Long Marit, o I No Long Marit: Toksave bilong God I Stap Long Rait Ken Stiaim Yu

October 11, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

God i gat laik long man long makim oltaim wanem samting i gutpela, stap yet long ol skul tok bilong Em, na bihainim ol pasin em i ken mekim na i tambu long mekim olsem Em bin lainim olsem na man ken stap wantaim wanpela kain laip i pulap long bel isi, i stap gut na i pulap long amamas. Tasol Em i no pulim strong man long mekim wanem samting Em laikim o banisim dispela fri rait bilong man long makim ol samting. Tasol, God i kamapim ples klia ol samting bilong winim na helpim man bai kisim sapos em makim long bihainim laik bilong Em. 

Na olsem wanpela papa husat laikim ol samting gutpela olgeta tasol bilong givim long ol pikinini bilong em, God i no fel liklik long givim man ol toksave na ol tingting bilong Em, ol dispela em ken yusim olsem wanpela stia long makim ol samting na wokim tingting long laip, moa yet long sait bilong ol samting i no bilong pilai olsem painim man o meri bilong maritim na marit, kain olsem.

Marit em i wanpela sois God i givim long olgeta wan wan man na meri. Ol husat laik kamapim wanpela famili bilong ol yet, oltaim ol ken makim long marit, tasol ol husat laik bihainim wanpela laip bilong stap isi, fri long bel wari na bilong bihainim God, oltaim ol ken makim long stap i no marit. Tasol sapos ol makim long marit, em bikpela samting olsem ol kisim tingting pastaim long ol toksave bilong God i stap long rait bilong Baibel long sait bilong dispela samting olsem na ol bai no mekim wanpela asua ol bai bel sori long en bihain.

Long sait bilong meri, Baibel i tok olsem, sapos em laikim wanpela laip wantaim ol wari na ol wok tru i no planti, na, sapos em laikim wanpela kain laip i no gat samting bilong pulim tingting long narapela samting long wok bilong em long God, em mobeta long em i no marit. Bilong wanem? Bikos taim em marit, em wanpela kain wok bilong mekim 24 aua na 7 de long wik. Em bai nidim bikpela hap tru bilong taim bilong em. Na taim em marit pinis, em bai no inap moa long givim inapt aim olsem em laikim long wokim wok long God. Tingting bilong em bai pait namel long ol wok tru bilong em long God na ol wok tru bilong em long man na ol pikinini bilong em.

I no olsem wanpela meri i no marit husat i tingting planti taim long ol samting long sait bilong pasin bilong bihainim God na pasin holi, ol wari bilong dispela graun i bagarapim sindaun bilong wanpela maritmeri. Olsem na, inap long kain ol samting i no pulim tingting bilong em long narapela samting, Baibel i givim tingting olsem em ken stap meri i no marit.

1 KORIN 7:32-35 i tok,

32 Tasol mi gat laik long yupela i no ken wari. Em husat i no marit i wari long ol dispela samting i bilong Bikpela, long em i ken amamasim bel bilong Bikpela olsem wanem. 

33 Tasol em husat i marit i wari long ol dispela samting i bilong dispela graun, long em i ken amamasim bel bilong meri bilong em olsem wanem. 

34 Maritmeri na meri i no bin slip wantaim man i narakain tu. Meri i no marit i wari long ol samting bilong Bikpela, inap long em i ken stap holi long bodi na long spirit wantaim. Tasol meri husat i marit i wari long ol samting bilong dispela graun, long em i ken amamasim bel bilong man bilong em olsem wanem. 

35 Na dispela mi toktok bilong helpim yupela yet. I no long mi ken tromoi wanpela trap antap long yupela, tasol bilong dispela samting i fit tru, na long yupela i ken givim ia long Bikpela taim i no gat arapela samting i kisim tingting. 

Long planti ol hauslain, man i kisim wok olsem bilong painim ol samting bilong helpim famili, tasol em i meri husat i kisim hap bilong wok i hevi moa. Em dispela wan husat i kisim bel na karim bebi long bel bilong em long nainpela mun. Bihain long nainpela mun, em i karim pikinini. Na taim em karim pikinini, laip bilong em ken kisim bikpela bagarap. Na bihain long karim pikinini, em i givim susu na was long pikinini bilong em long san olgeta, i go i go. Tru tru, ol dispela wok wanpela mama mas inapim i no gat pinis. Yumi no toktok yet long ol wok tru bilong em olsem meri long man bilong em na meri bilong lukautim haus bilong ol.

Wantaim hevi wok bilong em olgeta wan wan de, klia tru em bai kisim taim long makim taim bilong yusim long wokim wok long God. Tasol sapos em bai makim long bihainim toksave bilong God, sapos em bai makim long stap yet meri i no marit, em bai kamap fri long wanpela kain laip i pulap long hevi na em bai inap long bihainim God fri.

Dispela toksave stret bilong God, Em givim tingting tu long dispela long man.Sapos em gat laik long mekim em yet fri long ol trabel bilong stap het bilong famili, kain olsem kisim mani bilong baim ol skul fi bilong ol pikinini bilong em, baim milk na bambam bilong bebi, nab aim rent, ol dinau, na ol narapela samting bilong peim bilong haus. Na sapos em gat laik long bihainim Bikpela wantaim bel olgeta, em gutpela olgeta olsem ems tap yet wanpela man i no marit, olsem Aposel Pol.

Sampela taim, i gat ol nambawan lain olsem Aposel Pol, husat God bin makim long wokim wanpela nambawan wok. Long sait bilong Pol, em bin larim laik bilong God na i no sois bilong em yet bilong stap nambawan long laip bilong em. Maski i no tambu long ol aposel long marit, Aposel Pol bin makim long stap yet i no marit bikos em gat laik long inapim wok na ol wok tru bilong em wantaim pasin bilong beltru moa na i no gat wanpela samting i pasim em. Em gat laik tu long yusim olgeta laip bilong em long wokim wok long Bikpela, dispela em no bin inap long mekim sapos em gat meri na ol pikinini bilong lukautim. 

GALATIANS 1:13-15

13 Long wanem, yupela i bin harim stori long pasin bilong mi long taim bipo long lotu pasin bilong ol Ju, olsem long mi bin givim hevi long sios bilong God i kalapim skel, na mekim dispela i stap pipia.

14 Na long lotu pasin bilong ol Ju mi winim antap long planti ol wanmak stret bilong mi long kantri bilong mi yet, taim mi hatwok planti moa yet long bihainim ol kastam bilong ol tumbuna papa bilong mi. 

15 Tasol taim em i amamasim bel bilong God, husat i brukim mi i lusim bel bilong mama bilong mi, na singautim mi long marimari bilong Em,

Tru, taim Pol bin stap yet long bel bilong mama bilong em, God bin makim em bipo pinis long kamap aposel. Na taim dispela taim bilong makim em wanpela aposel bin i kam, wantaim amamas em bin givim em yet long laik bilong God.

Olsem Aposel Pol, God tu bin makim Jeremaia long narapela nambawan wok long taim em stap yet long bel bilong mama bilong em. God bin makim Jeremaia long kamap wanpela profet i go long ol katri.

Tasol narapela long ol dispela samting i kamap wan wan taim, ol man na meri stap fri long makim dispela kain laip ol laikim. Ol stap fri long marit, sapos ol laikim. Ol stap fri tu long stap yet i no marit sapos dispela em sois bilong ol. Na sapos ol wokim tingting long marit, em gutpela samting olgeta olsem ol skelim ol toksave na ol tingting bilong God pastaim.

Pastaim tru, em bikpela samting olsem man, o meri, em inap long makim rait man o meri husat bai kamap poro bilong em long taim bilong laip bilong em. Ol mas klia tru olsem ol i laikim tru rait man o meri. Bilong wanem? Bikos Satan i kirapim bel bilong ol man na meri tu long laikim tru, tasol em kirapim bel bilong ol long laikim tru rong man o meri, wanpela husat i marit pinis tu. Noken bilipim tok bilong ol narapela olsem taim Kupid sutim yu wantaim dispela spia bilong em i go stret long bel bilong yu, laikim tru bai aipasim yu na yu bai laikim tru wanpela man o meri husat marit pinis tu. Em no gutpela tingting. Nambawan, Kupid i no trupela. Em stap long ol tumbuna stori nating tasol. Taim yu mekim wanpela man o meri laikim tru wanpela husat i marit pinis, em i no wok bilong Kupid tasol bilong Satan. Na sapos yu givim yu yet long Satan taim em skrapim bel bilong yu, yu bai kamap man o meri bilong bagarapim wanpela famili na man o meri bilong mekim pasin nogut.

God i no gat laik tu olsem yu bai maritim wanpela man bilong kros hariap. Tru tumas, God i no gat laik tu olsem yu bai pas wantaim o yu prenim wanpela husat i save belhat kwik o wanpela husat i kros o belhat oltaim. Em gat laik olsem yu stap longwe long ol dispela kain man na meri bikos ol ken pulim yu long bihainim pasin nogut.

PROVEP 22:24-25 i tok, 

24 No ken kamap pren wantaim belhat man. Na no ken go wantaim man bilong belhat tru. 

25 Nogut yu lainim ol pasin bilong em na kisim trep i kam long tewel bilong yu.

Tru tru, dispela kain pasin i no stap long ol man tasol bikos i gat ol meri tu husat save kros hariap na oltaim ol i pait na tok pait wantaim ol narapela. 

PROVEP 21:19

Em i mobeta long stap long ples i no gat man, long stap wantaim wanpela meri bilong pait na belhat.

Olsem na, sapos yu lukim olsem gelpren bilong yu em no wanbel wantaim yu planti taim na oltaim em tok pait wantaim yu, mobeta yu lusim em. Sapos nogat, yu bai no painim bel isi long laip sapos em kamap meri bilong yu. Na yu no inap lusim o rausim em nating taim em save skrapim bel bilong yu na em hatpela long stap wantaim em.

Em agens long laik bilong God olsem man na meri bai bruk. Marit mas stap oltaim. Em mas sanap strong long traim bilong taim na em mas sanap strong long olgeta kain hevi. Inap long ol dispela kamap, sindaun bilong man na meri mas sanap antap long trupela laikim tru na long ol skul tok bilong God. Na man na meri husat i laik marit mas kisim save olsem sindaun bilong ol bai stap long taim bilong laip bilong ol na dai wan tasol inap brukim ol.

Sapos long ol narapela lotu, ol inap mekim wanpela marit kamap samting nating, insait long trupela Sios bilong God, marit em wanpela promis bilong laip na wanpela kontrak bilong marit i no inap lusim pawa bilong em. Em bai pinis tasol taim wanpela bilong tupela i dai.

Na bikos mipela insait long Sios bilong God Intenesenel i no tok orait long brukim marit, mipela lukluk pastaim olsem man na meri husat laik marit i laikim tru wanpela narapela tru tru, olsem ol i redi long mekim ol yet inap long wanpela narapela, taim yu tingim na skelim olsem tru ol bin kam long narakain narakain famili na ol bin go bikpela i no long wankain pasin, olsem ol i redi long pesim dispela ol salens na ol hevi i ken kam long rot bilong ol, na, olsem ol bai sanap wantaim wanpela narapela olgeta taim na ol bai stap beltru yet long wanpela narapela olgeta de bilong ol laip bilong ol. Na sapos ol hevi na ol pait i kamap long laip marit bilong ol, mipela helpim tu ol long lukautim marit bilong ol. Mipela helpim ol long stretim ol samting na ol toktok wantaim tok bilong God bikos em i laik bilong God olsem ol man na ol meri i stap wantaim inap long pinis.

Yumi inap tok olsem long olgeta samting mipela mekim na long olgeta wan wan sois na tingting mipela mekim, oltaim em bai helpim yumi sapos yumi bai gat stia na sapos yumi bai bihainim laik bilong God. Yumi inap tok tu olsem dispela rot i gat gutpela save moa bilong yusim fri laik bilong yumi o freedom of choice bilong yumi, em long makim long bihainim toksave bilong God, maski em long marit o long ol narapela sait bilong laip. Tingim oltaim, God i save wanem samting gutpela olgeta bai helpim yumi, na Em laikim samting gutpela olgeta tasol bilong helpim yumi.

Glori i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: