Ol Gutpela bilong Helpim bilong Pasin bilong Tingting long Ol Gutpela Samting Tasol I Kam Ausait long Pasin bilong Putim Bilip long God

April 27, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Taim sik COVID-19 i go ausait nabaut long klostu olgeta hap bilong dispela graun, na tu long ol dispela kantri ol i kolim olsem first-world (ol i winim ol narapela kantri long sait bilong ol mani samting), dispela i bin kamapim bikpela pret long ol bel bilong planti. Moa yet taim ol manmeri i bin lukim olsem dispela koronavaires em i no save makim husat lain tasol em bai givim sik long en. Em i bagarapim tu ol maniman na ol man i gat biknem, olsem ol politisen i pulap long pawa, ol memba bilong ol famili bilong ol king, ol lain husat i gat biknem tru long sait bilong amamasim ol man, na tu ol man bilong pilai basketbol husat i gat biknem tru.

Taim ol i lukim spit bilong vaires long kalap i kam long wanpela man i go long narapela man, sampela manmeri i bin kamapim wanpela kain pilim long ol husat i kus, sinis, o kliaim nek bilong ol tasol olsem ol i ol sting samting, taim ol i saspek olsem nogut ol i karim dispela vaires. Olsem na ol i traim long mekim ol yet i stap longwe bikos ol i pret long nogut ol i kisim binatang bilong sik.

Pret long dispela vaires i bin mekim tu planti i kamapim wari long sait bilong sans olsem, wanpela de bihain, ol tu bai soim ples klia ol dispela mak bilong wanpela man husat i gat sik COVID-19. Olsem na, olgeta wan wan de, ol i bungim tingting tumas long dispela bikpela hevi long sait bilong helt dispela graun olgeta i wok long bungim.

Tingting bilong man em i strongpela tru. Sampela taim, ol dispela samting wanpela man i tingting long en oltaim, olsem ol dispela samting em i pretim tru, olsem kisim kain ol sik inap kilim man, em inap kisim i go insait long sistem bilong em yet. Na sapos em i no tekewe ol dispela kain tingting wantu, nogut ol i kamap tru.

Em i minim olsem, sapos i gat dispela bikpela pret insait long em long sait bilong kisim wanpela kain sik stret na em i wok long tingting long em san na nait, i gat bikpela sans olsem tru em bai kisim dispela sik bikos em i bin putim tingting long em. Baibel i tok yes long dispela.

Insait long PROVEP 18:14, em i tok,

Spirit bilong man bai inapim em taim bodi i gat sik. Tasol spirit i kisim bagarap, husat i ken karim?

Wantaim helpim bilong God, ol tingting na ol spirit bilong yumi i gat pawa bilong birua na daunim, o mekim samting bilong winim, ol samting i kamap taim bodi i no gat strong. Ol spirit bilong yumi na pasin bilong putim bilip bilong yumi long God ol bai stiaim yumi olsem wanem yumi mas wokim wok wantaim ol pret na ol wari bilong yumi.

Tasol sapos yu bungim tingting oltaim long kain kain ol pret, sapos yu no stop long tingting long ol, orait, tru ol pret bilong yu bai kam antap long yu.

PROVEP 10:24 i tok,

Pret bilong man nogut, em bai kam antap long em. Tasol ol bai givim ol stretpela man samting em i laikim.

Long namel tu bilong wanpela pait i birua long wanpela birua ai i no inap lukim, em i bikpela samting olsem wanpela man i kamapim wanpela positive (bilong ol gutpela samting tasol) lukluk long laip. Long olgeta sait bilong laip, long olgeta wan wan salens i kam long rot bilong yumi, na long olgeta wan wan hevi long sait bilong helt yumi bungim, em i bikpela samting long putim bilip long God oltaim na long bihainim positivity (pasin bilong tingting long ol gutpela samting tasol).

Ol pret i no gat as bilong en ol i inap mekim bodi i pilim hevi na bikpela wari, na dispela bai inap mekim immune system (bung bilong ol hap bilong bodi bilong birua long sik na ol samting nogut) i no gat strong. Tasol, taim wanpela man i gat positive lukluk, dispela inap mekim immune system bilong em kamap strong moa. Wanpela strongpela immune system inap mekim wanpela vaires i no gat strong na tu winim em.

Wanpela man husat i gat wanpela positive lukluk long laip em i no inap pilim hevi hariap long wanpela samting. Ol hevi i no inap seksekim em hariap, na em i no larim ol wari na ol pret bilong em long bosim laip bilong em. Tasol, em i gat bel isi na wanpela pasin bilong tingting i positive tru, dispela kain positivity i kam ausait long bilip bilong em long God na long wanem samting God inap mekim.

Em i bilip olsem long pinis bilong de, em i laik bilong God I Gat Olgeta Strong bai win yet, na em bai kamap bilong helpim olgeta.

Insait long wanpela stadi sampela dokta i kam long Yunaited Stets i bin wokim, ol i bin painimaut olsem bilip bilong wanpela man long God i kamapim gutpela bilong helpim bodi bilong em.

Tru bilip long God em i mekim yu pilim mobeta, stadi i givim dispela tingting olsem.

“Ol nupela skelim i lukluk gen long ol stadi bipo bilong spirituality (ol samting bilong spirit sait) long sait bilong moa long 44,000 sikman olgeta husat i gat kansa. Ol stadi i stap narakain narakain long planti rot, tasol pasin lotu na spirituality i gat sampela samting wantaim helt i gutpela moa maski ol i bilong wanem lotu stret o ol i gat wanem kain ol bilip stret long spirit sait.”
 

Insait long dispela stadi stret, ol dokta i bin inap long painimaut olsem bilip long God i helpim wanpela sikman long kamap orait long gutpela rot, maski em i bilong wanem lotu na em i gat wanem ol bilip na pasin bilong lotu. Tasol tru, yu inap hop long wanpela sikman i ken kamap orait hariap moa taim em i wanpela man husat i bilip long God na tu em i gat pasin bilong tingting i amamas na em i gat wanpela positive lukluk long laip.

PROVEP 17:22 i tok,

Bel i amamas i gutpela olsem marasin. Tasol spirit i bruk i mekim ol bun i drai.

Dispela i tru stret long olgeta sait bilong ol samting. Saiens tu i tok yes long em. Wanpela spirit i bruk bai kamapim nogut long ol bun bilong yu tasol “bel i amamas i gutpela olsem marasin.” Ol dokta tu i wanbel olsem wanpela bel i amamas, wanpela positive lukluk, ol i helpim long mekim bodi na tingting bilong wanpela man i stap gut. Olsem yumi tok bipo, yu mas lukluk tasol long em olsem positivity bilong yu i kam long bilip bilong yu long God.

Em i dispela bilip bilong yumi long God i mas stiaim ol pasin bilong yumi. Kain olsem, taim sampela wari long sait bilong helt i mekim yu tingting planti, yu mas klia tru olsem bipo yu go kisim tok helpim bilong wanpela dokta na bipo yu dringim olgeta kain marasin, prea long God pastaim.

Ol dokta, maski ol i stap ol dokta husat i gat bikpela save long wanpela han bilong medicine (stadi bilong oraitim sik), ol tu i ken mekim ol asua. Ol i gat sampela ol pasin i no gat strong bilong bodi na ol i gat ol mak bilong ol yet tu. Tasol sapos yu prea pastaim, God inap stiaim dispela dokta long painimaut sik bilong yu na long givim yu wanpela prescription (ol strongpela tok long sait bilong ol marasin wanpela sikman i mas kisim) i stret.

Yu no inap tok nogat long wanem samting Yunaited Stets bilong Amerika i bin kisim long sait bilong go het long saiens olsem i no gat wanmak bilong em long histori bilong man.

Tasol, em i samting i no bihainim dispela, olsem maski ol i go het bikpela tru pinis long healthcare (wok bilong lukautim helt bilong man), ol rekod i soim olsem namba tri as bilong dai long Amerika em i ol asua long medicine, we sampela i ol kranki prescription, ol kranki diagnosis (wok bilong painimaut sik bilong wanpela man), na ol taim ol man i kisim binatang bilong sik long hausik.

Namba tri as bilong dai long Yunaited Stets, klostu olgeta dokta i no gat laik long yu bai save

“Ol asua long medicine em i namba tri as bilong dai bihain long sik long heart (bel) na kansa.”

Dispela em i we i gat bikpela nid tru long stia bilong God long ol dokta bilong medicine. Sapos God i stiaim wanpela dokta, em bai inap long mekim diagnosis i stret, givim ol strongpela tok long ol marasin i stret, na wanpela bai givim tingting long lukaut gut tru inap long em i no mekim binatang bilong sik i go insait long sikman.

God inap mekim wanem samting wanpela dokta i no inap mekim. Em inap lukim wanem samting dokta i no inap lukim, na Em i save long wanem samting dokta i no klia long en. Long wok bilong stia bilong Bikpela, dokta bai inap long wokim wok bilong em wantaim pasin i stret tru, na yu bai no kisim hevi long kranki diagnosis na kranki prescription.

Pasin bilong givim ol kranki prescription, ol kranki diagnosis, na tu ol taim ol man kisim binatang bilong sik long ol hausik, ol i ken kamap taim ol professional (man husat i gat lainim long sampela han bilong save) long sait bilong helt i no lukaut.

Insait long wanpela rait mi bin ritim, em i toktok long i gat ol veteran (man husat i bin pait long woa) long Yunaited Stets husat i karim pen long ol sik olsem hepataitis na AIDS. Taim ol i bin painimaut long dispela samting, ol i bin painimaut olsem wanpela veteran, husat ol i bin painimaut long em i kisim sik AIDS, i bin kisim em long hausik bilong ol veteran yet, we ol i save go inap long ol dokta i sekim ol. Arapela veteran i bin kisim sik hepataitis taim dentis i bin wokim wok long em.

Nogut Veterans Administration Hospital i givim sik HIV long 1800 veteran

Ol dentis tu i ken kamap ol lain husat i no gat lukaut na wari taim ol i wokim wok bilong ol. Mi, mi yet, i bin lukim olsem wanem sampela dentis i ken givim sik long ol patient (man husat i kam lukim ol) bilong ol. Yes, ol i werim gloves (ol raba bilong karamapim ol han), ol i mekim ol samting bilong yusim bilong ol i kamap fri long ol liklik binatang tru. Tasol ol i gat sans long ol i no lukim sampela sait bilong ol samting i ken givim hevi long ol patient bilong ol.

Kain olsem, taim em i rausim tit bilong wanpela man, sampela taim wanpela dentis i holim dental chair (sia we dentis i putim man long husat em bai wokim wok) bilong stretim em. Em bai stretim tu lait bilong givim em wanpela lukluk i klia moa long maus bilong dispela patient. Bihain long dispela, taim em i no senisim gloves, em bai sekim gut tru gen maus bilong dispela patient taim em i yusim ol dispela han stret, ol dispela i bin tasim dental chair na lait, tupela wantaim em i no bin mekim i kamap fri long ol liklik binatang tru.

Olsem wanem em i klia tru long i no gat vaires long dental chair bilong em na long lam bilong em? Ol vaires inap kamap planti moa antap long ol samting long sampela hap bilong taim. Long sait bilong koronavaires, taim bilong laip bilong em ausait long haus bilong em em i faipela de nabaut.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Tru, taim sampela man i no lukaut na i no soim sori long ol narapela man, dispela i ken kamapim hevi long ol laip bilong ol man. Bikos long dispela, yumi inap tok olsem dispela taim God I Gat Olgeta Strong i putim han long wanpela samting em tasol i stap rot bilong yumi bilong kisim helpim.

Em bai givim yumi wanpela pilim bilong stap fri long olgeta kain nogut sapos yumi askim God long sori na lukaut bilong Em olgeta taim, moa yet long dispela taim bilong mekim ol man i pilim hevi, taim planti man i luk olsem ol i paul, bel bilong ol i no strong, na ol i no gat hop.

Yumi ken putim bilip long God. Yumi ken lusim long han bilong Em ol laip na olgeta samting yumi gat bikos Em i stap hop bilong yumi wanpela tasol.

Mobeta long mekim yumi yet wari long sait bilong ol samting long hapsait bilong pawa bilong yumi, mobeta long stap wantaim bikpela pret oltaim, yumi ken yusim dispela taim hevi olsem wanpela sans bilong toktok wantaim God oltaim long wok bilong ol strongpela prea bikos Em i dispela wan tasol long husat tru yumi inap putim bilip long en.

God i lukim ol dispela vaires ol man i no inap lukim. Em i gat pawa bilong pinisim ol olgeta wantu tasol, na Em i inap stiaim tu ol man husat i gat han long painim wanpela samting bilong stopim dispela koronavaires i inap kilim man i dai.

Mi hop tru olsem dispela pandemic (sik nogut i go nabaut ausait long wanpela bikpela hap tru) i bringim planti moa na planti moa ol man klostu moa long God, na em i ken mekim olgeta man luksave long yumi nidim olgeta sori na gutpela bel bilong God olgeta taim.

GLORI I GO LONG GOD OLTAIM OLTAIM NA OLTAIM. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Pasin bilong Kisim na Bihainim As Tingting bilong God Bilong Wanem Tupela Marit Mas I Gat Pasin bilong Bihainim God

April 27, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Long ol dispela taim nogut, pasin bilong kamapim strongpela poroman pasin namel long tupela marit na inapim strongpela promis bilong marit “yumi bruk long de bilong dai” em i kamap wanpela bikpela salens long planti marit lain. Olgeta wan wan de, ol marit man na meri i nidim long pait i birua long dispela ol hevi na ol traim i ken bagarapim poroman pasin bilong ol. Olsem na, ol i mekim olgeta wan wan step ol i save bilong holimpas na lukautim tasol i no marit bilong ol tasol tasol tu famili olgeta bilong ol. Tasol, i no olgeta marit lain i winim dispela pait.

Namba wan olgeta, yumi mas klia olsem ol marit man na meri, long ol yet tasol, ol i no inap long wokim na lukautim wanpela strongpela poroman pasin. Long wanpela o arapela rot, sampela samting bai bagarapim sindaun bilong ol, o nogut moa, nogut ol lusim pait long planti samting bilong bagarapim sindaun, dispela Satan i putim long pes bilong ol.

Wanem samting inap tru mekim poroman pasin bilong tupela marit i stap strongpela em i ol skul tok bilong God. Yumi inap klia tru olsem sapos poroman pasin em i sanap antap long ol skul tok bilong God, ol marit man na meri bai no inap seksek hariap tu long ol dispela samting ol arapela i lukim olsem ol narakain samting yu no inap winim na ol traim yu no inap abrusim. Ol bai sanap strong yet na i no gat wanpela samting inap muvim ol, na ol bai holim strong yet wanpela narapela, maski wanem samting i kamap, bikos marit bilong ol i sanap strong long ol skul tok bilong God.

APOSEL 14:22 i tok,  

Na strongim ol tewel bilong ol disaipel, na strongim bel bilong ol bilong stap yet insait long bilip tru, na long yumi mas, long planti bikpela hevi, go insait long kingdom bilong God.

Olsem Luk i tok, Aposel Pol, na tu ol arapela aposel, ol i bin strongim ol sol bilong ol disaipel taim ol i strongim bel bilong ol bilong stap yet insait long bilip tru olsem na taim ol bikpela hevi i kam, ol bai no inap lusim hop hariap. Bilip bilong ol disaipel i bin kamap strongpela bikos ol i bin harim ol toktok bilong strongim bel bilong ol man bilong autim tok bilong God. Hia, yumi inap lukim dispela bikpela wok tru bilong ol man bilong autim tok bilong God, olsem ol aposel, i wokim long mekim ol man i kamapim strongpela bilip.

Dispela wankain samting stret em i tru taim yumi toktok long sait bilong lukautim strongpela marit pasin o holimpas marit long stap strongpela. Long wankain pasin ol marit man na meri i nidim long harim tu wanpela man bilong autim tok husat i autim ol skul tok bilong God wantaim pasin i tru.

1 KORIN 14:3 i tok,

Tasol em husat i autim tok profet i toktok long ol man bilong strongim bilip, na strongim bel, na givim bel isi.

Larim mi mekim klia pastaim olsem insait long Nupela Testamen, “autim tok profet” i no toktok long dispela pasin bilong tokaut klia long ol samting bilong kamap bihain. Autim tok profet, insait long Nupela Testamen, em i minim long toktok bilong strongim bilip, strongim bel na givim bel isi. Na dispela wok tru em i samting bilong karim bilong ol man bilong autim tok bilong God.

Nau, ol dispela toktok bilong strongim bilip, strongim bel na givim bel isi i kam long we?

ROM 15:4 i tok,

Long wanem, wanem kain samting ol i raitim long taim bipo ol i raitim bilong helpim lainim yumi, inap long yumi, long wok bilong pasin bilong sanap strong long traim na pasin bilong kisim bel isi long rait bilong God, i ken gat hop.

Ol tok bilong God – ol skul tok bilong Em, ol tok strong bilong Em – dispela wanpela man bilong autim tok bilong God i autim, ol i stap insait long Rait Holi. Ol tok bilong God inap strongim bilip na givim bel isi, na ol i inap stiaim ol marit lain long mekim poroman pasin bilong ol strongpela, i gutpela long wanpela narapela, na fri long pasin birua.

Tasol, em i no stat na pinis wantaim pasin bilong harim ol skul tok bilong God tasol. Ol i mas bihainim ol skul tok bilong God. Em i pasin bilong bihainim ol tok strong bilong God i inap mekim tupela marit, na famili olgeta taim yu toktok long dispela samting, strongpela na stap wanbel. Long dispela as em i bikpela samting tru olsem ol memba bilong famili i harim oltaim ol tok bilong God, long gutnius.

KOLOSI 1:23 i tok,

Sapos yupela i stap yet insait long bilip tru i strong tru na i sanap olsem ston, na yupela i no muv i go long lusim hop bilong gutnius, dispela yupela i bin harim…

Gutnius inap strongim poroman pasin namel long tupela marit bikos em i gat ol strongpela tok bilong helpim long kamapim pasin bilong laikim tru, lukaut na respek, dispela ol marit lain mas givim wanpela long narapela.

Kain olsem, insait long EFESAS 5:28, dispela em i tok bilong Aposel Pol long ol maritman,

Olsem tasol ol man i mas laikim tru ol meri bilong ol olsem ol bodi bilong ol yet. Em husat i laikim tru meri bilong em i laikim tru em yet.

Insait long EFESAS 5:23, em i tok,

Long wanem, maritman em i het bilong maritmeri, yes, olsem Kraist em i het bilong sios. Na em i man bilong kisim bek bodi.

I gat strongpela tok long ol maritman long bosim ol meri bilong ol wantaim gutpela bel na pasin bilong tingim na skelim narapela.

Insait long EFESAS 5:25, em i tok,

Ol maritman, laikim tru ol meri bilong yupela, yes, olsem Kraist tu i laikim tru sios, na givim Em Yet bilong en,

Gutnius i skulim tu ol maritman long laikim tru, lukautim na tingim na skelim ol meri bilong ol. Ol i nidim long laikim tru ol meri bilong ol long dispela pasin Kraist i bin laikim tru Sios.

Tasol ol strongpela tok i go i no long ol maritman tasol. Gutnius, long wankain pasin, i givim ol strongpela tok long ol maritmeri stret.

EFESAS 5:22,24 i tok,

22 Ol maritmeri, putim yupela yet aninit long ol man bilong yupela yet, olsem yupela i mekim i go long Bikpela.
24 Olsem na olsem sios i aninit long Kraist, olsem tasol larim ol maritmeri stap aninit long ol man bilong ol yet long olgeta wan wan samting.

I gat tok long ol maritmeri long mekim ol yet stap aninit long ol man bilong ol, na ol i mas luksave long dispela namba bilong bosim ol man bilong ol i gat antap long ol.

EFESAS 5:33 i tok,

Tasol larim olgeta wan wan bilong yupela stret i ken laikim tru meri bilong em olsem, yes, olsem em yet. Na maritmeri i mas lukluk gut long em i givim biknem tru long man bilong em.

Arapela long laikim tru ol man bilong ol, gutnius i skulim tu ol maritmeri long givim biknem long ol man bilong ol.

Gutnius i gat inap strongpela tok bilong helpim ol maritman na ol maritmeri olsem wanem ol bai inap kisim wanpela gutpela na strongpela poroman pasin. Sapos olgeta wan wan maritman na maritmeri bai holimpas na kamapim insait long ol bel bilong ol na bihainim olgeta skul tok bilong gutnius, dispela ol inap harim long dispela man bilong autim tok husat God i yusim long strongim bilip bilong ol sol, i no gat tupela tingting olsem klia tru ol bai gat wanpela kain poroman pasin i strongpela na inap stap yet longpela taim maski i gat ol wok nogut bilong Satan.

Ol skul tok bilong gutnius inap strongim i no poroman pasin bilong tupela marit tasol tasol tu olgeta arapela kain poroman pasin olsem poroman pasin namel long ol pren, namel long ol memba bilong famili, namel long ol bratasusa, na tu namel long ol brata insait long Sios.

EFESAS 4:16 i tok,  

Long husat olgeta hap bilong bodi i pas wantaim na i pas strong long dispela samting long olgeta wan wan skru bilong bun i inapim, bilong bihainim gutpela wok i gat pawa bilong skel bilong olgeta wan wan hap, taim em mekim bodi i kamap planti moa bilong strongim bilip bilong em yet long pasin bilong laikim tru.

Wanem samting i strongim olgeta wan wan man insait long Sios em i pasin bilong laikim tru. Antap long olgeta em i pasin bilong laikim tru long God, na bihain pasin bilong laikim tru long ol narapela, long ol man o ol meri na ol pikinini bilong yumi, long ol brata bilong yumi, na tu long ol birua bilong yumi. Pasin bilong laikim tru em i wanpela samting bilong mekim pas gut na strongim wantaim insait long olgeta kain poroman pasin.

Olgeta kain lain, olgeta kain hauslain, olgeta kain grup insait long Sios, bai kamap strongpela sapos pasin bilong laikim tru bai stap yet. Olsem em i tok insait long Efesas 4:16, “…mekim bodi i kamap planti moa bilong strongim bilip bilong em yet long pasin bilong laikim tru.” 

Pasin bilong laikim tru em i wanem samting i mas pasim gut ol man wantaim. Pasin bilong laikim tru i mekim olgeta kain poroman pasin strongpela na i kirap gen long ol hevi.

KOLOSI 3:14 i tok,

Na antap long olgeta dispela samting putim gut pasin bilong laikim tru, dispela em i samting bilong pasim bilong pasin i inap tru.

Pasin bilong laikim tru Baibel i kaunim em olsem dispela samting bilong pasim bilong pasin i inap tru. Sapos olgeta wan wan man insait long wanpela hauslain olsem man, meri, ol pikinini, ol bratasusa, ol tumbuna, ol bai lainim dispela kain pasin bilong laikim tru Baibel i skulim, ol bai stretim olgeta wan wan hevi, ol bai pinisim olgeta wan wan pait, na i no gat tupela marit husat bai mekim trik pasin wanpela i birua long narapela. Ol memba bilong famili bai no bruk maski sapos ol bikpela hevi i kam bikos pasin bilong laikim tru i pasim gut ol wantaim.

Sapos i gat wanpela samting mi gat gutpela amamas tru long en, em i dispela wanbel pasin na pasin bilong laikim tru i stap yet namel long ol brata na ol susa insait long grup bilong mipela. Em i stap ples klia olsem dispela pasin bilong laikim tru Baibel i skulim em i strongim ol brata na ol susa insait long Sios. Mipela wok long bungim planti ol hevi, ol toktok bilong bagarapim nem, na klostu olgeta kain pasin bilong bagarapim sindaun i kam long ol birua tasol mipela i stap yet strong long bilip na i no gat pret bikos dispela pasin bilong laikim tru Baibel i skulim i bin strongim mipela. Tenkyu i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: