God I Baim Bek, God I Givim Gutpela Pe

September 27, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Trupela God husat Baibel i toktok long en em i wanpela God husat inap lukluk tu long ol samting i laik kam yet. Bikos long dispela pawa, Em inap long redim ol samting bilong stretim o pasim dispela nogut i laik kam long man.

Larim mi givim yu wanpela piksa bilong pruvim poin bilong mi. Wanpela ensinia husat bin wokim wanpela masin o wanpela ensin, em gat olgeta save long sait bilong ol samting dispela wok bilong em i ken mekim, strong bilong em long wokim wok, na ol mak bilong strong bilong em, bikos em dispela wan husat bin makim na putim olgeta hap bilong em wantaim. Olsem man bilong wokim em, em tu save long stretpela pasin bilong yusim na lukautim em, olsem na, em i redim wanpela buk bilong toksave bilong skulim ol husat laik yusim em long kisim gutpela samting olgeta dispela masin ken givim. Kain olsem, taim ol i bihainim ol pasin i orait na i tambu long mekim i stap insait long buk.

Em stap ples klia olsem bipo ensinia bin pinisim samting em wokim, taim em inap lukim ol samting long taim bihain, em tingim pinis ol dispela hevi i ken kamap taim masin i go olpela, na sapos man bilong yusim em i no lukaut gut na i no bihainim ol toksave bilong em. Na sapos ensin fel o wok kranki, buk bilong ol toksave tu i givim ol isi rot bilong stretim na wanpela lista bilong ol lain bilong stretim masin husat i gat gutpela nem na yu inap bilip long en husat inap stretim bagarap.

God Em i wanpela ensinia tu tasol Em i no ensinia nating bikos Em i dispela Wan husat i wokim ol ensinia. Taim Em yet i kamapim man long nating, save tru, gutpela tingting, save bilong wokim samting, na pasin bilong lukluk long taim bihain bilong Em, ol i no gat wanmak. Yu no inap skelim wanpela samting wantaim ol. Na laikim tru bilong Em long man, wok bilong Em i nambawan tru, em klia tru olgeta. Wanpela pruf bilong dispela em i olsem. Bipo God bin kamapim man long nating, Em bin klia tru pastaim olsem man bai gat wanpela gutpela hap bilong sindaun we olgeta nid bilong em i stap redi pinis na em i inap kisim. Na dispela em dispela graun. 

God bin gat laik olsem dispela graun bai kamap hap bilong stap bilong man. Olsem rait i stap pinis long APOSEL 17:26,

Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap.

God i save long ol samting Em i wokim insait na ausait wantaim, stat long ol samting bilong ol i stap ples klia olgeta inap long ol samting liklik tru olgeta. Em save long olgeta wan wan hap bilong man, olsem ol pasin bilong em i strong na i no strong, ol samting em ken mekim na ol mak bilong ol pasin bilong em, na tu ol rot bilong pasin em ken mekim taim wanpela kain samting i kamap.

Tasol i no olsem wanpela ensin man i wokim, husat wok bilong em i gat nid long wok bilong man, dispela man God i bin kamapim long nating, em inap amamas long sampela mak bilong pasin bilong stap fri. Em inap mekim ol samting long tingting bilong em yet bikos narapela long givim em ol pawa bilong skelim, God bin givim em free will (laik bilong em yet) tu. 

Tasol, dispela pasin bilong stap fri, tru tru em i no olgeta bikos i gat sampela pasin i orait na i tambu, ol dispela, God bin putim long ai bilong em. God bin givim em tu wanpela set bilong ol lo em nid long bihainim na wanpela lista bilong ol tok lukaut na ol samting bilong pasim nogut, em nid long was gut long en. Na olgeta dispela Em raitim pinis long “buk bilong ol toksave” bilong Em, dispela em Baibel. Wantaim pasin bilong stap fri, i gat dispela save olsem sapos em no bihainim tok, i gat ol mekim save bilong kamap bihain, long wankain pasin olsem i gat ol gutpela pe sapos em makim long bihainim. Tasol olsem tasol, dispela tingting bilong bihainim o sakim tok, em stap long rait bilong em bikos em gat free will. 

God bin lukim dispela sans olsem nogut man yusim kranki na yusim long pasin nogut free will bilong em. Yumi mas tingim olsem wanpela bilong ol pasin bilong God, em i olsem. Em gat dispela pawa bilong lukim ol samting bipo ol i kamap. Tru tru, olsem long stori bilong man, Em save long em long stat bilong em inap long pinis, maski pinis i laik kam yet. 

Olsem rait i stap pinis long AISEA 46:9-10, 

9 Tingting gen long ol samting bilong bipo tru, long wanem Mi stap God na i no gat narapela i stap. Mi stap God na i no gat narapela i olsem Mi. 
10 Mi tokaut klia long pinis bilong ol samting long stat bilong ol samting inap long nau, na ol samting i no bin kamap yet inap long bipo tru. Na Mi tok olsem, Tok helpim bilong Mi bai stap strong na bai Mi mekim i kamap olgeta laik bilong Mi.

Long ol dispela ves, God bin toktok long Em Yet, pawa bilong Em, na strong bilong Em, olsem yu no inap skelim ol wantaim ol narapela. Olsem Em i tok, i no gat wanpela olsem Em. I no gat wanpela inap kamap wanmak bilong Em long pawa, Pikinini Man bilong Em tu i no inap. Long wanem, God wan inap tokaut long pinis i kam long stat. 

God save wanem samting bai kamap long taim bihain. God bin lukim bipo dispela sans olsem man ken yusim free will bilong em taim em no yusim tingting gut, olsem em bai givim baksait long ol samting bilong pasim nogut na ol tok lukaut bilong Em, sakim tok bilong Em long ol pasin i orait na i tambu, na bihain, pundaun long sin. Tasol i no olsem ensinia nating husat i bisi na wari long samting em i wokim, husat inap tasol long redim wanpela buk bilong ol toksave na givim tingting long sait bilong ol lain bilong stretim masin, laikim tru na sori bilong God long man, yu no inap skelim. Tru, taim God i no kamapim yet man long nating, em i no ples bilong sindaun bilong em tasol, God bin redim, tasol tu dispela sakrifais i moa long inap bilong baim bek em taim em pundaun long pasin i pulap long sin. Na dispela i no narapela long Bikpela Jisas Kraist. 

Klia tru, dispela tok tru bilong Baibel i stiaim wanpela long askim dispela askim, “Ating em minim olsem God bin makim bipo pinis long stat yet olsem Bikpela Jisas Kraist bai soim Em Yet ples klia long bodi bilong baim bek man long ol sin?” 

God i givim bekim long dispela askim insait long REVELESEN 5:9. Dispela i tok,

Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri. 

Ol hap tok “yu” na “bilong yu” insait long ves i toktok long Bikpela Jisas Kraist. Ol bin kilim Em i dai, na long wok bilong blut bilong Em, Em bin baim bek olgeta wan wan kandre na tok ples, olgeta wan wan lain manmeri na kantri. 

Ol bin kilim Em i dai long wanem taim? 

REVELESEN 13:8 

Na olgeta husat i stap antap long dispela graun bai lotuim em, husat God i no raitim nem bilong ol insait long buk bilong laip bilong Pikinini Sipsip ol i kilim i dai long stat bilong ol as ston bilong dispela graun. 

Pikinini Sipsip, husat em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist, “ol i kilim i dai long stat bilong ol as ston bilong dispela graun.” Dispela hap tok “long stat bilong ol as ston bilong dispela graun” i minim dispela taim God kamapim yet long nating dispela graun, i minim olsem, man i no stap yet long dispela taim. Tasol long dispela taim bipo yet, God bin lukim pinis dispela nid long wanpela Redeemer (Man bilong Baim Bek) bikos Em bin lukim dispela sans olsem man bai pundaun long pasin bilong brukim lo bihain. Dispela Redeemer em i Pikinini Sipsip, husat em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist, husat God bin makim olsem ol bai kilim i dai long dispela taim God wokim dispela graun.

Narapela long Em gat dispela pawa bilong tokaut long sait bilong pinis long stat, God tu bin tok long Aisea 46:10, “Tok helpim bilong Mi bai stap strong na bai Mi mekim i kamap olgeta laik bilong Mi.” Dispela em wanpela toktok bilong God i gat bikpela namba tru, bikos dispela “laik” em i het tok bilong stap bilong yumi. Em i as bilong stap bilong yumi, long amamasim bel bilong Em husat bin kamapim yumi long nating. 

REVELESEN 4:11

Yu gat namba inap, O Bikpela, long kisim glori na ona na pawa. Long wanem, Yu bin kamapim long nating olgeta samting, na bilong amamasim bel bilong Yu ol i stap na Yu bin kamapim ol long nating. 

Dispela olgeta samting i stap, God bin kamapim long nating bilong amamasim bel bilong Em husat bin kamapim yumi long nating. Na yumi save olsem i no gat nogut insait long amamas bilong Em.

Ol sekreteri bilong lida bilong wanpela kantri, taim ol manmeri husat i no amamas olsem wanem ol wokim ol wok bilong ol, i salensim ol long lusim ol wok bilong ol, tasol ol no laik lusim, planti taim yumi harim ol i tok olsem ol i wokim wok bilong bihainim gutpela amamas bilong lidaman. Em minim, lidaman wan tasol inap rausim ol long ofis bikos em dispela wan husat bin putim ol. Tasol i no olsem gutpela amamas bilong lidaman bilong wanpela kantri husat ken stap rong, gutpela amamas bilong God I Gat Olgeta Strong i no inap stap rong. Oltaim yumi bai stap orait sapos yumi stap bilong bihainim gutpela amamas bilong Em husat bin kamapim yumi long nating.

Olsem ol samting God i kamapim long nating, gutpela samting olgeta yumi inap mekim, em i long soim Em pilim bilong yumi bilong givim tenkyu bilong tingim stap bilong yumi na bilong tingim dispela Pikinini Sipsip husat Em bin redim, husat ol bin kilim i dai long stat bilong wokim dispela graun. Bikos long wok bilong blut bilong Em, God bin kisim bek yumi long ol sin. Gen, Pikinini Sipsip em piksa bilong Pikinini Man bilong God, Bikpela Jisas Kraist.

Tasol pasin bilong marimari bilong God i no pinis olsem tasol. Em bin redim tu wanpela gutpela pe long ol husat bai stap laip yet bilong bihainim gutpela amamas bilong Em na long ol husat bai bihainim Em wantaim pasin beltru long ol pasin i orait na i tambu i stap long rait insait long “buk bilong ol toksave” bilong Em, dispela em Baibel. Na gutpela pe bilong Em i no gat skel tu, laip stap oltaim oltaim. God ken painim yumi olgeta inap tru long kisim dispela gutpela pe Em bin promisim. Amen.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Man bilong Toknogut I Bin Kamap Bilipman: Olsem Wanem Stilman long Diwai Kros I Bin Klia

September 20, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Taim ol man nating husat i ritim Baibel i kam long Matyu 27:44, Mak 15:32 na Luk 23:39-40, sampela taim ol i paul long ol stilman husat ol bin nilim long diwai kros wantaim Bikpela Jisas Kraist i bin mekim wanem pasin stret long Em taim ol bin hangamap long diwai kros. Ol i paul bikos wanem samting i luk olsem ol tok i agensim wanpela narapela namel long stori bilong Matyu na Mak, na stori bilong Luk.

MATYU 27:44

Tupela stilman tu, husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em, i tromoi wankain samting long ol tit bilong Em.

MAK 15:32

Larim Kraist, King bilong Isrel, kam daun nau long diwai kros, inap long yumi ken lukim na bilipim. Na tupela husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em i sutim tok nogut long Em.

Long ol ves antap, Matyu tupela Mak bin tok olsem tupela stilman wantaim bin tok bilas na toknogutim Kraist taim ol bin stap long diwai kros. Tasol, Luk bin tok olsem wanpela bilong ol stilman bin hatim poro bilong em long em tok bilas long Bikpela Jisas Kraist.

LUK 23:39-40 i tok,

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot?

Tru, i no gat wanpela samting bilong paulim tingting long en. Moa yet, i no gat wanpela tok i agensim liklik narapela namel long ol stori bilong ol wan wan. Olgeta stori bilong ol i stret na trupela.

Klia tru, paul tingting i kamap bikos sampela lain bilong rit, ol fel long skelim na tingim ol hap bilong taim i stap insait long stori olgeta. Ol no lukim samting tru olsem tupela stilman na Bikpela Jisas Kraist bin hangamap long diwai kros, i no long sampela minit tasol, tasol long sikis inap long et aua nabaut. Na, long dispela longpela bilong taim, planti samting bin kamap, ol dispela bin opim bel bilong wanpela bilong tupela stilman, dispela bin mekim em senisim pasin bilong em i go long Bikpela Jisas Kraist.

Em tru olsem tupela wantaim bilong ol bin toknogutim Bikpela Jisas Kraist na tromoi ol tok bilas long Em, tasol dispela bin kamap long ol paslain aua taim ol stap long diwai kros.

Taim ol aua i go, bihain long witnesim sampela ol samting i bin kamap, wanpela bilong ol bin tanim bel. Em bin sori long Kraist na bihain em bin luksave olsem Kraist i no bin stap inap long kamap olsem, i no olsem ol yet wantaim husat bin stap fit stret long kisim mekim save bilong dai long raskol pasin bilong ol i nogut tru.

Wanpela bilong ol samting i bin kamap, nogut dispela bin tanim lukluk bilong stilman long Bikpela Jisas Kraist, em i dispela taim em bin lukim Kraist olsem wanpela pikinini man, em bin wari na laikim tru Maria. Stilman bin harim olsem wanem Kraist bin lusim mama bilong em, Maria, long lukaut bilong aposel husat Em laikim tru, Jon. Maski sapos Kraist bin stap long dispela kain bikpela hevi stret, Em bin tingting yet long sait bilong gutpela sindaun bilong mama bilong em, na Em bin mekim klia tru olsem wanpela bai lukautim em bihain long Em go pinis..

JON 19:26-27

26 Olsem na taim Jisas i lukim mama bilong Em, na disaipel i sanap klostu long em, husat Em i laikim tru, Em i tokim mama bilong Em, Meri, lukim pikinini man bilong yu! 

27 Nau Em i tokim dispela disaipel, Lukim mama bilong yu! Na long dispela aua dispela disaipel i kisim em i go long haus bilong em yet.

Bikpela Jisas Kraist bin inap long lukim ol bel bilong ol man, na Em bin lukim olsem wanem Jon bin gat gutpela bel. Long dispela as Kraist bin lusim mama bilong Em, Maria long han bilong em. Long dispela de stret, Jon bin bringim Maria long haus bilong em yet we em bin kaunim em olsem wanpela memba bilong hauslain bilong em.

Stilman bin lukim tu olsem wanem Kraist bin karim pen long olgeta tok bilas bilong ol manmeri nabaut long ol. Narapela long dispela, em bin witnesim tu olsem wanem Bikpela Jisas Kraist bin stap man bilong isi pasin maski ol soldia bin mekim pasin nogut long Em taim Em bin nekdrai. Ol i no bin givim wara long Em, tasol viniga.

JON 19:28-30

28 Bihain long dispela, taim Jisas i save long nau olgeta samting i kamap pinis, inap long rait bilong God i ken kamap pinis, Em i tok, Mi nekdrai. 

29 Nau i gat wanpela sospen samting ol i putim i pulap long vinega. Na ol i pulapim wanpela spans wantaim vinega, na putim dispela antap long hisop, na putim dispela klostu long maus bilong Em. 

30 Olsem na taim Jisas i bin kisim vinega, Em i tok, Em i pinis. Na Em i lindaunim het bilong Em, na lusim spirit bilong Em.

Stilman bin harim tu Kraist i beten long Papa bilong pogivim ol husat bin mekim rong long Em bikos ol no bin save long ol mekim wanem (Luk 23:34), dispela prea, wanpela husat pasin bilong laikim tru, sori na gutpela bel i pulap long bel bilong em, em wanpela inap beten olsem.

Narapela samting i bin kamap, dispela bin pulim tingting bilong stilman, em dispela taim san bin kamap tudak long ol las aua bilong ol.

MAK 15:33

Na taim namba sikis aua i kam, i gat tudak antap long dispela hap olgeta inap long namba nain aua.

Tudak bin karamapim dispela hap olgeta stat long namba sikis aua, o twelve kilok belo, inap long namba nain aua, o tri kilok long avinun. 

Tingim olsem ol dispela samting i no bin kamap long sampela minit tasol. Ol bin kamap long ol hap bilong taim insait long sikispela inap long etpela aua. Dispela i minim olsem dispela senis long pasin bilong wanpela bilong ol stilman i go long Bikpela Jisas Kraist, em no bin kamap wantu tasol. Ol samting em bin lukim na harim, ol bin mekim em senis. Bihain long witnesim ol dispela samting, dispela stilman husat bipo bin toknogutim na tok bilas long Bikpela Jisas Kraist, em bin tanim bel. Bipo em wanpela man bilong tok nogut, em bin kamap wanpela man bilong bilip olsem Kraist Em i Pikinini Man bilong God tru tru.

LUK 23:34-43 i tok,

34 Nau Jisas i tok, Papa, lusim sin bilong ol. Long wanem, ol i no save long ol i mekim wanem. Na ol i tilim ol klos bilong Em, na tromoi ol satu. 

35 Na ol manmeri i sanap na lukluk i stap. Na ol hetman tu wantaim ol i lap nogut long Em, i spik, Em i kisim bek ol arapela. Larim Em kisim bek Em Yet, sapos Em i Kraist, Man God i makim. 

36 Na ol soldia tu i wokim pani long daunim Em, na kam long Em, na tokim Em long kisim vinega, 

37 Na spik, Sapos Yu stap king bilong ol Ju, kisim bek Yu Yet. 

38 Na ol i raitim tu wanpela rait ol i sapim antap long Em long ol leta bilong tok ples bilong Grik, na Latin, na Hibru, DISPELA EM I KING BILONG OL JU. 

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot? 

41 Na em i stretpela tru tru long yumitupela. Long wanem, yumitupela i kisim pe stret long ol wok bilong yumi. Tasol dispela Man i no bin wokim wanpela samting i rong. 

42 Na em i tokim Jisas, Bikpela, holim tingting long mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu. 

43 Na Jisas i tokim em, Tru tumas, Mi tokim yu tude, Bai yu stap wantaim Mi long paradais.

Olsem tasol, stilman bin kamapim wanpela pilim bilong bel sori na tanim bel long wanem samting em bin toktok na mekim bipo long dispela de, taim bilip bin kamap pinis insait long bel bilong em. Long dispela as, taim narapela stilman bin toktok yet long Kraist wantaim pasin bilong tok bilas na bikhet pasin, em bin hatim em. Inap long em bin kamap long dispela poin we em bin askim Bikpela Jisas Kraist wantaim daun pasin, “Bikpela, tingim mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu.”

Yumi inapt ok olsem dispela stilman bin gat bikpela blesing tru bikos bipo em bin dai, em bin inap long luksave long Kraist. Na moa yet olgeta, em bin kisim strongpela promis olsem em bai inap kisim amamas bilong paradais taim Bikpela Jisas Kraist bin bekim em, “Bai yu stap wantaim Mi long paradais.”

Olsem na, klia tru, i no gat wanpela tingting i agensim narapela namel long ol dispela stori ol man bilong raitim Gutnius bin givim. Ol lain husat rit mas luksave tasol olsem i gat sikispela o etpela aua insait long dispela lain bilong ol samting i bin kamap. Na bilong tingim dispela sikispela o etpela aua, planti samting i winim tingting i ken kamap. Yu no inap tok nogat olsem long stat, tupela wantaim bin toktok agens long Bikpela Jisas Kraist tasol, bihain, bel bilong wanpela bilong ol bin kirap long ol dispela samting em bin witnesim. Em bin klia. Na dispela taim em klia, dispela bin stiaim em long bilip long God na long Bikpela Jisas Kraist.

Taim em bin kamapim bilip long God na long Kraist na em bin askim Bikpela Jisas Kraist long tingim em taim Kraist i go long kingdom bilong Em, dispela stret em ol gutpela samting olgeta dispela stilman bin mekim long taim bilong laip bilong em. Bikos long dispela, em bin kamap man bilong kisim heven long taim bihain. Em i no gutpela tasol olsem narapela stilman i no bin gat dispela klia tingting na luksave em bin gat. 

Bilong pinisim tok, larim mi toktok strong moa tasol long i no gat wanpela tok agens long narapela insait long Rait Holi i kam long God. Sapos i gat ol dispela ves i luk olsem ol i agensim wanpela narapela, man bilong ritim Baibel mas skelim na tingim tasol dispela stori long baksait na ol dispela samting nabaut long dispela samting i bin kamap, dispela stap pinis long rait. Na bilong abrusim paul tingting na tingting kranki, em i gutpela olgeta long askim long stia bilong Holi Spirit pastaim taim yu ritim Baibel.

God ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

As Tingting bilong Kamapim Laip na Mining bilong Em

September 15, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Olgeta samting i stap laip God i wokim, ol i stap bilong tingim wanpela as tingting stret, na em i bilong inapim kain as tingting olsem, inap long ol laip bilong ol bai i gat mining.

Sapos yu wanpela man bilong lukluk gut long kain kain ol samting i stap laip God i wokim i stap nabaut long yu, yu bai klia olsem olgeta wan wan bilong ol i klia long as tingting stret bilong stap bilong ol, na, olsem ol i redi long wokim wok bilong bihainim as tingting bilong wokim ol, long olgeta kain rot.

Lukim ol hani bi. Wanpela hani bi man, o drone, em save olsem as tingting bilong wokim em o wok bilong em, em i long pas long hani bi kwin na givim bel long em. Na bikos em klia long wok bilong em, em wokim em maski em save olsem, taim em wokim, em bai lusim laip bilong em bikos bihain long pas long kwin, em bai go long dai. Olsem na, ol kolim dispela sexual suicide (pasin bilong kilim em yet dai bilong tingim seks). 

Daunbilo em i wanpela hap bilong wanpela rait i gat het tok, “Sexual Suicide by Honey Bees: The tragic Plight of the Male Honey Bee.” (Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man)

Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man

“Hani bi man, dispela ol i kolim drone, em i stap long wanpela as tingting tasol, olsem long givim bel long kwin. I no gat nid liklik long em taim em i wokim pinis dispela wok long bung bilong ol…”

Tasol, drone i strong tru long misin bilong em na em bai givim laip bilong em long dispela tingting. Honey bee mating (taim hani bi man i givim bel long kwin) em i wanpela bilong ol strongpela piksa olgeta bilong sexual suicide long grup olgeta bilong ol binatang. Hani bi seks i kamap long win taim kwin i flai bilong painim ol man bilong givim bel long em. Ol drone i resis long dispela sans bilong pas long kwin bilong ol, taim ol i bung wantaim nabaut long em taim em flai.

Bihain, wanpela strongpela drone bai mekim muv bilong em. Taim em holimpas kwin, drone i kamautim insait bilong penis bilong em, taim em mekim ol masel bilong bel bilong em muv na em yusim hemostatic pressure (presa long blut), na putim em tait insait long rot bilong karim pikinini bilong kwin. Wantu em bai rausim sperm strong tumas olsem na dispela i balisim arere bilong penis bilong em, na em bai stap insait long kwin. Drone i pundaun long graun, we em i dai bihain liklik…”

Long dispela, yumi lukim olsem wanem hani bi man i tingim strong tru misin bilong em, maski em bai tekewe laip bilong em yet. 

Yu inap tok olsem laip bilong drone i gat mining bikos em inap long inapim as tingting bilong stap bilong em na God i yusim em long kamapim planti moa ol hani bi. Sapos hani bi man, o drone, i no bisi long wok bilong em, nogut kain bi olsem bin laik pinis olgeta, o nogut ol pinis olgeta bipo. Tasol bikos long ol taim ol gat seks olsem, kwin i karim ol hani bi kiau i planti tru, bihain, ol dispela bai kamap ol yangpela hani bi.

Em i no hani bi man tasol, o drone, husat i gat wanpela wok stret bilong wokim. Tru, olgeta wan wan memba bilong bung bilong ol hani bi i gat wok bilong inapim. Kwin, kain olsem, em i bosim dispela wok bilong lukautim olgeta bung bilong ol hani bi. Em i wok bilong em long pait bilong lukautim bung bilong ol long ol ausait lain husat laik kam insait na bagarapim ol. Na bikos em gat bikpela wok tru, em no nidim long go ausait bilong painim kaikai bilong em. Dispela wok em bilong ol wok bi.

Ol wok bi i ol dispela husat i go ausait, husat i flai long wanpela flaua i go long narapela bilong kisim nectar (switpela wara bilong flaua) bilong givim long kwin. Ol wok bi i bungim nectar long ol flaua, taim ol i pulim wantaim maus bilong ol, na bihain, ol i bringim em long haus bilong ol, inap long kwin bai gat saplai bilong kaikai olgeta taim. Taim ol pasim nectar long ol maus bilong ol wanpela i go long narapela, isi isi em kamap hani, dispela ol wok bi i bungim insait long ol honeycomb cell (ol liklik hap bilong putim hani long en). Taim hani bi kwin i no inap pinisim olgeta hani ol bin bungim long em, ol man i kaikai dispela hani em no kaikai.

Hani, moa yet honeycomb, em no test swit tasol, tasol em helpim gut tru ol man long bodi sait. Tru, Baibel i givim tingting long kaikai hani.

PROVEP 24:13 i tok, 

Pikinini man bilong mi, kaikai hani, bilong wanem, em i gutpela, na kom bilong hani, dispela i swit long maus bilong yu. 

Oltaim yumi inap putim bilip long olgeta wan wan tok bilong God stap long rait insait long Baibel. Tru tumas, hani i gutpela. Tru, ol saveman i kaunim em olsem wanpela kain kaikai i inap tru bikos em gat olgeta kain samting i bikpela tru, bodi bilong man i nidim. Olsem wanem em stap inap tru, yu ken skelim wantaim susu o milk, dispela, ol kaunim tu olsem kaikai inap tru long ol bebi.

Yu mas tingim olsem, taim God bin kisim bek ol Isrel long hap graun bilong Isip, Em bin promisim long bringim ol long wanpela hap graun we susu na hani i ron.

EKSODAS 3:8

Na Mi kam daun long kisim bek ol long han bilong ol Isip, na long bringim ol i kam antap na i kamaut long dispela hap graun na i go long wanpela gutpela na bikpela hap graun, long hap graun i pulap long susu na hani... 

Dispela i minim olsem ol manmeri bilong God bai no sot long ol samting bilong helpim bodi long dispela hap graun. Ol yangpela na ol lapun, tupela wantaim, bai gat saplai bilong kaikai inap tru, olsem susu bilong ol bebi na hani bilong ol bikpela lain. Tasol, yu noken givim hani long ol bebi o ol pikinini husat i no gat wanpela krismas yet, bikos em ken bagarapim laip bilong ol. Olsem na, yu mas givim susu long ol, i no hani. Tru, ol i givim tingting tu olsem ol bikpela lain kisim hani i inap stret tasol.

Baibel i tok olsem, man mas kaikai inap hani tasol, i no planti tumas.

PROVEP 25:16 

Ating yu painim hani pinis, a? Kaikai hamas i inap long yu tasol, nogut yu pulap long en, na trautim dispela.

Sapos yu daunim moa long inap hani, glycemic level (mak bilong suga stap long blut bilong yu) bai go antap na dispela ken mekim yu traut.

Mi laik toktok strong long dispela poin. Sapos ol hani bi i no stap beltru long inapim as tingting bilong stap bilong ol, kain olsem, sapos hani bi man i no gat laik long bagarapim laip bilong em long givim bel long hani bi kwin, sapos ol wok bi tu i no bungim nectar bilong kwin, na sapos kwin fel long karim ol kiau bilong kamapim ol yangpela hani bi bihain, klia tru, i no bung bilong ol tasol bai pinis olgeta, tasol, moa yet olgeta, ol man bai no gat sans bilong kisim gutpela long ol samting bilong hani bilong helpim na oraitim bodi. Ples klia, maski ol kamapim hani pastaim bilong givim kaikai long kwin bilong ol, ol man i kisim gutpela long em tu. Em minim olsem, ol man i ol las lain bilong kisim gutpela long strongpela pasin bilong ol hani bi bilong wokim wok bilong ol wan wan.

Tru, maski yumi toktok long ol narapela samting i stap laip God i wokim olsem ol diwai, ol bulmakau samting, ol pis, ol pik, na ol kakaruk, yu bai luksave olsem las lain bilong kisim gutpela long stap bilong ol, em ol man tu. Ol stap bilong givim ol nid bilong ol man long nid bilong ol long helpim bodi. Na stap bilong ol i gat mining bikos ol i inap long inapim dispela as tingting.

Nau, sapos ol samting i stap laip God i wokim husat i no man, ol stap long wanpela as tingting stret i gutpela moa, wankain samting mas tru long ol man. Man i stap tu long wanpela as tingting stret, o wok, dispela em mas inapim. Na dispela wok em i long wokim wok long God. Man i noken yusim laip bilong em olsem em i no gat as tingting bilong mekim ol samting na em i mekim ol samting i no gutpela bilong helpim. Tasol, em mas yusim em long givim ona long God na long bihainim ol tok strong bilong Em bikos dispela em olgeta wok bilong Em.

Olsem rait i stap pinis long EKLESIASTES 12:13,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Olgeta wok bilong man em i long wokim wok long God, Em husat i kamapim laip long nating. Laip na stap bilong yumi, ol i stap dinau bilong yumi long Em.

APOSEL 17:28 i tok,

Long wanem, insait long Em yumi stap laip, na muv, na gat laip bilong yumi…

Olsem na, em i stretpela tasol olsem yumi yusim ol laip bilong yumi long wokim wok long Em husat i kamapim yumi long nating. Bikos sapos Em no stap, yumi bai no stap hia long dispela graun.

Tasol, ol man bipo i no bin luksave long em, olsem na ol bin kilim Em dai, dispela Pikinini Man bilong God na Em husat bin kamapim laip bilong yumi.

APOSEL 3:15

Na yupela i kilim Hetman bilong laip, husat God i bin kirapim long dai, we mipela em ol witnes long en.

Ol no bin soim pasin bilong laikim tru na givim tenkyu long Bikpela Jisas Kraist na ol no bin wokim wok long Em, tasol ol bin kilim Em i dai tu. 

Tru tumas, em bai nogut tru sapos yumi fel long klia long as tingting bilong stap bilong yumi, na sapos yumi bai no inap long painimaut mining bilong ol laip bilong yumi, nogut yumi kamap tasol olsem ol man husat i no wokim wok na ol man i stap nating, o, nogut, ol man bilong bihainim ol laik nogut.

Long klia long mining bilong laip, em i long save pastaim long as tingting bilong stap bilong yumi na tu long ol wok yumi mas inapim. Na em i insait long pasin bilong inapim ol wok bilong yumi na inapim ol as tingting bilong wokim yumi, we ol laip bilong yumi bai gat mining. 

Olsem ol man, as tingting bilong wokim yumi na olgeta wok bilong yumi, em i long wokim wok long God. Dispela wok em i wanem samting i givim mining long ol laip bilong yumi. Sapos em i no stap, ol laip bilong yumi bai no gat as tingting bilong wokim na mining. Olsem na, sapos yumi gat laik olsem ol laip bilong yumi bai gat as tingting bilong wokim na mining, yumi mas yusim em long wokim wok long God. Na wokim wok long God, em i minim givim ona long Em na bihainim ol tok strong bilong Em. 

God ken blesim yu! 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Ol Nek i Switpela Olgeta Oltaim

September 07, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Wanpela bilong ol dispela as skul tok Baibel i skulim long ol wok manmeri bilong God, em i long singim ol song bilong lotu bilong givim biknem long Em. Dispela pasin bilong singim ol song bilong lotu long God, em i go bek long taim bilong ol Isrel, ol wok manmeri bilong God bipo. Na bilong bihainim ol stori bilong Baibel, ol bin yusim tu sampela ol samting bilong pilai musik, olsem psaltery (narapela kain harp), harp na samting olsem gita i gat tenpela string bilong mekim musik taim ol singim song. 

SAM 92:1,3 

1 Em i gutpela samting long givim tenkyu long BIKPELA, na singim ol song i litimapim nem bilong Yu, O man i Antap olgeta, 

3 I gutpela long mekim olsem long gita i gat 10-pela string, na long samting i olsem harp, na long harp long musik i isi.

I gat tok strong long ol Kristen tu long singim ol sam, ol song bilong lotu, na ol song bilong spirit sait long God. Ol dispela song tu em i wanpela rot bilong strongim bilip, strongim bel na givim gutpela tingting long ol brata na ol susa insait long Sios.

KOLOSI 3:16 

Larim tok bilong Kraist stap insait long yupela planti moa long olgeta save tru, taim yupela skulim na givim strongpela skul wanpela i go long narapela long ol sam na ol song bilong lotu na ol song long sait bilong spirit, taim yupela i singim song wantaim marimari insait long ol bel bilong yupela i go long Bikpela.

Na olgeta wan wan taim yumi singim song long God, yumi mas mekim em wantaim marimari insait long ol bel bilong yumi. Planti taim, long pasin bilong ol yet, ol man i laikim tru musik. Bilong pruvim dispela, i gat bikpela namba tru bilong ol dispela song ol i raitim na singim bilong tingim olgeta wan wan man na olgeta narapela samting.

Kain olsem, i gat ol song bilong tingim kantri bilong wanpela man, we, insait long en, em i soim pasin bilong stap redi long wokim wok bilong helpim kantri, pasin bilong laikim tru na pasin bilong pasim yu yet long mama graun. Tru, olgeta wan wan kantri i gat song bilong em yet, dispela, ol manmeri bilong em, yangpela na lapun, ol i singim bipo ol bung o ol wok i stat. I gat ol song tu ol i makim i go long ol papamama i stap klostu tru long bel bilong yumi, bilong tingim pasin bilong laikim tru na ol sakrifais i no bihainim wanpela askim bilong ol. Tasol, ol Katolik i gat planti song tru bilong apim nem bilong Maria. I gat ol song i soim pasin bilong kirap nogut na tingting planti long naispela luk bilong ol samting bilong dispela graun God i bin wokim na bilong unives. Na i gat milien milien ol song tu ol man i singim bilong tingim ol pren na ol man i stap klostu long bel bilong ol.

Sapos yumi singim ol song bilong tingim ol olgeta, wantaim bel na kirap nogut, ating em i fit moa olgeta olsem yumi singim ol song long Em husat i bin kamapim yumi long nating bilong soim bilip, pilim bilong givim tenkyu, ol pasin bilong givim biknem, na amamas bilong yumi long gutpela pasin bilong soim pasin bilong laikim tru bilong Em? Em i nogat samting sapos yumi no gat ol naispela nek bilong singim song, o sapos yumi singim song i no bihainim stret musik. Bikpela samting em yumi singim song long God wantaim pasin beltru na marimari insait long ol bel bilong yumi.

Yumi ken klia tru olsem Kraist na ol aposel tu bin singim ol song bilong lotu long God. Baibel i no givim yumi wanpela tok bilong pruvim olsem ol aposel bin gat ol naispela nek bilong singim song, tasol Mi bilip tru olsem Bikpela Jisas i gat wanpela nek i switpela na i pulim harim. Em i switpela moa na pulim harim moa long olgeta narapela nek man i harim pinis.

Narapela long switpela saun bilong em, nek bilong Bikpela Jisas Kraist i stap naispela na i gat namba, dispela kain, lain sipsip bilong Em i luksave na bihainim.

JON 10:3-5

3 Wasman bilong dua i opim dua long em. Na ol sipsip i harim nek bilong em. Na em i kolim ol sipsip bilong em long nem, na stiaim ol i go ausait. 

4 Na taim em i putim sipsip bilong em i go ausait, em i go pas long ol, na ol sipsip i bihainim em. Long wanem, ol i save long nek bilong em. 

5 Na ol i no inap bihainim ausait man, tasol ol bai ranawe long em. Long wanem, ol i no save long nek bilong ol ausait man. 

Ol sipsip i luksave, putim yau, na harim nek bilong Bikpela Jisas Kraist. Dispela i soim ples klia olsem ol i luksave long Em olsem Wasman bilong ol. 

I gat wanpela vidio bilong wanpela traim bilong saiens, dispela i pruvim olsem wanem ol sipsip long bodi sait i klia tru na bihainim nek bilong wasman bilong ol, na tu, ol bai no harim nek bilong narapela man tasol dispela nek bilong trupela wasman bilong ol tasol.

Tripela man bin traim long singautim ol sipsip taim ol i kaikai gras long ples kunai. Maski ol dispela man bin stap long wanpela hap we ol sipsip bai inap harim ol, i no gat wanpela sipsip bin kirap long singaut. I no gat wanpela bilong ol bin soim wanpela mak bilong luksave long ol nek bilong ol dispela man, na i no gat wanpela bilong ol husat bodi bin kirap liklik. Tasol taim trupela wasman bilong ol bin singautim ol, wantu ol bin kirap long singaut bilong em. Ol bin bihainim em bikos ol bin save long nek bilong em.

Dispela “nek” bilong Kraist stap insait long JON 10:3-5, tru tru em i no minim dispela nek ol man ken harim long yau. Dispela nek em i piksa bilong ol skul tok na ol tok strong bilong Em.

Dispela pasin bilong ol sipsip long bodi sait bilong bihainim nek bilong wasman bilong ol long bodi sait, em i olsem dispela pasin bilong ol man bilong bihainim Bikpela Jisas Kraist bilong bihainim nek bilong Em o ol skul tok bilong Em. Em i minim olsem, ol trupela man bilong bihainim Kraist o ol trupela Kristen, ol i no harim tasol nek bilong Em o ol skul tok na ol tok strong bilong Em. Ol i bihainim ol tu. Na ol bai no bihainim ol narapela skul tok, tasol bilong Kraist tasol.

Mi bin kam long wanpela famili bilong ol strongpela Katolik. Mama bilong mi bin wokabaut wantaim ol skru bilong lek stat long dua bilong haus lotu long ples Baclaran i go olgeta long alta. Papa bilong mi na ol tumbuna bilong mi, husat bin kam long biktaun Naguilian long provins La Union, ol tu bin stap ol strongpela Katolik.

Long dispela taim em bin stap Katolik, mama bilong mi save harim ol pater husat i ritim sampela ves long misa, taim ol i no givim wanpela tok klia long ol ves ol i ritim, na bihain go yet long stori bilong ol. Tasol, taim mama bilong mi bin harim nek bilong Kraist, kain olsem, taim em bin harim ol dispela skul tok bilong Em em no bin harim yet long ol pater bilong Katolik Sios, wantu em bin harim nek bilong Kraist. Em bin lusim Katolik Sios na kisim baptais insait long Sios bilong God, we em bin inapim yet wanem samting nek bilong Kraist i toktok long en. Em pruvim tasol olsem, sapos wanpela i stap wanpela bilong lain sipsip bilong Kraist, klia tru em bai luksave long nek bilong Em, na, taim em no gat tupela tingting, em bai bihainim Em.

Mi klia tru olsem nek bilong Kraist i gat switpela saun na i mekim ol man interes. Long dispela as, em bin kisim interes bilong mama bilong mi wantu. Em no bin inap long agensim em.

Tasol, mi no save sapos ol aposel bin gat ol nek i gat switpela saun tu. Tasol wanem samting mi klia tru long en, em i olsem. Ol bin singim ol song bilong lotu na ol song bilong givim biknem long God tu.

MATYU 26:29-30 i tok,

 29 Tasol Mi tokim yupela, Mi bai i no inap dring i stat long nau i go bilong dispela prut bilong diwai wain, inap long dispela de, taim Mi dringim dispela nupela wantaim yupela insait long kingdom bilong Papa bilong Mi. 

30 Na taim ol i bin singim wanpela song bilong lotu, ol i go ausait i go long maunten bilong ol Oliv.

Dispela em wanpela taim Kraist na ol aposel bin singim wanpela song bilong lotu, bihain long dispela, ol bin go long Maunten bilong Ol Oliv. Long dispela nait, Judas Iskariot bin putim Bikpela Jisas Kraist long han bilong birua. 

Maski yumi yet i no bin harim nek bilong Kraist long bodi sait, mi gat strongpela bilip olsem nek bilong Bikpela Jisas Kraist em i dispela nek i naispela olgeta dispela graun ken harim. Na bikpela pasin tru bilong nek bilong Papa, em tasol inap winim naispela saun bilong nek bilong Kraist. Pita, Jems na Jon bin inap long harim nek bilong Papa. Na tu Jon dispela Baptis bin harim em taim em bin givim baptais long Bikpela Jisas Kraist long wara Jordan, we Em bin tok, “…Dispela em i Pikinini Man bilong Mi i stap klostu tru long bel bilong Mi, long husat Mi gat amamas tru.” (Matyu 3:17)

Wanpela samting tru i no gat wanpela man inap agensim em i olsem. Ol nek bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i ol dispela kain nek ol man ken harim, ol i switpela olgeta, ol i fit olgeta long lotuim, ol inap olgeta bilong laikim tru, na ol i pulim interes olgeta.. Na ol skul tok bilong Ol i soim ples klia ol dispela kain skel. Amen. 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: