As Tingting Nogut Bilong Wanem Sampela I Bilip Kraist I No God

November 09, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Ating i gat wanpela tok tru long dispela tok bilong Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo (INCM) olsem Bikpela Jisas Kraist i no moa long wanpela man tasol? Pastaim, yumi ken tingim dispela tok bilong Aposel Jon long sait bilong Em.

1 Jon 5:20-21 i tok,

20 Na yumi save long Pikinini Man bilong God i kam pinis, na Em i bin givim yumi wanpela gutpela save, inap long yumi ken save Em husat i tru, na yumi stap insait long Em husat i tru, yes, insait long Pikinini Man bilong Em Jisas Kraist. Dispela em i God tru, na laip i stap gut oltaim oltaim. 

21 Ol liklik pikinini, holimpas yupela yet longwe long ol piksa bilong god giaman. Amen.

Dispela ves stret em wanpela bilong planti ves ol minista bilong INCM i wok long paulim bilong mekim tok bilong ol i luk orait, olsem Bikpela Jisas Kraist i no wanpela God, tasol wanpela man tasol. Ol traim long mekim em luk olsem dispela trupela God ves 20 i kolim em Papa.

Tasol, sapos yumi bai skelim em dip moa, trupela God na laip stap oltaim oltaim ves i toktok long en em wanpela husat bin kam long dispela graun, wanpela husat bin givim long ol, ol aposel, gutpela save. Yu no inap yusim dispela long Papa bikos Em no bin kam hia long bodi sait. I no gat tupela tingting, em i toktok long Pikinini Man bilong Em, Bikpela Jisas Kraist. Em i “God tru na laip i stap gut oltaim oltaim.”

Bilong wanem Jon i givim dispela strongpela tok “holimpas yupela yet longwe long ol piksa bilong god giaman” long ves 21? Em bikos hia long dispela graun, i gat planti piksa bilong god giaman o ol god giaman. Tasol dispela Wan husat bin kam hia, dispela Wan husat bin givim gutpela save long ol, olsem ol aposel tok, em i God tru na laip stap oltaim oltaim. Na dispela em Bikpela Jisas Kraist. Tingim olsem dispela “God tru” long Inglis dispela hap tok “the” i go pas long em, “the true God and eternal life” i minim em toktok long wanpela stret.

Bilong pruvim moa olsem dispela “laip stap oltaim oltaim” em Bikpela Jisas Kraist, 1 Jon 1:1-2 i tok,

1 Dispela samting i stap long stat, dispela mipela i bin harim, dispela mipela i bin lukim wantaim ol ai bilong mipela, dispela mipela i bin lukluk long en, na ol han bilong mipela i bin holim, bilong Tok bilong laip. 

2 (Long wanem, dispela laip i kamap ples klia, na mipela i bin lukim, na stap witnes, na soim long yupela dispela laip i stap gut oltaim oltaim, dispela i stap wantaim Papa, na i kamap ples klia long mipela,)

Dispela “laip stap oltaim oltaim” bin stap wantaim Papa, na em bin kamap ples klia long ol aposel bikos em bin kam hia. Klia tru, em toktok long Bikpela Jisas Kraist. Dispela wanpela tok tru bilong Baibel, ol minista bilong INCM i no inap rausim o tekewe long Baibel.

Nau, taim Kraist bin kam hia long dispela graun, dispela em wanem samting Papa bin tokim Em:

 Hibru 1:8 i tok,

Tasol long Pikinini Man Em i tok, Sia king bilong Yu, O God, i stap oltaim oltaim na oltaim. Wanpela stik king bilong stretpela pasin em stik king bilong kingdom bilong Yu.

Gen, ol minista bilong INCM i paulim tu dispela ves. Long tingting bilong ol long daunim stap bilong Bikpela Jisas Kraist long stap bilong wanpela man nating, ol bin senisim “Sia king bilong Yu, O God,” long “Sia king bilong Yu em God”, dispela i kamapim wanpela kain tingting i daunim tru stap bilong God. Ol bin bringim God long wanpela kain stap daunbilo, daunbilo tru. Ol bin mekim Em wanpela sia king we yu inap sindaun long en. Ating dispela em pani, a?

Long ves yumi kolim bipo, Papa Em dispela wan husat i toktok, na Em bin kolim Pikinini Man bilong Em olsem God. Ating yu bai agensim toktok bilong Papa, o? Dispela em tok tru. Bikpela Jisas Kraist Em God bikos Em i Pikinini Man bilong God. Em bin kam long bel bilong Papa. Papa bin kamapim Em. Dispela tok tru em sampela samting ol minista bilong INCM i no inap long kisim, olsem Papa bin kamapim dispela wanpela God Em bin kamapim. Tasol tok nogat bilong ol i no inap senisim tok tru, olsem Bikpela Jisas Kraist Em dispela wanpela God Em bin kamapim. Olsem rait i stap pinis long ol rait long Grik, Em monogenes theos.

Tru tru, maski sapos i gat planti pruf bilong pruvim pasin bilong Bikpela Jisas Kraist bilong stap God, ol aposel tu bin stap witness olsem, “Dispela em i God tru, na laip i stap gut oltaim oltaim,” na Papa tu “…Tasol long Pikinini Man Em i tok, Sia king bilong Yu, O God, i stap oltaim oltaim na oltaim,” mi gat tupela tingting sapos ol dispela minista bilong INCM bai lusim bilip bilong ol moa long handet yia olsem Bikpela Jisas Kraist Em wanpela man tasol.

Yumi no inap mekim wanpela samting long sait bilong em. Tru yumi no inap abrusim olsem tru i gat ol man husat bai no luksave long pasin bilong Kraist bilong stap God, i no long wanpela gutpela as tingting i bihainim Baibel, tasol i kam long bikhet pasin na pasin bilong strongpela het. Tasol bikhet pasin na pasin bilong strongpela het bai bringim ol we?

 Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: