Mak bilong Diwai Kros: Wanpela Pasin Katolik I No Gat As Bilong Em Insait long Baibel

November 10, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Yu ken lukim ol memba bilong Katolik Sios namel long ol memba bilong ol narapela lotu lain bikos ol i save bihainim i no pasin bilong lotuim piksa bilong ol god giaman tasol tasol tu sampela ol wok na ol pasin lotu stret, dispela ol, ol yet, i no gat wanpela klia save long en. Wanpela piksa bilong dispela em i mak bilong diwai kros.

Bilong wanem ol Katolik i save mekim mak bilong diwai kros? Mak bilong diwai kros em i bilong wanem samting?

Pastaim olgeta, larim mi mekim em klia olsem pasin bilong mekim mak bilong diwai kros i no wanpela tok strong bilong God. Ol Katolik i no sapos long mekim em tu bikos em i rong.

Bilong bihainim buk long sait bilong catechism o skul tok bilong Katolik Sios, pasin bilong mekim mak bilong diwai kros em i wanpela prea bilong kisim bek long ol birua bilong ol.

Em i tok,

Mak bilong Diwai Kros Holi
Yu ken yusim long kisim bek mipela, God Bikpela bilong mipela
Long ol birua bilong mipela 
Long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man,
Na bilong Holi Spirit. I Tru.

Narapela Katolik buk, Ol Toktok long Sait bilong Bilip bilong Ol Aposel, em toktok strong tu long pawa bilong mak bilong diwai kros i save kirapim pret o respek long ol man.

Em i tok,
Na Seint Teresa i bin tok olsem Satan i no bin gat pawa antap long diwai kros, o antap long wanpela samting, antap long dispela ol i bin putim mak bilong diwai kros. Em i samting bilong pait bilong Kristen i strongpela olgeta na i pulap olgeta long pawa i birua long Satan.

Ol i tok, bilong bihainim Seint Teresa, samting bilong pait i pulap olgeta long pawa long winim pait antap long Satan, em i mak bilong diwai kros bikos em (Satan) i no gat pawa antap long diwai kros na antap long ol narapela samting, antap long dispela ol i bin putim mak bilong diwai kros.

Askim i olsem, husat em dispela Seint Teresa husat ol i toktok long en? Em i no wanpela meri bilong autim tok bilong Kraist tu! Na Katolik Sios i putim yet bilip long toktok bilong em.

Tasol, ol memba bilong Katolik Sios i luk olsem ol i paul long wanem taim ol i sapos long mekim mak bilong diwai kros na wanem as tingting ol mas i gat long mekim olsem.

Klostu long olgeta kain taim, yu lukim ol Katolik i mekim mak bilong diwai kros. Wanem taim ol i pilim nogut i stap nabaut o taim ol i pilim stap bilong wanpela spirit nogut, ol i mekim mak bilong diwai kros. Wanem taim ol i pret nogut tru long pairap bilong klaut i pairap strong na ol lain bilong lait bilong klaut, o wanem taim ol i pret long ol tewel, ol i mekim tu mak bilong diwai kros bikos ol i gat laik long God kisim bek ol long nogut i laik kam.

Nau, sapos pasin bilong mekim mak bilong diwai kros i minim olsem ol i prea long kisim bek bilong ol long birua, na dispela em i wanpela samting bilong pait i pulap tru long pawa i birua long Satan, olsem ol buk bilong ol i tok, bilong wanem ol Katolik i mekim tu mak bilong diwai kros taim ol i lukim piksa bilong Maria, insait long haus lotu o long taim bilong ol procession? Ating em i minim olsem Maria i stap birua bilong ol na ol i prea long God kisim bek ol long em, o?

Bilong wanem ol i mekim mak bilong diwai kros long wanem taim ol i wokabaut klostu long wanpela haus lotu? Ating ol lain bilong Satan i stap long hap na ol i gat laik long God kisim bek ol long ol, o? Birua i stap long hap tu, o?

Bipo ol i kaikai, ol i mekim mak bilong diwai kros tu. Bilong wanem? Ating Satan i stap tu insait long kaikai ol i laik kaikai, o?

Wanem samting i nogut moa, em i olsem. Ol man husat i mekim ol pasin nogut i mekim tu mak bilong diwai kros. Ol i mekim mak bilong diwai kros, i no bilong prea long kisim bek long nogut, tasol bilong winim samting taim ol i mekim ol pasin nogut bilong ol.

Wanpela stilman i mekim mak bilong diwai kros pastaim bipo em i stil long wanpela hauslain stret.


Long taim bilong boksing pait, wanpela boksa, husat as tingting olgeta bilong em i long tromoi han i ken kilim man long birua bilong em, em tu i mekim mak bilong diwai kros bipo long pait i stat. Na taim em i mekim birua bilong em pundaun pinis, em i mekim narapela mak bilong diwai kros. Long dispela kain taim, wanem kain tingting yu bai gat long mak bilong diwai kros bilong boksa?

Wanpela pikpoket husat i winim long stilim ol samting insait long bek bilong wanpela meri, em tu i mekim mak bilong diwai kros bipo em i ranawe.


Ating mak bilong diwai kros, tru em i wanpela kain prea bilong kisim bek long nogut, o? Sapos em i olsem, bilong wanem ol Katolik i mekim mak bilong diwai kros long ai bilong wanem samting ol i kaunim olsem holi na tambu tu, olsem ol haus lotu na ol piksa bilong Maria, na bilong ol narapela seint bilong ol? Bilong wanem ol i mekim mak bilong diwai kros bipo na bihain long ol pasin bilong ol i birua long lo? O, ating mak bilong diwai kros em i wanpela pasin bilong tokaut klia long amamas tru na pilim bilong givim tenkyu bikos ol i winim long mekim wanpela pasin nogut, o?

Ol Katolik husat i stap klostu tru long bel bilong mi, mi singaut long yupela. Plis traim long skelim olgeta dispela samting. Mi klia tru olsem yupela save gut long dispela poin mi traim long go long en. Noken lusim tingting tasol, pasin bilong mekim mak bilong diwai kros em i no wanpela tok strong bilong God. GOD I KEN BLESIM YUPELA!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: