Taim bilong Kam bilong Jisas Kraist Em i Laik Kamap Bihain Klostu Olsem Wanem

October 26, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


I kam long ol samting ai inap long lukim long ol samting God i wokim o nature, olsem ol hap bilong taim olsem ol season, yumi kisim i stap tok lukaut long sait bilong ol samting bilong kamap bihain stret. Olgeta wan wan taim em i wanpela samting bilong soim wanem samting bai kam.

Orait sapos yu laik long painimaut wanem taim Bikpela Jisas Kraist i kam, yu ken toktok tu long ol season na ol bai givim yu ol mak i klia.

MATYU 24:32-33 i tok,

32 Nau lainim wanpela tok piksa bilong diwai fik. Taim han bilong em i no strong yet, na em i putim ol lip i go ausait, yupela i save long taim bilong biksan i klostu.
33 Olsem tasol wankain olsem yupela, taim yupela bai lukim olgeta dispela samting, yupela ken save long dispela em i klostu, yes, long ol dua.

Ol season i save givim ol mak. Olsem na em i bikpela samting long yumi inap long ritim na klia long ol mak ol i kamapim ples klia.

Kain olsem, insait long Filipins, wanpela kain diwai stret, em i save karim frut na ol i kolim em “siniguelas”, em i save gro. Sapos yu laik long painimaut wanem taim diwai siniguelas bai karim ol frut, yu mas save lukluk long ol senis i kamap long diwai. Namba wan mak yu bai lukim em i olsem. Diwai i lusim i go ol lip bilong em. Taim diwai i no gat ol lip olgeta, bihain, em bai karim ol flaua, ol dispela bai drai bihain long sampela hap bilong taim. Na taim ol flaua i drai olgeta pinis, ol frut bai kamap ples klia.

Insait long ol kantri i gat fopela season, ol man i lukim tu ol mak nature i givim, ol dispela i soim ol taim wanpela season stret i laik kamap.

Kain olsem, bipo long taim bilong kol i kam, ol kala bilong ol lip bilong ol diwai i senis. Pastaim grinpela, ol i kamap yelopela na braunpela. Bihain long sampela taim, ol i drai na pundaun. Em i minim olsem, taim bilong ol lip i pundaun em i soim mak long stat bilong narapela season olsem taim bilong kol. Na bihain long taim bilong kol, taim bilong ol diwai samting i kamap em i kam, we insait long dispela, taim ol nupela lip i kamap, em i wanpela bilong ol mak yu bai lukim. Na bihain long taim bilong ol diwai samting i kamap, taim bilong biksan i kam.

Yu ken yusim wankain as tingting long taim bilong kam bilong Bikpela Jisas Kraist. Taim Em i laik kam, yumi bai no lukim tasol ol mak long nature tasol tu yumi bai lukim na tingim ol samting i wok long kamap nabaut long yumi. Kraist i bin toktok long ol samting bilong kamap stret, klia tru ol dispela bai kamap na klia tru ol dispela bai i no abrusim lukluk bilong yumi. Na taim yumi lukim ol, yumi bai klia olsem ol i ol mak bilong kam bilong Em.

Ol i wanem ol samting?

MATYU 24:6-8 i tok,

6 Na yupela bai harim long ol bikpela pait na ol tok win bilong ol bikpela pait. Luksave long yupela i no pilim wari. Long wanem, olgeta dispela samting mas kamap olsem, tasol pinis i no yet.
7 Long wanem, kantri bai kirap i birua long kantri, na kingdom i birua long kingdom. Na bai i gat ol bikpela taim hangre, na ol sik nogut, na ol guria, long ol kain kain ples.
8 Olgeta dispela samting em i stat bilong ol bel hevi.

Bikpela i bin givim yumi planti ol mak olsem ol bikpela pait na ol tok win bilong ol bikpela pait, ol pasin birua namel long ol kantri na ol kingdom, ol taim bilong bikpela hangre, na ol sik nogut bilong mekim ol man na ol animal i kamap sik.

Na olgeta dispela samting i wok long kamap pinis long dispela taim tasol, ating, ol i no kamap nogut olgeta yet nau yet, tasol yumi wok long witnesim olsem wanem ol dispela samting i kamap tru nau.

Nau, ol man i stap ples klia inap long ol i ken kisim kain kain ol sik nogut inap kilim i dai ol man. Kain olsem, nau i gat ol sik i kam long ol animal olsem avian flu (wanpela kain sik bilong ol pisin). I gat Ebola virus tu i stap, dispela i bin kam long Aprika. Na ol saientis i tok olsem, Ebola virus (wanpela kain liklik binatang tru) i bin kam long blut bilong ol bat, na dispela virus ol i bin kisim bikos sampela ol Aprika i save kaikai ol bat.

Narapela long ol dispela, i gat Hepatitis B, C na D, AIDS, na planti moa tu.

Ol narapela mak i olsem taim bilong bikpela hangre, ol guria long kain kain ples, na ol kantri i kirap bilong birua long ol narapela kantri.

Na bikos nau yumi wok long lukim olsem wanem ol dispela samting i kamap long taim bilong yumi, yumi inap tok olsem kam bilong Em bai i kamap i no longtaim tru bihain.

Bikos yumi bin kisim tok lukaut pastaim long sait bilong ol mak bilong kam bilong Em, olsem ol Kristen husat i gat mausbel o conscience i gutpela tru, yumi nid long sekim olsem bipo long dispela de i kam, yumi mekim pinis ol samting i gat nid long redim. Sekim olsem yu mekim pinis olgeta samting yu nid long mekim bilong kisim strongpela bilip long kisim bek bilong yu. Sekim olsem yu yusim laip bilong yu long mekim wok long God.

EKLESIASTES 12:1 i tok,

Holim tingting nau long Man i kamapim yu long nating long ol de yu stap yangpela, taim ol de nogut i no kamap, o ol yia i no wok long kam klostu, taim yu bai tok, Mi no gat amamas insait long ol,

Em i gutpela olgeta olsem yu stat long mekim wok long God taim yu stap yangpela yet. Pas gut long laik bilong Em. Bihainim ol tok strong bilong Em.

EKLESIASTES 12:13 i tok,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Kamapim pasin bilong pret long God na pasin bilong bihainim ol tok strong bilong Em. Tru tru, dispela wanpela wok yu inap givim long God em i taim yu bihainim ol tok strong bilong Em. Na yu bai kamap inap tru long kisim bek taim yu inapim ol tok strong bilong Em.

EKLESIASTES 12:14 i tok,

Long wanem, God bai bringim olgeta wan wan wok long kot, wantaim olgeta wan wan samting hait, sapos em i gutpela, o sapos em i nogut.

God bai jasim olgeta man. Em i bin makim wanpela taim long em. Yu no inap abrusim em. Olsem na, sapos yu wari long sait bilong kisim bek bilong yu, yu mekim wok long God. Yu mekim wok long God em i minim olsem yu bihainim ol tok strong bilong Em. Sapos yu wok long yusim laip bilong yu long mekim wok long God, sapos yu pas gut long ol tok bilong Em i stap, yu gat wanpela bikpela sans tru long kisim bek.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Yu Pilim Yu No Gat Hop? Prea long Pasin bilong Lukaut bilong God

October 20, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela man husat i pilim wanpela dip pilim olsem em i no gat hop bikos em i no inap painim stretim long ol hevi bilong em, o em i no inap stap gut wantaim ol samting hevi em i wok long bungim, em i tingting olsem taim em i tekewe laip bilong em yet, o kilim em yet i dai, em i dispela rot wan tasol bilong lusim dispela samting i kamap.

Taim namba bilong ol man husat i kilim ol yet i dai long olgeta hap bilong dispela graun em i wok long kamap bikpela moa, wan i no inap lusim wari. Wanpela bilong ol bikpela wari bilong planti ol manmeri em i stap long dispela samting bilong kamap bihain long taim wanpela man i kilim em yet i dai, dispela yu no inap abrusim. Ol i laik long painimaut sapos God inap lusim yet sin bilong ol man husat bin kilim ol yet i dai, o sapos ol i gat wanpela sans yet long kisim bek, o sapos God i makim ol pinis long bagarap olgeta long karim pen long hel oltaim oltaim.

Sapos yu bai askim mi long sait bilong wanem samting i stap bihain long ol husat bin kilim ol yet i dai, mi tok sori tasol mi no gat namba inap long pasim kot long ol. Namba wan, mi no save long ol. Mi no save wanem samting i bin kamap long ol tingting bilong ol. Mi no save long ol samting i bin kamap nabaut, ol dispela ol i bin bungim. Tru mi no save long wanpela samting long sait bilong ol. Tasol samting i bikpela moa i olsem, Baibel i no givim mi wanpela rait o namba bilong pasim kot long ol. Tasol, Baibel i bin tambuim trupela Sios bilong God long jasim ol husat i stap ausait long banis bilong em.

1 KORIN 5:13 i tok,

Tasol ol husat i stap ausait God i jasim. Olsem na rausim i go long namel long yupela yet dispela man nogut.

Em i God husat i jasim ol husat i stap ausait long Sios bilong God, olsem Baibel i tok. Olsem na, mobeta wanem samting bai kamap long ol man husat i kilim ol yet i dai, dispela yumi lusim long stretpela kot bilong God.

Sapos wanpela man husat i bin mekim wanpela pasin i luk olsem i no gutpela, kain olsem, em i wanpela memba bilong Sios bilong God, mi bai inap long wokim wanpela tingting o kot wantaim pasin bilong yusim save gut long sait bilong samting i bin kamap long em bikos, mipela, insait long Sios, i gat rekod bilong ol pasin bilong bihainim ol skul tok bilong Kraist bilong ol brata na ol susa, olsem ol dispela taim ol i kam long ol bung bilong kongrigesen na ol i bin stap olsem wanem taim ol i stap laip.

Namel long ol memba bilong Sios bilong God, i gat trupela pasin bilong wari bilong wanpela long narapela. Sapos ol i sakim ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, sapos ol i bin paul nabaut long laip bilong ol, ripot long sait bilong ol bai kamap long administresen bilong Sios. Na sapos i gat ripot long sait bilong wanpela memba bikos long pasin bilong sakim tok o rong pasin bilong em, administresen bai singautim em hariap. Dispela i no bilong mekim em i kamap wanpela het tok bilong mekim pani o stori nabaut, tasol bilong stretim em o mekim save long em sapos i gat nid. Dispela em i bikos yumi no gat laik long wanpela bilong ol brata na ol susa long lus nabaut o long go yet mekim ol samting i birua long laik bilong God.

Sapos no gat wanpela komplen ol i mekim long sait bilong wanpela memba stret, em i minim olsem dispela memba i stap bel i tru long bihainim ol skul tok bilong Kraist. Na sapos mi tok olsem em i gat bikpela sans long kisim bek, mi bai no sakim tok bilong God bikos em i wanpela bilong mipela insait long Sios. Em i no wanpela ausait man.

Wanem taim wanpela memba i tokaut long wanpela komplen i birua long narapela memba, o em i tokaut long narapela memba i mekim sampela pasin, administresen bilong Sios i wokim wok long em bilong bihainim tok i stap insait long Baibel.

1 TIMOTI 5:19 i tok,

No ken kisim tok man i sutim i birua long wanpela lapun hetman, sapos em i no kam long ai bilong tupela o tripela witnes.

Tok nating olsem wanpela memba i bin mekim sampela pasin, em i no inap. Komplen o dispela kain tok mas i gat tupela o tripela witnes long en.

Tru, i gat ol brata na ol susa husat i bin stap insait long Sios longpela taim tasol i no gat wanpela samting nogut ol narapela i bin ripotim long sait bilong ol.

TAITAS 1:6-7 i tok,  

6 Sapos wanpela i no gat asua, man bilong wanpela meri, husat i gat ol pikinini yu inap bilip long ol husat ol man i no sutim tok long ol olsem ol i gat pasin wail o pasin bilong yu no inap bosim ol gut.
7 Long wanem, bisop i mas stap man i no gat asua, olsem wasman bilong ol samting bilong God. Em i no ken strong long laik bilong em yet, em i no ken kros hariap, em i no ken stap man bilong laikim wain, em i no ken stap man bilong pait, em i no ken stap man bilong laikim mani samting i doti tru.

I gat ol memba husat i no kalapim lo bilong Kraist. Olsem kaikai bilong dispela, i no gat wanpela taim ol i bin kisim wanpela mekim save.

Bilong wanem mi toktok long dispela? Dispela i bilong soim yu tasol olsem, insait long Sios bilong God, mipela i jasim tasol ol husat i stap namel long mipela. Mipela i inap long pasim kot long ol brata na ol susa bilong mipela husat i mekim asua bikos mipela i gat wanpela as bilong mekim olsem. Oltaim mipela i wokim tingting bilong bihainim ol pruf olsem ol rekod na ol testimoni. Tasol mipela i no save mekim olsem long ol husat i stap ausait long Sios bilong God bikos, olsem Baibel i tok, em i God husat i jasim ol.

Dispela em i as tingting bilong wanem mi no inap givim wanpela bekim stret olgeta sapos God bai fogivim o kisim bek yet wanpela man husat i bin kilim em yet i dai, o sapos God i makim em pinis long bagarap olgeta bikos em i no wanpela hap bilong oganaisesen bilong mipela.

Ol brata na ol susa insait long Sios bilong God ol i kisim save gut long sait bilong as tru bilong laip na as tingting i nambawan olgeta bilong stap bilong man. Na tu, pret long God i stap insait long ol bel bilong ol. Long dispela as mi inap tok wantaim pasin i no gat pret olsem i no gat memba bilong dispela oganaisesen husat i stap bel i tru husat bai tingting wanpela taim long kisim laip bilong em yet, long pes bilong olgeta kain hevi i ken kamap. Nogut ol brata na ol susa bilong mipela ol i stap rabisman long sait bilong ol samting bilong bodi tasol ol i pulap long hop.

Olsem yumi save, pasin bilong kilim yu yet i dai, em i kam long wanpela strongpela pilim bilong i no gat hop, wankain olsem wanem samting Judas Iskariot i bin pilim. Taim em i lukim em yet i stap insait long wanpela samting i kamap we tru em i no gat hop bihain long em i bin putim Bikpela Jisas Kraist long han bilong birua, Judas Iskariot i bin hangamapim em yet.

Baibel i gat wanpela rekod bilong ol manmeri husat i bin kilim ol yet i dai bikos ol i no bin gat hop bikos long pasin bilong sakim tok ol i bin mekim long God. Narapela long Judas Iskariot, Sol, king bilong Israel, em tu i bin kilim em yet i dai bihain long God i bin makim em long bagarap olgeta bikos em i bin pulap long bikhet pasin.

Ol rait bilong Baibel i soim yumi olsem ol manmeri husat i bin kilim ol yet i dai, ol olgeta i nogut na i gat pasin bilong sakim tok bilong God.

Tasol sapos yu bai bihainim God, i no gat wanpela taim yu bai pilim bel hevi tumas, yu bai no lusim hop, na i no gat wanpela taim yu bai tingting long kilim yu yet i dai.

Taim wanpela man i stap laip yet, em i pasin bilong em yet olsem em i bungim ol fel na ol hevi, sampela taim ol dispela i givim bel hevi tumas. Tasol, God i skulim yumi i stap wanpela rot bilong pesim ol wari na ol trabel bilong yumi de i go long de.

FILIPAI 4:6-7 i tok,  

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Noken bel hevi tumas. Noken wari long sait bilong wanpela samting. Wanem samting yu mas mekim olgeta em i yu prea, na bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Wantaim dispela tok bilong Baibel i save givim tru bel isi, olsem wanem yu bai tingting wanpela taim long kilim yu yet i dai? Maski ol i tok olsem bel hevi tumas em i wanpela bilong ol samting i ken mekim man kilim em yet i dai, ol prea i ken birua long dispela. Ol prea i ken kamap samting strongpela tru bilong birua long bel hevi tumas, na ol prea i ken rausim ol tingting bilong kilim yu yet i dai.

Mi hop yu klia bilong wanem mi no laik long jasim ol husat i bin kilim ol yet i dai. Em i bikos God i tambuim yumi long jasim ol husat i stap ausait long Sios bilong God.

Mipela i no wankain olsem sios bilong Manalo husat i makim long bagarap olgeta olgeta bilong ol husat i stap ausait long sios bilong ol. Hetman bipo bilong dispela sios, Eraño Manalo, i bin kamapim ol toktok olsem i no gat kisim bek ausait long sios bilong ol, na olsem i no gat wanpela taim ol husat i stap ausait long sios bilong ol bai kisim heven olsem samting papa i givim pikinini bikos God i givim kot pinis long ol long karim pen long raunwara paia.


“MI SAVE OLSEM PLANTI BAI I NO WANBEL NAMEL LONG OL HUSAT I NO WANBILIP BILONG YUMI. OL BAI NO WANBEL, SIOS BILONG KRAIST WAN BAI KISIM SAMTING PAPA I GIVIM PIKININI! OL BAI NO WANBEL, KRAIST BAIM BEK YUMI TASOL! TASOL, OL BRATA NA OL SUSA, I GAT BAIM BEK AUSAIT, O? OLSEM NA OL MAN I STAP AUSAIT LONG SIOS I NO INAP LONG KISIM SAMTING PAPA I GIVIM PIKININI… OLSEM WANEM BAI PAPA GIVIM LONG YU TAIM EM I MAKIM YU PINIS LONG GO LONG PAIA!”

Dispela tok stret i stap ples klia tu insait long wanpela rait bilong Eduardo Manalo insait long pablikesen i gat namba bilong ol (Pasugo, mun Jun 1976, pej namba 9) we em i bin tok tu olsem God bai i no kisim bek ol husat i stap ausait long sios bilong ol.


Long pasim kot long ol husat i stap ausait long banis bilong yu tu, dispela i soim ples klia pasin bilong i no gat sori olgeta na ples klia em i wanpela pasin bilong birua long tok bilong God.

Tru tru, sios bilong Manalo i bin sutim tok i birua long Sios Katolik na kain kain ol sios Protesten olsem ol i bilong satan.


Mi tok nogat long jasim ol husat i stap ausait long Sios bikos em i God husat bai jasim ol.

Mi laik tok gen olsem, insait long Baibel, ol husat i bin kilim ol yet i dai, ol olgeta i bin stap insait long wanpela taim ol i no gat hop na ol olgeta i bin gat pasin bilong sakim tok bilong God. Tasol sapos yu save bihainim God, i no gat wanpela taim yu bai lusim hop.

Bihainim tok helpim bilong Baibel. Wanem ol hevi i givim wari long yu, wanem samting yu mas mekim olgeta em i yu prea long God na Em bai i givim yu bel isi. Noken mekim pasin bilong kilim yu yet i dai olsem wanpela sois bilong yu. Lusim ol tingting na ol wari bilong yu long han bilong God. Yu inap putim bilip long Em oltaim.

Taim yu pilim olsem olgeta narapela i no klia gut long yu na nogat wanpela i bisi long yu, yu no ken lus tingting long i gat God husat i wari na klia gut oltaim. No ken fel tasol long askim long pasin bilong lukaut bilong God. I TRU.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Baksait long Olgeta Wan Wan Prea God i Bekim na Nogat, Wanpela God Husat i Laikim Tru i Stap

October 13, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Tru stret olgeta wan wan man husat i prea na mekim wanpela askim long God, em i gat laik long God bai bekim prea bilong em na givim wanem samting em i askim long dispela taim bihain klostu olgeta em i ken kamap. Tasol i no olgeta taim dispela i kamap. Maski em i tru olsem God i givim sampela bilong wanem ol samting man i prea long en, i gat ol prea tu we Em i no givim olgeta wanem samting man i prea long en, na sampela taim, sapos Em i givim, longpela taim bai i kam na i go pastaim bipo man i kisim em. Tasol wanem ol as tingting i stap baksait long ol dispela?

Pastaim olgeta, yu mas save gut olsem oltaim i gat wanpela stretpela as tingting bilong wanem God i no givim wantu wanem ol samting wanpela man i prea na askim long en. Sampela taim bekim bilong God long ol prea i bihainim kain bilong man husat i mekim ol – sapos em i stretpela, o sapos em i nogut. Wanpela samting i klia tru, God i no save harim ol prea bilong wanpela man nogut.

Tingim na skelim tok i stap insait long PROVEP 15:8,

Sakrifais bilong man nogut em i sting samting long BIKPELA. Tasol beten bilong stretpela man em i gutpela amamas bilong Em.

God i amamas gut wantaim ol prea bilong stretpela man, na yumi ken bilip olsem Em i harim ol prea bilong em.

1 JON 5:14 i tok,  

Na dispela em i dispela strongpela bilip yumi gat insait long Em, long, sapos yumi askim wanpela samting bilong bihainim laik bilong Em, Em i harim yumi.

God i harim ol prea bilong stretpela man moa yet olsem sapos wanem samting em i askim i sampela samting bilong bihainim laik bilong Em.

Tasol, Baibel i tok wanem sapos dispela wan i autim askim, o sapos dispela wan i prea, em i nogut o wanpela man bilong mekim pasin nogut?

1 PITA 3:10-12 i tok,  

10 Long wanem, em husat bai laikim tru laip, na lukim ol gutpela de, larim em holim bek tang bilong em long tok nogut, na ol lip bilong em long em i no toktok wantaim gris tingting. 
11 Larim em ranawe long pasin nogut, na mekim gutpela pasin. Larim em painim bel isi, na bihainim dispela.
12 Long wanem, ol ai bilong Bikpela i stap antap long ol stretpela man, na ol ia bilong Em i op long ol prea bilong ol. Tasol pes bilong Bikpela i birua long ol husat i mekim pasin nogut.

God i givim strongpela tok long ol man long stap stretpela, long mekim stretpela pasin, long mekim ol gutpela pasin, na long toktok wantaim pasin i no gat giaman. Tang bilong wanpela man tu mas i bihainim strong gutpela pasin bikos dispela tang yumi yusim long toktok em i dispela tang stret yumi yusim long prea.

Sapos dispela man i prea em i wanpela man husat i mekim ol pasin nogut long laik na i sakim tok bilong God long laik, maski sapos em i wok long prea, i no gat wanpela taim God bai harim em. God i no iapas tasol Em i gat wanpela rot bilong ranawe long ol prea bilong ol man nogut. Em i gat wanpela rot inap long ol prea bilong ol bai no kamap long ol ia bilong Em.

KRAI SORI 3:44 i tok,  

Yu bin karamapim Yu Yet wantaim wanpela klaut, inap long prea bilong mipela i no ken go namel.

God i karamapim Em Yet wantaim ol klaut inap long ol prea bilong ol man nogut bai no inap go insait na kamap long hapsait, bikos ol prea bilong ol i wanpela samting bilong hatim bel bilong Em.

JON 9:31 i tok,  

Nau yumi save long God i no harim ol sinman. Tasol sapos wanpela man i stap man bilong lotuim God, na mekim laik bilong Em, Em i harim em.

Tasol, yumi mas luksave tu olsem, i gat ol taim God i no bekim ol prea bilong wanpela stretpela man tu. Bilong wanem?

JEMS 4:3 i tok,

OLPELA BAIBEL
JEMS 4:3
Yupela askim, na yupela i no kisim, bilong wanem, yupela askim rong, inap long yupela i ken kaikai dispela olgeta long ol aigris bilong yupela.

Noken lus tingting olsem God Em i stap laikim tru. Olsem na, sapos Em i lukim olsem wanem samting yu askim, dispela samting bai bagarapim yu, o sapos dispela samting bai mekim yu stap insait long ol amamas bilong dispela graun, Em bai no givim em long yu. Na yu mas save gut olsem dispela laikim tru bilong Em long yu i givim tingting long Em long noken givim yu wanem samting yu laikim, bikos Em i no gat laik long yu bai lus o pundaun long pasin bilong mekim sin.

Wankain olsem wanpela papa o mama tasol husat i laikim tru pikinini bilong em, husat bai no tok yes taim pikinini bilong em husat i gat tripela krismas i askim long wanpela resa, maski sapos em i wok long krai, bikos taim em i pilai wantaim ol resa, dispela bai katim em, na wanpela papa o mama bai no givim pikinini bilong em wanpela laita bilong simuk o masis bilong pilai long en bikos dispela ken kirapim paia.

God i wankain olsem. Sapos Em i lukim olsem wanem samting yu prea long en bai helpim yu, klia tru Em bai givim em. Tasol sapos wanem samting yu askim long en bai bagarapim yu, o em bai bringim yu go long bagarap olgeta, i no gat wanpela taim Em bai givim em long yu maski sapos yu prea prea long em.

MATYU 7:9-11 i tok,

9 O wanem man i stap bilong yupela, husat sapos pikinini man bilong em i askim bret, bai em i givim em wanpela ston?
10 O sapos em i askim long wanpela pis, bai em i givim em wanpela snek?
11 Nau sapos yupela, taim yupela i stap nogut, i save long givim ol gutpela presen olsem wanem long ol pikinini bilong yupela, hamas moa bai Papa bilong yupela husat i stap long heven givim ol gutpela samting long ol husat i askim Em?

Holim long tingting olsem God i givim ol gutpela samting tasol. Em i no givim ol samting nogut, o dispela ol samting bilong bringim nogut long ol pikinini bilong Em. Sapos wanpela papa o mama husat i man bai no givim pikinini bilong em wanpela ston taim em i askim long bret, o snek taim em i askim long pis, hamas moa Papa bilong yumi long heven husat i save na i inap long givim wanem samting i gutpela olgeta bilong helpim yumi ol pikinini bilong Em.

Sapos wanpela papa o mama husat i man, maski em inap long mekim ol samting long mak tasol, em bai no givim ol pikinini bilong em wanpela samting bilong mekim ol i bungim hevi na tekewe lukaut antap long ol, moa olgeta Papa bilong yumi long heven husat i wari i no long gutpela bilong bodi sait bilong yumi tasol tasol moa yet olgeta long gutpela bilong spirit sait bilong yumi.

Sapos yumi bai putim tasol yumi yet long ples bilong God, yumi bai kisim gutpela save long ol as tingting bilong wanem God i givim i no olgeta samting ol man i prea long en, o bilong wanem yumi nid long wet longpela taim bipo yumi kisim ol bekim long ol prea bilong yumi.

Na tu, God i save lukluk long taim i inap tru long givim wanem ol samting yumi prea long en. God i save givim yumi wanem samting yumi nidim long taim inap tru bilong em. Taim Em i lukim olsem taim stret i kam pinis inap long yu long kisim em, Em bai givim em long yu maski sapos yu no askim long em.

PROVEP 19:14 i tok,  

Haus na ol planti mani samting ol i samting papa i givim pikinini bilong ol papa. Na meri bilong yusim save em i kam long BIKPELA.

Sapos yu stap stretpela, na taim God i lukim olsem taim stret i kam pinis long yu long marit, Em bai givim em long yu maski sapos yu no prea long em. Wankain olsem tasol wanem samting Em i bin mekim long Adam. Adam i no bin askim long wanpela meri. Tru tru, em i no bin gat wanpela tingting long sait bilong meri bikos i no gat narapela human insait long Gaden bilong Iden long dispela taim. Tasol taim God i bin lukim olsem em nidim pinis wanpela bilong poromanim na helpim em, God i bin givim em Iv.

JENESIS 2:18 i tok,  

Na God BIKPELA i tok, Em i no gutpela long man i ken stap wanpis. Mi bai wokim bilong em wanpela helpim i fit stret long em.

Taim God i lukim sindaun bilong Adam, Em i bin mekim wanem?

JENESIS 2:21-23 i tok,
 
21 Na God BIKPELA i mekim wanpela slip i dai i dip tru long pundaun antap long Adam, na em i slip. Na Em i kisim wanpela bilong ol bun bilong banis bilong em, na pasim bodi gen i kisim ples bilong en.
22 Na dispela bun bilong banis, dispela God BIKPELA i bin kisim long man, Em i wokim i kamap wanpela meri, na bringim em i kam long man.
23 Na Adam i tok, Dispela nau em i bun bilong ol bun bilong mi, na bodi bilong bodi bilong mi. Ol bai kolim em Meri, bilong wanem, God i kisim em i kam ausait long Man.

God i save givim wanem samting yumi nidim long taim stret. Tingim olsem God i no bin givim wanpela meri long Adam wantu. God i bin mekim em luksave pastaim long dispela namba bilong wanpela meri long laip bilong em long taim bihain. Longpela taim ol poro bilong em, em i narapela narapela kain ol animal, pisin, i go tasol. Na i no gat wanpela bilong ol bai inap stap bilong helpim long em. Kain olsem, taim baksait bilong em bin sigarap, em i no gat wanpela bilong sigarapim em long en. Sapos em bai larim taiga o laion sigarapim baksait bilong em, em bai gat sua na blut bilong em bai kapsait bikos tupela wantaim i gat ol nil i sap. Olsem na God i bin givim em wanpela bilong helpim em, wanpela meri bilong em, maski sapos em i no bin askim long em.

EFESAS 3:20 i tok,  

Nau i go long Em husat i inap long mekim samting i planti moa yet tru antap long olgeta samting yumi askim o tingim, bilong bihainim dispela pawa i wok insait long yumi,

God i save givim tu ol samting yumi no tingting long en tu, na tu ol samting yumi no askim long en tu, sapos Em i lukim nid bilong yumi long ol. Mi bin bungim dispela planti taim insait long laip bilong mi. God i bin givim mi planti ol samting mi no bin askim long en na ol samting mi no bin tingting long en. Kain olsem, mi no bin prea long God long givim mi ol tumbuna pikinini. Tru tru, mi no bin tingting long bai i gat taim insait long laip bilong mi olsem mi bai nidim ol tumbuna pikinini. Tasol long taim inap tru bilong Em, God i bin givim ol long mi, na nau ol i stap olsem samting bilong amamasim mi nau taim mi lapun tru.

Long dispela poin, mi luksave pinis long namba bilong ol tumbuna pikinini long ol lapun man na meri olsem mi. Long krismas mi gat, mi pilim pen long ol skru bilong bun bilong mi, moa yet long ol skru bilong lek, olsem na mi kisim taim long kirap gen bihain long taim kongrigesen bilong mipela i prea. Tasol bikos God i bin lukim olsem mi bai nidim helpim bilong ol tumbuna pikinini bilong mi taim mi lapun, nau mi gat wanpela tumbuna pikinini man husat wantu i save kam long helpim mi olgeta wan wan taim em i lukim mi hatwok tru long kirap bihain long taim kongrigesen bilong mipela i prea. I no gat wanpela taim em i fel long helpim mi long sanap gen. Na mi tok tenkyu tru long God long givim mi ol tumbuna pikinini i gutpela tru maski mi no bin askim long ol.

Tingim oltaim olsem God i gat ol as tingting bilong Em bilong givim, bilong i no givim hariap, na tu bilong i no givim olgeta, wanem ol samting yumi prea long en. Em i save wanem samting i gutpela olgeta bilong helpim yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Skelim Gut long Stap bilong Bikpela Jisas Kraist

October 07, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Tru mi painim em narakain tru olsem i gat ol man husat i tokaut long stap memba bilong ol lotu lain husat i tok olsem ol yet i ol Kristen tasol ol i stap yet wantaim tupela tingting long sapos tru Bikpela Jisas Kraist bin stap o nogat. Tru mi tingting planti bilong wanem maski ol i stap ol memba bilong ol dispela sios husat i yusim tu Baibel, dispela tingting bilong ol i no klia long sait bilong stap bilong Kraist, em i no pinis olgeta yet.

Long sait bilong mi yet, mi gat ol as i moa long inap bilong bilipim stap bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol atheist (man husat i no bilip long i gat God i stap) na ol agnostic (man husat i bilip olsem i no gat wanpela samting yu inap save long stap o pasin bilong stap God), ol dispela krankiman tasol i tokaut klia long tupela tingting long stap bilong Bikpela Jisas Kraist.

Bikpela Jisas Kraist bin stap pinis bipo long taim God bin kamapim long nating dispela graun, na Em i stap inap long nau. Bipo long olgeta narapela samting bin stat long stap, Kraist i stap pinis wantaim Papa. Em i bin lainim em, na ol tok bilong God i pruvim em insait long Baibel.

JON 8:56-58 i tok,

56 Papa bilong yupela Ebraham i wokim amamas tru bilong lukim de bilong Mi. Na em i lukim pinis, na em i amamas.
57 Nau ol Ju i tokim Em, Yu no gat 50 krismas yet, na Yu bin lukim Ebraham?
58 Jisas i tokim ol, Tru tumas, tru tumas, Mi tokim yupela, Bipo Ebraham i stap, Mi stap.

Insait long “An American Translation”, ol i bin tanim ves 58 olsem: “Jesus said to them, ‘I tell you, I existed before Abraham was born!’”

Long dispela as yumi inap tok olsem, ol man bilong autim tok nau husat i skulim ol memba bilong ol olsem stap bilong Kraist bin stat tasol taim Maria bin karim Em, ol i paul olgeta. Dispela em i wanpela pruf olsem ol i sot long gutpela save long tok bilong God insait long Baibel.

Tingim, i no gat narapela husat bin stap wantaim Papa long oltaim oltaim tasol Kraist.

MAIKA 5:2 i tok,

Tasol yu, Betlehem Efrata, maski yu stap liklik namel long ol tausen bilong Juda, yet ausait long yu bai em i kam ausait i kam long Mi husat i mas stap hetman bilong Isrel, husat ol wokabaut i go ausait bilong em em i bin bilong bipo, bilong oltaim oltaim bipo.

Olsem profet Maika i tok, Em i bin kam long oltaim oltaim bipo. Na narapela ves i sapotim dispela.

Insait long Provep 8:22, save tru bilong God i tok, “BIKPELA i bin holimpas mi long stat bilong rot bilong Em bipo long ol wok bilong En bilong bipo.”

Stat bilong rot bilong Bikpela em i stap insait long oltaim oltaim. Dispela “save tru” i bin stap wantaim Bikpela long oltaim oltaim. Husat em i dispela “save tru” husat bin stap wantaim God long stat bilong rot bilong Em, bipo long ol wok bilong Em bilong bipo?

1 KORIN 2:-8 i tok,

6 Tasol mipela i toktok wantaim save tru namel long ol husat i inap tru. Tasol i no save tru bilong dispela graun, o bilong ol hetman bilong dispela graun, dispela i kamap samting nating.
7 Tasol mipela i toktok long save tru bilong God insait long wanpela tok hait, yes, save tru i hait, dispela God i makim bipo dispela graun i kamap i go long glori bilong yumi.
8 Dispela i no gat wanpela bilong ol hetman bilong dispela graun i save. Long wanem, sapos ol i bin save long en, ol i no bin gat laik long nilim Bikpela bilong glori long diwai kros.

Dispela “save tru” olsem Aposel Pol bin toktok long en, em i Bikpela bilong glori na dispela Bikpela husat ol bin nilim long diwai kros, husat i no narapela, em i Bikpela Jisas Kraist.

1 KORIN 1:24 i tok,  

Tasol long ol husat God i singautim, ol Ju na ol Grik wantaim, Kraist em i pawa bilong God, na save tru bilong God.

Insait long Olpela Testamen, ol i bin kolim Kraist olsem “save tru bilong God.” Em i pawa bilong God na save tru bilong God. Plis lukim dispela hap tok “the” (long tok Inglis) Pol bin yusim, dispela i minim olsem i no gat “save tru” insait long Baibel, husat bin stap wantaim God long oltaim oltaim, narapela long Bikpela Jisas Kraist. Ol i bin kolim Em “save tru bilong God.”

Luk 11:49 i pruvim moa olsem dispela save tru bilong God em i Bikpela Jisas Kraist.  

Olsem na tu save tru bilong God i tok, Mi bai salim ol ol profet na ol aposel, na sampela bilong ol bai ol i kilim i dai na givim hevi.

Bikpela Jisas Kraist i bin stap long oltaim oltaim. Tru Em i stap inap long nau. Na stap bilong Em bai i go inap long oltaim oltaim. Olsem rait i stap pinis insait long Revelesen 1:17-18,

17 Na taim mi lukim Em, mi pundaun long tupela lek bilong Em olsem mi dai pinis. Na Em i slipim han sut bilong Em antap long mi, taim Em i spik long mi, No ken pret. Mi stap namba wan na las.
18 Mi stap Em husat i stap laip, na i bin dai pinis, na, lukim, Mi stap laip oltaim oltaim, Amen. Na Mi gat ol ki bilong hel na bilong dai.

Taim Jon bin lukim God, Em i bin tokim em, “…Mi stap namba wan na las. Mi stap Em husat i stap laip, na i bin dai pinis, na, lukim, Mi stap laip oltaim oltaim,”

Wanem ol ves mi bin kolim em i sampela bilong ol ves i kam long Rait Holi bilong pruvim stap oltaim oltaim bilong Bikpela Jisas Kraist. Tasol, narapela long ol as bilong bilip insait long Baibel, yumi gat ol narapela pruf tu, dispela bai pruvim stap bilong Bikpela Jisas Kraist. Wanpela bilong dispela em i wanpela stori stret i stap insait long ol rait bilong histori bilong Rom.

Man bilong raitim histori bilong Rom, Tasitas, i bin tingim sampela samting insait long dispela we em i bin toktok long sait bilong Kraist, Taibirias Sisa, na Ponsias Pailat.


Olsem dispela infomesen i tok, i gat wanpela lain bilong ol man, ol i kolim ol olsem ol Kristen, em i ol man bilong bihainim Kraist, long husat Nambawan King (Emperor) Niro i bin givim ol mekim save bilong givim bikpela pen tru. Tasol Kraist i bin karim pen long mekim save i nogut olgeta long taim bilong bosim kingdom bilong Taibirias long han bilong Ponsias Pailat. Dispela i minim olsem sosaiti bilong Rom i bin luksave long stap bilong wanpela komuniti bilong ol Kristen long dispela taim, taim Rom i pulap tru long pawa yet.

Narapela long dispela rait bilong histori, yumi gat ol pruf bilong bodi sait tu bilong pruvim stap bilong ol narapela lain husat ol nem bilong ol i bin stap insait long ol dispela rait bilong histori – Taibirias Sisa na Ponsias Pailat.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin bon, nambawan king bilong Rom long dispela taim, em i Ogastas Sisa husat bin bosim kingdom stat long yia 31 bipo long Kraist i bon i go long yia 14 bihain long Kraist i bon. Bihain, Taibirias Sisa i bin kisim ples bilong em, husat i bin bosim kingdom stat long yia 14 i go long yia 37 bihain long Kraist i bon. Dispela tupela Sisa – Ogastas na Taibirias – ol i bin gat namba long taim bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist long dispela graun.

Na ol painimaut bilong archaeology (stadi bilong histori long wok bilong digim ol hap bilong dispela graun na skelim ol samting ol i painim long ol) i bin tok yes long stap bilong dispela ol nambawan king bilong Rom.

Ol koin i gat ol piksa bilong ol, ol i bin kisim i kam ausait long graun na ol i lukautim nau long ol musiam. Ol i dispela koin stret i stap long rait bilong Baibel taim ol Farisi i bin traim long trepim Bikpela Jisas Kraist bilong painim wanpela as bilong kilim Em i dai aninit long gavman bilong Rom. 


Dispela i stap pinis long rait insait long Matyu 22:17-21, we dispela i tok,  

17 Olsem na tokim mipela, Yu ting wanem? Em i orait aninit long lo long givim takis mani long Sisa, o nogat?
18 Tasol Jisas i kisim save long ol pasin nogut bilong ol, na tok, Bilong wanem yupela i traim Mi, yupela ol man bilong tupela maus?
19 Soim takis mani long Mi. Na ol i bringim wanpela peni long Em.
20 Na Em i tokim ol, Dispela piksa na rait ol i sapim long en em i bilong husat?
21 Ol i tokim Em, Bilong Sisa. Nau Em i tokim ol, Olsem na bekim long Sisa ol dispela samting i bilong Sisa, na long God ol dispela samting i bilong God.

Dispela stori i toktok long wanpela kain koin, insait long dispela piksa bilong Sisa, em i bilong Ogastas o bilong Taibirias, em i stap insait long rait bilong koin. Olsem mi tok bipo, ol i bin painim sampela bilong ol dispela koin. Mi, mi yet tu i gat wanpela koin insait long laibreri bilong mi, dispela i gat piksa bilong Taibirias Sisa na narapela koin i gat piksa bilong Ogastas Sisa.

Long sait bilong ofisa bilong bikpela kingdom bilong Rom, Ponsias Pailat, yumi gat pruf bilong bodi sait tu bilong pruvim stap bilong em.

Long 1961, ol i bin painimaut wanpela ston (limestone), na rait ol i bin katim long em i gat ol nem bilong Taibirias Sisa na Ponsias Pailat.


Ples klia, dispela ston dispela archeologist (man husat i stadim archeology), wanpela man Itali, i bin painim, ol i bin mekim em aninit long strongpela tok bilong Ponsias Pailat. Nogut ol i bin mekim em bilong bihainim laik bilong Pailat long amamasim bel bilong king bilong em, bikos ol i bin katim long em ol toktok i go long Taibirias Sisa.

Olgeta dispela i pruvim stap tru bilong ol stori insait long Baibel, moa yet ol dispela stret long sait bilong stap bilong Bikpela Jisas Kraist, na tu ol toktok long sait bilong sampela ol lain olsem ol nambawan king bilong Rom – Ogastas na Taibirias, na ofisa Ponsias Pailat, bikos ol pruf bilong bodi sait na ol rait bilong histori i witnes tu long ol.

Na mi no bilip olsem ol man bilong raitim histori bilong Rom bai wok wantaim na kamapim wanpela giaman stori long sait bilong Kraist husat bikpela kingdom   bilong Rom i bin kilim i dai. Stap bilong Kraist na dispela lain husat Em i bin go pas long en 2,000 yia bipo, ol i bin kolim ol olsem ol Kristen, em i sampela ol samting tru histori bilong Rom i no inap haitim bikos ol i stap pinis long rait na i kamap hap bilong ol rait bilong histori bilong ol.

Tru tumas, ol stori insait long Baibel, ol rait bilong histori na ol painimaut bilong archeology i moa long inap long tekewe olgeta tupela tingting long sait bilong stap bilong Kraist. Kraist i bin stap long oltaim oltaim bipo wantaim Papa, Em i stap nau, na Em bai stap inap long oltaim oltaim. I TRU.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Olsem Wanem long Winim Pret Olsem Baibel i Tok

October 01, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Ol samting i givim bel wari tumas, taim ol i kamap insait long laip bilong wanpela man, moa yet sapos ol i kamap taim em i yangpela, planti taim ol i lusim wanpela samting nogut long lukluk bilong em insait long dispela laip, long tingting bilong em long ol narapela man, long pasin bilong em, na long sampela ol narapela hap bilong kain man bilong em. Wanpela samting stret moa, planti taim em i kamapim pret na wari, na pasin bilong i no gat bilip i go long ol narapela man.

Ol piksa bilong ol dispela samting i givim bel wari tumas i kamap, em i dai bilong wanpela husat i stap klostu tru long bel, narapela memba bilong famili i mekim nogut long em – sapos em i long sait bilong toktok, bodi o pilim, papamama i bruk, ol taim nogut i kamap long nature, na rep, wantaim ol narapela. Na tru tumas, em i nidim longpela taim bipo wanpela inap long kamap orait gen i kam long ol dispela skul bilong laip.

Wanpela yangpela meri, kain olsem, husat papa o waspapa bilong em bin slip wantaim em na mekim nogut long em, em bai kisim taim long lus tingting na winim dispela skul bilong laip i sting tru. Em i no pret na pasin bilong i no gat bilip long olgeta wan wan man tasol i kamap insait long meri husat man bagarapim tasol tu dispela pilim olsem olgeta man i nogut. Wanem samting i nogut moa, i gat sans olsem nogut em bai ting olsem God bin larim kain samting sting tru long kamap long wanpela meri husat i no bin mekim rong olsem em.

Na ol dispela tingting na pilim i nogut bai i no inap lus hariap sapos em no kisim wanpela strongpela lain bilong sapot na em no lainim ol rot bilong winim kain pret i kam long ol toktok bilong Baibel. 

Pastaim olgeta, Baibel i tokim yumi olsem i gat sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God.

PROVEP 6:16-17 i tok,

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,

Yumi ken lukluk gut tru long dispela hap, “i kapsaitim blut i no bin mekim rong.” Dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” i no toktok long sampela man husat i no pulap long sin, o sampela man husat i no bin mekim wanpela rong. Insait long Baibel, ol i bin yusim pastaim “blut i no bin mekim rong” long ol pikinini.

SAM 106:38 i tok,

Na ol i kapsaitim blut i no bin mekim rong, yes blut bilong ol pikinini man bilong ol na ol pikinini meri bilong ol, ol i bin sakrifaisim ol long ol god giaman bilong Kenan. Na long dispela blut, ol i mekim dispela graun i kamap doti.

Dispela ves i pruvim olsem Baibel bin yusim dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” long minim pastaim ol pikinini, ol bebi husat sampela ol Israel bin ofaim long ol giaman god bilong ol insait long hap graun bilong Kenan. Long sakrifaisim ol pikinini o long larim ol go antap long paia bilong kamap ol ofa bilong sakrifais long ol giaman god, em i wanpela samting i sting tru long Bikpela. 

JEREMAIA 19:5 i tok,

Ol i bin wokim tu ol ples antap bilong Beal, bilong kukim ol pikinini man bilong ol olgeta wantaim paia long ol ofa i kuk olgeta i go long Beal, dispela Mi no tok strong long ol, o toktok olsem, na tu em i no kam insait long tingting bilong Mi.

Bikpela bin tokaut olsem kain pasin i sting tru i no bin kam insait long tingting bilong Em tu, na Em no bin tingting tu olsem ol Israel, lain manmeri bilong Em yet, bai mekim kain samting olsem bikos Em bin soim ol bikpela sori tumas, moa yet long ol pikinini. Olsem na, long taim bilong Solomon, bilong tingim wanem samting bin kamap insait long Kenan, dispela sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God, ol i bin raitim.

PROVEP 6:16-19

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,
18 Bel i kamapim plen bilong ol tingting nating nogut, ol lek i hariap long ran i go long hambak pasin,
19 Giaman witnes husat i mekim ol tok giaman, na em husat i planim hevi namel long ol brata.

I gat sevenpela ol samting, dispela God i no inap lusim rong bilong ol. Ol i ol samting sting tru long ai bilong Em. Na wanpela bilong ol em i pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong, o pasin bilong mekim nogut long ol pikinini. Olsem na, tru stret, pasin bilong mekim nogut long ol pikinini em i birua long laik bilong God.

Tasol olsem wanem wanpela husat narapela bin bagarapim bai inap long winim pret, o dispela pilim bilong bel hevi tumas em bin kamapim? Bekim i isi: Putim bilip long God. Bilipim God bikos God i lukautim ol husat i putim bilip long Em.

Sapos yu dispela man o meri husat ol bin mekim nogut long em, taim ol slip wantaim yu o ol mekim narapela samting long yu, taim yu stap pikinini, traim long lukluk long em wantaim narakain lukluk. Nogut dispela samting bin kamap bilong mekim yu pretim God moa na putim bilip long God moa.

Baibel i tokim yumi olsem sapos yumi stap ol pikinini bilong God na sapos yumi bai putim bilip long Em, Em bai no inap lusim yumi.

HIBRU 13:5 i tok,

Larim pasin bilong yupela i no ken gat pasin mangal. Na yupela i mas tok em inap long wanem kain samting yupela i gat. Long wanem, Em i bin tok, Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.

God bin promisim, “Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.” Tasol, em i no minim olsem taim ol i repim wanpela yangpela meri, o ol bin mekim sampela samting nogut long em, God bin givim baksait long em. Nogat, nogat! Yumi noken lukluk long em olsem. Noken lus tingting, GOD I WARI!

1 PITA 5:7 i tok,

Taim yupela i tromoi olgeta wari bilong yupela antap long Em. Long wanem, Em i wari long yupela.

Nogut yumi no inap lukim God yet i wari long yumi bikos Em i wanpela Spirit tasol Em i wokim wok long wanpela kain pasin i isi. Tru, dispela as bilong wanem yumi stap laip yet em i bikos God i wari long yumi. Na soim ples klia i klia moa olsem Em i wari long yumi, Em i singautim na mekim ol memba bilong Sios bilong God, ol tu husat ol narapela bin mekim nogut long ol taim ol i stap pikinini.

AISEA 41:4 i tok,

Husat i bin mekim na wokim dispela, na singaut long ol lain manmeri long stat bilong olgeta samting inap long nau? Em Mi BIKPELA. Mi bin stap pastaim long olgeta samting na bai Mi stap wantaim ol las samting. Mi stap dispela man.

Em i God husat i singautim stat long stat i go long las lain tumbuna. Na taim God i singautim wanpela man, God i singautim em i go insait long Sios.

Olsem rait i stap pinis insait long 1 KORIN 1:9,2,  

9 God em i Man husat i gat bilip, long husat yupela i kisim singaut insait long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi.
2 I go long sios bilong God, dispela i stap long Korin, long ol husat i kamap holi insait long Kraist Jisas, husat God i singautim bilong stap ol seint, wantaim olgeta husat, long olgeta wan wan ples, i singaut long nem bilong Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi, bilong ol na bilong yumi wantaim.

Dispela hap tok “sios” o “ekklēsía” long tok Grik i minim pasin bilong singautim long kam ausait. Wanem lotu yu bin kam long en, sapos em i God husat i singautim yu, Em i singautim yu i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em insait long Sios bilong God, wankain olsem wanem samting bin kamap long ol brata na ol susa insait long Korin. God bin singautim ol insait long Sios bilong kamap ol seint.

Bilong wanem mi toktok long dispela? Wanpela meri husat bin kisim kain skul bilong laip i givim bel wari tumas long taim em i stap pikinini, taim em i kamap wanpela memba bilong Sios bilong God, em i minim olsem God bin singautim em i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em. Olsem na, sapos em i bilip olsem God bin singautim em na God i wari long em, na sapos em i laikim tru God, olgeta dispela pret i stap dip insait long em, dispela i bin kamap long wanpela skul bilong laip i no orait, em bai pinis olgeta.

1 JON 4:18 i tok,

I no gat pret insait long laikim tru. Tasol, laikim tru i inap tru i rausim pret i go ausait. Bilong wanem, pret i gat pasin bilong givim traipela pen. Em husat i pret em i no kamap inap tru insait long laikim tru.

Sapos yu bai kamapim pasin bilong laikim tru God pastaim olgeta, na tu pasin bilong laikim tru ol narapela man, na tu ol birua bilong yu, dispela tok bilong God i tok olsem, I no gat pret insait long laikim tru, bai no fel. Dispela taim yu kisim pasin bilong laikim tru God antap long olgeta na ol narapela man, yu kamap aninit long lukaut bilong God.

Sapos yu gat laikim tru, yu no gat wanpela samting bilong pretim bikos dispela laikim tru stret yu pilim em i God.

1 JON 4:8,16 i tok,

8 Em husat i no laikim tru i no save long God. Long wanem, God em laikim tru.
16 Na yumi bin save na bilipim dispela laikim tru God i gat long yumi. God em i laikim tru. Na em husat i stap insait long laikim tru i stap insait long God, na God insait long em.

Kisim dispela laikim tru Baibel i skulim na yu bai no pret moa. Sanap strong long pasin bilong bilip tru, lainim olsem wanem long lusim sin, na putim bilip long pawa bilong God, dispela bai lukautim yu.

FILIPAI 4:6-7 i tok,

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Yu bai kisim bel isi, i no pret. I no wanpela kain bel isi nating tasol tasol dispela bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save. Bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save antap long dispela graun. Em bai holimpas bel na tingting bilong yu insait long Kraist Jisas.

Yu no gat wanpela samting bilong pretim sapos yu laikim tru God. God Em i pulap long pawa olgeta olsem Em bai lukautim yu long olgeta samting nogut na pasin nogut ol man ken mekim long yu.

Taim yu toktok long lukaut na kisim bek bilong God, mi mi yet bin kisim planti bilong em planti taim. Wanpela taim em i taim ol lidaman bilong wanpela lotu lain bin givim wok long wanpela memba bilong lain bilong kilim man i dai long kilim mi. Man bilong kilim man bin kam insait long wanpela bilong ol bung lotu bilong mipela na em bin wet tasol long taim stret bilong inapim misin bilong em. Bikos em i pasin bilong mi long wokabaut klostu moa long ol husat i harim mi toktok long taim bilong autim tok, mi no save, mi bin kam klostu stret long we man husat laik kilim mi hait bin stap. Em i redi pinis olgeta long kilim mi. Tasol taim em sanap pinis long sait bilong mi, em no bin inap bihainim plen bilong em bikos, wantu tasol, em no bin inap lukim mi. Mi lus long ai bilong em tasol tru stret mi bin stap long hap na olgeta man inap lukim mi, tasol em no bin inap lukim mi. Olsem na plen bilong kilim mi i no bin kamap tru. Em, em yet, bin tokaut long mipela bihain bikos bihain em bin tanim bel na kamap wanpela memba bilong Sios.

Narapela taim em i taim wanpela grup bilong ol agent bilong National Bureau of Investigation o NBI (bilong Filipins) bin kam long nambawan ofis bilong mipela bilong holimpasim mi bilong tingim kot bilong ol narapela i birua long mi, we ol tok olsem mi bin bagarapim nem bilong ol, dispela ol birua bilong mipela long lotu bin failim. Wanem samting mi kaunim olsem wanpela mirakel em i taim mi go daun long kar bilong mi i stap, wanpela NBI agent bin kam askim mi, “Soriano we? Soriano we?” Olsem wanem em i olsem, mi askim mi yet. Ating klostu olgeta taim ol ofisa husat laik holimpasim wanpela man, ol i gat ol piksa bilong dispela man husat ol bai holimpasim? Olsem wanem em bin askim mi “Soriano we?” Olsem na mi bin tokim em mi no save, na isi tasol mi go daun long kar bilong mi na go stret long ofis bilong mi. Em minim olsem, ol no bin inap long holimpasim mi bikos ol no bin inap painim dispela Soriano ol i bin wok long painim, husat tru em i dispela man stret husat ol bin askim, “Soriano we?”

I gat wanpela taim tu ol ofisa husat laik holimpasim mi, ol i bin ringim mi long tokim mi olsem ol laik kam bilong holimpasim mi. Long sampela rot ol i no tok stret tasol ol i bin givim mi wanpela sain long go wantu tasol bikos ol laik i kam. Ol i no bin gat tupela tingting long tok lukaut pas long mi bikos ol i save olsem mi no wanpela man nogut.

Olgeta bilong ol dispela em i ol wok bilong God i naispela tru. Ol i ol pasin bilong kisim bek bilong Em.

Wanem samting tru bin kamap? Nogut wankain olsem wanem samting bin kamap insait long Sodom na Gomora tasol taim sampela ol man bin wok long traim long kisim tupela ensel insait long haus bilong Lot. Tupela bin mekim ol kamap aipas inap long ol bai no lukim tupela man, husat tru tru i ol ensel, husat ol bin laik kisim na repim.

Nogut ol i ol isi mirakel tasol ol i minim bikpela samting.

Baibel i tokim yumi long noken pret bikos yumi gat wanpela bilong holimpas yumi, na wanpela bilong holimpas yumi em i bel isi bilong God. Na olgeta ol pret bilong yumi, maski ol i bin kamap long sampela samting bilong givim bel wari tumas long taim bipo o long ol narapela samting, ol bai lus olgeta sapos yumi putim bilip long God na sapos yumi laikim tru God antap long olgeta narapela.

God i ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: