I Gat Nid long Lotu I Go long Kisim bek, o Nogat?

December 06, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Planti pritsa nau bin kamap ol man i no save lukaut na i no gat wari long ol samting bilong kamap bihain, olsem na klostu ol i no wari liklik sapos ol dispela skul tok ol i mekim ol man long bilipim na kisim, ol i no bihainim moa ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist i stap long rait bilong Baibel. 

Wanpela piksa bilong dispela em skul tok bilong ol olsem man i no nidim lotu moa bilong kisim bek. Wanem samting man i nidim, ol i tok, em long gat bilip long Kraist, kisim Em, na wantu, God bai kisim bek em. 

Dispela em bikpela tok giaman! Em no tru olsem man i no nidim lotu moa. Tru, Baibel i toktok long wanpela pasin lotu klin tru na i no gat doti, Bikpela Jisas Kraist bin skulim long ol aposel. Dispela i minim tasol olsem i gat nid long lotu na em bikpela samting. Sapos nogat, Bikpela Jisas Kraist i no bin skulim em.

Tasol, i no olgeta lotu i klin tru na i no gat doti. Planti bilong ol i pulap long ol doti na ol giaman pasin. Olsem na, ol man bilong bihainim ol i no kamap holi tasol ol i kamap wanpela bung bilong ol man bilong tupela maus. Kain ol lotu olsem yu ken kaunim samting nating o i no gutpela bilong helpim, bikos ol fel long mekim ol memba bilong ol long kamap inap tru long kisim bek. Baibel i toktok long ol dispela lotu olsem samting nating. 

Jems 1:26 i tok,

Sapos wanpela man namel long yupela i luk olsem em i gat lotu pasin, na em i no stiaim gut tang bilong em, tasol em i giamanim bel bilong em yet, lotu bilong dispela man em i samting nating.

Sapos wanpela luk olsem man bilong bihainim lotu tasol em no save pasim tang bilong em na tu em giamanim bel bilong em yet, lotu bilong dispela man em samting nating o i no gutpela bilong helpim. 

Tasol dispela pasin lotu klin tru na i no gat doti, Bikpela Jisas Kraist bin skulim long ol aposel, klia tru em no samting nating na giaman nating. Olsem na, yu noken tok nogat long em o tingim em olsem i no bikpela samting o i no gat nid long en.

Jems 1:27 i tok,

Lotu pasin i klin na i no doti long ai bilong God na Papa em dispela, Long em i go lukim ol lain i no gat papa na ol meri man bilong ol i dai pinis long taim hevi bilong ol, na bilong pasim em yet long gat ol mak nogut i kam long dispela graun.

Wanpela bilong ol mak klia tru bilong wanpela pasin lotu klin tru, em olsem. Em save wari long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na ol husat bihainim dispela lotu i pasim ol yet long gat ol mak nogut i kam long dispela graun. Kain olsem, ol i no yusim ol yet long ol amamas nogut olsem pilai laki, pasin bilong dring, ol drag, na ol narapela samting bilong dispela graun. Ol i kisim Bikpela Jisas Kraist na ol i bihainim ol skul tok bilong Em.

Pasin bilong kisim Bikpela Jisas Kraist, em noken stap long maus tasol. Taim yu kisim Kraist, yu mas kisim ol tok na ol skul tok bilong Em tu, bikos taim yu tok nogat long ol skul tok bilong Em, em olsem yu tok nogat long Em tu.

Olsem rait stap pinis long Jon 12:48,

Em husat i tok nogat olgeta long Mi, na i no kisim ol toktok bilong Mi, i gat wanpela husat i jasim em. Dispela tok Mi bin toktok, dispela stret bai jasim em long las de.

Em bai kamap olsem, sapos yu tok nogat long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist long sait bilong lotu, long sait bilong Sios, na long sait bilong pasin lotu, olsem yu tok nogat long Kraist. Na sapos yu tok nogat long Kraist, God bai no kisim bek yu bikos Em i Man bilong Kisim Bek. 

Dispela pasin lotu klin tru na i no gat doti, Kraist bin skulim long ol aposel, ol i save bihainim insait long dispela Sios Bikpela Jisas Kraist Yet bin wokim. Olsem na, sapos yu harim ol pasta na ol pritsa i tok olsem i no gat nid moa long Sios, yu inap klia tru olsem kain ol pritsa i toktok taim ol no save bikos Baibel i tokim yumi olsem Bikpela Jisas Kraist bin wokim wanpela Sios (Matyu 16:18).

Ating ol minim olsem Bikpela Jisas Kraist bin wokim sampela samting i no gutpela bilong helpim o i no bikpela samting long kisim bek? Na wanem samting bin givim rait long ol long mekim long kamap samting nating, wanem samting Bikpela Jisas Kraist bin wokim? Dispela tok tru olsem Kraist bin wokim wanpela Sios, em minim tasol olsem em gat bikpela wok long kisim bek bilong man. 

Nau, long mekim stretpela dispela kranki tok bilong ol olsem i no gat nid moa long lotu na Sios bilong kisim bek, bikos ol i tok olsem bilip long Kraist i inap, ol dispela pritsa i yusim stori bilong dispela stilman husat ol bin nilim long diwai kros wantaim Kraist. Ol bai tok olsem stilman bin bilip tasol long Kraist, em no bin bihainim wanpela lotu, na em no bin joinim Sios, tasol Kraist bin promisim paradais long em. 

Tasol, ol dispela pasta i no bin klia olsem bilip long Kraist, moa yet long ol toktok bilong Em, em tasol dispela samting stilman inap mekim bikos em hangamap pinis long diwai kros na em laik dai. 

Ples klia, bipo las aua bilong em i kam, stilman bin gat sans long harim ol dispela toktok Bikpela Jisas Kraist bin autim taim ol bin stap long diwai kros. Na bikos long wanem samting em bin harim, em bin bilip.

Em minim, bilip bilong stilman long Kraist bin kamap long ol dispela tok em bin harim long Em na i no long ausait luks bilong Em. Bikos long dispela taim, i no gat wanpela samting naispela tru long ausait luks bilong Kraist bikos skin bilong Em bruk, blut kam ausait long Em na Em bin stap skin nating. 

Tingim, ol Ju bin pilai satu long klos bilong Em, na olsem Hibru 6:6 i tok, ol “mekim Em kisim sem ples klia,” em minim olsem ol bin putim Em long bikpela sem tru. Na wanem samting ken sem tru moa long bodi bilong yu stap skin nating bai stap ples klia long olgeta man? Tasol bikos long ol dispela tok em bin harim long Kraist taim ol bin stap long diwai kros, stilman bin bilip long Em, na em bin tok, “Bikpela, holim tingting long mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu.” (Luk 34:42). Na long em, Bikpela Jisas Kraist bin bekim, “Tru tumas, Mi tokim yu tude, Bai yu stap wantaim Mi long paradais.” (Luk 23:43) 

Taim yu tingim stap bilong stilman, em bin hangamap long diwai kros na i laik dai, na sotpela taim tru bilong em long stap laip, stilman ken joinim Sios na long bihainim lotu. Tasol sapos ol bin mekim em go fri na givim sans long stap laip longtaim moa, taim ol no gat tupela tingting, klia tru stilman bai joinim dispela Sios Bikpela Jisas Kraist bin wokim na go pas long en na kamap wokboi bilong Em. 

Tasol yu mas klia olsem dispela blesing yu no inap abrusim, dispela bin kam long rot bilong stilman, ol husat tok nogat na givim baksait long laik long ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, ol no inap gat amamas o yusim, maski ol tok olsem ol bin kisim long Em. 

God ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: