Ol Gutpela bilong Helpim bilong Pasin bilong Tingting long Ol Gutpela Samting Tasol I Kam Ausait long Pasin bilong Putim Bilip long God

April 27, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Taim sik COVID-19 i go ausait nabaut long klostu olgeta hap bilong dispela graun, na tu long ol dispela kantri ol i kolim olsem first-world (ol i winim ol narapela kantri long sait bilong ol mani samting), dispela i bin kamapim bikpela pret long ol bel bilong planti. Moa yet taim ol manmeri i bin lukim olsem dispela koronavaires em i no save makim husat lain tasol em bai givim sik long en. Em i bagarapim tu ol maniman na ol man i gat biknem, olsem ol politisen i pulap long pawa, ol memba bilong ol famili bilong ol king, ol lain husat i gat biknem tru long sait bilong amamasim ol man, na tu ol man bilong pilai basketbol husat i gat biknem tru.

Taim ol i lukim spit bilong vaires long kalap i kam long wanpela man i go long narapela man, sampela manmeri i bin kamapim wanpela kain pilim long ol husat i kus, sinis, o kliaim nek bilong ol tasol olsem ol i ol sting samting, taim ol i saspek olsem nogut ol i karim dispela vaires. Olsem na ol i traim long mekim ol yet i stap longwe bikos ol i pret long nogut ol i kisim binatang bilong sik.

Pret long dispela vaires i bin mekim tu planti i kamapim wari long sait bilong sans olsem, wanpela de bihain, ol tu bai soim ples klia ol dispela mak bilong wanpela man husat i gat sik COVID-19. Olsem na, olgeta wan wan de, ol i bungim tingting tumas long dispela bikpela hevi long sait bilong helt dispela graun olgeta i wok long bungim.

Tingting bilong man em i strongpela tru. Sampela taim, ol dispela samting wanpela man i tingting long en oltaim, olsem ol dispela samting em i pretim tru, olsem kisim kain ol sik inap kilim man, em inap kisim i go insait long sistem bilong em yet. Na sapos em i no tekewe ol dispela kain tingting wantu, nogut ol i kamap tru.

Em i minim olsem, sapos i gat dispela bikpela pret insait long em long sait bilong kisim wanpela kain sik stret na em i wok long tingting long em san na nait, i gat bikpela sans olsem tru em bai kisim dispela sik bikos em i bin putim tingting long em. Baibel i tok yes long dispela.

Insait long PROVEP 18:14, em i tok,

Spirit bilong man bai inapim em taim bodi i gat sik. Tasol spirit i kisim bagarap, husat i ken karim?

Wantaim helpim bilong God, ol tingting na ol spirit bilong yumi i gat pawa bilong birua na daunim, o mekim samting bilong winim, ol samting i kamap taim bodi i no gat strong. Ol spirit bilong yumi na pasin bilong putim bilip bilong yumi long God ol bai stiaim yumi olsem wanem yumi mas wokim wok wantaim ol pret na ol wari bilong yumi.

Tasol sapos yu bungim tingting oltaim long kain kain ol pret, sapos yu no stop long tingting long ol, orait, tru ol pret bilong yu bai kam antap long yu.

PROVEP 10:24 i tok,

Pret bilong man nogut, em bai kam antap long em. Tasol ol bai givim ol stretpela man samting em i laikim.

Long namel tu bilong wanpela pait i birua long wanpela birua ai i no inap lukim, em i bikpela samting olsem wanpela man i kamapim wanpela positive (bilong ol gutpela samting tasol) lukluk long laip. Long olgeta sait bilong laip, long olgeta wan wan salens i kam long rot bilong yumi, na long olgeta wan wan hevi long sait bilong helt yumi bungim, em i bikpela samting long putim bilip long God oltaim na long bihainim positivity (pasin bilong tingting long ol gutpela samting tasol).

Ol pret i no gat as bilong en ol i inap mekim bodi i pilim hevi na bikpela wari, na dispela bai inap mekim immune system (bung bilong ol hap bilong bodi bilong birua long sik na ol samting nogut) i no gat strong. Tasol, taim wanpela man i gat positive lukluk, dispela inap mekim immune system bilong em kamap strong moa. Wanpela strongpela immune system inap mekim wanpela vaires i no gat strong na tu winim em.

Wanpela man husat i gat wanpela positive lukluk long laip em i no inap pilim hevi hariap long wanpela samting. Ol hevi i no inap seksekim em hariap, na em i no larim ol wari na ol pret bilong em long bosim laip bilong em. Tasol, em i gat bel isi na wanpela pasin bilong tingting i positive tru, dispela kain positivity i kam ausait long bilip bilong em long God na long wanem samting God inap mekim.

Em i bilip olsem long pinis bilong de, em i laik bilong God I Gat Olgeta Strong bai win yet, na em bai kamap bilong helpim olgeta.

Insait long wanpela stadi sampela dokta i kam long Yunaited Stets i bin wokim, ol i bin painimaut olsem bilip bilong wanpela man long God i kamapim gutpela bilong helpim bodi bilong em.

Tru bilip long God em i mekim yu pilim mobeta, stadi i givim dispela tingting olsem.

“Ol nupela skelim i lukluk gen long ol stadi bipo bilong spirituality (ol samting bilong spirit sait) long sait bilong moa long 44,000 sikman olgeta husat i gat kansa. Ol stadi i stap narakain narakain long planti rot, tasol pasin lotu na spirituality i gat sampela samting wantaim helt i gutpela moa maski ol i bilong wanem lotu stret o ol i gat wanem kain ol bilip stret long spirit sait.”
 

Insait long dispela stadi stret, ol dokta i bin inap long painimaut olsem bilip long God i helpim wanpela sikman long kamap orait long gutpela rot, maski em i bilong wanem lotu na em i gat wanem ol bilip na pasin bilong lotu. Tasol tru, yu inap hop long wanpela sikman i ken kamap orait hariap moa taim em i wanpela man husat i bilip long God na tu em i gat pasin bilong tingting i amamas na em i gat wanpela positive lukluk long laip.

PROVEP 17:22 i tok,

Bel i amamas i gutpela olsem marasin. Tasol spirit i bruk i mekim ol bun i drai.

Dispela i tru stret long olgeta sait bilong ol samting. Saiens tu i tok yes long em. Wanpela spirit i bruk bai kamapim nogut long ol bun bilong yu tasol “bel i amamas i gutpela olsem marasin.” Ol dokta tu i wanbel olsem wanpela bel i amamas, wanpela positive lukluk, ol i helpim long mekim bodi na tingting bilong wanpela man i stap gut. Olsem yumi tok bipo, yu mas lukluk tasol long em olsem positivity bilong yu i kam long bilip bilong yu long God.

Em i dispela bilip bilong yumi long God i mas stiaim ol pasin bilong yumi. Kain olsem, taim sampela wari long sait bilong helt i mekim yu tingting planti, yu mas klia tru olsem bipo yu go kisim tok helpim bilong wanpela dokta na bipo yu dringim olgeta kain marasin, prea long God pastaim.

Ol dokta, maski ol i stap ol dokta husat i gat bikpela save long wanpela han bilong medicine (stadi bilong oraitim sik), ol tu i ken mekim ol asua. Ol i gat sampela ol pasin i no gat strong bilong bodi na ol i gat ol mak bilong ol yet tu. Tasol sapos yu prea pastaim, God inap stiaim dispela dokta long painimaut sik bilong yu na long givim yu wanpela prescription (ol strongpela tok long sait bilong ol marasin wanpela sikman i mas kisim) i stret.

Yu no inap tok nogat long wanem samting Yunaited Stets bilong Amerika i bin kisim long sait bilong go het long saiens olsem i no gat wanmak bilong em long histori bilong man.

Tasol, em i samting i no bihainim dispela, olsem maski ol i go het bikpela tru pinis long healthcare (wok bilong lukautim helt bilong man), ol rekod i soim olsem namba tri as bilong dai long Amerika em i ol asua long medicine, we sampela i ol kranki prescription, ol kranki diagnosis (wok bilong painimaut sik bilong wanpela man), na ol taim ol man i kisim binatang bilong sik long hausik.

Namba tri as bilong dai long Yunaited Stets, klostu olgeta dokta i no gat laik long yu bai save

“Ol asua long medicine em i namba tri as bilong dai bihain long sik long heart (bel) na kansa.”

Dispela em i we i gat bikpela nid tru long stia bilong God long ol dokta bilong medicine. Sapos God i stiaim wanpela dokta, em bai inap long mekim diagnosis i stret, givim ol strongpela tok long ol marasin i stret, na wanpela bai givim tingting long lukaut gut tru inap long em i no mekim binatang bilong sik i go insait long sikman.

God inap mekim wanem samting wanpela dokta i no inap mekim. Em inap lukim wanem samting dokta i no inap lukim, na Em i save long wanem samting dokta i no klia long en. Long wok bilong stia bilong Bikpela, dokta bai inap long wokim wok bilong em wantaim pasin i stret tru, na yu bai no kisim hevi long kranki diagnosis na kranki prescription.

Pasin bilong givim ol kranki prescription, ol kranki diagnosis, na tu ol taim ol man kisim binatang bilong sik long ol hausik, ol i ken kamap taim ol professional (man husat i gat lainim long sampela han bilong save) long sait bilong helt i no lukaut.

Insait long wanpela rait mi bin ritim, em i toktok long i gat ol veteran (man husat i bin pait long woa) long Yunaited Stets husat i karim pen long ol sik olsem hepataitis na AIDS. Taim ol i bin painimaut long dispela samting, ol i bin painimaut olsem wanpela veteran, husat ol i bin painimaut long em i kisim sik AIDS, i bin kisim em long hausik bilong ol veteran yet, we ol i save go inap long ol dokta i sekim ol. Arapela veteran i bin kisim sik hepataitis taim dentis i bin wokim wok long em.

Nogut Veterans Administration Hospital i givim sik HIV long 1800 veteran

Ol dentis tu i ken kamap ol lain husat i no gat lukaut na wari taim ol i wokim wok bilong ol. Mi, mi yet, i bin lukim olsem wanem sampela dentis i ken givim sik long ol patient (man husat i kam lukim ol) bilong ol. Yes, ol i werim gloves (ol raba bilong karamapim ol han), ol i mekim ol samting bilong yusim bilong ol i kamap fri long ol liklik binatang tru. Tasol ol i gat sans long ol i no lukim sampela sait bilong ol samting i ken givim hevi long ol patient bilong ol.

Kain olsem, taim em i rausim tit bilong wanpela man, sampela taim wanpela dentis i holim dental chair (sia we dentis i putim man long husat em bai wokim wok) bilong stretim em. Em bai stretim tu lait bilong givim em wanpela lukluk i klia moa long maus bilong dispela patient. Bihain long dispela, taim em i no senisim gloves, em bai sekim gut tru gen maus bilong dispela patient taim em i yusim ol dispela han stret, ol dispela i bin tasim dental chair na lait, tupela wantaim em i no bin mekim i kamap fri long ol liklik binatang tru.

Olsem wanem em i klia tru long i no gat vaires long dental chair bilong em na long lam bilong em? Ol vaires inap kamap planti moa antap long ol samting long sampela hap bilong taim. Long sait bilong koronavaires, taim bilong laip bilong em ausait long haus bilong em em i faipela de nabaut.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Tru, taim sampela man i no lukaut na i no soim sori long ol narapela man, dispela i ken kamapim hevi long ol laip bilong ol man. Bikos long dispela, yumi inap tok olsem dispela taim God I Gat Olgeta Strong i putim han long wanpela samting em tasol i stap rot bilong yumi bilong kisim helpim.

Em bai givim yumi wanpela pilim bilong stap fri long olgeta kain nogut sapos yumi askim God long sori na lukaut bilong Em olgeta taim, moa yet long dispela taim bilong mekim ol man i pilim hevi, taim planti man i luk olsem ol i paul, bel bilong ol i no strong, na ol i no gat hop.

Yumi ken putim bilip long God. Yumi ken lusim long han bilong Em ol laip na olgeta samting yumi gat bikos Em i stap hop bilong yumi wanpela tasol.

Mobeta long mekim yumi yet wari long sait bilong ol samting long hapsait bilong pawa bilong yumi, mobeta long stap wantaim bikpela pret oltaim, yumi ken yusim dispela taim hevi olsem wanpela sans bilong toktok wantaim God oltaim long wok bilong ol strongpela prea bikos Em i dispela wan tasol long husat tru yumi inap putim bilip long en.

God i lukim ol dispela vaires ol man i no inap lukim. Em i gat pawa bilong pinisim ol olgeta wantu tasol, na Em i inap stiaim tu ol man husat i gat han long painim wanpela samting bilong stopim dispela koronavaires i inap kilim man i dai.

Mi hop tru olsem dispela pandemic (sik nogut i go nabaut ausait long wanpela bikpela hap tru) i bringim planti moa na planti moa ol man klostu moa long God, na em i ken mekim olgeta man luksave long yumi nidim olgeta sori na gutpela bel bilong God olgeta taim.

GLORI I GO LONG GOD OLTAIM OLTAIM NA OLTAIM. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: