Presen bilong Kisim Bek bilong God i No Bilong Salim, Em i Fri

September 08, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Bikos long pasin gridi long mani, i no gat rot long inapim dispela, man i bin wokim olgeta kain trik bilong mekim em yet kamap maniman, maski dispela bai minim olsem givim hevi long ol rabisman, ol husat i no mekim rong, na ol husat i no gat saspek long em. Ol dispela husat i mekim olsem, yes, ol i haitim trupela as tingting bilong ol. Yumi lukim ol i giaman olsem ol i holi, taim ol i yusim tok bilong God olsem samting bilong pulim ol man. Yes, tru tru, dispela pasin i stap ples klia tru insait long pasin lotu.

Ol lotu na ol hetman lotu nau bin kamap ol lain bilong wok binis tumas olsem i no gat wanpela taim ol i no gat ol stail na ol trik bilong giamanim ol man inap long ol ken bungim ol mani samting moa moa yet.

Yu go long wanem hap, yu ken painim ol lotu lain husat i salim kain kain ol samting olsem ol wel bilong makim, ol mirakel wel, ol liklik prea buk, ol skapula, ol bilas i luk olsem medal, wara i gat blesing, i go i go. Olgeta bilong ol dispela i promisim long oraitim sik, lukautim man na kisim bek man long nogut. Dispela nau i givim ol man dispela tingting olsem taim ol peim wanpela mani stret long ol dispela samting, ol bai kisim ol nambawan helpim. Long dispela as wanpela man nating i no inap stap longwe long tingting olsem i gat kain mani stret tu long peim bilong kisim kisim bek. Kisim bek em bilong salim, o? Yu inap baim em, o?

Tru tru, kisim bek i no bilong salim! Em i wanpela presen i kam long Bikman na Man bilong Kamapim long Nating bilong yumi husat i gat gutpela bel. Taim em i stap wanpela presen, yu no baim em. Kisim bek i fri. Na i no gat mani i inap stret long namba bilong em.

Yu mas tingim olsem taim Bikpela Jisas Kraist bin skulim ol aposel long autim Gutnius, Em bin skulim tu ol long autim em fri.

MATYU 10:7-8 i tok,

7 Na taim yupela i go, autim tok, i spik, Kingdom bilong heven i stap klostu.
8 Oraitim ol sikman, klinim ol lepraman, kirapim ol daiman, rausim ol spirit nogut. Yupela i bin kisim nating, givim nating.

Autim tok bilong ol skul bilong Bikpela Jisas Kraist yu mas mekim fri. Dispela em i skul bilong Kraist. Na ol aposel bin mekim olsem Kraist bin tokim ol. Olsem na, olsem kaikai bilong dispela, taim ol autim Gutnius fri, ol bin ofaim long ol man dispela kisim bek Kraist bin skulim.

2 KORIN 11:7 i tok,

Ating mi bin mekim samting bilong bagarapim bel taim mi daunim nem bilong mi yet inap long mi ken litimapim yupela, bilong wanem, mi bin autim gutnius bilong God long yupela fri?

I no gat wanpela samting bilong salim taim yu toktok long kisim bek bilong sol. God i tambuim pasin bilong salim wanpela samting long sait bilong kisim bek.

PROVEP 23:23 i tok,

Baim tok tru, na no ken salim. Na tu baim save tru, na tok skul, na gutpela save.

Tok tru, save stru, skul, na gutpela save, ol i no bilong salim bikos ol i ol samting holi i kam long God fri.

ROM 6:23 i tok,

Long wanem, pe bilong sin em dai. Tasol presen bilong God em i laip i stap gut oltaim oltaim long wok bilong Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi.

Yu ken kisim kisim bek long wok bilong Bikpela Jisas Kraist.

Dispela tok "presen bilong God em i laip i stap gut oltaim oltaim" i minim wankain olsem kisim bek. Klia tru kisim bek em i wanpela presen. Em i no bilong salim. Man husat i givim, em i givim wanpela presen i kam ausait long gutpela bel bilong em.

Wel holi, mirakel wel, wara i gat blesing, na ol wankain samting, em i ol samting planti ol lotu i wokim bilong kamapim mani. Ol dispela i no inap kisim bek yu long bagarap olgeta. Ol dispela i no inap kisim bek sol bilong yu. Sapos em i tru olsem ol dispela samting inap givim kisim bek long ol man, em bai minim olsem ol maniman i gat bikpela sans tru long God kisim bek ol bikos ol i gat dispela mani bilong baim planti tru bilong ol dispela samting ol kolim olsem ol mirakel wel na wara holi. Long narapela sait, em bai minim tu olsem ol rabisman bai i gat liklik sans tru long kisim bek bikos ol i no gat dispela mani bilong baim ol dispela. Tasol em i no olsem. Dispela em i wanpela tasol bilong planti ol trik na ol giaman insait long pasin lotu, na Baibel i kolim em samting bilong kisim man, o trap.

JEREMAIA 5:26-27 i tok,

26 Long wanem, namel long ol manmeri bilong Mi, Mi lukim ol man nogut. Ol i wet hait, olsem em husat i putim ol trap. Ol i putim wanpela trap, ol i kisim ol man.
27 Olsem wanpela bokis kalabus i pulap wantaim ol pisin, olsem tasol ol haus bilong ol i pulap long pasin giaman. Olsem na ol i kamap ol bikman, na wok long kamap maniman.

Long bungim moa moa mani, ol dispela pasta i mekim wanem? Olsem Jeremaia i tok, "... ol i putim wanpela trap, ol i kisim ol man."

Ol i tingting long planti stail tumas inap long ol ken trapim na givim hevi long ol man, taim ol i no mekim ol i saspek olsem em i wanpela giaman olgeta. Ol man husat ol i givim hevi long en, Baibel i skelim ol wantaim ol pisin ol man trapim insait long wanpela bokis. Long pasin bilong ol yet, ol pisin bai no givim ol yet long laik insait long wanpela bokis bikos ol i laikim stret long flai fri long ol bikpela spes tru. Tasol bikos wanpela trap i bin stap redi long ol, ol bin kalabus.

Dispela wankain as tingting stret i tru long ol man. I no gat man wantaim stretpela tingting bai mekim em yet wanpela man bilong kisim hevi long giaman na trik. Tasol bikos long samting bilong kisim man ol i yusim long em, em bin kamap kaikai bilong pasta bilong em i gridi husat bin mekim em wanpela samting bilong kamapim mani olgeta. Na yumi klia tru olgeta olsem ol dispela pasta i no bilong God.

Sapos yumi sekim tasol ol pasin bilong laip bilong ol, yumi ken skelim hariap sapos wanpela pasta o wanpela hetman lotu i bilong God o nogat. Sapos wanpela hetman lotu i stap orait tru wantaim ol samting naispela tumas taim ol memba bilong em i karim hevi taim ol i stap rabisman tru na em i no wari long ol, dispela pasta i no bilong God.

Ol trupela pasta, o ol wokman, bilong God i lukluk long ol memba bilong ol i stap olsem wanem. Ol i wari long sait bilong sindaun bilong ol. Ol bai no kaikai pastaim inap long ol i klia tru olsem olgeta bilong ol memba bilong ol i kaikai pinis. Olsem na, em i sem tru long wanpela pasta long stap wantaim ol samting naispela tumas taim ol memba bilong em i kisim taim.

Yumi ken lukluk long stap bilong pasta i maniman olgeta insait long Afrika. Dispela em i toktok bilong wanpela rait long sait bilong em:

​David Oyedepo – Nigeria – $50 Million Dollars 

David Oyedepo em i wanpela man Naijiria, em i man bilong autim tok na wanpela man husat bin wokim Living Faith Church Worldwide, dispela i gat narapela nem olsem Winners Chapel. Nau ol i skelim em olsem pasta i maniman olgeta insait long Afrika. Ol i skelim olsem prais bilong olgeta samting bilong em i 150 milien dola nabaut.

Em tu papa bilong sampela bilong ol yunivesiti i gutpela olgeta insait long Naijiria olsem Landmark University, Covenant University na Crown University.

Narapela long stap pasta i maniman olgeta insait long Afrika, em tu pasta i maniman olgeta long dispela graun. Sios bilong em i gat hap bilong bung i bikpela olgeta long dispela graun, we 50,000 man na meri inap sindaun insait long en, dispela ol bin raitim insait long Guinness Book of Records.
Ol narapela bisnis samting bilong em i olsem ol sekonderi skul, ol stoa bilong wokim na salim bret, ol fakteri bilong wokim botol wara, ol petrol stesin, ol apatment, ol shopping mall, ol kaibar, i go i go. Em i gat fopela jet bilong em yet tu.

"Papa", olsem ol i save kolim em, em i papa tu bilong ol bilding insait long Yunaitet Kingdom na Yunaitet Stets. Em i Siaman bilong Dominion House Publishing (DPH).

As bilong dispela:

https://indapaper.com/richest-pastors-in-africa/

Em i gat planti samting tumas insait long dispela laip. Em i stap wantaim planti kago taim planti manmeri insait long Afrika i stap hangre. Em i no tilim tu wanpela liklik hap bilong ol samting dia tru bilong em wantaim ol narapela man husat i rabisman insait long kontinen Afrika. Tasol em i no tilim na em i mekim bisnis yet ausait long ol.

Ol pasta husat i maniman insait long Afrika, sapos tru ol i bilong God, orait, i no gat man insait long Afrika bai dai long hangre.

Bai yu bel hevi tru long planti ol pasta bin mekim pasin lotu olsem wanpela rot bilong mekim ol yet kamap maniman. Ol i tingting long winim ol samting long ol yet tasol. Baibel bin skelim stret ol olsem ol dok i gridi.

AISEA 56:11 i tok,

Yes, ol i stap ol dok i mangal, husat i no gat wanpela taim long ol i inap. Na ol i stap ol wasman bilong sipsip husat i no inap kisim save. Olgeta bilong ol i lukluk long bihainim rot bilong ol yet, na olgeta wan wan i lukluk long yusim namba bilong em long helpim em yet.

Ol i no inap long amamas, olsem ol dok i gridi husat i no gat wanpela taim long ol i inap. Tasol insait long MATYU 7:15, Baibel i no bin kolim ol dispela pasta olsem ol dok tasol, tasol ol wolf bilong kaikai wantaim bikpela hangre, ol dispela i strongpela olgeta namel long famili bilong ol dok.

Ol dispela pasta bin mekim pasin lotu olsem wanpela kain kago, olsem rait i stap pinis insait long 2 PITA 2:1-3,

1 Tasol i bin gat ol giaman profet namel long ol manmeri tu, yes, olsem bai i gat ol giaman tisa namel long yupela, husat bai bringim hait ol giaman bilip i laik bagarapim man i kam insait, yes, ol bai tok nogat long Bikpela husat i baim ol, na bringim bagarap olgeta antap long ol yet hariap.
2 Na planti bai bihainim ol pasin bilong ol bilong bagarapim man, em ol husat i as bilong ol man bai toktok nogut long sait bilong rot bilong tok tru.
3 Na long wok bilong pasin mangal, wantaim ol giaman toktok ol bai mekim yupela long kamap kago. Kot bilong husat, bilong longpela taim nau, i no wet yet, na pasin bilong ol long lus long kot i no hap slip.

Pasin lotu ol bin wokim em i kago bilong ol. Ol i mekim bisnis ausait long tok bilong God.

2 KORIN 2:17 i tok,

Long wanem, mipela i no olsem planti, husat i bagarapim tok bilong God. Tasol olsem bilong trupela bel, tasol olsem bilong God, long ai bilong God mipela i toktok insait long Kraist.

Yu ken lukim tasol hevi bilong dispela tokaut bilong Aposel Pol. Sapos long taim bilong em, i bin gat planti tumas ol man bilong salim tok bilong God, wet long ol dispela "man bilong salim ol samting" bin kamap planti moa yet long taim bilong yumi. Nau, i gat moa ol pasta husat i salim tok bilong God. I no tok bilong God tasol, tasol ol samting, dispela ol i kolim olsem ol samting holi. Wanem samting i nogut moa, ol i salim tu ol memba bilong ol long ol politisen.

Insait long Filipins, kain olsem, i gat ol lotu lain husat i salim ol vot bilong ol memba bilong ol long ol politisen. Ol i promisim vot bilong olgeta bilong ol long ol politisen, na bilong bekim ol vot bilong ol, ol politisen mas peim ol sampela mani. Tasol tru tru ol bagarap politisen tasol i save kam long ol dispela lotu. Ol husat i gat ona na i strong tru long bihainim gutpela pasin bai no givim ol yet long dispela kain wanbel pasin.

Tasol bai yu bel hevi long dispela samting tru i stap, olsem, ol dispela em i kain ol lotu yumi gat long ol taim bilong yumi. Ol i tingting long win mani, ol i bihainim pasin bilong dispela graun, na ol i pulap long giaman. Ol i mekim pasin lotu olsem wanpela gutpela bisnis tru. Olsem na yu mas lukaut gut tru. Sapos ol i salim sampela samting long yu, dispela i mekim kisim bek bilong yu klia tru olsem ol i tok, no ken bilipim ol. Kisim bek em i sampela samting bikpela mani tu i no inap baim.

Noken lus tingting. Kisim bek em i wanpela presen, dispela God I Gat Olgeta Strong i ofaim long ol man husat i strong tru long painim tok tru na i gat laik tru long God kisim bek ol. Na yu ken kisim em long wok bilong Bikpela Jisas Kraist. I Tru.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: