I No Gat Rot Olgeta long Kraist bin Wokim Katolik Sios!

June 26, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Olsem wanem Kraist bin wokim Katolik Sios wantaim olgeta bilip bilong em ol bin abusim wantaim ol giaman, ol tumbuna stori, ol driman samting bilong Maria ol i kolim we em bin kamap na i go na givim ol skul long ol, na pasin bilong lotuim piksa bilong giaman god i bin stat wantaim ol tingting bilong man ol bin wokim long wanpela lain we Maria stap namelman na God i stap wanpela man yu no inap kamap o save long en? Taim yumi yusim Baibel olsem bipo, yumi ken stat wantaim Pita taim em toktok, bikos Katolik Sios wanpela maunten bilong ol stori long sait bilong Pita olsem namba wan Pop bilong ol.

MATYU 16:16-18
16 Na Saimon Pita i bekim na tok, Yu stap dispela Kraist, Pikinini Man bilong God i stap laip.
17 Na Jisas i bekim na tokim em, Blesing i stap long yu, Saimon Ba-jona. Long wanem, bodi na blut i no bin mekim dispela kamap ples klia long yu, tasol Papa bilong Mi husat i stap long heven.
18 Na Mi tokim yu tu, Long yu stap Pita, na antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi. Na ol dua bilong banis bilong hel bai i no inap winim pait birua long en.

Ol dispela em i ol samting i no isi insait long ol ves i stap antap, wanpela sumatin bilong Baibel husat i save lukaut gut, bai em i skelim ol. Taim Pita bin tok, “Yu stap dispela Kraist, Pikinini Man bilong God i stap laip,” em i wanpela samting Papa bin soim ples klia. Man i toktok husat i tok, “yu stap Pita, na antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi” em i Bikpela Jisas Kraist. Insait long ol dispela ves i stap ol tok tru bilong Baibel bilong bipo bipo tru! Yumi ken skelim.

Long taim bilong Adam yet bipo, God bin toksave pastaim long Misaia o Kraist bai kam.

JENESIS 3:15
Na Mi bai putim pasin birua namel long yu na meri, na namel long pikinini kaikai bilong yu na pikinini kaikai bilong em. Dispela bai bagarapim het bilong yu, na yu bai bagarapim lek bilong em.

God bin toksave pastaim gen long dispela long taim bilong Moses,

LO 18:18
Bai Mi kirapim wanpela profet bilong ol i kam long namel long ol brata bilong ol wankain olsem yu. Na bai Mi putim ol tok bilong Mi long maus bilong em. Na em bai tokim ol long olgeta samting Mi givim em strongpela tok long em.

Bilong givim pastaim kaikai bilong tingting long ol man bilong ritim, bai yumi painimaut long dispela bihain, dispela Profet insait long tok bilong Lo 18:18, we tru tru em i Jisas Kraist, bai Em toktok long ol tok bilong Papa yet (“ol tok bilong Mi long maus bilong Em”). Taim Kraist bin tok, “antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi,” em i “Sios bilong God” na i no sios bilong Em yet – i no sios bilong Kraist olsem ol narapela i lukim.) Em i mas klia olsem Papa Em i dispela Man bilong wokim na i no Pikinini Man! Nambawan as tingting i olsem. Kraist Em i hap bilong Sios taim Em i stap as ston bilong em!

Long taim bilong Bikpela Jisas Kraist, ol Ju husat i no bin klia, Bikpela Jisas bin hatim ol long ol i no klia long sait bilong “ol mak bilong mak bilong ol taim.”

MATYU 16:1-4
1 Ol Farisi tu wantaim ol Sadyusi i kam, na taim ol i traim Em ol i askim Em long Em i ken soim ol wanpela mak i kam long heven.
2 Em i bekim na tokim ol, Taim em i apinun tru, yupela i tok, Em bai stap gutpela taim. Long wanem, skai i retpela.
3 Na long moning, Em bai stap taim nogut tude. Long wanem, skai i retpela na ol klaut i kam daun tru. O yupela ol man bilong tupela maus, yupela i ken kamap klia tru long pes bilong skai. Tasol ating yupela i no ken kamap klia tru long ol mak bilong ol taim?
4 Lain tumbuna i nogut tru na i pulap long pasin bilong bagarapim marit long pamuk pasin i painim i bihainim wanpela mak. Na God bai i no inap givim wanpela mak long en, mak bilong profet Jonas tasol. Na Em i lusim ol, na lusim dispela hap.

Toktok i olsem: Dispela man husat i mekim ol samting i no klia long namel bilong ol Israel, Em i dispela Kraist o Mesaia?

As tingting bilong ol long askim long wanpela mak, em i olsem ol save olsem, taim Em kam, Mesaia bai inapim ol tok profet long sait bilong En, tasol bikos ol no save long rait holi, ol no bin inap kisim save ol i nidim long klia tru long husat tru Em i dispela Kraist! Tasol, i gat liklik lain husat bin yusim skelim bilong Baibel na kamapim wanpela tingting bilong tok profet long Jisas Em i dispela Kraist. I bihainim tok profet na skul bilong laip, dispela meri insait long dispela tripela ves, i soim ples klia skelim bilong en olsem dispela man em bin pesim Em i Kraist.

JON 4:19,25,29
19 Meri i tokim Em, Bikman, mi kisim save long Yu stap wanpela profet.
25 Meri i tokim Em, Mi save long Mesaias i kam, husat ol i kolim Kraist. Taim Em i kam, Em bai tokim mipela long olgeta samting.
29 Kam, lukim wanpela man, husat i tokim mi long olgeta samting mi mekim bipo. Ating i yes long dispela em i Kraist?

Tasol i gat ol toktok long sait sait yumi nid long stretim pastaim. Jisas, pikinini man bilong Maria, em i Kraist, a? Ol dispela toktok i go i kam namel long ol, ol i stap daunbilo, ol i ken helpim yumi long klia tru long ol toktok bilong ol manmeri taim ol i kirap taim ol i bin lukim Jisas na wanem ol tingting bilong ol long em – i go yet long dispela tingting olsem Jisas Em i dispela Kraist. Dispela taim, em i Filip husat Jisas i bin askim long bihainim Em. (Ating i yes long pasin bilong tok strong bilong bihainim wanpela man em i save kamap planti taim wantaim ol man nating?) Bihain, Filip i tokim Nataniel long wanem samting ol i bin lukim, i mekim toktok i wankain olsem toktok bilong dispela meri husat i bin painim Jisas long wanpela wel. Nataniel i traim Jisas.

JON 1:43-49
43 Long de bihain Jisas i gat laik long go insait long Galili, na Em i painim pinis Filip, na tokim em, Bihainim Mi.
44 Nau Filip em i bilong Betsaida, biktaun bilong Andru na Pita.
45 Filip i painim pinis Nataniel, na tokim em, Mipela i bin painim Em pinis, bilong husat Moses long lo, na ol profet, i bin rait, Jisas bilong Nasaret, pikinini man bilong Josef.
46 Na Nataniel i tokim em, Ating i ken gat wanpela gutpela samting i ken kam ausait long Nasaret? Filip i tokim em, Kam na lukim.
47 Jisas i lukim Nataniel i kam long Em, na toktok long sait bilong em, Lukim wanpela man Isrel tru, insait long husat i no gat gris tingting!
48 Nataniel i tokim em, Yu save long mi long we? Jisas i bekim na tokim em, Bipo long Filip i singautim yu, taim yu stap aninit long diwai fik, Mi lukim yu.
49 Nataniel i bekim na tokim Em, Rabai, Yu stap Pikinini Man bilong God. Yu stap King bilong Israel.

Dispela em i wanpela taim Jisas i bin soim olsem Em i gat kain save i no stap insait long ol man nating. Em inap tokaut long pasin bilong ol man husat Em i stap wantaim. Nataniel i bin kirap nogut long Jisas inap skelim em olsem “i no gat gris tingting” o i stap bel i tru na i no gat giaman. “Wanem taim yu bin klia long mi?” o “Yumi lukim wanpela narapela pinis, o?” em i soim yet olsem Jisas inap long lukim ol samting bipo long ol i kamap. Nataniel i bin sindaun aninit long wanpela diwai fik. Filip i bin singautim em long soim Jisas na Nataniel i bin sanap long go lukim Kraist. Bipo long Nataniel i bin sanap long go long Jisas, Jisas i bin lukim dispela hap we Nataniel i bin stap long en, na moa long dispela. Em i bin save long Nataniel i bilong wanem kantri na wanem kain pasin bilong em!

I gat ol wok bilong pruvim olsem Mesaia i kam pinis. Bai Em i kam wantaim ol wok i winim tingting.

MATYU 11:3-6
3 Na tupela i tokim Em, Ating Yu Em husat i mas kam, o mipela i mas painim narapela?
4 Jisas i bekim na tokim tupela, Go na soim Jon gen ol dispela samting, dispela yupela i harim na lukim.
5 Ol aipas i kisim strong bilong lukluk, na ol lek nogut i wokabaut, ol lepraman i kamap klin, na ol iapas i harim, ol daiman i kirap bek, na ol rabisman i gat ol man i autim gutnius long ol.
6 Na blesing i stap long em, husat man bel bilong em bai i no inap bagarap long Mi.

Bai Em i kam long tripela (3) narapela narapela hap, olsem Betlehem bilong Judia, Isip na Nasaret. Ol sapta insait long Maika na Matyu i poinim long ol.

MAIKA 5:2
Tasol yu, Betlehem Efrata, maski yu stap liklik namel long ol tausen bilong Juda, yet ausait long yu bai em i kam ausait i kam long Mi husat i mas stap hetman bilong Isrel, husat ol wokabaut i go ausait bilong em em i bin bilong bipo, bilong oltaim oltaim bipo.

MATYU 2:1
Nau taim mama i karim Jisas long Betlehem bilong Judia long ol de bilong king Herot, lukim, i gat ol saveman i kam long hap is i kam long Jerusalem,

MATYU 2:13-15
13 Na taim ol i go pinis, lukim, ensel bilong Bikpela i kamap ples klia long Josep long wanpela driman, i spik, Kirap, na kisim dispela yangpela pikinini na mama bilong Em, na ranawe i go long Isip, na yu stap long dispela hap inap long mi bringim yu tok. Long wanem, Herot bai painim dispela yangpela Pikinini bilong bagarapim Em olgeta.
14 Taim em i kirap, em i kisim dispela yangpela pikinini na mama bilong Em long nait, na go long Isip.
15 Na ol i stap long dispela hap inap long dai bilong Herot. Inap long em i ken kamap pinis, dispela long profet i toktok long sait bilong Bikpela, i spik, Ausait long Isip Mi bin singautim Pikinini Man bilong Mi.

MATYU 2:19-23
19 Tasol taim Herot i dai pinis, lukim, wanpela ensel bilong Bikpela i kamap ples klia long wanpela driman long Josep long Isip,
20 I spik, Kirap, na kisim dispela yangpela Pikinini na mama bilong Em, na go insait long hap graun bilong Isrel. Long wanem, ol i dai pinis husat i painim laip bilong dispela yangpela Pikinini.
21 Na em i kirap, na kisim dispela yangpela Pikinini na mama bilong Em, na kam insait long hap graun bilong Isrel.
22 Tasol taim em i harim long Akeleas i bin bosim kingdom long Judia bilong kisim ples bilong papa bilong em Herot, em i pret long go long dispela hap. Tasol, taim God i tok lukaut long em long driman, em i tanim i go long sait i go insait long ol hap bilong Galili.
23 Na em i kam na stap long wanpela biktaun ol i kolim Nasaret. Inap long em i ken kamap pinis, dispela toktok i kam long ol profet, Ol bai kolim Em wanpela Man Nasaret.

Dispela taim em i taim God i bin makim na ol Ju sapos long klia long en olsem taim bilong kam bilong Mesaia. Tasol ol i no bin klia.

DANYEL 9:24-26
24 God i makim seventi wik long ol manmeri bilong yu na long biktaun i holi bilong yu, long pinisim dispela pasin bilong kalapim lo, na long pinisim ol sin, na long mekim pe bilong daunim belhat long ol sin nogut, na long bringim i kam stretpela pasin i stap oltaim oltaim, na long pasim gut dispela samting olsem driman na tok profet, na long putim wel long dispela wanpela i Holi olgeta.
25 Olsem na save na save gut, long taim strongpela tok i go ausait long stretim gen na wokim Jerusalem i go long dispela Mesaia i Hetman bai stap sevenpela wik, na 62 wik. Ol bai wokim rot gen, na banis tu. Dispela bai kamap yet insait long ol taim i pulap long trabel.
26 Na bihain long 62 wik Mesaia bai dai pinis, tasol i no bilong helpim Em yet. Na ol manmeri bilong hetman husat bai kam, bai i bagarapim dispela biktaun na ples holi, na pinis bilong dispela bai i kam olsem wanpela wara tait, na i go long pinis bilong dispela bikpela pait ol bagarap i gat mak long em bai i stap.

Olgeta histori i redi pinis, i no tingim namba bilong wanpela man na i stap long rait – insait long Baibel o ausait long em – ol i poinim i go long dispela pikinini man bilong Maria husat i bin stap laip antap long dispela graun 2,000 yia bipo olsem MESAIA! Jisas Kraist i bin stap insait long taim bilong stap bilong dispela fopela kingdom, tok profet insait long buk bilong Danyel i toktok long en, em i Kingdom Rom.

Yumi tanim lukluk i go long dispela taim we wanpela king i bin gat bikpela nid long wanpela man bilong kamapim ples klia mining bilong driman bilong em – wanpela driman i no narakain tasol, tasol tu em i toktok long samting nogut bai kamap na king i wari tumas.

Insait long Sapta 2 insait long buk bilong Danyel, king Nebukatnesar i driman long wanpela piksa wantaim ol hap bilong bodi ol i bin wokim long kain kain samting bilong wokim, olsem (1) het gol, (2) bros na tupela han, ol i silva, (3) bel na antap bilong tupela lek, ol i bras, na (4) tupela lek i ain wantaim tupela fut i ain na hap strongpela graun.

DANYEL 2:32-35
32 Het bilong dispela piksa god em i gol i klin tru, na bros na ol han bilong em i silva, na bel na bikpela hap bilong tupela lek bilong em i bras.
33 Tupela lek bilong em i ain, na tupela fut bilong em i hap ain na hap strongpela graun.
34 Yu bin lukuk i go inap long taim wanpela ston ol i no bin katim long ol han i bin kamaut. Em i bin paitim strong tupela fut bilong dispela piksa god i ain na strongpela graun, na ston i brukim ol i go long planti hap.
35 Long dispela taim ain, na strongpela graun, na bras, na silva, na gol ol i bin bruk i go long planti hap wantaim, na ol i kamap olsem pipia bilong wit i save kamap taim man i paitim wit long plua long taim bilong biksan. Na win i karim ol i go longwe, inap long i no gat wanpela ples bilong ol. Na dispela ston husat i bin paitim dispela piksa god, em i bin kamap wanpela bikpela maunten, na pulapim olgeta hap bilong dispela graun.

Danyel, em i stap kalabus long dispela taim, em i kamapim ples klia mining bilong ol dispela hap bilong bodi olsem fopela kingdom (ves 37-42). Nebukatnesar, king Babilon, em i dispela het gol. Bros na ol han i silva, ol i soim olsem bihain long Nebukatnesar, wanpela kingdom i no strong wankain olsem bilong em yet, bai i kamap. Bel na ol antap bilong lek i bras, ol i poinim i go long wanpela namba tri kingdom, bai em i bosim olgeta hap bilong dispela graun. Tupela lek ain wantaim tupela fut i ain na strongpela graun, em i wanpela namba foa kingdom, em i strongpela olsem ain.

DANYEL 2:36-41
36 Dispela driman i olsem, na bai mipela i tokaut long as tingting bilong em long pes bilong king.
37 Yu, O king, em i wanpela king bilong ol king. Long wanem God bilong heven i bin givim long yu wanpela kingdom, na pawa, na strong, na glori.
38 Na long wanem hap ol pikinini bilong ol man i sindaun i stap, na ol animal bilong ples kunai na ol pisin bilong heven Em i bin givim olgeta i go long han bilong yu, na Em i bin putim yu i stap hetman bilong olgeta bilong ol. Yu stap dispela het bilong gol.
39 Na bihain long yu bai narapela kingdom i sanap husat i daunbilo long yu, na narapela namba tri kingdom i bilong bras, na em bai mekim wok king long olgeta hap bilong dispela graun.
40 Na strong bilong dispela namba foa kingdom bai i stap olsem ain, long wanem olsem ain i save brukim i go long planti hap na winim olgeta samting. Na olsem ain i save brukim dispela olgeta samting, em tu bai i brukim i go long planti hap na bagarapim.
41 Na olsem yu bin lukim tupela fut na ol pinga bilong fut, em i hap bilong strongpela graun, na em i hap bilong ain, dispela kingdom bai i bruk. Tasol insait long em bai i stap strong bilong ain, olsem yu bin lukim ain i abusim wantaim ol strongpela graun i malumalu liklik.

Tasol tupela fut na ol pinga bilong lek, wanpela hap bilong ol em i retpela graun bilong ol man bilong wokim sospen na narapela hap em i ain. Dispela i soim olsem bai em i stap wanpela kingdom i bruk – dispela namba foa kingdom.

DANYEL 2:42
Na olsem ol pinga bilong fut i bin i stap hap bilong ain, na hap bilong strongpela graun, olsem tasol kingdom bai i gat hap i strong, na hap i bruk.

Dispela namba foa kingdom, tok profet i bin toktok long em pastaim olsem “bai ol i abusim ol yet wantaim ol pikinini bilong ol man. Tasol bai ol i no pas wanpela wantaim narapela, yes olsem ain i no ken abusim strongpela graun.” Bilong wanem?  

DANYEL 2:43
Na olsem yu bin lukim ain i abusim wantaim ol strongpela graun i malumalu liklik, bai ol i abusim ol yet wantaim ol pikinini bilong ol man. Tasol bai ol i no pas wanpela wantaim narapela, yes olsem ain i no ken abusim strongpela graun.

Kingdom bilong Kraist em tu i redi pinis – wanpela bilong brukim olgeta dispela ol kingdom bilong ol man – wantaim dispela namba foa kingdom.

DANYEL 2:44 
Na long ol de bilong ol dispela king bai God bilong heven i sanapim wanpela kingdom, na i no gat wanpela taim bai em i bagarap. Na kingdom i no inap stap samting bilong ol arapela manmeri, tasol em bai brukim i go long planti hap na bagarapim olgeta dispela olgeta kingdom, na em bai sanap oltaim oltaim.

Namba foa kingdom em i Kingdom Rom, olsem piksa bilong dispela kingdom bai i kamap Sios Katolik! Yumi ken go yet moa.

Insait long Danyel 7 olsem sapot long Danyel 2, Danyel i kisim ol samting olsem driman bilong fopela animal i kam ausait long solwara, na tu wanpela samting olsem driman bilong “wanpela i olsem Pikinini Man bilong Man” i kam antap long Bipo Tru bilong Ol De.

Dispela taim ol i lukluk klostu moa long namba foa kingdom. Em i wanpela animal i gat tenpela kom. Luksave long ol hap tok olsem, “namba foa animal,” “kom i gat ol ai, na wanpela maus i tok long ol bikpela samting,” “dispela wanpela kom i mekim bikpela pait wantaim ol seint,” na “inap long taim Bipo Tru bilong ol de i kam.” Olsem na dispela namba foa animal, em i wanpela kingdom, bai em i gat taim bilong bikpela pawa na glori inap long dispela “Bipo Tru bilong ol de” i pasim em. Dispela em i Kraist.

DANYEL 7:19-22
19 Long dispela taim mi laik save long ol tok tru long dispela namba foa animal, em i narakain tru long olgeta arapela. Em i givim pret moa yet, na tit bilong em i stap ain, na ol nil bilong lek bilong em i bras. Em i kaikai long pinisim, na brukim i go long planti hap, na krungutim strong ol samting i stap yet long ol lek bilong em.
20 Na long tenpela kom i stap long het bilong em, na long dispela arapela kom i kamap, na long pes bilong em tripela kom i pundaun, yes dispela kom i gat ol ai, na wanpela maus i tok long ol bikpela samting, na lukluk bilong em i strong moa long ol poroman bilong em.
21 Mi lukluk, na dispela wanpela kom i mekim bikpela pait wantaim ol seint, na em i wok long winim ol.
22 I go inap long taim Bipo Tru bilong ol de i kam, na wanpela i givim kot long ol seint bilong dispela wanpela i Antap olgeta. Na taim bilong ol seint i mas holimpas dispela kingdom i kamp pinis.


Bai em i go yet. Yupela ken wetim na bai yupela kam long save long trupela sios bilong Baibel.

Mi kam long yupela wantaim bel i tru,

Brada Eli

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: