Baibel, Wanpela Buk i Gat Namba long Sait bilong Tok Tru

August 23, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela rait i gat tingting long mekim ol manmeri i klia pastaim bilong stiaim ol, wantaim helpim bilong God, i go long wanpela kain mobeta amamas long Baibel.

Baibel em i wanpela bung bilong ol buk. Moses i bin raitim faipela buk i go pas bilong Baibel taim em na ol Israel i bin raun nabaut insait long ples i no gat man long 40 yia. Ol dispela buk i stori long wanem samting bin kamap long ol Israel bihain long ol i go fri long han bilong king bilong Isip inap long taim ol laik go insait long dispela hap graun God bin promisim. Tingim, God bin promisim long Ebraham olsem Em bai givim dispela hap graun long ol tumbuna pikinini bilong em, na long bodi sait, ol tumbuna pikinini bilong Ebraham i ol Israel husat Moses bin stiaim i go lusim pasin slev i kam long hap graun bilong Isip.

Olgeta samting i bin kamap insait long dispela 40 yia inap long taim ol bin redi long kam insait long hap graun God promisim, ol i bin raitim insait long ol buk bilong Moses, dispela yumi kolim nau olsem Pentateuch, dispela i minim faipela buk i go pas bilong Baibel.

Tasol pastaim, ol dispela faipela buk bin i stap wanpela buk tasol. Ol man bilong tanim tok bilong Baibel bin brukim em long faipela na givim ol nem stret long olgeta wan wan buk olsem Jenesis, Exodas, Livai, Ol Namba na Lo.

Yumi mas klia long Moses bin yusim tok Hibru long raitim buk bilong em. I kam long Hibru, ol bin tanim tok bilong em i go long tok Grik, olsem na, planti bilong ol nem ol i givim long ol buk bilong Moses, em i ol hap tok Grik.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Ol nem bilong kain kain ol buk bilong Baibel, olsem ol buk bilong Jop, Ol Sam, ol Profet, namba wan na namba tu Ol Korin, namba wan na namba tu Ol Tesalonaika, i go, ol man bilong tanim tok tasol i bin givim ol.

Tru tru, olgeta samting i bin kamap long lain manmeri bilong God - o ol Israel - ol i bin raitim insait long Baibel. Tasol long wanem as?

1 KORIN 10:6-11 i tok,

6 Nau ol dispela samting em ol piksa bilong helpim yumi, long dispela as, long yumi no ken aigris i bihainim ol samting nogut, olsem ol tu i bin aigris.
7 Na tu yupela i no ken stap ol man bilong lotuim piksa bilong god giaman, olsem sampela bilong ol, olsem rait i stap pinis, Ol manmeri i sindaun bilong kaikai na dring, na kirap bilong pilai.
8 Na tu yumi no ken mekim pamuk pasin, olsem sampela bilong ol i mekim, na long wanpela de 23,000 i pundaun.
9 Na tu yumi no ken traim Kraist, olsem sampela bilong ol tu i traim Em, na ol snek i bagarapim ol olgeta.
10 Na tu yupela i no ken tok baksait, olsem sampela bilong ol tu i tok baksait, na man bilong bagarapim ol olgeta i bagarapim ol olgeta.
11 Nau olgeta dispela samting i kamap long ol bilong givim ol piksa. Na ol i raitim ol bilong givim strongpela skul long yumi, antap long husat ol pinis bilong dispela graun i kam.

Ol i bin raitim ol bilong givim strongpela skul long yumi. Aposel Pol bin raitim ol pasin nogut ol Israel bin mekim i birua long God olsem wanpela tok bilong mekim long tingim gen na wanpela tok lukaut long ol Kristen na long ol lain tumbuna bilong kamap bihain inap long ol i no mekim wanem samting ol Israel bin mekim. Ol bin mekim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman. Ol bin bihainim gut ol pasin bilong amamas bilong dispela graun olsem kaikai, dring na wokim amamas, na taim ol i mekim olsem, em bin kamap tu long poin olsem ol bin lusim tingting long God. Ol bin mekim pasin pamuk, dispela bin kirapim God long salim wanpela sik nogut long ol, dispela bin kilim i dai moa long 23,000 manmeri. Olgeta pasin bilong kalapim lo bilong ol i bin mekim God bel hevi na skrapim bel bilong Em long belhat.

Tru tru, God bin makim Baibel bilong helpim yumi na bilong helpim lain tumbuna bilong taim bihain.

SAM 102:18 i tok,

Bai ol i raitim dispela bilong skulim lain manmeri i kamap bihain. Na ol manmeri God bai kamapim, bai ol i litimapim nem bilong BIKPELA.

Olgeta ol buk bilong Baibel ol bin raitim bilong helpim yumi na bilong helpim ol lain tumbuna bilong kamap bihain - inap long pinis bilong lain bilong man.

Bikpela bilong Baibel i save olsem moa moa manmeri bai kamap long dispela graun. Olsem na Em bin kirapim ol long raitim ol dispela Rait Holi.

1 KORIN 14:37 i tok,

Sapos wanpela man i tingim em yet long em i stap wanpela profet, o em i strong long sait bilong spirit, larim em tok yes long ol dispela samting mi raitim long yupela em i ol tok strong bilong Bikpela.

 Bikpela i bin tok strong long ol king, ol profet na ol evanselis long raitim - olsem na yumi gat Baibel nau.

Larim mi toktok strong olsem Baibel ol i bin raitim. God i no bin kamapim em long nating. God wan tasol i kamapim long nating. God i kamapim long nating sampela samting i no stap yet. Baibel em i sampela samting God i no kamapim long nating. Ol man husat God bin makim husat bin yusim kain kain samting bilong raitim, ol i bin raitim em.

Kain olsem, long taim bilong profet Aisea, God bin tok strong long Em long raitim tok profet bilong Em long wanpela stretpela hap ston.

AISEA 30:8 i tok,

Nau go na raitim dispela long ai bilong ol long wanpela hap ston na putim dispela long wanpela buk, bai em i ken stap inap long oltaim oltaim.

Ol i bin raitim ol tok bilong God long ol stretpela hap ston, long plang, na bihain, long papirus, inap long ol bai stap gut long ol yia.

Aposel Pol bin luksave long ol rait bilong Moses long ol stretpela hap ston, na em bin toktok long ol tu insait long ol pas bilong em.

2 KORIN 3:6-7 i tok,

6 Husat tu i bin mekim mipela ol wokman i inap bilong nupela testamen, i no bilong leta, tasol bilong spirit. Long wanem, leta i kilim, tasol spirit i givim laip.
7 Tasol sapos wok bilong dai, dispela God i raitim na katim long ol ston, i pulap long glori, inap long ol pikinini bilong Isrel i no inap lukim strong pes bilong Moses bikos pes bilong em i pulap tumas long glori, dispela glori God bai pinisim olgeta,

Olsem yumi olgeta i save, pastaim pinga bilong God bin raitim Tenpela Lo long tupela stretpela hap ston. Bihain, taim Moses bin nidim long raitim gen wanem samting God bin raitim em bin yusim tu ol stretpela hap ston.

God bin givim tok strong tu long Profet Habakuk long raitim long ol stretpela hap ston.

HABAKUK 2:2 i tok,

Na BIKPELA i bekim mi, na tok, Raitim dispela driman samting, na mekim dispela i klia antap long ol tebol, inap long em i ken ran husat i ritim dispela.

Ol dispela ol bin raitim long ol ston long mekim ol stap longpela taim moa.

Bihain, ol manmeri husat i pretim God i bin bungim ol dispela rait. Ol bin luksave long ol olsem ol rait holi - olsem na, lain manmeri bilong God i kolim ol olsem Rait Holi.

2 TIMOTI 3:15 i tok,

Na i stat long taim yu stap pikinini yu bin save long ol rait bilong God i holi, dispela i inap long mekim yu stap saveman i go inap long kisim bek i kam long dispela bilip tru i stap insait long Kraist Jisas.

Aposel Pol bin kolim ol dispela Rait Holi.

2 TIMOTI 3:16 i tok,

Olgeta rait bilong God Em i givim long win bilong maus bilong God, na em i gutpela bilong skulim yumi, bilong krosim yumi, bilong stretim yumi, na bilong skulim yumi long stretpela pasin.

I gat planti ol rait na ol i kolim bung bilong ol dispela olsem Rait Holi.

MATYU 1:1 i tok,

Buk bilong lain tumbuna bilong Jisas Kraist, pikinini man bilong Devit, pikinini man bilong Ebraham.

Matyu bin traim long toksave long sait bilong dispela buk em bin raitim, dispela ol bin kolim Matyu. Em bin toksave long em olsem "Buk bilong lain tumbuna bilong Jisas Kraist…" Plis, lukim dispela hap tok buk, namba bilong em wanpela tasol.

Long tok Grik, dispela hap tok em i biblos. Taim yu kisim ol wan wan, olgeta wan wan buk insait long Baibel - olsem buk bilong Matyu - ol i kolim em biblos, o biblion. Tasol sapos yu minim olgeta ol buk wantaim em i kamap biblia, dispela em i kain bilong biblos o biblion, namba bilong em i wanpela tasol. Wankain olsem sampela ol hap tok Inglis tasol olsem bacterium, namba bilong dispela i wanpela tasol, tasol em i kamap bacteria taim namba bilong em i kamap moa long wanpela. Dispela wankain samting stret yu ken yusim long dispela hap tok, namba bilong em i wanpela tasol, olsem criterion, em i kamap criteria. Datum i kamap data. Forum i kamap fora.

Olsem mi tok bipo, Baibel em i wanpela bung bilong planti ol buk. Ol manmeri husat i pretim God i bin bungim ol bilong helpim ol lain tumbuna bilong kamap bihain. Ol bin raitim ol piksa (copy) bilong em na, bihain, ol bin tanim tok bilong em i go long kain kain ol tok ples. Spirit bilong God bin kirapim olgeta dispela manmeri husat bin raitim narapela narapela ol buk bilong Baibel long raitim wantaim pasin bilong sanap strong long traim bikos long ol dispela taim, i no gat ol samting bilong yusim long printim yet. Ol typewriter na ol computer, moa yet, i no bin stap yet long dispela taim. Olsem na yumi ken tingim tasol ol bin kisim taim olsem wanem long kamapim wanpela piksa bilong Rait Holi.

Dispela ol samting ol han bilong ol bin raitim ol i wanem samting yumi kolim ol manuscript, ol i kamapim i kam long hap tok mano, dispela i minim han. Na mi bin laki inap long lukim wanpela insait long British Library long London. Ol i kolim em Codex Sinaiticus.

40-pela lain nabaut husat bin kam long kain kain pasin bilong laip, ol i bin raitim ol buk bilong Baibel. Wanpela bilong ol em i Moses, wanpela man i gat save. Tingim,   taim em i stap yet aninit long lukaut bilong pikinini meri bilong king bilong Isip, em i bin lainim olgeta kain save tru bilong Isip.

APOSEL 7:22 i tok,

Na Moses i kisim skul long olgeta save tru bilong ol lain Isip, na em i strong long ol toktok na long ol wok.

Narapela man bilong rait em i wanpela dokta, Luk. Em i bin raitim Gutnius bilong Luk na Buk bilong Ol Aposel. Ol man bilong kisim pis i bin raitim tupela o tripela buk nabaut. Ol narapela man bilong rait i olsem, wanpela man bilong kisim takis, Matyu, na wanpela Farisi o loya, kain man olsem Pol, husat bin raitim klostu olgeta ol buk bilong Nupela Kontrak.

Olgeta ol dispela buk ol i bin raitim long wok bilong win bilong maus na tok strong bilong God. Baibel em i wanpela buk yu inap bilip long en tru bikos em i toktok long ol samting, ol dispela, long ol yia bipo liklik, ol archaeologist na saiens olgeta bin painimaut olsem ol i tru. Wanpela bilong ol samting i winim tingting, Baibel i toktok long dispela, na saiens i bin soim olsem tru, em i dispela samting tru olsem dispela graun i raunpela. Baibel i bin toktok long dispela samting tru moa long 2,000 yia bipo.

AISEA 40:22 i tok,

Em Man i sindaun antap long raunpela bilong dispela graun. N

Dispela hap tok "raunpela" i minim olsem dispela graun i raunpela, na i no stretpela olsem ol bin bilipim pastaim.

Tasol man bin painimaut em long dispela taim tasol Ferdinand Mgellan na ol lain bilong em i bin mekim wanpela trip bilong painim spais ailan. Stat long wanpela poin long sampela hap insait long Spen, ol i bin raunim dispela graun. Maski ol i bin kilim dai Magellan insait long Filipins, ol lain bilong em bin go yet, na taim ol bin bihainim dispela wankain rot stret, ol i bin inap long go bek long hap we ol bin stat long trip bilong ol.

Narapela long dispela, nau yumi gat ol samting long bodi sait bilong soim olsem tru dispela graun i raunpela. Ol piksa bilong Dispela Graun ol i bin snepim i kam long Apollo 11 long spes i tok yes long tru em i raunpela. Ol dispela i soim tasol olsem wanem ol tokaut klia insait long Baibel ol bin mekim moa long 2,000 yia bipo ol i tru.


Yu inap bilip long ol toktok bilong Baibel. Yu no inap tok birua long ol bikos ol i kam long God I Gat Olgeta Strong husat i save long olgeta samting bipo ol i kamap.

Glori i go long God!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: