Bilong Wanem God I Larim Man I Karim Pen?

February 04, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Wanem taim man i bungim ol taim nogut na ol pen, em i laik gat tingting long tok birua long pasin bilong laikim tru bilong God long em. Em i no tok stret, tasol long sampela rot em i kamapim tingting olsem em i karim pen bikos God i bin lusim em. Dispela, tru tru, em i wanpela kain lain bilong tingting i kranki tru. Man mas luksave olsem olgeta pen bilong em ol i ol kaikai bilong ol sin bilong em na pasin bilong em bilong sakim tok bilong God.

God i bin kamapim man long nating long piksa na lukluk bilong Em, olsem Baibel i tok. Man i bin stap stretpela taim God i bin kamapim em long nating. I no gat wanpela nogut i stap long dispela graun long stat. Na i no gat dai tu. Sapos i no bin gat dai, em i minim olsem i no gat sik tu. Klostu i no gat wanpela samting inap bagarapim laip bilong man long dispela taim. Long wankain taim stret, God i bin mekim redi long namba wan man na meri olgeta dispela samting ol bai nidim bilong mekim ol i stap laip.

JENESIS 2:16-17 i tok,

16 Na God BIKPELA i tok strong long dispela man, i spik, Long olgeta diwai bilong dispela gaden yu ken kaikai long laik bilong yu.
17 Tasol long diwai bilong save bilong gutpela pasin na pasin nogut, yu bai i no inap kaikai long en. Long wanem, long de yu kaikai long en, tru tumas, yu bai dai.

God i bin putim Adam na Iv insait long dispela wanpela gaden i gat ol diwai samting na ol animal samting wantaim. Em i bin givim long tupela dispela pasin bilong stap fri bilong kaikai olgeta wan wan frut long dispela hap tasol i no dispela bilong diwai bilong save long gutpela na nogut. Sapos ol i kaikai, tru tumas ol bai dai. Dispela i minim olsem dai bai kam tasol sapos ol bai sakim tok strong bilong God, tasol sapos ol bai bihainim ol strongpela tok bilong Em wantaim bel i stap tru, ol bai no inap dai. Tasol, Adam na Iv i bin fel long bihainim dispela wanpela tok strong bilong God. Na bikos long dispela pasin bilong sakim tok, dai na ol pen i bin kam.

ROM 5:12 i tok,

Olsem na, olsem long wok bilong wanpela man sin i kam long dispela graun, na dai long wok bilong sin, na olsem tasol dai i bin kam antap long olgeta man, long wanem, olgeta i bin mekim sin,

Em i stap ples klia olsem ol pen bilong olgeta manmeri ol i wanpela mekim save long ol kranki pasin bilong ol man. Tasol, wanem taim ol dispela samting i kam, ol i no luksave long ol kranki pasin bilong ol, tasol ol i tok birua yet long pasin bilong laikim tru, sori na pilim bilong jastis bilong God. Ol narapela i mekim em luk olsem God Em i gat han long kamapim ol pen bilong ol.

God Em i wanpela God bilong jastis. Na Em i mas wokim jastis long olgeta wan wan rot inap. Unives i wok bikos long jastis. Olsem yumi bin lainim long saiens, i gat pul bilong san antap long dispela graun. Narapela long san, ol arapela samting i stap long heven i stap nabaut long em ol i pulim dispela graun long wankain pasin. Wanpela wankain pul stret mas i stap bilong mekim dispela graun i stap yet long axis (poin bilong tanim) na long rot bilong em we em i raun nabaut long san. San i no inap pulim moa long dispela mak God i larim em long pulim dispela graun bikos i gat dispela gravity (pul bilong wanpela samting long narapela samting) i kam ausait long san na i gat dispela gravity tu i kam ausait long ol arapela samting long heven, ol i stap nabaut long yumi, i kam long ol planet.

Jastis, o kain pul i wankain stret na i kam long wanpela i go long narapela, em i mekim laip i stap yet long dispela graun. Sapos i no gat jastis i stap, ol samting bai go kranki. Ol saientis i tok olsem, sapos yumi bin stap klostu moa long san, yumi bai kuk long paia. Na sapos yumi bin stap longwe moa liklik long em, yumi bai kamap ais. Olsem na, taim yu toktok long mats, yumi stap long wanpela hap, o ples, stret tru, long unives we laip inap stap yet.

Jastis insait long sosaiti tu em i bikpela samting tru. Kain olsem, jastis mas i stap namel long maritman na maritmeri, namel long ol papamama na ol pikinini, namel long ol memba bilong wanpela famili, insait long wanpela komuniti, insait long wanpela kantri.

Bilong mekim jastis na gutpela sindaun i stap yet insait long wanpela family, papamama mas stap ol gutpela lain bilong givim ol samting long ol pikinini bilong ol, na ol pikinini mas stap ol lain bilong helpim papamama bilong ol. Em bai i no jastis long papamama sapos olgeta wok bai go long han bilong ol. Long wankain pasin em bai no jastis long ol pikinini sapos olgeta wok bai go long han bilong ol.

Jastis i minim equality (pasin bilong stap wankain stret). Insait long tok Grik Baibel, em i dikaiosune. Insait long olgeta wan wan hap bilong laip, dikaiosune o equality mas i stap. Sapos yumi go birua long lo bilong God, sapos yumi go birua long lo bilong equality, yumi mas karim pen long ol kaikai bilong pasin bilong yumi bilong sakim tok.

Dispela em i as bilong wanem ol man nau i karim pen. Pasin bilong man bilong sakim tok em i bin bagarapim DNA olgeta. Ol sin bilong man i mekim doti wanem samting mas i stap insait long DNA, taim em i tok nogat long harim jastis bilong God, long ol dispela pasin bilong bagarapim em yet, olsem kisim drag, na ol pasin bilong bagarapim ol samting i stap nabaut. Nau, win em i 21% oxygen tasol na carbon em i bikpela hap tru bilong win, dispela i kamapim ol hevi long langs, ol allergy, na ol arapela sik. Stap bilong ol samting bilong mekim win i doti em i wanpela kaikai bilong pasin bilong man bilong bagarapim ol samting bilong yusim i stap long nature.

Planti ol yia bipo, ol man husat i wok long stadim ol samting i stap nabaut ol i bin wokim wanpela test. Ol i bin digim ol layer (wanpela hap bilong wanpela samting i stap antap long narapela hap bilong em) bilong ais long North Pole na long South Pole. Ol dispela layer bilong ais ol i kolim strata i stap piksa bilong wanpela hap stret bilong taim insait long histori bilong dispela graun. Insait long stadi bilong ol, ol i bin painimaut bikpela hap moa bilong oxygen i stap insait long wanpela mak stret bilong ais (dispela em i piksa bilong wanpela hap stret bilong taim). Na em i antap moa tru long hap skel bilong oxygen long taim bilong yumi nau.

Em i no samting bilong tingting planti bilong wanem planti liklik binatang tru olsem bacteria na virus i kamap planti nau. Taim hap skel bilong oxygen i stap long wanpela kain mak stret, em inap kilim virus na bacteria. Ol alternative dokta (husat i gat save long ol rot bilong oraitim sik i no wantaim marasin na pasin bilong katim bodi) ol i bin painimaut dispela. Long dispela as, wanem taim i gat wanpela infection (taim ol liklik binatang tru i mekim man i sik), ol alternative dokta i save putim oxygen i go insait long bodi taim ol i givim sut long sikman wantaim wanpela kain samting olsem wara ol i kolim olsem hydrogen peroxide (H 2 O 2 ). Hydrogen peroxide bai bringim moa oxygen i go insait long blut bilong pasim bek virus long go nabaut. Sampela taim ol bai yusim tu ozone long oraitim sik. Ozone em i Oxygen3 (O 3 ). Taim ol i sutim Oxygen3 long blut, ol i bagarapim olgeta planti bilong ol dispela bacteria na virus i mekim man sik.

Mi wok long traim long soim wanem samting? Ol man nau i pilim kain kain pen bikos long ol pasin bilong ol yet bilong i no lukaut na ol pasin bilong bagarapim ol samting, na bikos long ol pasin bilong sakim tok long God. Sapos ol man i no sakim tok long God, ol bai no dai. God inap long mekim ol laip bilong yumi stap yet i go inap tu long wanem samting Baibel i kolim laip stap oltaim oltaim.

Tru tumas, ol dispela bodi bilong yumi bai go lapun, tasol God i gat pawa bilong givim yumi moa strong na moa ol yia. Tingim, Metusela i bin gat 969 krismas olgeta. Noa i bin stap inap long em i gat 950 krismas. Tingim, Noa i bin gat 600 krismas taim God i bin tok strong long em long wokim wanpela sip! Taim em i lapun olsem, em i strong tru yet. Tasol lukim ol man nau. Isi long ol i kamap ol man i no gat strong na ol i dai yangpela tru. Sampela taim, ol man i dai pinis taim ol i gat 50, 60 o 70 krismas. Bilong wanem? Em i bikos long ol pasin bilong ol bilong bagarapim ol samting long dispela laip.

Em i minim olsem, ol pen i kam ausait long ol pasin bilong man i kranki na ol pasin bilong man bilong bagarapim ol samting, na bikos long em i tok nogat long bihainim ol tok bilong God.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: