I No Gat Rot Olgeta long Kraist bin Wokim Katolik Sios!

June 26, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Olsem wanem Kraist bin wokim Katolik Sios wantaim olgeta bilip bilong em ol bin abusim wantaim ol giaman, ol tumbuna stori, ol driman samting bilong Maria ol i kolim we em bin kamap na i go na givim ol skul long ol, na pasin bilong lotuim piksa bilong giaman god i bin stat wantaim ol tingting bilong man ol bin wokim long wanpela lain we Maria stap namelman na God i stap wanpela man yu no inap kamap o save long en? Taim yumi yusim Baibel olsem bipo, yumi ken stat wantaim Pita taim em toktok, bikos Katolik Sios wanpela maunten bilong ol stori long sait bilong Pita olsem namba wan Pop bilong ol.

MATYU 16:16-18
16 Na Saimon Pita i bekim na tok, Yu stap dispela Kraist, Pikinini Man bilong God i stap laip.
17 Na Jisas i bekim na tokim em, Blesing i stap long yu, Saimon Ba-jona. Long wanem, bodi na blut i no bin mekim dispela kamap ples klia long yu, tasol Papa bilong Mi husat i stap long heven.
18 Na Mi tokim yu tu, Long yu stap Pita, na antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi. Na ol dua bilong banis bilong hel bai i no inap winim pait birua long en.

Ol dispela em i ol samting i no isi insait long ol ves i stap antap, wanpela sumatin bilong Baibel husat i save lukaut gut, bai em i skelim ol. Taim Pita bin tok, “Yu stap dispela Kraist, Pikinini Man bilong God i stap laip,” em i wanpela samting Papa bin soim ples klia. Man i toktok husat i tok, “yu stap Pita, na antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi” em i Bikpela Jisas Kraist. Insait long ol dispela ves i stap ol tok tru bilong Baibel bilong bipo bipo tru! Yumi ken skelim.

Long taim bilong Adam yet bipo, God bin toksave pastaim long Misaia o Kraist bai kam.

JENESIS 3:15
Na Mi bai putim pasin birua namel long yu na meri, na namel long pikinini kaikai bilong yu na pikinini kaikai bilong em. Dispela bai bagarapim het bilong yu, na yu bai bagarapim lek bilong em.

God bin toksave pastaim gen long dispela long taim bilong Moses,

LO 18:18
Bai Mi kirapim wanpela profet bilong ol i kam long namel long ol brata bilong ol wankain olsem yu. Na bai Mi putim ol tok bilong Mi long maus bilong em. Na em bai tokim ol long olgeta samting Mi givim em strongpela tok long em.

Bilong givim pastaim kaikai bilong tingting long ol man bilong ritim, bai yumi painimaut long dispela bihain, dispela Profet insait long tok bilong Lo 18:18, we tru tru em i Jisas Kraist, bai Em toktok long ol tok bilong Papa yet (“ol tok bilong Mi long maus bilong Em”). Taim Kraist bin tok, “antap long dispela ston bai Mi wokim sios bilong Mi,” em i “Sios bilong God” na i no sios bilong Em yet – i no sios bilong Kraist olsem ol narapela i lukim.) Em i mas klia olsem Papa Em i dispela Man bilong wokim na i no Pikinini Man! Nambawan as tingting i olsem. Kraist Em i hap bilong Sios taim Em i stap as ston bilong em!

Long taim bilong Bikpela Jisas Kraist, ol Ju husat i no bin klia, Bikpela Jisas bin hatim ol long ol i no klia long sait bilong “ol mak bilong mak bilong ol taim.”

MATYU 16:1-4
1 Ol Farisi tu wantaim ol Sadyusi i kam, na taim ol i traim Em ol i askim Em long Em i ken soim ol wanpela mak i kam long heven.
2 Em i bekim na tokim ol, Taim em i apinun tru, yupela i tok, Em bai stap gutpela taim. Long wanem, skai i retpela.
3 Na long moning, Em bai stap taim nogut tude. Long wanem, skai i retpela na ol klaut i kam daun tru. O yupela ol man bilong tupela maus, yupela i ken kamap klia tru long pes bilong skai. Tasol ating yupela i no ken kamap klia tru long ol mak bilong ol taim?
4 Lain tumbuna i nogut tru na i pulap long pasin bilong bagarapim marit long pamuk pasin i painim i bihainim wanpela mak. Na God bai i no inap givim wanpela mak long en, mak bilong profet Jonas tasol. Na Em i lusim ol, na lusim dispela hap.

Toktok i olsem: Dispela man husat i mekim ol samting i no klia long namel bilong ol Israel, Em i dispela Kraist o Mesaia?

As tingting bilong ol long askim long wanpela mak, em i olsem ol save olsem, taim Em kam, Mesaia bai inapim ol tok profet long sait bilong En, tasol bikos ol no save long rait holi, ol no bin inap kisim save ol i nidim long klia tru long husat tru Em i dispela Kraist! Tasol, i gat liklik lain husat bin yusim skelim bilong Baibel na kamapim wanpela tingting bilong tok profet long Jisas Em i dispela Kraist. I bihainim tok profet na skul bilong laip, dispela meri insait long dispela tripela ves, i soim ples klia skelim bilong en olsem dispela man em bin pesim Em i Kraist.

JON 4:19,25,29
19 Meri i tokim Em, Bikman, mi kisim save long Yu stap wanpela profet.
25 Meri i tokim Em, Mi save long Mesaias i kam, husat ol i kolim Kraist. Taim Em i kam, Em bai tokim mipela long olgeta samting.
29 Kam, lukim wanpela man, husat i tokim mi long olgeta samting mi mekim bipo. Ating i yes long dispela em i Kraist?

Tasol i gat ol toktok long sait sait yumi nid long stretim pastaim. Jisas, pikinini man bilong Maria, em i Kraist, a? Ol dispela toktok i go i kam namel long ol, ol i stap daunbilo, ol i ken helpim yumi long klia tru long ol toktok bilong ol manmeri taim ol i kirap taim ol i bin lukim Jisas na wanem ol tingting bilong ol long em – i go yet long dispela tingting olsem Jisas Em i dispela Kraist. Dispela taim, em i Filip husat Jisas i bin askim long bihainim Em. (Ating i yes long pasin bilong tok strong bilong bihainim wanpela man em i save kamap planti taim wantaim ol man nating?) Bihain, Filip i tokim Nataniel long wanem samting ol i bin lukim, i mekim toktok i wankain olsem toktok bilong dispela meri husat i bin painim Jisas long wanpela wel. Nataniel i traim Jisas.

JON 1:43-49
43 Long de bihain Jisas i gat laik long go insait long Galili, na Em i painim pinis Filip, na tokim em, Bihainim Mi.
44 Nau Filip em i bilong Betsaida, biktaun bilong Andru na Pita.
45 Filip i painim pinis Nataniel, na tokim em, Mipela i bin painim Em pinis, bilong husat Moses long lo, na ol profet, i bin rait, Jisas bilong Nasaret, pikinini man bilong Josef.
46 Na Nataniel i tokim em, Ating i ken gat wanpela gutpela samting i ken kam ausait long Nasaret? Filip i tokim em, Kam na lukim.
47 Jisas i lukim Nataniel i kam long Em, na toktok long sait bilong em, Lukim wanpela man Isrel tru, insait long husat i no gat gris tingting!
48 Nataniel i tokim em, Yu save long mi long we? Jisas i bekim na tokim em, Bipo long Filip i singautim yu, taim yu stap aninit long diwai fik, Mi lukim yu.
49 Nataniel i bekim na tokim Em, Rabai, Yu stap Pikinini Man bilong God. Yu stap King bilong Israel.

Dispela em i wanpela taim Jisas i bin soim olsem Em i gat kain save i no stap insait long ol man nating. Em inap tokaut long pasin bilong ol man husat Em i stap wantaim. Nataniel i bin kirap nogut long Jisas inap skelim em olsem “i no gat gris tingting” o i stap bel i tru na i no gat giaman. “Wanem taim yu bin klia long mi?” o “Yumi lukim wanpela narapela pinis, o?” em i soim yet olsem Jisas inap long lukim ol samting bipo long ol i kamap. Nataniel i bin sindaun aninit long wanpela diwai fik. Filip i bin singautim em long soim Jisas na Nataniel i bin sanap long go lukim Kraist. Bipo long Nataniel i bin sanap long go long Jisas, Jisas i bin lukim dispela hap we Nataniel i bin stap long en, na moa long dispela. Em i bin save long Nataniel i bilong wanem kantri na wanem kain pasin bilong em!

I gat ol wok bilong pruvim olsem Mesaia i kam pinis. Bai Em i kam wantaim ol wok i winim tingting.

MATYU 11:3-6
3 Na tupela i tokim Em, Ating Yu Em husat i mas kam, o mipela i mas painim narapela?
4 Jisas i bekim na tokim tupela, Go na soim Jon gen ol dispela samting, dispela yupela i harim na lukim.
5 Ol aipas i kisim strong bilong lukluk, na ol lek nogut i wokabaut, ol lepraman i kamap klin, na ol iapas i harim, ol daiman i kirap bek, na ol rabisman i gat ol man i autim gutnius long ol.
6 Na blesing i stap long em, husat man bel bilong em bai i no inap bagarap long Mi.

Bai Em i kam long tripela (3) narapela narapela hap, olsem Betlehem bilong Judia, Isip na Nasaret. Ol sapta insait long Maika na Matyu i poinim long ol.

MAIKA 5:2
Tasol yu, Betlehem Efrata, maski yu stap liklik namel long ol tausen bilong Juda, yet ausait long yu bai em i kam ausait i kam long Mi husat i mas stap hetman bilong Isrel, husat ol wokabaut i go ausait bilong em em i bin bilong bipo, bilong oltaim oltaim bipo.

MATYU 2:1
Nau taim mama i karim Jisas long Betlehem bilong Judia long ol de bilong king Herot, lukim, i gat ol saveman i kam long hap is i kam long Jerusalem,

MATYU 2:13-15
13 Na taim ol i go pinis, lukim, ensel bilong Bikpela i kamap ples klia long Josep long wanpela driman, i spik, Kirap, na kisim dispela yangpela pikinini na mama bilong Em, na ranawe i go long Isip, na yu stap long dispela hap inap long mi bringim yu tok. Long wanem, Herot bai painim dispela yangpela Pikinini bilong bagarapim Em olgeta.
14 Taim em i kirap, em i kisim dispela yangpela pikinini na mama bilong Em long nait, na go long Isip.
15 Na ol i stap long dispela hap inap long dai bilong Herot. Inap long em i ken kamap pinis, dispela long profet i toktok long sait bilong Bikpela, i spik, Ausait long Isip Mi bin singautim Pikinini Man bilong Mi.

MATYU 2:19-23
19 Tasol taim Herot i dai pinis, lukim, wanpela ensel bilong Bikpela i kamap ples klia long wanpela driman long Josep long Isip,
20 I spik, Kirap, na kisim dispela yangpela Pikinini na mama bilong Em, na go insait long hap graun bilong Isrel. Long wanem, ol i dai pinis husat i painim laip bilong dispela yangpela Pikinini.
21 Na em i kirap, na kisim dispela yangpela Pikinini na mama bilong Em, na kam insait long hap graun bilong Isrel.
22 Tasol taim em i harim long Akeleas i bin bosim kingdom long Judia bilong kisim ples bilong papa bilong em Herot, em i pret long go long dispela hap. Tasol, taim God i tok lukaut long em long driman, em i tanim i go long sait i go insait long ol hap bilong Galili.
23 Na em i kam na stap long wanpela biktaun ol i kolim Nasaret. Inap long em i ken kamap pinis, dispela toktok i kam long ol profet, Ol bai kolim Em wanpela Man Nasaret.

Dispela taim em i taim God i bin makim na ol Ju sapos long klia long en olsem taim bilong kam bilong Mesaia. Tasol ol i no bin klia.

DANYEL 9:24-26
24 God i makim seventi wik long ol manmeri bilong yu na long biktaun i holi bilong yu, long pinisim dispela pasin bilong kalapim lo, na long pinisim ol sin, na long mekim pe bilong daunim belhat long ol sin nogut, na long bringim i kam stretpela pasin i stap oltaim oltaim, na long pasim gut dispela samting olsem driman na tok profet, na long putim wel long dispela wanpela i Holi olgeta.
25 Olsem na save na save gut, long taim strongpela tok i go ausait long stretim gen na wokim Jerusalem i go long dispela Mesaia i Hetman bai stap sevenpela wik, na 62 wik. Ol bai wokim rot gen, na banis tu. Dispela bai kamap yet insait long ol taim i pulap long trabel.
26 Na bihain long 62 wik Mesaia bai dai pinis, tasol i no bilong helpim Em yet. Na ol manmeri bilong hetman husat bai kam, bai i bagarapim dispela biktaun na ples holi, na pinis bilong dispela bai i kam olsem wanpela wara tait, na i go long pinis bilong dispela bikpela pait ol bagarap i gat mak long em bai i stap.

Olgeta histori i redi pinis, i no tingim namba bilong wanpela man na i stap long rait – insait long Baibel o ausait long em – ol i poinim i go long dispela pikinini man bilong Maria husat i bin stap laip antap long dispela graun 2,000 yia bipo olsem MESAIA! Jisas Kraist i bin stap insait long taim bilong stap bilong dispela fopela kingdom, tok profet insait long buk bilong Danyel i toktok long en, em i Kingdom Rom.

Yumi tanim lukluk i go long dispela taim we wanpela king i bin gat bikpela nid long wanpela man bilong kamapim ples klia mining bilong driman bilong em – wanpela driman i no narakain tasol, tasol tu em i toktok long samting nogut bai kamap na king i wari tumas.

Insait long Sapta 2 insait long buk bilong Danyel, king Nebukatnesar i driman long wanpela piksa wantaim ol hap bilong bodi ol i bin wokim long kain kain samting bilong wokim, olsem (1) het gol, (2) bros na tupela han, ol i silva, (3) bel na antap bilong tupela lek, ol i bras, na (4) tupela lek i ain wantaim tupela fut i ain na hap strongpela graun.

DANYEL 2:32-35
32 Het bilong dispela piksa god em i gol i klin tru, na bros na ol han bilong em i silva, na bel na bikpela hap bilong tupela lek bilong em i bras.
33 Tupela lek bilong em i ain, na tupela fut bilong em i hap ain na hap strongpela graun.
34 Yu bin lukuk i go inap long taim wanpela ston ol i no bin katim long ol han i bin kamaut. Em i bin paitim strong tupela fut bilong dispela piksa god i ain na strongpela graun, na ston i brukim ol i go long planti hap.
35 Long dispela taim ain, na strongpela graun, na bras, na silva, na gol ol i bin bruk i go long planti hap wantaim, na ol i kamap olsem pipia bilong wit i save kamap taim man i paitim wit long plua long taim bilong biksan. Na win i karim ol i go longwe, inap long i no gat wanpela ples bilong ol. Na dispela ston husat i bin paitim dispela piksa god, em i bin kamap wanpela bikpela maunten, na pulapim olgeta hap bilong dispela graun.

Danyel, em i stap kalabus long dispela taim, em i kamapim ples klia mining bilong ol dispela hap bilong bodi olsem fopela kingdom (ves 37-42). Nebukatnesar, king Babilon, em i dispela het gol. Bros na ol han i silva, ol i soim olsem bihain long Nebukatnesar, wanpela kingdom i no strong wankain olsem bilong em yet, bai i kamap. Bel na ol antap bilong lek i bras, ol i poinim i go long wanpela namba tri kingdom, bai em i bosim olgeta hap bilong dispela graun. Tupela lek ain wantaim tupela fut i ain na strongpela graun, em i wanpela namba foa kingdom, em i strongpela olsem ain.

DANYEL 2:36-41
36 Dispela driman i olsem, na bai mipela i tokaut long as tingting bilong em long pes bilong king.
37 Yu, O king, em i wanpela king bilong ol king. Long wanem God bilong heven i bin givim long yu wanpela kingdom, na pawa, na strong, na glori.
38 Na long wanem hap ol pikinini bilong ol man i sindaun i stap, na ol animal bilong ples kunai na ol pisin bilong heven Em i bin givim olgeta i go long han bilong yu, na Em i bin putim yu i stap hetman bilong olgeta bilong ol. Yu stap dispela het bilong gol.
39 Na bihain long yu bai narapela kingdom i sanap husat i daunbilo long yu, na narapela namba tri kingdom i bilong bras, na em bai mekim wok king long olgeta hap bilong dispela graun.
40 Na strong bilong dispela namba foa kingdom bai i stap olsem ain, long wanem olsem ain i save brukim i go long planti hap na winim olgeta samting. Na olsem ain i save brukim dispela olgeta samting, em tu bai i brukim i go long planti hap na bagarapim.
41 Na olsem yu bin lukim tupela fut na ol pinga bilong fut, em i hap bilong strongpela graun, na em i hap bilong ain, dispela kingdom bai i bruk. Tasol insait long em bai i stap strong bilong ain, olsem yu bin lukim ain i abusim wantaim ol strongpela graun i malumalu liklik.

Tasol tupela fut na ol pinga bilong lek, wanpela hap bilong ol em i retpela graun bilong ol man bilong wokim sospen na narapela hap em i ain. Dispela i soim olsem bai em i stap wanpela kingdom i bruk – dispela namba foa kingdom.

DANYEL 2:42
Na olsem ol pinga bilong fut i bin i stap hap bilong ain, na hap bilong strongpela graun, olsem tasol kingdom bai i gat hap i strong, na hap i bruk.

Dispela namba foa kingdom, tok profet i bin toktok long em pastaim olsem “bai ol i abusim ol yet wantaim ol pikinini bilong ol man. Tasol bai ol i no pas wanpela wantaim narapela, yes olsem ain i no ken abusim strongpela graun.” Bilong wanem?  

DANYEL 2:43
Na olsem yu bin lukim ain i abusim wantaim ol strongpela graun i malumalu liklik, bai ol i abusim ol yet wantaim ol pikinini bilong ol man. Tasol bai ol i no pas wanpela wantaim narapela, yes olsem ain i no ken abusim strongpela graun.

Kingdom bilong Kraist em tu i redi pinis – wanpela bilong brukim olgeta dispela ol kingdom bilong ol man – wantaim dispela namba foa kingdom.

DANYEL 2:44 
Na long ol de bilong ol dispela king bai God bilong heven i sanapim wanpela kingdom, na i no gat wanpela taim bai em i bagarap. Na kingdom i no inap stap samting bilong ol arapela manmeri, tasol em bai brukim i go long planti hap na bagarapim olgeta dispela olgeta kingdom, na em bai sanap oltaim oltaim.

Namba foa kingdom em i Kingdom Rom, olsem piksa bilong dispela kingdom bai i kamap Sios Katolik! Yumi ken go yet moa.

Insait long Danyel 7 olsem sapot long Danyel 2, Danyel i kisim ol samting olsem driman bilong fopela animal i kam ausait long solwara, na tu wanpela samting olsem driman bilong “wanpela i olsem Pikinini Man bilong Man” i kam antap long Bipo Tru bilong Ol De.

Dispela taim ol i lukluk klostu moa long namba foa kingdom. Em i wanpela animal i gat tenpela kom. Luksave long ol hap tok olsem, “namba foa animal,” “kom i gat ol ai, na wanpela maus i tok long ol bikpela samting,” “dispela wanpela kom i mekim bikpela pait wantaim ol seint,” na “inap long taim Bipo Tru bilong ol de i kam.” Olsem na dispela namba foa animal, em i wanpela kingdom, bai em i gat taim bilong bikpela pawa na glori inap long dispela “Bipo Tru bilong ol de” i pasim em. Dispela em i Kraist.

DANYEL 7:19-22
19 Long dispela taim mi laik save long ol tok tru long dispela namba foa animal, em i narakain tru long olgeta arapela. Em i givim pret moa yet, na tit bilong em i stap ain, na ol nil bilong lek bilong em i bras. Em i kaikai long pinisim, na brukim i go long planti hap, na krungutim strong ol samting i stap yet long ol lek bilong em.
20 Na long tenpela kom i stap long het bilong em, na long dispela arapela kom i kamap, na long pes bilong em tripela kom i pundaun, yes dispela kom i gat ol ai, na wanpela maus i tok long ol bikpela samting, na lukluk bilong em i strong moa long ol poroman bilong em.
21 Mi lukluk, na dispela wanpela kom i mekim bikpela pait wantaim ol seint, na em i wok long winim ol.
22 I go inap long taim Bipo Tru bilong ol de i kam, na wanpela i givim kot long ol seint bilong dispela wanpela i Antap olgeta. Na taim bilong ol seint i mas holimpas dispela kingdom i kamp pinis.


Bai em i go yet. Yupela ken wetim na bai yupela kam long save long trupela sios bilong Baibel.

Mi kam long yupela wantaim bel i tru,

Brada Eli

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Sios Katolik: Em i Wokim Giaman Kraist na Ol Sipsip bilong Em i Kranki Olgeta

June 18, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanem man husat i traim long makim sampela samting bai em i traim, sapos em inap, long makim dispela samting em i laik makim. As tingting em i bilong makim sapos em i no gat tingting long giaman olsem samting em wokim i trupela. Planti taim, i gat trik pasin insait long pasin bilong makim narapela samting sapos win mani em i as tingting bilong dispela. Dispela em i as bilong wanem pes o luks bilong wanpela trikman ken luk wankain olsem dispela man o dispela samting em i laik makim – long ausait. Wanpela piksa, ol man bilong kaikai wantaim bikpela hangre, ken luk olsem sipsip long ausait bilong ol. Baibel i givim tok lukaut long yumi long sait bilong kain ol giaman profet.

MATYU 7:15
Lukaut gut long ol giaman profet, husat i kam long yupela long ol klos bilong sipsip, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Sipsip o pikinini sipsip ol giaman profet i wok long makim em i Bikpela Jisas Kraist na wanem samting Em i soim piksa bilong en.

JON 1:29
Na de bihain, Jon i lukim Jisas i kam long em, na em i tok, Lukim Pikinini Sipsip bilong God, husat i tekewe ol sin bilong ol manmeri bilong dispela graun.

Ol sipsip tu, ol man bilong bihainim Bikpela Jisas Kraist, ol giaman profet i wok long makim ol.

2 KORIN 11:13-15
13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

I gat ol mak wanpela trikman mas bihainim bilong makim sampela samting wantaim giaman pasin, moa yet i birua long lo. Wanpela piksa i olsem, ol man bilong makim dispela kain ol klos i gat nem olsem Nike, ol mas hatwok long makim inap tru mak bilong ol, kain bilong ol materiel, na ol mak bilong kwaliti bilong em. Taim ol mekim olsem, bai ol i mekim ol kastoma ting olsem ol i wok bisnis wantaim ol trupela Nike samting.

Sios Katolik, i bihainim histori na tradisen, i tok olsem bilong ol em i dispela sios Bikpela Jisas Kraist i bin wokim. Ol save mekim olsem bilong pulim man bilong bihainim ol. Tasol, olsem wanpela sios em i popaia long olgeta kain save tru na save bilong ol trikman, na dispela i mekim Sios Katolik wanpela giaman samting i stap daunbilo long mak tru. Hia em i ol as bilong dispela.

(1) Namba wan skel bilong tok tru em i SKUL na SKUL BILONG BAIBEL i bihainim Bikpela Jisas Kraist! Tasol Sios Katolik i save wokim ol skul bilong ol we ol bin abusim ol tumbuna stori, ol giaman stori nating, wanpela lain bilong ol giaman god ol bin stretim na putim antap long Man I Gat Olgeta Strong, tradisen, ol tok strong bilong Pop wantaim – olgeta yet i birua long ol skul bilong Baibel.

JON 7:17-18
17 Sapos wanpela man i gat laik long mekim laik bilong Em, em bai save long skul, sapos em i bilong God, o sapos Mi toktok long Mi Yet.
18 Em husat i toktok long em yet i painim glori bilong em yet. Tasol em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela i stap insait long em.

Yupela ken lukim Bikpela i toktok strong long tok olsem “em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela (o asua) i stap insait long em.” Dispela i soim olsem mausman em i stap pesman bilong man husat bin salim em. Bilong wanem em i klia olsem i no gat asua insait long mausman? Bikos em i no toktok long em yet. Em i toktok long laik bilong wan husat bin salim em. Yumi ken pruvim olsem.

JON 3:34
Long wanem, Em husat God i bin salim i toktok long ol tok bilong God. Long wanem, God i no givim Spirit long Em long hap skel tasol.

As tingting bilong wanem wanpela man husat God bin salim ken stap i no gat asua, em bikos em save autim ol tok bilong God tasol – i no long laik bilong em tasol, tasol long wanpela spirit God bin givim em, na no gat skel bilong em tu! Na olsem wanem em i mas toktok long ol tok bilong God?

JEREMAIA 26:2
BIKPELA i tok olsem, Sanap long ples op bilong haus bilong BIKPELA, na toktok long olgeta biktaun bilong Juda, husat i kam bilong lotu long haus bilong BIKPELA, olgeta dispela toktok Mi tok strong long yu long toktok i go long ol. Wanpela hap tok i no go daun.

OL PROVEP 30:5-6
5 Olgeta wan wan tok bilong God em i klin. Em i plang long ol husat i putim bilip bilong ol long Em.
6 Yu no ken skruim samting long ol toktok bilong Em, nogut Em i krosim yu, na ol i painimaut pinis yu man bilong giaman.

Ol tok bilong God ol i mas toktok long en o skulim em i no wantaim pasin bilong rausim o skruim tok! Yupela ritim, a? Sapos bekim bilong yu em “yes,” yu stap mobeta long ol pater Katolik! Ol skul bilong gutnius mas stap stretpela: no gat pasin bilong skruim tok, no gat pasin bilong rausim tok.

1 TESALONAIKA 2:3-4
3 Long wanem, toktok bilong mipela bilong strongim bel i no bilong giaman, o bilong pasin i no klin, o long gris tingting,
4 Tasol olsem God i oraitim mipela na putim gutnius long han bilong mipela, yes, olsem tasol mipela i toktok. I no olsem bilong amamasim ol man, tasol God, husat i traim ol bel bilong mipela.

“Olsem tasol mipela i toktok” em i minim “olsem tasol,” “i wankain stret”! Long toktok strong long dispela, Aposel Pol i tok olsem ol Kristen mas lainim i no antap moa long wanem samting i stap long rait o autim tok bilong ol Aposel.

1 KORIN 4:6 Na ol dispela samting, ol brata, mi gat long wanpela piksa mi putim i go long mi yet na long Apolos long tingim yupela. Inap long yupela i ken lainim long mipela long yupela i no ken tingim long ol man antap long dispela samting i stap long rait pinis, inap long i no ken gat wanpela
bilong yupela i bikhet bilong wanpela i birua long narapela.

Long dispela skel, Sios Katolik i kisim 0%! (At this standard, the Catholic Church percentage-wise earns 0%!) I no gat wanpela bilong ol dispela samting insait long Baibel: “rosari,” “pugatori,” “limbo,” “triniti” (wantaim tingting olsem tripela i stap wanmak stret), “novina,” “mes,” “pasin bilong makim diwai kros,” “Maria i bin go antap long heven bodi na sol wantaim,” “Maria i stap meri i no bin slip wantaim man oltaim,” “nambawan tru sin i kamapim nid long baptaisim pikinini,” “sevenpela sakramen,” “baptais we ol kapsaitim na tromoi liklik wara,” “pasin bilong baim bek sin wantaim mani,” “holi inkisisen” (pasin bilong traim long kot wanpela man husat i mekim wanpela samting i birua long Katolik lotu) olsem taim ol bin kilim i dai husat ol bin saspek olsem ol i birua long sios bilong ol, na “ol skul bilong Baibel bilong salim long mani.”

(2) Pasin bilong yusim Rosari olsem wanpela kain prea em i no bihainim skul bilong God. Tingting bilong mekim wankain wankain prea em i birua long Baibel.

MATYU 6:7 Tasol taim yupela beten, no ken yusim ol wankain wankain toktok nating, olsem ol haiden i mekim. Long wanem, ol i ting long God bai harim ol long ol toktok planti bilong ol.

Ol man bilong stretim tok bilong Katolik ol i traim long stretim dispela asua taim ol tok olsem Bikpela Jisas Kraist bin mekim wankain prea tripela taim! Em i olsem, a? Wanpela liklik skelim bilong ves bai pruvim olsem Em i no bin mekim long pasin Katolik! Em i no bin mekim i bihainim pasin bilong “rosari”! Na dispela prea i no wankain wankain toktok nating bikos wanem samting Em bin askim long Papa em i gat namba long olgeta man! Em bin mekim wankain prea tripela taim tasol i no insait long wanpela taim tasol olsem i bihainim pasin bilong rosari.  

MATYU 26:39-44
39 Na Em i go liklik moa, na pundaun long pes bilong Em, na beten, i spik, O Papa bilong Mi, sapos i gat rot, larim dispela kap abrusim Mi. Tasol i no olsem Mi laik, tasol olsem Yu laik.
40 Na Em i kam long ol disaipel, na lukim ol i slip, na Em i tokim Pita, Wanem, yupela i no inap was wantaim Mi wanpela aua?
41 Was na beten, inap long yupela i no go insait long traim. Em i tru spirit i gat laik, tasol bodi i no gat strong.
42 Em i go gen long namba tu taim, na beten, i spik, O Papa bilong Mi, sapos dispela kap i no ken pinis olgeta long Mi, sapos Mi no dringim, laik bilong Yu i mas kamap.
43 Na Em i kam na lukim ol i slip gen. Long wanem, ol ai bilong ol i hevi.
44 Na Em i lusim ol, na go gen, na beten namba tri taim, na toktok long ol dispela wankain toktok.

Sampela taim, Pol bin mekim wankain prea tasol i no long wanpela taim tasol – olsem ol i mekim wantaim rosari!

2 TIMOTI 1:3
Mi tok tenkyu long God, husat mi bihainim i stat long ol tumbuna papa bilong mi wantaim mausbel i klin, long mi no bin lusim pasin bilong holim tingting long yu long ol beten bilong mi nait na san.

Yupela ken lukim olsem em save beten bilong tingim Timoti wankain wankain nait na san tasol i no long wanpela taim. Em bin mekim narapela prea tu long tripela taim tasol i no long wanpela taim.

2 KORIN 12:8-9
8 Long dispela samting mi askim Bikpela long daun pasin tripela taim, inap long dispela i ken lusim mi.
9 Na Em i tokim mi, Marimari bilong Mi em inap long yu. Long wanem, strong bilong Mi i kamap inap tru long pasin bilong i no gat strong. Olsem na mi amamas moa long mobeta mi bai glori long ol
sik bilong mi, inap long pawa bilong Kraist i ken slip antap long mi.

Ol prea ol bin mekim wankain insait long Baibel, yu ken kaunim na namba bilong ol i bikpela olgeta em tripela na i no moa. Nogat wanpela man Katolik i gat namba – em dai pinis o stap laip – i gat lista bilong hamas pela taim ol bin mekim prea olsem “Ave Maria” insait long laip bilong ol.

Em i stap ples klia olsem tru tumas ol prea bilong Sios Katolik i no wankain olsem ol prea insait long trupela Sios bilong God we ol i tok olsem em ol yet! Dispela stret em i wanpela skel bilong trikpasin i daunbilo tumas.

Long pinisim toktok, i gat ol bikpela ol as tingting bilong wanem pasin bilong tok olsem yu bilong God na pasin bilong i no bihainim Em, tupela i no wankain. Pasin bilong bihainim God na tok bilong Em ol i pruvim yu bilong Em.

Moa long kam.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ol Toktok Nabaut long Man Husat Ol Man i TokTok long Sait bilong En Olgeta: Yumi Ken Stretim Tok

June 13, 2019 , , , 0 Ol Toktok long Dispela


Man husat ol man i toktok long sait bilong en olgeta em isi long kolim olsem Mesaia o Yahshua o Yehoshua o Iesous o Christos. Em i Jisas Kraist long planti man. Na dispela i olsem bikos ol man bilong saiens husat i no bilip long God o “scientific atheists” i save hambak nabaut wantaim ol nambawan tru tok giaman bilong ol, bilong ol pasin bilong kaunim bilong taim na spes na longpela o distens, ol i kolim olsem ol i bihainim gutpela tingting, bilong soim stat bilong lain bilong man na dispela unives. Ol bai paulim ol husat bai onarim ol long kranki tingting bilong ol. Sapos ol yet i stap stretpela, bai no gat nid long wanpela Christos.

Insait long wanpela longpela taim, nogat man i klia long en, o sampela tausen yia stat long stat bilong lain bilong man, God bin tokaut insait long gaden bilong Iden long kam bilong tumbuna pikinini husat bai bagarapim het bilong snek.

JENESIS 3:15
Na Mi bai putim pasin birua namel long yu na meri, na namel long pikinini kaikai bilong yu na pikinini kaikai bilong em. Dispela bai bagarapim het bilong yu, na yu bai bagarapim lek bilong em.

Bihain ol bin kolim dispela tumbuna pikinini olsem tumbuna pikinini bilong Ebraham.

GALESIA 3:16
Nau long Ebraham na long tumbuna pikinini bilong em God i wokim ol dispela promis. Em i no tok, Na long ol tumbuna pikinini, olsem em bilong planti, tasol olsem bilong wanpela, Na long tumbuna pikinini bilong yu, dispela em i Kraist.

Dispela tumbuna pikinini bilong meri, ol kolim tu olsem tumbuna pikinini bilong Ebraham, bai em i kamap man husat ol man i toktok long sait bilong en olgeta namel long olgeta lain bilong man!

Yumi ken stat long lukluk insait long dispela toktok.

NAMBA WAN HAP. CHRISTOS EM I TUMBUNA PIKININI BILONG MERI. Bilong wanem tumbuna pikinini bilong meri? Ating tumbuna pikinini bilong em, dispela tu em tumbuna pikinini bilong Adam, a? Long dispela poin mipela laik kisim gutpela save bilong yupela. I bihainim Baibel, olgeta man i kam long wanpela.

OL APOSEL 17:26 
Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap.

Taim yu toktok long sait bilong man insait long dispela toktok, Adam em i stat bilong olgeta lain bilong man.

1 KORIN 15:45
Na rait i stap pinis olsem, Em i mekim namba wan Adam wanpela tewel i stap laip. Em i mekim namba tu Adam wanpela spirit bilong givim laip.

Iv i bin kam long Adam.

JENESIS 2:21-24
21 Na God BIKPELA i mekim wanpela slip i dai i dip tru long pundaun antap long Adam, na em i slip. Na Em i kisim wanpela bilong ol bun bilong banis bilong em, na pasim bodi gen i kisim ples bilong en.
22 Na dispela bun bilong banis, dispela God BIKPELA i bin kisim long man, Em i wokim i kamap wanpela meri, na bringim em i kam long man.
23 Na Adam i tok, Dispela nau em i bun bilong ol bun bilong mi, na bodi bilong bodi bilong mi. Ol bai kolim em Meri, bilong wanem, God i kisim em i kam ausait long Man.
24 Olsem na bai wanpela man i lusim papa bilong em na mama bilong em, na em bai holimpas strong meri bilong em. Na tupela bai stap wanpela bodi.

Olgeta lain bilong man bai kam long Iv.

JENESIS 3:20
Na Adam i kolim nem bilong meri bilong em Iv. Bilong wanem, em i mama bilong olgeta i stap laip.

Stadi ol bin mekim bipo liklik insait long saiens em i painimaut olsem olgeta lain bilong man i kam long wanpela meri tasol, taim yu bihainim i go bek lain bilong liklik hap bilong bodi bilong man, nem bilong em jin, long hap bilong bodi bilong man i liklik olgeta, nem bilong em DNA. Dispela stadi i bihainim saiens em i no pruvim tasol olsem Holi Baibel i stap tru na i bihainim saiens tasol em i pruvim tu olsem ol infomesen insait long Baibel i no kam long wanpela man husat, taim ol bin raitim Baibel, i no save olgeta long sait bilong ol dispela liklik hap bilong bodi bilong man olsem ol jin na DNA. Yupela ken lukim dispela hap tok pastaim. (Dispela i kam long http://www.livescience.com/10015-age-confirmed-eve-mother-humans.html) -

Ol i Tok Yes long Krismas bilong ‘Iv’, Mama bilong Olgeta Man
Wynne Parry   |   August 18, 2010 09:18am ET

Wanpela tumbuna mama bilong olgeta man i stap laip, ol i kolim “mitochondrial” Iv em bin stap 200,000 yia nabaut bipo, long wankain taim nabaut we ol man husat i luk wankain olsem man bilong taim bilong yumi i bin kamap, olsem ol i bilip, wanpela nupela stadi bilong lukluk gen i tok yes long em olsem.

Ol kaikai bilong stadi i stap antap long ol skelim bilong wanpela kain DNA yu inap painim insait long ol dispela hap bilong kamapim strong bilong sel, ol i kolim maitokondriel DNA. Em i save ran i go daun i bihainim ol mama tasol, na ol inap bihainim i go bek long wanpela meri.


Wanpela samting tasol inap stap tru, olsem dispela save bilong taim bihain i stap long rait bilong Baibel em i kam long wanpela Husat i antap moa long pasin bilong bodi sait.

AISEA 46:9-10
9 Tingting gen long ol samting bilong bipo tru, long wanem Mi stap God na i no gat narapela i stap. Mi stap God na i no gat narapela i olsem Mi.
10 Mi tokaut klia long pinis bilong ol samting long stat bilong ol samting inap long nau, na ol samting i no bin kamap yet inap long bipo tru. Na Mi tok olsem, Tok helpim bilong Mi bai stap strong na bai Mi mekim i kamap olgeta laik bilong Mi.

JON 13:19
Nau Mi tokim yupela bipo em i kamap, inap long, taim em i kamap olsem, yupela i ken save long Mi stap dispela Man.


Pasin bilong save i kamap bikpela moa insait long saiens em bin kamapim ples klia dispela tok tru long sait bilong painimaut ol jin na DNA, Baibel bin tok profet long em tu.

DANYEL 12:4
Tasol yu, O Danyel, yu mas pasim gut ol dispela tok, na putim mak bilong pasim dispela buk, yes inap long taim bilong pinis. Planti bai ran i kam na i go, na save bai kamap bikpela moa.


Ol hap tok olsem jin na DNA ol i no stap long rait bilong Baibel, tasol Baibel i soim ol ples klia insait long ol toktok bilong man i isi olgeta: i kam ausait long namel bilong bel. Olsem ol soim insait long diksineri, mining bilong namel bilong bel long bodi sait i olsem, “dispela eria bilong ol hap bilong bodi long sait bilong seks, moa yet taim yu luksave long em olsem as bilong strong bilong bel kirap o bilong kamapim pikinini.”

HIBRU 7:5
Na tru tumas, ol husat i bilong ol pikinini man bilong Livai, husat i kisim opis bilong wokpris, i gat wanpela strongpela tok bilong kisim ol namba ten hap long ol manmeri bilong bihainim lo, em i olsem, long ol brata bilong ol, maski ol i kam ausait long namel bilong bel bilong Ebraham.

Ol pikinini man bilong Livai i bin kamap 450 yia nabaut bihain long Ebraham.

JENESIS 15:13-16
13 Na Em i tokim Ebram, Save long em i tru tumas long tumbuna pikinini bilong yu bai i stap wanpela ausait man hap graun i no bilong ol, ol na bai stap aninit long ol. Na ol bai givim hevi long ol 400 yia.
14 Na tu dispela kantri, husat ol bai stap aninit long en, Mi bai jasim. Na bihain long en bai ol i kam ausait wantaim bikpela kago.
15 Na yu bai go long ol tumbuna papa bilong yu wantaim bel isi. Ol bai planim yu taim yu lapun tru.
16 Tasol long namba foa lain tumbuna ol bai kam hia gen. Long wanem, sin nogut bilong ol lain Amor em i no pulap yet.

Israel, em ol tumbuna pikinini bilong Ebraham, ol bin stap 430 yia insait long Isip na bihain long dispela ol bin stap narapela 40-pela yia insait long ples i no gat man bipo ol bin sindaun olgeta insait long hap graun bilong ol Amor na ol Kenan. Dispela i bilong inapim tok God bin autim olsem ol tumbuna pikinini bilong em bai kisim olsem samting papa i givim pikinini wanpela hap graun i pulap long susu na hani. Bihain long klostu 500 yia bihain long God bin autim promis bilong En i go long Ebraham, dispela bin kamap tru.

EKSODAS 12:40-41
40 Nau ol pikinini bilong Isrel i bin sindaun na stap waira long Isip long foa handet na teti yia.
41 Na em i kamap olsem, long pinis bilong dispela foa handet na teti yia, yes long dispela de tasol em i kamap olsem, long olgeta bilong bikpela lain bilong BIKPELA i lusim graun bilong Isip.

Ol Livai bin kamap namel long dispela ol tumbuna pikinini bilong Ebraham, husat, i bihainim tok bilong Buk bilong Hibru, i stap yet insait long namel bilong bel bilong Ebraham taim em i stap laip. Nogat wanpela samting yu inap pasim i go long ol Livai, em dispela DNA insait long namel bilong bel bilong em tasol!

HIBRU 7:5,9-10
5 Na tru tumas, ol husat i bilong ol pikinini man bilong Livai, husat i kisim opis bilong wokpris, i gat wanpela strongpela tok bilong kisim ol namba ten hap long ol manmeri bilong bihainim lo, em i olsem, long ol brata bilong ol, maski ol i kam ausait long namel bilong bel bilong Ebraham.
9 Na olsem mi ken tok olsem, Livai tu, husat i kisim namba ten hap, i baim namba ten hap insait long Ebraham.
10 Long wanem, em i stap yet insait long namel bilong bel bilong papa bilong em, taim em i bungim Melkisedek.


Tasol olsem wanem long sait bilong Aposel 17:26, em i tok olsem olgeta man i kam “long wanpela blut”? Ating dispela i no inap bihainim saiens, o?

I gat wanpela man husat bai traim long tok i birua long dispela infomesen i kam long Baibel? Yu welkam!

Mi tok gen olsem Baibel i tok long olgeta man i kam long wanpela blut na mi lukim olsem dispela samting i bihainim saiens. Em i no kranki tingting, i no giaman stori.

Mipela laik harim long yupela bipo mipela i tromoi ol toktok moa olsem kas bilong mipela long tebol.

Mi kam long yupela wantaim bel i tru,

Mista Controversy

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Wanpela Trupela Man bilong Painim Tok Tru Em i Redi Tru long Klia long Wanpela Samting

June 10, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Taim wanpela man i no klia, dispela ken stiaim em long kisim save tru, na dispela save yu no inap skelim tu! Em i save tru i dip tru na i mekim man tingting planti.

Tasol em i save tru we tru tumas em i no bilong olgeta wan wan man tasol bilong ol husat i save kisim tok tru! Wanpela piksa em Pol. Em bin stap man bilong givim hevi long ol man husat i bihainim Kraist bipo. Tasol em bin mekim olsem taim em i no klia.

1 TIMOTI 1:13
Husat bipo i stap man bilong tok bilas, na man bilong givim hevi, na man bilong bagarapim arapela. Tasol mi kisim sori, bilong wanem, mi mekim dispela taim mi no klia taim mi no gat bilip.

Pasin bilong beltru bilong Pol long lainim tok tru, dispela i bin stiaim em long save long ol samting dia tru bilong save tru bilong God. Na moa. God i bin amamas long toksave long em long sait bilong Kraist. Stat long dispela taim, em bin wokim tingting long bai em i no kisim save long ol skul bilong dispela graun. Olsem na, save tru bilong Pol i bin kamap narakain olgeta na wanpela samting God bin givim!

GALESIA 1:13-16
13 Long wanem, yupela i bin harim stori long pasin bilong mi long taim bipo long lotu pasin bilong ol Ju, olsem long mi bin givim hevi long sios bilong God i kalapim skel, na mekim dispela i stap pipia.
14 Na long lotu pasin bilong ol Ju mi winim antap long planti ol wanmak stret bilong mi long kantri bilong mi yet, taim mi hatwok planti moa yet long bihainim ol kastam bilong ol tumbuna papa bilong mi.
15 Tasol taim em i amamasim bel bilong God, husat i brukim mi i lusim bel bilong mama bilong mi, na singautim mi long marimari bilong Em,
16 Bilong soim ples klia Pikinini Man bilong Em insait long mi, inap long mi ken autim tok long Em namel long ol haiden. Wantu mi no kisim tingting wantaim bodi na blut.

Wanaposel bilong Pol, Pita, i givim luksave long dispela samting i tru. Pita i luksave olsem i gat ol samting i hatpela long kisim save long en insait long ol rait bilong Pol bikos long kain save tru God bin givim long em.

2 PITA 3:15-17
15 Na kaunim long pasin bilong karim pen longpela taim bilong Bikpela bilong yumi em pasin bilong kisim bek. Yes, olsem brata i stap klostu tru long bel bilong yumi Paul tu, bilong bihainim save tru God i givim em, i bin raitim long yupela.
16 Olsem tu long olgeta pas bilong em, taim em i toktok long ol long ol dispela samting. Insait long dispela i gat sampela samting i hatpela long save long en, dispela ol husat i no kisim lainim na i no strong i pait wantaim, olsem ol i mekim tu long ol arapela rait bilong God, i go inap long bagarap olgeta bilong ol yet.
17 Olsem na yupela, ol man i stap klostu tru long bel bilong mi, taim yumi luksave long yupela i save ol dispela samting bipo, lukaut gut, nogut yupela tu, taim ol i stiaim yupela i go wantaim rong bilong ol man nogut, i pundaun i lusim pasin bilong yupela yet bilong sanap strong.

Yupela ken lukim olsem Pol i kolim em yet olsem las man bilong olgeta seint – wanpela mak bilong daun pasin maski em i gat save tru. Em ken pilim samting bilong tok hait insait long dispela save tru olsem em i no samting bilong givim ples klia long wanem man tasol long wanem taim.

EFESAS 3:8-9
8 Long mi, husat i stap liklik moa long las man bilong olgeta seint, Em i givim dispela marimari, inap long mi ken autim tok namel long ol man i no Ju long ol dispela samting i dia tru bilong Kraist ol man i no inap painimaut olgeta,
9 Na bilong mekim olgeta man luksave long pasin poroman bilong dispela samting hait em i wanem samting, dispela Em i bin haitim insait long God i stat long stat bilong dispela graun, husat i kamapim olgeta samting long nating long wok bilong Jisas Kraist,

Wantaim dispela kain pasin, ol man nogut i no inap amamas na klia long dispela naispela save tru. Olsem na ol save mekim wanem? Ol save paulim ol skul i kam long dispela save tru. (With such nature, this wonderful wisdom cannot be appreciated and comprehended by the wicked. And so what do they do? They pervert teachings from this wisdom.) Dispela samting stret i kamap i stap long Stephen “Steve” Shott na ol poro bilong em. Taim dispela pater Katolik i bin traim nating long sambai long bilip bilong em bilong baptaisim ol bebi we i no gat as tok bilong dispela bilip, em i bin askim sapos i gat wanpela ves i tambuim pasin bilong baptaisim bebi.

Hia em i wanpela toktok i go i kam namel long Shott na wanpela bilipman –


Shott i minim olsem bikos i no gat ves insait long Baibel i tambuim pasin bilong baptaisim bebi, Katolik Sios i stret. Em askim strong tu long soim wanpela tok strong bilong Kraist o ol Aposel i sutim tok long pasin bilong baptaisim bebi. Olsem yumi bin soim bipo, Pop Benedik Namba Sikistin i bin tokaut wantaim namba bilong en olsem i no gat Limbo tru tru. Tasol ol Katolik i baptaisim yet ol bebi bilong ol. Em klia tru olsem Shott i laikim moa long givim baksait long toktok bilong mipela, olsem na em i askim strong long wanpela ves.

Sapos olgeta wan wan tok bilong tambuim wanpela pasin ol i putim olsem ol toktok olsem “noken mekim olsem” na “noken stap olsem”, ating bai man i no inap painim rot bilong em, o? Ating bai em i save long hap we em i stap long en, o? God bin givim gutpela tingting long man. Em i no inap givim stori olsem em i no inap painim rot bilong em insait long dispela laip – tasol yes sapos wanpela i laik stap longlong na bikhet olsem Shott!

Yumi ken soim piksa bilong dispela wantaim tok bilong God long tambuim pasin bilong kaikai blut. Blut i wanpela samting holi insait long Kristen bilip. Stat long taim bilong ol Israel, em i tambu long kaikai blut.

LIVAI 17:10
Na wanem man i stap bilong lain bilong Isrel o bilong ol man bilong narapela ples i stap waira namel long yupela na em i kaikai blut, maski em wanem kain blut, bai Mi strongim pes bilong Mi i birua long dispela tewel i kaikai blut na bai Mi bagarapim em long namel long ol
manmeri bilong em.

As bilong dispela tok bilong tambuim samting em i dispela: Blut i holi na em i save kolim belhat bilong God long sol. Em inap mekim belhat bilong God tanim i go.

LIVAI 17:11
Long wanem laip bilong bodi i stap long blut. Na Mi bin givim dispela long yupela antap long alta long mekim ofa bilong karamapim long mekim i kamap wanbel i bilong ol tewel bilong yupela. Long wanem em i blut i mekim ofa bilong karamapim bilong mekim i kamap wanbel i bilong tewel.

Narapela long em i stap holi olsem God i bin givim na i tokaut long em, nau yumi gat save long sait bilong ol samting nogut bilong pasin bilong kisim blut bilong kaikaim. Hia em i wanpela hap tok i kam long Live Science –

Samting tru i narakain em i olsem, blut, taim yu dringim, em i pulap long marasin nogut. Taim em i stap insait long ol dispela hap we blut mas stap long en – olsem long hat, ol vessel, na i go – em i bikpela samting bilong stap laip. Tasol taim yu kaikaim, em i wanpela stori i narakain tru. Yes, olgeta kain marasin nogut i gat skel bilong ol, na olsem wanpela liklik hap tru bilong marasin nogut tasol em bai no inap bagarapim yu, taim yu kaikai o dring moa, nogut bilong em i kamap bikpela moa yet.

Bikos blut i pulap tumas long mineral, nem bilong em ain – na bikos bodi i kisim taim long rausim i go ausait ain i abrusim rait skel bilong en – wanem animal i save kaikai blut olgeta taim i gat sans long bungim hevi long skel bilong ain i bikpela tumas. Dispela kain samting, ol i kolim hemokromatosis, ken kamapim planti kain ol sik na ol hevi, olsem lewa bagarap, wara pulap insait long tupela lang, bodi sot long wara, blut i no ran strong inap, na nevus sistem i no wok gut.

(Em i kam long http://www.livescience.com/15899-drinking-blood-safe.html)

Benjamin Radford i bin raitim olsem (02/09/2011), dispela askim i go long sait bilong pasin bilong dringim blut, nogut wanpela i tok olsem, tasol Live Science i bin kamapim ples klia dispela kaikai bilong ain i abrusim rait skel bilong en inap kilim man. Taim yu skelim ol bat na man wantaim, man i no gat wanpela rot bilong rausim ain i bikpela tumas i kam ausait long blut, ripot i tok olsem.

Ol bodi bilong ol animal i save brukim blut insait long bel bilong ol, ol bin kamapim ol narakain pasin bilong brukim kaikai insait long bel. Olsem Katherine Ramsland i tok insait long buk bilong en “Saiens bilong ol Vampaia” (The Science of Vampires) (Penguin Putnam, 2002) bat bilong dringim blut o vampaia bat, “i gat nid long kisim bikpela ain, bilong helpim long kamapim hemoglobin bilong karim win bilong laip, nem bilong em oksijen, i kam long tupela lang i go long ol hap bilong bodi. Tasol skel bilong ain bat i save kisim, em i antap moa long skel bat i nidim, olsem na em i gat narakain pasin bilong rausim hap blut i abrusim rait skel. Taim bat i kaikaim, blut i go i bihainim wanpela rot i redi pinis long kisim ol gutpela samting bilong blut. Stadi bilong painimaut long dispela sistem em i givim tingting olsem ol bat i gat miukas membren arere nabaut insait long rop bilong bel bilong ol, bilong pasim planti ain tumas long go insait long blut bilong ol.” Tasol, yu yu yet i no wanpela vampaia bat.

(Dispela i kam long http://www.livescience.com/15899-drinking- blood-safe.html)

Dispela save tru, yu inap lukim taim yu skelim ol tok strong God i bin givim long lain manmeri bilong En, ol Israel.

Bikos gris inap kamapim planti ol sik long man, gutpela tingting i soim olsem blut inap mekim olsem tu. Dispela em i wanpela as tingting bilong Bikpela long tambuim ol Israel wantaim ol strongpela tok lukaut taim Em i bin yusim ol hap tok olsem “noken mekim” na “bilong Mi” long sait bilong pasin bilong kaikai tupela samting wantaim!

LIVAI 3:17,16
17 Dispela mas i stap wanpela lo i stap long buk na i bilong oltaim na i bilong lain bilong yupela i kamap bihain long olgeta ples yupela i stap long em, em i olsem, yupela i no ken kaikai gris o blut.
16 Na pris i mas kukim ol antap long alta. Dispela em i kaikai bilong dispela ofa i kamap long paia bilong i kamap switpela smel. Na olgeta gris i bilong BIKPELA.


Pasin bilong Bikpela taim Em bin tok olsem “Gris i no gutpela bilong helpim yupela” em i bin autim long ol dispela tokaut i gat save tru: “Pris i mas kukim ol antap long alta” na “Olgeta gris i bilong BIKPELA.”

Shott bai no inap klia long dispela! Tru tumas, em save kaikai blut, long wanem, em i no tambu long ol Katolik long kaikai kain ol samting i holi! Tsk! Tsk!

HIBRU 9:22
Na klostu olgeta samting long lo ol i klinim wantaim blut. Na sapos i no gat blut i kapsait i no gat rot bilong lusim sin.

Olgeta blut lain manmeri bilong God i no bin kaikai, ol bin kapsait long soim namba bilong pasin bilong baim bek, em i kam long pasin bilong kapsaitim blut bilong Bikpela Jisas Kraist!

OL APOSEL 20:28
Olsem na was gut long yupela yet, na long olgeta lain sipsip, husat Holi Spirit i bin mekim yupela long stap ol bosman, bilong givim kaikai long sios bilong God, dispela Em i bin baim wantaim blut bilong Em Yet.

Dispela em i as tingting, bilong wanem, inap long taim bilong Nupela Kontrak, long wok bilong ol Aposel na bilong Holi Spirit, God i bin tokaut long fopela samting lain manmeri bilong God mas stap longwe long en: 1) Long ol pasin doti bilong ol piksa bilong god giaman; 2) Long pamuk pasin; 3) Long ol samting ol i pasim nek bilong kilim; na 4) Long blut. Stap longwe! Pasim yu yet long ol dispela samting i no gutpela bilong helpim bodi na i tambu! Ol Aposel bin toktok na stat long hia, yumi ken lainim wanem samting trupela man bilong bihainim Kraist mas mekim.

OL APOSEL 15:19-20, 28-29
19 Olsem na tingting bilong mi i olsem, long yumi no ken givim wari long ol, husat namel long ol man i no Ju i tanim i go long God pinis.
20 Tasol long yumi rait i go long ol, long ol i mas stap longwe long ol pasin doti bilong ol piksa bilong god giaman, na long pamuk pasin, na long ol samting ol i pasim nek bilong kilim, na long blut.
28 Long wanem, em i luk olsem em i gutpela long Holi Spirit, na long mipela, long mipela i no ken putim bikpela hevi long yupela moa long ol dispela samting i gat nid,
29 Long yupela i mas stap longwe long ol kaikai ol i ofaim long ol piksa bilong god giaman, na long blut, na long ol samting ol i pasim nek bilong kilim, na long pamuk pasin. Long ol dispela, sapos yupela i pasim yupela yet, yupela bai mekim gutpela. Yupela stap gutpela.

Yumi no inap ritim ol hap tok “noken mekim” insait long ol ves antap, a? “Ol animal ol bin pasim nek bilong kilim” em i minim olsem ol animal i bin dai taim ol no bin kapsaitim blut bilong ol. Olsem na, gutpela tingting i bihainim dispela i olsem, bikos blut i tambu, wanpela animal, ol pasim nek bilong kilim, bodi bilong em pulap wantaim dispela blut i tambu, em tu i tambu.

Hia em i narapela save tru yu ken amamas long en insait long dispela. Ol animal na ol pisin i dai taim ol man i no kapsaitim blut bilong ol, nogut ol i no gutpela bilong helpim bodi stret na ol ken putim ol liklik binatang tru long man husat bai kaikai ol. Department of Health o DOH i givim tok lukaut long sait bilong abus ol kisim long wanpela animal i dai pinis.

Mit ol i kolim “botcha” o abus ol kisim long wanpela animal i dai pinis, DOH i kliarim olsem wanpela bulmakau samting o kakaruk samting i dai pinis long sik, ol bin katim na bihain ol salim wantaim pasin giaman long ol man husat laik kaikai, we ol tok olsem dispela em “nupela abus.”

Insait long wanpela toktok bilong em bipo, mausman bilong DOH, Dokta Lyndon Lee-Suy bin tok olsem pasin bilong kaikai abus ol kisim long animal i dai pinis em i nogut long bodi, long wanem, em ken kamapim bel pen, pekpek wara na tu bagarapim bodi wantaim marasin nogut i kam long bagarap kaikai.

DOH i tok olsem, abus ol kisim long animal i dai pinis, yu ken luksave long em long lait kala bilong em wantaim blupela o grinpela wantaim greypela kala; ol hap bilong mit i luk olsem pas wantaim glu; kolpela (ol frisim mit); gras na skin ol no bin klinim stret.

(Em i kam long: http://balita.ph/2015/03/03/doh-warns-on-health-risk-of-eating-double- dead-meat-during-summer/)

I go bek long ol bebi, i no gat wanpela hap insait long Baibel we bai yumi inap painim olsem em i tambu long baptaisim wanpela bebi o wanpela pikinini tu – na long wankain pasin – long marit, olsem hap bilong ol sakramen bilong Katolik Sios. Nogat wanpela. Olsem na, ating long dispela as yupela mekim olsem long ol, a?

Katolik Diksineri bilong Nupela Taim (Modern Catholic Dictionary) i tok olsem, sevenpela sakramen bilong Katolik Sios i olsem, baptais, konfimesen, Yukaris, penens (autim sin), ol oda (bilong kamap pater), matrimoni (marit), na pasin bilong welim sikman.


Yupela ken lukim olsem baptais na matrimoni i tupela bilong dispela sevenpela ol sakramen. Olsem na, i bihainim toktok bilong Shott i no kam long gutpela tingting na i kranki, em i stretpela long em long wokim antap long wanpela bebi dispela sakramen bilong matrimoni! Kranki pasin i antap olgeta em i dispela kranki pasin bilong Shott!

Baibel i no tokaut long wanpela hap olsem yu noken wokim matrimoni antap long wanpela pikinini! Tasol no gat man husat i bihainim rait pasin na yusim het bilong en bai i tok, “Soim mi insait long Baibel olsem em i tambu na bai no wokim sakramen bilong matrimoni i go long pikinini.”

I gat ol tok helpim i no gat ol hap tok olsem “noken mekim” na “noken stap olsem” na yumi ken kisim save tru long ol.

1 KORIN 7:38,36
38 Olsem na nau em husat i givim meri long marit i mekim gutpela. Tasol em husat i no givim meri long marit i mekim pasin i gutpela moa.
36 Tasol sapos wanpela man i ting long wokabaut bilong em yet i no fit tru long meri bilong em i no bin slip wantaim man, sapos meri i abrusim nambawan hap bilong ol krismas bilong em, na nid i strong long en olsem, larim em mekim wanem samting em i laik, em i no mekim sin. Larim ol i ken marit.

Dispela em i wanpela tok tru i stap ples klia stret insait long Baibel tasol mi gat tupela tingting long Shott inap lainim wanpela samting i kam long dispela!

Larim mi tok olsem: “Wantaim olgeta bel bilong mi, mi bilip olsem ol man bilong laikim tru na painim tok tru ol inap klia long save tru i stap insait long dispela blog.

Moa bai kam, sapos God i laik.

God blesim yupela.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: