Gutpela Nius Em I Olsem: I Gat Hop bilong Olgeta Man

May 10, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela namba 20 century (handet yia) na nambawan hap bilong namba 21 century i bin bungim planti kain bikpela hevi, stat long ol bikpela bagarap dispela graun i kamapim olsem ol taitwara, ol guria, na ol taim i no gat ren, inap long ol hevi man i kamapim olsem ol prais bilong ol samting i wok long go antap moa, ol woa, na terrorism (raskol pasin bilong mekim ol man i pret bilong bihainim sampela kain bilip o tingting). Tasol planti i givim witnes olsem taim dispela sik COVID-19 i go nabaut ausait long planti hap bilong dispela graun nogut em i nogut olgeta. Tru, ol man i olpela moa i tok olsem i no gat wanpela taim ol i bin bungim bipo wanpela samting i mekim ol man i pret na i ken bagarapim ol man olsem dispela wan. Em i bin bagarapim ekonomi. Em i bin holim bek ol man na meri long muv nabaut. Em i bin kilim i dai planti man na em i bin mekim laip hatpela moa long ol rabisman.

Olsem olgeta lain bilong nius i no ripotim narapela samting olgeta wan wan de tasol namba bilong ol dai na ol nupela lain husat i kamap sik, planti i no inap pasim ol yet long askim sapos ol samting bai kamap mobeta liklik yet. Sapos yes, wanem taim na olsem wanem? Na husat inap kam helpim olgeta man long dispela sindaun i nogut tru.

Taim dispela graun olgeta i luk olsem ol i no klia taim ol i painim wanpela stretim long ol bikpela hevi tru dispela vaires i bin kamapim, i gat dispela gutpela nius i inap ofaim hop long olgeta man na mekim ol i pilim orait tru. Dispela gutpela nius em i olsem. I gat wanpela God husat oltaim i gat laik long kisim bek yumi sapos yumi bai putim yumi yet aninit long Em, bihainim Em, na putim bilip long Em.

Em i stap ples klia olsem dispela as bilong wanem planti man nau i pilim bel hevi na bel bilong ol i pulap tru wantaim pret em i bikos ol i no putim bilip long God na long wanem samting Em i inap mekim. Na nogut moa, ol i bin brukim ol yet long Em.

Bilip bilong yumi long God em i wanem samting i givim yumi bel isi, hop, gutpela tok, na pasin bilong lukluk long gutpela sait bilong ol samting, ol dispela samting i no helpim tasol immune system (ol hap bilong bodi bilong birua long sik) bilong yumi tasol tu ol i helpim yumi long pesim long ol dispela kain i kamap, olsem ol bikpela sik, ol sik nogut, o ol pandemic (taim ol sik nogut i go nabaut ausait long planti hap bilong dispela graun).

Dispela pandemic sik COVID-19 i no kamap nogut olgeta yet, ol saveman i tok, olsem ol namba bilong ol samting bilong em i wok long go antap moa olgeta wan wan de. [Bilong bihainim ol ripot, stat long stat bilong em inap long taim mi raitim dispela, ol traim pinis moa long tri milien manmeri long dispela graun olgeta olsem ol i gat dispela kain sik, moa long wan milien i kamap orait pinis, na moa long tu handet tausen i dai pinis.]

Taim God i bin salim wanpela bikpela sik long ol Isip, long wanpela nait tasol olgeta namba wan pikinini bilong ol i bin dai. Yumi inap tok olsem dispela bikpela sik stret i inap moa long bagarapim olgeta ol man bikos long sampela aua tasol, em i bin kilim i dai tausen tausen. Na dispela i bilong soim long Isip olsem wanem God bilong Isrel i pulap long pawa. Long sait bilong sik COVID-19, mi no ting wanpela kantri i bin listim yet dai bilong tausen tausen long wanpela nait tasol inap long nau, stretim mi sapos mi rong.

Tok bilong God i tok, wanpela bikpela sik i ken mekim long pundaun, o kilim i dai, tausen tausen.

SAM 91:6-9 i tok,  

6 O long samting bilong bagarap i wokabaut long tudak, o long samting bilong bagarap i bagarapim man long belo.
7 Wan tausen man bai i pundaun klostu long sait bilong yu, na 10 tausen man klostu long han sut bilong yu. Tasol bai em i no kam klostu long yu.
8 Long ai bilong yu tasol bai yu lukluk na lukim pe bilong ol man i nogut tru.
9 Long wanem yu bin mekim BIKPELA i stap ples hait bilong mi, yes man i Antap olgeta,. Em i ples bilong yu stap gut.

Dispela sindaun bilong dispela graun olgeta nau yet em i no wanpela taim i no gat hop. I gat wanpela stretim i stap yet. Dispela bikpela sik i ken pinis sapos yumi bai mekim God i kamap ples hait bilong yumi, sapos yumi putim bilip bilong yumi long Em.

Tasol sapos ol man bai tok nogat yet long bilip long God, dispela rait i stap pinis long SAM 91:7 bai kamap tru long ol, “Wan tausen man bai i pundaun klostu long sait bilong yu, na 10 tausen man klostu long han sut bilong yu. Tasol bai em i no kam klostu long yu.” 

Larim mi tok gen, gutpela nius em i no dispela taim vaires i bagarap olgeta pinis. Gutpela nius em i olsem ol man i ken stap gut ausait long dispela sik i wok long kalap kalap long ol man sapos ol bai putim bilip bilong ol long God, sapos ol bai bihainim ol skul tok bilong Em wantaim bel olgeta, na sapos ol bai lusim ol pasin nogut bilong ol. Na sapos tru dispela vaires bai kalap i go long ol, kain samting olsem bai no mekim ol i pundaun, o dai. Olsem em i tok insait long SAM 91:8, “Long ai bilong yu tasol bai yu lukluk na lukim pe bilong ol man i nogut tru.” God i gat dispela pawa bilong stopim dispela bikpela sik, na kisim bek ol husat i putim bilip na hait aninit long Em.

Taim pait bilong dispela graun agens long sik COVID-19 i longwe yet long pinis, em i bikpela samting tru olsem yumi prea, bilong helpim i no ol famili na ol man i stap klostu tru long bel bilong yumi tasol, tasol tu olgeta bilong ol husat i go pas long dispela pait, olsem ol lida bilong ol kantri, ol healthcare provider (ol lain husat i wok bilong oraitim ol sikman), ol husat i lukautim gutpela sindaun bilong ol manmeri, ol husat i wokim basic services (wok bilong helpim olgeta man), na olgeta narapela. Yumi ken prea bilong tingim gutpela stap bilong ol.

Em i tok strong bilong God olsem yumi beten.

FILIPAI 4:6-7 i tok,

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Ol strongpela prea tru na bilip bilong yumi long God i ol strongpela samting bilong pait bilong yumi agens long ol bikpela sik. Olsem, yumi noken fel long prea.

God i gat laik long yumi prea bilong tingim olgeta man, na tu ol husat i gat namba bilong bosim.

1 TIMOTI 2:1-4 i tok,

1 Olsem na mi strongim bel bilong yu, long, pastaim long olgeta, ol autim askim, ol prea, ol beten bilong mekim wok namelman, na givim tok tenkyu, yu ken mekim bilong olgeta man,
2 Bilong ol king, na bilong olgeta husat i gat namba bilong bosim. Inap long yumi ken gat laip i stap isi na i gat bel isi long olgeta pasin bilong bihainim God na pasin i no gat giaman.
3 Long wanem, dispela em i gutpela na orait long ai bilong God, Man Bilong Kisim Bek yumi.
4 Husat i gat laik long kisim bek olgeta man, na long ol i ken kamap long save bilong tok tru.

God i amamas wanem taim yumi prea bilong helpim ol narapela man bikos dispela i soim ples klia olsem Em i bin winim pait long planim pasin bilong laikim tru bilong tingim ol narapela insait long ol bel bilong yumi.

Tasol, sampela taim, wanem samting ol narapela man i askim em i bagarap olgeta o pundaun bilong ol narapela, olsem wanem samting wanpela pater Katolik i mekim. Em i askim long dai bilong President Duterte [bilong kantri Filipins]. Ating dispela em i nogut tru long sait bilong wanpela pater. Sapos em i tokaut long bilip bilong em olsem wanpela Kristen na wanpela man bilong sapotim lotu Kristen, em i mas save long dispela strongpela tok bilong Baibel olsem yumi nid long prea bilong tingim ol husat i gat namba bilong bosim. O ating, em i no save long em bikos em i no ritim Baibel!

Wanpela Kristen, o wanpela man bilong bihainim Kraist, i save prea tu bilong helpim ol birua bilong em.

MATYU 5:44 i tok,

Tasol Mi tokim yupela, Laikim tru ol birua bilong yupela, blesim ol husat i toknogutim yupela, mekim gutpela long ol husat i hetim yupela, na beten long ol husat i mekim nogut tru long yupela, na givim hevi long yupela.

Yumi mas prea tu bilong helpim ol husat i givim hevi long yumi na i hetim yumi. Tasol yumi noken prea bilong askim long dai o samting nogut bai kamap long ol, tasol yumi ken prea olsem God i blesim ol na soim marimari long ol.

Taim God i lukim olsem yumi soim pasin bilong laikim tru na sori long ol narapela man, klia tru, Em bai gat sori long yumi tu.

Na long sori bilong God na long bilip bilong yumi long Em yumi inap stap gut ausait long sik COVID- 19. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: