Rausim Ausait Luks bilong Giamanim Ol Man! Taim bilong Kamapim Ples Klia Ol Wolf Insait long Pasin Lotu

September 01, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Taim ol kain rot bilong salim tok i go na i kam bilong nupela taim, ol i kamap, long wankain pasin, planti ol man bilong autim tok i yusim i no ol olpela kain midia tasol, tasol tu kain kain ol sosel midia long salim tok i go long planti manmeri, long salim tok bilong bilip bilong ol i go nabaut, long kisim biknem, na long toksave long ol narapela interes bilong ol yet.

Maski Baibel em i nambawan samting planti bilong ol i yusim, tasol i no olgeta bilong ol i toktok long ol tok tru bilong Baibel. Em i minim olsem, i no olgeta bilong ol i ol profet bilong God. Em i tru olsem planti bilong ol i ol profet giaman.

Taim yumi yusim Baibel olsem as bilong tok, yumi ken traim long kamapim ples klia ol dispela man bilong autim tok na yumi ken lukim long yumi yet sapos tru tru ol i ol profet bilong God, o sapos ol i wanpela bilong ol profet giaman i planti tru husat i stap nabaut long dispela taim.

Tru tru, sapos yupela bai lukluk long ausait luks bilong ol, ol klos bilong ol, na pasin bilong toktok bilong ol, klostu yupela bai no saspek olsem ol i ol profet giaman o ol man bilong autim tok i giaman bikos ol i werim ol naispela klos, ol i gat pasin isi tru, na ol i toktok wantaim ol nek i isi na ol i stretim gut. Dispela i narapela long ol i yusim ol toktok i naispela na bilong pulim ol man, tu. Ol i mekim ol dispela olgeta long winim harim bilong ol man na long soim gutpela luks. Tasol em i wanpela ausait luks bilong giamanim ol man!

2 KORIN 11:13-15 i tok,
13 Long wanem, kain man olsem em ol giaman aposel, ol giaman wokman, husat i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist.
14 Na i no samting bilong tingting planti. Long wanem, Seten em yet i tanim i kamap wanpela ensel bilong lait.
15 Olsem na em i no bikpela samting sapos ol wokman bilong em tu i tanim i kamap ol wokman bilong stretpela pasin, husat pinis bilong ol bai stap bilong bihainim ol wok bilong ol.

Long giamanim ol man, ol dispela profet giaman na ol aposel giaman i tanim ol yet i kamap ol aposel bilong Kraist. Ol i giaman tasol. Ol i mekim ol yet i luk olsem stretpela na holi long ai bilong ol narapela man, wankain olsem satan tasol husat i tanim em yet i kamap wanpela ensel bilong lait tasol tru tru em i wanpela ensel bilong tudak. (Bilong bihainim tok bilong Baibel, tudak i minim "pasin nogut".) Olsem na, em i no moa wanpela samting bilong mekim yumi kirap nogut long ol wokman bilong em tu i giaman long kamap ol wokman bilong stretpela pasin.

Wanem kain pinis bai ol i gat? Olsem FILIPAI 3:19 i tok,

Husat pinis bilong ol em bagarap olgeta, husat God bilong ol em bel bilong ol, na husat glori bilong ol i stap insait long sem bilong ol, husat i save tingim ol samting bilong dispela graun.)

Pinis bilong ol em i bagarap olgeta. God bilong ol i no trupela God tasol em i bel bilong ol, na glori bilong ol i stap insait long sem bilong ol. Ol i no gat sem. Tru tumas, em i pasin i no gat sem olgeta taim glori bilong wanpela man i stap long ol samting bilong givim sem tru.

Narapela long dispela, ol i tingting planti long ol samting bilong dispela graun. Oltaim ol i toktok long ol man i kisim planti samting. Ol i hambak long sait bilong ol bikpela haus lotu bilong ol.

Taim ol profet giaman i bungim ol tingting bilong ol long ol samting bilong dispela graun, ol trupela man bilong autim tok bilong God i bungim tingting long ol samting bilong heven.

KOLOSI 3:1-2 i tok,

1 Sapos yupela nau i kirap pinis wantaim Kraist, painim ol dispela samting, dispela i stap antap, we Kraist i sindaun long han sut bilong God.
2 Putim ol laik bilong bel bilong yupela long ol samting bilong antap, i no long ol samting bilong dispela graun.

Sapos wanpela man bilong autim tok i tingting oltaim long ol samting bilong dispela graun, yu inap klia tru olsem dispela man bilong autim tok em i wanpela profet giaman. Olsem wanpela man bilong autim tok, em i man Amerika, husat wanpela taim i bin tok, "Mi bai i no go nating long heven." Em i minim olsem em i laik go long heven wantaim planti ol samting dia tru na mani.

Olsem na, wanpela mas sap inap long skelim husat i wanpela profet giaman, na husat i no olsem. Tingim oltaim olsem oltaim ol profet giaman i soim ol yet holi olsem ol inap mekim. Ol ausait luks bilong ol na ol toktok bilong ol, ol i ken giamanim tru ol man olsem na yupela mas lukaut gut tru.

Olsem rait i stap pinis insait long MATYU 7:15, Lukaut gut long ol giaman profet, husat i kam long yupela long ol klos bilong sipsip, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Ol soim ol yet olsem ol sipsip, ol dispela i gat pasin isi, tasol insait ol i ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre.

Ol profet giaman tu i no mekim wanpela samting tasol ol i givim hevi long ol memba bilong ol long ol namba ten hap na ol narapela kain mani bilong givim. Ol i wok long promisim long ol man husat i bihainim ol olsem ol bai kisim planti samting na ol blesing, taim, tru tru em i ol dispela profet giaman yet tasol husat i kisim planti samting na kisim ol blesing (i kam long Satan, papa bilong ol).

Ol i stap wantaim ol gutpela samting tumas na dispela i givim hevi long ol memba bilong ol. Tru tru, sampela taim ol memba bilong ol i no gat wanpela samting tu bilong pulimapim bel bilong ol i hangre, tasol ol i pulim strong yet ol long givim mani, bilong inapim ol laik na ol pasin bilong ol pasta, o ol man bilong autim tok bilong ol. Sapos nogat, ol bai kisim tok olsem ol i stil long Bikpela. Bikpela Jisas Kraist i bin givim yumi wanpela bikpela samting tru bilong painim long wanpela man bilong autim tok.

JON 7:17-18 i tok,

17 Sapos wanpela man i gat laik long mekim laik bilong Em, em bai save long skul, sapos em i bilong God, o sapos Mi toktok long Mi Yet.
18 Em husat i toktok long em yet i painim glori bilong em yet. Tasol em husat i painim glori bilong Em husat i salim em, em yet em i trupela, na i no gat pasin i no stretpela i stap insait long em.

Tingim na skelim wanem samting man bilong autim tok i skulim. Yu mas painimaut sapos ol skul tok em i autim, ol i ol dispela skul tok stret God na Bikpela Jisas Kraist i skulim, o sapos ol i ol samting ol lotu hetman bilong ol i bin wokim tasol.

Kain olsem, insait long Sios Katolik, ol i skulim olsem i gat pugatori tasol insait long Baibel, i no gat kain samting olsem pugatori. Na tu, insait long moa long wan tausen yia, ol i wok long autim tok long sait bilong limbo. Ol pater i bin mekim ol memba bilong ol i bilip olsem sapos wanpela pikinini i dai taim em i no kisim baptais, em bai i no inap go long heven tasol em bai i go long limbo. Gen, i no gat kain samting olsem limbo insait long Baibel. Wanpela man husat i autim tok long sait bilong pugatori na limbo, em i toktok long ol skul tok em i wokim tasol. Ol i no kam long Baibel.

Em i gutpela inap olsem wanpela pop, nem bilong em Joseph Ratzinger, husat ol bin kolim Pop Benedik Namba Sikistin, em i bin tokaut olsem skul tok bilong Sios Katolik long sait bilong limbo i no tru. Em i bin tokaut olsem tru tru i no gat limbo i stap.


Tru tru, skul tok Katolik olsem wanpela bebi husat i dai taim em i no kisim baptais, bai i no go long heven, dispela i birua long wanem samting Bikpela Jisas Kraist i bin skulim.

MATYU 19:14 i tok,

Tasol Jisas i tok, Larim ol liklik pikinini, na no ken tambuim ol, long kam long Mi. Long wanem, king dom bilong heven em i bilong ol kain olsem.

Bikpela Jisas Kraist i bin givim tok bilong holimpas long kisim bek bilong ol pikinini. Klia tru olgeta, ol pikinini bai i go long heven bikos ol i no mekim rong na ol i no gat sin.

Wanlain wantaim dispela, bilip Katolik long nambawan sin tru o original sin i no tru tu. Olsem Sios Katolik i tok, dispela sin Adam na Iv i bin mekim, em i sin nambawan tru. Na dispela sin ol i pasim i kam long wanpela lain tumbuna i go long ol lain tumbuna bihain. Bikos long dispela, ol bebi i gat nid long kisim baptais bilong klinim ol long sin nambawan tru, dispela ol i bin kisim olsem samting papa i givim pikinini, i kam long Adam na Iv.

Gen, dispela skul tok i birua long Baibel.

ESIKIEL 18:20 i tok,

Tewel husat i mekim sin, em bai dai. Pikinini man bai i no inap karim sin nogut bilong papa, na tu papa bai i no inap karim sin nogut bilong pikinini man. Stretpela pasin bilong stretpela man bai stap antap long em, na pasin nogut bilong man nogut bai stap antap long em.

Dispela em i toktok bilong God I Gat Olgeta Strong. Em i no tru olsem i gat wanpela kain samting olsem sin nambawan tru. Bilong wanem? Adam i bin mekim sin i birua long God tasol Ebel, pikinini man bilong em, pikinini stret bilong em, em i no bin kisim olsem samting papa givim pikinini, dispela sin papa bilong em i bin mekim. Lukim na tingim, Ebel i no bin kisim baptais tasol God i bin lukim em i stretpela.

HIBRU 11:4 i tok,

Long bilip tru Ebel i ofaim i go long God wanpela sakrifais i gutpela moa olgeta long Ken, long dispela em i kisim witnes long em i stretpela, taim God i tokaut klia long ol presen bilong em. Na long dispela em husat i dai pinis i toktok yet.

God i makim ol pikinini long kisim heven olsem samting papa givim pikinini maski ol i no kisim baptais. Ol nupela bebi i no nidim long kisim baptais. Tru tru, Bikpela Jisas Kraist i bin givim yumi wanpela piksa long wanem taim yu mas kisim baptais. Kraist i bin kisim baptais taim Em i gat 30 krismas, i no long taim Em i bin stap wanpela bebi.

Dispela sin, o sin nambawan tru, dispela Adam i bin mekim, em i olsem. Em i bin harim meri bilong em moa long nek bilong God. Na long dispela pasin bilong em, wanpela tok nogut i bin kam antap long Adam.

JENESIS 3:17 i tok,

Na long Adam Em i tok, Bikos yu bin bihainim nek bilong meri bilong yu, na yu bin kaikai long dispela diwai, dispela Mi bin givim tok strong long yu, i spik, Yu bai i no inap kaikai long en, tok nogut i stap antap long dispela graun bilong tingim nem bilong yu. Long bel hevi bai yu kaikai long en olgeta de bilong laip bilong yu.

Narapela tok helpim Baibel i givim bilong helpim yupela long save long wanpela profet giaman, o wanpela man bilong autim tok i giaman, em i stap insait long 1 JON 4:1. Em i tok olsem,

Ol man i stap klostu tru long bel bilong mi, no ken bilipim olgeta wan wan spirit, tasol traim ol spirit long ol i bilong God o nogat. Bilong wanem, planti giaman profet i go ausait i kam long dispela graun.

Em i wanpela samting yupela mas painimaut. Yupela mas traim spirit. Painimaut sapos ol skul tok bilong ol i wankain olsem ol skul tok Bikpela Jisas Kraist i bin skulim. Traim ol long hamas ol i save long ol skul tok bilong Kraist. Kain olsem, askim pasta bilong yupela sapos Gutnius bilong Kraist i skulim taits, o pasin bilong peim namba ten hap. Sapos em i tokim yupela olsem em i wanpela hap bilong Gutnius, orait dispela em i wanpela samting bilong soim olsem tru em i tok giaman bikos taits i no wanpela skul tok Kristen.

Wanpela samting i klia tru, taim wanpela pasta, o wanpela man bilong autim tok, em i skulim sampela samting i no stap insait long Baibel, i no gat tupela tingting long em i wanpela man bilong autim tok i giaman, o wanpela profet giaman.

Taim yupela yusim olgeta ol dispela olsem stia bilong yupela, em i taim bilong yupela nau long sekim ol pasta o ol man bilong autim tok bilong yupela wan wan. Painimaut ol pasin bilong laip bilong ol, ol wari bilong ol, na moa yet olgeta, long ol skul tok ol i skulim. Na kaikai bilong painimaut bilong yupela bai soim yupela sapos pasta o man bilong autim tok bilong yupela tru em i wanpela profet bilong God, o sapos em i wanpela profet giaman tasol. Tasol noken larim wanpela man i giamanim yupela.

God i ken blesim yupela!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: