God i Luksave i No long Olgeta Kain Baptais

July 26, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Olsem wanpela man bilong autim tok, ol manmeri i kam long olgeta kain pasin bilong laip i kam long mi long askim ol askim, ol dispela i gat namba tru long kisim bek bilong ol. Maski sampela taim ol i askim wankain ol askim, mi no bin tait wanpela taim long givim ol ol bekim bilong bihainim Baibel moa yet taim mi lukim olsem ol i painim tru tok tru. Mi pilim olsem mi gat dispela wok tru long sait bilong gutpela pasin long bekim ol wantaim dispela hop olsem, long wok namelman bilong Holi Spirit, tingting bilong ol bai klia.

Olsem rait i stap pinis insait long 1 PITA 3:15,

Tasol mekim God Bikpela i stap holi insait long ol bel bilong yupela. Na stap redi oltaim bilong givim wanpela bekim long olgeta wan wan man husat i askim yupela long as bilong dispela hop i stap insait long yupela wantaim pasin bilong stap isi na pret,

Wanpela bilong ol askim ol man save i askim planti taim olgeta, em i long sait bilong baptais. Ol laik long painimaut stret sapos i gat nid yet long ol long kisim baptais gen sapos ol i laik long kamap ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, taim ol i tingim ol i bin kisim baptais pinis insait long ol olpela lotu bilong ol.

Long dispela askim, bekim bilong mi i no gat giaman i olsem, sapos yu bin kisim baptais long wanpela kain pasin i no bihainim wanem samting Baibel i skulim, orait, dispela baptais i minim samting nating.

MAK 7:7 i tok,

Tasol ol i lotuim Mi nating, taim ol i skulim ol man long ol tok strong bilong ol man na tok em ol skul bilong God.

Sapos wanem samting yu bin kisim long taim bipo em i ol skul tok na ol tok strong bilong ol man tasol, olgeta samting yu mekim long nem bilong pasin lotu, na tu lotu bilong yu long God, em i stap samting nating.

Mi laik tok gen, sapos yu bin kamap wanpela man husat ol man bilong autim tok i giaman i bin paulim na yu bin kamap wanpela man bilong bihainim ol skul tok, ol tok strong na ol doktrin bilong ol man, wok bilong kisim bek i antap olgeta tu, olsem long lotuim Man husat i kamapim yumi long nating, dispela bai kamap samting nating.

TAITAS 1:14 i tok,

Ol i no ken givim ia long ol giaman stori nating bilong ol Ju, na ol tok strong bilong ol man, husat i tanim na lusim tok tru.

Dispela hap tok "kisim baptais gen" em i inap tru tasol taim yu kisim baptais tru. Sapos namba wan baptais yu bin kisim em i dispela kain baptais God i luksave long en, orait yumi inap tok olsem dispela bai kamap wanpela baptais gen, o long kisim baptais gen.

Tasol, sapos wanem samting yu bin kisim, em i sampela samting i stap samting nating o i no gat namba, em i no bihainim gutpela tingting na toktok tu long yusim "long kisim baptais gen" bikos yu no bin kisim baptais tru yet wanpela taim. Sapos yu bin kisim baptais insait long wanpela sios i save skulim ol doktrin na ol tok strong bilong ol man, God i no luksave long baptais bilong yu.

Moa yet, EFESAS 4:4-5 i tok,

4 I gat wanpela bodi, na wanpela Spirit, yes, olsem God i singautim yupela long wanpela hop bilong singaut bilong yupela,
5 Wanpela Bikpela, wanpela bilip tru, wanpela baptais,

Yu mas lukim dispela pasin bilong Aposel Pol long toktok strong long ol samting. Em i yusim yusim gen "wanpela". I gat wanpela bodi, na wanpela Spirit. Dispela bodi i wanpela em i sios.

KOLOSI 1:18 i tok,

Na Em i het bilong bodi, sios...

Yumi klia tru olsem dispela bodi Efesas 4:4 i toktok long en em i sios. I gat wanpela bodi na wanpela spirit. Wanem wanpela spirit? Wanpela spirit i givim laip long bodi bikos olsem JEMS i tok, "Bodi i no gat spirit i dai pinis." (Jems 2:26) Em i samting nating. Long wankain pasin dispela bilip i no gat wok i dai pinis tu.

"Olsem God i singautim yupela long wanpela hop bilong singaut bilong yupela." (Efe. 4:4) I gat wanpela baptais tasol, i gat wanpela trupela bodi tasol, o sios, na i gat wanpela trupela baptais tasol. Dispela hap tok "trupela" yu no inap long painim insait long ves tasol olgeta dispela samting Aposel Pol i kolim wan wan, ol i ol trupela samting long sait bilong kisim bek. Wanpela bodi, wanpela spirit, wanpela hop, wanpela Bikpela, wanpela bilip tru, wanpela baptais - ol olgeta i stap insait long dispela bodi, o sios. Olsem na, baptais i stap insait long dispela bodi.

1 KORIN 12:13 i tok,

Long wanem, long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais insait long wanpela bodi, sapos yumi stap ol Ju o ol man i no Ju, sapos yumi stap slevman o friman. Na God i bin mekim yumi olgeta long dring insait long wanpela Spirit.

Dispela em i tokaut bilong Aposel Pol long ol Kristen bilong fes handet yia. Olgeta samting i stap insait long bodi. Olgeta samting long sait bilong kisim bek na lotu i stap insait long dispela bodi, dispela em i trupela sios bilong Baibel. Nau, sapos yu bin kisim baptais ausait long dispela bodi, mi tok stret long yu, baptais bilong yu em i samting nating.

Yumi no inap yusim dispela hap tok kisim baptais gen bikos, tru tru, yu no bin kisim baptais yet. Em i no orait long tok olsem yu bai kisim baptais gen bikos yu no bin kisim tru trupela baptais yet.

Long toktok bilong bihainim Baibel, sapos yu bin kisim wanpela baptais insait long wanpela rong banis, o i kam long wanpela rong sios, baptais bilong yu em i samting nating. Olsem, tru yu no bin kisim wanpela samting.

Olgeta taim yumi mas bihainim strongpela pasin bilong Baibel. Yumi no ken tingting ausait long ol hap arere bilong Rait Holi, tasol olgeta taim yumi mas stap insait long ol hap arere bilong em. Na bilong bihainim Rait Holi, trupela baptais i wanpela, na em i stap insait long bodi, dispela em i Sios bilong God.

Tru tru, nem bilong sios tu i soim ples klia tok tru. Olsem wanem yu inap long kisim trupela baptais sapos, kain olsem, nem bilong sios bilong yu em i Seventh Day Adventist Church? Trupela sios bilong Baibel i gat nem bilong bihainim papa bilong em. Trupela sios bilong Baibel i bilong God olsem na long dispela as em i gat nem Sios bilong God. Em i rong long kolim em long narapela nem bikos i gat   wanpela doktrin insait long Baibel olsem yu mas kolim trupela sios bilong bihainim nem bilong papa bilong em, husat i no narapela, em i God.

Mi tok gen, trupela baptais i stap insait long Sios bilong God, i no insait long olgeta narapela. Olsem na, baptais ausait long Sios bilong God em i samting nating. Em i samting nating. Em i no stretpela. God i no luksave long em.

 Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Stat long Hap Is i Go long Hap Wes

July 24, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela bilong ol lain husat i save ritim dispela blogsait husat i gat wari, em i bin askim, “Ating i gat wanpela tok profet insait long Baibel long sait bilong Filipins, o?” Wantu em i kam bek long tingting bilong mi, olsem sampela taim long 1980 nabaut, wanpela man bilong sutim tok i birua long mi long provins Pampangga we mi bin autim tok olgeta wan wan nait, em i bin askim, “Yu inap long ritim Filipins insait long Baibel, o?” Na bihain wanpela longpela toktok i bin kamap long sait bilong wanem samting yu no inap long ritim insait long Baibel. Kain olsem, maski nem “pait bin” i no stap insait long Baibel, ampalaya long tok ples Tagalog, as tru na being stret bilong dispela kain kumu i stap insait long Baibel. Mi bai ritim long yu long buk bilong Jenesis 1:11- 12,29

“Na God i bin tok, Larim dispela graun i kamapim gras, sayor i karim pikinini kaikai, na prut diwai i karim prut i bihainim kain bilong en, husat pikinini kaikai bilong en i stap insait long em yet, antap long dispela graun. Na em i bin kamap olsem. Na dispela graun i bin kamapim gras, na sayor i karim pikinini kaikai i bihainim kain bilong en, na diwai i karim prut, husat pikinini kaikai bilong en i stap insait long em yet. Na God i bin luksave long dispela em i gutpela. Na God i bin tok, Lukim, Mi bin givim yutupela olgeta wan wan sayor i save karim pikinini kaikai, dispela i stap antap long pes bilong dispela graun olgeta, na olgeta wan wan diwai, insait long husat i gat pikinini bilong diwai i karim pikinini kaikai. Long yutupela dispela bai stap bilong kaikai.”

Em i klia insait long ves olsem God i bin kamapim long nating olgeta wan wan sayor bilong kaikai. “Olgeta wan wan sayor.” Olgeta wan wan sayor i minim olgeta wan wan diwai samting na olgeta wan wan kumu i bihainim kain bilong en. Mi laik long yu lukim dispela hap tok “i bihainim kain bilong en” na “i karim pikinini kaikai.” Pait bin i stap aninit long dispela kain. Eksodas 12:8 i pruvim dispela.

“Na ol bai kaikai dispela mit long dispela nait. Ol i mas kukim long paia na kaikai dispela wantaim bret i no gat yis na ol sayor i gat pait.”

Taim God i bin tok strong long ol Israel long mekim Pasova, God i bin givim strongpela skul long ol long kaikai pikinini sipsip bilong Pasova wantaim ol kumu i pait na no gat tupela tingting olsem pait bin i pait. Olsem na em i no minim olsem, sapos wanpela nem stret i no stap long rait bilong Baibel, em i no stap insait long Baibel. Tru tru, Baibel em i glas bilong lukluk long em yumi ken skelim o lukim ol samting i stap stat long taim bilong kamapim long nating. Ol samting i pinis olgeta tu ol yu ken painim insait long Baibel. Kain olsem, ol dainoso, maski ol i pinis olgeta nau, ol i stap long rait bilong Baibel. Ol i pinis olgeta nau, tasol ol i stap insait long Baibel. Wankain samting i tru wantaim Filipins. Ferdinand Magelan i bin painimaut em long 16 Mas 1521, na i givim nem long em bilong givim biknem long King Filip Sekan bilong Spein, sampela taim long yia 1543. Olsem na em i bin gat nem “Las Islas Filipinas” o Ol Ailan bilong Filipins.

I gat ol bikpela kantri long dispela graun nau, ol i stap, we nem bilong ol i no stap insait long Baibel. I gat wanpela tok bilong givim tingting long kantri bilong Saipras, maski dispela hap tok “Saipras” i no stap long rait bilong Baibel. Baibel i kolim em olsem “Chittim”, tasol hap tok Saipras i no stap insait long Baibel. Amerika, Gret Briten o Yunaitet Kingdom i no stap tu long wanpela hap bilong Baibel. I gat ol tok profet insait long Baibel, ol i no kolim nem. Olsem na, em i stretpela olsem yumi no inap painim ol dispela nem insait long Baibel.

Las buk bilong Baibel Jon i bin raitim long las hap bilong fes handet yia bilong taim bilong yumi. Ol buk bilong Olpela Kontrak na ol profet ol i bin raitim i kam olgeta long 1,300 yia bipo long Kraist. Olsem na wanpela nem, dispela ol bin givim long wanpela kantri stret long yia 1500 nabaut tasol bilong taim bilong yumi, yu no inap long painim insait long Baibel na em i stretpela. Tasol em i no minim olsem, bikos yu no inap ritim nem bilong wanpela kantri stret insait long Baibel, dispela kantri i no stap insait long tok profet bilong Baibel – olsem long sait bilong kantri bilong mi, Filipins.

Wanem samting tru i kamap, dispela i bihainim laik bilong God, em i stap insait long Baibel. Mi bilip long dispela autim tok bilong trupela sios i kamap insait long Filipins, em i stap insait long Baibel. Yumi ken ritim i kam long ol tok profet bilong rait holi. I gat wanpela tok profet insait long buk bilong Malakai 1:11, em i tok -

“Long wanem, i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju. Na insait long olgeta wan wan ples ol bai ofaim insens long nem bilong Mi, na wanpela ofa i klin. Long wanem, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol haiden, BIKPELA bilong ol ami i tok.”

Dispela i stap ples klia insait long dispela tok profet namel long ol haiden o ol man i no Ju. Dispela hap tok “ol man i no Ju” i minim “ausait long Israel”. Bilong mekim klia long sait bilong dispela, yumi ken ritim Efesas 2:11-12:

“Olsem na holim tingting, long taim yupela i stap long taim bipo ol man i no Ju long bodi, husat ol husat ol i kolim Lain Bilong Katim Skin long bodi ol i wokim long ol han i kolim Lain Bilong i No Katim Skin, Bikos long dispela taim yupela i no gat Kraist, taim yupela i
stap ol ausait man long kantri bilong Isrel, na ol ausait man long ol kontrak bilong promis, taim yupela i no gat hop, na yupela i no gat God long dispela graun,”

Olgeta kantri ausait long Israel, dispela em i namba wan kantri aninit long God, ol i gat nem olsem ol man i no Ju. Na olsem Baibel i tok, insait long tok profet bilong buk bilong Malakai, nem bilong Bikpela God bilong Israel bai stap bikpela namel long ol haiden o ol man i no Ju. Na dispela i stat long hap sankamap.

Mi laik long pulim ol man husat i gat bikpela save long Baibel long lukluk gut tru. Hap sankamap i stap long rait hia em i no hap is bilong Jerusalem tasol em i hap is we sankamap i save stat. Yumi save olsem san i save kamap long hap bilong Hap Is Longwe na dispela em i we kantri bilong mi stap long en. Filipins i stap long Hap Is Longwe na i no long hap is klostu. Sapos yumi bai tingim toktok bilong tok profet insait long Malaki, em i stap namel long ol man i no Ju. Olsem na, em i no stap long Hap Is Namel o insait long hap is klostu we lotu Kristen i bin kamap pastaim tasol em i stap insait long narapela hap is, dispela i narakain long hap is klostu we ol i bin autim tok long lotu Kristen pastaim, dispela hap is klostu. Olsem na, i gat narapela hap is na dispela hap is klia tru mekim klia i stap insait long Baibel olsem dispela hap is, i stat long we san i save kamap. Olsem tok profet i tok, “…stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju.” Bilong wanem? Em i bikos ol bai ofaim insens i go long nem bilong Bikpela God bilong Israel. Insens insait long ves i no toktok long insens long bodi sait. Em i stap insait long buk bilong Revelesen 5:8 -


“Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.”

Insens em i piksa bilong ol beten bilong ol seint. Olsem na bai i gat lain manmeri insait long hap is, ol bai ofaim ol beten long God na God bai luksave long ol beten bilong ol. Ol dispela i lain manmeri bilong God insait long hap is. Long sait bilong dispela, i gat arapela tok profet insait long buk bilong Sekaraia 8:7 -


“BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Lukim, Mi bai kisim bek ol manmeri bilong Mi long hap bilong hap is, na long hap bilong hap wes.”

Olsem na, bai i gat lain manmeri bilong God insait long hap is. Tasol, yumi noken givim baksait long dispela i gat rot long kamap, olsem taim yumi yusim hap tok “hap is”, em ken minim Siapan bikos em tu i stap insait long hap is. Tru tru, em i gat nem olsem “Hap bilong San i Kamap”

Em ken minim tu Indonisia. Em ken minim tu Filipins na ol narapela kantri insait long Hap Is Longwe tasol wanem samting i pulim lukluk insait long tok profet, olsem em i toktok long ol manmeri i save beten i go long God bilong Israel. I no gat wanpela taim insait long stori bilong Siapan o ol narapela kantri insait long Hap Is Longwe olsem nem bilong Bikpela God bilong Israel, God bilong Ebraham, Aisak na Jekop i bin kisim biknem namel long ol man i no Ju o ol haiden insait long Siapan.

Bikpela hap bilong ol kantri long hap is i gat lotu bilong ol yet. Kain olsem, lotu Budist i gat biknem tru insait long Siapan na ol narapela lotu bilong hap is. Ol i no bilip long Bikpela God bilong Israel. Tasol insait long Filipins, em i dispela wanpela kantri tasol insait long Esia husat i bilip long Baibel na i luksave long Baibel olsem buk i gat namba long bilip bilong ol. Na insait long Filipins, mi bilip, i stap inapim bilong dispela tok profet olsem bai i gat wanpela lain manmeri bilong God na ol dispela manmeri bai ofaim insens o ol beten long Bikpela God bilong Israel. Tasol olsem wanem yumi ken save long ol i lain manmeri bilong God na olsem wanem bai ol kamap lain manmeri bilong God? Em bin tok, “Mi bai kisim bek lain manmeri bilong Mi long hap bilong hap is…”

Bipo lain manmeri bilong God inap long kamap, God mas yusim sampela man long autim tok tru. Insait long buk bilong Aposel 15:14 -


“Simion i bin tokaut long God i bin go lukim ol man i no Ju pastaim olsem wanem, bilong kisim ausait long ol wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em.”

Simion bin stori long wanem rot pastaim God i bin go lukim ol man i no Ju bilong kisim ausait long ol wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em. Olsem na God bai go lukim ol man i no Ju, bilong kisim ausait long ol man i no Ju wanpela lain manmeri bilong nem bilong Em. Na olsem wanem dispela inap long kamap? Olsem wanem bai dispela i kamap? Baibel gen insait long buk bilong Aposel 9:15 i gat dispela toktok -

“Tasol Bikpela i tokim em, Go long rot bilong yu. Long wanem, em i wanpela man Mi makim long Mi, bilong karim nem bilong Mi long ai bilong ol man i no Ju, na ol king, na ol pikinini bilong Isrel.”

Dispela ves i toktok long man olsem Aposel Pol. Inap long wanpela lain manmeri bilong God i kamap, bai i gat wanpela man husat God i makim olsem Aposel Pol. Pol i bin kisim namba long God, pastaim, insait long taim bilong ol Kristen, long kamap man i go pas bilong lotu Kristen namel long ol man i no Ju. “em i wanpela man Mi makim long Mi, bilong karim nem bilong Mi long ai bilong ol man i no Ju…” em i tok insait long tok profet. Na Aposel bin inapim dispela. Taim em i bin autim tok, em bin tok insait long buk bilong Aposel 13:46-47 olsem -

“Nau Pol na Barnabas i wok long kamap ol man i no pret, na tok, Em i gat nid long mipela i mas toktok long tok bilong God long yupela pastaim. Tasol taim yumi luksave long yupela i putim dispela longwe long yupela, na jasim olsem yupela yet i no gat namba inap long kisim laip i stap gut oltaim oltaim, harim, mipela i tanim i go long ol man i no Ju. Long wanem, Bikpela i bin tok strong long mipela olsem, i spik, Mi bin putim Yu bilong stap wanpela lait long ol man i no Ju, inap long Yu ken stap samting bilong kisim bek i go inap long las hap bilong dispela graun.”

Em i klia insait long ves olsem Pol bin tokim ol Israel, husat i bin givim baksait long autim tok bilong em, olsem bai em i go long ol man i no Ju. “…i gat nid long mipela i mas toktok long tok bilong God long yupela pastaim. Tasol taim yumi luksave long yupela i putim dispela longwe long yupela, na jasim olsem yupela yet i no gat namba inap long kisim laip i stap gut oltaim oltaim, harim, mipela i tanim i go long ol man i no Ju…” Bilong wanem? Bikos dispela em i as tru bilong tok profet (insait long ves 47) “Long wanem, Bikpela i bin tok strong long mipela olsem (insait long tok profet)…” Em i stap insait long tok profet bilong Aisea i spik “Mi bin putim Yu bilong stap wanpela lait long ol man i no Ju, inap long Yu ken stap samting bilong kisim bek i go inap long las hap bilong dispela graun.” Olsem na namba wan taim ol i bin autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel long ol man i no Ju, Aposel Pol em i man husat God bin makim. Tasol yumi ken tingim olsem ol man i no Ju husat Aposel Pol i toktok long en, ol i no dispela ol man i no Ju i stap long Hap Is Longwe bikos em i no bin autim tok long Hap Is Longwe. Ol man i no Ju, long husat God bin salim Aposel Pol, em i ol man i no Ju long ol hap arere nabaut bilong Graun Holi na i go olgeta long kantri Gris, ol man i no Ju insait long dispela hap kingdom bilong Rom i bosim. Tasol tok profet bilong Malakai i toktok long ol man i no Ju stret husat i stap long hap is. Olsem na, long dispela tok profet stret, em i no Aposel Pol husat bai kamap man husat God i yusim long bungim lain manmeri bilong Em long dispela hap stret bilong dispela graun. Bai i gat narapela man olsem Pol husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel i bikpela long hap is. Na dispela hap is, dispela hap sankamap, i narakain long Jerusalem o long Graun Holi, dispela i stap long Hap Is Namel.

Nau, i gat kain man wankain olsem Aposel Pol long hap is husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel, a? I gat wanpela tok profet, dispela i toktok long yumi long sait bilong being bilong em, na i gat wanpela tok profet, dispela i toktok long yumi long wanem taim dispela man bilong God o man husat God i yusim wankain olsem Aposel Pol husat bai autim tok long nem bilong Bikpela God bilong Israel long hap is, a? Yes, mas i gat insait long Baibel bikos olsem mi bin tok bipo, oltaim i gat inapim bilong tok tru bilong God i stap insait long rait holi pinis, moa yet insait long ol tok profet.

I gat planti tru ol man bilong autim tok long hap is husat i tok olsem ol yet dispela man husat God i yusim long autim tok tru. Wanpela bilong ol i gat biknem tru long Hap Is Longwe, em i wanpela man Koriya, nem bilong em Sun Myung Moon. Narapela em i wanpela man Filipins, nem bilong em Felix Manalo husat i skulim olsem em i dispela ensel i go antap long hap is insait long buk bilong Revelesen Sapta 7. Narapela yet em i wanpela man Filipins, nem bilong em Salvador Payawal, husat bin autim tok olsem kam bek gen bilong Bikpela Jisas Kraist long dispela graun bai kamap long 1 Jenueri 2001, 12:01 belo biknait. Na yes, insait long Filipins, Brada Soriano tu i stap. Husat namel long ol dispela, husat i tok olsem ol yet i ol man husat God i yusim long kamapim lain manmeri bilong God long Hap Is Longwe, em i trupela mausman bilong God? Yumi ken putim lukluk gen long tok profet insait long hap is. I no gat tupela tingting olsem em i bihainim Baibel, olsem, bilong bihainim tok profet, bai i gat lain manmeri bilong God long hap bilong hap is. Dispela hap is i stap long rait em i no Hap Is Klostu. Em i toktok stret long narapela hap is. Na yumi bin lukim dispela bipo, em i ken kamap long Hap Is Longwe. Tasol, yumi ken lukim husat man God bai yusim long autim tok long glory bilong nem bilong Em namel long ol man i no Ju o lain manmeri bilong God long hap is o long Hap Is Longwe. Insait long buk bilong Aisea 24:15 em i tok -

“Olsem na yupela mas givim glori long BIKPELA long hap sankamap, yes long nem bilong BIKPELA na God bilong Isrel long ol ailan bilong solwara.”

Mi gat laik long yupela lukim wanem samting ves i toktok long en. Tok profet i toktok long lain manmeri i givim glory long nem bilong Bikpela God bilong Israel long ol ailan bilong solwara long hap sankamap. Yupela lukim hap tok Aisea bin yusim “ol ailan bilong solwara long hap sankamap?” Olsem na, dispela kantri em i toktok long en, em i gat planti ol ailan na ol i ol ailan bilong solwara. Ol skel bilong dispela kantri ol i kolim Ol Ailan bilong Filipins o bihain Filipins em i fit tumas. Bai i gat lain manmeri (i kam long we? Insait long ol dispela ailan??) i givim glori long nem bilong God bilong Israel. Dispela em i wanpela tok profet long sait bilong em, tru tumas em i gat samting long sait bilong Malakai 1:11, dispela yumi bin yusim bipo. Nau, olsem wanem bai ol dispela manmeri givim glory? Wanem samting bai stiaim ol long givim glori long nem bilong Bikpela God bilong Israel long hap is? I gat narapela tok profet yet insait long buk bilong Jeremaia. Tasol bipo yumi ritim kain tok profet olsem, yumi ken painimaut long Jeremaia i wanem kain profet. Insait long buk bilong Jeremaia 1:5 Bikpela bin tok -

“Bipo Mi wokim yu long bel bilong mama Mi save long yu. Na bipo yu kam ausait long bel Mi mekim yu kamap holi, na Mi makim yu wanpela profet bilong ol kantri.”

God i bin makim em wanpela profet bilong ol kantri. Em minim, tok profet bilong Jeremaia i no toktok long kantri bilong Israel tasol tu ol narapela kantri. Na tru tumas em i ken kamap olsem Filipins em i wanpela hap bilong tok profet bilong buk bilong Jeremaia. Insait long Jeremaia 30:19-22,24 -


“Na ausait long ol bai kam nek bilong tok tenkyu na nek bilong ol lain husat i wokim amamas. Na Mi bai mekim ol i kamap planti moa, na ol bai i no inap stap liklik lain. Mi tu bai givim glori long ol, na ol bai i no inap stap liklik. Ol pikinini bilong ol tu bai stap olsem bipo, na bung bilong ol lain manmeri bilong ol bai kamap strong long ai bilong Mi, na Mi bai wokim mekim save long olgeta husat i givim hevi long ol. Na stiaman bilong ol bai kam long ol yet, na nambawan gavman bilong ol bai kam ausait long namel bilong ol. Na Mi bai mekim em long kam klostu, na em bai wok long kam klostu long Mi. Long wanem, husat em i dispela husat i kirapim bel bilong em long kam klostu long Mi, BIKPELA i tok? Na yupela bai stap ol manmeri bilong Mi, na Mi bai stap God bilong yupela. Strongpela belhat bilong BIKPELA bai i no inap kam, inap long Em i bin mekim dispela, na inap long Em i bin wokim wok long as tingting bilong bel bilong Em. Long ol de bihain yupela bai tingim na skelim dispela.”

Dispela tok profet i tok olsem bai i gat lain manmeri bilong God long ol las de. Yu mas tingim dispela samting tru insait long tok profet – olsem ol i lain manmeri bilong God long taim bilong pinis o long ol de bihain. Ausait long dispela lain manmeri bai kam pasin bilong givim biknem na givim tenkyu i go long Bikpela God bilong Israel. Tasol yu mas lukim tu olsem insait long ol dispela ves yumi kolim, ol i stap liklik. Tasol, pawa bilong God bai no lukim ol stap liklik olgeta taim bikos Em bin tok, “Mi bai mekim ol i kamap planti moa…,” i minim olsem, ol bai stat liklik lain. “Mi tu bai givim glori long ol, na ol bai i no inap stap liklik…,” i minim olsem, taim ol i kamap ol bai stap liklik lain na ol bai stap liklik. Ausait long ol bai kam givim tenkyu na nek bilong ol husat i wokim amamas bilong givim glori long nem bilong Bikpela God bilong Israel. Olsem wanem dispela bai stat? Insait long tok profet tu, em i tok olsem ausait long ol bai kam nambawan gavman bilong ol o lidaman bilong ol na ol hetman bilong ol bai kam long ol yet. Wanpela lidaman o nambanwan gavman, i kam long namel bilong ol, bai i kam. Olsem na bai i gat wanpela man husat God i yusim olsem Aposel Pol husat bai stiaim ol long kamap lain manmeri bilong God. Lidaman bilong ol bai kam long ol. Wanpela samting tru bilong mekim ol man i kirap nogut, Brada Eli Soriano i no bin kam long narapela lotu lain. Mama karim em, taim papamama bilong em i kamap ol memba bilong Sios bilong God pinis na ol i stap liklik. Taim Brada Nicolas Perez i dai, Brada Eli Soriano i bin kisim wok bilong bosim Sios bilong God, long dispela taim em i stap liklik tru.

Nogut ol man bilong sutim tok i birua long mipela bai tok, “Orait, olsem na, em i no Soriano husat bin stat long autim tok. Em i Nicolas Perez.” Em i tru, na mipela bai no tok nogat long dispela, tasol tok profet i klia – em i no Perez husat God bai luksave long en olsem lidaman. Em i wankain olsem Jon bilong Baptais tasol husat bin autim tok long stat bilong lotu Kristen. Em i no bin kamap lidaman tasol em i man bilong tok i go pas. God i bin yusim Nicolas Perez long statim autim tok tasol em i no dispela lidaman husat i sapos long stiaim lain manmeri bikos em i bin kam long narapela lotu lain. Wankain tumas olsem Manalo, husat tu i tok olsem em yet inapim bilong dispela tok profet. Long dispela, Manalo, em i no inap long inapim, bikos em i bin wanpela Katolik na em i bin kamap wanpela memba bilong planti tru ol lotu lain bipo em i bin kamapim Sios bilong Kraist (Iglesia ni Cristo o Church of Christ, of Manalo) bihain olgeta insait long Filipins. Em i wankain tumas olsem dispela man Koriya husat mama bin karim insait long wanpela pasin lotu bilong hap is. Tasol, mama i bin karim Brada Soriano insait long Sios bilong God. Papamama bilong em i kamap ol memba pinis bipo mama bin karim em. Dispela i inapim tok profet bilong Jeremaia, dispela i tok “Na stiaman bilong ol bai kam long ol yet, na nambawan gavman bilong ol bai kam ausait long namel bilong ol. Na Mi bai mekim em long kam klostu, na em bai wok long kam klostu long Mi. Long wanem, husat em i dispela husat i kirapim bel bilong em long kam klostu long Mi, BIKPELA i tok?” Na dispela bai kamap long ol de bihain o long taim bilong pinis.

Arapela long tok profet bilong Jeremaia, i gat narapela tok profet, dispela yu ken yusim insait long Baibel long toktok long kain man olsem Brada Eli Soriano, a? Insait long buk bilong Revelesen 1:3 em i tok -

“Blesing i stap long em husat i ritim, na ol husat i harim ol toktok bilong dispela tok profet, na holimpas ol dispela samting, dispela em i raitim insait long en. Long wanem, taim em i klostu.”

Long taim bilong pinis, klostu long taim Bikpela Jisas Kraist i kam, i gat narapela tok profet insait long buk bilong tok profet Revelesen olsem bai i gat wanpela man husat bai ritim Baibel. I gat ol lain husat bai harim ol tok bilong tok profet bilong Baibel taim em i ritim long ol, ol manmeri bai harim na ol bai inapim ol samting i stap pinis long rait bilong tok profet. Mi bilip wantaim bel olgeta bilong mi olsem dispela i bin kamap inap long dispela oganaisesen i bin stat long hap is, dispela nau planti man i kolim olsem Sios bilong God Intenesenel. Em i kain man olsem Brada Soriano husat God bin yusim long mekim ol manmeri long ol ailan bilong solwara long hap is long harim dispela tok tru. Tru tru, Brada Soriano i gat biknem stat long hap antap i go daun long hap daunbilo bilong ol ailan bilong Filipins bikos long autim tok bilong em, dispela em i wok long mekim long 40-pela yia bilong laip bilong em.

Nau, Brada Soriano i stap long hap wes. Yet, sapos God bai larim, em i redi long God yusim em long ol lain bilong hap wes bikos tok profet i tok, sapos yumi bai go bek long Malakai 1:11 -


“Long wanem, i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol man i no Ju. Na insait long olgeta wan wan ples ol bai ofaim insens long nem bilong Mi, na wanpela ofa i klin. Long wanem, nem bilong Mi bai stap bikpela namel long ol haiden, BIKPELA bilong ol ami i tok.”

Em i tok olsem “i stat long hap sankamap, yes, i go inap long hap san i go daun”, i minim long hap wes, em i samting God i makim pinis long kamap bihain na pasin bilong bilip tru, ol dispela i bin bringim Brada Soriano i kam long hap is i go long hap wes. Inap long yupela save, nau em i wok long autim tok long hap wes bilong mekim ol kantri i lukim tok profet olsem God Bikpela bin tok olsem stat long hap bilong hap sankamap i go long hap san i go daun, o i kam long hap is i go long hap wes, “Mi bai kisim bek lain manmeri bilong Mi long hap bilong hap is na long hap bilong hap wes.” Mi bilip long strongpela wok bilong ol tok bilong God. Mi bilip long ol pawa bilong tok bilong God. Dispela olgeta bai kamap tru. Na mi redi long kamap wanpela liklik man husat God i yusim bilong dispela tok profet!

Olsem na helpim mi, God. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Wanem Taim Baptais i No Stretpela na i No Trupela?

July 20, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela man husat bin kisim baptais long wara long lotu bilong en bipo, em i nidim long go insait long baptais long wara gen sapos em i laik long kamap wanpela memba bilong Sios bilong God Intenesenel, a?

Pastaim tru, yumi ken tingim tokaut bilong Bikpela Jisas Kraist insait long Mak 7:7, dispela i tok,

Tasol ol i lotuim Mi nating, taim ol i skulim ol man long ol tok strong bilong ol man na tok em ol skul bilong God.

Em i stap ples klia tru, moa yet long dispela taim, olsem i gat ol lotu lain husat i no skulim ol tok strong bilong God stret olgeta. Tasol, ol i skulim ol tok strong bilong ol man. Dispela i olsem maski Rait Holi i givim strongpela tok lukaut olsem yumi noken skruim o rausim wanpela samting long wanem samting God i toktok long en na wanem samting Em i laik long inapim.

PROVEP 30:5-6 i tok,

5 Olgeta wan wan tok bilong God em i klin. Em i plang long ol husat i putim bilip bilong ol long Em.
6 Yu no ken skruim samting long ol toktok bilong Em, nogut Em i krosim yu, na ol i painimaut pinis yu man bilong giaman.

Wanpela man husat i skruim wanpela samting long tok bilong God, God i kaunim em olsem wanpela man bilong tok giaman.

Pasin bilong planti ol pasta i pulap long giaman nau i olsem, ol i kisim sampela samting i kam long Baibel, nogut wanpela ves, dispela ol i paulim i lusim trupela as bilong en, na bihain ol i abusim ol tok strong bilong ol man wantaim em. Na ol dispela nau em i wanem ol samting ol i skulim na wanem ol samting ol i gat laik long ol man husat i bihainim ol i bilipim.

I winim olgeta man na olgeta narapela samting, em i Baibel, dispela i toktok long yumi long trupela ol skul tok bilong gutnius. Na olsem Baibel i tok, ol man mas mekim fri ol wok long sait bilong ol skul tok bilong Bikpela.

2 KORIN 11:7 i tok,

Ating mi bin mekim samting bilong bagarapim bel taim mi daunim nem bilong mi yet inap long mi ken litimapim yupela, bilong wanem, mi bin autim gutnius bilong God long yupela fri?

Ol man i mas autim gutnius fri. Na bikos baptais em i wanpela hap bilong gutnius, ol man mas givim em fri tu.

Sapos wanpela man i bin kisim baptais bihain long peim wanpela mani, orait, wanem samting em i bin kisim i no wanpela trupela baptais. Em i no trupela bikos em i birua long strongpela tok bilong Baibel.

Taim em i kamap olsem, ating bai yumi askim yet sapos i gat nid long wanpela man long kisim baptais gen wantaim trupela baptais ol i wokim insait long trupela sios bilong Baibel, o? Yes, i gat! Tru tru, yu no kaunim wanpela samting i stap samting nating na i no gat luksave long em.

I gat planti tru ol baptais long taim bilong yumi. Tru tru, olgeta wan wan lotu lain i gat pasin bilong givim baptais bilong em yet. I gat wanpela lotu lain husat i kolim ol yet olsem "Oneness" bikos ol i bilip olsem Papa Em tu Pikinini Man na Pikinini Man Em tu Papa na Papa Em tu Holi Spirit na taim yu tanim em i wankain yet. Ol i no bilip olsem Papa i gat wanpela being i narakain long dispela bilong Pikinini Man na Holi Spirit. Bikos long dispela bilip, dispela lotu lain i save givim baptais long nem bilong Jisas Kraist tasol.

Narapela long dispela, i gat arapela grup, ol lain bilong bilipim Triniti, husat i save givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit. Tasol, maski ol i givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i gat ol skul tok bilong ol yet, ol man i bin wokim, wankain tasol olsem ol Baptist na ol narapela grup husat ol i kolim "evangelical". Olsem na, baptais bilong ol, long wankain pasin, em i samting nating na i no gat namba.

Tingim olsem sapos yu abusim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man wantaim gutnius, lotu bilong yu long God i kamap samting nating. Em i kamap samting i no gat namba.

Tru tru, pasin holi i antap olgeta dispela yu inap long mekim insait long lotu em i pasin bilong lotuim God. Tasol sapos lotu bilong yu i stap samting nating, orait, olgeta narapela samting yu mekim insait long pasin lotu, olsem baptais bilong yu, ol song bilong yu, ol mani bilong helpim yu givim, i go i go, bai olgeta kamap samting nating. Na wantaim bel hevi, yu bai kamap man bilong kisim hevi long giaman pasin lotu i save skulim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man.

Mi laik tok gen, i no olgeta kain baptais i trupela. Taim yu pas long ol tok strong ol man i wokim, dispela i mekim lotu bilong yu kamap samting nating, na baptais bilong yu kamap i no stretpela.

Mi hop mi bin inap long laitim sampela ol tingting i paul. God i ken blesim yupela olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Trupela Lotu i No Save Kamapim Pasin bilong Tingim Namba bilong Man

July 13, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela graun nau i pulap stret wantaim planti lotu lain tumas husat i strong long kolim ol yet olsem Kristen. Long wanem hap wanpela i go, klia stret bai em i bungim ol lain husat i kolim ol yet ol Kristen, na ol lotu lain husat i luksave long ol grup bilong ol yet wan wan olsem wanpela Kristen oganaisesen.

Long dispela, wanpela man nating i nidim long yusim save long luksave olsem ol lotu lain husat i kolim ol yet ol Kristen, i no olgeta yet em i ol trupela Kristen long as tru olgeta bilong dispela hap tok.

Taim yumi yusim Baibel olsem as tru bilong bilip, ol dispela grup i no soim ples klia ol mak klia tru bilong wanpela trupela Kristen oganaisesen. Nambawan olgeta, ol trupela Kristen i ol lain husat i holimpas na bihainim ol skul tok tasol bilong Bikpela Jisas Kraist.

Ol dispela manmeri na ol dispela lotu lain husat i no sem long kolim ol yet ol Kristen, tru tru ol i antikraist namba wan bikos ol i no stap aninit na ol i no bihainim ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol i no pas long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, na olgeta wan wan bilong ol dispela giaman Kristen lain i bin wokim set bilong ol bilip na ol skul tok bilong em yet, ol dispela i no wanbel wantaim ol skul tok stret bilong Bikpela Jisas Kraist.

Wanpela trupela Kristen oganaisesen i gat wanbel pasin, i no bruk nabaut. Ol trupela Kristen i wanbel long wanpela narapela. Ol trupela Kristen i gat wankain spirit, wankain tingting, wankain pasin bilong tingting, na ol i toktok long wankain samting tasol.

1 KORIN 1:10 (KJPB) i tok,

Nau mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long nem bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, long yupela olgeta i toktok long wankain samting, na long i no ken gat ol bruk namel long yupela. Tasol long yupela i ken pas wantaim inap tru long wankain tingting na long wankain pasin bilong skelim.

I birua long dispela strongpela skul bilong Baibel, ol dispela husat ol i kolim ol Kristen grup husat i wok long kamap planti moa yet nau i gat narapela narapela bilip. Wanpela grup i bilip long Papa, Pikinini Man na Holi Spirit i stap wanpela tasol, olsem, Papa tu Em Pikinini Man, na Pikinini Man tu Em Papa, na Pikinini Man tu Em Holi Spirit. Long arapela sait, i gat narapela Kristen grup husat i tokaut long skul tok bilong Triniti. Olsem na, ol kolim ol yet olsem ol Triniterian.

Moa yet, i gat narapela husat i kolim ol yet Kristen grup, ol Momon, husat i bilip olsem i gat tok nogut antap long ol blekpela manmeri. Dispela bilip i stap insait long Buk bilong ol Momon, sapta 3, ves 6 bilong Alma, dispela i tok, "Na ol skin bilong ol Laman i blekpela, bilong bihainim mak, dispela God i bin makim antap long ol tumbuna papa bilong ol, dispela em i wanpela tok nogut antap long ol bikos long ol pasin bilong kalapim lo bilong ol na pasin birua bilong ol i go long ol brata bilong ol, husat i olsem, Nepi, Jekop na Josep, na Sam, husat i ol stretpela na holipela man." 


Sapos yu bai stadim stori bilong sios Momon yu bai painimaut pasin i no stret na pasin bilong tingim namba bilong ol man dispela lain i bin mekim i birua long ol blekpela man. Tru tru, ol i no bin mekim ol blekpela man long kamap ol ofisa insait long oganaisesen bilong ol, tasol ol waitman tasol.

Insait long The Brigham Young Journal of Discourses, Volume 5, page 332, i gat wanpela lidaman bilong lotu Momon husat bin tok, "Tasol larim ol tok nogat long bilip na ol bai gat waitgras, skin i krungut na kamap blekpela wankain olsem Seten."


Ol i bilip olsem Seten i blekpela tasol mi no bilip olsem.

2 KORIN 11:13-14 i tok,

13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.

Seten i wanpela man bilong giaman taim em i mekim em yet long kamap olsem wanpela ensel bilong lait. Taim yu tok "ensel bilong lait" em i minim em i no tudak, o blekpela, tasol waitpela.

Ol lotu lain o ol pasta husat i skulim olsem God i bin putim tok nogut antap long ol blekpela manmeri, ol i ol dispela long husat God mas putim tok nogut antap. Tru tru mi les tru long ol lain husat i tok bilas long ol blekpela man bikos tasol ol i gat blekpela skin.

No gat wanpela man mas tingim wanpela lain manmeri olsem ol i antap moa o i daunbilo moa. Maski long kala skin bilong yumi, maski long ausait luk bilong yumi, long ai bilong God yumi olgeta i stap wankain. Na saiens i tok olsem, "Long bodi sait yumi olgeta ol brata na ol susa aninit long skin." Em i no tru olsem i gat tok nogut antap long ol blekpela manmeri. Yu gat blekpela skin o waitskin, yu inap long ol man i mekim pasin i gat ona long yu.


Tru tru, i gat planti blekpela lain insait long Baibel husat God i bin blesim. Wanpela bilong ol em i dispela yunik i kam long Itiopia husat bin kisim baptais long han bilong evansilis Filip. Dispela yunik em i man bilong lukautim ol mani samting bilong king bilong Itiopia husat bin go long Jerusalem long lotuim God.

Narapela em i dispela meri Itiopia husat bin kamap wanpela bilong ol meri bilong Moses. Em tu blekpela olsem na long dispela as Eron tupela Miriam i bin tok birua long tingting bilong Moses long kisim em olsem meri bilong em. Tasol God i bin belhat long Miriam na Eron, na Em i bin putim tok nogut antap long tupela. Dispela yu ken ritim insait long NAMBA 12:1-9.

Olsem yumi ken lukim, God i no gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Pasin bilong tingim namba bilong ol man em i birua long laik bilong God. Mi laik tok wanem? Ol Momon i giaman olsem ol yet ol Kristen tasol ol skul tok bilong ol i birua long lotu Kristen.

Ol Kristen i lainim long mekim stretpela pasin long ol man maski ol i gat wanem namba insait long sosaiti.

JEMS 2:1-4 i tok,

1 Ol brata bilong mi, no ken gat bilip tru bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, Bikpela bilong glori, wantaim pasin bilong tingim namba bilong ol man.
2 Long wanem, sapos i gat i kam long bung bilong yupela wanpela man wantaim wanpela ring gol, long naispela klos i nambawan, na i gat i kam insait tu wanpela rabisman wantaim klos nogut tru,
3 Na yupela i gat pasin bilong tingim namba long em husat i werim klos i gat amamas, na tokim em, Yu sindaun hia long gutpela ples, na tokim rabisman, Yu sanap long hap, o sindaun hia aninit long liklik sia bilong putim lek bilong mi,
4 Ating i yes long nau yupela i skelim kranki long yupela yet, na yupela i kamap ol jas bilong ol tingting nogut?

Ol trupela Kristen i pas long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, na wanpela bilong ol dispela skul tok em i olsem, no ken tingim namba bilong ol man. Pasin bilong tingim namba bilong ol man em i nogut. Em i kam long Seten. Lotu Momon na ol narapela lotu lain husat ol i makim lain bilong ol olsem ol Kristen husat i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man i no ol trupela Kristen!

JEMS 2:9-10 i tok,

9 Tasol sapos yupela i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man, yupela i mekim sin, na lo i soim tru tru olsem yupela i man bilong kalapim lo.
10 Long wanem, husat man bai bihainim lo olgeta, na yet em i bagarapim long wanpela poin, em i gat asua long olgeta.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

I Gat Tok I Go Long Ol Kristen: Lukaut long Ol Giaman Man bilong Autim Tok

July 11, 2019 , , 0 Ol Toktok long Dispela


Sampela man bin askim mi, "Ol Kristen olsem ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, ol i mas sindaun yet long ol bung bilong ol narapela lotu lain?"

Long bekim askim bilong em, larim mi mekim klia pastaim olsem wanem wanpela man i kamap wanpela Kristen. Wanpela man i no inap kamap wanpela Kristen wantu tasol. Bipo long em kamap wanpela Kristen, wanpela man nid long mekim pastaim dispela painimaut em i nidim wankain olsem tasol wanem samting ol Kristen bilong fes handet yia bin mekim. Pastaim Aposel Pol i bin stap wanpela birua bilong Kristen bilip tasol, bihain long sampela taim bilong painimaut, i kam long stap wanpela memba bilong bilip bilong ol Ju, em bin tanim bel i go long lotu Kristen.

Long painimaut em i wanpela samting i gat nid long mekim long kamap wanpela trupela Kristen. Olsem rait i stap pinis long 1 JOHN 4:1,    

Ol man i stap klostu tru long bel bilong mi, no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat. Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun.

Tru tru i no tambu long ol Kristen long sindaun long ol bung bilong ol narapela lotu lain, na tu i no tambu long ol i toktok ol manmeri i kam long narapela narapela ol lotu. Tasol em i olsem, ol nid long lukaut gut na ol mas tingim na skelim oltaim dispela tok bilong God, "no ken bilipim olgeta wan wan spirit."

God i bin tok strong long yumi long bilip long Em, long bilip long ol tok bilong Em, long bilip long Pikinini Man bilong Em, long bilip long ol profet bilong Em. Tasol Em i bin tok strong tu long "no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat." Long traim em i long pruvim, long painimaut, long traim ol samting. Bilong wanem i gat nid long mekim dispela?" ...Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun."

Sapos, bihain long painimaut ol spirit, ol profet, ol skul tok, i go, yu painimaut olsem wanpela lotu lain stret i gat lidaman olsem wanpela giaman profet, orait, em i no wanpela gutpela tingting moa, na tu em i no gutpela long Baibel long stap yet wantaim ol dispela lain. Olsem na yu no ken hop long mi tokim ol brata na ol susa bilong mipela, "stap wantaim ol dispela lain, o harim ol giaman profet bilong ol, o sindaun long ol bung lotu bilong ol" taim mi save long em i tru olsem man bilong autim tok bilong ol em i wanpela giaman profet. Bai mi kamap kranki sapos mi mekim olsem.

Yumi ken pruvim moa yet olsem ol Kristen bilong fes handet yia i bin kamap ol Kristen bihain long wanpela painimaut i gutpela tru.

APOSEL 11:26 i tok,    

Na taim em i bin painim em pinis, em i bringim em long Antiok. Na em i kamap olsem, long wanpela yia olgeta ol i bungim ol yet wantaim sios, na skulim planti manmeri. Na ol i kolim ol disaipel ol Kristen pastaim long Antiok.

Em i bihain long wanpela yia bilong pas wantaim wanpela i go long narapela na wantaim ol disaipel bilong Bikpela Jisas Kraist, na bihain long lainim ol skul tok bilong Sios ol manmeri i kam long Antiok ol i bin kolim ol Kristen. Olsem na, ol i bin stap longpela taim, wanpela yia sapos yu tok stret, bipo ol i bin kamap ol Kristen.

Arapela long ol, i bin gat narapela lain husat, bipo long kisim Kristen bilip, ol i bin mekim pastaim wanpela painimaut i gutpela tru.

APOSEL 17:10-11 i tok,    

10 Na wantu ol brata i salim Pol na Sailas i go long nait i go long Beria. Husat taim ol i kam long dispela hap i go insait long sinagog bilong ol Ju.
11 Ol dispela i bikman moa long ol dispela long Tesalonaika, long dispela, ol i kisim tok wantaim olgeta pasin redi bilong tingting, na ol i painim tru long rait bilong God olgeta wan wan de, long ol dispela samting i tru o nogat.

Ol aposel i bin luksave long ol Berea i bikman moa long ol Tesalonaika bikos "... ol i kisim tok wantaim olgeta pasin redi bilong tingting, na ol i painim tru long rait bilong God olgeta wan wan de, long ol dispela samting i tru o nogat." Dispela i pruvim olsem tru ol i bin wok strong long painimaut pastaim.

Mipela save tambuim ol brata na ol susa bilong mipela long harim ol narapela man bilong autim tok, o? Nogat! Tasol mipela save mekim ol i tingim long lukaut gut bikos i gat ol man bilong autim tok husat Baibel kolim olsem ol giaman profet.

2 TESALONAIKA 2:2 i tok,  

Long yupela i no ken seksek hariap insait long tingting, o pilim wari, i no long spirit tu, o long tok, o long pas olsem em i kam long mipela, olsem long de bilong Kraist i klostu.

Long taim bilong ol Kristen bilong fes handet yia, i gat ol lain husat i bin raitim ol pas na ol i bin mekim em i luk olsem ol dispela pas i kam long ol aposel. Em i stap ples klia olsem as tingting bilong ol em i long giamanim na paulim ol brata na ol susa. Bikos Aposel Pol bin klia olgeta long nogut dispela kain samting ken bringim, em bin tok lukaut long ol brata na ol susa, "o long tok, o long pas olsem em i kam long mipela, olsem long de bilong Kraist i klostu."

Long sait bilong yumi, yumi tu mekim i stap wanpela samting bilong lukaut long lukautim ol brata na ol susa bilong yumi taim yumi tok helpim long ol long yusim skelim bilong ol bipo long bilipim wanpela samting bikos i gat planti ol giaman profet nabaut. Na wankain olsem tu ol Rait Holi bin tok lukaut long ol nogut dispela ol giaman profet ken bringim, ating em i no gutpela tingting long wanpela lotu hetman olsem mi long larim nating ol brata na ol susa bilong mi insait long lotu long sindaun long olgeta narapela bung lotu.

Sapos yu was long wanpela lain sipsip, em i klia tru, yu bai no larim ol go we ol weldok i stap long en. Dispela stret em wanem samting mi mekim. Mi save klia gut long ol dispela "sipsip" mi was long en, ol bai no bungim hevi i kam long ol "weldok".

Mi tok gen, i no tambu long ol brata na ol susa bilong mipela long putim ia long ol narapela man bilong autim tok tasol ol i save kisim tok helpim long was gut na yusim tingting inap long ol man i no giamanim na paulim ol. Ol mas klia tru olsem ol skul tok dispela ol man bilong autim tok i skulim ol i no birua long skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

2 KORIN 11:3-4 i tokim yumi,

3 Tasol mi pret, nogut long wanpela rot, olsem snek i trikim Iv long wok bilong tingting i antap tumas bilong em, olsem tasol ol tingting bilong yupela i ken stap bagarap long dispela pasin i no hat long save i stap insait long Kraist.
4 Long wanem, sapos em husat i kam i autim narapela Jisas, husat mipela i no bin autim, o sapos yupela i kisim narapela spirit, dispela yupela i no bin kisim, o narapela gutnius, dispela yupela i no bin orait long en, em i gutpela long yupela i ken karim hevi wantaim em.

Dispela i wanpela tok lukaut bilong ol Aposel bikos trik pasin em i stap insait long planti ol lotu. Ol i autim tok i stap long narapela Jisas na narapela Gutnius.

GALESIA 1:8 i tok,    

Tasol maski mipela, o wanpela ensel i kam long heven, i autim wanpela gutnius long yupela i arapela long dispela samting mipela i bin autim long yupela, larim em i ken lus olgeta long kot.

Dispela i stap olsem, mi no lukim wanpela as tingting inap long mipela larim ol brata na ol susa long wokim wok insait long ol bung bilong ol narapela lotu husat pasto bilong ol i skulim arapela gutnius. Baibel i no bin tok, "Joinim ol!" Tasol, tok bilong God bin tok, "larim em i ken lus olgeta long kot." 

Em i no tru, long sait bilong Baibel na gutpela tingting, olsem olgeta wan wan lotu i bilong God, na olsem olgeta wan wan lotu i skulim wankain God stret (olsem ol narapela i bilipim). Yumi no ken bilip tu olsem olgeta wan wan lotu, olgeta wan wan pasto, o olgeta wan wan man bilong autim tok i autim tok tru. Sapos dispela i tru, Baibel bai no tok lukaut long yumi long lukaut long ol giaman profet husat i kam ausait i go insait long dispela graun taim ol i autim narapela Gutnius.

2 KORIN 11:13-15 i tok,

13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

Ol pasto ken giaman tu long kamap ol aposel bilong Kraist. Olsem na, mi gat nid long skulim ol brata na ol susa bilong mipela ol tok lukaut Baibel i givim long sait bilong giaman pasin bilong planti ol man bilong autim tok.

Tasol maski em i no tambu stret long ol brata na ol susa bilong mipela long sindaun long ol narapela lotu, ol ol yet i wokim tingting long ol bai no mekim olsem bikos ol i gat stia olgeta long tok lukaut bilong God insait long PROVEP 19:27, dispela i tok,    

Lusim, pikinini man bilong mi, pasin bilong harim tok skul, dispela i mekim yu lusim rot bilong ol toktok bilong save.

Dispela em i strongpela skul bilong God long ol pikinini bilong Em, na em i bilong helpim yumi sapos yumi bai bihainim em, moa yet nau taim planti ol lotu i bin kamap long wok mani tasol, na i no long skulim tok bilong God long pasin yu inap bilip long en.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Trupela Stori bilong Bon bilong Pikinini Man bilong God

July 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


I gat ol man husat i paul long stori bilong Bikpela Jisas Kraist. Long sait bilong dispela, wanpela bilong ol askim ol man i askim planti taim, em i olsem, Wanem samting bin kamap pastaim, Maria i karim Kraist long pawa bilong Holi Spirit, o Em i bin kamap long bel bilong Papa?

I bihainim tok bilong Baibel, Em i bin kamap long bel bilong Papa, dispela i bin kamap pastaim olgeta. Provep 8:12 i tok,

“Mi save tru mi stap wantaim pasin bilong bihainim save tru, na mi wok long painim save bilong kamapim ol samting i kam long gutpela save."

Save tru bilong God Em i dispela wan i toktok insait long dispela ves. Tasol husat em i save tru bilong God? 1 Korin 1:24 i tok,

“Tasol long ol husat God i singautim, ol Ju na ol Grik wantaim, Kraist em i pawa bilong God, na save tru bilong God."

I yusim dispela hap tok "the" long Tok Inglis, save tru bilong God husat ves i toktok long en em i Kraist. Na long pruvim moa dispela, 1 Korin 2:6-7 i tok,

“Tasol mipela i toktok wantaim save tru namel long ol husat i inap tru. Tasol i no save tru bilong dispela graun, o bilong ol hetman bilong dispela graun, dispela i save kamap samting nating. Tasol mipela i toktok long save tru bilong God insait long wanpela tok hait, yes, save tru i hait, dispela God i makim bipo dispela graun i kamap i go long glori bilong yumi."

Husat em i dispela save tru? 1 Korin 2:8 i tok,

“Dispela i no gat wanpela bilong ol hetman bilong dispela graun i save. Long wanem, sapos ol i bin save long en, ol i no bin gat laik long nilim Bikpela bilong glori long diwai kros."

Olsem na, em i klia stret olsem dispela save tru bilong God em i Bikpela Jisas Kraist. Narapela askim bihain long dispela em i olsem, wanem taim we God i bin kamapim Em? Provep 8:22-27 i tok,

“BIKPELA i bin holimpas mi long stat bilong rot bilong Em bipo long ol wok bilong En bilong bipo. Em i sanapim mi long oltaim oltaim bipo tru, long stat, o long taim dispela graun i no stap yet. Taim ol ples daunbilo i no stap, Em i bringim mi ausait, taim i no gat ol ai bilong wara i sut i pulap tru wantaim wara. Bipo ol maunten i sanap gut, bipo ol liklik maunten i stap, Em i bringim mi ausait, Taim Em i no bin wokim dispela graun yet, o ol ples kunai, o hap bilong das bilong dispela graun i antap tru, Taim Em i redim ol heven, mi stap. Taim Em i putim ol arere raun nabaut antap long pes bilong ples dip,”

Olsem na, save tru i bin stap pinis bipo long God i bin kamapim dispela graun. Bilong pruvim dispela moa yet, Jon 17:5 i tok,

“Na nau, O Papa, Yu givim glori long Mi wantaim Yu Yet wantaim dispela glori Mi bin gat wantaim Yu bipo long dispela graun i stap."

Em i bin kamap long bel bilong Papa bipo long stat bilong dispela graun. Nau, taim Maria i no bin slip yet wantaim man, Maria i bin karim Em, na Em i bin kamap olsem Jisas, pikinini man bilong Maria. Olsem na, em i klia nau olsem bon bilong Kraist i kam long bel bilong God i bin kamap pastaim. Jon 1:1-3 i tok,

"Long stat Tok i stap, na Tok i stap wantaim God, na Tok Em Yet em i God. Em Yet i stap long stat wantaim God. Em i wokim olgeta samting. Na sapos Em i no wokim, i no gat wanpela samting i kamap."

I gat tupela kain pasin bilong kolim Kraist insait long Baibel: Em i gat nem olsem Pikinini Man bilong God na Pikinini Man bilong man. Bilong wanem Pikinini Man bilong God? Bikos Em i dispela wanpela Pikinini Man husat God i bin kamapim. Tasol, i gat ol lain i no gat gutpela tingting husat bai tok pait olsem, olsem wanem bai God inap karim taim Em i stap olsem wanpela man (i no meri). Sam 94:9 i tok,

“Man i bin wokim ia, ating bai Em i no harim, a? Man i bin wokim ai, ating bai Em i no lukim, a?"

Sapos God i bin kamapim ol ai inap lukluk, ol ia inap harim, na bel bilong wanpela meri, bai Em no inap karim, o? I no gat wanpela man i gat namba inap long askim long olsem wanem bai God mekim olsem. Sapos Em i laik kamapim pikinini, larim em olsem.

Em bin tok, “Yu Pikinini Man bilong mi, dispela de Mi bin kamapim Yu." Olsem na, i no Maria i bin kamapim dispela. Wanem samting stret? Dispela Em i dispela Pikinini Man bilong God. Insait long stap bilong Em olsem spirit, Kraist Em i dispela Pikinini Man bilong God, tasol long bodi sait bilong Em, Em i Pikinini Man bilong Maria. Em i gat ol nem olsem Pikinini Man bilong God na Pikinini Man bilong man. Pikinini Man bilong man Em i dispela bodi, tasol Pikinini Man bilong God Em i dispela spirit i stap insait long bodi bilong man. Kolosi 2:9 i tok,

“Long wanem, insait long Em olgeta pulap bilong God olgeta i stap insait long wanpela bodi."

Yumi mas klia tru olsem i gat wanpela Pikinini Man bilong God husat i stap insait long dispela bodi. Pikinini man bilong Maria Em i dispela mit o bodi. Dispela bodi i no wankain long spirit i bilong Kraist. Hibru 10:5 i tok,

“Olsem na taim Em i kam long dispela graun, Em i tok...”

Em i minim olsem Em i no bin kamap long hia. Em i kam insait long dispela graun. Long go yet long dispela ves...

“ ... Sakrifais na ofa Yu no laikim, tasol wanpela bodi Yu bin redim long Mi."

Bodi i bin kam long dispela graun tasol, dispela husat i bin kam insait long dispela graun i no kam long dispela graun. Em i no bilong dispela graun. Askim i olsem, Em i bin kam long we? Jon 6:38 i tok,

“Long wanem, Mi kam daun long heven, i no bilong wokim laik bilong Mi Yet, tasol laik bilong Em husat i salim Mi."

Dispela em i tok hait: Em bin i kam daun long heven. Em bin i kam long we insait long heven? Jon 13:3 i tok,

“Taim Jisas i save long Papa i bin givim olgeta samting long han bilong Em, na long Em i kam long God, na Em i go long God.”

Jon 1:18 i tok,

“I no gat man i bin lukim God long wanpela taim, dispela wanpela Pikinini Man tasol Em i kamapim, husat i stap long bros bilong Papa, Em i bin tokaut long Em,"

Em bin i kam long bros bilong Papa. Papa bin kamapim Em. Na bihain long dispela, i kam long heven, Em bin kam insait long dispela graun. Em bin kisim wanpela bodi bilong man God i bin redim long Em taim Em bin kam daun. Dispela em i stori bilong Bikpela bilong yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Trupela Niu Yia We Ol Kristen i Save Amamasim Em i Wanem Taim?

July 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela man husat i bin i go pinis long kain kain ol hap em inap stap witnes long ol manmeri insait long kain kain ol hap i save amamasim Niu Yia long kain kain ol mun, i bihainim kain kalenda ol i save bihainim. Ol Saina, kain olsem, i gat kalenda bilong ol yet. Olsem na, ol i save amamasim Niu Yia long wanpela de i narapela long de ol Katolik i save bihainim, we, long sait bilong ol, ol i bihainim kalenda Rom. Planti taim Niu Yia Saina i save kamap insait long Febreri, tasol Niu Yia bilong ol Katolik em i olgeta wan wan 1 Janueri. Planti ol man i save olsem insait long kalenda Rom, wanpela yia i pinis long 31 Disemba na nupela yia i stat long 1 Janueri.

Olsem wanem long sait bilong mipela insait long Sios bilong God, mipela i save amamasim Niu Yia o nogat, na mipela i save amamasim long wanem taim?

Tru mipela i save amamasim Niu Yia tasol long mekim olsem, mipela i save bihainim kalenda Hibru.

Bipo long ol Israel i bin lusim Isip, God i bin redim wanpela kalenda bilong ol. Yumi mas tingim olsem long las de bilong ol insait long Isip, God i bin givim dispela toktok i go long ol Israel (insait long Eksodas 12:1-2):

"Na BIKPELA i tok long Moses na Eron long graun bilong Isip, na spik, Dispela mun bai i stap namba wan bilong ol mun bilong yupela. Em bai stap namba wan mun bilong yia long yupela."

Dispela tok i bin i go long ol fiftinpela de bipo long ol olgeta i bin lusim Isip. Yupela lukim, insait long kalenda Hibru wanpela nupela de i save stat long taim bilong san i go daun i no wankain olsem insait long kalenda Rom we wanpela nupela de i save stat long belo biknait. Kain olsem, sapos tete em Sarere, taim bilong san i go daun i kam em i Sande pinis.

Namba wan mun bilong yia insait long kalenda Hibru em i Nisan o Abib, na wanmak bilong em insait long kalenda Rom em i stap namel long 15 Mas i go long 31, na namba wan bilong tupela hap bilong Epril.

Em i dispela kalenda Hibru mipela i save bihainim, long wanem, em tu dispela kalenda Bikpela Jisas Kraist i bin bihainim. Mipela i no save bihainim kalenda Rom olsem kalenda bilong pasin lotu bilong mipela, long wanem, ol haiden Rom husat i bin wokim em, em i ol man bilong lotuim ol god giaman.

Mi lukim tasol em kranki olsem planti ol lotu lain olsem ol Protesten, Ol Jihova Witnes, na ol Seven De Adventis, husat i tok olsem ol i bin lusim Sios Katolik bikos long ol rong doktrin bilong ol, tasol ol i wok long bihainim dispela kalenda bilong ol i kranki wankain.

Mipela, ol memba bilong Sios bilong God Intenesenel, i save holimpas kalenda Hibru we Nisan o Abib i stap namba wan mun bilong yia.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Kontrak i Stap long Ol Hap Mit bilong Bel

July 04, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Mi laik givim spes long wanpela email, wanpela pasto bilong Seventh Day Adventist i bin salim kam long mi. Em i bin sutim tok long ol rait bilong mi long sait bilong ol skul tok bilong SDA Sios, moa yet dispela rait i gat nem olsem “Kranki Kontrak bilong Sios bilong Seventh Day Adventist”, mipela i bin putim long 5 Julai 2007. Email i tok olsem:

Dia Eli:

Pastaim, mi tok sori tru long ol Seventh Day Adventist husat i kam wantaim pasin i no gat respek. Intanet em i wanpela rot ol man i ken yusim kranki isi tru na sampela i no klia inap olsem ol i mas mekim, ating, long autim bel bilong ol yet long wanpela kain rot we wanpela inap skelim pilim bilong man bilong rait.

Mi interes long post bilong y una mi no klia olsem wanem yu bin kisim dispela email, tasol mi bin tingting long mi bai yusim liklik taim long bekim.

Yes, namba wan kontrak i bin gat asua na i no bin i go moa long diwai kros. Tasol askim i olsem, “namba wan kontrak em i wanem?” Sapos em i Tenpela Lo orait ol i lus pinis long diwai kros, tasol sapos nogat ol i gat namba yet. Wanpela kontrak, olsem mi klia long yu save gut tru long em, em i wanpela kontrak namel long tupela lain o moa. Dispela kontrak ol i bin kolim Olpela Kontrak em i olsem God i toktok long ol pikinini bilong Israel bai bihainim nek bilong Em (Ritim Exodas 19-24) na lain manmeri i bin tok (tripela taim) “olgeta toktok bilong God bai mipela i mekim” na las tokaut ol i bin skruim “na bai mipela i bihainim yet.” Moses i bin kisim blut bilong sakrifais na strongim (givim namba) dispela kontrak. Tenpela Lo bin i stap as ston, ol mak bilong mekim wok, bilong dispela kontrak, i no kontrak yet. Olsem na, ol i no bin lusim Tenpela Lo taim olpela kontrak i no bin gat namba moa.

Lukim wanem samting yu bin makim gut tru insait long rait yu bin makim long Hibru, em i kam long Jeremaia 31:31-34. God bin tok olsem bai Em i mekim sampela samting insait long dispela nupela kontrak bilong lusim dispela tingting olsem Tenpela Lo i lus pinis long diwai kros. God Em yet i tok olsem bai Em i “putim ol lo bilong Em insait long tingting bilong ol na raitim ol long ol bel bilong ol.” I no olsem lo i lus pinis. Tasol em i kam na stap long rait insait long ol bel bilong ol manmeri. Olsem na, tenpela lo i no lus yet. Yumi save long dispela tu long samting i tru olsem insait long buk bilong Revelesen Jon i givim yumi tupela lukluk long lo insait long sapta 11 na 15 na dispela i stap long heven nau yet.

Olsem na, taim yu tok olsem no gat wanpela man i kamap holi long olpela kontrak yu tok stret. Tasol ol Seventh-day Adventist i no stap aninit long olpela kontrak. Ol i stap aninit long nupela olsem ol trupela lain bilong bilip tru husat i bin tanim bel o senis insait long Jisas Kraist. Ol wok bilong ol i no bin kisim bek ol. Pasin bilong bihainim lo bilong God ol i bin mekim, em i no bin kisim bek ol, tasol God i bin givim namba long ol long pawa bilong Spirit bilong En wantaim lo bilong En i stap long rait insait long ol bel bilong ol inap ol i stap laip long Em. Olsem na, wanpela bilipman husat i bin tanim bel i bihainim God i kam ausait long wanpela bel bilong laikim tru, taim em i putim bilip long gutpela pasin na ol sori bilong Jisas Kraist long as ston na bung bilong kisim bek bilong ol. Bikos ol Adventis i laikim tru God ol i gat laik long bihainim Em long olgeta toktok bilong Em na wanpela bilong ol dispela tok strong ol i amamas tru long bihainim em i namba foa long sait bilong tingim de namba seven i holi. Tasol pasin bilong bihainim dispela tok strong em i no wanpela trip bilong ol wok moa long, kain olsem, pasin bilong stap longwe long mekim pasin bagarapim marit long pasin pamuk long bodi sait o insait long bel bilong ol, o long pasin bilong stap longwe long pasin stil, i go i go.

Pasin bilong laikim tru God i kamapim pasin bilong ol bilong bihainim lo na em i kaikai na pruf tasol bilong stap bilong ol taim ol i tanim bel pinis.

Tru, sampela ol SDA i putim bilip long ol wok bilong ol inap God kisim ol, tasol ol i paul. Tasol lotu Adventis i no sapotim o skulim olsem pasin bilong man bilong bihainim i kisim bek em, tasol long wok bilong ol gutpela pasin bilong Jisas Kraist wan tasol na tu ol i skulim olsem i no gat kain samting olsem marimari i no dia. God i no save lusim sin bilong larim yumi long go yet long mekim sin, brukim ol tok strong bilong En tasol bikos ol i “no stap aninit long olpela kontrak moa.”

Nupela bel i gat hap insait long nupela kontrak. Esikiel 36:25-27 i tok olsem God i promisim wanpela nupela bel na Spirit bilong En bilong mekim yumi inap long bihainim laik bilong En, o lo bilong En. Ol Adventis i bilipim dispela na i gat laik long mekim olsem long marimari bilong God.

Mi hop olsem dispela i helpim dispela toktok i bikpela tru na i gat nid long en na Bikpela i blesim yu. (I hope that this aids this very important and needed dialogue and the Lord bless you.) Insait long mekim wok i go long Em na long yu,

Pastor Kevin James

Ogden Seventh-day Adventist Church

Dia Pastor Kevin James,

Maski em i tru yu tok yes long namba wan kontrak i bin gat asua, na em i no go moa long diwai kros bilong Kraist, tasol yu tok olsem em i no Tenpela Lo. Tasol wanpela lukluk klostu moa long ol ves i kam bihain long Kolosi 2:14, bai yumi painimaut long pinis bilong toktok yu no inap abrusim olsem wanem samting i lus pinis em i Tenpela Lo wantaim ol lo God bin raitim na ol stretpela kot.

Kolosi 2:14-17
“Taim Em i rausim i go ol dispela lo Em i makim Em i raitim long han i birua long yumi, dispela i tok birua long yumi, na kisim dispela i go ausait long rot, taim Em i nilim dispela long diwai kros bilong Em. Na taim Em i bin bagarapim ol hetman bilong gavman na ol man i gat pawa, Em i wokim wok bilong soim ol ples klia, taim Em i winim ol tru long dispela. Olsem na no ken larim wanpela man jasim yupela long kaikai, o long dring, ol long sait bilong wanpela de holi, o long nupela mun, o long ol de sabat, Ol dispela em i tewel bilong san bilong ol samting bilong kamap bihain. Tasol bodi tru em i bilong Kraist.”

Lukim olsem yu no inap long jasim ol Kristen bihain long taim bilong rausim i go ol lo long sait bilong ol kaikai, ol dring, ol de holi, na ol Sabat, ol i ol tewel bilong san bilong trupela samting, em i Kraist. Kraist i stap Sabat bilong ol Kristen!

I no gat tupela tingting long namba wan kontrak em i dispela kontrak i stap long rait long tupela stretpela hap ston.

Lo 4:13
“Na Em i tokaut long yupela long kontrak bilong Em, Em i bin givim strongpela tok long yupela long mekim, em dispela tenpela lo. Na Em i raitim ol long tupela stretpela hap ston.”

Ol i kolim em tu olsem “Lo bilong Moses,” we em i gat ol lo God bin raitim na ol kot.

Malakai 4:4
“Yupela holim tingting long lo bilong wokboi bilong Mi Moses, husat Mi tok strong long em long Horep bilong helpim olgeta Isrel, wantaim ol lo Mi raitim na ol kot.”

Dispela Lo bilong Moses i gat ol lo God bin raitim na ol kot, em i wanem samting stret? Ol dispela God i bin tok strong long en i go long Moses long Horep i go long olgeta Israel. Ol dispela em i wanem ol samting stret?

Lo 5:1-22
“Na Moses i singautim olgeta manmeri bilong Isrel, na em i tokim ol, Harim O Isrel ol strongpela tok bilong God i stap long buk na ol tok bilong God long pe bilong kot mi tokaut long dispela de long ol long ol ia bilong yupela, bai yupela i ken kisim save long ol, na holimpas long ol na bihainim ol. God BIKPELA bilong yumi i bin wokim kontrak wantaim yumi long Horep. BIKPELA i no wokim dispela kontrak wantaim ol papa bilong yumi, tasol wantaim yumi, yes em yumi, em olgeta bilong yumi i stap hia long dispela de. BIKPELA i bin toktok wantaim yupela long pes i lukim pes long maunten na tok i kamaut long namel long paia. (Mi bin sanap namel long BIKPELA na yupela long dispela taim, long soim yupela tok bilong BIKPELA, long wanem yupela i pret na as bilong dispela em dispela paia. Na yupela i no go antap long maunten). Na Em i tok, Mi stap God BIKPELA bilong yu, na Mi bringim yu long lusim graun bilong Isip, long lusim ples bilong i stap kalabus. (1) Yu no ken bihainim ol arapela god long pes bilong Mi. (2) Yu no ken wokim bilong yupela wanpela piksa o wanpela piksa ol i sapim long wanpela samting i stap long heven antap o i stap long dispela graun daunbilo, o i stap long ol wara aninit long dispela graun. Yu no ken mekim yu yet i lindaun long ol o mekim wok long ol. Long wanem Mi God BIKPELA bilong yu em i jeles God, na Mi makim sin bilong ol papa i go long ol pikinini inap long tripela o fopela lain tumbuna pikinini bilong ol lain i no laikim tru Mi. Na Mi soim sori i go long ol tausen bilong ol manmeri i laikim tru Mi, na bihainim ol strongpela tok bilong Mi. (3) Yu no ken yusim nating nem bilong God BIKPELA bilong yu. Long wanem BIKPELA bai i no makim man klinpela sapos em i yusim nating nem bilong Em. (4) Bihainim de sabat long makim dispela, olsem God BIKPELA bilong yu i bin givim strongpela tok long yu. Sikispela de yu ken hatwok na mekim olgeta wok bilong yu. Tasol de namba seven em i sabat bilong God BIKPELA bilong yu. Long em yu no ken mekim wanpela wok, yu, o pikinini man bilong yu, o pikinini meri bilong yu, o wokboi bilong yu, o wokmeri bilong yu, o bulmakau bilong yu, o donki bilong yu, o olgeta bilong ol bulmakau samting bilong yu, o man bilong narapela hap i stap insait long dua bilong banis bilong yu, bai wokboi bilong yu na wokmeri bilong yu i ken malolo olsem yu mekim. Na holim tingting long yu bin i stap wokboi long graun bilong Isip, na long God BIKPELA bilong yu i bin bringim yu ausait long dispela hap long han i strong tru na long taim Em i taitim han. Olsem na God BIKPELA bilong yu i givim strongpela tok long yu long bihainim de sabat. (5) Givim ona long papa bilong yu na mama bilong yu olsem God BIKPELA bilong yu i bin givim strongpela tok long yu, bai ol de bilong yu i ken kamap planti moa na yu ken i stap gut long graun God BIKPELA bilong yu i givim long yu. (6) Yu no ken kilim i dai narapela. (7) Na tu yu no ken bagarapim marit long pasin pamuk. (8) Na tu yu no ken stil. (9) Na tu yu no ken mekim tok giaman long kotim man i stap klostu long yu. (10) Na tu yu no ken mangal long kisim meri bilong man i stap klostu long yu. Na tu yu no ken mangal long kisim haus bilong man i stap klostu long yu, o graun bilong em, o wokboi bilong em, o wokmeri bilong em, o bulmakau bilong em, o donki bilong em, o wanpela samting bilong man i stap klostu long yu. Ol dispela tok BIKPELA i bin tokim olgeta bilong yupela long bung long maunten, na tok i kamaut long namel long paia, na long klaut, na long bikpela tudak long nek i strong tru. Na Em i no bungim sampela tok moa. Na Em i raitim ol dispela long tupela hap ston na Em i givim tupela long mi.

Long laik, mi bin makim long retpela ing na putim namba long ol lo bilong helpim yu long lukim isi na klia long ol, olsem dispela kontrak God i bin mekim long Horep namel long Em yet na lain manmeri bilong En Israel, em i Tenpela Lo, Em bin raitim long tupela stretpela hap ston, ol kolim tu Lo bilong Moses.

Malakai 4:4
“Yupela holim tingting long lo bilong wokboi bilong Mi Moses, husat Mi tok strong long em long Horep bilong helpim olgeta Isrel, wantaim ol lo Mi raitim na ol kot.”

Dispela kontrak God i bin makim i go long wanpela kantri – long Israel. Kontrak bihain Em i bin promisim olsem bai Em mekim i go long lain manmeri bilong Israel, bai em i no stap bilong Israel tasol, tasol God i bin makim bilong ol man i no Ju tu, na bai Em i raitim i no long ol stretpela hap ston, tasol long ‘ol hap mit bilong bel’.

Hibru 8:10
“Long wanem, dispela em dispela kontrak Mi bai wokim wantaim hauslain bilong Israel bihain long ol dispela de, Bikpela i tok. Mi bai putim ol lo bilong Mi insait long ol tingting bilong ol, na raitim ol insait long ol bel bilong ol. Na Mi bai stap long ol wanpela God, na ol bai stap long Mi wanpela lain manmeri.”

Dispela ol i kolim Nupela Kontrak.

2 Korin 3:6,3
“Husat tu i bin mekim mipela ol wokman i inap bilong nupela testamen, i no bilong leta, tasol bilong spirit. Long wanem, leta i kilim, tasol spirit i givim laip…”

“Bikos God i tokaut klia tru long yupela i stap wanpela pas bilong Kraist mipela i wokim wok long en, dispela Em i no raitim wantaim ing, tasol wantaim Spirit bilong God i stap laip, i no long ol tebol bilong ston, tasol long ol tebol bilong bodi bilong bel.”

Ol leta i kilim Pol i toktok long en em i ol leta bilong namba wan kontrak o testamen, we em i ol Lo bilong Moses o Tenpela Lo!

Hibru 10:28
“Em husat i tingim olsem lo bilong Moses i samting nating i dai na i no gat sori aninit long tok bilong tupela o tripela witnes…”

Nupela Kontrak, olsem i stap insait long promis, bai God i raitim long ol bel, inap long givim sans bilong kamap stretpela long ol husat i no bin harim lo tu – man i no Ju.

Rom 2:11-15
“Long wanem, pasin bilong tingim namba bilong ol man i no stap wantaim God. Long wanem, hamas man i bin mekim sin ausait long lo bai dai olgeta tu ausait long lo. Na hamas man i bin mekim sin insait long lo, lo bai jasim. (Long wanem, ol man i harim lo i no stretpela long ai bilong God, tasol ol man i bihainim lo bai kamap stretpela. Long wanem, taim ol man i no Ju, husat i no gat lo, i mekim long pasin bilong ol yet ol samting i stap insait long lo, ol dispela, taim ol i no gat lo, i stap wanpela lo long ol yet. Husat i soim wok bilong lo God i raitim insait long ol bel bilong ol, ol mausbel tu i stap witnes, na ol tingting bilong ol long dispela taim i sutim tok, o sapos nogat, i wokim toktok bilong bekim wanpela i go long narapela,)”

Taim Em i tekewe namba wan kontrak, na mekim ol man i bihainim Nupela Kontrak, Kraist i bin kamapim wanbel namel long ol Ju na ol man i no Ju. Em i mekim insait long Em yet tupela i kamap wanpela nupela man, wanpela bodi o Sios.

Efesas 2:14-16
“Long wanem, Em i bel isi bilong yumi, husat i bin mekim tupela wanpela, na husat i bin brukim i go daun dispela namel stret banis bilong brukim i stap namel long yumi, Taim Em i bin pinisim olgeta, long bodi bilong Em, dispela pasin birua, yes, lo bilong ol tok strong i stap insait long ol lo Em i makim, bilong mekim insait long Em Yet, long tupela, wanpela nupela man, na mekim bel isi kamap olsem. Na inap long Em i ken mekim wanbel pasin i kamap gen long tupela i go long God insait long wanpela bodi long wok bilong diwai kros, taim Em i kilim i dai dispela pasin birua long en.”

Wanem samting Kraist i bin mekim long diwai kros, em i bin kamapim wanbel namel long ol Ju na ol man i no Ju i go long God.  

Kolosi 2:14-16
“Taim Em i rausim i go ol dispela lo Em i makim Em i raitim long han i birua long yumi, dispela i tok birua long yumi, na kisim dispela i go ausait long rot, taim Em i nilim dispela long diwai kros bilong Em. Na taim Em i bin bagarapim ol hetman bilong gavman na ol man i gat pawa, Em i wokim wok bilong soim ol ples klia, taim Em i winim ol tru long dispela. Olsem na no ken larim wanpela man jasim yupela long kaikai, o long dring, ol long sait bilong wanpela de holi, o long nupela mun, o long ol de sabat…”

Wanem em i Nupela Kontrak? Em i no dispela wan God i bin givim antap long maunten, tasol em i bin kam long Jerusalem antap.

Galesia 4:22-26
“Long wanem, rait i stap pinis, long Ebraham i gat tupela pikinini man, wanpela long slevmeri, na arapela long frimeri. Tasol em husat i kam long slevmeri mama i karim i bihainim pasin bilong bodi. Tasol em husat i kam long frimeri i kam long promis. Ol dispela samting i wanpela piksa. Long wanem, ol dispela em dispela tupela kontrak. Wanpela i kam long maunten Sainai, dispela i kamapim kalabus, dispela em Hegar. Long wanem, dispela Hegar em maunten Sainai long Arebia, na i stap aninit long dispela Jerusalem i stap nau, na i stap kalabus wantaim ol pikinini bilong em. Tasol dispela Jerusalem i stap antap em i fri, husat em i mama bilong yumi olgeta.”

Mama bilong olgeta Kristen em i dispela kontrak i bin kam long antap, i kam long Jerusalem antap, em i gat ol Lo bilong Kraist, na God i bin makim bilong dispela graun olgeta.

Aposel 1:2,8
“Inap long dispela de God i kisim Em i go antap, bihain long en, Em, long wok bilong Holi Spirit, i bin givim tok strong long ol aposel husat Em i bin makim….” “Tasol yupela bai kisim pawa, bihain long taim Holi Spirit i kam antap long yupela. Na yupela bai stap ol witnes bilong Mi long Jerusalem, na long olgeta Judia, na long Samaria, na i go long las hap bilong dispela graun wantaim.”

Galesia 6:2
“Yupela i mas karim ol hevi wanpela bilong narapela, na inapim lo bilong Kraist olsem.”

Matyu 28:20
“Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong dispela graun. Amen.”

Nupela Kontrak em i Gutnius, dispela Lo bilong Kraist Em i bin tok strong long bihainim inap long pinis bilong dispela graun.

Luk 16:16
“Lo na ol profet i stap inap long Jon. I stat long dispela taim i kam inap long nau mipela i autim kingdom bilong God, na olgeta wan wan man i strong long go insait long en.”

Namba bilong Lo bilong Moses i bin stap inap long Jon, na bihain Gutnius, Em i Nupela Kontrak, em i kamap.

Mak 1:14-15
“Nau bihain long ol i putim Jon long kalabus, Jisas i kam long Galili, na autim gutnius bilong kingdom bilong God, Na tok, Taim i kamap pinis, na kingdom bilong God i stap klostu. Yupela tanim bel, na bilipim gutnius.”

Brata bilong mi i dia Jems, yu ken painim lait insait long ol ves mi bin putim.

Namba wan kontrak God i bin givim long Horep, na em i Tenpela Lo, wantaim ol lo God bin raitim na ol kot.

Mi prea long tingting bilong yu na bilong ol Seventh Day Adventist bai klia.

God i ken blesim yu.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: