Dispela Wanpela Rot Klia Tru Inap long God Bai Putim Yau Taim Yumi Singaut

December 12, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

I gat ol man husat bin kamapim dispela tingting olsem sapos ol beten na singautim nem bilong Bikpela, God bai kisim bek ol. Dispela i no tru. Ol i givim ol yet giaman hop tasol.

Tok tru em olsem, maski sapos yu wok long beten, maski sapos yu wok long singaut long nem bilong Bikpela, God bai no kisim bek yu sapos yu no bihainim laik bilong Em.

Olsem rait i stap pinis long Matyu 7:21,

I no olgeta wan wan husat i tokim Mi, Bikpela, Bikpela, bai go insait long kingdom bilong heven. Tasol em husat i mekim laik bilong Papa bilong Mi husat i stap long heven.

Long go insait long kingdom bilong heven, yu mas mekim laik bilong Papa, olsem, yu mas bihainim ol tok strong bilong Em nay u mas mekim wanem samting Papa laikim yu long mekim.

Eklesiastes 12:13 i tok, 

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Nambawan wok tru bilong man em long bihainim ol tok strong bilong God na i no ol tok strong na ol skul tok bilong kain kain lotu lain olsem Katolik Sios. Sapos wanem samting yu bai bihainim em ol skul tok ol i wokim, olsem yusim rosari long beten nainpela de wanpela bihain long narapela o novena, wokabaut long ol skru bilong lek bilong yu long ol namel bilong ol haus lotu stat long dua i go long alta, na lindaun long ai bilong ol piksa ol bin sapim na ol piksa na lotuim ol, God bai no kisim bek yu. Olgeta dispela pasin, ol Katolik i save bihainim, ol stap aninit long pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman na ol agensim stret ol skul tok bilong God insait long Baibel. Na tru tru, kain ol pasin bai no bringim yu go long heven.

Tingim, inap long God kisim bek yu na yu kisim heven long taim bihain, yu mas bihainim ol tok strong bilong God, i no long agensim ol. Pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman, em wanpela pasin bilong birua stret long tok strong bilong God. Ol piksa na ol piksa ol bin sapim i noken kamap ol samting bilong lotuim, maski sapos ol bin wokim ol long gol na silva.

Aposel 17:29 i tok,

Bikos nau yumi kamaut long God, yumi no ken ting olsem dispela Godhet em i wankain olsem gol, o silva, o ston, dispela man i sapim long save samting na plen bilong man.

Long ting tasol olsem pasin bilong stap God, yu ken soim long ol piksa ol bin sapim na ol piksa ol bin wokim long gol, silva na ston, em rong tru. Em kamap nogut moa sapos yu bai lindaun long ai bilong ol, ofaim ol plaua na laitim ol kandel long ol, na beten long ol. Tasol, ol dispela stret em wanem samting ol Katolik pater i skulim long ol man bilong bihainim ol long mekim, ol strongim bel bilong ol man long mekim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman.

God i tambuim pasin bilong lotuim piksa bilong god giaman. Tasol, dispela samting Em tambuim em no stap tasol long pasin bilong lotuim ol piksa ol bin sapim. Em go inap long pasin bilong sapim ol piksa na ol piksa ol bin sapim. Kain samting tu em pasin bilong birua long ol tok strong bilong God.

Olsem rait i stap pinis long Lo 5:8-9,

8 Yu no ken wokim bilong yupela wanpela piksa o wanpela piksa ol i sapim long wanpela samting i stap long heven antap o i stap long dispela graun daunbilo, o i stap long ol wara aninit long dispela graun. 

9 Yu no ken mekim yu yet i lindaun long ol o mekim wok long ol. Long wanem Mi God BIKPELA bilong yu em i jeles God, na Mi makim sin bilong ol papa i go long ol pikinini inap long tripela o fopela lain tumbuna pikinini bilong ol lain i no laikim tru Mi.

Em God husat yu mas lotuim na i no ol god giaman. Klia tru, pasin bilong lotuim na givim biknem long ol god giaman, em soim ples klia pasin bilong hetim God. Olsem na sapos yu tok olsem yu laikim tru God, em Em Yet husat yu mas lotuim, givim biknem long en na makim ol samting, i no long ol piksa ol bin sapim.

Tasol, wanem samting God tambuim ol man long mekim, em wanem samting ol Katolik pater i strongim bel bilong ol man long en. Long dispela, ol mekim Satan yusim ol long senisim tok tru bilong God long wanpela giaman taim ol skulim ol manmeri long lotuim dispela samting God i kamapim long nating na i no Em husat bin kamapim long nating olgeta samting.

Rom 1:25 i tok, 

Husat i bin senisim tok tru bilong God i kamap wanpela giaman, na lotuim na bihainim samting God i wokim moa long Man i kamapim olgeta samting long nating, husat i gat blesing oltaim oltaim. Amen. 

Olsem na, noken tanim bilip na strong bilong yu long ol narapela samting God bin kamapim long nating olsem yu, olsem Maria, ol aposel na ol ensel, tasol yu mas putim ol long Em husat bin kamapim long nating olgeta samting. Na noken autim ol beten bilong yu long ol dispela lain, tasol yu mas autim ol long Em husat bin kamapim long nating olgeta samting.

Tasol, tingim olsem i no olgeta husat i singaut long nem bilong Bikpela bai go insait long kingdom bilong heven, tasol ol tasol husat i bihainim ol tok strong bilong God. Em minim olsem, pasin bilong yu bilong bihainim ol skul tok na ol tok strong bilong God, dispela bai mekim yu inap tru long go insait long kingdom bilong heven. 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: