Ol Pikinini Mas Gat Pilim bilong Tingim Dinau bilong Ol long Ol Papamama bilong Ol

November 19, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Bilong wanem sampela ol pikinini i no gat luksave long ol sakrifais ol papamama bilong ol i mekim? Bilong wanem planti bilong ol i no gat wanpela pilim bilong tingim dinau bilong ol?

Taim ol i gat ol pikinini husat i no gat luksave na i no tingim dinau bilong ol, dispela i mekim ol papamama i ting olsem ol i fel long wanem samting ol i bin mekim, na wanem samting ol i mekim i no inap yet.

Insait long laip, i gat sampela ol samting stret i stap tru, dispela yumi mas kisim. Namba wan, tru yu no inap amamasim bel bilong olgeta man, na namba tu, i no olgeta man i gat pilim bilong tingim dinau bilong ol.

Yumi mas kisim dispela samting i stap tru olsem, maski i gat ol lain husat i luksave na givim namba long olgeta wan wan helpim na gutpela pasin ol narapela i mekim long ol, i gat ol lain tu husat i no gat wanpela taim ol i soim pasin bilong tok tenkyu na luksave – maski sapos yu givim ol olgeta samting yu gat. Bilong wanem? Nogut ol i no pilim inap yet wantaim wanem samting yu bin mekim na givim ol, o ol i no gat pasin bilong tingim dinau bilong ol tasol.

Wanpela song Filipino i tok, “Kahit konting pagtingin kung manggagaling sa‘yo ay labis ko nang ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko.” [Liklik luksave tasol sapos em bai kam long yu mi bai amamas tumas bikos mi laikim yu tru.]

Long wanpela man husat i laikim tru narapela, liklik laikim tru tu i kam long wan husat em i laikim tru, em inap long mekim em amamas. Em i gat bikpela luksave tru long dispela liklik laikim tru. Long wankain pasin, long ai bilong ol papamama husat i gat dip laikim tru long ol pikinini bilong ol, wanpela liklik pasin bilong tok tenkyu bilong tingim dispela laikim tru, i kam long ol pikinini, em inap long mekim de bilong ol kamap gutpela, bikos dispela liklik pasin bilong gat luksave i soim ples klia olsem ol i laikim tru ol tu.

Sapos yu givim laikim tru na gutpela bel long wanpela man husat laikim yu tru, klia tru dispela man bai gat luksave. Na klia tru tu olsem dispela man bai bekim, em i minim olsem, em bai laikim yu tru bek, na em bai tingim namba bilong gutpela bel bilong yu.

Olsem na, sapos ol pikinini bilong yu i laikim yu tru ol bai no givim baksait long olgeta wan wan pasin bilong gutpela bel, bikpela o liklik, na tu olgeta wan wan pasin bilong laikim tru bilong yu wantaim. Tasol, oltaim ol bai stap man bilong tok tenkyu na tingim dinau bilong ol long yu. Na ol bai givim yu bek laikim tru na soim yu gutpela bel.

Tasol sapos ol pikinini bilong yu i no bekim dispela laikim tru yu givim ol, sapos ol i no soim yu pasin bilong tingim dinau bilong ol na pasin bilong gat luksave long olgeta gutpela samting yu bin mekim long ol, em i minim tasol olsem ol i no laikim yu tru.

Em i wanpela samting nogut i stap tru tasol tru i gat ol man husat i no gat pasin bilong tok tenkyu long pasin bilong ol.

LUK 6:35 i tok,

Tasol yupela i mas laikim tru ol birua bilong yupela, na mekim gutpela pasin, na givim dinau, taim yupela i no gat hop long kisim wanpela samting gen. Na pe bilong yupela bai stap bikpela, na yupela bai stap ol pikinini bilong Man i Antap Moa Olgeta. Long wanem, Em i mekim gutpela long ol man i no tok tenkyu na long ol man nogut.

Pasin bilong tok tenkyu em i soim ples klia pasin bilong tingim dinau. Olsem na, taim wanpela stap man i no tok tenkyu em i stap man i no tingim dinau bilong en, na i no gat wanpela taim yu inap amamasim bel bilong dispela kain ol man.

Tasol, God i bin tok strong long yumi long stap ol man bilong tok tenkyu.

KOLOSI 3:15 i tok,

Na larim bel isi bilong God bosim kingdom insait long ol bel bilong yupela, long dispela tu God i singautim yupela long en long wanpela bodi. Na yupela i mas stap ol man bilong tok tenkyu.

Em i bikpela samting tru olsem yumi soim pilim bilong tingim dinau bilong yumi tu long ol pasin bilong gutpela bel i liklik olgeta ol i mekim i kam long yumi. Sapos yu gat wanpela pilim bilong tingim dinau bilong yu, sapos yu gat laikim tru long ol narapela, moa yet long papamama bilong yu, yu bai no fel long luksave long ol gutpela pasin na ol sakrifais bilong ol.

Long harim wanpela mama i krai nogut tru long pikinini bilong em i no gat pasin bilong tingim dinau bilong em, tru dispela em i sampela samting i sutim bel bilong mi bikos mi save wanpela mama i mekim hamas ol sakrifais long ol pikinini bilong em.

Stat long taim mi yangpela yet, mi bin karim pen long sik sotwin. Mi tingim wanem taim sik sotwin bin givim hevi long mi mama bilong mi bai mekim olgeta samting bilong tekewe hevi bilong mi. Em bai ranim ol han bilong em long baksait bilong mi taim mi kisim taim long pulim win, na oltaim em i bin stap long sait bilong mi, taim em i was long mi. Mi bai tingim dinau bilong mi long em oltaim bilong tingim laikim tru na ol sakrifais bilong em.

Long dispela as mi pilim sori long ol mama husat ol pikinini bilong ol i no soim ol wanpela pasin bilong tingim dinau bilong ol. Em i minim olsem ol pikinini bilong ol i no laikim tru ol inap.

Mi tu gat ol pikinini na ol tumbuna pikinini olsem na mi save long dispela amamas tru em i bringim long wanpela papa o mama sapos ol i gat luksave long ol gutpela pasin bilong em. Olgeta wan wan papa o mama i gat laik long givim olgeta samting pikinini man o pikinini meri husat i stap klostu tru long bel bilong em i laikim, inap long poin olsem sampela taim, bilong baim em, em i nid long mekim sampela ol sakrifais stret olsem lus tingting pastaim ol nid bilong em yet. Sampela taim, maski em i dai long wanpela kain kaikai stret em bai no baim em bikos em i bungim mani bilong baim dispel samting pikinini bilong em i laikim.

Tasol, sampela ol pikinini i no luksave long ol dispela sakrifais ol papamama bilong ol i nid long mekim, ol mama bilong ol moa yet, bilong mekim ol amamas tasol.

Tru tru mi bel hevi tru long lukim ol pikinini husat i luk olsem ol i lus tingting na ol i givim baksait long ol hatwok bilong ol mama bilong ol long lukautim ol. Ol i no luksave long ol nait ol mama bilong ol i no slip olgeta, taim ol i was long stap bilong ol, wanem taim ol bin stap sik na ol dispela nait ol mama bilong ol bin nid long kirap long bikmoning tu bilong fidim ol tasol taim ol bin stap ol bebi yet. Na moa yet olgeta ol dispela bikpela pen tru ol mama bin pilim taim ol i gat bel inap long dispela de ol bin karim ol pikinini bilong ol, we long dispela taim olgeta ol laip bilong ol i stap long taim nogut.

Na wanem samting i mekim bel i bruk em i olsem. Taim ol kamap bikpela pinis, ol i kamap ol lain husat i no gat respek.

Sapos yu wanpela bilong ol dispela pikinini husat klostu i no soim liklik laikim tru na pilim bilong tingim dinau long ol papamama bilong ol, mi tok helpim long yu long senis. Laikim tru papamama bilong yu taim yu gat sans i stap yet. Noken wet long dispela taim yu bai soim ol bikpela laikim tru tasol ol i no inap moa long pilim em. Nau em i taim stret bilong mekim ol i pilim olsem wanem ol i bikpela samting long yu.

Tasol ol pikinini bilong dispela kain i no yet wanpela kain i no gat hop. I gat wanpela bikpela sans i stap yet olsem ol bai senis long kamap gutpela moa. Sapos bipo ol i stap ol man husat i no gat respek, ol man bilong sakim tok, ol man husat i no tingim dinau bilong ol, ol man husat i tingim ol yet tasol, na ol man i no gat wari long ol narapela, ol ken kamap yet ol pikinini husat i pulap long respek, i bihainim tok, i tingim dinau bilong ol, na i laikim tru ol papamama bilong ol. Olsem wanem? Sapos ol papamama bilong ol bai toktok tasol long ol long tok bilong God na ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist wanem taim ol i gat rot taim ol i liklik yet. Tok bilong God inap wokim ol samting i winim tingting. Em inap lainim na stretim isi pasin bilong ol pikinini.

Taim ol i harim ol skul tok bilong God na bilong Bikpela Jisas Kraist, wantaim helpim bilong God, ol dispela pikinini bai luksave long bikpela dinau bilong ol long ol papamama bilong ol na tu long stretpela pasin bilong mekim ol samting long ol. Ol bai kamapim wanpela pilim bilong tingim dinau bilong ol na ol bai luksave moa long ol sakrifais bilong ol papamama bilong ol.

Na antap moa olgeta, ol bai kamap ol man bilong tingim dinau bilong ol na tok tenkyu i no long ol papamama bilong ol tasol tasol long God tu.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: