Wanem Ol Samting bilong Hop long En long 1,000 Yia Taim bilong Kraist bilong Stap King

October 25, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Noken bilipim wanpela pritsa o wanpela lotu husat bai tok olsem kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist em i makim pinis de bilong kot na bagarap olgeta bilong dispela graun. Dispela i no tok tru. Yes, Bikpela Jisas Kraist bai kam bek, tasol i no long jasim olgeta man na bagarapim dispela graun olgeta wantu, bikos i gat narapela taim God i bin makim bilong mekim ol dispela samting.

Taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, Em bai kirapim gen, i no olgeta daiman tasol ol husat bin dai insait long Em tasol. Baibel i kolim dispela olsem nambawan kirap bek. Na bihain, ol husat Em bin kirapim na ol wok manmeri bilong Em i beltru husat stap laip yet long dispela taim, Em bai kisim i go antap long ol klaut bilong bungim Em long skai. Olsem rait i stap pinis long 1 Tesalonaika 4:16-17, 

16 Long wanem, Bikpela Em Yet bai kam daun long heven wantaim wanpela singaut, wantaim nek bilong nambawan ensel, na wantaim biugel bilong God. Na ol daiman insait long Kraist bai kirap bek pastaim. 

17 Nau yumi husat i stap laip na stap yet God bai kisim i go antap wantaim, wantaim ol, long ol klaut, bilong bungim Bikpela long skai. Na olsem tasol yumi bai stap oltaim wantaim Bikpela.

Ol husat bai stap insait long nambawan kirap bek, God i kaunim olsem ol i gat blesing bikos namba tu dai i no gat pawa moa antap long ol. God bai mekim ol kamap ol pris, na wantaim Kraist, ol bai stap king long dispela graun 1,000 yia.

 REVELESEN 20:5-6

5 Tasol olgeta arapela daiman i no kisim laip gen inap long dispela wan tausen yia i pinis. Dispela em i namba wan kirap bek. 

6 Blesing na pasin holi i stap long em husat i gat hap insait long namba wan kirap bek. Long kain man olsem namba tu dai i no gat pawa, tasol ol bai stap ol pris bilong God na bilong Kraist, na ol bai bosim kingdom wantaim Em wan tausen yia.

Em i minim olsem, i gat tupela kirap bek bilong ol daiman i laik kamap. Namba wan kirap bek em bilong ol husat bin dai insait long Kraist tasol, na dispela bai kamap taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek. Tasol namba tu kirap bek em bilong olgeta daiman husat i no stap long namba wan kirap bek, na em bai kamap bihain long taim bilong 1,000 yia. Olsem na, i gat spes bilong 1,000 yia namel long namba wan na namba tu kirap bek bilong ol daiman. 

Taim olgeta daiman kirap, dispela em taim Bikpela Jisas Kraist bai jasim ol man stap laip na ol daiman wantaim. Baibel bin toktok long sait bilong Kraist olsem jas bilong ol man stap laip na ol daiman wantaim.

1 PITA 4:5

Husat bai givim stori long Em husat i redi long jasim ol man i stap laip na ol daiman.

Narapela ves i pruvim olsem Bikpela Jisas Kraist bai jasim ol man stap laip na ol daiman em i 2 Timoti 4:1, dispela i tok, 

Nau Holi Spirit i toktok klia, long ol taim bihain sampela bai lusim bilip tru, taim ol i givim ia long ol spirit bilong grisim, na ol skul bilong ol spirit nogut,

Taim bai kam Bikpela Jisas Kraist bai kamap ples klia na glori bilong kingdom bilong Em bai kamap ples klia. Tasol em bihain yet long 1,000 yia, taim Em bai mekim kot long ol man stap laip na ol daiman wantaim husat bin kirap long namba tu kirap bek.

Tru tru, Jon, long husat God bin givim ol dispela revelesen, em bin gat lukluk long de bilong kot. Em bin lukim tu olsem wanem ol bin tromoi Satan long raunwara paia na ston salfa.

REVELESEN 20:10 

Na satan husat i giamanim ol ol i tromoi i go long raunwara paia na ston salfa, we dispela animal na dispela giaman profet i stap, na ol bai gat traipela pen san na nait oltaim oltaim na oltaim. 

Bihain long dispela, Jon bin lukim tu wanpela bikpela waitpela sia king, na bipo long sia king bilong God, olgeta daiman husat bin kirap bek, ol bin sanap long pesim kot.

REVELESEN 20:11-12

11 Na mi lukim wanpela bikpela waitpela sia king, na Em husat i sindaun antap long en, long pes bilong husat dispela graun na heven i ranawe i go. Na i no gat ples bilong ol long stap. 

12 Na mi lukim ol daiman, man nating na bikman, i sanap long ai bilong God. Na ol i opim ol buk. Na ol i opim narapela buk, dispela em buk bilong laip. Na Em i jasim ol daiman ausait long ol dispela samting, dispela ol i bin raitim insait long ol buk, bilong bihainim ol wok bilong ol.

Olsem na, em klia nau olsem kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist i no makim de bilong kot o bagarap olgeta bilong dispela graun, bikos ol dispela samting bai kamap bihain long taim bilong Em bilong stap king 1,000 yia. Yumi mas klia olsem kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist i makim tasol stat bilong taim bilong Em bilong stap king long dispela graun.

Taim Bikpela Jisas Kraist i stap king antap long olgeta husat stap long dispela graun, yumi ken tingting tasol long dispela kain jastis, stretpela pasin na pasin holi bai i winim olgeta hap. Yumi ken hop tu olsem taim Kraist stap king, moa moa manmeri bai tanim bel, dispela i minim olsem moa moa manmeri bai kisim sans long kisim bek. 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Stretim o Oraitim Sik: Giaman o Trupela?

October 18, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Baibel i toktok long kain kain ol presen bilong spirit sait long Sios, na wanpela bilong ol em presen bilong stretim sik (1 Korin 12:4,9). Tru tru, Kristen Sios bilong namba wan handet yia bin kisim dispela presen, olsem na i gat ol aposel na ol memba bilong Sios bipo husat God bin yusim long oraitim ol manmeri husat i sik long bodi. Na inap long taim nau, presen bilong God bilong stretim sik i helpim yet lain manmeri bilong Em.

Sampela taim, stretim sik i kamap i no long wanpela wok bilong man tasol long ol strongpela prea tru. Long wanpela, God i ofaim stretim sik long ol husat i prea strong long em. Mi yet mi save long sampela brata na susa insait long Sios husat ol dokta bin painimaut ol sik bilong ol taim sik bilong ol i nogut olgeta pinis, tasol ol narapela bin gat ol sik ol ken pasim i go long ol narapela. Tasol long ol strongpela prea tru long God I Gat Olgeta Strong, ol dispela lain bin inap long stap laip long hapsait bilong dispela mak ol dokta bin makim long ol. I gat ol lain tu husat, bikos ol sot long mani, ol bin tok nogat long ol dokta katim ol na ol bin makim long hausik salim ol go bek long haus, tasol long ol prea na autim askim i beltru tu, God bin skruim sampela moa ol yia long ol laip bilong ol.

Insait long Sios bilong God Intenesenel, wanem taim yumi karim pen long wanpela sik, namba wan samting mipela mekim em long brukim skru, prea na askim God long sori na wanem samting Em inap mekim. Mipela no save wokim wanpela ceremony o ritual. Mipela no save singim wanpela kain song ol kolim olsem incantation. Mipela prea strong tru tasol. Em bilip bilong mipela olsem God inap mekim moa long wanem samting ol medical specialist (dokta husat save gut tru long wanpela hap bilong bodi) inap mekim, na, olsem, Em inap mekim wanem samting ol dokta nambawan olgeta i no inap.

Planti ol pritsa nau i hambak olsem ol gat presen bilong stretim sik, olsem taim ol slipim han tasol long ol sikman, klia tru ol husat i gat sik bai kamap orait. Tru, dispela em wanpela pani toktok. Em isi long tok olsem ol gat presen bilong stretim sik, tasol pruvim em sampela samting ol bin fel long mekim.

Tru, mi bin lukim wanpela vidio bilong wanpela pritsa i no gat sem husat sapos long mekim wanpela pasin bilong wokim mirakel. Tasol em i no slipim han bilong em long sikmeri, em bin slipim fut bilong em long em. Em bin kamap ples klia olsem tru tru wok bilong mekim trupela stretim sik i no nambawan tingting bilong em. Em gat laik moa long kisim sans long sikmeri husat dai tumas long kisim orait bilong em. Em bin yusim namba bilong em olsem wanpela pritsa na dispela presen bilong stretim sik, em tok em gat, long mekim ol pasin bilong laik nogut, olsem vidio i soim.

Tru tru, meri long vidio bin karim pen long wanpela kain sik long overi. Tasol pasta bin mekim wanem? Taim em yusim fut bilong em, em bin tasim sem bilong meri. Ples klia em bin mekim sem pasin long meri. Baibel i no bin toktok long wanpela kain pasin bilong stretim sik olsem wanem samting dispela longlong pasta bin yusim. Em soim ples klia olgeta aigris na pasin bilong bihainim laik nogut, na, i no gat tupela tingting, dispela man i no bilong God, tasol bilong Satan.

Mipela, insait long Sios bilong God Intenesenel, i no save wokim kain ol longlong pasin na tu mipela no save tok olsem mipela inap oraitim ol man long olgeta kain sik bilong ol taim mipela slipim han tasol long ol. Mipela save prea long God long orait bilong Em bikos mipela bilip wantaim pasin beltru olsem em God husat i stretim sik, na bilip bilong mipela i sanap strong long wanem samting Em bin toktok long Eksodas 15:26, “…Long wanem, Mi stap BIKPELA na Mi oraitim yu.” Mipela putim bilip oltaim long ol toktok bilong Em na long bikpela sori bilong Em.

Tru, i gat presen bilong stretim sik God bin givim long Sios. Tru tru i gat sampela memba bilong Sios husat God bin givim dispela presen long ol, kain olsem, ol brata na ol susa bilong mipela husat wok olsem ol massage therapist (man bilong rabim bodi bilong stretim sik). Olsem ol massage therapist, ol inap oraitim ol hap bilong bodi i solap, stretim bek ol bagarap long bodi bilong ol man bilong pilai, oraitim ol masel taim ol i tait na strong, na mekim ol husat i gat pen long pilim orait, i no taim ol slipin han long ol, tasol long yusim kain kain strong bilong presa long dispela hap bilong bodi i bagarap o long rabim ol dispela hap taim ol yusim ol han bilong ol. Olsem na, long liklik rot bilong ol yet, ol i inap long oraitim sik tu.

Tasol maski wanpela man kisim orait bikos long ol prea na bikos long wanpela samting wanpela helt wokman bin mekim, bilip bilong mipela em olsem. God na Bikpela Jisas Kraist, em tupela husat i oraitim sik tru tru. Ol husat i gat presen bilong stretim sik , Papa na Kraist i yusim ol tasol tu long oraitim ol man. Tru, em i pawa bilong stretim sik bilong God na Bikpela Jisas Kraist, dispela i wokim ol samting bilong winim tingting. Em minim olsem, God na Bikpela Jisas Kraist, em ol man bilong stretim sik bilong yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Long Marit, o I No Long Marit: Toksave bilong God I Stap Long Rait Ken Stiaim Yu

October 11, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

God i gat laik long man long makim oltaim wanem samting i gutpela, stap yet long ol skul tok bilong Em, na bihainim ol pasin em i ken mekim na i tambu long mekim olsem Em bin lainim olsem na man ken stap wantaim wanpela kain laip i pulap long bel isi, i stap gut na i pulap long amamas. Tasol Em i no pulim strong man long mekim wanem samting Em laikim o banisim dispela fri rait bilong man long makim ol samting. Tasol, God i kamapim ples klia ol samting bilong winim na helpim man bai kisim sapos em makim long bihainim laik bilong Em. 

Na olsem wanpela papa husat laikim ol samting gutpela olgeta tasol bilong givim long ol pikinini bilong em, God i no fel liklik long givim man ol toksave na ol tingting bilong Em, ol dispela em ken yusim olsem wanpela stia long makim ol samting na wokim tingting long laip, moa yet long sait bilong ol samting i no bilong pilai olsem painim man o meri bilong maritim na marit, kain olsem.

Marit em i wanpela sois God i givim long olgeta wan wan man na meri. Ol husat laik kamapim wanpela famili bilong ol yet, oltaim ol ken makim long marit, tasol ol husat laik bihainim wanpela laip bilong stap isi, fri long bel wari na bilong bihainim God, oltaim ol ken makim long stap i no marit. Tasol sapos ol makim long marit, em bikpela samting olsem ol kisim tingting pastaim long ol toksave bilong God i stap long rait bilong Baibel long sait bilong dispela samting olsem na ol bai no mekim wanpela asua ol bai bel sori long en bihain.

Long sait bilong meri, Baibel i tok olsem, sapos em laikim wanpela laip wantaim ol wari na ol wok tru i no planti, na, sapos em laikim wanpela kain laip i no gat samting bilong pulim tingting long narapela samting long wok bilong em long God, em mobeta long em i no marit. Bilong wanem? Bikos taim em marit, em wanpela kain wok bilong mekim 24 aua na 7 de long wik. Em bai nidim bikpela hap tru bilong taim bilong em. Na taim em marit pinis, em bai no inap moa long givim inapt aim olsem em laikim long wokim wok long God. Tingting bilong em bai pait namel long ol wok tru bilong em long God na ol wok tru bilong em long man na ol pikinini bilong em.

I no olsem wanpela meri i no marit husat i tingting planti taim long ol samting long sait bilong pasin bilong bihainim God na pasin holi, ol wari bilong dispela graun i bagarapim sindaun bilong wanpela maritmeri. Olsem na, inap long kain ol samting i no pulim tingting bilong em long narapela samting, Baibel i givim tingting olsem em ken stap meri i no marit.

1 KORIN 7:32-35 i tok,

32 Tasol mi gat laik long yupela i no ken wari. Em husat i no marit i wari long ol dispela samting i bilong Bikpela, long em i ken amamasim bel bilong Bikpela olsem wanem. 

33 Tasol em husat i marit i wari long ol dispela samting i bilong dispela graun, long em i ken amamasim bel bilong meri bilong em olsem wanem. 

34 Maritmeri na meri i no bin slip wantaim man i narakain tu. Meri i no marit i wari long ol samting bilong Bikpela, inap long em i ken stap holi long bodi na long spirit wantaim. Tasol meri husat i marit i wari long ol samting bilong dispela graun, long em i ken amamasim bel bilong man bilong em olsem wanem. 

35 Na dispela mi toktok bilong helpim yupela yet. I no long mi ken tromoi wanpela trap antap long yupela, tasol bilong dispela samting i fit tru, na long yupela i ken givim ia long Bikpela taim i no gat arapela samting i kisim tingting. 

Long planti ol hauslain, man i kisim wok olsem bilong painim ol samting bilong helpim famili, tasol em i meri husat i kisim hap bilong wok i hevi moa. Em dispela wan husat i kisim bel na karim bebi long bel bilong em long nainpela mun. Bihain long nainpela mun, em i karim pikinini. Na taim em karim pikinini, laip bilong em ken kisim bikpela bagarap. Na bihain long karim pikinini, em i givim susu na was long pikinini bilong em long san olgeta, i go i go. Tru tru, ol dispela wok wanpela mama mas inapim i no gat pinis. Yumi no toktok yet long ol wok tru bilong em olsem meri long man bilong em na meri bilong lukautim haus bilong ol.

Wantaim hevi wok bilong em olgeta wan wan de, klia tru em bai kisim taim long makim taim bilong yusim long wokim wok long God. Tasol sapos em bai makim long bihainim toksave bilong God, sapos em bai makim long stap yet meri i no marit, em bai kamap fri long wanpela kain laip i pulap long hevi na em bai inap long bihainim God fri.

Dispela toksave stret bilong God, Em givim tingting tu long dispela long man.Sapos em gat laik long mekim em yet fri long ol trabel bilong stap het bilong famili, kain olsem kisim mani bilong baim ol skul fi bilong ol pikinini bilong em, baim milk na bambam bilong bebi, nab aim rent, ol dinau, na ol narapela samting bilong peim bilong haus. Na sapos em gat laik long bihainim Bikpela wantaim bel olgeta, em gutpela olgeta olsem ems tap yet wanpela man i no marit, olsem Aposel Pol.

Sampela taim, i gat ol nambawan lain olsem Aposel Pol, husat God bin makim long wokim wanpela nambawan wok. Long sait bilong Pol, em bin larim laik bilong God na i no sois bilong em yet bilong stap nambawan long laip bilong em. Maski i no tambu long ol aposel long marit, Aposel Pol bin makim long stap yet i no marit bikos em gat laik long inapim wok na ol wok tru bilong em wantaim pasin bilong beltru moa na i no gat wanpela samting i pasim em. Em gat laik tu long yusim olgeta laip bilong em long wokim wok long Bikpela, dispela em no bin inap long mekim sapos em gat meri na ol pikinini bilong lukautim. 

GALATIANS 1:13-15

13 Long wanem, yupela i bin harim stori long pasin bilong mi long taim bipo long lotu pasin bilong ol Ju, olsem long mi bin givim hevi long sios bilong God i kalapim skel, na mekim dispela i stap pipia.

14 Na long lotu pasin bilong ol Ju mi winim antap long planti ol wanmak stret bilong mi long kantri bilong mi yet, taim mi hatwok planti moa yet long bihainim ol kastam bilong ol tumbuna papa bilong mi. 

15 Tasol taim em i amamasim bel bilong God, husat i brukim mi i lusim bel bilong mama bilong mi, na singautim mi long marimari bilong Em,

Tru, taim Pol bin stap yet long bel bilong mama bilong em, God bin makim em bipo pinis long kamap aposel. Na taim dispela taim bilong makim em wanpela aposel bin i kam, wantaim amamas em bin givim em yet long laik bilong God.

Olsem Aposel Pol, God tu bin makim Jeremaia long narapela nambawan wok long taim em stap yet long bel bilong mama bilong em. God bin makim Jeremaia long kamap wanpela profet i go long ol katri.

Tasol narapela long ol dispela samting i kamap wan wan taim, ol man na meri stap fri long makim dispela kain laip ol laikim. Ol stap fri long marit, sapos ol laikim. Ol stap fri tu long stap yet i no marit sapos dispela em sois bilong ol. Na sapos ol wokim tingting long marit, em gutpela samting olgeta olsem ol skelim ol toksave na ol tingting bilong God pastaim.

Pastaim tru, em bikpela samting olsem man, o meri, em inap long makim rait man o meri husat bai kamap poro bilong em long taim bilong laip bilong em. Ol mas klia tru olsem ol i laikim tru rait man o meri. Bilong wanem? Bikos Satan i kirapim bel bilong ol man na meri tu long laikim tru, tasol em kirapim bel bilong ol long laikim tru rong man o meri, wanpela husat i marit pinis tu. Noken bilipim tok bilong ol narapela olsem taim Kupid sutim yu wantaim dispela spia bilong em i go stret long bel bilong yu, laikim tru bai aipasim yu na yu bai laikim tru wanpela man o meri husat marit pinis tu. Em no gutpela tingting. Nambawan, Kupid i no trupela. Em stap long ol tumbuna stori nating tasol. Taim yu mekim wanpela man o meri laikim tru wanpela husat i marit pinis, em i no wok bilong Kupid tasol bilong Satan. Na sapos yu givim yu yet long Satan taim em skrapim bel bilong yu, yu bai kamap man o meri bilong bagarapim wanpela famili na man o meri bilong mekim pasin nogut.

God i no gat laik tu olsem yu bai maritim wanpela man bilong kros hariap. Tru tumas, God i no gat laik tu olsem yu bai pas wantaim o yu prenim wanpela husat i save belhat kwik o wanpela husat i kros o belhat oltaim. Em gat laik olsem yu stap longwe long ol dispela kain man na meri bikos ol ken pulim yu long bihainim pasin nogut.

PROVEP 22:24-25 i tok, 

24 No ken kamap pren wantaim belhat man. Na no ken go wantaim man bilong belhat tru. 

25 Nogut yu lainim ol pasin bilong em na kisim trep i kam long tewel bilong yu.

Tru tru, dispela kain pasin i no stap long ol man tasol bikos i gat ol meri tu husat save kros hariap na oltaim ol i pait na tok pait wantaim ol narapela. 

PROVEP 21:19

Em i mobeta long stap long ples i no gat man, long stap wantaim wanpela meri bilong pait na belhat.

Olsem na, sapos yu lukim olsem gelpren bilong yu em no wanbel wantaim yu planti taim na oltaim em tok pait wantaim yu, mobeta yu lusim em. Sapos nogat, yu bai no painim bel isi long laip sapos em kamap meri bilong yu. Na yu no inap lusim o rausim em nating taim em save skrapim bel bilong yu na em hatpela long stap wantaim em.

Em agens long laik bilong God olsem man na meri bai bruk. Marit mas stap oltaim. Em mas sanap strong long traim bilong taim na em mas sanap strong long olgeta kain hevi. Inap long ol dispela kamap, sindaun bilong man na meri mas sanap antap long trupela laikim tru na long ol skul tok bilong God. Na man na meri husat i laik marit mas kisim save olsem sindaun bilong ol bai stap long taim bilong laip bilong ol na dai wan tasol inap brukim ol.

Sapos long ol narapela lotu, ol inap mekim wanpela marit kamap samting nating, insait long trupela Sios bilong God, marit em wanpela promis bilong laip na wanpela kontrak bilong marit i no inap lusim pawa bilong em. Em bai pinis tasol taim wanpela bilong tupela i dai.

Na bikos mipela insait long Sios bilong God Intenesenel i no tok orait long brukim marit, mipela lukluk pastaim olsem man na meri husat laik marit i laikim tru wanpela narapela tru tru, olsem ol i redi long mekim ol yet inap long wanpela narapela, taim yu tingim na skelim olsem tru ol bin kam long narakain narakain famili na ol bin go bikpela i no long wankain pasin, olsem ol i redi long pesim dispela ol salens na ol hevi i ken kam long rot bilong ol, na, olsem ol bai sanap wantaim wanpela narapela olgeta taim na ol bai stap beltru yet long wanpela narapela olgeta de bilong ol laip bilong ol. Na sapos ol hevi na ol pait i kamap long laip marit bilong ol, mipela helpim tu ol long lukautim marit bilong ol. Mipela helpim ol long stretim ol samting na ol toktok wantaim tok bilong God bikos em i laik bilong God olsem ol man na ol meri i stap wantaim inap long pinis.

Yumi inap tok olsem long olgeta samting mipela mekim na long olgeta wan wan sois na tingting mipela mekim, oltaim em bai helpim yumi sapos yumi bai gat stia na sapos yumi bai bihainim laik bilong God. Yumi inap tok tu olsem dispela rot i gat gutpela save moa bilong yusim fri laik bilong yumi o freedom of choice bilong yumi, em long makim long bihainim toksave bilong God, maski em long marit o long ol narapela sait bilong laip. Tingim oltaim, God i save wanem samting gutpela olgeta bai helpim yumi, na Em laikim samting gutpela olgeta tasol bilong helpim yumi.

Glori i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments:

Fri Laik I Soim Pasin bilong Laikim Tru bilong God I No Gat Fel long Man

October 06, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Laip bilong yumi i kam long God, na yumi stap bikos Em bin gat laik long em. Taim Em stap Man bilong givim laip, God tu gat pawa bilong tekewe em. Askim i olsem: Ating olgeta kain dai i kamap long laik bilong God, o nogat? Ating em i laik bilong God, kain olsem, taim ol bebi dai taim ol stap yet insait long ol bel bilong ol mama bilong ol, o nogat?

Tru yumi no inap givim wanpela tok stret olsem yes o nogat long dispela askim. Nambawan, yumi mas klia long as bilong dai bilong bebi. Bilong wanem na olsem wanem bebi bin dai? Sapos bebi bin dai long wok bilong nature, em minim, sapos i no gat man bin putim han long em, yumi inap tok olsem dai bilong em i kamap long laik bilong God na God bai no askim strong long mama bilong em long dai bilong pikinini. Tasol sapos mama bin rausim pikinini long bel long laik, dai bilong bebi i no kam long laik bilong God bikos pasin bilong rausim pikinini long bel em wanpela pasin i sting long ai bilong God. Na God bai askim strong long husat man i mekim olsem long sait bilong dai bilong man i no mekim rong. 

PROVEP 6:16-17

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em, 

17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,

Pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong em wanpela bilong ol pasin God i hetim tru. Na wanpela rot bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong em long rausim pikinini long bel. Pasin bilong rausim pikinini long bel em agens long laik bilong God.

Tasol, pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong em no stap long rausim pikinini long bel bilong mama tasol. Taim yu kisim ol laip bilong ol pikinini husat i no gat save, long olgeta kain as tingting, dispela tu God i kaunim olsem pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong.

Long dispela as, God bin pilim dip bel sori taim ol Isrel bin mekim ol pikinini man na ol pikinini meri bilong ol olsem ol ofa bilong sakrifaisim long ol piksa bilong god giaman long Kenan. 

SAM 106:38

Na ol i kapsaitim blut i no bin mekim rong, yes blut bilong ol pikinini man bilong ol na ol pikinini meri bilong ol, ol i bin sakrifaisim ol long ol god giaman bilong Kenan. Na long dispela blut, ol i mekim dispela graun i kamap doti.

Lukim, ol bin kilim i dai ol pikinini bilong ol yet, kukim ol long paia, na mekim ol wanpela ofa long ol god giaman!

JEREMAIA 7:31

Na ol i bin wokim ol ples antap bilong Tofet, dispela i stap long ples daun bilong pikinini man bilong Hinom, bilong kukim ol pikinini man bilong ol na ol pikinini meri bilong ol long paia. Dispela Mi no tok strong long ol, na tu em i no kam insait long bel bilong Mi.

Taim wanpela i mekim pikinini man o pikinini meri bilong em i go namel long paia, dispela i agens long ol tok strong bilong God. Em wanpela samting i sting long ai bilong Em.

LO 18:10-12 

10 Yupela i no ken lukim namel long yupela wanpela i mekim pikinini man bilong em o pikinini meri bilong em i go insait long paia bilong i dai pinis, o wanpela i yusim spirit nogut long tok long ol samting bai i kamap, o wanpela i trikman, o wanpela i wokim pasin long pasin bilong toktok olsem snek, o wanpela masalai meri, 

11 O wanpela i wokim poisin bilong mekim narapela i bihainim em, o wanpela glasman, o wanpela i wokim poisin long toktok i no klia, o wanpela i toktok wantaim spirit bilong ol daiman. 

12 Long wanem olgeta manmeri i mekim ol dispela samting ol i samting i sting pinis long tingting bilong BIKPELA. Na ol dispela samting i sting tru em i as bilong God BIKPELA bilong yu i rausim ol long pes bilong yu.

Taim yu toktok long saiens, long namba tri o namba foa mun bilong dispela taim wanpela meri gat bel, bebi insait long em i gat identity (em i husat stret) pinis. Na long namba tu inap long namba tri wik bilong dispela taim bebi i kamap, wanpela pikinini i gat cardiovascular system (heart o bel wantaim ol paip bilong blut) pinis. Tru, nambawan hap bilong bodi i kamap em i heart. Long ai bilong God, heart em bikpela samting tru. Bipo mama karim wanpela man, God i save pinis long dispela bel stap insait long em.

JEREMAIA 1:5

Bipo Mi wokim yu long bel bilong mama Mi save long yu. Na bipo yu kam ausait long bel Mi mekim yu kamap holi, na Mi makim yu wanpela profet bilong ol kantri.

Long sait bilong profet Jeremaia, God bin save pinis long em bipo em bin kamap insait long bel bilong mama bilong em. God bin mekim em kamap holi bipo mama karim em. Na taim em stap yet long bel bilong mama bilong em, God bin makim Jeremaia pinis long kamap wanpela profet i go long ol kantri. Wantaim olgeta dispela, yumi inap lukim olsem wanem em bikpela sin mama bilong Jeremaia ken mekim sapos em bin tingting long rausim pikinini bilong em taim em bin stap i no planti wik yet insait long bel bilong em. Nogut em yet bin pasim inapim bilong tok strong bilong God long sait bilong pikinini man bilong em.

Ol meri husat rausim ol bebi long bel na ol dokta husat wokim olsem, tupela wantaim ol gat rong long kapsaitim blut i no bin mekim rong, sapos ol bin mekim i no bilong sevim laip bilong mama. Em narapela stori sapos ol rausim bebi long bel bikos laip bilong mama i ken kisim bagarap. Long dispela kain taim, pasin bilong rausim pikinini long bel i orait.

Tasol em bikpela sin long God sapos ol rausim pikinini long bel bikos meri laik abrusim hatwok tasol o em pret long ol man mekim pani long em bikos em bin gat bel taim em no marit. O dispela taim em gat bel, bodi bilong em bai mekim bilong em luk nogut. O bebi bai pasim rot bilong em long kisim driman bilong em. Long ol dispela kain taim, dispela meri husat bin larim dokta rausim pikinini long bel bilong em, God bai askim strong i no long em tasol long pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong, tasol long dispela dokta tu husat bin wokim olsem long em. Tingim dispela. Pasin bilong rausim pikinini long bel, em no hap bilong laik bilong God.

Nau yet, i gat wanpela kain bilip i strongim pasin bilong rausim pikinini long bel bikos, olsem ol man bilong sapotim em i tok, em wanpela rot bilong bosim namba bilong ol manmeri long dispela graun. Olsem yumi save pinis, ol man bilong sapotim dispela longlong tingting, em ol man i no gat bilip long God husat i no gat sem. Ol man husat i no bilip long God, ol stap long baksait bilong olgeta wan wan wok na tingting i go long sotim laip bilong ol man na meri na long daunim namba bilong ol long dispela graun. Ol dispela man stap long baksait bilong wokim ol samting bilong pait bilong kamapim bikpela bagarap tru, na ating ol dispela vaires tu i wok long givim sik long ol milien manmeri long dispela graun olgeta nau. Bikos dispela vaires em narakain tru na strong tumas, mi gat laik long bilip olsem em no kam long nature tasol man bin wokim em.

I kam long wanem samting mi bin lainim long stadi bilong mi bilong alternative medicine (wok bilong oraitim sik i no long marasin ol man i wokim), dispela vaires i gat mak long em yet. Dispela i minim olsem em dai long pasin bilong em yet bihain long sotpela taim. I no olsem dispela nupela koronavaires i inap kilim man i dai na i inap stap longpela taim bikos em save stap laip moa long wanpela na hap bilong wanpela mun. Yu bai kirap nogut bikos em save stap inap long 49-pela de i no insait long wanpela bodi tasol ausait long em. Ating dispela em wanpela bilong ol samting ol kolim olsem ol genetically modified organism (GMO) o ol samting stap laip ol man bin senisim bodi bilong ol. Nogut dispela em kaikai bilong wanpela wok we man bin senisim o paulim genetic material (samting bilong mekim papamama pasim i go samting bilong bodi long pikinini) bilong ol samting stap laip olsem ol diwai samting, ol animal na ol liklik binatang tru olsem ol vaires.

Nau, ples klia, ol maniman moa yet ol bikpela bisnisman husat bin putim han bilong senisim ol bodi bilong ol kaikai samting na ol animal tu i strongim ol man long baim ol GMO. Dispela ol i mekim bilong bungim moa mani samting na bihain, bosim dispela graun olgeta.

Ol dispela maniman i wok long dispela tingting bilong kamapim wanpela gavman bilong dispela graun bilong ol yet, dispela ol bai lidim na em bai givim ol dispela sans we ol wan ken bosim ekonomi bilong dispela graun na tok strong long olgeta man. Dispela kain tingting bilong gavman bilong dispela graun tru em wanpela tingting bilong antikraist.

REVELESEN 13:16-17

16 Na em i mekim olgeta, man nating na bikman, maniman na rabisman, friman na slevman wantaim, long kisim wanpela mak long han sut bilong ol, o insait long ol poret bilong ol, 

17 Na long i no gat wanpela man i ken baim o salim samting, em i ken tasol husat i gat dispela mak, o nem bilong dispela animal, o namba bilong nem bilong em. 

Yumi no inap abrusim olsem i gat ol man husat tru tru ol i maniman na pulap long pawa husat laik driman long bosim dispela graun. I no gat tupela tingting olsem ol man husat gat dispela kain laik em ol man bilong bihainim satan na ol lain bilong em. Ol i no bilong God. Long dispela as, ol no gat pret long senisim ol samting bilong bodi bilong ol samting God bin kamapim long nating.

Wanem samting mi laik toktok strong long en em i olsem. Em no laik bilong God stret olsem ol man i dai. I no olgeta dai i kam long laik bilong God stret. Taim yumi toktok long laik bilong God, yumi mas klia olsem i gat kain ol samting olsem permissive will (kain laik bilong God i larim ol samting long kamap) na directive will (kain laik bilong God i stiaim ol samting long kamap). Directive will i kamap, taim dispela samting i kamap, tru tru em wanem samting God gat laik long kamap. Long hapsait, permissive will bai kamap taim God i larim wanpela samting stret long kamap bikos dispela em wanem samting man gat laik long kamap. Em kamap bikos man bin yusim fri laik bilong em.

Olsem na em bai kamap, sapos dai i kam long nature, kain olsem wanpela man i dai bikos long wanpela sik o bikos em lapun pinis na em kam long wanpela kain taim man i strong na beltru long bihainim ol skul tok bilong God na Bikpela Jisas Kraist, yumi inap tok olsem dai bilong em i kam long laik bilong God. Tasol sapos wanpela man bin dai taim em bihainim laik bilong em yet taim em no was gut, na sapos long laik em bin makim long givim baksait long ol tok strong bilong God maski em save gut long ol, orait, yumi inapt ok olsem God bin larim dai bilong em, na em bin kamap olsem kaikai bilong fel bilong em long makim ol samting wantaim save long laip bilong em.

Wanpela bilong ol dispela samting mi tingim inap long nau i kam long tisa bilong mi long praimeri skul, em dispela taim em tok, “Yu masta bilong ol samting bai kamap long yu. Yu kepten bilong tewel bilong yu.” Em minim olsem yumi gat hap long wokim dispela laip yumi gat laik long bihainim bikos yumi ol husat i mekim ol sois na ol tingting bilong yumi. Na dispela em bikos long dispela ol sois na ol tingting yumi mekim, God bai askim strong long yumi long ol dispela samting yumi bin mekim rong na long pasin bilong yumi bilong givim baksait stret long ol tok lukaut bilong God. 

 

LO 30:19 

Mi singaut long heven na dispela graun long makim dispela de bilong kotim yupela. Mi bin putim long pes bilong yupela laip na i dai pinis na blesim na kotim. Olsem na makim laip bai yu na ol pikinini bilong yu i ken i stap laip.

Long dispela laip, God i givim tupela sois long man. Em ken makim wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Gutpela na nogut em ol trupela samting stap long dispela graun, na wanem samting God i laikim, em long man long makim wanem samting i gutpela.

Tasol, stat long ol taim bipo, God bin lukim laik bilong man long makim wanem samting i nogut maski em kisim save pinis long olgeta samting i gutpela. Em bikos long nambawan birua tru bilong God, Satan, husat i wok long kirapim bel bilong man long mekim ol dispela samting i agens long ol skul tok bilong God.

Tasol bikos long bikpela laikim tru bilong Man bilong kamapim long nating i go long man na long dip wari bilong Em long kisim bek man, Em givim tok helpim bilong Em long man long makim laip olsem na man na ol pikinini bilong em ken stap laip. Tasol maski, man ken wokim tingting yet bikos God bin givim fri laik long em. Yumi inap hop tasol olsem man bai yusim tingting gut taim em yusim fri laik bilong em. Na yumi inap hop tasol olsem em makim laip, i no dai!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: