Yu Mas Gat Stia Taim Yu Ritim Baibel

January 24, 2021 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela man bilong ritim Baibel husat i no gat namba husat i kisim taim long klia long Holi Buk, em i noken pilim bel nogut bikos dispela i kamap planti taim, moa yet sapos i no gat wanpela i stap husat i gat presen bilong gutpela save bilong stiaim em. Em mas klia olsem, long ritim Baibel, wanpela i nidim stia bilong wanpela husat bin kisim presen bilong gutpela save i kam long God. 

Buk bilong ol Aposel i givim wanpela stori bilong wanpela yunik i kam long Itiopia husat bin inap long klia long ol Rait Holi taim Filip bin kam long helpim em. Yu ken tingim olsem dispela yunik husat i stap wanpela man i gat bikpela namba bikos em i bin stap bosman bilong olgeta samting dia tru bilong Kandis, kwin bilong ol Itiopia, na tu em wanpela bilipman, em bin kam long Jerusalem long lotuim God.

Taim em wokabaut i go bek long ples bilong em, em bin ritim buk bilong profet Aisea i stap. Na taim em ritim, em bin lukim sampela ol hap em no bin klia long en. Em long dispela taim olsem Holi Spirit bin toksave long Filip long sindaun wantaim yunik long karis bilong em. 

Aposel 8:30-31 i tok, 

30 Na Filip i ran long hap i go long em, na em i harim em ritim profet Aisea, na em i tok, Yu save gut long wanem samting yu ritim? 
31 Na em i tok, Mi ken save gut olsem wanem, sapos i no gat wanpela man i ken stiaim mi? Na em i askim Filip long em i ken kam antap na sindaun wantaim em. 

Taim Filip bin kam na harim em ritim Buk bilong Aisea, em bin askim man Itiopia sapos em bin klia long wanem samting em bin ritim. Long Filip em bin bekim, “Olsem wanem mi inap, sapos i no gat wanpela man ken stiaim mi?” Bihain, em bin askim Filip wantaim daun pasin long kalap na sindaun wantaim em long karis bilong em.

Aposel 8:32-35 i tok, 

32 Na ples bilong dispela rait bilong God em i ritim em dispela, Ol i stiaim em olsem wanpela sipsip i go long bikpela kilim i dai. Na olsem pikinini sipsip i mauspas long ai bilong man i katim gras bilong em, olsem tasol em i no opim maus bilong em. 
33 Long taim ol i daunim em tru ol i rausim kot bilong em i go. Na husat bai tokaut long lain tumbuna bilong em? Long wanem, ol i rausim laip bilong em long dispela graun. 
34 Na dispela yunik i bekim Filip, na tok, Mi askim yu plis, dispela profet i toktok long husat long dispela? Long em yet, o long wanpela arapela man? 
35 Nau Filip i opim maus bilong em, na stat long dispela hap rait bilong God stret, na autim tok long em long Jisas.

Yunik bin askim Filip husat em dispela “Em” husat profet bin toktok long en, husat em bin givim piksa olsem wanpela pikinini sipsip husat bin stap isi na em no komplen liklik taim ol bin katim gras bilong em bipo ol bin kilim em i dai.

Filip bin tokim em olsem dispela pikinini sipsip em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist. Na taim ol bin ron i go, em bin go yet long autim tok long yunik long sait bilong Bikpela Jisas Kraist. Olsem yumi save, dispela samting i bin kamap, em bin pinis wantaim baptais bilong yunik bikos em bin klia na kisim wantaim bel olgeta olgeta samting Filip bin autim long em. 

Dispela poin mi traim long soim em olsem. Gutpela save bilong yunik long ol Rait Holi, em bin gat rot bikos wanpela man husat bin gat save tru i kam long God, na dispela em Filip, em bin tok klia long em long olgeta samting. 

Em minim olsem, i no olgeta man inap long klia long Baibel bikos i no olgeta bin kisim wanpela presen bilong gutpela save i kam long God.

Matyu 19:11 i tok,

Tasol Em i tokim ol, Olgeta arapela man i no inap kisim dispela toktok, ol husat God i givim long ol tasol.

Taim yu klia long tok bilong God, em kam long God. God i givim em. Em minim olsem sapos God i no givim presen bilong gutpela save long wanpela man, em bai no inap long klia long ol tok bilong Em i stap pinis long rait bilong Baibel.

Olsem mi tok, God i givim dispela presen i no long olgeta man, long ol pritsa bilong God tasol. Olsem na, sapos yu no pritsa, i gat sans moa olsem i gat ol hap bilong Baibel we yu bai painim hat long save gut long en. 

Tasol em i narapela stori sapos yu wanpela pritsa. Wanpela pritsa mas gat gutpela save i inap tru long ol tok bilong God insait long Baibel. Sem long em sapos em no bin kisim wanpela presen long God. Sapos em i olsem, em i no gat namba inap long autim tok. 

Eklesiastes 12:10-11 i tok,

10 Man bilong autim tok i painim rot bilong painim ol toktok i orait. Na dispela samting ol i raitim em i stretpela, yes, ol toktok i tru. 
11 Ol toktok bilong ol saveman i stap olsem ol ain bilong hariapim animal, na olsem ol nil i pas strong long wok bilong han bilong ol bosman bilong bungim samting, dispela i kam long wanpela wasman bilong sipsip. 

Gutpela save long ol tok bilong God, pastaim God i givim long wanpela pasta o pritsa bilong Em. Na bihain, dispela pritsa o pasta bai skulim kongrigesen em i stiaim inap long ol ken klia tu long ol tok bilong God.

Long dispela pasin, ol husat kisim taim long klia long Baibel, nau ol bai inap long kamapim amamas na gutpela save long ol tok bilong God wantaim helpim bilong dispela pritsa husat God bin givim presen long en olsem gutpela save.

Save gut long harim wanpela pritsa husat God bin salim tasol, wanpela husat Em bin givim presen bilong gutpela save long en, inap long kisim bek bilong yu i noken bagarap.

God ken blesim yupela olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: