Man bilong Toknogut I Bin Kamap Bilipman: Olsem Wanem Stilman long Diwai Kros I Bin Klia

September 20, 2020 0 Comentarios

Taim ol man nating husat i ritim Baibel i kam long Matyu 27:44, Mak 15:32 na Luk 23:39-40, sampela taim ol i paul long ol stilman husat ol bin nilim long diwai kros wantaim Bikpela Jisas Kraist i bin mekim wanem pasin stret long Em taim ol bin hangamap long diwai kros. Ol i paul bikos wanem samting i luk olsem ol tok i agensim wanpela narapela namel long stori bilong Matyu na Mak, na stori bilong Luk.

MATYU 27:44

Tupela stilman tu, husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em, i tromoi wankain samting long ol tit bilong Em.

MAK 15:32

Larim Kraist, King bilong Isrel, kam daun nau long diwai kros, inap long yumi ken lukim na bilipim. Na tupela husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em i sutim tok nogut long Em.

Long ol ves antap, Matyu tupela Mak bin tok olsem tupela stilman wantaim bin tok bilas na toknogutim Kraist taim ol bin stap long diwai kros. Tasol, Luk bin tok olsem wanpela bilong ol stilman bin hatim poro bilong em long em tok bilas long Bikpela Jisas Kraist.

LUK 23:39-40 i tok,

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot?

Tru, i no gat wanpela samting bilong paulim tingting long en. Moa yet, i no gat wanpela tok i agensim liklik narapela namel long ol stori bilong ol wan wan. Olgeta stori bilong ol i stret na trupela.

Klia tru, paul tingting i kamap bikos sampela lain bilong rit, ol fel long skelim na tingim ol hap bilong taim i stap insait long stori olgeta. Ol no lukim samting tru olsem tupela stilman na Bikpela Jisas Kraist bin hangamap long diwai kros, i no long sampela minit tasol, tasol long sikis inap long et aua nabaut. Na, long dispela longpela bilong taim, planti samting bin kamap, ol dispela bin opim bel bilong wanpela bilong tupela stilman, dispela bin mekim em senisim pasin bilong em i go long Bikpela Jisas Kraist.

Em tru olsem tupela wantaim bilong ol bin toknogutim Bikpela Jisas Kraist na tromoi ol tok bilas long Em, tasol dispela bin kamap long ol paslain aua taim ol stap long diwai kros.

Taim ol aua i go, bihain long witnesim sampela ol samting i bin kamap, wanpela bilong ol bin tanim bel. Em bin sori long Kraist na bihain em bin luksave olsem Kraist i no bin stap inap long kamap olsem, i no olsem ol yet wantaim husat bin stap fit stret long kisim mekim save bilong dai long raskol pasin bilong ol i nogut tru.

Wanpela bilong ol samting i bin kamap, nogut dispela bin tanim lukluk bilong stilman long Bikpela Jisas Kraist, em i dispela taim em bin lukim Kraist olsem wanpela pikinini man, em bin wari na laikim tru Maria. Stilman bin harim olsem wanem Kraist bin lusim mama bilong em, Maria, long lukaut bilong aposel husat Em laikim tru, Jon. Maski sapos Kraist bin stap long dispela kain bikpela hevi stret, Em bin tingting yet long sait bilong gutpela sindaun bilong mama bilong em, na Em bin mekim klia tru olsem wanpela bai lukautim em bihain long Em go pinis..

JON 19:26-27

26 Olsem na taim Jisas i lukim mama bilong Em, na disaipel i sanap klostu long em, husat Em i laikim tru, Em i tokim mama bilong Em, Meri, lukim pikinini man bilong yu! 

27 Nau Em i tokim dispela disaipel, Lukim mama bilong yu! Na long dispela aua dispela disaipel i kisim em i go long haus bilong em yet.

Bikpela Jisas Kraist bin inap long lukim ol bel bilong ol man, na Em bin lukim olsem wanem Jon bin gat gutpela bel. Long dispela as Kraist bin lusim mama bilong Em, Maria long han bilong em. Long dispela de stret, Jon bin bringim Maria long haus bilong em yet we em bin kaunim em olsem wanpela memba bilong hauslain bilong em.

Stilman bin lukim tu olsem wanem Kraist bin karim pen long olgeta tok bilas bilong ol manmeri nabaut long ol. Narapela long dispela, em bin witnesim tu olsem wanem Bikpela Jisas Kraist bin stap man bilong isi pasin maski ol soldia bin mekim pasin nogut long Em taim Em bin nekdrai. Ol i no bin givim wara long Em, tasol viniga.

JON 19:28-30

28 Bihain long dispela, taim Jisas i save long nau olgeta samting i kamap pinis, inap long rait bilong God i ken kamap pinis, Em i tok, Mi nekdrai. 

29 Nau i gat wanpela sospen samting ol i putim i pulap long vinega. Na ol i pulapim wanpela spans wantaim vinega, na putim dispela antap long hisop, na putim dispela klostu long maus bilong Em. 

30 Olsem na taim Jisas i bin kisim vinega, Em i tok, Em i pinis. Na Em i lindaunim het bilong Em, na lusim spirit bilong Em.

Stilman bin harim tu Kraist i beten long Papa bilong pogivim ol husat bin mekim rong long Em bikos ol no bin save long ol mekim wanem (Luk 23:34), dispela prea, wanpela husat pasin bilong laikim tru, sori na gutpela bel i pulap long bel bilong em, em wanpela inap beten olsem.

Narapela samting i bin kamap, dispela bin pulim tingting bilong stilman, em dispela taim san bin kamap tudak long ol las aua bilong ol.

MAK 15:33

Na taim namba sikis aua i kam, i gat tudak antap long dispela hap olgeta inap long namba nain aua.

Tudak bin karamapim dispela hap olgeta stat long namba sikis aua, o twelve kilok belo, inap long namba nain aua, o tri kilok long avinun. 

Tingim olsem ol dispela samting i no bin kamap long sampela minit tasol. Ol bin kamap long ol hap bilong taim insait long sikispela inap long etpela aua. Dispela i minim olsem dispela senis long pasin bilong wanpela bilong ol stilman i go long Bikpela Jisas Kraist, em no bin kamap wantu tasol. Ol samting em bin lukim na harim, ol bin mekim em senis. Bihain long witnesim ol dispela samting, dispela stilman husat bipo bin toknogutim na tok bilas long Bikpela Jisas Kraist, em bin tanim bel. Bipo em wanpela man bilong tok nogut, em bin kamap wanpela man bilong bilip olsem Kraist Em i Pikinini Man bilong God tru tru.

LUK 23:34-43 i tok,

34 Nau Jisas i tok, Papa, lusim sin bilong ol. Long wanem, ol i no save long ol i mekim wanem. Na ol i tilim ol klos bilong Em, na tromoi ol satu. 

35 Na ol manmeri i sanap na lukluk i stap. Na ol hetman tu wantaim ol i lap nogut long Em, i spik, Em i kisim bek ol arapela. Larim Em kisim bek Em Yet, sapos Em i Kraist, Man God i makim. 

36 Na ol soldia tu i wokim pani long daunim Em, na kam long Em, na tokim Em long kisim vinega, 

37 Na spik, Sapos Yu stap king bilong ol Ju, kisim bek Yu Yet. 

38 Na ol i raitim tu wanpela rait ol i sapim antap long Em long ol leta bilong tok ples bilong Grik, na Latin, na Hibru, DISPELA EM I KING BILONG OL JU. 

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot? 

41 Na em i stretpela tru tru long yumitupela. Long wanem, yumitupela i kisim pe stret long ol wok bilong yumi. Tasol dispela Man i no bin wokim wanpela samting i rong. 

42 Na em i tokim Jisas, Bikpela, holim tingting long mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu. 

43 Na Jisas i tokim em, Tru tumas, Mi tokim yu tude, Bai yu stap wantaim Mi long paradais.

Olsem tasol, stilman bin kamapim wanpela pilim bilong bel sori na tanim bel long wanem samting em bin toktok na mekim bipo long dispela de, taim bilip bin kamap pinis insait long bel bilong em. Long dispela as, taim narapela stilman bin toktok yet long Kraist wantaim pasin bilong tok bilas na bikhet pasin, em bin hatim em. Inap long em bin kamap long dispela poin we em bin askim Bikpela Jisas Kraist wantaim daun pasin, “Bikpela, tingim mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu.”

Yumi inapt ok olsem dispela stilman bin gat bikpela blesing tru bikos bipo em bin dai, em bin inap long luksave long Kraist. Na moa yet olgeta, em bin kisim strongpela promis olsem em bai inap kisim amamas bilong paradais taim Bikpela Jisas Kraist bin bekim em, “Bai yu stap wantaim Mi long paradais.”

Olsem na, klia tru, i no gat wanpela tingting i agensim narapela namel long ol dispela stori ol man bilong raitim Gutnius bin givim. Ol lain husat rit mas luksave tasol olsem i gat sikispela o etpela aua insait long dispela lain bilong ol samting i bin kamap. Na bilong tingim dispela sikispela o etpela aua, planti samting i winim tingting i ken kamap. Yu no inap tok nogat olsem long stat, tupela wantaim bin toktok agens long Bikpela Jisas Kraist tasol, bihain, bel bilong wanpela bilong ol bin kirap long ol dispela samting em bin witnesim. Em bin klia. Na dispela taim em klia, dispela bin stiaim em long bilip long God na long Bikpela Jisas Kraist.

Taim em bin kamapim bilip long God na long Kraist na em bin askim Bikpela Jisas Kraist long tingim em taim Kraist i go long kingdom bilong Em, dispela stret em ol gutpela samting olgeta dispela stilman bin mekim long taim bilong laip bilong em. Bikos long dispela, em bin kamap man bilong kisim heven long taim bihain. Em i no gutpela tasol olsem narapela stilman i no bin gat dispela klia tingting na luksave em bin gat. 

Bilong pinisim tok, larim mi toktok strong moa tasol long i no gat wanpela tok agens long narapela insait long Rait Holi i kam long God. Sapos i gat ol dispela ves i luk olsem ol i agensim wanpela narapela, man bilong ritim Baibel mas skelim na tingim tasol dispela stori long baksait na ol dispela samting nabaut long dispela samting i bin kamap, dispela stap pinis long rait. Na bilong abrusim paul tingting na tingting kranki, em i gutpela olgeta long askim long stia bilong Holi Spirit pastaim taim yu ritim Baibel.

God ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

As Tingting bilong Kamapim Laip na Mining bilong Em

September 15, 2020 0 Comentarios

Olgeta samting i stap laip God i wokim, ol i stap bilong tingim wanpela as tingting stret, na em i bilong inapim kain as tingting olsem, inap long ol laip bilong ol bai i gat mining.

Sapos yu wanpela man bilong lukluk gut long kain kain ol samting i stap laip God i wokim i stap nabaut long yu, yu bai klia olsem olgeta wan wan bilong ol i klia long as tingting stret bilong stap bilong ol, na, olsem ol i redi long wokim wok bilong bihainim as tingting bilong wokim ol, long olgeta kain rot.

Lukim ol hani bi. Wanpela hani bi man, o drone, em save olsem as tingting bilong wokim em o wok bilong em, em i long pas long hani bi kwin na givim bel long em. Na bikos em klia long wok bilong em, em wokim em maski em save olsem, taim em wokim, em bai lusim laip bilong em bikos bihain long pas long kwin, em bai go long dai. Olsem na, ol kolim dispela sexual suicide (pasin bilong kilim em yet dai bilong tingim seks). 

Daunbilo em i wanpela hap bilong wanpela rait i gat het tok, “Sexual Suicide by Honey Bees: The tragic Plight of the Male Honey Bee.” (Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man)

Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man

“Hani bi man, dispela ol i kolim drone, em i stap long wanpela as tingting tasol, olsem long givim bel long kwin. I no gat nid liklik long em taim em i wokim pinis dispela wok long bung bilong ol…”

Tasol, drone i strong tru long misin bilong em na em bai givim laip bilong em long dispela tingting. Honey bee mating (taim hani bi man i givim bel long kwin) em i wanpela bilong ol strongpela piksa olgeta bilong sexual suicide long grup olgeta bilong ol binatang. Hani bi seks i kamap long win taim kwin i flai bilong painim ol man bilong givim bel long em. Ol drone i resis long dispela sans bilong pas long kwin bilong ol, taim ol i bung wantaim nabaut long em taim em flai.

Bihain, wanpela strongpela drone bai mekim muv bilong em. Taim em holimpas kwin, drone i kamautim insait bilong penis bilong em, taim em mekim ol masel bilong bel bilong em muv na em yusim hemostatic pressure (presa long blut), na putim em tait insait long rot bilong karim pikinini bilong kwin. Wantu em bai rausim sperm strong tumas olsem na dispela i balisim arere bilong penis bilong em, na em bai stap insait long kwin. Drone i pundaun long graun, we em i dai bihain liklik…”

Long dispela, yumi lukim olsem wanem hani bi man i tingim strong tru misin bilong em, maski em bai tekewe laip bilong em yet. 

Yu inap tok olsem laip bilong drone i gat mining bikos em inap long inapim as tingting bilong stap bilong em na God i yusim em long kamapim planti moa ol hani bi. Sapos hani bi man, o drone, i no bisi long wok bilong em, nogut kain bi olsem bin laik pinis olgeta, o nogut ol pinis olgeta bipo. Tasol bikos long ol taim ol gat seks olsem, kwin i karim ol hani bi kiau i planti tru, bihain, ol dispela bai kamap ol yangpela hani bi.

Em i no hani bi man tasol, o drone, husat i gat wanpela wok stret bilong wokim. Tru, olgeta wan wan memba bilong bung bilong ol hani bi i gat wok bilong inapim. Kwin, kain olsem, em i bosim dispela wok bilong lukautim olgeta bung bilong ol hani bi. Em i wok bilong em long pait bilong lukautim bung bilong ol long ol ausait lain husat laik kam insait na bagarapim ol. Na bikos em gat bikpela wok tru, em no nidim long go ausait bilong painim kaikai bilong em. Dispela wok em bilong ol wok bi.

Ol wok bi i ol dispela husat i go ausait, husat i flai long wanpela flaua i go long narapela bilong kisim nectar (switpela wara bilong flaua) bilong givim long kwin. Ol wok bi i bungim nectar long ol flaua, taim ol i pulim wantaim maus bilong ol, na bihain, ol i bringim em long haus bilong ol, inap long kwin bai gat saplai bilong kaikai olgeta taim. Taim ol pasim nectar long ol maus bilong ol wanpela i go long narapela, isi isi em kamap hani, dispela ol wok bi i bungim insait long ol honeycomb cell (ol liklik hap bilong putim hani long en). Taim hani bi kwin i no inap pinisim olgeta hani ol bin bungim long em, ol man i kaikai dispela hani em no kaikai.

Hani, moa yet honeycomb, em no test swit tasol, tasol em helpim gut tru ol man long bodi sait. Tru, Baibel i givim tingting long kaikai hani.

PROVEP 24:13 i tok, 

Pikinini man bilong mi, kaikai hani, bilong wanem, em i gutpela, na kom bilong hani, dispela i swit long maus bilong yu. 

Oltaim yumi inap putim bilip long olgeta wan wan tok bilong God stap long rait insait long Baibel. Tru tumas, hani i gutpela. Tru, ol saveman i kaunim em olsem wanpela kain kaikai i inap tru bikos em gat olgeta kain samting i bikpela tru, bodi bilong man i nidim. Olsem wanem em stap inap tru, yu ken skelim wantaim susu o milk, dispela, ol kaunim tu olsem kaikai inap tru long ol bebi.

Yu mas tingim olsem, taim God bin kisim bek ol Isrel long hap graun bilong Isip, Em bin promisim long bringim ol long wanpela hap graun we susu na hani i ron.

EKSODAS 3:8

Na Mi kam daun long kisim bek ol long han bilong ol Isip, na long bringim ol i kam antap na i kamaut long dispela hap graun na i go long wanpela gutpela na bikpela hap graun, long hap graun i pulap long susu na hani... 

Dispela i minim olsem ol manmeri bilong God bai no sot long ol samting bilong helpim bodi long dispela hap graun. Ol yangpela na ol lapun, tupela wantaim, bai gat saplai bilong kaikai inap tru, olsem susu bilong ol bebi na hani bilong ol bikpela lain. Tasol, yu noken givim hani long ol bebi o ol pikinini husat i no gat wanpela krismas yet, bikos em ken bagarapim laip bilong ol. Olsem na, yu mas givim susu long ol, i no hani. Tru, ol i givim tingting tu olsem ol bikpela lain kisim hani i inap stret tasol.

Baibel i tok olsem, man mas kaikai inap hani tasol, i no planti tumas.

PROVEP 25:16 

Ating yu painim hani pinis, a? Kaikai hamas i inap long yu tasol, nogut yu pulap long en, na trautim dispela.

Sapos yu daunim moa long inap hani, glycemic level (mak bilong suga stap long blut bilong yu) bai go antap na dispela ken mekim yu traut.

Mi laik toktok strong long dispela poin. Sapos ol hani bi i no stap beltru long inapim as tingting bilong stap bilong ol, kain olsem, sapos hani bi man i no gat laik long bagarapim laip bilong em long givim bel long hani bi kwin, sapos ol wok bi tu i no bungim nectar bilong kwin, na sapos kwin fel long karim ol kiau bilong kamapim ol yangpela hani bi bihain, klia tru, i no bung bilong ol tasol bai pinis olgeta, tasol, moa yet olgeta, ol man bai no gat sans bilong kisim gutpela long ol samting bilong hani bilong helpim na oraitim bodi. Ples klia, maski ol kamapim hani pastaim bilong givim kaikai long kwin bilong ol, ol man i kisim gutpela long em tu. Em minim olsem, ol man i ol las lain bilong kisim gutpela long strongpela pasin bilong ol hani bi bilong wokim wok bilong ol wan wan.

Tru, maski yumi toktok long ol narapela samting i stap laip God i wokim olsem ol diwai, ol bulmakau samting, ol pis, ol pik, na ol kakaruk, yu bai luksave olsem las lain bilong kisim gutpela long stap bilong ol, em ol man tu. Ol stap bilong givim ol nid bilong ol man long nid bilong ol long helpim bodi. Na stap bilong ol i gat mining bikos ol i inap long inapim dispela as tingting.

Nau, sapos ol samting i stap laip God i wokim husat i no man, ol stap long wanpela as tingting stret i gutpela moa, wankain samting mas tru long ol man. Man i stap tu long wanpela as tingting stret, o wok, dispela em mas inapim. Na dispela wok em i long wokim wok long God. Man i noken yusim laip bilong em olsem em i no gat as tingting bilong mekim ol samting na em i mekim ol samting i no gutpela bilong helpim. Tasol, em mas yusim em long givim ona long God na long bihainim ol tok strong bilong Em bikos dispela em olgeta wok bilong Em.

Olsem rait i stap pinis long EKLESIASTES 12:13,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Olgeta wok bilong man em i long wokim wok long God, Em husat i kamapim laip long nating. Laip na stap bilong yumi, ol i stap dinau bilong yumi long Em.

APOSEL 17:28 i tok,

Long wanem, insait long Em yumi stap laip, na muv, na gat laip bilong yumi…

Olsem na, em i stretpela tasol olsem yumi yusim ol laip bilong yumi long wokim wok long Em husat i kamapim yumi long nating. Bikos sapos Em no stap, yumi bai no stap hia long dispela graun.

Tasol, ol man bipo i no bin luksave long em, olsem na ol bin kilim Em dai, dispela Pikinini Man bilong God na Em husat bin kamapim laip bilong yumi.

APOSEL 3:15

Na yupela i kilim Hetman bilong laip, husat God i bin kirapim long dai, we mipela em ol witnes long en.

Ol no bin soim pasin bilong laikim tru na givim tenkyu long Bikpela Jisas Kraist na ol no bin wokim wok long Em, tasol ol bin kilim Em i dai tu. 

Tru tumas, em bai nogut tru sapos yumi fel long klia long as tingting bilong stap bilong yumi, na sapos yumi bai no inap long painimaut mining bilong ol laip bilong yumi, nogut yumi kamap tasol olsem ol man husat i no wokim wok na ol man i stap nating, o, nogut, ol man bilong bihainim ol laik nogut.

Long klia long mining bilong laip, em i long save pastaim long as tingting bilong stap bilong yumi na tu long ol wok yumi mas inapim. Na em i insait long pasin bilong inapim ol wok bilong yumi na inapim ol as tingting bilong wokim yumi, we ol laip bilong yumi bai gat mining. 

Olsem ol man, as tingting bilong wokim yumi na olgeta wok bilong yumi, em i long wokim wok long God. Dispela wok em i wanem samting i givim mining long ol laip bilong yumi. Sapos em i no stap, ol laip bilong yumi bai no gat as tingting bilong wokim na mining. Olsem na, sapos yumi gat laik olsem ol laip bilong yumi bai gat as tingting bilong wokim na mining, yumi mas yusim em long wokim wok long God. Na wokim wok long God, em i minim givim ona long Em na bihainim ol tok strong bilong Em. 

God ken blesim yu! 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ol Nek i Switpela Olgeta Oltaim

September 07, 2020 0 Comentarios

Wanpela bilong ol dispela as skul tok Baibel i skulim long ol wok manmeri bilong God, em i long singim ol song bilong lotu bilong givim biknem long Em. Dispela pasin bilong singim ol song bilong lotu long God, em i go bek long taim bilong ol Isrel, ol wok manmeri bilong God bipo. Na bilong bihainim ol stori bilong Baibel, ol bin yusim tu sampela ol samting bilong pilai musik, olsem psaltery (narapela kain harp), harp na samting olsem gita i gat tenpela string bilong mekim musik taim ol singim song. 

SAM 92:1,3 

1 Em i gutpela samting long givim tenkyu long BIKPELA, na singim ol song i litimapim nem bilong Yu, O man i Antap olgeta, 

3 I gutpela long mekim olsem long gita i gat 10-pela string, na long samting i olsem harp, na long harp long musik i isi.

I gat tok strong long ol Kristen tu long singim ol sam, ol song bilong lotu, na ol song bilong spirit sait long God. Ol dispela song tu em i wanpela rot bilong strongim bilip, strongim bel na givim gutpela tingting long ol brata na ol susa insait long Sios.

KOLOSI 3:16 

Larim tok bilong Kraist stap insait long yupela planti moa long olgeta save tru, taim yupela skulim na givim strongpela skul wanpela i go long narapela long ol sam na ol song bilong lotu na ol song long sait bilong spirit, taim yupela i singim song wantaim marimari insait long ol bel bilong yupela i go long Bikpela.

Na olgeta wan wan taim yumi singim song long God, yumi mas mekim em wantaim marimari insait long ol bel bilong yumi. Planti taim, long pasin bilong ol yet, ol man i laikim tru musik. Bilong pruvim dispela, i gat bikpela namba tru bilong ol dispela song ol i raitim na singim bilong tingim olgeta wan wan man na olgeta narapela samting.

Kain olsem, i gat ol song bilong tingim kantri bilong wanpela man, we, insait long en, em i soim pasin bilong stap redi long wokim wok bilong helpim kantri, pasin bilong laikim tru na pasin bilong pasim yu yet long mama graun. Tru, olgeta wan wan kantri i gat song bilong em yet, dispela, ol manmeri bilong em, yangpela na lapun, ol i singim bipo ol bung o ol wok i stat. I gat ol song tu ol i makim i go long ol papamama i stap klostu tru long bel bilong yumi, bilong tingim pasin bilong laikim tru na ol sakrifais i no bihainim wanpela askim bilong ol. Tasol, ol Katolik i gat planti song tru bilong apim nem bilong Maria. I gat ol song i soim pasin bilong kirap nogut na tingting planti long naispela luk bilong ol samting bilong dispela graun God i bin wokim na bilong unives. Na i gat milien milien ol song tu ol man i singim bilong tingim ol pren na ol man i stap klostu long bel bilong ol.

Sapos yumi singim ol song bilong tingim ol olgeta, wantaim bel na kirap nogut, ating em i fit moa olgeta olsem yumi singim ol song long Em husat i bin kamapim yumi long nating bilong soim bilip, pilim bilong givim tenkyu, ol pasin bilong givim biknem, na amamas bilong yumi long gutpela pasin bilong soim pasin bilong laikim tru bilong Em? Em i nogat samting sapos yumi no gat ol naispela nek bilong singim song, o sapos yumi singim song i no bihainim stret musik. Bikpela samting em yumi singim song long God wantaim pasin beltru na marimari insait long ol bel bilong yumi.

Yumi ken klia tru olsem Kraist na ol aposel tu bin singim ol song bilong lotu long God. Baibel i no givim yumi wanpela tok bilong pruvim olsem ol aposel bin gat ol naispela nek bilong singim song, tasol Mi bilip tru olsem Bikpela Jisas i gat wanpela nek i switpela na i pulim harim. Em i switpela moa na pulim harim moa long olgeta narapela nek man i harim pinis.

Narapela long switpela saun bilong em, nek bilong Bikpela Jisas Kraist i stap naispela na i gat namba, dispela kain, lain sipsip bilong Em i luksave na bihainim.

JON 10:3-5

3 Wasman bilong dua i opim dua long em. Na ol sipsip i harim nek bilong em. Na em i kolim ol sipsip bilong em long nem, na stiaim ol i go ausait. 

4 Na taim em i putim sipsip bilong em i go ausait, em i go pas long ol, na ol sipsip i bihainim em. Long wanem, ol i save long nek bilong em. 

5 Na ol i no inap bihainim ausait man, tasol ol bai ranawe long em. Long wanem, ol i no save long nek bilong ol ausait man. 

Ol sipsip i luksave, putim yau, na harim nek bilong Bikpela Jisas Kraist. Dispela i soim ples klia olsem ol i luksave long Em olsem Wasman bilong ol. 

I gat wanpela vidio bilong wanpela traim bilong saiens, dispela i pruvim olsem wanem ol sipsip long bodi sait i klia tru na bihainim nek bilong wasman bilong ol, na tu, ol bai no harim nek bilong narapela man tasol dispela nek bilong trupela wasman bilong ol tasol.

Tripela man bin traim long singautim ol sipsip taim ol i kaikai gras long ples kunai. Maski ol dispela man bin stap long wanpela hap we ol sipsip bai inap harim ol, i no gat wanpela sipsip bin kirap long singaut. I no gat wanpela bilong ol bin soim wanpela mak bilong luksave long ol nek bilong ol dispela man, na i no gat wanpela bilong ol husat bodi bin kirap liklik. Tasol taim trupela wasman bilong ol bin singautim ol, wantu ol bin kirap long singaut bilong em. Ol bin bihainim em bikos ol bin save long nek bilong em.

Dispela “nek” bilong Kraist stap insait long JON 10:3-5, tru tru em i no minim dispela nek ol man ken harim long yau. Dispela nek em i piksa bilong ol skul tok na ol tok strong bilong Em.

Dispela pasin bilong ol sipsip long bodi sait bilong bihainim nek bilong wasman bilong ol long bodi sait, em i olsem dispela pasin bilong ol man bilong bihainim Bikpela Jisas Kraist bilong bihainim nek bilong Em o ol skul tok bilong Em. Em i minim olsem, ol trupela man bilong bihainim Kraist o ol trupela Kristen, ol i no harim tasol nek bilong Em o ol skul tok na ol tok strong bilong Em. Ol i bihainim ol tu. Na ol bai no bihainim ol narapela skul tok, tasol bilong Kraist tasol.

Mi bin kam long wanpela famili bilong ol strongpela Katolik. Mama bilong mi bin wokabaut wantaim ol skru bilong lek stat long dua bilong haus lotu long ples Baclaran i go olgeta long alta. Papa bilong mi na ol tumbuna bilong mi, husat bin kam long biktaun Naguilian long provins La Union, ol tu bin stap ol strongpela Katolik.

Long dispela taim em bin stap Katolik, mama bilong mi save harim ol pater husat i ritim sampela ves long misa, taim ol i no givim wanpela tok klia long ol ves ol i ritim, na bihain go yet long stori bilong ol. Tasol, taim mama bilong mi bin harim nek bilong Kraist, kain olsem, taim em bin harim ol dispela skul tok bilong Em em no bin harim yet long ol pater bilong Katolik Sios, wantu em bin harim nek bilong Kraist. Em bin lusim Katolik Sios na kisim baptais insait long Sios bilong God, we em bin inapim yet wanem samting nek bilong Kraist i toktok long en. Em pruvim tasol olsem, sapos wanpela i stap wanpela bilong lain sipsip bilong Kraist, klia tru em bai luksave long nek bilong Em, na, taim em no gat tupela tingting, em bai bihainim Em.

Mi klia tru olsem nek bilong Kraist i gat switpela saun na i mekim ol man interes. Long dispela as, em bin kisim interes bilong mama bilong mi wantu. Em no bin inap long agensim em.

Tasol, mi no save sapos ol aposel bin gat ol nek i gat switpela saun tu. Tasol wanem samting mi klia tru long en, em i olsem. Ol bin singim ol song bilong lotu na ol song bilong givim biknem long God tu.

MATYU 26:29-30 i tok,

 29 Tasol Mi tokim yupela, Mi bai i no inap dring i stat long nau i go bilong dispela prut bilong diwai wain, inap long dispela de, taim Mi dringim dispela nupela wantaim yupela insait long kingdom bilong Papa bilong Mi. 

30 Na taim ol i bin singim wanpela song bilong lotu, ol i go ausait i go long maunten bilong ol Oliv.

Dispela em wanpela taim Kraist na ol aposel bin singim wanpela song bilong lotu, bihain long dispela, ol bin go long Maunten bilong Ol Oliv. Long dispela nait, Judas Iskariot bin putim Bikpela Jisas Kraist long han bilong birua. 

Maski yumi yet i no bin harim nek bilong Kraist long bodi sait, mi gat strongpela bilip olsem nek bilong Bikpela Jisas Kraist em i dispela nek i naispela olgeta dispela graun ken harim. Na bikpela pasin tru bilong nek bilong Papa, em tasol inap winim naispela saun bilong nek bilong Kraist. Pita, Jems na Jon bin inap long harim nek bilong Papa. Na tu Jon dispela Baptis bin harim em taim em bin givim baptais long Bikpela Jisas Kraist long wara Jordan, we Em bin tok, “…Dispela em i Pikinini Man bilong Mi i stap klostu tru long bel bilong Mi, long husat Mi gat amamas tru.” (Matyu 3:17)

Wanpela samting tru i no gat wanpela man inap agensim em i olsem. Ol nek bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i ol dispela kain nek ol man ken harim, ol i switpela olgeta, ol i fit olgeta long lotuim, ol inap olgeta bilong laikim tru, na ol i pulim interes olgeta.. Na ol skul tok bilong Ol i soim ples klia ol dispela kain skel. Amen. 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ating Holi Spirit, Em I Wanpela Pawa I Gat Laip Tasol? Baibel I Tok, Em I No Olsem

August 30, 2020 0 Comentarios


Taim klostu olgeta man i gat klia na gutpela save long sait bilong pasin bilong stap God bilong Papa na Bikpela Jisas Kraist, planti i no klia yet sapos Holi Spirit i gat dispela pasin stret, na sapos yumi mas lotuim na givim biknem long Holi Spirit tu long dispela pasin yumi save lotuim na givim biknem long Papa na long Bikpela Jisas Kraist, o nogat. 

Tru tru, ol lotu hetman tu i gat narakain narakain luksave long Holi Spirit. I gat tupela grup husat i tok olsem Holi Spirit Em I Poroman, tasol i gat ol tu husat i bilip olsem Em i wanpela pawa i gat laip tasol. 

Tasol bipo yumi pinisim toktok, olsem sapos Holi Spirit Em i wanpela God o nogat, mi askim yupela pastaim long lukluk long dispela samting long wanpela kain lukluk i bikpela moa.

Yumi ken stat wantaim ol dispela tok profet bilong profet Aisea.

AISEA 53:1-5 i tok,

1 Husat i bin bilipim tok save bilong yumi? Na han bilong BIKPELA i kamap ples klia long husat? 
2 Long wanem em bai kamap bikpela long pes bilong em olsem wanpela yangpela diwai na olsem wanpela rop bilong diwai i kamaut long graun i drai. Em i no gat bodi i strongpela tumas o i gat planti bilas, na taim yumi lukim em, em i no luk naispela tumas, bai yumi mas laikim em. 
3 Ol man i tingim em i samting nating na ol i givim baksait long em. Em i man bilong pilim ol sori na em i save long pasin bilong bel hevi. Na yumi bin mekim pasin olsem yumi haitim ol pes bilong yumi long em, na ol i no bin laikim em, na yumi no givim ona long em. 
4 Tru tumas em i bin kisim hevi bilong ol bel sori bilong yumi, na karim ol bel hevi bilong yumi. Tasol yumi tingim ol i mekim save long em, na God i paitim em, na daunim em. 
5 Tasol em i bin kisim sua bilong baim pasin bilong yumi long kalapim lo, na em i kisim planti liklik bagarap bilong baim ol pasin nogut bilong yumi. Na pe nogut bilong yumi ken kisim bel isi em i bin stap long em, na yumi kamap orait long ol mak bilong wip i bilong em.

Long ol dispela ves mi givim, Aisea i bin toktok long sait bilong Bikpela Jisas Kraist olsem “arm (han) bilong Bikpela.” Moa yet, Em i dispela han husat i bin kisim bek ol Isrel ausait long hap graun bilong Isip. 

Olsem rait i stap pinis long LO 5:15, 

Na holim tingting long yu bin i stap wokboi long graun bilong Isip, na long God BIKPELA bilong yu i bin bringim yu ausait long dispela hap long han i strong tru na long taim Em i taitim han…

Wanpela hand (han) i strong tru na arm God i bin taitim, Em i bin bringim ol Isrel ausait long hap graun bilong Isip. Yumi olgeta i save long arm i wanem na hand i wanem. Ol i ol hap bilong bodi bilong man. Arm na hand, ol i join long wanpela narapela olsem na hand i no inap wok sapos arm i no stap.

Long narapela ves, i gat dispela tok i stap, 

LUK 11:20

Tasol sapos Mi, wantaim pinga bilong God, i rausim ol spirit nogut i go ausait, i mas tru olgeta long kingdom bilong God i kamap long yupela. 

Olsem Bikpela Jisas Kraist i tok, Em i bin rausim ol spirit nogut taim Em i yusim pinga bilong God. Dispela “pinga bilong God” Kraist i bin yusim long rausim ol spirit nogut, yumi noken lukluk long Em long bodi sait bikos em i stap piksa bilong narapela samting. 

Long MATYU 12:28 em i tok,

Tasol sapos Mi rausim ol spirit nogut long wok bilong Spirit bilong God, orait kingdom bilong God i kam pinis long yupela. 

Dispela pinga bilong God i stap piksa bilong Spirit bilong God o Holi Spirit. Em i minim olsem, em i Holi Spirit husat Bikpela Jisas Kraist i bin yusim long rausim ol spirit nogut.

Poin mi laik soim em i olsem. Bikpela Jisas Kraist i stap dispela Tok, husat long stat, Em i bin stap wantaim God, na olsem Baibel i tok, dispela Tok Em i bin stap God.

REVELESEN 19:13

Na Em i werim klos long wanpela naispela klos ol i putim liklik long blut. Na nem bilong Em ol i kolim Tok Bilong God. 

JON 1:1

Long stat Tok i stap, na Tok i stap wantaim God, na Tok em i God.

Nau, sapos Bikpela Jisas Kraist, husat Baibel i bin kolim Tok na arm bilong God, Em i God, yumi bai no rong sapos yumi bilip na luksave long Holi Spirit olsem God tu, bikos Em i pinga bilong God, wanpela hap bilong God tu. Sapos arm bilong God, Em i stap God, orait, pinga bilong God mas stap God tu. (Mi hop yu inap long bihainim dispela skelim.) Nambawan, i no gat wanpela hap bilong God i no stap God. 

Olsem wanpela diwai guava, i no gat wanpela hap bilong diwai guava i no guava. Stat long rop bilong em, i go long ol han na ol lip bilong em, inap long ol frut bilong em, ol olgeta i guava. Toktok bilong mi em i no lukluk bilong wanpela smat man tasol, bikos i gat save tru bilong Baibel insait long toktok bilong mi. 

ROM 11:16

Long wanem, sapos namba wan kaikai i stap holi, dispela hap em i holi tu. Na sapos rop daunbilo i stap holi, ol han bilong diwai i stap olsem tu.

Hia, Aposel Pol bin yusim diwai oliv long wanpela piksa. Na em bin toktok tu long ol hap bilong wanpela diwai oliv. Ol rop, ol han, ol lip na ol frut bilong em, ol i gat wankain pasin bikos ol olgeta i stap ol hap bilong wanpela diwai stret. 

God Em i wanpela kain pawa i bikpela tumas, yu no inap long skelim na klia long en, insait long husat Holi Spirit i stap wanpela hap bilong en, taim Em i stap pinga bilong God. Kraist tu i stap wanpela hap bilong God bikos Em i arm bilong God na tu Tok. Gen, mi tok gen, sapos Bikpela Jisas Kraist, husat i stap Tok na arm bilong God, Em i God, em i tru olsem Holi Spirit, husat i stap pinga bilong God, Em i God tu. Olgeta hap bilong dispela Wanpela husat Baibel i kolim God, ol i God. I no gat wanpela hap bilong Em i no God. 

Mi no ting olsem em i hatpela long klia. Ol pasta husat i no gat gutpela tingting tasol bai tok olsem Holi Spirit i wanpela active force (pawa i gat laip) tasol, na i no God, olsem ol pasta bilong Jihova Witnes. Ol i no bagarapim nem tasol bilong Holi Spirit, tasol ol i toknogutim Em tu. 

Holi Spirit i stap hap bilong pasin bilong stap bilong God na Em i gat stap bilong Em Yet olsem na yumi prea tu long Em.

JUT 1:20

Tasol yupela, ol lain i stap klostu tru long bel bilong mi, yupela mas strongim yupela yet antap long bilip tru i holi moa olgeta bilong yupela, taim yupela i beten insait long Holi Spirit. 

Klia tru, Jut bai no tok strong long ol Kristen long prea long Holi Spirit sapos Em i no gat stap bilong Em na sapos Em i no stap. Yumi no save prea long sampela samting i no stap na i no gat stap bilong en. Yumi prea long Papa na long Bikpela Jisas Kraist bikos Ol i gat ol stap bilong Ol Yet wan wan. Yumi prea tu long Holi Spirit bikos Em tu i gat stap bilong Em i narapela long stap bilong Papa na bilong Kraist. 

Long dispela as, Papa bin salim Holi Spirit long ol aposel, inap long ol ken gat narapela Poroman. Taim Bikpela Jisas Kraist stap yet wantaim ol aposel na ol Kristen bipo, Em bin stap Poroman. Bikos Kraist i no inap stap wantaim ol longpela taim moa, bipo Em bin go antap long heven, Em bin tokim ol aposel olsem Em bai prea long Papa long salim narapela Poroman long ol.

JON 14:16 

Na Mi bai beten long Papa, na Em bai givim yupela narapela Poroman, inap long Em i ken stap wantaim yupela oltaim oltaim.

Tru tumas, Poroman nau Em i Holi Spirit, husat Baibel kolim tu long Inglis olsem Holy Ghost. 

JON 14:26

Tasol Poroman, husat em i Holi Spirit, husat Papa bai salim long nem bilong Mi, Em bai skulim yupela long olgeta samting, na bringim olgeta samting i kam bek long tingting bilong yupela, wanem samting Mi bin tokim yupela.

Olsem Poroman, Holi Spirit bai skulim ol aposel na mekim ol tingim gen olgeta samting Bikpela Jisas Kraist bin tokim ol. 

Tru, i no gat wanpela as tingting inap long yumi gat tupela tingting long pasin bilong stap God bilong Holi Spirit. Tingim, Holi Spirit na Bikpela Jisas Kraist, tupela wantaim, ol i stap hap bilong Elohim (long tok Hibru), o Theotes (long tok Grik), dispela i minim ol god. Olsem na, sapos Bikpela Jisas Kraist, Em i God, Holi Spirit i olsem tu.

God i ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

God na Bikpela Jisas Kraist I Bisi Oltaim

August 23, 2020 0 Comentarios


Olsem ol man nating, sampela taim yumi tingting planti, Papa na Bikpela Jisas Kraist mas mekim wanem long heven nau yet? Wanem samting i mekim ol i stap bisi? 

Ating ol i was nating long wanem samting yumi mekim daunbilo hia long Dispela Graun? O, ating ol i bisi tumas long wokim wok long planti samting tru i gat nid long sait bilong man?

Taim yumi lukluk long sampela ol ves long Baibel, yumi bai kisim save long sait bilong ol samting i mekim ol i bisi. Yumi ken stat long Bikpela Jisas Kraist.

HIBRU 8:1-3

1 Nau long ol dispela samting mipela i bin toktok long en, dispela em i as tingting olgeta. Yumi gat wanpela kain hetpris, husat God i putim long han sut bilong sia king bilong King Stret insait long ol heven. 
2 Em i wokman bilong rum holi, na bilong haus holi tru tru, dispela Bikpela i sanapim, na i no man. 
3 Long wanem, olgeta wan wan hetpris ol i makim bilong ofaim ol presen na ol sakrifais. Olsem na em i gat nid long dispela Man i mas gat wanpela samting tu long ofaim. 

Nau yet, Bikpela Jisas Kraist i stap long heven, husat i sindaun long han sut bilong sia king bilong God. Taim yumi tok olsem Em i stap o sindaun long sia king bilong Em, yumi noken gat dispela tingting olsem Em i sindaun nating olgeta taim, long bodi sait, na Em i no mekim wanpela samting.

Long sindaun long wanpela sia king, em i minim long stap long pawa. Olsem na, Bikpela Jisas Kraist i stap long sia bilong pawa. Na long stap olsem i minim planti wok tru i gat nid long inapim. 

Wanpela bilong ol dispela wok Bikpela Jisas Kraist i mekim, em i wok bilong wanpela hetpris. Bikos Em i stap hetpris bilong yumi, Em i gat dispela wok bilong ofaim ol presen na ol sakrifais long alta long heven.

Long taim bilong ol Isrel, ol bin ofaim ol meme, ol sipsip, na ol bulmakau bilong lusim ol sin bilong ol, na ol husat i bin kisim ol dispela ofa em i ol bikpris husat, ol yet, bai ofaim ol long God long alta. 

Long taim Kristen, wan husat i mekim dispela wok em i Bikpela Jisas Kraist bikos Em i hetpris bilong yumi. Long heven, i gat wanpela tempel na wanpela alta i stap, ol dispela, God i bin wokim. Na em i long dispela alta we Bikpela Jisas Kraist i givim long God ol ofa bilong ol wok manmeri bilong Em, ol dispela i no ol sipsip na ol bulmakau moa, tasol ol beten, ol preis, ol song bilong lotu, ol strongpela promis, na ol pasin bilong givim tenkyu bilong ol. 

Bikpela Jisas Kraist i stap olsem namelman bilong yumi long God. Em i mekim wok namelman bilong helpim yumi. Yum nidim wok namelman bilong Em bikos, olsem ol sinman, yumi no inap tru long long kam klostu long God. Tasol long wok namelman bilong Kraist, God i kisim ol ofa bilong yumi. Olsem na, God i lusim ol sin bilong yumi. 

HIBRU 13:15

Olsem na long Em larim yumi ofaim sakrifais bilong givim biknem long God oltaim, em i olsem, kaikai bilong ol lip bilong yumi i givim tok tenkyu long nem bilong Em. 

Dispela wod “Em” insait long ves, em i minim Bikpela Jisas Kraist. Long Em na long wok bilong Em, ol preis na ol pasin bilong givim tenkyu bilong yumi, ol inap long kamap long God, bikos Kraist Em i dispela wanpela Namelman namel long God na ol man. 

Olsem rait i stap pinis long 1 TIMOTI 2:5-6, 

5 Long wanem, i gat wanpela God, na wanpela namelman namel long God na ol man, dispela man Kraist Jisas. 
6 Husat i givim Em Yet wanpela pe bilong baim olgeta, long ol i ken tokaut klia long Em long taim stret bilong en. 

Olgeta sakrifais na ofa bilong yumi, wantaim dispela pasin bilong laikim tru yumi givim long ol man o ol meri bilong yumi, dispela helpim yumi givim long ol narapela man, dispela sapot na lukaut yumi givim long famili bilong yumi, na olgeta dispela gutpela wok yumi mekim, Bikpela Jisas Kraist i givim ol long God. Narapela long ol dispela, em i ol strongpela promis, pasin bilong tambuim kaikai, ol mani bilong givim helpim, ol wok bilong soim sori, na ol beten bilong ol wok manmeri bilong God, ol dispela Baibel i kaunim long wankain pasin olsem ol ofa. 

Narapela long ol wok bilong wanpela hetpris, i gat ol narapela samting Bikpela Jisas Kraist i bisi long en. 

HIBRU 1:13

Tasol long husat bilong ol ensel Em i tok long wanpela taim, Sindaun long han sut bilong Mi, inap long Mi mekim ol birua bilong Yu i kamap liklik sia bilong putim lek bilong Yu? 

Yumi mas klia olsem God bin tokim Bikpela Jisas Kraist long “sindaun long han sut bilong Mi.” Em i minim olsem Papa bin larim Em kisim dispela sia bilong ona na pawa. Em bin givim Kraist dispela namba bilong stap na bosim kingdom olsem King antap long heven na dispela graun.

MATYU 28:17-18 

17 Na taim ol i lukim Em, ol i lotuim Em. Tasol sampela i gat tupela tingting. 
18 Na Jisas i kam na tokim ol, i spik, Papa i givim olgeta pawa long Mi long heven na long dispela graun.

God bin givim olgeta pawa long heven na long dispela graun long Bikpela Jisas Kraist. Em i gat pawa antap long olgeta man.

Olsem i stap long rait pinis long JON 17:2,

Olsem Yu bin givim Em pawa antap long olgeta man, inap long Em i ken givim laip i stap gut oltaim oltaim long hamas man Yu bin givim Em. 

Wanpela samting i stap insait long dispela pawa Papa bin givim Em, em i dispela pawa bilong givim laip stap oltaim oltaim long ol man. Olsem na, hap bilong wok bilong Kraist, em i long kisim bek ol man inap long ol ken amamas long laip stap oltaim oltaim. Na inap nau, Kraist i wokim wok i go long inapim dispela as tingting. Em i minim olsem, em i wanpela wok i go yet.

Nogut ol narapela i askim, olsem wanem Em i inap long mekim dispela wok bilong kisim bek ol man taim Em i stap long heven? 

Em isi. Bikpela Jisas Kraist i save salim ol ensel bilong kisim bek ol wok manmeri bilong Em long bagarap. Em i save salim tu Holi Spirit bilong skulim na stiaim ol man hia long Dispela Graun. Na Spirit bilong Em i go wantaim ol dispela man bilong autim tok bilong God taim ol i autim Gutnius bilong Em i go nabaut long olgeta man.

Larim mi mekim klia dispela. Kraist i go tasol wantaim ol man bilong autim tok bilong God, na i no wantaim olgeta man bilong autim tok. Klia tru, yu no inap hop long Em long go wantaim ol man bilong autim tok husat i wok mani long tok bilong God na mekim wanpela gutpela bisnis long lotu. Em bai stap tasol wantaim ol dispela man bilong autim tok husat i skulim Gutnius wantaim pasin beltru wantaim dispela tingting i no gat giaman bilong stiaim ol man i go bek long God inap long God ken kisim bek ol na ol ken kamap inap tru long kisim laip stap oltaim oltaim.

MATYU 28:19-20

19 Olsem na yupela go, na mekim ol man i kamap ol disaipel insait long olgeta kantri, na baptaisim ol long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man, na bilong Holi Spirit. 
20 Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong taim. Amen. 

Kraist bin givim ol aposel bipo wanpela strongpela bilip olsem Em bai stap wantaim ol inap long pinis taim ol go ausait long autim skul tok bilong Em. Ol aposel bihain olsem Pol na Barnabas bin pilim tu inapim bilong promis bilong Kraist, bikos ol tu bin pilim stia bilong Spirit bilong Kraist taim ol bin autim Gutnius.

ROM 16:25 

Nau long Em husat i gat pawa long strongim yupela bilong bihainim gutnius bilong mi, na dispela autim tok bilong Jisas Kraist… 

Sapos mi lusim daun pasin pastaim, mi inap givim witnes tu long stia bilong Spirit bilong Kraist taim mi autim tok, taim mi bekim ol askim bilong bilip bilong kain kain man, na taim mi pait bilong tingim Kristen bilip. 

Bikos mi no yangpela moa, i gat ol taim mi lus tingting nabaut long ol samting. Sampela taim mi no inap tingim hariap dispela sapta na ves stret bilong wanpela buk stret bilong Baibel mi laik kolim. Tasol taim em kamap olsem, spirit bilong Kraist i kam hariap long helpim mi, na hariap tru, ol dispela ves mi laik kolim i kam long tingting bilong mi. 

Olgeta taim, spirit bilong Em i no fel long givim mi ol dispela tok bilong Em mi nidim long givim long ol man long wanpela taim stret. Na i no gat tupela tingting, mi save insait long bel bilong mi olsem Spirit bilong Kraist i stap wantaim mi taim mi inapim tok strong bilong Em long mekim ol disaipel long olgeta kantri. 

Oltaim Bikpela Jisas Kraist i stap tru long promis bilong Em, “Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong taim.” Na dispela promis i wok yet inap nau bikos dispela graun i no pinis yet. Yumi inap hop olsem Spirit bilong Kraist i stap wantaim na stiaim ol man bilong autim tok husat i skulim ol skul tok bilong God i no gat doti.

Bikpela Jisas Kraist i gat laik long pulim ol man klostu moa long Em, olsem na Em go wantaim ol man bilong autim tok bilong Em taim ol skulim ol tok bilong Em long ol man. Em i Kraist husat i painim wanpela rot inap long ol man ken painim dispela wanpela trupela bilip. 

JON 12:32

Na Mi, sapos ol i litimapim Mi i lusim dispela graun, Mi bai pulim olgeta man i kam long Mi. 

Taim Kraist bin stap yet long Dispela Graun olsem wanpela man, Em bin inap long autim tok insait long Isrel tasol. Em no bin inap long kamap long ol narapela hap bilong dispela graun i stap pinis long dispela taim, olsem kantri Filipins, bikos i gat mak long wanem samting bodi bilong Em olsem man i inap mekim. Em no inap stap long planti hap long wanpela taim tasol. 

Mi bin tok olsem Filipins stap pinis long dispela taim Em bin autim tok long Isrel bikos ol rekod i soim olsem dispela rice terraces (ol hap graun bilong planim rais i luk olsem ol lata) bilong Filipins long provins Ifugao, ol i bin wokim 3,000 yia bipo. Bikos Kraist bin autim tok long dispela graun 2,000 yia bipo, em minim olsem long dispela taim Em bin autim tok, rice terraces long Ifugao long Filipins bin stap longpela taim pinis. 


Tasol bipo Em bin go antap long heven, Em bin mekim wanpela promis olsem taim bodi bilong Em bin senis i go long wanpela bodi long spirit sait i pulap long glori, Em bai larim olgeta man i kam klostu long Em. Taim dispela bin kamap, i no gat wanpela samting bin inap pasim Em moa. Em inap pinis long kam klostu long olgeta kain man long olgeta kain hap long Dispela Graun, maski i no Em Yet tru tru, tasol taim Em yusim ol man bilong autim tok husat Em salim. Na Em i dispela pawa husat i pulim o mekim long kam klostu ol man long ol skul tok bilong Em. 

Klia tru, Bikpela Jisas Kraist i no stap nating long heven. Em bisi tru long bosim planti samting tumas. Olsem mi tok bipo, Bikpela Jisas Kraist i bosim heven na dispela graun. Dispela i minim olsem Em i bosim ol wok manmeri bilong Em na tu ol ensel, ol serup na ol serap. 

Ol ensel long heven i stap aninit long namba bilong bosim bilong Em. Tru, Em i salim ol long Dispela Graun bilong lukautim ol husat bai kisim kisim bek long taim bihain.

HIBRU 1:14

Ating i yes long ol olgeta i ol spirit bilong wokim wok, husat God i salim i go bilong wokim wok long ol husat bai kisim kisim bek bilong God olsem samting pikinini i kisim long papa?

Ol ensel i ol spirit bilong wokim wok, na God i givim ol dispela namba bilong kisim bek ol manmeri bilong God long ol taim nogut. Long dispela as, yumi kolim ol olsem ol guardian angel (ensel bilong was). Sapos yu bilong God, sapos yu gat pret long God, orait, yu gat wanpela guardian angel.

Olsem rait i stap pinis long SAM 34:7, 

Ensel bilong BIKPELA i wokim kem nabaut long ol manmeri i pret long BIKPELA, na em i save tekewe ol long bagarap. 

Maski yumi no save long olgeta samting stret i kamap long heven, yumi bai inap klia tru olsem Bikpela Jisas Kraist i stap bisi oltaim. 

Olsem wanem long Papa, ating Em tu bisi olsem? Klia tru, Papa i bisi moa.

APOSEL 17:26

Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap. 

Papa bin mekim olgeta kantri long Dispela Graun inap long ol man ken stap long em.

APOSEL 17:28

Long wanem, insait long Em yumi stap laip, na muv, na gat laip bilong yumi... 

God Em i Wan husat i bin kamapim yumi long nating. Ol laip na ol being bilong yumi, ol i stap ol dinau bilong yumi long Em. Yumi stap bikos long Em. Em lukautim ol laip bilong yumi. Em givim yumi olgeta nid bilong yumi inap long yumi ken stap gut. 

APOSEL 17:25 

Na tu ol han bilong man i no inap long lotuim Em, olsem Em i gat nid long wanpela samting, taim yumi luksave long Em i givim laip long olgeta, na win, na olgeta samting. 

God Em i Wan husat i givim olgeta nid bilong yumi long dispela laip. Em lukluk long yumi bai no sot long ol samting bilong helpim yumi. Olsem na, Em larim ol kaikai bilong gaden go bikpela na karim planti kaikai. Em mekim ol pis kamap planti long biksi bilong inapim hangre bilong yumi. 

Em mekim ol samting i no isi bilong nature na lukautim ol samting i stap nabaut inap long ol ken stap long skel, inap long yumi ken gat nupela na klinpela win na wara, na ol samting i stap nabaut ken helpim bodi, ol dispela yumi nidim long stap gut. Taim Bikpela Jisas Kraist i wokim wok long kisim bek ol tewel bilong yumi, Papa Em i dispela bikpela Wan husat i givim olgeta samting yumi nidim. 

Papa tu Em i dispela wan husat i wokim dispela tingting i no isi olsem husat bai stap laip na husat bai dai. Yumi save olsem ol laip bilong yumi i stap long ol han bilong Em.

Em bekim tu ol prea na ol askim bilong ol man, maski sapos ol askim bilong ol i bilong helpim ol yet na i agensim ol prea bilong ol narapela man. Tru, planti taim ol man i askim long tupela samting i agensim wanpela narapela. 

Kain olsem, wanpela didiman ken prea long ren inap long ol kaikai bilong gaden bilong em bai go bikpela inap long em ken gat planti kaikai bilong kamautim. Long hapsait, wanpela man bilong wokim sol, husat i stap tu long dispela ples, em prea long ren i no pundaun bikos ren wara bai wasim sol bilong em. Bikos em wanpela man bilong wokim sol, em i no prea long ren tasol long strongpela hat bilong san inap long solwara bilong em bai drai, kamap strongpela, na em ken kisim long taim bihain klostu olgeta em bai inap. 

Mi tok gen, yumi no save stret long wanem samting tru i kamap long heven, tasol Baibel i givim yumi wanpela lukluk long Papa na Bikpela Jisas Kraist i bisi olsem wanem antap long hap. Na yumi ken klia tru olsem ol dispela samting i mekim ol stap bisi em i ol samting bilong helpim ol man.

Olgeta glori i go long God na Bikpela Jisas Kraist!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Namel long Pasin bilong Het, Bilong Wanem Yumi No Mekim Wanem Samting I Amamasim Bel bilong God?

August 16, 2020 0 Comentarios

Ol lain bilong painim tok tru husat i kisim sans long putim yau long mi taim mi autim tok bilong gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist, ol i no inap abrusim long kamapim wanpela strongpela laik long bihainim God na kamap wanpela hap bilong Sios bilong God Intenesenel. I no olsem tasol, bikos long dispela amamas i bikpela tumas ol i pilim, ol i gat laik tu olsem ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i ken lainim wanem samting ol i bin lainim na long joinim ol tu insait long dispela trupela Sios ol i bin painim na long bihainim God wantaim olgeta.

Tasol, sampela taim, i no olgeta taim ol samting i kamap bilong bihainim wanem samting ol i laikim. I gat ol taim we, i no ol man i stap klostu tru long bel bilong ol tasol i sanap agens long dispela tingting bilong senisim lotu, tasol ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i pasim ol tu long harim yet ol dispela Kristen skul tok mi autim, moa yet, long joinim Sios bilong God. 

Wanem samting i givim bel hevi moa em i olsem. Ol pasin birua bilong ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i no sanap tru antap long wanpela strongpela as tingting olsem ol samting long sait bilong skul tok, tasol planti taim long ol bikpela pilim tru. Ol i gat laik tasol olsem ol lain bilong painim tok tru long pas long dispela lotu ol papamama na ol tumbuna bilong ol i bin soim long ol, dispela ol i wok long bihainim long olgeta laip bilong ol, maski ol bilip na ol pasin bilong em i no bihainim Baibel na ol i pulap long rong.

Long ol dispela bekim ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i soim, ol dispela lain bilong painim tok tru i pesim dispela hevi long olsem wanem ol ken winim ol pren na ol memba bilong ol famili bilong ol long joinim tu Sios bilong God, bikos ol i laikim ol tru na ol i gat laik tu long God bai kisim bek ol.

Tru dispela em i wanpela hevi planti man i bungim. Tasol tru dispela i no wanpela bikpela hevi bikos Baibel i skulim yumi olsem wanem yumi inap stiaim ol man i stap klostu tru long bel bilong yumi long bihainim God.

1 PITA 3:1

Wankain olsem, yupela ol maritmeri, stap aninit long ol man bilong yupela yet. Inap long, sapos wanpela i no bihainim tok bilong God, ol maritmeri i ken winim ol tu ausait long tok bilong God wantaim pasin bilong ol,

Ves i tok olsem, God ken yusim wanpela maritmeri long winim man bilong em. Em ken stiaim em long bilip maski em i no yusim ol toktok, tasol long mekim ol gutpela pasin tasol. Maritmeri i no nidim long yusim ol toktok bilong pulim tingting bilong narapela long winim man bilong em bikos ol gutpela pasin bilong em i inap long toktok moa long inap. Olsem wanpela provep i tok, actions speak louder than words (ol pasin i toktok strong moa long ol toktok). 

Taim maritman i lukim ol gutpela senis i wok long kamap insait long meri bilong em bikos long pasin bilong bihainim ol dispela skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist Em i lainim insait long Sios bilong God, maski em i no mekim wanpela toktok, maritman bai bilip wantu olsem dispela Sios meri bilong em i bin joinim, tru em i bilong God. Maritman bai kamapim dispela laik bilong save long ol samting long stat, na bihain, wanpela interes long joinim Sios bilong God.

Maski dispela piksa i soim olsem wanem ol maritmeri ken stiaim ol man bilong ol long God, yu ken yusim dispela tu long ol narapela memba bilong famili, na tu long ol pren na ol wanwok.

Taim yu bihainim ol dispela skul tok yu bin lainim insait long Sios, taim yu mekim ol gutpela pasin long ol maski ol i soim olsem ol i no amamas long yu, ol bai save insait long ol bel bilong ol olsem yu no rong long joinim Sios bilong God. Na bipo yu save long em, ol bai stap wantaim yu long wokim wok bilong yu long God. Yu noken tait tasol long mekim ol gutpela pasin.

1 PITA 2:12

Taim pasin bilong yupela i no gat giaman namel long ol man i no Ju. Inap long, we ol i toktok nogut i birua long yupela olsem yupela stap ol man i mekim nogut, ol i ken long ol gutpela wok bilong yupela, dispela ol bai lukim, givim glori long God long de bilong Em i kam lukim ol.

Sapos yu wok long mekim ol gutpela samting, sapos yu stap yet long mekim gutpela long ol man maski ol i toktok nogut long sait bilong yu, taim bai kam olsem ol tu husat i no luksave long God bai lainim long luksave long Em. Ol tu bai givim glori long God.

Wanpela tok helpim long ol husat i bungim dispela kain hevi. Noken pret long ol man i tok nogat long yu. Noken larim ol tingting bilong ol i pasim yu long laik bilong yu long wokim wok long God. Wanem samting yu mas gat em i dispela kain strongpela bilip olsem ol aposel bin gat, na nambawan wari bilong yu mas long bihainim God bipo long olgeta narapela.

APOSEL 5:29

Nau Pita na ol arapela aposel i bekim na tok, Em i mobeta long mipela i bihainim tok bilong God moa long ol man.

Yumi mas mekim pasin bilong bihainim tok long God pastaim, i no long ol famili na ol pren bilong yumi, i no long ol maniman na ol strongpela man, na i no long olgeta narapela. God Em i Man husat i bin kamapim yumi long nating. Em i papa bilong ol laip bilong yumi. Long dispela tasol, em i stretpela tasol olsem yumi givim long Em pasin bilong bihainim tok olgeta, olgeta promis, na pasin bilong laikim tru i no gat tupela tingting.

I no gat wanpela rong long laikim tru man o meri, ol papamama, ol bratasusa, na ol pren bilong yu. I no gat wanpela rong long wari long ol. Tasol was gut tasol olsem pasin bilong laikim tru bilong yu long God em i bikpela tru moa long pasin bilong laikim tru bilong yu long wanpela bilong ol. Pasin bilong laikim tru bilong yumi long ol narapela man em i kam nambatu tasol long pasin bilong laikim tru bilong yumi long God. Yumi mas laikim tru God wantaim olgeta bel bilong yumi, wantaim olgeta tewel bilong yumi, na wantaim olgeta tingting bilong yumi.

Olsem rait i stap pinis long MATYU 22:37-39,

37 Jisas i tokim em, Yu bai laikim tru Bikpela, God bilong yu, wantaim olgeta bel bilong yu, na wantaim olgeta tewel bilong yu, na wantaim olgeta tingting bilong yu. 

38 Dispela em i namba wan na nambawan tok strong. 

39 Na namba tu em i olsem dispela, Yu bai laikim tru man i stap klostu long yu olsem yu yet.

Olsem na, sapos yu gat laik long bihainim God, sapos yu gat laik long harim singaut bilong Em, yu no gat wanpela samting bilong pretim. Yu noken larim wanpela samting o wanpela man pasim yu. Sapos tru yu laikim tru God, orait i no gat wanpela samting mas gat namba.

Noken pret long ol toktok bilong ol narapela man. Namba wan, oltaim ol bai gat sampela toktok maski yu mekim wanem, bikos yu no inap amamasim bel bilong ol olgeta. Olsem na, mobeta yu mekim wanem samting i amamasim bel bilong God.

Na em i amamasim bel bilong God sapos yu bai bihainim ol skul tok bilong Em na sapos yu putim yu yet stap aninit long pawa bilong Sios. Na taim yu stap insait long Sios bilong God, oltaim yu bai kisim save long mekim ol gutpela pasin, dispela yu ken yusim taim yu mekim ol samting long ol man i stap klostu tru long bel bilong yu.

Na wantaim helpim bilong God, taim ol i lukim olsem wanem yu senis long kamap gutpela moa, yu bai no kisim taim tumas long mekim ol i kisim dispela bilip yu bin holimpas.

God i ken blesim yu!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

I No Gat Tok Strong Long Ol Kristen long Wokim Ol Haus Lotu, o Ol Tempel

August 09, 2020 , 0 Comentarios

Sapos God i no stap insait long ol samting ol han bilong ol man i wokim, olsem ol haus lotu, bilong wanem Em i bin tok strong long ol Isrel long wokim wanpela haus long Em, olsem rait i stap pinis insait long Hagai 1:4-9? Na sapos yumi no sapos long wokim ol haus lotu na ol tempel, yumi bai lotuim God we?

Ol dispela i ol askim bilong ol man husat i gat wanpela tingting olsem God i bin tok strong long ol bilipman long wokim wanpela haus long Em, na olsem dispela haus, nogut dispela em i wanpela haus lotu o wanpela tempel, em wan tasol dispela ples stret bilong lotuim God long en. 

Em i tru olsem Solomon i bin wokim wanpela tempel o wanpela haus long God. Maski em i Devit husat i bin wokim tingting pastaim long wokim em, dispela plen i bin kamap tru long dispela taim Solomon i bosim kingdom. 

 1 KING 6:1 

Na em i kamap olsem long namba 480 yia bihain long ol pikinini bilong Isrel i kam ausait long hap bilong Isip, long namba foa yia Solomon i bosim kingdom bilong Isrel, long mun Sif, dispela em i namba tu mun, long em i stat long wokim haus bilong BIKPELA.

Ves i soim ol liklik samting tru. Solomon i bin stat long wokim haus bilong Bikpela 480 yia bihain long ol Isrel i bin kam ausait long Isip. Em i bin kamap long yia namba foa bilong taim bilong em bilong bosim Isrel olsem king. Na em i bin stat long mun Sip, dispela em i mun namba tu insait long kalenda Hibru.

Taim ol i pinis long wokim em, Solomon i bin makim em long God, na i gat ol stori olsem ol i bin pilim stap bilong God long dispela taim. 

Stat long dispela taim i go, God i bin tok strong long ol Isrel long maus bilong Moses olsem wanem taim ol bai lotuim Em, givim namba ten hap bilong ol samting, o givim ol ofa na ol sakrifais ol i kukim long paia, ol mas go long haus bilong Em.

LO 12:5-7 i tok,

5 Tasol long dispela wanpela ples God BIKPELA bilong yupela bai makim long olgeta lain bilong yupela long putim nem bilong Em long em, yes long ples Em i stap long em, yupela mas wok long painim na long dispela ples yu mas i kam. 

6 Na long dispela ples yupela i mas bringim ol ofa bilong kukim bilong yupela, na pasin bilong kilim animal bilong mekim ofa bilong yupela, na ol namba ten hap bilong yupela, na ofa bilong litimapim bilong han bilong yupela, na ol strongpela promis long God, na ol ofa yupela i givim long laik bilong yupela yet, na ol namba wan pikinini bilong bulmakau samting bilong yupela na long ol sipsip samting bilong yupela. 

7 Na yupela i mas kaikai long pes bilong God BIKPELA bilong yupela long dispela ples. Na yupela i mas amamas tru long olgeta samting yupela i putim han bilong yupela long em, em yupela na ol wanhaus bilong yupela, long ol samting God BIKPELA bilong yu i bin blesim yu.

Dispela em i wanpela lo ol mas bihainim. Ol bin nidim long go olgeta long dispela tempel bilong Bikpela, Solomon bin wokim long Jerusalem, sapos ol bin laik inapim ol wok ol mas mekim na ol strongpela promis long God.

Tasol, sapos em bin kamap olsem sampela bilong ol bin stap longwe long Jerusalem na sapos wanem samting ol bin laik ofaim em i namba ten hap bilong ol kamautim bilong kaikai bilong ol, olsem ol kumu na ol frut bilong ol samting bilong planim long gaden na ol narapela kago i ken bagarap, ol no bin nidim long bringim ol dispela samting long tempel. Tasol ol mas senisim ol dispela long mani. Olsem, ol mas salim ol dispela samting pastaim, na hamas mani ol bai kamapim long salim ol dispela kago, em ol mas bringim long Jerusalem.

LO 14:24-25

24 Na sapos rot em i longpela tumas long yu inap long yu no inap karim dispela, o sapos dispela ples BIKPELA bai makim long putim nem bilong Em long em, em i stap longwe tumas long yu, taim God BIKPELA bilong yu i bin blesim yu, 

25 Long dispela taim yu mas salim dispela bilong kisim mani na pasim dispela mani long han bilong yu. Na yu mas i go long dispela ples God BIKPELA bilong yu bai makim.

Tasol, taim taim wok long ron, ol Isrel bin lusim long lukautim dispela tempel o haus yet bilong Bikpela we ol bin lotu na beten na bringim ol ofa bilong ol long Em. Bikos long pasin bilong givim baksait bilong ol, haus bilong Bikpela bin kamap samting nating na em bin stap nating. 

Dispela bagarap olgeta bilong haus bilong Em i bin kamap long pasin bilong givim baksait bilong ol Isrel, em as bilong ol toktok bilong God i stap long Hagai 1:4-9.

HAGAI 1:4-9

4 Ating em i taim bilong yupela, O yupela, long stap insait long ol haus bilong yupela i gat banis antap, na dispela haus i stap pipia?

5 Olsem na nau BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Tingim na skelim ol pasin bilong yupela. 

6 Yupela i bin planim planti, na bringim liklik i kam insait. Yupela i kaikai, tasol yupela i no gat inap. Yupela i dring, tasol yupela i no pulap wantaim dring. Yupela i putim klos long yupela, tasol i no gat wanpela i hatpela liklik. Na em husat i winim ol pe i winim ol pe bilong putim dispela i go insait long wanpela bek i gat ol hul. 

7 BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Tingim na skelim ol pasin bilong yupela. 

8 Go antap long maunten, na bringim diwai, na wokim dispela haus. Na Mi bai kisim amamas insait long en, na Mi bai kisim glori, BIKPELA i tok. 

9 Yupela painim planti, na, harim, em i kamap liklik. Na taim yupela bringim dispela long haus, Mi bin winim win antap long en. Bilong wanem, BIKPELA bilong ol ami i tok? Bilong wanem, bilong tingim dispela haus bilong Mi i stap pipia, na yupela i ran olgeta wan wan man i go insait long haus bilong em yet. 

Bikpela bin tokaut long belhat bilong Em long ol Isrel taim ol tingim olsem haus bilong Em i samting nating, taim ol i no wari liklik maski ol ken lukim olsem tru em i laik pundaun. Tasol, ol haus bilong ol yet wan wan, ol bin wokim gut na lukautim gut.

Bihain, dispela haus o tempel bilong God long Isrel bin bagarap olgeta. Bikpela Jisas Kraist Em Yet bin autim tok profet long bagarap olgeta bilong em insait long Matyu 24:15, dispela i tok, 

Olsem na taim yupela bai lukim sting samting bilong taim bilong stap nating olgeta, dispela profet Daniel i toktok long en, i sanap long ples holi, (husat man i ritim, larim em kisim save,)

Bikpela Jisas Kraist bin toktok long wanpela sting samting bilong taim bilong stap nating olgeta long ples holi, long dispela, profet Daniel bin toktok. Dispela tok profet bin toktok long bagarap olgeta bilong tempel i laik kamap long Jerusalem, dispela bai kamap olsem wanpela bagarap olgeta i inap tru, bikos olsem Bikpela Jisas Kraist bin tok, “Bai i no gat wanpela ston i stap yet hia antap long narapela, long ol bai i no inap tromoi i go daun.”

MATYU 24:1-2 

1 Na Jisas i go ausait, na lusim tempel. Na ol disaipel bilong Em i kam long Em bilong soim Em ol haus bilong tempel. 

2 Jisas i tokim ol, Ating i yes long yupela i lukim olgeta dispela samting? Tru tumas, Mi tokim yupela, Bai i no gat wanpela ston i stap yet hia antap long narapela, long ol bai i no inap tromoi i go daun. 

Sapos yumi ting olsem yumi inap lotuim God insait long wanpela tempel o haus lotu tasol, olsem wanem sapos em bagarap olgeta olsem wanem samting bin kamap long tempel long Jerusalem?

Ating yu minim yumi no inap lotuim God moa bikos tempel i pinis olgeta tasol? Em i noken kamap olsem. Tru yumi inap lotuim God maski yumi no go long wanpela tempel o haus lotu.

Yumi ken kisim stia long wanem samting Bikpela Jisas Kraist bin tokim meri Samaria taim Em bin toktok wantaim em arere long wel bilong Jekop.

JON 4:20-24

20 Ol tumbuna papa bilong mipela i lotu long dispela maunten. Na yupela i tok, long Jerusalem em i ples we ol man i mas lotu. 

21 Jisas i tokim em, Meri, bilipim Mi, aua i kamap pinis, taim yupela bai i no inap lotuim Papa long dispela maunten, o yet long Jerusalem. 

22 Yupela i no save wanem samting yupela i lotu. Mipela save wanem samting mipela i lotu. Long wanem, pasin bilong kisim bek em i bilong ol Ju. 

23 Tasol aua i laik kamap, na nau i stap, taim ol man bilong lotu tru bai lotuim Papa long spirit na long pasin i tru. Long wanem, Papa i painim kain man bilong lotuim Em. 

24 God em i wanpela Spirit. Na ol husat i lotuim Em i mas lotuim Em long spirit na long pasin i tru. 

Bikpela Jisas Kraist bin tokim meri Samaria olsem taim bai kam we ol bai no nidim long go long maunten o long Jerusalem bilong lotuim God. Na dispela taim bai kam tu we ol trupela lotu lain bai lotuim Papa insait long spirit na long pasin i tru. Dispela “taim” Bikpela Jisas Kraist bin toktok long en tru em bin stat long dispela taim stret we Em bin toktok i stap wantaim dispela meri Samaria.

Em minim olsem, stat long dispela taim stret, wanpela man husat laik long lotuim God i no nidim moa long go long wanpela ples ol i makim olsem wanpela haus lotu o tempel bikos nau em ken lotuim God insait long haus bilong em yet, bikos pasin bilong lotuim God i minim pasin bilong lotuim Em insait long spirit na long pasin i tru.

Taim yu lotuim God, yu no nidim long pulim strong ol man long bung wantaim long wanpela bikpela hap olsem wanpela stadium (bikpela ples op bilong soim pilai o samting bilong amamasim ol man) o coliseum (bikpela hap we ol save wokim kain kain resis). Olsem Bikpela Jisas Kraist, sapos tupela o tripela i bung wantaim long nem bilong Em, Em bai stap namel long ol. Olsem na, maski em wanem ples na hamas ol man bung wantaim long dispela ples, Em bai stap namel long ol taim ol bung wantaim long nem bilong Em.

MATYU 18:20 i tok,

Long wanem, we tupela o tripela i bung wantaim long nem bilong Mi, Mi stap namel long ol long dispela hap.

Dispela bin kamap tru long ol aposel long dispela taim ol Ju bin givim hevi long ol bikos long bilip bilong ol long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist. Olsem wanem samting bin kamap i no inap long mekim ol stap orait, ol i no bin go long tempel, tasol ol bin bung wantaim tasol long wanpela haus wantaim ol dua i pas. Na, tru tru, Bikpela Jisas bin kam namel long ol.

JON 20:19

Nau long dispela de stret long apinun tru, taim em i namba wan de bilong wik, taim ol dua i pas we ol disaipel i bung, long wanem, ol i pret long ol Ju, Jisas i kam na sanap namel long ol, na tokim ol, Bel isi i stap long yupela.

Sapos stap bilong ol i no gat rot long kamapim nogut long ol na ol narapela man, ol Kristen bipo bin bung wantaim long tempel. Tasol sapos em ken kamapim nogut long ol laip bilong ol, ol bin bung wantaim tasol insait long ol haus bilong ol brata. (If the situation would not compromise their and other people’s safety, the early Christians congregated in the temple. But if the situation posed threats to their lives, they just gathered together in the houses of the brethren.) APOSEL 20:7-8

7 Na long namba wan de bilong wik, taim ol disaipel i kam bung wantaim bilong brukim bret, Pol i autim tok long ol, taim em i redi long go long de bihain. Na em i go yet long toktok bilong em inap long belo biknait. 

8 Na i gat planti ol lait long rum antap, we ol i bung wantaim.

 Dispela em wanpela taim we ol brata bin bung wantaim long wanpela haus, i no long tempel, long harim autim tok bilong Aposel Pol.

Yumi mas klia olsem taim Bikpela Jisas Kraist bin kam, Em bin senisim planti samting ol Isrel bin bilipim na bihainim bipo. Aposel Pol bin toktok long wanpela bilong ol long Aposel 17:24.

APOSEL 17:24

God husat i wokim dispela graun na olgeta samting i stap insait long en, taim yumi luksave olsem Em i Bikpela bilong heven na dispela graun, i no stap insait long ol tempel ol han i wokim.

Long dispela ves antap, Aposel Pol bin tok olsem God i no stap insait long ol tempel ol han bilong i wokim bikos Em i stap Bikpela bilong heven na dispela graun na Man bilong kamapim long nating dispela graun na olgeta samting i stap long em. Tasol, Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo (wanpela hetman lotu long Filipins) i luk olsem ol i no wanbel wantaim wanem samting Aposel Pol bin autim, bikos olsem ol bin raitim long rait bilong ol i gat namba, ol i bilip olsem spirit bilong God i stap insait long ol haus lotu bilong ol.

 

Taim yumi yusim tok bilong God insait long Baibel olsem as bilong bilip, em i klia stret olsem INC bilong Manalo i kranki olgeta long ting tu olsem spirit bilong God i stap insait long ol haus lotu bilong ol, maski ol i luk naispela tru olsem long ai bilong ol.

Tru, long taim bipo, moa yet long taim bilong ol Isrel, spirit bilong God bin stap insait long haus o tempel we ol bin bung wantaim. Tasol taim Bikpela Jisas Kraist bin kam, Em no bin putim mak olsem ol ken bung wantaim long ol tempel o haus lotu tasol. Yumi noken lus tingting olsem taim Bikpela Jisas Kraist bin kam, i bin gat senis long wokpris. I kam long Moses, nau em i Bikpela Jisas Kraist husat i holim wokpris. Olsem na, taim i bin gat senis long wokpris, senis long lo bin kamap bihain tu.

HIBRU 7:12

Long wanem, bikos wokpris i senis, i gat nid long i mas gat wanpela senis i kamap tu long lo.

Long dispela as i no gat wanpela ves i tok insait long Baibel olsem Bikpela Jisas Kraist bin tok strong long ol Kristen bipo long wokim ol haus lotu o ol tempel we ol mas lotuim God na holim ol bung bilong ol.

 Taim wokpris bin senis, kontrak bin senis. (When the priesthood was changed, the covenant was changed.)

HIBRU 8:7-9 

7 Long wanem, sapos dispela namba wan kontrak i no gat asua, orait ol i no mas painim ples bilong namba tu. 

8 Long wanem, taim Em i painim asua long ol, Em i tok, Lukim, ol de i kam, Bikpela i tok, taim Mi bai wokim wanpela nupela kontrak wantaim hauslain bilong Israel na wantaim hauslain bilong Juda. 

9 I no bilong bihainim dispela kontrak Mi wokim wantaim ol tumbuna papa bilong ol long dispela de, taim Mi kisim ol long han bilong stiaim ol i kam ausait long hap bilong Isip. Bilong wanem, ol i no bin stap yet insait long kontrak bilong Mi, na Mi no tingting planti long ol, Bikpela i tok. 

God bin mekim wanpela nupela kontrak, na Bikpela Jisas Kraist bin bringim dispela nupela kontrak taim Em bin kam hia long dispela graun. Tasol i no olsem kontrak long taim bilong wokpris bilong Moses, dispela bin sanap olgeta antap long ol lo bilong bodi sait tasol, dispela kontrak aninit long wokpris bilong Bikpela Jisas Kraist i stap moa long spirit sait. 

Long dispela as, long taim Kristen, i no gat toktok moa long sait bilong dispela ples we ol mas holim pasin lotu na ol narapela bung. Tru tru, ol Kristen long las hap bilong namba wan handet yia bin bung wantaim insait long ol haus bilong ol brata tu.

ROM 16:3,5

3 Tok gude long Prisila na Akwila, ol lain bilong helpim bilong mi insait long Kraist Jisas. 

5 Wankain olsem tok gude long dispela sios i stap long haus bilong ol. Tok gude long Epinitas, man i stap klostu tru long bel bilong mi tru, husat i ol namba wan kaikai bilong Akea i go long Kraist. 

Prisila na Akwila, tupela i marit. Tupela wantaim bin stap ol woklain bilong God. Na haus bilong ol bin stap olsem wanpela ples bilong ol bung bilong sios. 

Ol brata insait long Leodisia tu bin bung wantaim long haus bilong narapela brata. 

KOLOSI 4:15 

Tok gude long ol brata husat i stap long Leodisia, na Nimfas, na dispela sios i stap long haus bilong em.

God i no bin tok strong long ol Kristen long wokim ol tempel na ol haus lotu bikos ol inap holim ol bung insait long ol haus o long wanpela ples ol i rentim tu. Tru tru, i no gat wanpela namel long ol aposel bilong Kraist i bin wokim wanpela tempel o haus lotu long taim bilong ol, na tu ol no bin tok strong long ol brata long wokim wanpela. Ol bin pas long wanem samting Bikpela Jisas Kraist bin tok olsem ol trupela lotu lain i no nidim moa long wokabaut na go long wanpela ples ol i makim we ol mas lotuim God. Ol mas lotuim Papa insait long spirit na long pasin i tru.

Yumi inapt ok olsem yumi inap yusim moa dispela tok strong stret bilong Bikpela Jisas Kraist nau, moa yet olsem olgeta man i bungim wanpela taim hevi. 

 I gat wanpela bikpela sik i stap. Ol man i no pilim orait long go ausait long ol haus bilong ol bilong pasim vaires long go nabaut, na i gat ol community quarantine na ol lockdown i stap yet long planti ples. 

Taim yumi stap olsem, mi bilip em i gutpela tingting long lotuim God insait long ol haus bilong yumi wan wan, moa long go long wanpela haus lotu. 

Long sait bilong ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, maski gavman i putim ol lockdown (taim ol man mas stap insait long haus tasol), ol community quarantine (taim bilong holimpas wanpela komuniti bilong pasim sik), na ol mak bilong wokabaut, mipela inap yet long lotuim God na holim ol narapela bung bilong kongrigesen bilong mipela, tasol i no long bodi sait bikos ol brata na ol susa i stap long ol haus bilong ol wan wan we ol i stap orait. Tasol mipela inap bung wantaim taim mipela yusim nupela ol rot bilong toktok wantaim na lukim wanpela narapela.

Long dispela rot, mipela inap long bihainim ol tok strong bilong gavman, na long dispela taim tu, mipela inap long inapim wanem samting Bikpela Jisas Kraist bin toktok long en, “Tasol aua i laik kamap, na nau i stap, taim ol man bilong lotu tru bai lotuim Papa long spirit na long pasin i tru. Long wanem, Papa i painim kain man bilong lotuim Em.” (Jon 4:23)

AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Trupela Pasin Lotu Em I Moa Long Pasin bilong Kam long Ol Bung Lotu

August 02, 2020 0 Comentarios


Long lotuim God em i long lotuim Em insait long spirit na insait long pasin i tru. Na taim yu lotuim Em insait long spirit na insait long pasin i tru, em i no stap insait long pasin bilong kam long ol bung lotu, singim ol song bilong lotu long Em, na harim ol skul tok bilong Em insait long wanpela haus lotu tasol.

Sapos i no ol dispela pasin tasol i stap insait long pasin bilong lotu na wokim wok long God, orait olsem wanem yumi inap lotu na wokim wok stret long Em?

ROM 12:1 i tok,

Olsem na mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long ol sori bilong God, long yupela i bringim ol bodi bilong yupela olsem wanpela sakrifais i stap laip, holi, samting God i orait long en, dispela em i wok bilong yupela stret long spirit sait.

Stretpela pasin bilong lotu na wokim wok long God em i long bringim long Em ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip, dispela tu i stap pasin bilong yumi long spirit sait bilong lotu.

Ples klia, dispela kain pasin lotu ol Kristen i lainim em i narakain olgeta long dispela kain pasin lotu ol Isrel i bin bihainim long Olpela Testamen. Long dispela taim, ol husat i lotuim God mas ofaim ol bulmakau, ol sipsip, ol pikinini sipsip, na ol meme, ol dispela ol i kilim i dai pinis. Na blut bilong ol dispela animal ol i bin tromoi isi isi tu insait long tempel.

Tasol long taim bilong ol Kristen, wanem samting yumi ol Kristen mas ofaim God em i ol bodi bilong yumi stret. Ol bodi bilong yumi bai stap olsem sakrifais bilong yumi i stap laip na stretpela pasin lotu o pasin lotu long spirit sait i go long Em. Em i no ol mani bilong helpim tasol ol Kristen mas ofaim long God. I gat wanpela ofa i bikpela moa yumi mas bringim long God, na dispela em i ol bodi bilong yumi yet. Na taim yumi mekim olsem, yumi inap long lotuim Em stret.

Askim em i olsem. Olsem wanem yumi inap mekim ol bodi bilong yumi wanpela sakrifais i stap laip, dispela i holi na orait long God?

ROM 6:13 i tok,

Na tu yupela i no ken givim ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim pasin i no stretpela i go long sin. Tasol givim yupela yet i go long God, olsem ol dispela husat i stap laip long dai, na ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim stretpela pasin i go long God.

Yumi mas lukluk long yumi yusim ol hap bilong ol bodi bilong yumi olsem ol samting stretpela pasin bilong God i yusim, na i no olsem ol samting pasin i no stret o ol sin i yusim. Yumi mas yusim ol bodi bilong yumi long mekim ol gutpela pasin bilong helpim ol narapela man olsem yumi, olsem wanem samting Jop i bin mekim long taim bilong em.

JOP 29:15 i tok,

Mi stap ol ai bilong aipas, na mi stap ol lek bilong lek nogut.

Jop i bin stap olsem ol ai long ol aipas na ol lek long ol lek nogut. Dispela i minim olsem em i bin helpim long ol man i gat nid na long ol man i no gat helpim.

Em i minim olsem sapos yumi givim han long ol husat i gat bikpela wari, o sapos yumi ofaim ol wok bilong yumi bilong helpim ol narapela long ol husat i gat hap bilong bodi i bagarap, kain olsem, taim yumi stiaim aipas long wanem hap em i laik go long en, yumi inap long lotuim God pinis. Em i minim olsem, olgeta wan wan taim yumi yusim ol bodi bilong yumi long wokim wok bilong helpim ol narapela, wantu yumi lotuim God.

Tasol, sapos yu yusim pinga bilong yu, kain olsem, long pulim triga bilong gan bilong kilim i dai wanpela man, sapos yu yusim tang bilong yu long giamanim ol narapela, o sapos yu yusim ol han bilong yu long tromoi han na solapim meri na ol pikinini bilong yu, yu mekim yu yet wanpela man pasin i no stret i yusim. Long dispela, yu wokim wok long Satan bikos yu mekim ol samting bilong amamasim bel bilong Em.

Wanem samting mi gat laik long soim em i olsem. Yumi inap yet long lotu na wokim wok long God maski yumi no stap insait long wanpela haus lotu. Yumi inap lotu na wokim wok long Em maski yumi stap long haus, long ofis, long skul, long ol rot, o long narapela hap, sapos yumi mekim stretpela pasin bilong Em na sapos oltaim yumi redi long wokim wok long ol narapela man na helpim ol.

Aposel Pol i tok, God, bikos Em i stap dispela Wanpela husat i bin kamapim long nating Dispela Graun na olgeta samting i stap insait long em, ol han bilong ol man i no inap wokim wok long Em.

APOSEL 17:25 i tok,

Na tu ol han bilong man i no inap long lotuim Em, olsem Em i gat nid long wanpela samting, taim yumi luksave long Em i givim laip long olgeta, na win, na olgeta samting.

Tasol, yumi inap wokim wok long Em long spirit sait taim yumi yusim, i no ol han bilong yumi tasol, tasol ol bodi olgeta bilong yumi, taim yumi mekim ol wok bilong stretpela pasin bilong helpim ol narapela man olsem yumi.

Taim dispela graun olgeta nau i stap long wanpela hatpela taim tru, mi laik tok olsem nau em i gutpela sans tru inap long yumi inap kamap ol man stretpela pasin bilong God i yusim. Maski em i tru olsem planti man nau i nidim helpim long bodi sait, tasol planti planti moa i nidim ol prea na ol toktok bilong givim bel isi na strongpela bilip, ol dispela i inap kam long ol tok bilong God insait long Baibel tasol. Mi klia tru olsem, wantaim helpim bilong God, long liklik rot bilong mipela, mipela i inap kamap ol man God i yusim bilong givim olgeta dispela long ol narapela. Amen.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: