Baibel, Wanpela Buk i Gat Namba long Sait bilong Tok Tru

August 23, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela rait i gat tingting long mekim ol manmeri i klia pastaim bilong stiaim ol, wantaim helpim bilong God, i go long wanpela kain mobeta amamas long Baibel.

Baibel em i wanpela bung bilong ol buk. Moses i bin raitim faipela buk i go pas bilong Baibel taim em na ol Israel i bin raun nabaut insait long ples i no gat man long 40 yia. Ol dispela buk i stori long wanem samting bin kamap long ol Israel bihain long ol i go fri long han bilong king bilong Isip inap long taim ol laik go insait long dispela hap graun God bin promisim. Tingim, God bin promisim long Ebraham olsem Em bai givim dispela hap graun long ol tumbuna pikinini bilong em, na long bodi sait, ol tumbuna pikinini bilong Ebraham i ol Israel husat Moses bin stiaim i go lusim pasin slev i kam long hap graun bilong Isip.

Olgeta samting i bin kamap insait long dispela 40 yia inap long taim ol bin redi long kam insait long hap graun God promisim, ol i bin raitim insait long ol buk bilong Moses, dispela yumi kolim nau olsem Pentateuch, dispela i minim faipela buk i go pas bilong Baibel.

Tasol pastaim, ol dispela faipela buk bin i stap wanpela buk tasol. Ol man bilong tanim tok bilong Baibel bin brukim em long faipela na givim ol nem stret long olgeta wan wan buk olsem Jenesis, Exodas, Livai, Ol Namba na Lo.

Yumi mas klia long Moses bin yusim tok Hibru long raitim buk bilong em. I kam long Hibru, ol bin tanim tok bilong em i go long tok Grik, olsem na, planti bilong ol nem ol i givim long ol buk bilong Moses, em i ol hap tok Grik.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Ol nem bilong kain kain ol buk bilong Baibel, olsem ol buk bilong Jop, Ol Sam, ol Profet, namba wan na namba tu Ol Korin, namba wan na namba tu Ol Tesalonaika, i go, ol man bilong tanim tok tasol i bin givim ol.

Tru tru, olgeta samting i bin kamap long lain manmeri bilong God - o ol Israel - ol i bin raitim insait long Baibel. Tasol long wanem as?

1 KORIN 10:6-11 i tok,

6 Nau ol dispela samting em ol piksa bilong helpim yumi, long dispela as, long yumi no ken aigris i bihainim ol samting nogut, olsem ol tu i bin aigris.
7 Na tu yupela i no ken stap ol man bilong lotuim piksa bilong god giaman, olsem sampela bilong ol, olsem rait i stap pinis, Ol manmeri i sindaun bilong kaikai na dring, na kirap bilong pilai.
8 Na tu yumi no ken mekim pamuk pasin, olsem sampela bilong ol i mekim, na long wanpela de 23,000 i pundaun.
9 Na tu yumi no ken traim Kraist, olsem sampela bilong ol tu i traim Em, na ol snek i bagarapim ol olgeta.
10 Na tu yupela i no ken tok baksait, olsem sampela bilong ol tu i tok baksait, na man bilong bagarapim ol olgeta i bagarapim ol olgeta.
11 Nau olgeta dispela samting i kamap long ol bilong givim ol piksa. Na ol i raitim ol bilong givim strongpela skul long yumi, antap long husat ol pinis bilong dispela graun i kam.

Ol i bin raitim ol bilong givim strongpela skul long yumi. Aposel Pol bin raitim ol pasin nogut ol Israel bin mekim i birua long God olsem wanpela tok bilong mekim long tingim gen na wanpela tok lukaut long ol Kristen na long ol lain tumbuna bilong kamap bihain inap long ol i no mekim wanem samting ol Israel bin mekim. Ol bin mekim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman. Ol bin bihainim gut ol pasin bilong amamas bilong dispela graun olsem kaikai, dring na wokim amamas, na taim ol i mekim olsem, em bin kamap tu long poin olsem ol bin lusim tingting long God. Ol bin mekim pasin pamuk, dispela bin kirapim God long salim wanpela sik nogut long ol, dispela bin kilim i dai moa long 23,000 manmeri. Olgeta pasin bilong kalapim lo bilong ol i bin mekim God bel hevi na skrapim bel bilong Em long belhat.

Tru tru, God bin makim Baibel bilong helpim yumi na bilong helpim lain tumbuna bilong taim bihain.

SAM 102:18 i tok,

Bai ol i raitim dispela bilong skulim lain manmeri i kamap bihain. Na ol manmeri God bai kamapim, bai ol i litimapim nem bilong BIKPELA.

Olgeta ol buk bilong Baibel ol bin raitim bilong helpim yumi na bilong helpim ol lain tumbuna bilong kamap bihain - inap long pinis bilong lain bilong man.

Bikpela bilong Baibel i save olsem moa moa manmeri bai kamap long dispela graun. Olsem na Em bin kirapim ol long raitim ol dispela Rait Holi.

1 KORIN 14:37 i tok,

Sapos wanpela man i tingim em yet long em i stap wanpela profet, o em i strong long sait bilong spirit, larim em tok yes long ol dispela samting mi raitim long yupela em i ol tok strong bilong Bikpela.

 Bikpela i bin tok strong long ol king, ol profet na ol evanselis long raitim - olsem na yumi gat Baibel nau.

Larim mi toktok strong olsem Baibel ol i bin raitim. God i no bin kamapim em long nating. God wan tasol i kamapim long nating. God i kamapim long nating sampela samting i no stap yet. Baibel em i sampela samting God i no kamapim long nating. Ol man husat God bin makim husat bin yusim kain kain samting bilong raitim, ol i bin raitim em.

Kain olsem, long taim bilong profet Aisea, God bin tok strong long Em long raitim tok profet bilong Em long wanpela stretpela hap ston.

AISEA 30:8 i tok,

Nau go na raitim dispela long ai bilong ol long wanpela hap ston na putim dispela long wanpela buk, bai em i ken stap inap long oltaim oltaim.

Ol i bin raitim ol tok bilong God long ol stretpela hap ston, long plang, na bihain, long papirus, inap long ol bai stap gut long ol yia.

Aposel Pol bin luksave long ol rait bilong Moses long ol stretpela hap ston, na em bin toktok long ol tu insait long ol pas bilong em.

2 KORIN 3:6-7 i tok,

6 Husat tu i bin mekim mipela ol wokman i inap bilong nupela testamen, i no bilong leta, tasol bilong spirit. Long wanem, leta i kilim, tasol spirit i givim laip.
7 Tasol sapos wok bilong dai, dispela God i raitim na katim long ol ston, i pulap long glori, inap long ol pikinini bilong Isrel i no inap lukim strong pes bilong Moses bikos pes bilong em i pulap tumas long glori, dispela glori God bai pinisim olgeta,

Olsem yumi olgeta i save, pastaim pinga bilong God bin raitim Tenpela Lo long tupela stretpela hap ston. Bihain, taim Moses bin nidim long raitim gen wanem samting God bin raitim em bin yusim tu ol stretpela hap ston.

God bin givim tok strong tu long Profet Habakuk long raitim long ol stretpela hap ston.

HABAKUK 2:2 i tok,

Na BIKPELA i bekim mi, na tok, Raitim dispela driman samting, na mekim dispela i klia antap long ol tebol, inap long em i ken ran husat i ritim dispela.

Ol dispela ol bin raitim long ol ston long mekim ol stap longpela taim moa.

Bihain, ol manmeri husat i pretim God i bin bungim ol dispela rait. Ol bin luksave long ol olsem ol rait holi - olsem na, lain manmeri bilong God i kolim ol olsem Rait Holi.

2 TIMOTI 3:15 i tok,

Na i stat long taim yu stap pikinini yu bin save long ol rait bilong God i holi, dispela i inap long mekim yu stap saveman i go inap long kisim bek i kam long dispela bilip tru i stap insait long Kraist Jisas.

Aposel Pol bin kolim ol dispela Rait Holi.

2 TIMOTI 3:16 i tok,

Olgeta rait bilong God Em i givim long win bilong maus bilong God, na em i gutpela bilong skulim yumi, bilong krosim yumi, bilong stretim yumi, na bilong skulim yumi long stretpela pasin.

I gat planti ol rait na ol i kolim bung bilong ol dispela olsem Rait Holi.

MATYU 1:1 i tok,

Buk bilong lain tumbuna bilong Jisas Kraist, pikinini man bilong Devit, pikinini man bilong Ebraham.

Matyu bin traim long toksave long sait bilong dispela buk em bin raitim, dispela ol bin kolim Matyu. Em bin toksave long em olsem "Buk bilong lain tumbuna bilong Jisas Kraist…" Plis, lukim dispela hap tok buk, namba bilong em wanpela tasol.

Long tok Grik, dispela hap tok em i biblos. Taim yu kisim ol wan wan, olgeta wan wan buk insait long Baibel - olsem buk bilong Matyu - ol i kolim em biblos, o biblion. Tasol sapos yu minim olgeta ol buk wantaim em i kamap biblia, dispela em i kain bilong biblos o biblion, namba bilong em i wanpela tasol. Wankain olsem sampela ol hap tok Inglis tasol olsem bacterium, namba bilong dispela i wanpela tasol, tasol em i kamap bacteria taim namba bilong em i kamap moa long wanpela. Dispela wankain samting stret yu ken yusim long dispela hap tok, namba bilong em i wanpela tasol, olsem criterion, em i kamap criteria. Datum i kamap data. Forum i kamap fora.

Olsem mi tok bipo, Baibel em i wanpela bung bilong planti ol buk. Ol manmeri husat i pretim God i bin bungim ol bilong helpim ol lain tumbuna bilong kamap bihain. Ol bin raitim ol piksa (copy) bilong em na, bihain, ol bin tanim tok bilong em i go long kain kain ol tok ples. Spirit bilong God bin kirapim olgeta dispela manmeri husat bin raitim narapela narapela ol buk bilong Baibel long raitim wantaim pasin bilong sanap strong long traim bikos long ol dispela taim, i no gat ol samting bilong yusim long printim yet. Ol typewriter na ol computer, moa yet, i no bin stap yet long dispela taim. Olsem na yumi ken tingim tasol ol bin kisim taim olsem wanem long kamapim wanpela piksa bilong Rait Holi.

Dispela ol samting ol han bilong ol bin raitim ol i wanem samting yumi kolim ol manuscript, ol i kamapim i kam long hap tok mano, dispela i minim han. Na mi bin laki inap long lukim wanpela insait long British Library long London. Ol i kolim em Codex Sinaiticus.

40-pela lain nabaut husat bin kam long kain kain pasin bilong laip, ol i bin raitim ol buk bilong Baibel. Wanpela bilong ol em i Moses, wanpela man i gat save. Tingim,   taim em i stap yet aninit long lukaut bilong pikinini meri bilong king bilong Isip, em i bin lainim olgeta kain save tru bilong Isip.

APOSEL 7:22 i tok,

Na Moses i kisim skul long olgeta save tru bilong ol lain Isip, na em i strong long ol toktok na long ol wok.

Narapela man bilong rait em i wanpela dokta, Luk. Em i bin raitim Gutnius bilong Luk na Buk bilong Ol Aposel. Ol man bilong kisim pis i bin raitim tupela o tripela buk nabaut. Ol narapela man bilong rait i olsem, wanpela man bilong kisim takis, Matyu, na wanpela Farisi o loya, kain man olsem Pol, husat bin raitim klostu olgeta ol buk bilong Nupela Kontrak.

Olgeta ol dispela buk ol i bin raitim long wok bilong win bilong maus na tok strong bilong God. Baibel em i wanpela buk yu inap bilip long en tru bikos em i toktok long ol samting, ol dispela, long ol yia bipo liklik, ol archaeologist na saiens olgeta bin painimaut olsem ol i tru. Wanpela bilong ol samting i winim tingting, Baibel i toktok long dispela, na saiens i bin soim olsem tru, em i dispela samting tru olsem dispela graun i raunpela. Baibel i bin toktok long dispela samting tru moa long 2,000 yia bipo.

AISEA 40:22 i tok,

Em Man i sindaun antap long raunpela bilong dispela graun. N

Dispela hap tok "raunpela" i minim olsem dispela graun i raunpela, na i no stretpela olsem ol bin bilipim pastaim.

Tasol man bin painimaut em long dispela taim tasol Ferdinand Mgellan na ol lain bilong em i bin mekim wanpela trip bilong painim spais ailan. Stat long wanpela poin long sampela hap insait long Spen, ol i bin raunim dispela graun. Maski ol i bin kilim dai Magellan insait long Filipins, ol lain bilong em bin go yet, na taim ol bin bihainim dispela wankain rot stret, ol i bin inap long go bek long hap we ol bin stat long trip bilong ol.

Narapela long dispela, nau yumi gat ol samting long bodi sait bilong soim olsem tru dispela graun i raunpela. Ol piksa bilong Dispela Graun ol i bin snepim i kam long Apollo 11 long spes i tok yes long tru em i raunpela. Ol dispela i soim tasol olsem wanem ol tokaut klia insait long Baibel ol bin mekim moa long 2,000 yia bipo ol i tru.


Yu inap bilip long ol toktok bilong Baibel. Yu no inap tok birua long ol bikos ol i kam long God I Gat Olgeta Strong husat i save long olgeta samting bipo ol i kamap.

Glori i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Taim Wanpela Strongpela Katolik i Gat ol Tupela Tingting long Lotu Katolik, Em i Mas Mekim Wanem?

August 17, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Oltaim em i kamap olsem, ol Katolik, husat long pasin bilong ol yet, ol i save pretim God na tru tru ol i painim tok tru, taim ol i harim ol doktrin Kristen mi autim, hariap ol i luksave olsem, ol skul tok Katolik ol pater i bin mekim ol long bilipim na kisim, ol i birua stret long wanem ol samting i stap pinis long rait bilong Baibel. Klia tru, ol bai gat tingting long joinim kongrigesen bilong mipela, Sios bilong God Intenesenel.

Tasol, sampela taim sampela ol samting i luk olsem ol i holim bek ol narapela bikos ol i save olsem taim ol i joinim Sios bilong God em bai minim tu olsem ol mas givim baksait olgeta long lotu we ol bin kamap bikpela long en, i no long ol skul tok tasol tasol long ol kastam, ol wok lotu, na ol taim bilong amamas, dispela ol bin bihainim na tingim long dispela taim olgeta ol bin stap Katolik. Narapela long dispela, narapela samting bilong givim dispela pilim bilong tubel long ol, em i dispela samting tru, olsem, bihain ol mas lusim long hap ol man i dia long ol husat i holimpas yet long bilip Katolik.

Na bikos tru tru ol bin yusim taim olgeta bilong laip bilong ol insait long lotu Katolik, ol i wari sapos tru i no gat wanpela samting rong long wanpela i givim baksait na lusim lotu bilong en bipo.

Long mekim klia dispela samting, yumi ken go bihainim pastaim stori bilong wanpela bilong ol bikpela pos bilong Sios bilong God, dispela i Aposel Pol.

GALESIA 1:13-17 i tok,

13 Long wanem, yupela i bin harim stori long pasin bilong mi long taim bipo long lotu pasin bilong ol Ju, olsem long mi bin givim hevi long sios bilong God i kalapim skel, na mekim dispela i stap pipia.
14 Na long lotu pasin bilong ol Ju mi winim antap long planti ol wanmak stret bilong mi long kantri bilong mi yet, taim mi hatwok planti moa yet long bihainim ol kastam bilong ol tumbuna papa bilong mi.
15 Tasol taim em i amamasim bel bilong God, husat i brukim mi i lusim bel bilong mama bilong mi, na singautim mi long marimari bilong Em,
16 Bilong soim ples klia Pikinini Man bilong Em insait long mi, inap long mi ken autim tok long Em namel long ol haiden. Wantu mi no kisim tingting wantaim bodi na blut.
17 Na tu mi no go antap long Jerusalem long ol husat i stap ol aposel bipo long mi. Tasol mi go insait long Arebia, na go bek gen long Damaskas.

Plis, lukim na tingim wanem samting ves 16 i toktok long en. Taim God bin givim namba long Aposel Pol long autim tok long ol man i no Ju, em i no bin gat tupela tingting na em i no bin kisim tingting bilong wanpela man taim em bin bihainim God. Em no bin bung toktok wantaim wanpela man. Em no bin askim tu long tingting bilong ol lain i dia olgeta long em. Aposel Pol i no bin gat tupela tingting, taim em bin bihainim singaut bilong God. Em bin givim baksait long lotu bilong en bipo maski tru olsem, long dispela taim, em bin stap wanpela lidaman bilong bilip Ju. Mi tok gen, Aposel Pol i no bin stap wanpela memba nating tasol wanpela lidaman bilong lotu Ju. Tasol, em no bin soim tubel liklik long lusim bilip bilong em bipo taim God bin singautim em.

Inap long wanpela lidaman bilong wanpela lotu i mekim olsem hariap, mi no lukim wanpela as bilong wanem wanpela memba nating mas lukim em i hatpela long stop long holimpas strong wanpela rong lotu olsem lotu Katolik! Wantu, Aposel Pol bin lusim lotu Ju, na taim em bin mekim, em i no bin tingting liklik long lukluk i go bek moa.

Tru tru, taim yu lukluk go bek long sampela samting yu lusim pinis em i sampela samting i no gutpela long God. Yupela tingim stori bilong Lot, meri bilong em, na ol pikinini meri bilong em, a? Ensel bin tok strong long ol long lusim Sodom na Gomora, wantaim ol dispela strongpela tok stret: Noken lukluk go bek bikos wanem hap yupela lusim em i wanpela hap i nogut. Lusim tingting long gol bilong yupela. Lusim tingting long olgeta samting yupela i gat insait long Sodom na Gomora. Ranawe tasol bilong kisim bek laip bilong yupela, noken lukluk go bek. Tasol, meri bilong Lot bin lukluk go bek na em bin kamap wanpela pos sol. Mi no gat laik long dispela i kamap long yupela olsem na mi tok stret long yupela long dispela olgeta.

Yupela i noken tubel long lusim wanpela samting i rong. Tru tru, olgeta ol doktrin Katolik i rong! Ol piksa bilong ol dispela i olsem, baptaisim pikinini wantaim pe, konpimesen wantaim pe, ol prea na ol mas wantaim pe. Olgeta samting Sios Katolik i salim.

Bilong bihainim strongpela tok bilong Baibel, wanpela mas autim gutnius fri, wankain olsem wanem samting ol aposel bin mekim. Ol bin kirapim ol daiman, ol bin wokim ol mirakel i narakain olgeta tasol ol i no bin askim long wanpela pe. Tasol insait long Sios Katolik, olgeta wan wan wok wanpela pater i mekim em i gat prais ol i makim. Bai yupela i lukim em i hatpela long lusim dispela kain sios, o? Em i stap long yupela yet.

Tasol sapos yupela bai mekim olsem Aposel Pol bin mekim, yupela bai no kisim tingting o askim long tingting bilong wanpela man moa. Taim yupela pilim olsem God i kamapim ples klia tok tru long yupela, noken lukluk go bek. Mekim namba wan step hariap. Givim baksait long rong lotu bilong yu.

AISEA 52:11 i tok,

Yupela lusim, yupela lusim, yupela kamaut long dispela ples, na no ken putim han long wanpela samting i no klin, na yupela i mas kamaut long namel long em, na yupela husat i karim ol dis samting bilong BIKPELA,yupela i mas stap klin.

God tok strong long yumi long lusim em, long go ausait.

ROM 16:17 i tok,

Nau mi askim yupela long daun pasin, ol brata, makim ol husat i mekim ol bruk na ol pasin bilong bagarapim bel i birua long dispela skul yupela i bin lainim pinis, na stap longwe long ol.

Aposel Pol bin toktok long ol Rom olsem, ol husat bin skulim ol doktrin i birua long ol doktrin bilong trupela lotu Kristen, ol dispela i noken giamanim ol. Ol mas stap longwe tu long ol dispela bikos ol i pulap long ol giaman.

ROM 16:18 i tok,

Long wanem, ol husat i kain man olsem i no bihainim Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, tasol bel bilong ol yet. Na wantaim ol gutpela toktok na naispela toktok ol i giamanim ol bel bilong ol man i no saveman tumas.

Taim yupela painimaut olsem ol skul tok bilong sios bilong yupela i birua long ol skul tok bilong Baibel na bilong ol aposel, yupela mas lusim em hariap. Dispela i wanpela samting bilong soim olsem tru em i no God tasol em i satan husat bin wokim sios bilong yupela. Satan i yusim ol minista bilong em, olsem ol profet giaman, ol aposel giamam, na ol man bilong autim tok i giaman, bilong giamanim planti manmeri olsem.

Yupela mas hetim ol wok i birua long laik bilong God. Mi no autim gutnius bilong pasin bilong hetim man tasol yupela mas hetim olgeta samting i nogut.

ROM 12:9 i tok,

Larim laikim tru i no ken gat pasin bilong giaman. Tingim olsem dispela samting i nogut em i sting olgeta. Holimpas strong dispela samting i gutpela.

"Tingim olsem dispela samting i nogut em i sting olgeta." i minim, hetim pasin nogut. Yumi no hetim ol manmeri. Yumi laikim tru ol. Yumi laikim tru ol birua bilong yumi tu. Na pasin bilong laikim tru God i gat laik long yumi kisim em i wanpela pasin bilong laikim tru i no gat pasin bilong giaman, o wanpela pasin bilong laikim tru i no gat pasin bilong tupela maus.)

Em i dispela kain pasin bilong laikim tru yumi mas i gat, wanpela pasin bilong laikim tru i save hetim pasin nogut.

Kain olsem, sapos yupela bin lainim olsem pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman em i wanpela pasin i sting tru long ai bilong God, wantu yupela bai hetim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman sapos tru yupela laikim tru God. Em i wanpela samting tru yu no inap tok nogat long en olsem Sios Katolik i wokim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman. Sapos yupela laikim tru God, yupela bai hetim tu dispela wok bilong wokim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman.

Mi no lainim yupela long hetim ol Katolik. Nogat! Ol i gutpela lain, na ol lidaman bilong ol i paulim ol tasol. Yumi mas soim marimari, sori na laikim tru long ol. Tru tru, maski mi save kisim ol tok pretim, mi kamapim ples klia yet ol doktrin na ol wok bilong ol i no stap long Baibel bikos mi laikim tru ol. Mi no gat laik long ol pater i giamanim ol long laip olgeta bilong ol.

Yu toktok long ol manmeri long wanem samting ol i mekim em i rong, dispela em i wanpela rot bilong soim ol olsem yumi laikim tru na wari long ol. Dispela em i trupela pasin bilong laikim tru gutnius i lainim yumi, wanpela kain pasin bilong laikim tru i hetim wanem samting i nogut.

Sapos mi wanpela Katolik, mi bai redi long givim baksait long Sios Katolik bikos em i wanpela sios i no bilong God. Sapos em i no bilong God, orait em i bilong satan. Na Baibel i tokim yumi long… tingim olsem dispela samting i nogut em i sting olgeta.

Mi hop yupela klia long wanem samting mi traim long toktok.

God ken blesim yupela!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Long Sait bilong Pasin bilong Toktok long Ol Tok Ples, Holi Spirit na Bikpela Jisas Kraist

August 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Nau planti manmeri i gat narapela narapela ol tingting long sait bilong Holi Spirit. Planti taim, tingting bilong ol i no klia o i kranki. Insait long dispela rait stret, mi laik long givim yupela wanpela gutpela save i klia moa long sait bilong namba bilong Holi Spirit na ol mak yu inap lukim olsem wanpela man, moa yet olgeta wanpela man bilong autim tok, em i pulap wantaim Holi Spirit.

Pastaim olgeta, yupela mas save gut olsem Holi Spirit Em i hap bilong wanem samting Baibel i kolim olsem "Godhead".

Long tok Grik, theiotēs, o being bilong God, ol i bin tanim long tok Inglis olsem "Godhead" na "pasin bilong God" long sampela narapela ol translesen. Insait long theiotēs, o insait long Godhead, tripela lain i stap, olsem Papa, Pikinini Man na Holi Spirit.

Yumi save olsem tru tru Papa Em i wanpela being i stap oltaim oltaim. Em i gat pasin bilong i no ken dai wankain olsem Pikinini Man. Sapos Papa na Pikinini Man tupela wantaim i stap oltaim oltaim, yumi mas kisim tu olsem Holi Spirit i stap oltaim oltaim, bikos Em i stap wanpela hap bilong Godhead, bikos Em i stap wanpela hap bilong wanem samting Baibel i kolim long tok Hibru olsem Elohim.  

Dispela hap tok Elohim, bilong bihainim diksineri Hibru bilong ol hap tok insait long Baibel, em i minim "God". Em i kain bilong hap tok Eloha long tok Hibru i soim namba moa long wanpela.

Yumi save olsem i gat moa long wanpela lain insait long Godhead bikos long taim bilong kamapim man long nating Elohim o God, i bin tok, "Larim Yumi wokim man long piksa bilong Yumi, i bihainim lukluk bilong Yumi." (Jenesis 1:26). Ol dispela hap tok "yumi" na "bilong yumi" i minim olsem i bin gat moa long wanpela being husat i bin wok wantaim long kamapim man long nating.

Narapela long dispela, i gat wanpela strongpela tok stret tu bilong Bikpela Jisas Kraist long ol aposel, dispela i pruvim moa yet olsem Godhead, o theiotēs, em i moa long wanpela lain. Dispela stret i bin kamap taim Em i bin tok strong long ol long mekim ol disaipel long olgeta kantri.

MATYU 28:19 i tok,  

Olsem na yupela go, na skulim olgeta kantri, na baptaisim ol long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man, na bilong Holi Spirit.

Yumi klia tru inap olsem Holi Spirit Em i bikpela samting tru i no long taim bilong yumi tasol tasol tu i go inap long pinis bilong dispela graun. Olsem tok i stap pinis insait long MATYU 28:20, "Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong dispela graun. Amen."

Nau, wanem ol samting i soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man? Wanem taim yumi inap tok olsem wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit?

Nau, ol manmeri i gat narapela narapela tingting ol i bihainim long skelim sapos wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit. Ol sios Pentekostal i bilip olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man sapos em inap long toktok long tok ples. Dispela i wanpela bilip i kranki tru! Em i no tru olsem sapos yu pulap wantaim Holi Spirit yu bai toktok long tok ples!

Sapos yumi bai tingim wanem samting bin kamap long ol aposel na ol Kristen bilong namba wan handet yia, maski ol i bin pulap wantaim Holi Spirit, i no olgeta bilong ol i bin toktok long ol tok ples.

1 KORIN 12:13 i tok,

Long wanem, long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais insait long wanpela bodi, sapos yumi stap ol Ju o ol man i no Ju, sapos yumi stap slevman o friman. Na God i bin mekim yumi olgeta long dring insait long wanpela Spirit.

Aposel Pol bin tokim ol Kristen bilong namba wan handet yia i stap long Korin, "long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais." Em i minim olsem, olgeta bilong ol i bin waswas. Olgeta bilong ol i bin kisim baptais long wanpela spirit na dispela em i Holi Spirit bilong God.

Bihain long baptais, ol olgeta i bin kamap ol memba bilong Sios maski ol i ol Ju, o ol man i no Ju, ol wail man, o ol man Sitia, o ol friman, o ol slevman. Bihain long ol i bin kisim baptais, wanem samting i bin kamap?

1 KORIN 12:28-30 i tok,

28 Na God i bin putim sampela insait long sios, namba wan ol aposel, namba tu ol profet, namba tri ol tisa, bihain long dispela ol mirakel, nau ol presen bilong stretim sik, ol helpim, ol gavman, ol kain kain tok ples.

Bihain long baptais bilong ol, ol i bin kisim kain kain ol presen olsem long stap ol aposel, ol tisa, ol man bilong wokim mirakel, i go i go.

29 Olgeta em ol aposel? Olgeta em ol profet? Olgeta em ol tisa? Olgeta em ol man bilong wokim ol mirakel?
30 Ating olgeta i gat ol presen bilong stretim sik? Ating olgeta i toktok wantaim ol tok ples? Ating olgeta i tanim tok?

Ol bekim long ol askim Pol i bin lainim wan wan insait long ol ves 29 na 30, olgeta em i NOGAT. I no olgeta i ol aposel. I no olgeta i gat presen bilong oraitim sik. I no olgeta i toktok long ol tok ples. Dispela i olsem maski em i tru olsem ol olgeta i bin kisim baptais long Holi Spirit.

Dispela i soim tasol olsem wanem skul tok bilong ol Pentekostal i kranki, olsem pruf long dispela man (husat bin kisim baptais) i pulap wantaim Holi Spirit em i inap long toktok long tok ples.

Sapos yupela no save long em, pasin bilong toktok long tok ples em i wanpela bilong ol nambawan doktrin bilong sios Pentekostal.

"Pasin bilong toktok long ol tok ples em i wanpela hap bilong baptais long Spirit i gat namba i bikpela tru insait long buk bilong Aposel. Em wan tasol i dispela samting bilong soim ples klia long sait bilong baptais long Spirit, dispela ol i soim ples klia olsem pruf long wanem samting yu pilim em i tru, na long dispela as, yu mas tingim olsem em i save kamap long olgeta."

Reference link:
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Baptism-in-the-Holy-Spirit

Em i wanpela skul tok i kranki tru, em i wanpela tok giaman na em i no gat as tok insait long Baibel. Dispela skul tok i no bin kam long God, na em i no bin kam long Bikpela Jisas Kraist o long ol aposel.

Tru tru, Aposel Pol i bin givim ol Kristen bilong namba wan handet yia wanpela tok strong stret long sait bilong pasin bilong toktok long ol tok ples.

1 KORIN 14:27-28 i tok,

27 Sapos wanpela man i toktok long wanpela tok ples ol man i no save, larim dispela stap long tupela, o i no moa long tripela, na dispela long taim bilong en, na larim wanpela i tanim tok.
28 Tasol sapos i no gat man bilong tanim tok, larim em pasim maus insait long sios. Na larim em toktok long em yet, na long God.

Ves 27 i minim olsem maski sapos i gat sampela lain husat inap toktok long ol tok ples, Baibel i putim mak long namba bilong ol lain husat ken toktok long ol tok ples. Mas i gat tripela tasol, tasol I NO OLGETA YET. Na wanpela man bilong tanim tok mas i stap. Sapos i no gat man bilong tanim tok, Pol i bin givim tok helpim long ol long stap isi.

Nau, wanem ol samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o insait long wanpela man bilong autim tok, moa yet?

Wanpela man bilong autim tok wantaim Holi Spirit i toktok wantu long save tru bilong God.

2 PITA 1:20-21 i tok,

20 Taim yupela i save long dispela pastaim, long i no gat tok profet bilong rait bilong God i kam long tingting bilong wanpela man em yet.
21 Long wanem, ol tok profet i no kam long taim bipo long laik bilong man. Tasol ol man holi bilong God i toktok olsem Holi Spirit i kirapim ol.

Pasin bilong toktok bilong wanpela man holi bilong God, dispela i soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long em. Taim em i toktok, em i toktok long save tru bilong God. Em i toktok long inapim bilong tok profet. Em i toktok long ol tok bilong God stret insait long Baibel.

2 PITA 1:19 i tok,

Yumi tu i gat wanpela tok bilong tok profet i klia tru moa. We long en yupela i mekim gutpela samting long yupela i was gut long en, olsem wanpela lait husat i lait long ples tudak, inap long de i kirap nupela, na sta bilong de i kirap insait long ol bel bilong yupela.

Bilip tru bilong ol aposel i bin kirapim dispela tokaut bilong ol. Maski tok profet i no kam long tingting bilong wanpela man yet, ol aposel i bin klia tru inap olsem ol i bin gat tok bilong tok profet i klia tru moa bikos Holi Spirit i bin stiaim ol. Ol i bin gat dispela bilip insait long ol bel bilong ol.

Olsem na, wanpela samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man bilong autim tok, em i olsem. Em i toktok na skulim sampela samting klia tru, sampela samting yu no inap tok nogat long en, sampela samting i no gat wanpela man inap tok nogat o birua long en. Olsem Bikpela Jisas Kraist i bin tok insait long LUK 21:13-15,

13 Na em bai tanim i kam long yupela bilong wanpela testimoni.
14 Olsem na putim dispela insait long ol bel bilong yupela, long yupela i no inap tingting strong pastaim long yupela bai bekim wanem.
15 Long wanem, Mi bai givim yupela wanpela maus na save tru, dispela olgeta birua bilong yupela bai i no inap long tok birua long tok bilong yupela yet o sanap na birua long en.

MAK 3:11 i tok,

Tasol taim ol bai bringim yupela, na givim yupela i go, no ken tingting liklik pastaim long yupela bai toktok wanem, na tu yupela i no ken tingting strong pastaim. Tasol wanem samting Em i givim yupela long dispela aua, dispela yupela bai toktok. Long wanem, em i no yupela husat i toktok, tasol Holi Spirit.

Dispela em i wanpela testimoni i kam long Bikpela Jisas Kraist yet. Na tru dispela i gat rot long kamap bikos long Holi Spirit. Em i bin promisim olsem Em bai salim Holi Spirit long ol Kristen bilong namba wan handet yia long skulim ol olgeta samting ol nid long save na tu tok bilong tok profet i klia tru.

Olsem na sapos yupela bungim wanpela man bilong autim tok husat i toktok wantu long sait bilong save tru bilong God, yupela ken klia tru long Holi Spirit i stiaim dispela man bilong autim tok.

Wanpela man husat i pulap wantaim Holi Spirit em i pulap long save long sait bilong tok bilong God.

PROVEP 1:23 i tok,

Yupela tanim long stretim bilong mi. Harim, mi bai kapsaitim spirit bilong mi long yupela, mi bai mekim yupela save long ol toktok bilong mi.

Save long sait bilong tok bilong God em i wanpela pruf olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o wanpela man bilong autim tok.

Narapela long dispela, ol pasin wanpela man i gat i soim ples klia tu stap bilong Holi Spirit insait long em.

GALESIA 5:22-23 i tok,

22 Tasol kaikai bilong Spirit em laikim tru, amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, bilip tru,
23 Pasin bilong stap isi, pasin bilong bosim bodi gut. I no gat lo i birua long ol kain pasin olsem.

Bikpela, long rait bilong Aposel Pol, i bin tok olsem namba wan kaikai bilong Holi Spirit em i pasin bilong laikim tru. Holi Spirit i stap wantaim man husat i stap insait long pasin bilong laikim tru.

Tru tru, maski sapos wanpela man i toktok long ol tok ples, maski sapos em i wokim ol mirakel, Holi Spirit bai i no stap insait long em sapos em i no gat pasin bilong laikim tru.

1 KORIN 13:1-2 i tok,

1 Sapos mi toktok wantaim ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi kamap olsem bras i pairap, o simbol i krai isi isi.
2 Na sapos mi gat presen bilong autim tok profet, na mi gat gutpela save long olgeta samting hait, na olgeta save, na sapos mi gat olgeta bilip tru, inap long mi ken rausim ol maunten i go, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi stap samting nating.

Olsem na, pasin i namba wan na bikpela olgeta yumi bai gat, sapos yumi pulap wantaim Holi Spirit, em i pasin bilong laikim tru. Yumi mas lainim long laikim tru   bilong bihainim pasin insait long Baibel. Yumi mas laikim tru God antap long olgeta samting, na tu ol man wankain olsem yumi, na tu ol birua bilong yumi.

Olsem Aposel Pol i tok, maski sapos wanpela inap long toktok long ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, sapos em i no gat pasin bilong laikim tru Holi Spirit bai i no stap insait long em. Olsem na, stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man, dispela yu no inap long skelim long em inap long toktok long ol tok ples.

Narapela long pasin bilong laikim tru, wanpela man pulap wantaim Holi Spirit em i soim ples klia tu amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, na bilip tru.

Moa yet, stap bilong Holi Spirit em i stap ples klia tu long save tru bilong man bilong autim tok husat i toktok long tok bilong God. Em i toktok long ol samting i no gat wanpela man inap long birua o sanap na birua long en wankain olsem wanem samting i bin kamap long ol aposel na long ol evanselis bilong namba wan handet yia, olsem Stefan. Taim em i pulap wantaim Holi Spirit, Stefan i bin toktok long tok tru, dispela i bin muvim ol Ju husat i no bilip long stonim em inap long i dai.

APOSEL 6:8-10 i tok,

8 Na Stiven, pulap long bilip tru na pawa, i mekim ol bikpela samting bilong winim tingting na ol mirakel namel long ol manmeri.
9 Nau sampela i kirap bilong sinagog, dispela ol i kolim sinagog bilong ol Friman, na ol man Sairini, na ol man Aleksandria, na bilong ol bilong Silisia na bilong Esia, i tok pait wantaim Stiven.
10 Na ol i no inap long sanap na birua long save tru na spirit, dispela i givim em toktok.

Pasin bilong stap isi, wankain olsem pasin bilong stap isi bilong Bikpela Jisas Kraist, em tu narapela samting bilong soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man. Kraist i bin tok, Mi Man bilong pasin isi na husat bel i stap daunbilo.

Wanem samting yumi mas mekim tasol em i olsem. Lukluk long kain bilong Bikpela Jisas Kraist, na insait long Em yumi bai lukim ol pruf bilong Holi Spirit.

Tasol wanpela samting ol lain Pentekostal i no bin luksave, em i olsem. Bikpela Jisas Kraist i no bin traim tu long toktok long ol tok ples. Em i bin toktok long dispela tok ples Em i bin kamap bikpela long en, na dispela em i tok Hibru. Tru tru, Kraist i bin pulap wantaim Holi Spirit tasol Em i no bin toktok long ol tok ples.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Strongpela Pasin bilong Lukautim Pikinini Inap Helpim long Stretim Teenage Pregnancy

August 05, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela hevi bilong teenage pregnancy (taim wanpela meri husat i gat 13 inap long 19-pela krismas i gat bel) i wok long kamap nogut moa moa yet, em i sampela samting bilong mekim ol papamama long pret na wari tru. Tru tru, yumi no inap long kolim em tu moa olsem teenage pregnancy bikos i gat ol taim sampela ol meri i gat bel taim ol i gat 12 o 11-pela krismas. Dispela i minim tasol olsem ol i bin wok long slip wantaim man bipo ol i gat 13-pela krismas.

Tru tru dispela i givim wari tru, na larim mi tokim yupela, dispela i no wanpela hevi i isi. Tasol i gat wanpela samting yumi inap mekim long abrusim dispela, a? Wok bilong pasim dispela hevi bilong teenage o early pregnancy (meri i kisim bel taim em i yangpela tumas), em i winim pawa bilong yumi. Yumi kamap long poin we tru tru i no gat pawa bilong man i inap long pasim pasin nogut insait long dispela graun.

2 TIMOTI 3:13 i tok,

Tasol ol man nogut na ol man bilong grisim bai wok long kamap nogut moa na nogut moa, taim ol i giamanim ol arapela, na taim ol arapela i giamanim ol.

Dispela graun i kamap nogut. Ol man i kamap nogut tru. Dispela sindaun bai i no kamap mobeta liklik. Tasol, em i redi long kamap nogut moa tasol. Hetman i strongpela olgeta bilong wanpela kantri, em tu i no inap long winim pait long pinisim olgeta ol nogut insait long sosaiti nau.

Sapos yumi laik long pasim pasin nogut i pulap insait long dispela graun nau, yumi nidim Bikpela Jisas Kraist bikos maski yumi hatwok olgeta long traim long pinisim em olgeta, ol hatwok bilong yumi bai kamap samting nating. Klia tru yumi bai fel sapos yumi bai putim bilip tasol long yumi yet.

Maski yumi no inap stopim em olgeta, yumi ken, long liklik rot bilong yumi, daunim kamap bilong teenage pregnancy sapos olgeta papamama bai mekim hap wok bilong ol. Tru tru em i mas stat insait long ol famili bilong yumi wan wan, wantaim ol pikinini bilong yumi yet. Olsem ol papamama, yumi gat ol wok tru bilong yumi long ol famili bilong yumi yet.

1 TIMOTI 5:8 i tok,

Tasol sapos wanpela i no lukautim lain bilong em yet, na moa yet ol husat i bilong hauslain bilong em yet, em i bin tok nogat long bilip tru, na em nogut moa long wanpela man i no bilip tru.

God i bin tok strong long yumi long lukautim ol hauslain bilong yumi wan wan. Em wok tru bilong yumi i nambawan olgeta. Yumi ken lukautim ol pikinini bilong yumi. Oltaim yumi ken was long ol. Yumi ken putim taim na mak bilong ol long yusim mobail. Noken larim ol sekim sekim o painim rot long go insait long wanpela sait long Internet bikos i gat ol sait, ol dispela tru tru bai kirapim tingting bilong ol long painimaut long sait bilong seks. Na oltaim i gat sans olsem nogut ol traim long mekim wanem samting ol i lukim long Internet. Na bipo yu save long em, pikinini meri bilong yu i yangpela tru em i gat bel pinis.

Maski em i tru olsem Internet i ofaim yumi planti ol samting bilong helpim na ol samting bilong winim, yupela mas save tu olsem long wankain pasin Satan i save yusim em long salim i go nabaut pasin nogut, long mekim ol tingting long kamap doti, na long grisim ol manmeri long bihainim ol pasin bilong amamas bilong dispela graun. Olsem na, ol papamama mas was oltaim.

Yumi bel hevi long dispela samting tru. Maski sapos yumi mekim olgeta kain pasin bilong lukautim ol pikinini bilong yumi, i no gat wanpela samting inap olgeta long mekim yumi long bilip olsem ol bai stap orait olgeta taim. Yumi no inap stap wantaim ol 24 aua olgeta wan wan de na sevenpela de olgeta wan wan wik. I no gat rot olgeta long ol bai no go ausait long ol haus bilong yumi. Ol save go long skul na ol narapela pablik hap. Insait long skul tu, i gat ol nogut i wetim ol olsem ol drag, ol sororiti (grup o klab bilong ol sumatin meri) na ol frateniti (grup o klab bilong ol sumatin man), ol gang, i go. Ol poro bilong ol yet na grup bilong ol pren bilong ol, ol tu ken pulim ol long pasin i no gutpela. Yumi inap long mekim long mak bilong yumi tasol ol samting bilong helpim ol pikinini bilong yumi, tasol long lukautim ol olgeta, dispela i winim strong bilong yumi.

Maski yumi laikim em o nogat, dispela graun laik i go long bagarap olgeta.

REVELESEN 11:18 i tok,

Na ol kantri i belhat, na belhat tru bilong Yu i kam pinis, na taim bilong ol daiman, inap long ol i ken kisim kot, na long Yu ken givim pe long ol wokboi bilong Yu ol profet, na long ol seint, na ol husat i pret long nem bilong Yu, man nating na bikman, na long Yu ken bagarapim olgeta ol husat i bagarapim dispela graun olgeta.

Olsem ves i tok, God bai bagarapim olgeta ol husat i bagarapim olgeta dispela graun. Yumi laik i go long bagarap olgeta na yumi wok long givim han long go long dispela. Wanpela bilong ol dispela bagarap olgeta, yumi gat asua insait long em, long bodi sait, em i bagarap olgeta bilong ol samting i stap long dispela graun.

Nau, kain olsem, man i bin mekim ol solwara long kamap wanpela hap bilong tromoi rabis na ol narapela pipia i go long en. I bin gat planti ol samting bilong solwara God i wokim olsem ol dolpin, ol sak na ol weil, ol dispela bin dai bikos long plastik - ol bin daunim em o em bin pasim nek bilong ol. Long wankain pasin, taim man i no mekim wok tru na em i givim baksait long ol samting i stap long dispela graun, ating ol dispela i bin bagarapim olgeta ozone layer (dispela hap bilong skai bilong haitim dispela graun long kain lait ol i kolim ultraviolet) bilong dispela graun, a? (

Taim yumi toktok long spirit sait, yumi laik i go tu long bagarap olgeta. Yumi bin bagarapim olgeta yumi yet bikos long ol sin bilong yumi, ol laik bilong yumi, na pasin bilong laikim tru yumi yet tasol.

Long dispela as bai i gat wanpela taim olsem God bai bagarapim olgeta ol husat i bagarapim olgeta dispela graun.

Tru tru, kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist em wan i stap hop bilong yumi. Taim Em i kam, Em bai bosim dispela graun wan tausen yia wantaim ol husat i gat hap insait long namba wan kirap bek.

REVELESEN 20:4 i tok,

Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Na long taim bilong wan tausen yia bilong bosim kingdom bilong Kraist, Em bai stretim olgeta samting i no stret.

Taim mi stadim Baibel, mi bin lainim olsem i no gat man na i no gat gavman bilong ol man inap long winim pait long stretim ol asua bilong man na long stretim ol rong   bilong sosaiti. Yumi no inap long mekim ol dispela. Yumi nidim Bikpela Jisas Kraist.

Wok bilong pasim dispela hevi bilong teenage o early pregnancy, dispela i winim pawa bilong yumi. Long mekim olsem, yumi mas pasim planti ol samting pastaim, olsem tivi na Internet. Tasol olsem wanem bai yu bosim Internet? Maski em i tru olsem ol pikinini lainim seks na olgeta kain ol kranki pasin i kam long Internet, hetman bilong wanpela kantri tu i no gat pawa bilong pasim em.

Na tu nogut yumi mas bosim ol skul tu bikos i gat ol skul, ol i lainim seks edukesen long ol yangpela sumatin bilong ol. Taim ol i yangpela tru yet, ol yangpela tingting bilong ol skul pikinini i kisim save pinis long ol samting long sait bilong seks na pasin bilong slip wantaim.

Tasol bikos yumi no inap long pasim ol, samting i gutpela olgeta yumi ken mekim em i long bungim tingting long ol pikinini man na ol pikinini meri bilong yumi yet. Long putim nus insait long ol laip bilong ol narapela lain ausait long famili bilong yumi em bai hatpela tru.

Mi tok tenkyu tumas tasol long God, olsem, olsem wanpela lidaman bilong wanpela lotu oganaisesen, Sios bilong God Intenesenel, ol brata na ol susa bilong mipela insait long bilip tru, ol papamama na ol pikinini wantaim, i bihainim tok bilong God. Ol papamama i no fel long was long ol pikinini bilong ol i stap long wanem hap. Ol i lukluk long ol i stap wantaim ol gutpela lain. Na ol i hatwok olgeta long pasim ol long marit taim ol i no redi, na taim ol i yangpela yet.

1 KORIN 7:36 i tok,

Tasol sapos wanpela man i ting long wokabaut bilong em yet i no fit tru long meri bilong em i no bin slip wantaim man, sapos meri i abrusim nambawan hap bilong ol krismas bilong em, na nid i strong long en olsem, larim em mekim wanem samting em i laik, em i no mekim sin. Larim ol i ken marit.

I gat wanpela strongpela skul bilong Baibel olsem taim pikinini meri i no abrusim namba wan hap bilong ol krismas bilong em, em i stretpela tasol olsem papamama bilong em i mekim bel i dai o pasim em long marit. Tasol taim em i abrusim pinis namba wan hap bilong ol krismas bilong em, na em i laik pinis long marit, orait, papamama ken givim tok orait bilong ol long pikinini meri bilong ol i marit.

Wanpela papa husat i pasim pikinini meri bilong em long marit em i mekim sampela samting i gutpela moa.

Olsem rait i stap pinis long 1 KORIN 7:38,

Olsem na nau em husat i givim meri long marit i mekim gutpela. Tasol em husat i no givim meri long marit i mekim pasin i gutpela moa.

Tru tru, aninit long lo bilong ol man tu, i gat kain samting olsem "legal age" (dispela krismas bilong man lo i orait long em i stap wan). Na wanpela husat i no stap yet long legal age i stap yet aninit long lukaut bilong papamama bilong em.

Olsem na, taim wanpela pikinini man o wanpela pikinini meri i stap daunbilo long legal age, papamama mas wok strong inap long lukautim ol pikinini bilong ol. Long dispela rot, ol i ken givim han long abrusim early pregnancy.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: