Long Sait bilong Pasin bilong Toktok long Ol Tok Ples, Holi Spirit na Bikpela Jisas Kraist

August 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Nau planti manmeri i gat narapela narapela ol tingting long sait bilong Holi Spirit. Planti taim, tingting bilong ol i no klia o i kranki. Insait long dispela rait stret, mi laik long givim yupela wanpela gutpela save i klia moa long sait bilong namba bilong Holi Spirit na ol mak yu inap lukim olsem wanpela man, moa yet olgeta wanpela man bilong autim tok, em i pulap wantaim Holi Spirit.

Pastaim olgeta, yupela mas save gut olsem Holi Spirit Em i hap bilong wanem samting Baibel i kolim olsem "Godhead".

Long tok Grik, theiotēs, o being bilong God, ol i bin tanim long tok Inglis olsem "Godhead" na "pasin bilong God" long sampela narapela ol translesen. Insait long theiotēs, o insait long Godhead, tripela lain i stap, olsem Papa, Pikinini Man na Holi Spirit.

Yumi save olsem tru tru Papa Em i wanpela being i stap oltaim oltaim. Em i gat pasin bilong i no ken dai wankain olsem Pikinini Man. Sapos Papa na Pikinini Man tupela wantaim i stap oltaim oltaim, yumi mas kisim tu olsem Holi Spirit i stap oltaim oltaim, bikos Em i stap wanpela hap bilong Godhead, bikos Em i stap wanpela hap bilong wanem samting Baibel i kolim long tok Hibru olsem Elohim.  

Dispela hap tok Elohim, bilong bihainim diksineri Hibru bilong ol hap tok insait long Baibel, em i minim "God". Em i kain bilong hap tok Eloha long tok Hibru i soim namba moa long wanpela.

Yumi save olsem i gat moa long wanpela lain insait long Godhead bikos long taim bilong kamapim man long nating Elohim o God, i bin tok, "Larim Yumi wokim man long piksa bilong Yumi, i bihainim lukluk bilong Yumi." (Jenesis 1:26). Ol dispela hap tok "yumi" na "bilong yumi" i minim olsem i bin gat moa long wanpela being husat i bin wok wantaim long kamapim man long nating.

Narapela long dispela, i gat wanpela strongpela tok stret tu bilong Bikpela Jisas Kraist long ol aposel, dispela i pruvim moa yet olsem Godhead, o theiotēs, em i moa long wanpela lain. Dispela stret i bin kamap taim Em i bin tok strong long ol long mekim ol disaipel long olgeta kantri.

MATYU 28:19 i tok,  

Olsem na yupela go, na skulim olgeta kantri, na baptaisim ol long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man, na bilong Holi Spirit.

Yumi klia tru inap olsem Holi Spirit Em i bikpela samting tru i no long taim bilong yumi tasol tasol tu i go inap long pinis bilong dispela graun. Olsem tok i stap pinis insait long MATYU 28:20, "Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong dispela graun. Amen."

Nau, wanem ol samting i soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man? Wanem taim yumi inap tok olsem wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit?

Nau, ol manmeri i gat narapela narapela tingting ol i bihainim long skelim sapos wanpela man i pulap wantaim Holi Spirit. Ol sios Pentekostal i bilip olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man sapos em inap long toktok long tok ples. Dispela i wanpela bilip i kranki tru! Em i no tru olsem sapos yu pulap wantaim Holi Spirit yu bai toktok long tok ples!

Sapos yumi bai tingim wanem samting bin kamap long ol aposel na ol Kristen bilong namba wan handet yia, maski ol i bin pulap wantaim Holi Spirit, i no olgeta bilong ol i bin toktok long ol tok ples.

1 KORIN 12:13 i tok,

Long wanem, long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais insait long wanpela bodi, sapos yumi stap ol Ju o ol man i no Ju, sapos yumi stap slevman o friman. Na God i bin mekim yumi olgeta long dring insait long wanpela Spirit.

Aposel Pol bin tokim ol Kristen bilong namba wan handet yia i stap long Korin, "long wanpela Spirit yumi olgeta i kisim baptais." Em i minim olsem, olgeta bilong ol i bin waswas. Olgeta bilong ol i bin kisim baptais long wanpela spirit na dispela em i Holi Spirit bilong God.

Bihain long baptais, ol olgeta i bin kamap ol memba bilong Sios maski ol i ol Ju, o ol man i no Ju, ol wail man, o ol man Sitia, o ol friman, o ol slevman. Bihain long ol i bin kisim baptais, wanem samting i bin kamap?

1 KORIN 12:28-30 i tok,

28 Na God i bin putim sampela insait long sios, namba wan ol aposel, namba tu ol profet, namba tri ol tisa, bihain long dispela ol mirakel, nau ol presen bilong stretim sik, ol helpim, ol gavman, ol kain kain tok ples.

Bihain long baptais bilong ol, ol i bin kisim kain kain ol presen olsem long stap ol aposel, ol tisa, ol man bilong wokim mirakel, i go i go.

29 Olgeta em ol aposel? Olgeta em ol profet? Olgeta em ol tisa? Olgeta em ol man bilong wokim ol mirakel?
30 Ating olgeta i gat ol presen bilong stretim sik? Ating olgeta i toktok wantaim ol tok ples? Ating olgeta i tanim tok?

Ol bekim long ol askim Pol i bin lainim wan wan insait long ol ves 29 na 30, olgeta em i NOGAT. I no olgeta i ol aposel. I no olgeta i gat presen bilong oraitim sik. I no olgeta i toktok long ol tok ples. Dispela i olsem maski em i tru olsem ol olgeta i bin kisim baptais long Holi Spirit.

Dispela i soim tasol olsem wanem skul tok bilong ol Pentekostal i kranki, olsem pruf long dispela man (husat bin kisim baptais) i pulap wantaim Holi Spirit em i inap long toktok long tok ples.

Sapos yupela no save long em, pasin bilong toktok long tok ples em i wanpela bilong ol nambawan doktrin bilong sios Pentekostal.

"Pasin bilong toktok long ol tok ples em i wanpela hap bilong baptais long Spirit i gat namba i bikpela tru insait long buk bilong Aposel. Em wan tasol i dispela samting bilong soim ples klia long sait bilong baptais long Spirit, dispela ol i soim ples klia olsem pruf long wanem samting yu pilim em i tru, na long dispela as, yu mas tingim olsem em i save kamap long olgeta."

Reference link:
https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/Baptism-in-the-Holy-Spirit

Em i wanpela skul tok i kranki tru, em i wanpela tok giaman na em i no gat as tok insait long Baibel. Dispela skul tok i no bin kam long God, na em i no bin kam long Bikpela Jisas Kraist o long ol aposel.

Tru tru, Aposel Pol i bin givim ol Kristen bilong namba wan handet yia wanpela tok strong stret long sait bilong pasin bilong toktok long ol tok ples.

1 KORIN 14:27-28 i tok,

27 Sapos wanpela man i toktok long wanpela tok ples ol man i no save, larim dispela stap long tupela, o i no moa long tripela, na dispela long taim bilong en, na larim wanpela i tanim tok.
28 Tasol sapos i no gat man bilong tanim tok, larim em pasim maus insait long sios. Na larim em toktok long em yet, na long God.

Ves 27 i minim olsem maski sapos i gat sampela lain husat inap toktok long ol tok ples, Baibel i putim mak long namba bilong ol lain husat ken toktok long ol tok ples. Mas i gat tripela tasol, tasol I NO OLGETA YET. Na wanpela man bilong tanim tok mas i stap. Sapos i no gat man bilong tanim tok, Pol i bin givim tok helpim long ol long stap isi.

Nau, wanem ol samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o insait long wanpela man bilong autim tok, moa yet?

Wanpela man bilong autim tok wantaim Holi Spirit i toktok wantu long save tru bilong God.

2 PITA 1:20-21 i tok,

20 Taim yupela i save long dispela pastaim, long i no gat tok profet bilong rait bilong God i kam long tingting bilong wanpela man em yet.
21 Long wanem, ol tok profet i no kam long taim bipo long laik bilong man. Tasol ol man holi bilong God i toktok olsem Holi Spirit i kirapim ol.

Pasin bilong toktok bilong wanpela man holi bilong God, dispela i soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long em. Taim em i toktok, em i toktok long save tru bilong God. Em i toktok long inapim bilong tok profet. Em i toktok long ol tok bilong God stret insait long Baibel.

2 PITA 1:19 i tok,

Yumi tu i gat wanpela tok bilong tok profet i klia tru moa. We long en yupela i mekim gutpela samting long yupela i was gut long en, olsem wanpela lait husat i lait long ples tudak, inap long de i kirap nupela, na sta bilong de i kirap insait long ol bel bilong yupela.

Bilip tru bilong ol aposel i bin kirapim dispela tokaut bilong ol. Maski tok profet i no kam long tingting bilong wanpela man yet, ol aposel i bin klia tru inap olsem ol i bin gat tok bilong tok profet i klia tru moa bikos Holi Spirit i bin stiaim ol. Ol i bin gat dispela bilip insait long ol bel bilong ol.

Olsem na, wanpela samting bilong soim ples klia olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man bilong autim tok, em i olsem. Em i toktok na skulim sampela samting klia tru, sampela samting yu no inap tok nogat long en, sampela samting i no gat wanpela man inap tok nogat o birua long en. Olsem Bikpela Jisas Kraist i bin tok insait long LUK 21:13-15,

13 Na em bai tanim i kam long yupela bilong wanpela testimoni.
14 Olsem na putim dispela insait long ol bel bilong yupela, long yupela i no inap tingting strong pastaim long yupela bai bekim wanem.
15 Long wanem, Mi bai givim yupela wanpela maus na save tru, dispela olgeta birua bilong yupela bai i no inap long tok birua long tok bilong yupela yet o sanap na birua long en.

MAK 3:11 i tok,

Tasol taim ol bai bringim yupela, na givim yupela i go, no ken tingting liklik pastaim long yupela bai toktok wanem, na tu yupela i no ken tingting strong pastaim. Tasol wanem samting Em i givim yupela long dispela aua, dispela yupela bai toktok. Long wanem, em i no yupela husat i toktok, tasol Holi Spirit.

Dispela em i wanpela testimoni i kam long Bikpela Jisas Kraist yet. Na tru dispela i gat rot long kamap bikos long Holi Spirit. Em i bin promisim olsem Em bai salim Holi Spirit long ol Kristen bilong namba wan handet yia long skulim ol olgeta samting ol nid long save na tu tok bilong tok profet i klia tru.

Olsem na sapos yupela bungim wanpela man bilong autim tok husat i toktok wantu long sait bilong save tru bilong God, yupela ken klia tru long Holi Spirit i stiaim dispela man bilong autim tok.

Wanpela man husat i pulap wantaim Holi Spirit em i pulap long save long sait bilong tok bilong God.

PROVEP 1:23 i tok,

Yupela tanim long stretim bilong mi. Harim, mi bai kapsaitim spirit bilong mi long yupela, mi bai mekim yupela save long ol toktok bilong mi.

Save long sait bilong tok bilong God em i wanpela pruf olsem Holi Spirit i stap insait long wanpela man, o wanpela man bilong autim tok.

Narapela long dispela, ol pasin wanpela man i gat i soim ples klia tu stap bilong Holi Spirit insait long em.

GALESIA 5:22-23 i tok,

22 Tasol kaikai bilong Spirit em laikim tru, amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, bilip tru,
23 Pasin bilong stap isi, pasin bilong bosim bodi gut. I no gat lo i birua long ol kain pasin olsem.

Bikpela, long rait bilong Aposel Pol, i bin tok olsem namba wan kaikai bilong Holi Spirit em i pasin bilong laikim tru. Holi Spirit i stap wantaim man husat i stap insait long pasin bilong laikim tru.

Tru tru, maski sapos wanpela man i toktok long ol tok ples, maski sapos em i wokim ol mirakel, Holi Spirit bai i no stap insait long em sapos em i no gat pasin bilong laikim tru.

1 KORIN 13:1-2 i tok,

1 Sapos mi toktok wantaim ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi kamap olsem bras i pairap, o simbol i krai isi isi.
2 Na sapos mi gat presen bilong autim tok profet, na mi gat gutpela save long olgeta samting hait, na olgeta save, na sapos mi gat olgeta bilip tru, inap long mi ken rausim ol maunten i go, na mi no gat pasin bilong laikim tru, mi stap samting nating.

Olsem na, pasin i namba wan na bikpela olgeta yumi bai gat, sapos yumi pulap wantaim Holi Spirit, em i pasin bilong laikim tru. Yumi mas lainim long laikim tru   bilong bihainim pasin insait long Baibel. Yumi mas laikim tru God antap long olgeta samting, na tu ol man wankain olsem yumi, na tu ol birua bilong yumi.

Olsem Aposel Pol i tok, maski sapos wanpela inap long toktok long ol tok ples bilong ol man na bilong ol ensel, sapos em i no gat pasin bilong laikim tru Holi Spirit bai i no stap insait long em. Olsem na, stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man, dispela yu no inap long skelim long em inap long toktok long ol tok ples.

Narapela long pasin bilong laikim tru, wanpela man pulap wantaim Holi Spirit em i soim ples klia tu amamas tru, bel isi, pasin bilong karim pen longpela taim, pasin isi, gutpela pasin, na bilip tru.

Moa yet, stap bilong Holi Spirit em i stap ples klia tu long save tru bilong man bilong autim tok husat i toktok long tok bilong God. Em i toktok long ol samting i no gat wanpela man inap long birua o sanap na birua long en wankain olsem wanem samting i bin kamap long ol aposel na long ol evanselis bilong namba wan handet yia, olsem Stefan. Taim em i pulap wantaim Holi Spirit, Stefan i bin toktok long tok tru, dispela i bin muvim ol Ju husat i no bilip long stonim em inap long i dai.

APOSEL 6:8-10 i tok,

8 Na Stiven, pulap long bilip tru na pawa, i mekim ol bikpela samting bilong winim tingting na ol mirakel namel long ol manmeri.
9 Nau sampela i kirap bilong sinagog, dispela ol i kolim sinagog bilong ol Friman, na ol man Sairini, na ol man Aleksandria, na bilong ol bilong Silisia na bilong Esia, i tok pait wantaim Stiven.
10 Na ol i no inap long sanap na birua long save tru na spirit, dispela i givim em toktok.

Pasin bilong stap isi, wankain olsem pasin bilong stap isi bilong Bikpela Jisas Kraist, em tu narapela samting bilong soim ples klia stap bilong Holi Spirit insait long wanpela man. Kraist i bin tok, Mi Man bilong pasin isi na husat bel i stap daunbilo.

Wanem samting yumi mas mekim tasol em i olsem. Lukluk long kain bilong Bikpela Jisas Kraist, na insait long Em yumi bai lukim ol pruf bilong Holi Spirit.

Tasol wanpela samting ol lain Pentekostal i no bin luksave, em i olsem. Bikpela Jisas Kraist i no bin traim tu long toktok long ol tok ples. Em i bin toktok long dispela tok ples Em i bin kamap bikpela long en, na dispela em i tok Hibru. Tru tru, Kraist i bin pulap wantaim Holi Spirit tasol Em i no bin toktok long ol tok ples.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: