Ol Bodi bilong Yumi i Wanpela Sakrifais I Stap Laip

December 28, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Long taim bilong yumi nau, ating wanpela man inap ofaim yet wanpela sakrifais long God, o? Na yumi mas ofaim wanem samting?

Em i stap ples klia tru nau olsem planti ol pasta i askim ol memba bilong ol long ofaim mani na ol narapela samting bilong bodi sait bilong sakrifais. Olsem na em i gutpela tingting tasol long painimaut long Baibel sapos ol dispela i ol ofa na ol sakrifais i stretpela, dispela wanpela Kristen i gat nid long ofaim long God.

I gat dispela planti ol sakrifais yu ken ritim insait long Baibel, olsem sakrifais bilong kain kain ol animal. Tasol yu mas save gut olsem taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam Em i bin stopim ol olgeta.

HIBRU 10:5-7 i tok,

5 Olsem na taim Em i kam long dispela graun, Em i tok, Sakrifais na ofa Yu no laikim, tasol wanpela bodi Yu bin redim long Mi.
6 Long ol ofa i kuk olgeta na ol sakrifais bilong sin Yu no bin gat amamas.
7 Nau Mi tok, Harim, Mi kam (long hap bilong buk rait i stap pinis long sait bilong Mi,) bilong mekim laik bilong Yu, O God.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam long dispela graun Em i bin tok olsem God i no gat laik moa long ol sakrifais na ol ofa wankain olsem wanem samting ol Israel i bin mekim. Tingim olsem ol Israel i bin sakrifaisim ol animal na ofaim ol long God long kain kain ol as tingting. Ol dispela sakrifais i no stap moa wanem samting God i askim strong long yumi bikos Em i bin givim bodi bilong Bikpela Jisas bilong sakrifaisim.

Taim Bikpela Jisas Kraist i bin kam, Em i bin gat sampela samting insait long Em bilong sakrifaisim long taim bihain, na dispela em i bodi bilong Em. Ol i bin nilim bodi bilong Em long diwai kros olsem wanpela sakrifais long ol sin bilong yumi. Dispela em i as bilong wanem yumi no gat nid long sakrifaisim ol animal moa bikos Bikpela Jisas Kraist i bin mekim sakrifais i inap olgeta.

HIBRU 10:10 i tok,

Long dispela laik bilong God yumi kamap holi long ofa bilong bodi bilong Jisas Kraist wanpela taim bilong olgeta.

Wanem samting Bikpela Jisas Kraist i bin mekim em i wanpela sakrifais i inap. Pasin bilong ofaim bodi bilong Em i wanpela taim bilong olgeta. Tasol bilong wanem planti ol pasta nau i skulim ol manmeri long sakrifaisim ol animal na, moa yet olgeta, mani? Em i bikos em bai helpim ol. Em i bikos ol i gat bikpela pasin bilong laikim tru mani.

Sapos yumi gat laik long ofaim ol sakrifais nau, yumi mas lukluk long ol sakrifais bilong yumi i bihainim Gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist.

ROM 12:1 i tok,

Olsem na mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long ol sori bilong God, long yupela i bringim ol bodi bilong yupela olsem wanpela sakrifais i stap laip, holi, samting God i orait long en, dispela em i wok bilong yupela stret long spirit sait.

Dispela em i dispela sakrifais Bikpela Jisas Kraist i bin skulim long yumi. Dispela ves i tokim yumi olsem yumi inap givim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip long God, dispela em i lotu bilong yumi long Em long spirit sait. Askim i olsem, olsem wanem yumi inap givim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip long God?

ROM 6:13 i tok,

Na tu yupela i no ken givim ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim pasin i no stretpela i go long sin. Tasol givim yupela yet i go long God, olsem ol dispela husat i stap laip long dai, na ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim stretpela pasin i go long God.

Long kamap wanpela sakrifais i stap laip, yumi mas yusim yumi yet olsem olsem ol man husat stretpela pasin bilong God i yusim. Yumi nid long kamap ol man husat God i yusim long mekim gutpela long ol narapela man. Wankain olsem wanem samting Jop i bin mekim.

JOP 29:15 i tokim yumi,

Mi stap ol ai bilong aipas, na mi stap ol lek bilong lek nogut.

Jop i bin yusim em yet, ol hap bilong bodi bilong em, long wokim wok long ol narapela man. Em i bin kamap wanpela man husat stretpela pasin bilong God i yusim. Em i bin kamap ol ai bilong ol aipas man na ol lek bilong ol lek nogut. Em i minim olsem, em i bin wokim wok long ol man husat i no inap helpim ol yet na ol husat i gat nid. Jop i bin mekim ol gutpela samting long ol narapela man. Long dispela pasin, em i bin inap long sakrifaisim bodi bilong em yet olsem wanpela ofa bilong stretpela pasin.

Olsem na, long taim bilong yumi, sakrifais em i no pasin bilong ofaim mani na ol narapela samting bilong bodi sait tasol olsem planti ol pasta i strong long en. Rait Holi i tok olsem yumi inap ofaim ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais long God taim yumi mekim gutpela na taim yumi soim gutpela pasin long ol narapela. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: