Rausim Ol Toktok long Sait bilong Kam Bek bilong Kraist Wantaim Gutpela Skelim na Isi Stretpela Skelim

November 05, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo em wanpela bilong ol dispela lotu i bilip olsem, taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, dispela graun bai kuk long paia pinis. Tru tru, long wanpela bilong ol brotkas bilong ol long tivi, Michael Sandoval, wanpela minista bilong INC bilong Manalo, em bin tok win nabaut ples klia olsem taim Kraist bosim kingdom wan tausen yia long dispela graun, dispela bin kamap het tok bilong planti bilong ol bung bilong kongrigesen bilong mipela, em i no gat rot liklik long kamap bikos, olsem em tok, taim Bikpela Jisas Kraist kam bek, dispela graun bai kuk long paia na bagarap olgeta pinis. Na bikos em bai bagarap olgeta pinis, bai i no gat wanpela hap bilong Kraist bilong bosim moa. 

Ples klia, em bin traim long resis long wanem samting mi skulim ol brata na ol susa bilong mipela insait long Sios bilong God Intenesenel, sampela samting mi bin kisim long buk bilong Revelesen, dispela i tok olsem taim Kraist kam bek, Em bai kirapim gen ol husat bin dai insait long Em na ol, wantaim ol wok manmeri bilong Em i beltru, bai bosim dispela graun wantaim Em wan tausen yia (Revelesen 20:5-6). Mi tingting planti bilong wanem em i agensim sampela samting i stap pinis ples klia long rait insait long Baibel. 

Em stap ples klia olsem pasin bilong em bilong agensim toktok bilong mi, em kamap taim em no gat save long ol samting hait bilong Baibel na ol tok profet, mipela insait long Sios bilong God Intenesenel i save na klia maski mipela stap ol liklik lain, i no long hatwok bilong mipela yet tasol long holi stia bilong Holi Spirit.

Em i no tru olsem dispela graun bai kuk long paia pinis, taim Bikpela Jisas Kraist kam bek. Maski yumi no tok nogat long samting tru olsem God bin makim dispela samting long kamap, tasol em bai no kamap taim Kraist kam bek. Olsem Baibel i tok, taim Bikpela Jisas Kraist kam bek, Em, wantaim ol seint bilong Em husat Em bai mekim ol pris, bai bosim dispela graun wan tausen yia. Olsem na, dispela graun stap yet. Na wantaim dispela taim bilong wan tausen yia, yumi ken hop olsem ol bai inap autim Gutnius bilong kisim bek antap long dispela graun olgeta taim i no gat wanpela inap pasim em bikos, insait long dispela taim, Satan bai stap kalabus. Tasol, bihain long taim bilong wan tausen yia, ol bai lusim em long kalabus bilong em.

7 Na taim dispela wan tausen yia i pinis, ol bai lusim satan ausait long kalabus bilong em, 

8 Na em bai go ausait bilong giamanim ol kantri husat i stap long fopela namba foa hap bilong dispela graun, Gok na Megok, bilong bungim ol wantaim bilong pait, namba bilong husat i olsem wesan bilong solwara.

Long pinis bilong wan tausen yia, taim ol lusim Satan pinis long kalabus bilong em, taim em save olsem em gat sotpela taim tru i stap, em bai wok strong dabol long giamanim ol kantri long fopela kona bilong dispela graun. Tingting long em tasol. Olsem wanem Satan inap go nabaut long fopela kona bilong dispela graun sapos dispela graun i no stap moa? Narapela long dispela, bai i gat wanpela Armagedon long kamap. Gen, olsem wanem dispela las pait i kamap sapos, taim Bikpela Jisas Kraist kam bek, dispela graun bai bagarap olgeta pinis? Ating yupela lukim longlong pasin bilong Michael Sandoval na kranki tingting bilong ol toktok bilong em?

Tru tru, em nidim isi stretpela skelim na liklik gutpela skelim long klia olsem taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, dispela graun bai no kuk yet long paia bikos Em bai bosim yet em wan tausen yia. 

Ples klia, ol minista bilong INC bilong Manalo, moa yet Michael Sandoval, ol sot long stretpela skelim na gutpela skelim. Sapos ol gat ol dispela, ol toktok bilong ol i no bin agensim tok bilong Baibel, na ol i no bin soim olsem ol i no gat save na ol i no gat gutpela tingting long tivi long ai bilong olgeta kantri. Kain pasin bilong tingting bilong ol i pruvim tasol olsem ol i no gat save liklik long sait bilong dispela taim i laik kam Bikpela Jisas Kraist na ol seint bilong Em i bosim kingdom hia long dispela graun.

Tasol mi no inap blemim ol olgeta bikos, klia tru, ol tisa bilong ol i no bin skulim ol wanpela samting long sait bilong buk bilong Revelesen, ating bikos ol tu i no bin klia long dispela buk stret bilong Baibel. Ol i tarangu tru! Liklik samting tru ol minista bilong INC ken mekim em long daunim ol yet inap long tokaut olsem ol i no gat save, mobeta long hambak nabaut na giaman olsem ol i save gut long sait bilong ol tok tru bilong Baibel olsem ol tok profet. Tru tru, taim ol hambak nabaut na giaman moa, em kamap ples klia moa olsem ol i no gat gutpela save. Ol dispela tok stret i kam ausait long ol maus bilong ol, ol dispela i kamapim ol ples klia taim ol i no save. Na mipela sori tru long ol, moa yet olgeta long ol brata na ol susa bilong ol long bilip, husat ol i stiaim i go long bagarap olgeta. God i ken sori long ol dispela manmeri.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: