‘Samting Hait long Sait bilong Ol Yia bilong Jisas Kraist i Lus’ Yumi Stretim Pinis

January 05, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Sampela lain i tok em i luk olsem i gat sampela ol samting i lus insait long dispela stori Baibel i soim ples klia long sait bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist. Ol i tok olsem, wanem samting tasol Baibel i bin stori long en em i dispela taim mama karim Em na dispela taim Em i autim tok pinis, tasol ol i no bin stori gut long ol samting i bin kamap bihain long taim mama karim Em inap long dispela taim bipo long stat bilong ministri bilong Em.

Na bikos long ol dispela samting ol i tok olsem i lus, sampela ol pasta i bin wokim ol dispela kranki stori i tok olsem long ol dispela taim Kraist i no bin stap long Isrel. Ol i bin tok olsem Em i bin go long India na stadim yoga long hap, na bihain long dispela, Em i bin go bek long Isrel.

Tru tru, dispela em i wanpela bikpela giaman! I no gat wanpela taim Kraist i bin lusim Isrel. Mama i bin karim Em long hap. Em i bin go bikpela long hap. Em i bin autim tok long hap. Em i bin dai long hap. Na Em i bin kirap bek long hap. Dispela em i stori olgeta bilong Bikpela Jisas Kraist. Baibel i no bin lusim wanpela hap bilong taim insait long stori bilong laip bilong Kraist, na i no gat wanpela taim Em i bin lusim Isrel.

Stat long de mama karim Em inap long Em i gat 12-pela krismas, Jisas Kraist i bin stap insait long Nasaret wantaim foster (husat ol man i luksave olsem papamama bilong Em) papamama bilong Em.


LUK 2:41-51 i tok,

41 Nau papamama bilong Em i go long Jerusalem olgeta wan wan yia long bikpela kaikai bilong pasova. 
42 Na taim Em i gat twelpela krismas, ol i go antap long Jerusalem i bihainim kastam bilong dispela bikpela kaikai.
43 Na taim ol i bin inapim ol de pinis, taim ol i go bek, dispela Pikinini Jisas i stap bek yet long Jerusalem. Na Josep na mama bilong Em i no save long dispela.
44 Tasol tupela, taim ol i ting olsem Em i bin stap wantaim lain bilong ol, i go wanpela de wokabaut. Na ol i painim Em namel long ol kandre bilong ol na ol man ol i save long ol.
45 Na taim tupela i no lukim Em, ol i tanim i go bek gen long Jerusalem, na painim Em.
46 Na em i kamap olsem, long bihain long tripela de ol i painim Em pinis insait long tempel, taim Em i sindaun namel long ol dokta bilong lo, taim Em i harim ol, na askim ol ol askim wantaim.
47 Na olgeta husat i harim Em i kirap nogut long save na ol bekim bilong Em.
48 Na taim ol i lukim Em, ol i kirap nogut tru. Na mama bilong Em i tokim Em, Pikinini Man, bilong wanem Yu bin mekim olsem long mipela? Lukim, papa bilong Yu na mi i bin painim Yu wantaim bel i pilim hevi.
49 Na Em i tokim tupela, Em i olsem wanem long yutupela i bin painim Mi? Ating i yes long yupela i save long Mi mas stap nabaut long wok bilong Papa bilong Mi?
50 Na ol i no save gut long dispela toktok Em i tokim ol.
51 Na Em i go daun wantaim ol, na kam long Nasaret, na stap aninit long ol. Tasol mama bilong Em i holimpas olgeta dispela toktok insait long bel bilong em.

Baibel i tokim yumi olsem olgeta wan wan yia, Josep na Maria i bin go long Jerusalem bilong amamasim Pasova. God i bin tok strong long ol Ju long amamasim em bilong tingim dispela taim God i bin mekim ol i go lusim wok slev insait long Isip bilong dispela taim ol i bin pilim kisim bek na bel isi bilong God.

Dispela hap tok “passover" long Inglis, o pascha o paz long ol narapela tok ples, em i minim bel isi. Yumi mas tingim olsem long dispela nait bipo long ol Isrel i bin lusim hap graun bilong Isip, ensel bilong kilim i dai i bin kam long olgeta wan wan hauslain bilong ol Isip na olgeta namba wan pikinini bilong ol i bin dai. Tasol, em i no bin go insait long hauslain bilong ol Isrel. Tasol, em i bin wokabaut i go abrusim ol tasol. Olsem na, i no gat wanpela namel long ol i bin dai.

Pasova i minim bel isi. Taim i bin gat bikpela krai tru long olgeta Isip bikos long dispela dai bilong olgeta namba wan pikinini bilong ol, i bin gat bel isi insait long ol haus bilong ol Isrel bikos ensel bilong dai o ensel bilong kilim i dai i bin wokabaut i go abrusim ol.

Dispela em i dispela samting bilong kamap God i bin tok strong long ol Ju long amamasim olgeta wan wan yia. Na long 12-pela yia, Kraist i bin stap oltaim wantaim foster papamama bilong Em olgeta wan wan taim ol i bin go long Jerusalem bilong amamasim em.

Taim Kraist i bin gat 12-pela krismas, i gat wanpela samting i bin kamap. Josep na Maria i bin go long Jerusalem bilong amamasim Pasova, na taim ol i bin go bek long Nasaret ol i no bin luksave wantu olsem Jisas husat i gat 12-pela krismas i no stap wantaim ol. Long dispela taim olgeta ol i bin ting olsem Em i stap wantaim ol kandre na ol poro bilong ol. Taim ol i bin painimaut olsem Em i no stap wantaim ol, ol i go bek long Jerusalem na painim Em tripela de inap long ol i lukim olsem Em i stap long tempel.

Taim Maria i bin lukim Em, em i bin tokim Em, “Pikinini Man, bilong wanem Yu bin mekim olsem long mipela? Lukim, papa bilong Yu na mi i bin painim Yu wantaim bel i pilim hevi.” Bikpela Jisas Kraist i bin bekim, “Em i olsem wanem long yutupela i bin painim Mi? Ating i yes long yupela i save long Mi mas stap nabaut long wok bilong Papa bilong Mi?” Maria na Josep i no bin klia long Kraist i toktok long wanem samting tasol ves 51 i tok, “Na Em i go daun wantaim ol, na kam long Nasaret…” Dispela i minim olsem Em i bin joinim ol i go bek long Nasaret.


Em i long Nasaret we Jisas Kraist i bin go bikpela.

LUK 4:16 i tok,

Na Em i kam long Nasaret, we papamama i bin lukautim Em inap long Em i bikpela. Na, olsem em i kastam bilong Em, Em i go insait long sinagog long de sabat, na sanap bilong rit. Na Em i bin kam long Nasaret, we ol i bin lukautim Em inap long Em i bikpela pinis. Na, olsem pasin bilong Em, Em i bin go long sinagog long de sabat, na sanap bilong rit.

Ating ol bai no kolim Kraist wanpela man Nasaret sapos Em i no bin go bikpela long hap. Taim Em i bin kamap wangpela yangpela man, Kraist i bin wok long mekim wanem?

MAK 6:3 i tok,

Ating i yes long dispela em i kamda, pikinini man bilong Maria, brata bilong Jems, na Joses, na bilong Juda, na Saimon? Na ating i yes long ol susa bilong Em i stap hia wantaim yumi? Na bel bilong ol i bagarap long Em.

Kraist i bin stat pinis long autim tok. Ol i bin kolim Em dispela kamda bikos Em i bin kisim dispela naispela wok na kain wok bilong foster papa bilong Em Josep, husat em i wanpela kamda. Dispela ves i toktok tu long Em olsem pikinini man bilong Maria bikos taim Em i wok long autim tok pinis, Josep i dai pinis.

LUK 3:23 i tok,

Na Jisas Em Yet i stat long stap klostu olsem 30 krismas, taim (olsem ol i ting) Em i pikinini man bilong Josep, husat i pikinini man bilong Hilai,

Bikpela Jisas Kraist Em i bin gat 30-pela krismas nabaut taim Em i bin stat long autim tok. Dispela i minim olsem stat long taim Em i gat 12-pela krismas inap long Em i gat 30-pela krismas nabaut Kraist i bin stap long Nasaret.

Ol Ju i bin save olsem Em i pikinini man bilong Josep, wanpela kamda. Na bikos Em i stap pikinini man bilong wanpela kamda, ol i bin save tu olsem Em i no bin skul liklik. Long dispela as ol i bin kirap nogut long pasin i gutpela moa olgeta bilong Em taim ol i bin harim Em autim tok.

JON 7:15 i tok,

Na ol Ju i tingting planti, i spik, Dispela Man i save long ol leta olsem wanem, taim Em i no bin lainim?

Ol i bin save olsem Em i no gat lainim bikos ol i bin witnesim laip bilong Em, stat long taim Em i yangpela inap long taim olsem Em i wok long autim tok pinis. Long dispela as em i kranki tru long bilip olsem Em i bin lusim Isrel na go long India, na stap long dispela hap long 18-pela yia, bikos i gat ol man husat i bin witnesim klostu olgeta laip bilong Em.


Baibel em i stap inap tru long stori bilong en. I no gat wanpela taim Kraist i bin lusim Isrel. Em i bin stap long dispela hap. Em i bin wokim wok kamda long dispela hap (long Nasaret). Em i bin autim tok long dispela hap. Bihain long autim tok, ol i bin nilim Em long diwai kros. Taim Em i bin dai, Em i bin kirap bek bihain long tripela de. Em i bin stap wantaim ol aposel na skulim ol long 40-pela de na 40-pela nait. Bihain long 40-pela de, ol aposel i bin witnesim Em i go antap long heven. Dispela em i stori olgeta bilong Kraist. I no gat wanpela samting i lus.

APOSEL 1:21-22 i tok,

21 Olsem na bilong ol dispela man husat i bin wokabaut wantaim yumi olgeta taim long Bikpela Jisas i go insait na ausait namel long yumi,
22 I stat long baptais bilong Jon, i go inap long dispela de stret long God i kisim Em i lusim yumi i go antap, yumi mas makim wanpela bilong stap witnes wantaim yumi long kirap bek bilong Em.

Luk i bin gat gutpela save i inap tru long sait bilong olgeta samting i bin kamap, na i no gat wanpela taim em i bin toktok insait long buk bilong em olsem long wanpela taim stret Bikpela Jisas Kraist i no bin stap long Isrel o olsem Em i bin stap long narapela hap.

LUK 1:1-3 i tok,

1 Bikos planti i bin kisim wok long han bilong ol long putim klia long lain wanpela tokaut long ol dispela samting, dispela, tru tumas, ol man i bilip namel long yumi,
2 Yes, olsem ol i givim ol long yumi, husat long stat em ol witnes i lukim long ai, na ol wokman bilong tok bilong God,
3 Em i luk olsem i gutpela long ai bilong mi tu, taim mi bin gat save i inap tru long olgeta samting i kam long pastaim tru, long raitim long yu long lain, Tiofilas i gutpela olgeta moa,

Luk, olsem wanpela evanselis, i bin painimaut gut olgeta olgeta samting stat long pastaim tru. Long dispela as stori bilong em long sait bilong stori bilong laip bilong Bikpela Jisas Kraist em i inap tru na olgeta samting i stap insait long em, taim em i bihainim stretpela lain bilong taim bilong kamap bilong ol.

Gutnius bilong Em i bin stat wantaim toktok bilong em inap long ol man i save long Seint Jon dispela Baptist husat, long taim bilong em, em i dispela wan husat i bin toktok inap long ol man i save long Kraist. Na bihain em i bin toktok long sait bilong dispela taim mama karim Kraist na mama karim Em we, wantaim dispela mun na yia mama karim Em. 

Em i bin stori gut tu olsem wanem, long 12-pela yia, Kraist i bin joinim foster famili bilong Em taim ol i bin go long Jerusalem olgeta wan wan yia bilong tingim na amamasim Pasova, na tu, olsem wanem Em i bin wok olsem wanpela kamda. Na taim Em i bin gat 30-pela krismas, Em i bin kisim baptais long Jon dispela Baptist, na bihain, Em i bin stat long autim tok, i go. Na las olgeta, dai, kirap bek na taim bilong go antap long heven bilong Em. Em i minim olsem, wanem samting Luk i bin stori long en em i wanpela stori i inap tru long sait bilong laip bilong Kraist. I no gat wanpela samting i lus.

God i ken blesim yu!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: