pasin Katolik I No Gat As Bilong Em Insait long Baibel

November 10, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Yu ken lukim ol memba bilong Katolik Sios namel long ol memba bilong ol narapela lotu lain bikos ol i save bihainim i no pasin bilong lotuim piksa bilong ol god giaman tasol tasol tu sampela ol wok na ol pasin lotu stret, dispela ol, ol yet, i no gat wanpela klia save long en. Wanpela piksa bilong dispela em i mak bilong diwai kros.

Bilong wanem ol Katolik i save mekim mak bilong diwai kros? Mak bilong diwai kros em i bilong wanem samting?

Pastaim olgeta, larim mi mekim em klia olsem pasin bilong mekim mak bilong diwai kros i no wanpela tok strong bilong God. Ol Katolik i no sapos long mekim em tu bikos em i rong.

Bilong bihainim buk long sait bilong catechism o skul tok bilong Katolik Sios, pasin bilong mekim mak bilong diwai kros em i wanpela prea bilong kisim bek long ol birua bilong ol.

Em i tok,

Mak bilong Diwai Kros Holi
Yu ken yusim long kisim bek mipela, God Bikpela bilong mipela
Long ol birua bilong mipela 
Long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man,
Na bilong Holi Spirit. I Tru.

Narapela Katolik buk, Ol Toktok long Sait bilong Bilip bilong Ol Aposel, em toktok strong tu long pawa bilong mak bilong diwai kros i save kirapim pret o respek long ol man.

Em i tok,
Na Seint Teresa i bin tok olsem Satan i no bin gat pawa antap long diwai kros, o antap long wanpela samting, antap long dispela ol i bin putim mak bilong diwai kros. Em i samting bilong pait bilong Kristen i strongpela olgeta na i pulap olgeta long pawa i birua long Satan.

Ol i tok, bilong bihainim Seint Teresa, samting bilong pait i pulap olgeta long pawa long winim pait antap long Satan, em i mak bilong diwai kros bikos em (Satan) i no gat pawa antap long diwai kros na antap long ol narapela samting, antap long dispela ol i bin putim mak bilong diwai kros.

Askim i olsem, husat em dispela Seint Teresa husat ol i toktok long en? Em i no wanpela meri bilong autim tok bilong Kraist tu! Na Katolik Sios i putim yet bilip long toktok bilong em.

Tasol, ol memba bilong Katolik Sios i luk olsem ol i paul long wanem taim ol i sapos long mekim mak bilong diwai kros na wanem as tingting ol mas i gat long mekim olsem.

Klostu long olgeta kain taim, yu lukim ol Katolik i mekim mak bilong diwai kros. Wanem taim ol i pilim nogut i stap nabaut o taim ol i pilim stap bilong wanpela spirit nogut, ol i mekim mak bilong diwai kros. Wanem taim ol i pret nogut tru long pairap bilong klaut i pairap strong na ol lain bilong lait bilong klaut, o wanem taim ol i pret long ol tewel, ol i mekim tu mak bilong diwai kros bikos ol i gat laik long God kisim bek ol long nogut i laik kam.

Nau, sapos pasin bilong mekim mak bilong diwai kros i minim olsem ol i prea long kisim bek bilong ol long birua, na dispela em i wanpela samting bilong pait i pulap tru long pawa i birua long Satan, olsem ol buk bilong ol i tok, bilong wanem ol Katolik i mekim tu mak bilong diwai kros taim ol i lukim piksa bilong Maria, insait long haus lotu o long taim bilong ol procession? Ating em i minim olsem Maria i stap birua bilong ol na ol i prea long God kisim bek ol long em, o?

Bilong wanem ol i mekim mak bilong diwai kros long wanem taim ol i wokabaut klostu long wanpela haus lotu? Ating ol lain bilong Satan i stap long hap na ol i gat laik long God kisim bek ol long ol, o? Birua i stap long hap tu, o?

Bipo ol i kaikai, ol i mekim mak bilong diwai kros tu. Bilong wanem? Ating Satan i stap tu insait long kaikai ol i laik kaikai, o?

Wanem samting i nogut moa, em i olsem. Ol man husat i mekim ol pasin nogut i mekim tu mak bilong diwai kros. Ol i mekim mak bilong diwai kros, i no bilong prea long kisim bek long nogut, tasol bilong winim samting taim ol i mekim ol pasin nogut bilong ol.

Wanpela stilman i mekim mak bilong diwai kros pastaim bipo em i stil long wanpela hauslain stret.


Long taim bilong boksing pait, wanpela boksa, husat as tingting olgeta bilong em i long tromoi han i ken kilim man long birua bilong em, em tu i mekim mak bilong diwai kros bipo long pait i stat. Na taim em i mekim birua bilong em pundaun pinis, em i mekim narapela mak bilong diwai kros. Long dispela kain taim, wanem kain tingting yu bai gat long mak bilong diwai kros bilong boksa?

Wanpela pikpoket husat i winim long stilim ol samting insait long bek bilong wanpela meri, em tu i mekim mak bilong diwai kros bipo em i ranawe.


Ating mak bilong diwai kros, tru em i wanpela kain prea bilong kisim bek long nogut, o? Sapos em i olsem, bilong wanem ol Katolik i mekim mak bilong diwai kros long ai bilong wanem samting ol i kaunim olsem holi na tambu tu, olsem ol haus lotu na ol piksa bilong Maria, na bilong ol narapela seint bilong ol? Bilong wanem ol i mekim mak bilong diwai kros bipo na bihain long ol pasin bilong ol i birua long lo? O, ating mak bilong diwai kros em i wanpela pasin bilong tokaut klia long amamas tru na pilim bilong givim tenkyu bikos ol i winim long mekim wanpela pasin nogut, o?

Ol Katolik husat i stap klostu tru long bel bilong mi, mi singaut long yupela. Plis traim long skelim olgeta dispela samting. Mi klia tru olsem yupela save gut long dispela poin mi traim long go long en. Noken lusim tingting tasol, pasin bilong mekim mak bilong diwai kros em i no wanpela tok strong bilong God. GOD I KEN BLESIM YUPELA!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Yu Bilip long Paradais i Stap long Dispela Graun? Ol i Mas Paulim Yu

November 04, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Em i stap ples klia olsem ol man i kam long kain kain lotu i gat wanpela tingting i no klia tru, sampela taim em i narakain na i no stretpela, long Heven, o Paradise i stap we. Sampela bilong ol i ting olsem Heven i stap hia stret long dispela graun, tasol ol narapela i ting olsem em i stap long narapela hap.

Tru stret, ol husat i bilip olsem Heven na Paradais i stap hia stret long dispela graun, ol i paul olgeta. Yumi inap tok olsem nogut kain bilip em i wanpela kaikai bilong ol wail tingting bilong ol o wanpela kaikai tasol bilong ol giaman skul tok ol i bin harim i kam long ol man bilong autim tok bilong ol wan wan husat i no gat save long Baibel.

Plis, noken bilipim ol stori kain ol man i bin wokim long sait bilong heven. Tasol bilip long wanem samting Baibel i toktok long en. Baibel em i wanpela buk yu inap bilipim. Em i save toktok stret long ol samting, em i inap olgeta na em i save tok klia.

Tru tru, maski sampela ol man i traim long mekim ol man i lusim bilip long Baibel, no gat wanpela i bin winim yet long pruvim olsem em i no trupela. Saiens, archeology (stadi bilong histori bilong man na bipo long em long wok bilong digim ol ples na skelim ol samting ol i painim) na histori i bin pruvim olsem Baibel i stap trupela na em i toktok long tok tru. Em i bikos em i kam long God.

  Tru, Baibel i tok olsem Heven i stap.

JENESIS 1:6-8 i tok,

6 Na God i bin tok, Larim wanpela spes i kamap long namel bilong ol wara, na larim em brukim ol wara long ol wara.
7 Na God i bin wokim dispela spes, na i bin brukim ol wara i stap aninit long spes long ol wara i stap antap long dispela spes. Na em i bin kamap olsem.
8 Na God i bin kolim dispela spes Heven. Na apinun tru na moning em i de namba tu.

Dispela spes ol ves antap i toktok long en, em i dispela heven yumi save. Em i dispela bikpela spes tru yumi lukim antap. Tasol yumi mas save gut olsem i gat tripela heven insait long Baibel, na antap olgeta bilong dispela tripela em i namba tri heven, insait long dispela, wanem samting yumi kolim Paradais i stap.

Aposel Pol i bin givim witnes long Paradais insait long namba tri heven.

2 KORIN 12:2,4 i tok,

2 Mi bin save long wanpela man insait long Kraist antap moa long 14 yia i go pinis, (sapos insait long bodi o nogat, mi no inap tokaut long en, o sapos ausait long bodi o nogat, mi no inap tokaut long en, God i save,) kain man olsem God i kisim i go antap long namba tri heven. 
4 Olsem long God i kisim em i go antap long paradais, na em i harim ol toktok i winim toktok, dispela i no orait aninit long lo long man i ken toktok.

God i bin kisim Aposel Pol i go antap (long spirit) long namba tri heven, we Paradais i stap. Em i dispela kingdom stret Bikpela Jisas Kraist i bin promisim long ol husat God bai kisim bek. Baibel i kolim em tu Nupela Jerusalem. Na em i no stap hia long dispela graun!

Toktok bilong Apollo Quiboloy olsem Nupela Jerusalem i stap long Davao, em i no tru. Dispela i no tru. Noken bilipim em!

Tasol longtaim bipo long Quiboloy i bin mekim dispela kranki toktok, ol narapela lotu olsem ol Jihova Witnes i bin wok long trikim planti man pinis olsem Paradais i stap hia long dispela graun.

Dispela em i wanpela tok giaman! Paradais i stap long heven. Em i dispela hap we sia king bilong God i stap.

REVELESEN 22:1-2 i tok,

1 Na em i soim mi wanpela riva i klin bilong wara bilong laip, klia olsem kristal, i kam ausait long sia king bilong God na bilong Pikinini Sipsip.
2 Na long namel bilong rot bilong en, na long tupela sait wantaim bilong riva, i gat diwai bilong laip, dispela i karim twelpela kain prut, na givim prut bilong en olgeta wan wan mun. Na ol lip bilong diwai em bilong oraitim sik bilong ol kantri.

Taim God i bin kisim Jon i go antap long namba tri heven, em i bin lukim sia king bilong God, we wanpela riva bilong wara bilong laip i klin tru i kam na ron i go. Em i bin lukim tu olsem diwai bilong laip i stap long narapela sait bilong riva.

Olsem REVELESEN 2:7 i tok, diwai bilong laip i stap long Paradais.

Em husat i gat ia, larim em harim wanem samting Spirit i tokim ol sios. Long em husat i winim bai Mi givim bilong kaikai long diwai bilong laip, dispela i stap namel long paradais bilong God.

Klia tru, i kam long dispela stori Jon i bin givim, sia king bilong God, diwai bilong laip, na riva bilong wara bilong laip, ol olgeta i stap long Paradais.

Ol man inap long skelim ol heven i antap olsem wanem, o nogat?

AISEA 55:8-9 i tok,

8 BIKPELA i tok, Long wanem ol tingting bilong Mi i no ol tingting bilong yupela, na tu ol pasin bilong yupela i no ol pasin bilong Mi.
9 Long wanem olsem ol heven i stap antap long dispela graun, olsem tasol ol pasin bilong Mi i antap long ol pasin bilong yupela, na ol tingting bilong Mi i antap long ol tingting bilong yupela.

Ol heven i antap moa long dispela graun, olsem tok bilong God i tok. Dispela tokaut em i sampela samting i no gat wanpela man i bin pruvim olsem i no tru inap long dispela de. Tru tru, inap long nau, maski i gat ol samting i no isi long yusim bilong saiens, i no gat wanpela saientis i bin kamapim ol namba stret tru bilong soim heven i stap antap long dispela graun olsem wanem. Hubble Space Telescope tu i fel long skelim longpela namel long heven na dispela graun. James Webb Space Telescope (JWST) tu i bin fel. Em i wanpela teleskop strong moa bikos em inap lukluk i go inap long 13 bilien laityia stat long dispela graun i go. (Laityia em i dispela longpela lait inap ronim insait long wanpela yia.)

God i bin tok: “Long wanem olsem ol heven i stap antap long dispela graun, olsem tasol ol pasin bilong Mi i antap long ol pasin bilong yupela, na ol tingting bilong Mi i antap long ol tingting bilong yupela.” Long dispela as inap long nau, i no gat wanpela i bin kamap yet long heven.

Heven na Paradais i no stap long dispela graun. Yu tingim wanem samting stilman i bin tokim Bikpela Jisas Kraist taim tupela wantaim i bin karim pen long diwai kros? Stilman i bin tok, “…Bikpela, holim tingting long mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu.” (LUK 23:42)

Sapos em i tru olsem Paradais i stap hia long dispela graun, bilong wanem stilman bai askim yet Kraist long tingim em taim Em i kam long kingdom bilong En, o long Paradais?

  Sapos em i tru olsem Paradais i stap hia long dispela graun, orait, Bikpela Jisas Kraist i mas stretim toktok bilong stilman. Em i mas tokim stilman, “Noken wari, yumi tupela wantaim i stap pinis long Paradais.”

Tasol, Bikpela Jisas Kraist i bin bekim stilman, “…Tru tumas, Mi tokim yu tude, Bai yu stap wantaim Mi long paradais.” (LUK 23:43)

Dispela i pruvim ples klia olsem Paradais i stap long narapela hap. Em i stap long sampela hap ausait long dispela graun.

Inap long no gat man i paulim yu, bilip long tok bilong God. Noken bilipim ol Jihova Witnes. Noken bilipim Quiboloy. Paradais, o Nupela Jerusalem, em i no stap hia long dispela graun, na moa yet, em i no stap long Davao. Em i bikpela tok giaman.

Noken harim ol kranki stori long sait bilong Heven, o Paradais, dispela ol giaman profet i bin wokim. Em i gutpela olgeta long bilip long God na long ol tok bilong Em, dispela i stap long rait insait long Baibel. Sapos yu mekim dispela, i no gat man bai inap trikim yu na i no gat wanpela taim yu bai kamap rong. Na antap moa long olgeta samting, i no gat wanpela taim yu bai bilip olsem Paradais i stap hia long Dispela Graun bikos Baibel i tokim yumi olsem em i stap long namba tri heven.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: