Ol Hevi I Ken Kamap Taim Yu Givim Baksait long Ol Tok bilong God long Olgeta Man

May 04, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Ol samting bilong kamapim wari, dispela i wok long kamap long olgeta man nau, ol i bin tok profet long en insait long Baibel.

Insait long REVELESEN 6:8, em i tok,

Na mi lukluk, na lukim, wanpela hos i waitpela liklik. Na nem bilong em husat i sindaun antap long en em Dai, na Hel i bihainim wantaim em. Na ol i givim pawa long ol antap long namba foa hap bilong dispela graun, bilong kilim wantaim bainat, na wantaim hangre, na wantaim dai, na wantaim ol animal bilong dispela graun.

Dispela revelesen God i bin givim long Jon tru em i samting bilong pret tru. Lukim, Dai na Hel i bin kisim pawa antap long wanpela bilong fopela hap bilong dispela graun. Ol bai kamapim dai bilong planti long bainat na hangre. Wanpela rot i ken kamap bilong kamapim dispela, em i olsem. Ol bai kirapim ol pasin pait na ol woa, dispela i ken karim kaikai olsem bagarapim olgeta na pasim planti ol bisnis na ol industry (ol lain husat i wok long wanpela kain bisnis stret), dispela, bihain, i ken kamapim hangre. Na olsem yumi save, taim ol man i hangre, ol i kamap ol lain i no gat sori na ol lain i no bihainim lo, olsem na, em i no longwe olsem ol bai kilim man tu, o ol bai redi long dai, bilong kisim kaikai.

Olgeta dispela em i ol wok bilong dispela man husat i sindaun long hos i waitpela liklik, husat nem bilong en em i Dai. Em i wanpela spirit i kam long Satan, na wok tru bilong em em i long wokim pasin bilong wetim ol samting wantaim pret na pilim bilong pret na wari i bikpela tru long dispela graun olgeta taim em i bringim ol sik nogut, ol woa na ol sik i isi long pasim long narapela, dispela ol wail animal i kamapim.

Spaos yumi lukluk nabaut long yumi nau, em i stap ples klia olsem dispela man husat i sindaun long hos i waitpela liklik em i bisi long karimaut misin bilong em. Em i kirapim ol kantri long wokim woa i birua long wanpela narapela. Na nau yet, em i no gat sori long kilim i dai ol manmeri long wok bilong wanpela vaires, dispela ol saveman long helt i bin kolim COVID-19. Yumi ken hop na prea tasol olsem em bai fel long inapim olgeta misin bilong em, na gutpela, nau yet, i no yet.

Taim dispela koronavaires i go nabaut ausait long dispela graun, em i kisim olgeta man taim ol i no redi. Man i no gat wanpela bilong helpim em olsem em ken pait bilong helpim em yet i birua long wanpela birua i no gat pes na ai i no inap lukim. Taim bilong pait i birua long dispela koronavaires em i nogut moa long taim wanpela laion i hangre i ronim yu, bikos, long dispela taim, yu ken ron kwik olsem yu inap bilong holimpas laip bilong yu, o yusim wanpela samting bilong pait inap mekim animal nogut i no inap muv.

Wanem samting i mekim em samting bilong pret tru em i dispela samting tru olsem dispela vaires inap bagarapim olgeta kain man taim em i no save. Wanpela man inap kisim binatang bilong sik sapos, kain olsem, em i rabim tupela ai o nus bilong em wantaim dispela han i bin holim wanpela bairo o pepa mani, dispela i gat ol liklik drop bilong wara i kam long wanpela man husat i karim binatang bilong sik.

Olsem ol saveman i tok, long sampela taim stret, dispela koronavaires i ken stap laip long tripela o faipela de, bilong bihainim wanem kain samting em i bin pundaun long en. Olsem sampela ol stadi i tok, COVID-19 i ken stap laip long 24 aua sapos em i pundaun long kadbod, tupela i go long tripela de long stainless steel (wanpela kain ain samting we ras i no inap kamap), tripela de long plestik, na fopela aua long copper (dispela ain samting ol i yusim insait long ol waia). Yu inap lukim ples klia olsem taim bilong laip bilong vaires i sotpela sotpela moa taim em i pundaun long copper, o long ol ain samting we ol i bin abusim copper wantaim narapela, bikos em inap birua long ol liklik binatang tru.


Mi gat laik moa long bilip olsem em i tru i no bikos ol i bin traim bilong pruvim em. Tru, maski ol i no bin traim, mi gat laik moa long bilipim em bikos ol i bin toktok insait long Baibel long gutpela samting bilong copper bilong yusim olsem samting bilong kilim ol liklik binatang tru.

Tingim olsem ol Isrel i bin mekim sin i birua long God taim ol i bin wokim wanpela piksa bilong god giaman, wanpela yangpela bulmakau ol i bin wokim long gol, ausait long ol bilas bilong ol ia bilong ol. Ol i bin kukim ol bilas gol bilong ol ia bilong ol inap long ol i kamap olsem wara na long dispela, ol i bin wokim wanpela yangpela bulmakau, dispela bai stap olsem god bilong ol. Tasol, yumi mas tingim na skelim dispela bikpela sans olsem ol dispela bilas bilong ia ol i bin kukim bipo, i no olgeta yet ol i bin wokim long trupela gol. Nogut ol arapela i luk olsem gol tasol tasol tru tru ol i copper. Olsem na ol i bin gat wanpela kain ain samting we ol i bin abusim gol na copper long dispela samting ol i bin yusim long wokim god giaman bilong ol. Na bilong kisim bek ol long dispela sik nogut Bikpela i bin givim ol, Moses i bin kukim long paia dispela yangpela bulmakau ol i bin wokim long gol na memeim em inap long em i bin kamap paura, na tromoi em isi isi long wara, dispela em i bin mekim ol Isrel long dringim. Nogut em i bin pait long teist tasol nogut em i bin inap long kisim bek ol long dispela sik nogut.

EKSODAS 32:20 i tok,

Na em i kisim dispela pikinini bulmakau, dispela ol i bin wokim, na em i kukim dispela long paia na krungutim dispela long i kamap paura na tromoi em antap long wara, na em i mekim ol pikinini bilong Isrel i dringim sampela bilong dispela.

Copper i gat strong bilong kilim i dai ol liklik binatang tru. Dispela strongpela tok God i bin givim, dispela Eron na ol pikinini man bilong em i bin nidim long bihainim, olgeta taim ol i bin laik go insait long haus sel bilong kongrigesen na long alta, dispela i bin pruvim moa dispela samting tru.

EKSODAS 30:18-20 i tok,

18 Na tu yu mas wokim wanpela bikpela dis long bras na as bilong dispela tu mas i stap bras, long kisim waswas long em. Na yu mas putim dispela namel long haus sel holi bilong bung bilong ol manmeri na alta, na yu mas putim wara insait long em.
19 Long wanem Eron na ol pikinini man bilong em, ol i mas wasim ol han bilong ol na ol fut bilong ol long dispela.
20 Ol i mas waswas wantaim wara taim ol i go insait long haus sel holi bilong bung bilong ol manmeri, o taim ol i kam klostu long alta long wokim wok long kukim ofa ol i kukim long paia na i go long BIKPELA, bai ol i no ken dai pinis.

God i gat laik long haus sel bilong kongrigesen long kamap wanpela hap we ol man bai stap gut bikos planti manmeri i go long hap. Long dispela as ol i bin putim wanpela bikpela dis ol i bin wokim long bras we Eron na ol pikinini man bilong em bai wasim ol lek bilong ol bipo ol i kam insait. (Bras em i wanpela kain ain samting we ol i bin abusim copper na zinc.) Bilong wanem God i bin tok strong long ol long mekim olsem? Klia tru, i gat save tru baksait long dispela strongpela tok stret.

Copper I Bagarapim Olgeta Ol Liklik Binatang Tru Olsem Vaires na Bacteria. Bilong Wanem Em I No Stap long Olgeta Hap?


Bihain long wanpela longpela stadi ol saientis i bin mekim wantaim pasin bilong lukluk gut long ol liklik samting, ol i bin painimaut olsem copper i gat strong bilong kilim i dai ol liklik binatang tru. Ating, taim yu putim wara long wanpela dis ol i bin wokim long copper, colloidal copper i kamap, bikos ol ion (liklik hap tru bilong wanpela samting) bilong copper i bung wantaim wara. Olsem na, dispela strongpela tok God i bin givim long Eron na ol pikinini man bilong em em i bilong mekim ol i no kisim binatang bilong sik olsem bacteria na ol vaires, dispela nogut ol narapela manmeri husat i bin go long hap i bin karim i kam.

Wanem samting i mekim yu kirap nogut tru em i dispela samting tru olsem bipo long saiens i bin painimaut olsem wanem yu ken yusim copper long kilim i dai ol liklik binatang tru, ol i bin toktok pinis long em insait long Baibel. Em i pruvim olsem Baibel em i wanpela buk i gat namba taim yu toktok long olgeta kain hap bilong laip, na olsem oltaim i gat save tru insait long olgeta wan wan tok bilong God.

Wantaim dispela samting nogut i hatpela long ranawe long en nau , dispela dispela graun olgeta i pesim, olsem COVID-19 stret, nogut em inap long helpim sapos yu bai bihainim sampela ol wok stret, dispela ol Isrel i bin bihainim long taim bilong ol bikos ol i gat namba long saiens tu. Kain olsem, long haus, yu ken yusim ol dispela samting bilong haus ol i bin wokim long copper. Taim yu laik dringim wara, mobeta putim em insait long wanpela samting bilong holim wara ol i bin wokim long copper. Taim yu laik klinim tupela han bilong yu, bihain long wasim ol wantaim sop na wara, putim tupela han bilong yu i go insait long wara i stap insait long wanpela dis copper.

Em bai helpim yumi tumas sapos yumi bai mekim pasin bilong ol laip bilong yumi i bihainim ol strongpela tok bilong God. Nogut nau em i gutpela taim olsem yumi go bek long yusim copper na i no stainless steel long ol railing (samting bilong pasim rot i gat ba na ol sapot bilong em) na ol handel bilong dua. Taim copper i stap tasol, o ol ain samting tu we ol i bin abusim copper wantaim ol narapela, em i inap helpim long mekim ol laip bilong ol liklik binatang tru olsem bacteria na ol vaires long kamap sotpela, olsem na, em i inap daunim tu sans bilong yumi long kisim binatang bilong sik. 

Tasol antap moa olgeta, wanem samting i inap kisim bek tru yumi em i pasin bilong yumi bilong bihainim God. Pasin bilong bihainim ol tok strong bilong God em bai no inap givim hevi long yumi. Sapos yu bihainim ol tok strong bilong God, maski sapos yu no klia olgeta yet long save tru baksait long kain ol tok strong olsem, yu inap klia tru olsem ol i bilong helpim yu. Ol olgeta i bilong helpim yu yet.

Tru, nambawan as bilong wanem olgeta man i bungim planti tru sik nogut nau em i bikos planti tru ol manmeri i bin lusim God. Ol i bin makim long givim baksait long ol tok bilong Em. Ol i bin makim long bihainim tasol ol laik bilong ol yet.

Tasol sapos yumi laikim wanpela kain laip, dispela i no isi long ol hevi, olsem bacteria na ol vaires, long kamapim trabel long en, stap laip bilong bihainim laik bilong God. Bihainim ol skul tok na ol tok strong bilong God, na luksave long dispela samting tru olsem yumi nidim olgeta gutpela pasin na sori bilong Em inap long yumi stap.

God i ken blesim na lukautim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: