Long Ol Taim i No Klia, Nem bilong God Em I Ples Hait bilong Yumi

June 22, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela graun olgeta i no save olsem dispela bikpela sik COVID-19 bai kam. I no gat wanpela kantri i save olsem em bai kam na i no gat wanpela man i bin redi long em bipo. Planti laip tru i bin lus, na yumi no save hamas moa manmeri bai dai long dispela sik.

Ol manmeri i askim bilong wanem planti i bin dai long dispela nupela koronavaires. Bekim i isi. Em i bikos Baibel i toktok long wanpela taim bilong kilim i dai na wanpela taim bilong dai.

Eklesiastes 3:1-3 i tok,

1 Long olgeta wan wan samting i gat taim bilong en, na taim bilong olgeta wan wan as bilong wok aninit long heven.
2 I gat taim bilong kamap nupela, na taim bilong dai. I gat taim bilong planim, na taim bilong kamautim dispela samting ol i planim.
3 I gat taim bilong kilim i dai, na taim bilong oraitim sik. I gat taim bilong brukim samting i go daun, na taim bilong wokim samting i go antap.

Dispela taim bilong wanpela samting na taim aninit long heven Baibel i toktok long en ol i dispela taim bilong olgeta wan wan samting na taim hia long dispela graun, i no long kingdom bilong God bikos i gat wanpela kain taim tasol long hap.

Taim bilong olgeta wan wan samting i wanpela hap bilong lo bilong nature (olgeta samting God i wokim long dispela graun), na hia long dispela graun, i gat wanpela hap bilong taim na taim bilong olgeta wan wan samting na bilong olgeta wan wan as tingting bilong mekim samting, kain olsem wanpela taim bilong kamap nupela, wanpela taim bilong dai, na wanpela taim bilong kilim i dai, taim yumi kolim sampela.

Long sait bilong yumi, taim bilong yumi bilong kamap nupela i bin kam tasol taim bilong dai bilong yumi bai kam yet. Ol man i dai tasol ol i dai long kain kain rot. Taim planti i dai long rot bilong bihainim nature na wantaim bel isi, i gat sampela husat i dai long narakain rot, nogut em i wanpela kain dai we blut bilong em i kapsait o man i lusim strong long bet longpela taim taim em i bungim planti ol hevi na pen bipo em i dai olgeta, olsem wanem samting i kamap long sampela bilong ol man husat i kisim bagarap long sik COVID-19.

Mi bilip olsem wantaim ol manmeri bilong nau, God i bin makim planti long dai long dispela bikpela sik. Namba bilong ol man husat i dai long dispela graun olgeta em i kamap long mak olsem ol handet handet tausen na namba bilong ol husat i dai em i go bikpela yet olgeta wan wan de. Dispela i inapim tok bilong Baibel olsem i gat taim bilong dai… i gat taim bilong kilim i dai.

Klostu olgeta man i gat laik long stap laip longpela taim. Maski em i no samting bilong man long makim taim bilong laip bilong em, em i inap hop long wanpela longpela laip sapos em i kamapim pret long Bikpela.

Olsem rait i stap pinis long Provep 10:27,

Pret long BIKPELA i mekim ol de i kamap moa. Tasol ol yia bilong man nogut bai go sot.

Maski sapos i gat wanpela taim God i makim long ol man long dai, i gat wan handet pesen sans olsem God bai mekim ol laip bilong ol long kamap longpela sapos, dispela taim God i makim long ol long dai, bipo em i kam, ol i bin inap long kamapim bilip nap pret long Em. Em i minim olsem, God i ken surikim dai bilong ol man i go bihain. Na dispela i gat bikpela sans long kamap bikos taim na ol taim bilong ol samting i stap aninit long wok bilong bosim bilong Em, na long sori bilong Em, Em i ken mekim ol de bilong ol husat i pret long Em long kamap planti moa.

Baibel i gat tu ol strongpela tok i go stret long ol pikinini bilong stap laip longpela taim.

Efesas 6:1-3 i tok,

1 Ol pikinini, bihainim tok bilong papamama bilong yupela insait long Bikpela. Long wanem, dispela em i stretpela.
2 Givim ona long papa na mama bilong yu, (dispela em i namba wan tok strong wantaim promis,)
3 Inap long em i ken go gutpela long yu, na yu ken stap laip longpela taim long dispela graun.

Ol tok bilong God i tok olsem, God i promisim ol longpela laip long ol pikinini husat i bihainim tok na givim ona long ol papamama bilong ol. Yumi inap hop olsem dispela promis bai kamap tru bikos ol tok bilong God i no inap giaman wanpela taim. Ol i stap tru oltaim.

Spaos long ol pikinini, ki bilong i gat ol longpela laip em i long givim ona na bihainim tok bilong ol papamama bilong ol, long yumi ol sinman, em i stap insait long pasin bilong tanim bel bilong yumi long ol sin bilong yumi na insait long pret bilong yumi long God na pasin bilong yumi bilong bihainim tok bilong God.

Olsem na, sapos yu gat laik long God i kisim bek yu long dispela bikpela sik yumi pesim nau yet, sapos yu gat laik long stap laip longpela taim moa, na sapos yu gat laik long lukim ol de i gutpela moa bihain, tanim bel long ol dispela sin yu bin mekim, bihainim ol tok bilong God, lusim ol rot nogut bilong yu, na stat long bihainim wanpela stretpela laip.

Ating, dispela hevi long sait bilong helt long dispela graun olgeta, tru em bai kamap bikos planti man tru nau i no pretim God moa. Ating dispela em i wanpela singaut bilong kirapim olgeta bilong ol.

Long ol dispela kain taim i gat namba long stretim hevi, em i samting mi no hop long en, i gat yet ol man husat i kisim sans long hatpela stap bilong ol narapela. I gat ol lain husat i haitim ol samting bilong salim na salim ol long ol prais i antap moa. Na nogut moa, i gat sampela ol ofisa bilong ol lokol gavman husat i traim tu long kisim hap long ol dispela mani bilong helpim nesenel gavman i givim long ol famili i stap rabis. Ol i bin painim sampela bilong ol dispela ofisa i givim hap bilong mani bilong givim long ol famili i stap rabis. Em i bikpela pasin i no gat sori!

Em i moa long hap yia nau stat long taim sik COVID-19 i go nabaut ausait. Long dispela taim, klostu olgeta man i luk olsem les pinis long ol community quarantine (taim gavman bai tambuim olgeta man long wanpela ples long go ausait long haus) na ol i komplen olsem ol i no inap muv nabaut tumas. Ol man i gat laik long pinisim dispela hevi long sait bilong helt na ol i gat laik long go bek long ol pasin bilong laip bilong ol olsem oltaim. Tasol, em bai kamap tasol sapos ol i holim bek na pasim dispela vaires long go nabaut ausait. Bilong kisim dispela, i gat strongpela askim long wok bung wantaim bilong olgeta wan wan. Tasol taim sampela ol manmeri bilong ol kantri i gat strongpela het, i wok long agensim, na i no wok bung wantaim gavman long ol rot bilong stretim olsem werim ol pes mask na stap long haus i mobeta long raun nating, orait ol community quarantine bai stap. Olsem na yumi ken wok bung wantaim tasol. Em i mobeta long sakrifais na karim liklik hevi nau taim i no gat yet marasin bilong oraitim sik COVID-19, moa long yusim taim bihain bilong ol laip bilong yupela long pret na hevi.

Wanem samting yumi nidim nau em i yumi wok wantaim i go long gutpela bilong helpim olgeta man. Yumi nidim long helpim wanpela narapela. Yumi nidim long helpim gavman. Na yumi tu mas mekim hap bilong yumi, maski em i liklik, long daunim hevi bilong stap bilong yumi nau.

Long sait bilong yumi, maski nambawan tingting bilong yumi em i long tilim long ol man ol skul tok bilong God na Bikpela Jisas Kraist i stap long rait insait long Baibel, yumi save olsem yumi gat wanpela wok yumi mas mekim long sait bilong skul bilong gutpela pasin long mekim ol gutpela pasin long olgeta man. Long dispela as mipela insait long Sios bilong God Intenesenel, wantaim helpim bilong God, i mekim bes bilong mipela long inapim ol nid bilong ol narapela.

Kain olsem, taim yumi wok wantaim UNTV News and Rescue, yumi inap long ofaim wanpela rot bilong askim ol dokta husat i wokim wok fri 24 aua na seven de insait long wik long ol husat i gat ol wari long sait bilong helt.

Mipela i tilim tu ol bek bilong ol kaikai samting na ol narapela nid bilong helpim ol man, i no long ol brata na ol susa bilong mipela tasol, tasol long ol narapela tu maski ol i bilong wanem lotu. Na mipela i bringim ol long ol haus dua bilong ol stret inap long ol bai no nidim long go ausait long ol haus bilong ol. Tingim, taim yu go ausait, oltaim i gat sans long kisim vaires.

Moa tu, oltaim mipela i mekim ol brata na ol susa bilong mipela long tingim long was gut moa oltaim, bihainim olgeta tok strong long sait bilong helt, na harim ol tok strong bilong gavman. Antap long olgeta, oltaim mipela i mekim ol brata na ol susa bilong mipela long tingim long prea oltaim long God na askim long Em i putim han bilong helpim yumi.

I no gat wanpela man i save inap long wanem taim sik COVID-19 bai bagarapim man. Taim yumi no klia long taim bihain bilong yumi, ples hait bilong yumi wan tasol em i nem bilong Bikpela. Olsem na yumi noken fel long singaut long nem bilong Em na yumi ken askim oltaim long sori bilong Em. Yumi ken prea olsem dispela “taim bilong dai” na dispela “taim bilong kilim i dai” bai pinis long wanem taim em i ken kamap klostu bihain olgeta, na “taim bilong oraitim sik” i ken kam klostu. Dispela graun olgeta i nidim dispela kain oraitim God na Bikpela Jisas Kraist tasol i inap givim. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Pasin bilong God bilong Soim Sori I No Inap Fel

June 14, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Sapos i gat wanpela samting yumi noken givim baksait long mekim olgeta wan wan de bilong ol laip bilong yumi, em i long prea oltaim na givim tenkyu long God.

Taim yumi kirap olgeta wan wan moning, nambawan toktok bilong yumi mas wanpela tokaut bilong pilim bilong givim tenkyu long God. Yumi mas pulap long pilim bilong givim tenkyu long wanpela nupela de Em i givim yumi bikos olgeta wan wan moning i soim sori na pasin bilong soim sori i no inap fel bilong Em i go long yumi.

Krai Sori 3:22-23 i tok,

22 Em i bilong ol sori bilong BIKPELA long ol i no kaikai yumi olgeta, bilong wanem, ol pasin sori bilong En i no save fel.
23 Ol i stap nupela olgeta wan wan moning. Pasin bilong mipela i ken bilip long Yu em i bikpela.

Long ol taim i pulap long hevi olsem dispela, taim dispela graun olgeta i pulap long hevi long wanpela bikpela bagarap, yumi nidim sori na pasin bilong soim sori bilong God nau moa long bipo. Planti man i dai olgeta wan wan de na yumi nidim tasol long pilim tenkyu planti moa yet olsem God i no larim yumi kamap wanpela bilong ol. Long marimari na pasin bilong soim sori i no inap fel bilong Em, yumi go yet long stap laip, stap gut, na amamas yet long poroman pasin bilong ol lain i stap klostu tru long bel bilong yumi. Na em i bikos tu long sori na helpim bilong Em olsem na yumi inap long winim ol dispela salens, ol taim ol samting i no klia, na ol hevi yumi bungim olgeta wan wan de.

Sori na pasin bilong soim sori bilong God i nupela olgeta wan wan moning. Long dispela as, long olgeta wan wan moning God i givim yumi, yumi inap hop tu long pasin bilong soim sori na sori bilong Em. Em i bikos long sori bilong Em olsem na God i kisim bek yumi long bagarap olgeta dispela bikpela bagarap i kamapim.

Tru i gat bagarap olgeta bai i kamap long ol man nogut, long ol man husat i sakim tok na bikhet i birua long God.

Tasol ol husat i luksave na pret long God i inap hop long sori na pasin bilong soim sori bilong Em, ol dispela Em i givim nupela long ol olgeta wan wan nupela moning.

Ol man husat i stap aninit long lukaut bilong God na Bikpela Jisas Kraist i gat strongpela bilip long lukaut (bilong God), na Bikpela Jisas Kraist Em Yet i givim dispela strongpela bilip.

Long Jon 10:28-29, em i tok,

28 Na Mi givim ol laip i stap gut oltaim oltaim. Na ol bai i no inap lus, na tu i no gat wanpela man bai kamautim ol ausait long han bilong Mi.
29 Papa bilong Mi, husat i givim ol long Mi, i winim olgeta. Na i no gat man husat i inap long kamautim ol ausait long han bilong Papa bilong Mi.

Tasol ol husat i no bilip long God, ol husat i tok bilas long Baibel olsem ol atheist (man i no bilip long i gat God i stap) i mekim, na ol husat bilip bilong God em i samting nating tasol mauswara nating na ol i no soim ples klia long ol wok, God i makim olgeta dispela long dai olgeta na bagarap olgeta.

Olsem em i stap pinis long rait insait long 2 Pita 2:12,

Tasol ol dispela, olsem ol animal bilong dispela graun, husat God i wokim bilong ol i ken kisim na bagarapim olgeta, i toktok nogut long sait bilong ol dispela samting ol i no save long en. Na ol bai dai olgeta long ol pasin bilong bagarap bilong ol yet.

Yumi prea tasol long God olsem bipo em i bihaintaim tumas, bipo bagarap olgeta i kam long ol man i no bihainim God, olsem bilip long God na long Bikpela Jisas Kraist bai kamap insait long ol bel bilong long taim bihain klostu olgeta em i ken kamap inap long God bai kisim bek ol.

Taim dispela bikpela bagarap i mekim ol manmeri bilong dispela graun long kamap sik nau, yumi no klia sapos yumi bai stap laip yet tumora o long ol de bihain. Yumi no klia tru sapos yumi bai kamap pinis wanpela bilong ol handet tausen husat dispela sik i kilim i dai. Yumi save olsem God i makim olgeta wan wan bilong yumi long dai, na wanpela askim tasol em i husat bai dai pastaim.

King Devit i bin save olgeta olsem God i makim olgeta man long dai na olsem ol laip bilong yumi i stap long tupela han bilong God. Long dispela as, taim em i bin save olsem God i bin makim long dai pikinini man bilong em husat i bon nupela taim long narapela meri, em i bin tambuim kaikai na prea long God bilong tingim laip bilong pikinini man bilong em.

Tasol taim dispela samting God i makim i kamap pinis, taim dai bilong bebi i kam olgeta, em i bin pinisim long tambuim kaikai na i go long haus bilong Bikpela na lotuim Em, wanpela pasin bilong Em bilong stap aninit long laik bilong God. Em i save olsem em i no inap kirapim gen pikinini bilong em. Em i save tu olsem taim dispela taim God i makim i kam, em tu bai dai.

2 Samyuel 12:23 i tok,

Tasol nau em i dai pinis, olsem wanem na bai mi ken tambuim kaikai? Ating mi inap long bringim em i kam bek gen? Mi bai go long em, tasol em i no inap kam bek long mi.

Lain manmeri bilong God i save olsem wanpela de, ol bai dai. Em i wanpela samting God i makim long olgeta man.

Olsem em i stap pinis long rait insait long Hibru 9:27,

Na olsem God i bin makim long ol man i mas dai wanpela taim, tasol bihain long dispela i gat kot,

God i bin makim olgeta man long dai. Tasol yumi noken prea, o askim, long dai bilong ol narapela, maski sapos ol i stap ol birua bilong yumi i hatpela olgeta long kisim. God i givim strongpela tok long yumi long prea bilong helpim ol birua bilong yumi, i no long dai o bagarap bilong ol. Tasol yumi no inap abrusim olsem tru i gat ol man husat amamas bilong ol i stap long bagarapim nem bilong ol narapela na long salim i go nabaut ausait ol giaman nius long sait bilong ol long social media. Mi, mi yet, i kisim hevi long ol dispela kain man. Ol i bagarapim nem bilong mi. Ol i putim toksave tu olsem mi sik nogut tru na i laik i dai long social media.

Mi tingting planti sapos ol dispela man i no gat wanpela wok i gutpela moa bilong mekim. Mobeta long mekim ol yet bisi long ol samting i no bihainim gutpela tingting olsem wokim na salim i go nabaut ausait ol giaman nius, bilong wanem ol i no traim mekim sampela samting bilong helpim ol narapela, moa yet nau taim milien milien man na meri i karim pen na i nidim tru helpim?

Mi askim tu wantaim daun pasin sampela o lain bilong midia, ol politisen, na ol lida bilong gavman. Mobeta long painim asua na sutim tok wanpela i go long narapela, bilong wanem yupela i no wok bung wantaim bilong helpim olgeta man? Dispela i no taim bilong toktok long asua na tok birua wanpela i go long narapela. Dispela tu i no taim bilong tingting long sait bilong ol driman long politiks na ol narapela tingting bilong yupela yet. Dispela em i taim bilong kamap wanbel, i no long paitim dispela pait agens long dispela bikpela sik tasol tu long givim han long ol husat i kisim bikpela bagarap long dispela ol lockdown (taim gavman tambuim ol man long stap insait long haus tasol) na community quarantine (taim wanpela komuniti bai stap tasol long ol haus bilong ol bilong pasim sik long go nabaut ausait) i kam long tok strong bilong gavman.

Bikos long ol lockdown, planti man nau i karim hevi long hangre. Planti i hop tasol long ol kaikai samting gavman na ol narapela i givim long ol bilong helpim ol olgeta wan wan de. I gat ol lapun husat i nidim ol marasin bilong mekim ol i stap orait tasol ol i no inap baim ol. I gat ol bebi na ol liklik pikinini tru husat i nidim milk na ol bambam tasol ol i no inap long kisim wanpela bikos ol papamama bilong ol i sot long mani. Na i gat tu sampela lain husat i karim hevi pinis long bikpela wari tru bikos ol i no inap long pesim ol dispela hevi ol i bungim.

Long dispela as, mobeta long westim taim, strong, na ol mani samting long ol toksave bilong politiks, long sutim tok agens long wanpela birua long politiks, o long salim i go nabaut ausait ol giaman nius long social media, em i gutpela moa olsem yumi yusim taim bilong yumi long tekewe ol hevi bilong ol dispela manmeri i pulap long wari na i stap rabisman tru. Wanpela liklik helpim ken kamapim bikpela gutpela long ol.

Gavman i nidim olgeta wan wan long helpim na wok wantaim long pesim dispela sik i inap kalap hariap na long helpim sindaun bilong ol manmeri. Maski gavman i yusim olgeta kain rot bilong givim ol nambawan nid bilong ol manmeri, i gat mak bilong wanem samting gavman i inap long mekim. I gat pinis bilong ol samting bilong yusim bilong gavman. Tru, em i laik pinis. Olsem na, gavman i nidim helpim bilong ol lain i no wok long gavman, moa yet olgeta helpim bilong ol lotu lain.

Em i taim stret olsem ol lida bilong narapela narapela lotu lain, ol dispela lain husat i tok olsem ol yet Kristen, i pruvim long ol memba bilong ol olsem tru ol i wari long ol na ol i no laikim ol mani ol i givim tasol. Ol lotu lain husat ol lida na ol minista bilong ol i stap wantaim ol naispela samting, ol i mas givim ol nambawan nid bilong ol memba bilong ol wan wan. Na bikos ol i no baim takis long gavman, liklik samting olgeta ol i ken mekim em i long lukautim ol nid bilong ol memba bilong ol husat i stap rabis, maski ol dispela nid i long bodi sait o long sait bilong mani.

Wanpela samting mi hambak tru long en long sait bilong lotu bilong mipela, Sios bilong God Intenesenel, em i olsem. Maski mipela i stap rabis na liklik long ai bilong ol narapela, mipela i was gut olsem i no gat wanpela bilong ol brata na ol susa long bilip bai stap hangre, askim long kaikai long rot, o dai taim i no gat man i was long em. Ol wanwok bilong mipela ol wokman bilong Sios i kisim strongpela tok bilong sekim sindaun bilong ol brata na ol susa husat i stap rabis insait long ol hap we mipela i bin makim ol long en, na givim long ol ol nambawan nid bilong ol olsem kaikai na ol marasin.

Poin bilong mi em, long liklik rot bilong mipela, yumi inap tekewe ol hevi bilong ol narapela man husat i stap tarangu na yumi inap wok wantaim gavman long ol wok bilong helpim ol man.

Maski yumi stap ol manmeri nating bilong kantri bilong yumi, yumi inap givim han long pasim dispela nupela koronavaires long go nabaut ausait taim yumi redi na bihainim ol tok strong bilong ol ofisa bilong gavman na ol saveman bilong helt. Sapos ol i tokim yumi long stap long haus na noken raun nating, orait yumi ken stap long haus. Sapos ol i wokim tingting long mekim taim bilong quarantine long kamap longpela moa, yumi noken birua long em. Em i bilong helpim yumi yet.

Tru tru, as tingting bilong quarantine o self-isolation (man bai stap wan tasol na em bai no bung wantaim ol narapela pastaim) i sanap antap long tok bilong Baibel.

Livai 13:46 i tok,

Long olgeta de dispela sik i stap long em, em i mas i stap doti, em i no klin. Em mas i stap wanpis na em mas i stap ausait long kem.

Bilong pasim bikpela bagarap long go nabaut ausait, God i bin tokim ol Isrel long “stap wanpis.”

Long narapela buk, ol i bin kisim strongpela tok long go insait long ol rum bilong ol na stap wanpis inap long bikpela bagarap i go pinis.

Aisea 26:20 i tok,

Kam, ol manmeri bilong Mi. Yu mas kam insait long ol rum bilong yu na pasim ol dua bilong yu i stap nabaut long yu. Yu mas haitim yu yet long i olsem liklik taim wantu tasol inap long bel nogut bilong Mi em i pinis.

Yumi inap tok olsem ol dispela samting gavman na ol man i gat namba long helt i tok strong long mekim tru ol i no nupela. Ol i stap olpela olsem Olpela Testamen.

Long 2 Stori 26:21 em i tok,

Na king Usaia em i wanpela lepraman i go inap long de em i dai pinis, na em i stap long wanpela ausait haus, bikos em i wanpela lepraman. Long wanem, God i rausim em olgeta long haus bilong BIKPELA. Na Jotam, pikinini man bilong em, i bosim haus bilong king, na jasim ol manmeri bilong dispela hap.

Inap long de bilong dai bilong em, King Hosea i bin stap wanpis bikos em i bin gat sik lepra. Em i bin mekim em yet i stap longwe long olgeta narapela bilong ol manmeri inap long em bai no givim sik long ol.

Taim yumi tingim na skelim olsem sik COVID-19 i inap kilim i dai ol man moa na i isi long pasim i go long narapela moa long sik lepra, orait ol man bilong dispela taim i mas bihainim self-quarantine o self-isolation. Yumi ken strong long bihainim ol dispela pasin long sait bilong helt ol man husat i gat namba i givim tingting long mekim. Yu stap long haus em i rot i gutpela olgeta bilong i no kisim sik. Tasol sapos yu soim ples klia kain ol mak stret, go lukim ol man i gat save long helt wantu, maski kain kain rot bilong komunikesen i stap pinis bilong yusim nau. UNTV, kain olsem, i gat wanpela klinik i stap onlain 24 aua na 7-pela de long wik, insait long dispela yu ken askim ol dokta long sait bilong ol wari bilong yu long helt we yu no nidim long go ausait long haus bilong yu.

Tru tumas, taim gavman i tok strong long ol lockdown na ol quarantine, i gat ol samting dispela i kamapim, moa yet long ol wokman nating na ol lain husat i kisim pe olgeta wan wan de. Tasol em i samting bilong makim ol samting i stret tasol. Em i mobeta olsem yu stap long haus na stap hangre wan wan taim, tasol yu stap orait na stap laip yet. Noken komplen olsem yu pilim les long haus. Bilong wanem yu bai pilim les taim yu stap wantaim ol lain i stap klostu tru long bel bilong yu? Yusim gut taim bilong community quarantine taim yu pas wantaim famili bilong yu. Em i nogat samting sapos yu no gat mani nau. Laip bilong yu i bikpela samting moa long wanpela paus i pulap long mani. Sapos yu strong long go nabaut na traim long wok mani, yu putim yu yet na ol memba bilong famili bilong yu long dispela sans bilong kisim bagarap. Yu no klia tu sapos dispela mani yu bai kisim yu bai yusim tasol long hausik sapos yu kisim dispela vaires i inap kilim man i dai. Na taim yu kisim sik, yu no klia sapos yu bai inap long kamap orait, olsem na bilong wanem bai yu traim taim yu inap stap gut taim yu stap long haus?

Tasol ausait long mekim olgeta samting yu mas mekim bilong abrusim sik, samting bilong yumi bilong pait i strongpela olgeta em i ol prea bilong yumi long God I Gat Olgeta Strong. Long olgeta wan wan sans Em i givim yumi, olsem moning, belo san, avinun, nait, yumi ken prea long sori bilong God. Tingim, sori na pasin bilong soim sori bilong God i no inap fel long ol husat i pret na bilip long Em. Ol i nupela olgeta wan wan moning.

Olsem na, olgeta wan wan moning yumi kirap, yumi noken fel long givim tenkyu long God long Em i givim yumi narapela sans bilong kisim sori bilong Em. Em i bikos long sori bilong Em olsem na yumi stap laip yet inap long nau.

Tenkyu i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

I No Gat Wanpela Samting bilong Wari Long En Sapos Yumi Bihainim God

June 14, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela bilong ol pasin i narakain bilong ol trupela Kristen em i olsem. Em i no isi long tekewe strong bilong bel bilong ol long ol samting i no orait i kam long rot bilong ol. Namel long ol trabel na ol wari, ol trupela Kristen i holim wanpela kain mak bilong strongpela pasin bilong tingting na spirit i stap fri long wari. Dispela i no bikos ol i no bisi long ol taim hevi. Olsem ol man husat i luksave na pret long God, insait long ol bel bilong ol, ol i bilip olsem wanem samting i kamap, oltaim pinis em i bilong helpim ol husat i laikim tru God.

Rom 8:28 i tok,

Na yumi save long olgeta samting i wok wantaim bilong kamap gutpela long ol husat i laikim tru God, long ol husat God i singautim bilong bihainim tingting bilong Em bilong mekim samting.

Sapos tru yumi laikim tru, pretim, givim biknem na bihainim God, yumi mas lukluk long olgeta dispela samting i kamap antap long dispela as tingting olsem God i larim kain ol samting long kamap bilong helpim ol husat i laikim Em tru. Na husat i ol husat i laikim tru God?

1 Jon 5:3 i tok,

Long wanem, dispela em i laikim tru bilong God, long yumi holimpas ol tok strong bilong Em. Na ol tok strong bilong Em i no hevi nogut tru.

Ol husat i laikim tru God ol i ol husat i bihainim ol tok strong bilong God. Pasin bilong yumi bilong bihainim ol tok strong bilong God em i soim ples klia olsem yumi laikim Em tru bikos pasin bilong laikim tru God em i pasin bilong holimpas ol tok strong bilong Em. Olsem na, sapos tru yumi laikim tru God, kain olsem, sapos yumi bihainim ol tok strong bilong Em na bilip bilong yumi i sanap antap long ol skul tok bilong Baibel, yumi bai no tok olsem ol samting nogut i kamap long yumi. Ol samting nogut i kamap long ol husat i bikhet long God.

Long taim bilong ol Isrel, God i bin givim ol wanpela tok lukaut olsem sapos ol bai no bihainim olgeta tok strong na ol lo Em i makim, ol tok nogut, ol bikpela bagarap, na ol bikpela sik bai kam antap long ol. As tingting bilong dispela tok lukaut em i no bilong givim pen long ol, tasol bilong traim pasim ol long mekim ol samting nogut.

Yumi inap tok olsem taim ol samting nogut olsem ol bikpela bagarap o ol bikpela sik i kamap, tru God i singaut long ol man bilong sakim tok na mekim pasin nogut inap long ol i ken lusim ol pasin nogut bilong ol. Tasol sapos ol i makim long givim baksait long tok lukaut bilong Em, klia tru ol bai karim pen long ol kaikai bilong ol pasin bilong ol bilong sakim tok. Na wanpela bilong ol kaikai bilong em em i dispela taim ol bikpela bagarap i kamap.

Long Lo 28:22, God i bin kolim wan wan ol dispela tok nogut na ol bikpela bagarap i ken pundaun antap long ol husat i sakim tok bilong Em. “BIKPELA bai paitim yu long sik i mekim yu i kamap bun nating na long skinhat na long bikpela skinhat na long bainat na long gaden i kisim sik na long kaikai i no kisim ren na ol bai ranim yu inap long yu bagarap.”

God i gat laik long ol i bihainim ol tok strong bilong Emi nap long ol dispela tok nogut na ol bikpela bagarap bai no kam antap long ol.

Sapos yumi bai lukluk nabaut long yumi nau, yumi inap lukim olsem planti ol man i bin kamap ol man i bikhet tru long God. Ol i givim baksait long ol tok bilong Em. Ol i no pret long Em. Ol i amamas tru i no long ol samting bilong spirit tasol long ol pasin bilong amamas bilong dispela graun, long pasin bilong laikim tru ol samting bilong bodi sait na long olgeta kain amamas nogut. Pasin bilong laip bilong ol na ol samting ol i holim long tingting ol i wankain olsem dispela bilong ol man long taim bilong Noa na ol manmeri long Sodom na Gomora.

Long ol dispela taim, klostu bai yu no inap painim ol man husat i bihainim God. Ol i liklik lain tru. Long dispela as, taim God i bin bagarapim ol olgeta, Em i bin kisim bek liklik lain tru tasol.

1 Pita 3:20 i tok,

Husat sampela taim ol i sakim tok, taim wanpela taim bipo pasin bilong karim pen longpela taim bilong God i wet long ol de bilong Noa, taim Noa i redim sip, we insait long en liklik lain, em olsem, etpela tewel, God i kisim bek wantaim wara.

Long taim bilong Noa, God i bin kisim bek etpela tewel tasol long taitwara. Long Sodom na Gomora, Em i bin kisim bek tripela tasol long paia, Lot na tupela pikinini meri bilong em.

Long taim bilong Ilaija tu, God i bin kisim bek wanpela wido tasol long wanpela taim bilong bikpela hangre.

Luk 4:25-27 i tok,

25 Tasol Mi tokim yupela long em i tru, planti meri man bilong ol i dai pinis i stap long Isrel long ol de bilong Ilaija, taim heven i pas tripela yia na sikispela mun, taim bikpela taim hangre i stap long olgeta hap bilong dispela hap.
26 Tasol God i no salim Ilaija long wanpela arapela bilong ol, em i go Sarefta tasol, wanpela biktaun bilong Saidon, i go long wanpela meri husat man bilong em i dai pinis.

Olsem bikpela hangre, sik lepra em tu i wanpela kain bikpela bagarap. Long taim bilong profet Ilisha, planti man tumas long Israel i bin karim pen long sik lepra. Tasol namel long planti lepraman, Neman tasol i bin kamap klin tasol olgeta arapela i bin dai long dispela sik.

27 Na planti man i gat sik lepra i stap long Isrel long taim bilong profet Ilaisa. Na i no gat wanpela arapela bilong ol i kamap klin, Neman bilong Siria tasol.

Nau, dispela graun olgeta i wari tumas long narapela bikpela bagarap, wanpela bikpela sik i bin kamap long wanpela nupela koronavaires ol i kolim COVID-19. Olgeta wan wan de, namba bilong ol man husat i gat sik COVID-19 long dispela graun olgeta i wok long go bikpela moa, na wanem samting i mekim planti man i pret em i olsem. Dispela sut i ken daunim dispela vaires ol bai wokim yet.

Long ol rait bilong mipela bipo, mipela i bin toktok olsem i gat tupela samting, wanpela bilong dispela em i as bilong wanem dispela bikpela bagarap i kamap. Nambawan, nogut God i bin salim ol bikos long pasin bilong man bilong bikhet na sakim tok i go long God. O nambatu, nogut dispela man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim ol. (Revelesen 6:8)

Long wanpela revelesen God i bin givim long Jon 2,000 yia bipo, em i bin lukim wanpela man i sindaun long wanpela hos i waitpela liklik husat i kisim wok bilong kilim i dai wantaim wanpela bainat, wantaim hangre, na wantaim ol animal nogut bilong dispela graun. Dispela bikpela trabel em bai kamapim em i bikpela tru bikos em i bin kisim pawa bilong kilim i dai wanpela bilong fopela hap bilong dispela graun.

Sapos man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim dispela bikpela sik COVID-19, klia tru Satan i stap bihain long em bikos Satan i gat laik long bagarapim olgeta olgeta man. Tasol, sapos dispela em i wanpela kaikai bilong pasin nogut na bikhet pasin bilong man long God, oltaim yumi ken tanim bel, prea long God, na singaut bilong askim Em long lusim sin na sori long yumi.

Tru tumas, sapos man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim dispela bikpela bagarap, yumi mas askim God moa long putim han bilong pasim em, bikos Em i gat pawa bilong bosim ol vaires i inap olgeta long kilim man i dai na ol bikpela bagarap i nogut olgeta. Yumi ken prea tu olsem dispela i no yet dispela bikpela bagarap i nogut olgeta olsem Baibel i bin tok profet long en.

Tasol maski husat na wanem i bin kamapim dispela bikpela bagarap, mi klia tru olsem dispela bai no pinisim olgeta man na dispela bai no makim yet pinis bilong dispela graun.Em i bikos Baibel i toktok yet long wanpela tausen yia taim bilong Bikpela Jisas Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun, na stat bilong 1,000 yia taim bilong bosim kingdom bai stat taim Em i kam bek.

Mi lukluk long dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun olsem wanpela taim bilong marimari inap long ol man i tanim bel, bilip, na kisim ol skul tok bilong God na bilong Bikpela Jisas Kraist. Na i gat wanpela bikpela sans olsem kain samting bai kamap bikos, taim Bikpela Jisas Kraist i bosim kingdom, Satan bai stap long kalabus bilong pasim em long giamanim planti moa man.

Revelesen 20:3 i tok,

Na em i tromoi em i go long bikpela hul i no gat as bilong en, na pasim em olgeta, na putim wanpela samting bilong pasim antap long em, inap long em i no ken giamanim ol kantri moa, inap long dispela wan tausen yia i ken kamap pinis. Na bihain long dispela ol i mas lusim em liklik taim.

Taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, Em bai kirapim ol holi wok manmeri bilong Em, na ol bai bosim kingdom wantaim Em long 1,000 yia. Baibel i kolim dispela olsem nambawan kirap bek.

Revelesen 20:5 i tok,

Tasol olgeta arapela daiman i no kisim laip gen inap long dispela wan tausen yia i pinis. Dispela em i namba wan kirap bek.

Long nambawan kirap bek, i no olgeta daiman bai kirap bek tasol ol husat i bin dai insait long Kraist tasol. Em bai bihain long 1,000 yia tasol we olgeta arapela daiman bai kirap bek. Ol husat bai gat hap long nambawan kirap bek, God i kaunim olsem i gat blesing na holi bikos nambatu dai i no gat pawa moa antap long ol.

Revelesen 20:6 i tok,

Blesing na pasin holi i stap long em husat i gat hap insait long namba wan kirap bek. Long kain man olsem namba tu dai i no gat pawa, tasol ol bai stap ol pris bilong God na bilong Kraist, na ol bai bosim kingdom wantaim Em wan tausen yia.

Sik COVID-19 i no yet dispela bikpela bagarap dispela man i kalap long hos i waitpela liklik i bringim bilong kilim i dai wanpela bilong fopela hap bilong olgeta man. God Bikpela bai larim yet Kraist na ol holi wok manmeri bilong Em i bosim olgeta man long 1,000 yia.

Gutpela nius em i olsem. Long dispela 1,000 yia bilong Kraist bilong bosim kingdom, bai no gat ol bikpela bagarap. Ol pikinini bai inap stap laip longpela taim olgeta bikos i no gat wanpela pikinini bai dai taim em i no gat 100 krismas.

Olsem rait i stap pinis long Aisea 65:20,

Long dispela ples i no gat moa wanpela nupela bebi i no kisim ol de bilong em, o wanpela lapun man husat i no bin kisim olgeta de bilong em. Long wanem, pikinini bai dai pinis taim em i gat 100 krismas, tasol sinman i gat 100 krismas bai stap aninit long kot.

Tasol wanpela sinman, long arasait, husat bai gat 100 krismas em bai stap aninit long kot. (But a sinner, on the other hand, who reaches one hundred years old will be accursed.) Ol dispela husat bai stap insait long nambawan kirap bek, God bai mekim ol i kamap ol king na ol pris i go long Em.

Revelesen 1:3-6 i tok,

3 Blesing i stap long em husat i ritim, na ol husat i harim ol toktok bilong dispela tok profet, na holimpas ol dispela samting, dispela em i raitim insait long en. Long wanem, taim em i klostu.
4 Jon i go long dispela sevenpela sios i stap long Esia. Marimari i ken stap long yupela, na bel isi, i kam long Em husat i stap, na husat i bin stap, na husat bai kam, na long dispela sevenpela Spirit i stap long ai bilong sia king bilong Em,
5 Na long Jisas Kraist, husat Em i dispela witnes yu inap bilip long Em, na namba wan Man God i kamapim long dai, na hetman bilong ol king bilong dispela graun. I go long Em husat i laikim yumi tru, na wasim yumi long ol sin bilong yumi long blut bilong Em Yet,
6 Na husat i bin mekim yumi ol king na ol pris i go long God na Papa bilong Em. Long Em glori na biknem bilong bosim i stap oltaim oltaim na oltaim. Amen.

Na ol bai bosim kingdom wantaim Kraist long dispela graun long 1,000 yia.

Revelesen 20:4 i tok,

Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Larim mi toktok gen olsem taim Kraist i kam bek, God bai no yet bagarapim olgeta dispela graun. Em bai stap yet inap long 1,000 yia i pinis. Kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist i no makim pinis bilong dispela graun, wanem samting em i makim em i nambawan kirap bek, o kirap bek bilong ol wok manmeri bilong Kraist i beltru husat God bai mekim i kamap ol king na ol pris. Na ol bai bosim kingdom hia long dispela graun.

Revelesen 5:8-10 i tok,

8 Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.
9 Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri.
10 Na Yu bin mekim mipela, long God bilong mipela, ol king na ol pris. Na mipela bai bosim kingdom long dispela graun.

Dispela i agens long bilip bilong Sios bilong Kraist (Iglesia ni Cristo o INC long tok ples Filipino) bilong Manalo olsem Kraist bai bosim kingdom i no hia long dispela graun tasol long ol klaut, bikos ol i bilip olsem taim Kraist i kam bek, God bai bagarapim olgeta dispela graun. Long tivi program bilong ol, minista bilong ol i bin inap yet long tok birua bilong mekim pani long tok bilong mi olsem Kraist bai bosim kingdom hia long dispela graun taim Em i kam bek.


INC bilong Manalo i bilip olsem dispela graun olgeta bai kuk long paia taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek. Dispela i no tru! Sapos dispela i tru, Kraist na ol seint bilong Em bai bosim husat long taim bilong 1,000 yia? Na wanem samting bai kamap long ol husat i no stap insait long nambawan kirap bek? Ples klia, ol i no gat save long sait bilong dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun, dispela bai stat taim Em i kam bek.

Tok i stap ples klia long Baibel olsem taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, Em bai kirapim ol husat i bin dai taim ol i inapim laik bilong God, na ol bai bosim kingdom wantaim Em long dispela graun long 1,000 yia.

Long dispela taim bilong 1,000 yia, Kraist na ol seint bilong Em bai bosim ol manmeri husat i stap laip yet long dispela graun long dispela taim. Ol dispela i ol man husat i no harim yet ol skul tok bilong Kraist, ol man husat i no bilip yet long God na long Bikpela Jisas Kraist, na i gat planti bilong ol. Wanem samting mi traim long soim em i olsem. Laip long dispela graun i go yet long olgeta dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom.

Sapos yu bai bilipim tok bilong INC bilong Manalo olsem taim Kraist i kam bek dispela graun bai paia olgeta pinis, em bai minim olsem God bai no kirapim moa ol husat i no stap insait long nambawan kirap bek. Ol olgeta bai kuk long paia. Na Kraist na ol seint bilong Em bai stap nating long ol klaut taim ol i bosim kingdom wan tausen yia. Em i pani tru!

Tasol mi no inap blemim olgeta ol minista bilong INC bilong Manalo long tingting olsem bikos ol i tokaut tasol long ol skul tok ol i bin kisim long man husat i bin wokim sios bilong ol, Felix Manalo.


“Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak, sa pamamagitan ng mga hula sa Banal na Kasulatan, na si Kapatid na Felix Manalo, ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya nang ating napag-aralan, ay sapagka't pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa, samakatuwid baga'y ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakila-kilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutang ito.”

Tok Pisin translation: Long dispela tupela pablikesen long sait bilong dispela het tok, em i klia yumi inap klia, long ol tok profet insait long Rait Holi, olsem Brata Felix Manalo, em i las mausman bilong God long pinis bilong dispela graun. Em i las mausman bikos, olsem yumi bin stadim, bihain long wok em i wokim, dispela em i wok bilong autim tok bilong God i klin tru, i no gat narapela mausman bai kam tasol de bilong kot ol man i pretim tru o pinis bilong stap bilong dispela graun.” Ol i bilip olsem Felix Manalo em i las mausman na bai i no gat narapela mausman husat bai kam bihain long em. Na bilong bihainim pablikesen bilong ol, taim em i autim tok inap pinis, pinis bilong dispela graun o de bilong kot bai kam tu. Dispela em i wanpela skul tok i rong tru na i no gat as bilong em insait long Baibel.

Mi tok gen, olsem Baibel i tok, Kraist bai bosim kingdom long dispela graun long wan tausen yia, dispela bai stat taim Em i kam bek. Em bai bosim bilien bilien manmeri husat i no stap insait long wanem samting ol i kolim (long Inglis) “rapture”.

Dispela taim bilong 1,000 yia em bai pulap long amamas bikos, olsem mipela i tok bipo, bai i no gat Satan husat bai putim han bilong pasim na giamanim man bikos ol bai tromoi em long kalabus. Man bai amamas long wanpela kain laip i no gat bikpela bagarap i stap. Man bai stap laip inap long em i gat 100 krismas. God bai bagarapim olgeta olgeta gavman nogut long dispela graun.

Na antap moa olgeta, dispela 1,000 yia bai givim planti moa man wanpela sans long kisim bek bikos dispela tu bai stap olsem wanpela sans long ol husat i no bilip long save long Kraist na long bilip long Em long wok bilong Gutnius, dispela ol bai autim tu long olgeta wan wan hap, long ol ples tu we nau ol i tambuim Baibel na wok bilong autim tok bilong lotu Kristen, olsem long India, Midol Is, na long sampela narapela kantri we ol i lotuim ol giaman god.

Na bihain long dispela 1,000 yia taim bilong marimari, olgeta daiman husat i no bin stap insait long nambawan kirap bek, God bai kirapim ol long pesim kot. Bihain long dispela, ol bai tromoi Satan na olgeta birua bilong God i go long raunwara paia na ston salfa. Na em i bihain long olgeta dispela tasol, God bai bagarapim olgeta dispela graun.

Olsem rait i stap pinis insait long Revelesen 20:10-12,

10 Na satan husat i giamanim ol ol i tromoi i go long raunwara paia na ston salfa, we dispela animal na dispela giaman profet i stap, na ol bai gat traipela pen san na nait oltaim oltaim na oltaim.
11 Na mi lukim wanpela bikpela waitpela sia king, na Em husat i sindaun antap long en, long pes bilong husat dispela graun na heven i ranawe i go. Na i no gat ples bilong ol long stap.
12 Na mi lukim ol daiman, man nating na bikman, i sanap long ai bilong God. Na ol i opim ol buk. Na ol i opim narapela buk, dispela em buk bilong laip. Na Em i jasim ol daiman ausait long ol dispela samting, dispela ol i bin raitim insait long ol buk, bilong bihainim ol wok bilong ol.

As tingting bilong wanem mi strong long mekim klia na brukim gut tru olgeta dispela samting em i bikos mi gat laik long givim hop long ol man. Mi gat laik long mekim ol man i luksave olsem ol dispela bikpela bagarap man i bungim bai i no pinisim olgeta man. I no olgeta man bai dai yet bikos Bikpela Jisas Kraist bai kam bek yet na Em bai bosim kingdom long dispela graun long 1,000 yia.

Mi mekim klia olgeta dispela moa yet bilong helpim ol husat i no bilip yet long Kraist. Taim mi sherim wantiam ol ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, yumi olsem ol Kristen i inap long laikim tru ol tu, wantaim wanpela hop olsem wanpela de ol bai kamapim bilip long Em.

Yumi mas kamap ol lain husat God i yusim long toksave long ol long sait bilong Kraist na Kristen bilip. O sapos ol kisim sans long stap laip longpela taim moa, sapos ol bai stap laip yet taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek na stap namel long ol man husat Kraist na ol seint bilong Em bai bosim long dispela 1,000 yia i laik kam, yumi hop olsem taim Kraist i bosim kingdom, ol bai bilip na kisim ol skul tok bilong Em na stap namel long ol husat bai kamap inap tru long kisim bek.

Taim dispela graun i go yet long pait agens long sik COVID-19, yumi mas was gut oltaim. Yumi mas prea oltaim bilong kisim lukaut bilong God bikos yumi no inap mekim wanpela samting sapos God bai no lukautim yumi. Tasol yumi mas mekim hap wok bilong yumi long lukautim yumi yet bikos taim yumi mekim olsem, yumi lukautim tu ol lain i stap klostu tru long bel bilong yumi.

Tasol maski sapos dispela hevi bilong dispela graun long sait bilong helt bai stap yet, yumi ken mekim dispela pilim bilong hop i stap yet insait long ol bel bilong yumi. Yumi husat i pret na laikim tru God i gat hop i stap. Na maski wanem samting i kamap, yumi ken holimpas long tok bilong Bikpela – “Na yumi save long olgeta samting i wok wantaim bilong kamap gutpela long ol husat i laikim tru God, long ol husat God i singautim bilong bihainim tingting bilong Em bilong mekim samting.”

Wanem samting i kamap long dispela graun nau, em i hap bilong bilip bilong yumi long bilip olsem dispela i bilong helpim ol husat i pret na laikim tru God. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ol Tok bilong God I Bringim Trupela Hop long Dispela Graun I Pilim Pen

June 04, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela

 
Taim sik COVID-19 i givim hevi wantu long dispela graun olgeta, dispela bin opim tingting bilong planti man long klin pasin i stret. Ol pasin we long taim bipo klostu ol man i no mekim bipo olgeta wan wan de, nau ol i kamap ol pasin bilong mekim oltaim namel long dispela pandemic (bikpela sik i go nabaut ausait long bikpela hap), olsem wasim han planti taim wantaim sop na wara, wanpela i karamapim maus bilong em taim em i snis o kus, na werim ol pes mask. Olsem wanpela toksave long tivi i tok, ol dispela i ol nambawan lain bilong pait bilong helpim yumi long agensim sik COVID-19.


Pasin bilong mekim ol samting bilong pasim long kisim na mekim i go nabaut ausait ol sik ol liklik binatang tru olsem vaires na bacteria em i sampela samting tru em i no nupela. Long taim bilong ol Isrel, God i bin tok strong long ol long wantu waswas na wasim dispela klos ol i bin werim taim ol i bin tasim wanpela samting ol i bin skelim na kaunim olsem i no klin.

LIVAI 11:28 i tok,

Na man i karim bodi i dai pinis bilong ol, em i mas wasim ol klos bilong em na stap i no klin inap long apinun tru. Ol dispela i no klin long yupela.

Ol dispela animal ol i bin kaunim i no klin, ol i kolim ol scavenger (ol animal i save painim kaikai bilong ol long rabis). Ol piksa bilong ol animal i no klin em i ol pik, ol dok, ol kamel, ol igal, na ol tarangau. Long dispela taim bipo, sapos wanpela bilong ol dispela animal i bin dai na ol Isrel i bin karim o tasim daibodi bilong em, ol Isrel bai waswas na wasim ol klos bilong ol wantu. Ol bai kaunim ol i no klin tu inap long avinun tru. Nogut ol narapela i askim wanem save tru i stap bihain long dispela kain strongpela tok. Nambawan, God i bin minim em bilong lukautim ol. I gat bikpela sans tru olsem, taim ol i tasim o karim daibodi bilong wanpela samting i gat laip taim em i dai pinis, nogut sampela liklik binatang tru olsem vaires na bacteria i pas na stap long ol klos bilong ol, na nogut sampela i muv o kalap i go long skin bilong ol taim ol i no save. Olsem na bilong pasim ol long kisim wanpela sik ol liklik binatang tru i ken kamapim, God i bin tok strong long ol long waswas na wasim ol klos bilong ol wantu.

Yumi mas klia olsem long dispela taim bipo, ol Isrel, Moses wantaim, i no bin gat wanpela save long sait bilong ol liklik binatang tru olsem ol fungus (yis na ol samting i wankain olsem em), ol vaires na ol bacteria, na ol nogut ol dispela inap bringim long ol laip bilong ol. Tasol bilong lukautim ol long ol dispela liklik binatang tru, God i bin givim ol sampela ol strongpela tok stret long wanem samting ol mas mekim taim ol i pas o tasim ol daibodi bilong wanem samting God i bin kaunim olsem i no klin. Ol i mas waswas na wasim ol klos bilong ol wantu. Dispela pasin stret bilong pasim sik God i bin givim long ol Isrel, em i narapela samting bilong pruvim olsem Baibel em i wanpela buk bilong saiens bilong taim bihain.

Tasol i no wankain olsem ol Isrel, lain manmeri bilong nau i save gut moa long ol vaires, ol rot bilong ol long kalap i go long wanpela man, na ol pasin bilong pasim sik ol man i mas mekim, kain olsem, bipo sik COVID-19 i bin kamap nabaut. Yu bai tingim olsem taim em i bin stat, ol helt saveman tu i no klia tru long ol i mas mekim wanem wantaim em olsem wanem bikos em i wanpela nupela koronavaires na dispela em i nambawan tasol tasol em i bin kam bagarapim ol man. Na bikos em i nupela, ol i no wokim yet wanpela sut i ken daunim strong bilong em.

Inap long dispela de, yumi inap tok olsem bikpela sik COVID-19 bai no pinis hariap bikos planti ol kantri i no winim pait yet long “flattening the curve” (daunim namba bilong ol man husat i gat vaires).

Planti ol kantri i bin givim ol tok i strongpela moa bilong banisim vaires na pasim em long go nabaut ausait. Ol i tambuim ol man long holim ol bikpela bung, ol i pasim ol ples bilong bisnis, na ol i saspenim pablik transpot, ol wok na ol klas long skul. Singaut bilong dispela pait em i “Stap long haus na stap gut.”

Taim planti bilong yumi i stap long haus tasol, mobeta long stap nating, mobeta long yusim de olgeta wantaim ol gadjet na ol samting bilong pilai vidio game, bilong wanem yupela i no yusim em long sampela samting i inap tru long yusim taim long en, olsem ritim ol tok bilong God insait long Baibel? Bilong wanem yu no tingting dip?

Nogut dispela bikpela bagarap tru bai go yet inap long taim i no gat man i save long en. Olsem dispela tok i stap long Lo 28:59, nogut em i wanpela bikpela bagarap tru “i stap longpela taim.” O, nogut yumi ken stopim em, wantaim sori bilong God, sapos yumi bai tanim bel, go bek long Em, na stap yet long laik bilong Em.

Olgeta wan wan de yumi pait agens long hevi, bel hevi, wari, pret, na ol narapela hevi bilong olgeta wan wan de sik COVID-19 i bringim taim gavman i tambuim ol man long go ausait long haus, ol wok i stop, na ol man i sot long ol mani samting. Yumi bin traim olgeta wan wan rot i inap bilong stap gut long dispela kain taim. Tasol, yumi bin givim baksait long mekim ol dispela samting i bikpela olgeta, long tanim bel na go bek long God na ritim ol tok bilong Em i stap long rait bilong Baibel. Taim yumi ritim Rait Holi, yumi bai painim i no lait bilong tingting tasol tasol tu hop na bel isi.

Olsem rait i stap pinis insait long Rom 15:4,

Long wanem, wanem kain samting ol i raitim long taim bipo ol i raitim bilong helpim lainim yumi, inap long yumi, long wok bilong pasin bilong sanap strong long traim na pasin bilong kisim bel isi long rait bilong God, i ken gat hop.

Trupela hop i stap i no long dispela promis wanpela presiden bilong wanpela kantri, o narapela man olgeta i mekim, bikos, planti taim, ol man i no givim wanpela samting, tasol giaman hop tasol. Trupela hop i kam long ol tok bilong God insait long Rait Holi.

Yumi olgeta ken painim bel isi na trupela hop long ol tok bilong God insait long Baibel. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: