I No Bel Nogut bilong Tingting long Bekim Pe Nogut Tasol Pasin bilong Laikim Tru na Tingim Dinau

January 26, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Planti taim mi bin bungim ol pikinini man na ol pikinini meri husat, bikos long sampela ol as tingting, i bin kamapim ol bel nogut bilong tingting long bekim pe nogut i birua long ol papamama bilong ol.

Tru tru, em i no stret long ol pikinini long kamapim na holim ol bel nogut i go long ol papamama bilong ol! Na sapos em i stap pinis, yu mas rausim em wantu. Olsem wanem?

Dispela nambawan samting ol pikinini mas mekim em i long tingting na skelim gut ol samting. Askim yupela yet, sapos mama na papa bilong yupela i no bin laikim wanpela narapela, yu ting yu bai kamap? Sapos God i no bin yusim ol bilong kamapim yu, yu ting yu bai bon?

Olsem yumi save, wanpela man i kamap taim sel bilong kamapim pikinini bilong wanpela man (sperm cell) i bung wantaim sel bilong kamapim pikinini bilong wanpela meri (egg cell). Sperm cell na egg cell ol wan wan i gat 23-pela liklik samting tru bilong pasim ol samting bilong bodi sait long pikinini ol i kolim olsem chromosome. Yumi mas luksave olsem olgeta wan wan sel insait long bodi bilong yumi ol i gat 46- pela chromosome. Sperm cell na egg cell ol tasol wan wan i gat 23-pela chromosome.


Tasol, taim sperm cell bilong man i gat 23-pela chromosome i bungim egg cell bilong meri i gat 23-pela chromosome bihain long ol i slip wantaim, wanpela sel i gat 46-pela chromosome em i kamap. Bihain dispela sel bai bruk bruk nabaut bilong kamapim planti sel, inap long wanpela liklik bebi tru o fetus i kamap. Na dispela fetus i kamap wanpela pikinini i go bikpela insait long bel bilong wanpela mama.

Poin bilong mi i olsem, mama bilong yu na papa bilong yu ol wan wan husat bin givim 23-pela chromosome, sapos ol i no stap, bai i no gat wanpela “yu” nau. Em i minim olsem, nambatu long God, laip na stap bilong yu ol i ol dinau bilong yu long papamama bilong yu. Olsem na, bilong wanem yu holim bel nogut bilong tingting long bekim pe nogut i birua long ol?

Long ol pikinini husat i holim bel nogut bilong tingting long bekim pe nogut i birua long ol papamama bilong ol, plis lukim dispela. Maski ol papamama bilong yupela i stap nogut long ai bilong yupela, maski ol i bin mekim sampela samting bilong givim yu dip pen, em i gutpela olgeta olsem yupela pogivim ol na lusim long tingting wanem samting ol i bin mekim bilong bagarapim bel bilong yupela. Noken tingim ol dispela asua bilong ol i mekim yu bel pait, tasol mobeta tingim ol dispela gutpela samting ol i bin mekim long yupela.

Tru tru yu mas pilim tenkyu tumas long ol papamama bilong yupela. Nambawan olgeta, ol i bin lukautim yupela. Ol i bin lukautim yupela stat long dispela taim yupela i stap yet insait long bel bilong ol mama bilong yupela, na ol i bin lukautim yupela inap long yu bikpela pinis long pasin i gutpela olgeta ol inap long mekim. Pruf long dispela i olsem. Yupela i stap yet inap long dispela taim stret, na wantaim sori bilong God, yupela i no gat wanpela hap bilong bodi i bagarap o i no inap wok.

Ating wanpela pikinini man o pikinini meri bai no inap stap yet na kamap olsem wanem ol i stap nau sapos ol papamama bilong ol i no bin gat sori long ol long laip bilong ol olgeta. Tingim, i no gat wanpela man bai inap stap yet sapos i no gat wanpela man bai lukautim em.

Ol man i no olsem ol trausel samting ol i kolim olsem tortoise. Taim wanpela mama tortoise i karim ol kiau long nambis, em bai karamapim tasol ol kiau wantaim wesan na go bihain. Bihain long sampela taim, ol pikinini tortoise bai kamap long ol kiau, na wantu bihain, yu inap lukim ol yangpela tortoise i pilai nabaut wantu long solwara. Yumi inap klia tru olsem, taim i no gat wanpela animal bilong kaikai narapela animal bai kaikai ol, ol yangpela tortoise bai stap maski ol mama bilong ol i no lukautim ol.


Wankain samting stret i tru wantaim ol pikinini kakaruk i kamap nupela taim. Ol tu inap stap long ol yet maski ol mama kakaruk i no givim kaikai na lukautim ol. Ol bai inap stap yet sapos ol rat, old ok na ol pusi i no kaikai ol.

Tasol em i narakain samting olgeta wantaim ol man. Mama bilong wanpela bebi mas givim susu long em, wanpela mas lukautim em na was antap long em, san na nait. Wanpela bebi i go bikpela na stap yet bikos i gat ol dispela han i givim kaikai long em, holim em klostu, na lukautim em. Na ol dispela i ol han bilong papamama bilong em.

Sapos, bihain, pikinini i bin pilim olsem papamama bilong em i no bin stap gutpela papamama long em bikos ol bin fel long givim em gutpela edukesen na ol narapela gutpela samting bilong laip, tasol, ol i no inap winim dispela olgeta gutpela wok na sakrifais papamama bilong em i bin mekim taim em i wok long go bikpela. Em i noken pilim nogut moa yet sapos fel bilong ol long givim em wanpela gutpela laip o gutpela edukesen em i bikos long ol mani samting bilong ol i no inap, na i no bikos ol i bin laikim em liklik moa.

Oltaim olgeta wan wan pikinini mas soim pasin bilong amamas na tingim dinau bilong em long papamama bilong em. Olsem buk bilong Katolik ol i kolim olsem “Pasyon” em i tok, “Maski wanpela pikinini i brukim liklik liklik tru ol bun na mit bilong en, em bai no inap long ol sakrifais na ol hatwok papamama bilong em i karim bilong lukautim em tasol.”


Tanim Tok long Inglis:
Yu mas wari long dispela
Na tingim oltaim
Ol hevi, ol pen na olgeta samting
Olsem long pasin bilong sanap strong long traim
Papamama bilong yu i bin karim ol

Maski yu brukim liklik liklik tru
Olgeta mit na ol bun yu gat
Tingim tu ol gras long bodi bilong yu wantaim
Em bai no inap long bekim pe
Long olgeta pen ol i bin karim bilong helpim yu

Sapos yu bai no senisim
Pasin birua bilong yu
Yu bai no painim marimari
Tasol, pulim kam long yu yet belhat tru
Bilong Bikpela, God bilong yumi

Na tu, God i no gat amamas wantaim ol pikinini husat i no tingim dinau bilong ol long papamama. Insait long Baibel, ol pikinini husat i no givim ona na i no soim pasin bilong tingim dinau bilong ol long ol papamama bilong ol, ol i bin lus nabaut.

Tasol, em i wanpela samting i stap tru olsem i gat ol pikinini husat i gat sans long mekim pasin birua na i no tingim dinau bilong ol long ol papamama bilong ol. Long dispela as Baibel i gat wanpela strongpela tok long ol pikinini stret.

EFESAS 6:1-3 i tok,

1 Ol pikinini, bihainim tok bilong papamama bilong yupela insait long Bikpela. Long wanem, dispela em i stretpela.
2 Givim ona long papa na mama bilong yu, (dispela em i namba wan tok strong wantaim promis,)
3 Inap long em i ken go gutpela long yu, na yu ken stap laip longpela taim long dispela graun.

God i gat wanpela promis long ol pikinini husat i givim ona long ol papamama bilong ol. Ol bai stap longpela taim antap long dispela graun.

Olsem na, sapos i gat kros o belhat o pait insait long bel bilong yu i go long papamama bilong yu bikos ol i bin fel long inapim ol samting yu hop long en, o ol i bin mekim rong long yu, mobeta yu rausim dispela kain pilim sapos yu gat laik long kamap wanpela man bilong kisim promis bilong God.

Moa tu, tok bilong God i gat pawa bilong senisim bel nogut long sampela samting naispela na gutpela. Wantaim helpim bilong God, yu inap senisim dispela kros yu pilim wantaim pasin bilong givim ona, na belhat na pait bilong yu, wantaim pasin bilong laikim tru. Dispela i inap tru long kamap bikos tok bilong God inap senisim ol tingting na ol pilim bilong yumi.

Larim mi stori long yu liklik. Long 1980 nabaut, mi bin stap wanpela bilong ol dispela man bilong givim tingting insait long redio program bilong Mista Manolo Favis. Long wanpela taim stret bilong brotkas, mipela bin toktok long sait bilong pasin bilong kilim yu yet na ol dispela man husat i kilim ol yet. Long dispela taim mi bin tok, “Ol man husat i kilim ol yet ol i kranki! Bilong wanem yu bai kilim yu yet? Bilong wanem yu bai pinisim laip bilong yu taim i no yu yet papa bilong em?”

Mi no bin save olsem taim mipela i bin brotkas, i gat wanpela man husat i bin onim redio bilong em bilong sekim taim tasol, na em i bin inap long harim dispela toktok bilong mi. Em i wok long sekim taim bikos ten kilok long nait i kam em bai kilim em yet. (Em i bin 9 kilok nabaut tasol long dispela taim.)

Klia tru em i bin tingting long kilim em yet bikos em i bin bel nogut tu long sait bilong papamama bilong en. Tasol taim em i bin harim mi tok olsem em i kranki pasin long kilim em yet na ol man olgeta husat i kilim ol yet ol i kranki, tingting bilong em i lait na em i bin wokim tingting long i no mekim moa wanem samting em i bin tingting long mekim long dispela nait.

Bihain, dispela man i bin kam long lukim mi yet. Em i wok long krai taim em i tok tenkyu long mi. Em i bin tok olsem toktok bilong mi i bin mekim em tingting stret gen, na sapos em i no bin harim mi, nogut em i bin pinisim laip bilong en. Dip insait mi amamas bikos mi bin lukim olsem wanem tok bilong God i bin wokim wok insait long em.

Long wankain pasin, tok bilong God inap wokim wok tu insait long ol pikinini husat i holim bel nogut bilong tingting long bekim pe nogut i birua long ol papamama bilong ol. Em inap mekim ol i kamap ol pikinini man na ol pikinini meri i gat gutpela bel na i save lusim rong. Ating em i olsem God i lusim sin bilong yumi tu yumi taim yumi tanim i go bek long Em? God i lusim olgeta sin bilong yumi taim yumi tanim bel na putim yumi yet aninit long baptais.

APOSEL 2:38 i tok,

Nau Pita i tokim ol, Tanim bel, na kisim baptais, olgeta wan wan bilong yupela, long nem bilong Jisas Kraist bilong lusim ol sin, na yupela bai kisim presen bilong Holi Spirit.

Sapos God i save lusim sin, bilong wanem yu no inap? Tingim, God i no mekim sin. Em i no mekim ol asua. Tasol Em i tingim sait bilong yumi na em i tingim na skelim yumi wanem taim yumi mekim sin. Em i lusim rong bilong yumi. Sapos God, husat i no mekim wanpela sin na Em i no mekim wanpela asua, Em inap long lusim rong, ating em bai hatpela long yu, husat i mekim sin na ol asua, long lusim rong bilong mama bilong yu na papa bilong yu?

MATYU 6:14-15 i tok,
 
14 Long wanem, sapos yupela i lusim long ol man ol pasin bilong sakim lo bilong ol, Papa bilong yupela i stap long heven bai i lusim bilong yupela tu.
15 Tasol sapos yupela i no lusim long ol man ol pasin bilong sakim lo bilong ol, Papa bilong yupela tu bai i no inap lusim ol pasin bilong sakim lo bilong yupela.

Taim yu lusim rong, God bai lusim tu rong bilong yu. Tok bilong God inap klinim olgeta bel pait, olgeta pen na bikpela wari tru, na olgeta dispela samting i mekim bel bilong yu kamap doti.

JON 15:3 i tok,

Nau yupela i stap klin long dispela tok Mi bin toktok long yupela.

Ol dispela em i ol tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

JEMS 1:21 i tok,

Olsem na lusim i stap em yet olgeta pasin i doti tru na pasin nogut i planti tumas, na kisim dispela tok i kam long narapela hap wantaim pasin bilong stap isi, dispela em inap long kisim bek ol tewel bilong yupela.

Tingim olsem yumi no inap stap wantaim ol papamama bilong yumi long laip olgeta bilong yumi. Taim ol i dai pinis, em i long dispela taim yu bai luksave hamas yu laikim ol tru na hamas yu laikim ol long sait bilong yu. Na yu bai askim olsem yupela bin gat moa taim long stap wantaim.

Long sampela poin stret insait long laip bilong mi, mi bin gat laik tu olsem papamama bilong mi ken stap yet nabaut. Mi laikim tumas papamama bilong mi. Papa bilong mi em i bin dai long yia 2000, na mama bilong mi long 2003. Long ol dispela yia, mi bin gat planti samting tru bilong lukautim long stap bilong mi olsem lidaman bilong wanpela kongrigesen. Mi bin gat liklik taim bilong yusim long stap wantaim ol. Inap long nau, mi misim tupela wantaim, moa yet taim mi stap long ol narapela kantri. Insait long bel bilong mi, mi bin gat laik olsem ol i stap wantaim mi taim mi bin stap long Hongkong, Singgapo, Yunaited Stets na long ol narapela hap.


Yumi no gat pawa bilong tanim taim i go bek. Olsem na, em i gutpela olgeta olsem yumi yusim gut tru dispela taim ol papamama bilong yumi i stap yet wantaim yumi.

Yumi gat wanpela set bilong papamama tasol – dispela man na dispela meri husat God i bin yusim long kamapim yumi i kam insait long dispela graun. Mekim ol pilim laikim tru bilong yu. Taim yu mekim olsem em i no askim strong long yu yusim wanpela liklik toea. Yu inap soim laikim tru bilong yu long ol sapos yu wari na givim ona long ol olgeta taim. Na noken holim bel nogut bilong tingting long bekim pe nogut, tasol larim long stap long bel bilong yu dispela pilim bilong amamas na tingim dinau bilong yu long dispela laikim tru bilong ol i no gat pasin bilong askim long ol samting. Na tu, yu inap soim tu laikim tru bilong yu long ol taim yu askim ol long joinim yu long harim tok bilong God.


Em i gutpela long laikim tru papamama bilong yu. Em i wanpela tok strong bilong God. Yu mas klia tru tasol olsem laikim tru bilong yu long ol em bai no winim laikim tru bilong yu long God na Bikpela Jisas Kraist.


Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Prea Oltaim: Ol Kristen I No Lusim Pasin bilong Beten

January 19, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Baibel i skulim yumi long dispela stretpela taim, o ol taim, yumi mas prea. Long wanpela, yumi mas prea olgeta taim. God i bin tok strong long ol Kristen long prea san na nait.

1 TESALONAIKA 5:17 i tok,

No ken lusim pasin bilong beten.

Wanem mining bilong dispela strongpela tok? Olsem wanem yumi bai no lusim pasin bilong beten? Ating em i minim olsem yumi bai yusim olgeta taim bilong yumi long prea, na yumi bai no mekim moa ol narapela samting, olsem wokim wok bilong kisim mani, kain olsem?

Dispela em i olsem wanem 2 TIMOTI 1:3 i mekim em klia:

Mi tok tenkyu long God, husat mi bihainim i stat long ol tumbuna papa bilong mi wantaim mausbel i klin, long mi no bin lusim pasin bilong holim tingting long yu long ol beten bilong mi nait na san.

Yu no lusim pasin bilong beten em i minim long prea nait na san. Em i minim olsem, bipo yu go long bet, o taim yu kirap long moning bihain, o bipo yu stat long mekim dispela wanpela samting yu mas mekim long wanpela de stret, yu nid long prea pastaim. Sapos yu bin inap long pinisim olgeta dispela samting yu nid long pinisim, holim long tingting olsem yu bin inap long mekim em bikos God i bin helpim yu. Olsem na, em i stretpela tasol olsem yu prea long Em, tok tenkyu long Em, bipo yu go long slip.

Bikpela Jisas Kraist i bin strongim bel bilong ol aposel long prea oltaim, na Em i bin soim ol long wanpela tok piksa wanem samting ol strongpela prea tru bilong mekim oltaim inap mekim.

LUK 18:1-7 i tok,

1 Na Em i tokim ol long wanpela tok piksa long dispela as, long ol man i mas beten olgeta taim, na ol i no ken hap i dai,
2 I spik, I gat wanpela jas i stap long wanpela biktaun, husat i no pretim God, o tingim namba bilong man.
3 Na i gat wanpela meri man bilong em i dai pinis long dispela biktaun. Na meri i kam long em, i spik, Bekim pe nogut long helpim mi long birua bilong mi.
4 Na inap long liklik taim em i no gat laik. Tasol bihain long en em i toktok insait long em yet, Maski mi no pretim God, o tingim namba bilong man,
5 Yet bikos dispela dispela meri man bilong em i dai pinis i givim wari long mi, mi bai bekim pe nogut long helpim em, nogut taim em i kam long mi olgeta taim em i mekim mi pilim les tru.
6 Na Bikpela i tok, Harim wanem samting dispela jas i no stretpela i tok.
7 Na ating i yes long God bai bekim pe nogut bilong helpim ol lain Em makim bilong Em Yet, husat i singaut long Em san na nait, maski Em i karim hevi longpela taim wantaim ol?

Bikpela Jisas Kraist i bin stori long dispela tok piksa bilong soim ples klia long ol aposel olsem, sapos jas i no stretpela i bin tok yes long dispela askim wanpela wido i wok long mekim, moa olgeta God bai harim ol prea bilong lain manmeri bilong Em. Em i bin tok, “Na ating i yes long God bai bekim pe nogut bilong helpim ol lain Em makim bilong Em Yet, husat i singaut long Em san na nait, maski Em i karim hevi longpela taim wantaim ol?”

Em i wanpela tok tru i sanap strong insait long Baibel olsem ol Kristen prea san na nait.

Narapela long prea bipo na bihain long slip, i gat ol narapela taim tu yumi sapos long prea. Yumi mas prea tu bipo long kaikai.

1 TIMOTI 4:4-5 i tok,

4 Long wanem, olgeta wan wan animal bilong God em i gutpela, na man i no ken tok nogat long wanpela samting, sapos em i kisim dispela wantaim tok tenkyu.
5 Long wanem, dispela i kamap holi long tok bilong God na prea.

Nau, yumi inap kaikai tu ol dispela kaikai God i bin tambuim long ol Isrel long kaikai olsem pik mit, kain olsem. God i bin tambuim ol Isrel long kaikai planti samting tru, tasol long taim bilong ol Kristen bipo, Aposel Pol i bin skulim ol olsem, “olgeta wan wan animal bilong God em i gutpela, na man i no ken tok nogat long wanpela samting.”

Long taim bilong yumi, long taim bilong ol Kristen, God i no tambuim yumi moa long kaikai mit. Mi tingting planti tasol bilong wanem ol husat i save kaikai kumu tasol i tok nogat long kaikai mit na pis taim Bikpela Jisas Kraist, Em Yet, i bin kaikai pis wantaim ol aposel bilong Em taim Em i bin stap hia long dispela graun! Ol man bilong kaikai kumu tasol, i no ol tasol, tasol tu ol narapela lotu long taim bilong yumi i tambuim pasin bilong kaikai mit bilong bulmakau na pik. Tok bilong God i tok, yumi ken kaikai mit nau. Tasol, yumi mas prea bipo long kaikai. Askim God long blesim dispela kaikai yu laik kaikai na klostu olgeta samting yu bai daunim.

Yumi nid tu long prea long ol taim yumi pilim bikpela hevi, taim yumi kisim taim stret na yumi no gat wanpela hap bilong go long en, taim planti hevi tru i givim wari long yumi na yumi no save moa long wanem samting yumi bai mekim. Ol dispela em i ol dispela taim yumi nidim helpim bilong God. Ol dispela em i ol dispela taim yumi nid long prea.

FILIPAI 4:6-7 i tok,

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Long dispela laip, yumi gat ol wari bilong yumi yet. Yumi wari long sait bilong planti samting tru – ol hevi, ol taim hevi, ol sik, ol samting long sait bilong mani, i go. Tasol tok bilong God em i givim bel isi tru na strongim bilip tru. Yumi no nid long wari long sait bilong wanpela samting tasol long prea na autim askim wantaim givim tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela. Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long Kraist Jisas.

Olsem na, olgeta wan wan taim ol hevi na ol wari i bagarapim bel bilong yumi oltaim, prea long God. Na sapos yu wanpela wokboi bilong God, yu nid long prea long wanpela taim i inap, long olgeta kain taim. Oltaim yu mas prea.

GOD I KEN BLESIM YU!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

God i Save Traim Ol Wok Manmeri bilong Em

January 12, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Ol test na ol traim i kam long God. God i save traim o testim ol wok manmeri bilong Em long ol as tingting i gutpela tru.

LO 13:3 i tok,

Yu no ken harim ol tok bilong dispela profet o dispela wanpela i driman ol driman. Long wanem God BIKPELA bilong yupela i traim yupela long save olsem, yupela i laikim tru God BIKPELA bilong yupela long olgeta hap bilong bel bilong yupela na long olgeta hap bilong tewel bilong yupela.

Ol test na ol traim i stap olsem wanpela skel bilong God long lukim sapos yu sanap strong long bilip tru bilong yu, sapos yu stap strong yet, na sapos yu laikim Em tru wantaim bel olgeta bilong yu na wantaim sol olgeta bilong yu. Na taim God i pruvim yu olsem pinis, yu bai kamap inap long wanpela pe i bikpela moa olgeta.

Sapos yumi bai skelim wantaim, em i olsem tasol taim sumatin i go long skul we wanpela tisa i givim pastaim ol sumatin bilong em wanpela toktok i inap tru long het tok bilong em. Bihain, em i givim ol wanpela test o exam bilong painimaut sapos ol i tingim na sapos ol i klia long wanem samting em i bin lainim ol. Na kaikai bilong dispela test bai stap olsem skel bilong tisa bilong givim ol ol dispela mak ol i inap long en.

Dispela samting stret em i tru wantaim God. Em i skulim ol tok bilong Em long yumi, na bihain long dispela, Em bai traim yumi sapos yumi klia na sapos yumi bihainim ol skul tok bilong Em. Em bai traim yumi sapos bilip bilong yumi i no inap surik yet namel long ol taim nogut na ol salens tu. Sapos yumi abrusim traim bilong Em, orait yumi bai winim bilip bilong Em.

Bilip i no isi long kisim. Em i sampela samting yu mas wokim wok long en. Ating em i olsem, insait long wanpela hauslain tu, ol bosman bilong haus i no putim bilip hariap long wokboi bilong ol, a? Wokboi mas pruvim pastaim long ol bosman bilong em olsem ol inap putim bilip long em, olsem em i no wanpela man bilong stilim man o wanpela stilman. Bikos sapos ol bai putim bilip long em hariap long sait bilong haus bilong ol na ol pikinini bilong ol em i gat bikpela sans long givim hevi long ol, taim ol i no pruvim yet sapos ol inap putim bilip long em. Tasol taim ol i pruvim pinis olsem dispela wokboi em i man husat ol inap bilip long en na em i man bilong bihainim tok, bihain em i winim bilip bilong ol bosman bilong em.

God tu, Em Yet, i save traim ol man. Em i save painimaut ol tingting bilong ol bel na ol tingting bilong ol bilong lukim sapos ol i stap trupela na ol man Em inap bilip long ol, o nogat.

JEREMAIA 17:9-10 i tok,

9 Bel i pulap long pasin giaman antap moa long olgeta samting, na nogut olgeta. Husat i ken save long en?
10 Mi BIKPELA i painimaut tru long bel, Mi traim stia bilong bel, yes, bilong givim long olgeta wan wan man bilong bihainim ol pasin bilong em, na bilong bihainim kaikai bilong ol wok bilong em.

Na taim Em i painimaut olsem yu stap man Em inap bilip long en, man i stap inap long winim bilip bilong En, na yu no gat wanpela tingting nogut, Em bai stap wantaim yu.

1 PITA 1:6-7 i tok,

6 We yupela i wokim bikpela amamas tru insait long en, maski long liklik taim nau, sapos i gat nid, yupela i stap insait long hevi long ol planti kain kain traim.
7 Inap long traim bilong bilip tru bilong yupela, samting i stap dia tumas moa long dispela gol i dai olgeta, maski God i traim dispela wantaim paia, Em i ken lukim i go inap long biknem na ona na glori taim Jisas Kraist i kamap ples klia.

Olsem Aposel Pita i tok, maski ol test na ol traim ken givim bel hevi long yumi, tasol, yumi noken wari tumas maski sapos ol i wok long kam gen o wanpela bihain long narapela bikos, sapos yumi inap long winim olgeta bilong ol dispela, yumi gat hap long pasin bilong karim pen bilong Bikpela bilong yumi na yumi bai kamap inap long ona na glory taim Jisas Kraist i kamap ples klia.

God i save traim na testim yumi bilong lukim dip bilong bilip bilong yumi. Em i gat laik long lukim sapos yumi bai sanap strong taim yumi wokim wok long Em na bihainim tok bilong Em. Na taim yumi abrusim ol test bilong Em em bai minim kisim bek bilong yumi.

Sapos ol sumatin husat i wok long pasim olgeta taim olgeta dispela test na exam ol tisa bilong ol i givim ol i inap long graduate. Long sait bilong yumi olsem ol wok manmeri bilong God, sapos yumi bai inap long abrusim ol dispela traim God i givim yumi, sapos yumi bai inap long pruvim long Em olsem yumi gat bilip tru na yumi gat pasin bilong bihainim ol tok bilong Em, na sapos yumi bai inap long soim Em olsem yumi laikim Em tru wantaim bel olgeta bilong yumi na wantaim sol olgeta bilong yumi, orait yumi bai kamap inap long kisim kisim bek bilong sol bilong yumi.

1 PITA 1:8-9 i tok,

8 Husat, taim yupela i no lukim, yupela i laikim tru. Long husat, maski nau yupela i no lukim Em, yet yupela bilip, yupela i wokim amamas tru wantaim amamas tru i winim toktok na i pulap long glori.
9 Na yupela i kisim pinis bilong bilip tru bilong yupela, yes, kisim bek bilong ol tewel bilong yupela.

Bihain long dispela taim yumi winim pait bilong abrusim ol traim na ol test, yumi bai kisim dispela as tingting olgeta bilong bilip tru bilong yumi, dispela em i kisim bek bilong sol bilong yumi. Long dispela as em i bikpela samting tru olsem yumi wokim wok long dispela ol test na ol traim i kam long ol laip bilong yumi long pasin i bihainim Baibel.

Orait, wanem taim yumi go bungim ol hatpela samting i kamap, wanem taim yu bungim ol traim, dispela gutpela samting olgeta yu mas mekim em i prea. Noken belhat. Noken wari tumas. Prea tasol.

Em i samting nogut tasol olsem i gat ol man husat, taim ol i pesim ol test na ol traim, ol i kamap wail na ol man bilong pasin pait. Na ol i no kolim God, tasol ol i tanim i go long dring alkahol na drag. Sapos dispela bai kamap pasin bilong yu, yu bai no inap abrusim traim. Na sapos yu fel long abrusim traim, kaikai bilong em i olsem, yu bai no kamap inap long kisim wanpela pe.

Tasol sapos yu gat laik long God i givim pe long yu, yu nid long abrusim ol test na ol traim bilong Em. Noken lus tingting, pe bilong Em em i kisim bek bilong sol bilong yu.

GOD I KEN BLESIM YUMI OLGETA!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

‘Samting Hait long Sait bilong Ol Yia bilong Jisas Kraist i Lus’ Yumi Stretim Pinis

January 05, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Sampela lain i tok em i luk olsem i gat sampela ol samting i lus insait long dispela stori Baibel i soim ples klia long sait bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol i tok olsem, wanem samting tasol Baibel i bin stori long en em i dispela taim mama karim Em na dispela taim Em i autim tok pinis, tasol ol i no bin stori gut long ol samting i bin kamap bihain long taim mama karim Em inap long dispela taim bipo long stat bilong ministri bilong Em.

Na bikos long ol dispela samting ol i tok olsem i lus, sampela ol pasta i bin wokim ol dispela kranki stori i tok olsem long ol dispela taim Kraist i no bin stap long Isrel. Ol i bin tok olsem Em i bin go long India na stadim yoga long hap, na bihain long dispela, Em i bin go bek long Isrel.

Tru tru, dispela em i wanpela bikpela giaman! I no gat wanpela taim Kraist i bin lusim Isrel. Mama i bin karim Em long hap. Em i bin go bikpela long hap. Em i bin autim tok long hap. Em i bin dai long hap. Na Em i bin kirap bek long hap. Dispela em i stori olgeta bilong Bikpela Jisas Kraist. Baibel i no bin lusim wanpela hap bilong taim insait long stori bilong laip bilong Kraist, na i no gat wanpela taim Em i bin lusim Isrel.

Stat long de mama karim Em inap long Em i gat 12-pela krismas, Jisas Kraist i bin stap insait long Nasaret wantaim foster (husat ol man i luksave olsem papamama bilong Em) papamama bilong Em.


LUK 2:41-51 i tok,

41 Nau papamama bilong Em i go long Jerusalem olgeta wan wan yia long bikpela kaikai bilong pasova. 
42 Na taim Em i gat twelpela krismas, ol i go antap long Jerusalem i bihainim kastam bilong dispela bikpela kaikai.
43 Na taim ol i bin inapim ol de pinis, taim ol i go bek, dispela Pikinini Jisas i stap bek yet long Jerusalem. Na Josep na mama bilong Em i no save long dispela.
44 Tasol tupela, taim ol i ting olsem Em i bin stap wantaim lain bilong ol, i go wanpela de wokabaut. Na ol i painim Em namel long ol kandre bilong ol na ol man ol i save long ol.
45 Na taim tupela i no lukim Em, ol i tanim i go bek gen long Jerusalem, na painim Em.
46 Na em i kamap olsem, long bihain long tripela de ol i painim Em pinis insait long tempel, taim Em i sindaun namel long ol dokta bilong lo, taim Em i harim ol, na askim ol ol askim wantaim.
47 Na olgeta husat i harim Em i kirap nogut long save na ol bekim bilong Em.
48 Na taim ol i lukim Em, ol i kirap nogut tru. Na mama bilong Em i tokim Em, Pikinini Man, bilong wanem Yu bin mekim olsem long mipela? Lukim, papa bilong Yu na mi i bin painim Yu wantaim bel i pilim hevi.
49 Na Em i tokim tupela, Em i olsem wanem long yutupela i bin painim Mi? Ating i yes long yupela i save long Mi mas stap nabaut long wok bilong Papa bilong Mi?
50 Na ol i no save gut long dispela toktok Em i tokim ol.
51 Na Em i go daun wantaim ol, na kam long Nasaret, na stap aninit long ol. Tasol mama bilong Em i holimpas olgeta dispela toktok insait long bel bilong em.

Baibel i tokim yumi olsem olgeta wan wan yia, Josep na Maria i bin go long Jerusalem bilong amamasim Pasova. God i bin tok strong long ol Ju long amamasim em bilong tingim dispela taim God i bin mekim ol i go lusim wok slev insait long Isip bilong dispela taim ol i bin pilim kisim bek na bel isi bilong God.

Dispela hap tok “passover" long Inglis, o pascha o paz long ol narapela tok ples, em i minim bel isi. Yumi mas tingim olsem long dispela nait bipo long ol Isrel i bin lusim hap graun bilong Isip, ensel bilong kilim i dai i bin kam long olgeta wan wan hauslain bilong ol Isip na olgeta namba wan pikinini bilong ol i bin dai. Tasol, em i no bin go insait long hauslain bilong ol Isrel. Tasol, em i bin wokabaut i go abrusim ol tasol. Olsem na, i no gat wanpela namel long ol i bin dai.

Pasova i minim bel isi. Taim i bin gat bikpela krai tru long olgeta Isip bikos long dispela dai bilong olgeta namba wan pikinini bilong ol, i bin gat bel isi insait long ol haus bilong ol Isrel bikos ensel bilong dai o ensel bilong kilim i dai i bin wokabaut i go abrusim ol.

Dispela em i dispela samting bilong kamap God i bin tok strong long ol Ju long amamasim olgeta wan wan yia. Na long 12-pela yia, Kraist i bin stap oltaim wantaim foster papamama bilong Em olgeta wan wan taim ol i bin go long Jerusalem bilong amamasim em.

Taim Kraist i bin gat 12-pela krismas, i gat wanpela samting i bin kamap. Josep na Maria i bin go long Jerusalem bilong amamasim Pasova, na taim ol i bin go bek long Nasaret ol i no bin luksave wantu olsem Jisas husat i gat 12-pela krismas i no stap wantaim ol. Long dispela taim olgeta ol i bin ting olsem Em i stap wantaim ol kandre na ol poro bilong ol. Taim ol i bin painimaut olsem Em i no stap wantaim ol, ol i go bek long Jerusalem na painim Em tripela de inap long ol i lukim olsem Em i stap long tempel.

Taim Maria i bin lukim Em, em i bin tokim Em, “Pikinini Man, bilong wanem Yu bin mekim olsem long mipela? Lukim, papa bilong Yu na mi i bin painim Yu wantaim bel i pilim hevi.” Bikpela Jisas Kraist i bin bekim, “Em i olsem wanem long yutupela i bin painim Mi? Ating i yes long yupela i save long Mi mas stap nabaut long wok bilong Papa bilong Mi?” Maria na Josep i no bin klia long Kraist i toktok long wanem samting tasol ves 51 i tok, “Na Em i go daun wantaim ol, na kam long Nasaret…” Dispela i minim olsem Em i bin joinim ol i go bek long Nasaret.


Em i long Nasaret we Jisas Kraist i bin go bikpela.

LUK 4:16 i tok,

Na Em i kam long Nasaret, we papamama i bin lukautim Em inap long Em i bikpela. Na, olsem em i kastam bilong Em, Em i go insait long sinagog long de sabat, na sanap bilong rit. Na Em i bin kam long Nasaret, we ol i bin lukautim Em inap long Em i bikpela pinis. Na, olsem pasin bilong Em, Em i bin go long sinagog long de sabat, na sanap bilong rit.

Ating ol bai no kolim Kraist wanpela man Nasaret sapos Em i no bin go bikpela long hap. Taim Em i bin kamap wangpela yangpela man, Kraist i bin wok long mekim wanem?

MAK 6:3 i tok,

Ating i yes long dispela em i kamda, pikinini man bilong Maria, brata bilong Jems, na Joses, na bilong Juda, na Saimon? Na ating i yes long ol susa bilong Em i stap hia wantaim yumi? Na bel bilong ol i bagarap long Em.

Kraist i bin stat pinis long autim tok. Ol i bin kolim Em dispela kamda bikos Em i bin kisim dispela naispela wok na kain wok bilong foster papa bilong Em Josep, husat em i wanpela kamda. Dispela ves i toktok tu long Em olsem pikinini man bilong Maria bikos taim Em i wok long autim tok pinis, Josep i dai pinis.

LUK 3:23 i tok,

Na Jisas Em Yet i stat long stap klostu olsem 30 krismas, taim (olsem ol i ting) Em i pikinini man bilong Josep, husat i pikinini man bilong Hilai,

Bikpela Jisas Kraist Em i bin gat 30-pela krismas nabaut taim Em i bin stat long autim tok. Dispela i minim olsem stat long taim Em i gat 12-pela krismas inap long Em i gat 30-pela krismas nabaut Kraist i bin stap long Nasaret.

Ol Ju i bin save olsem Em i pikinini man bilong Josep, wanpela kamda. Na bikos Em i stap pikinini man bilong wanpela kamda, ol i bin save tu olsem Em i no bin skul liklik. Long dispela as ol i bin kirap nogut long pasin i gutpela moa olgeta bilong Em taim ol i bin harim Em autim tok.

JON 7:15 i tok,

Na ol Ju i tingting planti, i spik, Dispela Man i save long ol leta olsem wanem, taim Em i no bin lainim?

Ol i bin save olsem Em i no gat lainim bikos ol i bin witnesim laip bilong Em, stat long taim Em i yangpela inap long taim olsem Em i wok long autim tok pinis. Long dispela as em i kranki tru long bilip olsem Em i bin lusim Isrel na go long India, na stap long dispela hap long 18-pela yia, bikos i gat ol man husat i bin witnesim klostu olgeta laip bilong Em.


Baibel em i stap inap tru long stori bilong en. I no gat wanpela taim Kraist i bin lusim Isrel. Em i bin stap long dispela hap. Em i bin wokim wok kamda long dispela hap (long Nasaret). Em i bin autim tok long dispela hap. Bihain long autim tok, ol i bin nilim Em long diwai kros. Taim Em i bin dai, Em i bin kirap bek bihain long tripela de. Em i bin stap wantaim ol aposel na skulim ol long 40-pela de na 40-pela nait. Bihain long 40-pela de, ol aposel i bin witnesim Em i go antap long heven. Dispela em i stori olgeta bilong Kraist. I no gat wanpela samting i lus.

APOSEL 1:21-22 i tok,

21 Olsem na bilong ol dispela man husat i bin wokabaut wantaim yumi olgeta taim long Bikpela Jisas i go insait na ausait namel long yumi,
22 I stat long baptais bilong Jon, i go inap long dispela de stret long God i kisim Em i lusim yumi i go antap, yumi mas makim wanpela bilong stap witnes wantaim yumi long kirap bek bilong Em.

Luk i bin gat gutpela save i inap tru long sait bilong olgeta samting i bin kamap, na i no gat wanpela taim em i bin toktok insait long buk bilong em olsem long wanpela taim stret Bikpela Jisas Kraist i no bin stap long Isrel o olsem Em i bin stap long narapela hap.

LUK 1:1-3 i tok,

1 Bikos planti i bin kisim wok long han bilong ol long putim klia long lain wanpela tokaut long ol dispela samting, dispela, tru tumas, ol man i bilip namel long yumi,
2 Yes, olsem ol i givim ol long yumi, husat long stat em ol witnes i lukim long ai, na ol wokman bilong tok bilong God,
3 Em i luk olsem i gutpela long ai bilong mi tu, taim mi bin gat save i inap tru long olgeta samting i kam long pastaim tru, long raitim long yu long lain, Tiofilas i gutpela olgeta moa,

Luk, olsem wanpela evanselis, i bin painimaut gut olgeta olgeta samting stat long pastaim tru. Long dispela as stori bilong em long sait bilong stori bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist em i inap tru na olgeta samting i stap insait long em, taim em i bihainim stretpela lain bilong taim bilong kamap bilong ol.

Gutnius bilong Em i bin stat wantaim toktok bilong em inap long ol man i save long Seint Jon dispela Baptist husat, long taim bilong em, em i dispela wan husat i bin toktok inap long ol man i save long Kraist. Na bihain em i bin toktok long sait bilong dispela taim mama karim Kraist na mama karim Em we, wantaim dispela mun na yia mama karim Em. 

Em i bin stori gut tu olsem wanem, long 12-pela yia, Kraist i bin joinim foster famili bilong Em taim ol i bin go long Jerusalem olgeta wan wan yia bilong tingim na amamasim Pasova, na tu, olsem wanem Em i bin wok olsem wanpela kamda. Na taim Em i bin gat 30-pela krismas, Em i bin kisim baptais long Jon dispela Baptist, na bihain, Em i bin stat long autim tok, i go. Na las olgeta, dai, kirap bek na taim bilong go antap long heven bilong Em. Em i minim olsem, wanem samting Luk i bin stori long en em i wanpela stori i inap tru long sait bilong laip bilong Kraist. I no gat wanpela samting i lus.

God i ken blesim yu!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: