Sios Katolik: Em i Wokim Giaman Kraist na Ol Sipsip bilong Em i Kranki Olgeta

June 18, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanem man husat i traim long makim sampela samting bai em i traim, sapos em inap, long makim dispela samting em i laik makim. As tingting em i bilong makim sapos em i no gat tingting long giaman olsem samting em wokim i trupela. Planti taim, i gat trik pasin insait long pasin bilong makim narapela samting sapos win mani em i as tingting bilong dispela. Dispela em i as bilong wanem pes o luks bilong wanpela trikman ken luk wankain olsem dispela man o dispela samting em i laik makim – long ausait. Wanpela piksa, ol man bilong kaikai wantaim bikpela hangre, ken luk olsem sipsip long ausait bilong ol. Baibel i givim tok lukaut long yumi long sait bilong kain ol giaman profet.

MATYU 7:15
Lukaut gut long ol giaman profet, husat i kam long yupela long ol klos bilong sipsip, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Sipsip o pikinini sipsip ol giaman profet i wok long makim em i Bikpela Jisas Kraist na wanem samting Em i soim piksa bilong en.

JON 1:29
Na de bihain, Jon i lukim Jisas i kam long em, na em i tok, Lukim Pikinini Sipsip bilong God, husat i tekewe ol sin bilong ol manmeri bilong dispela graun.

Ol sipsip tu, ol man bilong bihainim Bikpela Jisas Kraist, ol giaman profet i wok long makim ol.

2 KORIN 11:13-15
13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

I gat ol mak wanpela trikman mas bihainim bilong makim sampela samting wantaim giaman pasin, moa yet i birua long lo. Wanpela piksa i olsem, ol man bilong makim dispela kain ol klos i gat nem olsem Nike, ol mas hatwok long makim inap tru mak bilong ol, kain bilong ol materiel, na ol mak bilong kwaliti bilong em. Taim ol mekim olsem, bai ol i mekim ol kastoma ting olsem ol i wok bisnis wantaim ol trupela Nike samting.

Sios Katolik, i bihainim histori na tradisen, i tok olsem bilong ol em i dispela sios Bikpela Jisas Kraist i bin wokim. Ol save mekim olsem bilong pulim man bilong bihainim ol. Tasol, olsem wanpela sios em i popaia long olgeta kain save tru na save bilong ol trikman, na dispela i mekim Sios Katolik wanpela giaman samting i stap daunbilo long mak tru. Hia em i ol as bilong dispela.

(1) Namba wan skel bilong tok tru em i SKUL na SKUL BILONG BAIBEL i bihainim Bikpela Jisas Kraist! Tasol Sios Katolik i save wokim ol skul bilong ol we ol bin abusim ol tumbuna stori, ol giaman stori nating, wanpela lain bilong ol giaman god ol bin stretim na putim antap long Man I Gat Olgeta Strong, tradisen, ol tok strong bilong Pop wantaim – olgeta yet i birua long ol skul bilong Baibel.

JON 7:17-18
17 Sapos wanpela man i gat laik long mekim laik bilong Em, em bai save long skul, sapos em i bilong God, o sapos Mi toktok long Mi Yet.
18 Em husat i toktok long em yet i painim glori bilong em yet. Tasol em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela i stap insait long em.

Yupela ken lukim Bikpela i toktok strong long tok olsem “em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela (o asua) i stap insait long em.” Dispela i soim olsem mausman em i stap pesman bilong man husat bin salim em. Bilong wanem em i klia olsem i no gat asua insait long mausman? Bikos em i no toktok long em yet. Em i toktok long laik bilong wan husat bin salim em. Yumi ken pruvim olsem.

JON 3:34
Long wanem, Em husat God i bin salim i toktok long ol tok bilong God. Long wanem, God i no givim Spirit long Em long hap skel tasol.

As tingting bilong wanem wanpela man husat God bin salim ken stap i no gat asua, em bikos em save autim ol tok bilong God tasol – i no long laik bilong em tasol, tasol long wanpela spirit God bin givim em, na no gat skel bilong em tu! Na olsem wanem em i mas toktok long ol tok bilong God?

JEREMAIA 26:2
BIKPELA i tok olsem, Sanap long ples op bilong haus bilong BIKPELA, na toktok long olgeta biktaun bilong Juda, husat i kam bilong lotu long haus bilong BIKPELA, olgeta dispela toktok Mi tok strong long yu long toktok i go long ol. Wanpela hap tok i no go daun.

OL PROVEP 30:5-6
5 Olgeta wan wan tok bilong God em i klin. Em i plang long ol husat i putim bilip bilong ol long Em.
6 Yu no ken skruim samting long ol toktok bilong Em, nogut Em i krosim yu, na ol i painimaut pinis yu man bilong giaman.

Ol tok bilong God ol i mas toktok long en o skulim em i no wantaim pasin bilong rausim o skruim tok! Yupela ritim, a? Sapos bekim bilong yu em “yes,” yu stap mobeta long ol pater Katolik! Ol skul bilong gutnius mas stap stretpela: no gat pasin bilong skruim tok, no gat pasin bilong rausim tok.

1 TESALONAIKA 2:3-4
3 Long wanem, toktok bilong mipela bilong strongim bel i no bilong giaman, o bilong pasin i no klin, o long gris tingting,
4 Tasol olsem God i oraitim mipela na putim gutnius long han bilong mipela, yes, olsem tasol mipela i toktok. I no olsem bilong amamasim ol man, tasol God, husat i traim ol bel bilong mipela.

“Olsem tasol mipela i toktok” em i minim “olsem tasol,” “i wankain stret”! Long toktok strong long dispela, Aposel Pol i tok olsem ol Kristen mas lainim i no antap moa long wanem samting i stap long rait o autim tok bilong ol Aposel.

1 KORIN 4:6 Na ol dispela samting, ol brata, mi gat long wanpela piksa mi putim i go long mi yet na long Apolos long tingim yupela. Inap long yupela i ken lainim long mipela long yupela i no ken tingim long ol man antap long dispela samting i stap long rait pinis, inap long i no ken gat wanpela
bilong yupela i bikhet bilong wanpela i birua long narapela.

Long dispela skel, Sios Katolik i kisim 0%! (At this standard, the Catholic Church percentage-wise earns 0%!) I no gat wanpela bilong ol dispela samting insait long Baibel: “rosari,” “pugatori,” “limbo,” “triniti” (wantaim tingting olsem tripela i stap wanmak stret), “novina,” “mes,” “pasin bilong makim diwai kros,” “Maria i bin go antap long heven bodi na sol wantaim,” “Maria i stap meri i no bin slip wantaim man oltaim,” “nambawan tru sin i kamapim nid long baptaisim pikinini,” “sevenpela sakramen,” “baptais we ol kapsaitim na tromoi liklik wara,” “pasin bilong baim bek sin wantaim mani,” “holi inkisisen” (pasin bilong traim long kot wanpela man husat i mekim wanpela samting i birua long Katolik lotu) olsem taim ol bin kilim i dai husat ol bin saspek olsem ol i birua long sios bilong ol, na “ol skul bilong Baibel bilong salim long mani.”

(2) Pasin bilong yusim Rosari olsem wanpela kain prea em i no bihainim skul bilong God. Tingting bilong mekim wankain wankain prea em i birua long Baibel.

MATYU 6:7 Tasol taim yupela beten, no ken yusim ol wankain wankain toktok nating, olsem ol haiden i mekim. Long wanem, ol i ting long God bai harim ol long ol toktok planti bilong ol.

Ol man bilong stretim tok bilong Katolik ol i traim long stretim dispela asua taim ol tok olsem Bikpela Jisas Kraist bin mekim wankain prea tripela taim! Em i olsem, a? Wanpela liklik skelim bilong ves bai pruvim olsem Em i no bin mekim long pasin Katolik! Em i no bin mekim i bihainim pasin bilong “rosari”! Na dispela prea i no wankain wankain toktok nating bikos wanem samting Em bin askim long Papa em i gat namba long olgeta man! Em bin mekim wankain prea tripela taim tasol i no insait long wanpela taim tasol olsem i bihainim pasin bilong rosari.  

MATYU 26:39-44
39 Na Em i go liklik moa, na pundaun long pes bilong Em, na beten, i spik, O Papa bilong Mi, sapos i gat rot, larim dispela kap abrusim Mi. Tasol i no olsem Mi laik, tasol olsem Yu laik.
40 Na Em i kam long ol disaipel, na lukim ol i slip, na Em i tokim Pita, Wanem, yupela i no inap was wantaim Mi wanpela aua?
41 Was na beten, inap long yupela i no go insait long traim. Em i tru spirit i gat laik, tasol bodi i no gat strong.
42 Em i go gen long namba tu taim, na beten, i spik, O Papa bilong Mi, sapos dispela kap i no ken pinis olgeta long Mi, sapos Mi no dringim, laik bilong Yu i mas kamap.
43 Na Em i kam na lukim ol i slip gen. Long wanem, ol ai bilong ol i hevi.
44 Na Em i lusim ol, na go gen, na beten namba tri taim, na toktok long ol dispela wankain toktok.

Sampela taim, Pol bin mekim wankain prea tasol i no long wanpela taim tasol – olsem ol i mekim wantaim rosari!

2 TIMOTI 1:3
Mi tok tenkyu long God, husat mi bihainim i stat long ol tumbuna papa bilong mi wantaim mausbel i klin, long mi no bin lusim pasin bilong holim tingting long yu long ol beten bilong mi nait na san.

Yupela ken lukim olsem em save beten bilong tingim Timoti wankain wankain nait na san tasol i no long wanpela taim. Em bin mekim narapela prea tu long tripela taim tasol i no long wanpela taim.

2 KORIN 12:8-9
8 Long dispela samting mi askim Bikpela long daun pasin tripela taim, inap long dispela i ken lusim mi.
9 Na Em i tokim mi, Marimari bilong Mi em inap long yu. Long wanem, strong bilong Mi i kamap inap tru long pasin bilong i no gat strong. Olsem na mi amamas moa long mobeta mi bai glori long ol
sik bilong mi, inap long pawa bilong Kraist i ken slip antap long mi.

Ol prea ol bin mekim wankain insait long Baibel, yu ken kaunim na namba bilong ol i bikpela olgeta em tripela na i no moa. Nogat wanpela man Katolik i gat namba – em dai pinis o stap laip – i gat lista bilong hamas pela taim ol bin mekim prea olsem “Ave Maria” insait long laip bilong ol.

Em i stap ples klia olsem tru tumas ol prea bilong Sios Katolik i no wankain olsem ol prea insait long trupela Sios bilong God we ol i tok olsem em ol yet! Dispela stret em i wanpela skel bilong trikpasin i daunbilo tumas.

Long pinisim toktok, i gat ol bikpela ol as tingting bilong wanem pasin bilong tok olsem yu bilong God na pasin bilong i no bihainim Em, tupela i no wankain. Pasin bilong bihainim God na tok bilong Em ol i pruvim yu bilong Em.

Moa long kam.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: