Olgeta Man i Welkam Insait Long Sios bilong God

September 20, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Long sampela ol poin insait long laip bilong wanpela man, klia tru em i mas pilim pinis ol narapela i bin mekim nogut long em bikos long kain bilong em, o ol i no bin mekim long em pasin i stret wankain long ol narapela long kain kain as.

Sampela taim ol i mekim nogut long wanpela man bikos em i bilong wanpela kain lain manmeri o lotu o em i no gat namba insait long sosaiti o long lainim long skul o long gender identity o long ausait luk. Tasol, ol narapela, ol man i mekim nogut long ol, taim ol painimaut long em i gat wanpela sik inap pasim i go long narapela, o sapos stori bilong laip bilong em bipo i no gutpela, olsem em i bin mekim ol longlong pasin bipo, o em i bin kamapim pikinini ausait long marit.

Tasol maski wanpela man i stap olsem wanem, em i rong long tingim namba bilong ol man. Tasol samting nogut i olsem, pasin bilong tingim namba bilong ol man, ol man i save mekim i no namel tasol long ol man wan wan husat i luksave long ol yet i mobeta na antap moa long olgeta narapela, tasol tu insait long ol grup husat sapos long kamapim pasin bilong mekim ol samting wankain long olgeta man, kain olsem ol lotu. Tru tru i gat ol lotu husat i gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Ol i mekim ol pasin i no wankain long olgeta man. Ol i mekim pasin i mobeta bilong tingim ol maniman na ol man i gat biknem tru na ol i les long ol rabisman na ol man husat ol i skelim olsem i no gat biknem insait long sosaiti.

Olsem tok bilong God i stiaim mipela, mipela, insait long Sios bilong God, i no gat pasin bilong tingim namba bilong ol man. Mipela i mekim ol samting i wankain na wantaim gutpela bel long olgeta man, na mipela i kisim ol wantaim pasin i gutpela olgeta maski ol i maniman na ol i bin skul, o ol i rabisman, i no gat lainim, i no werim gutpela klos, i gat bagarap long wanpela hap bilong bodi, i go i go. Ol olgeta i welkam insait long Sios bilong God.

ROM 2:11 i tok,

Long wanem, pasin bilong tingim namba bilong ol man i no stap wantaim God.

Em i minim olsem God i no gat pasin bilong laikim tru wanpela moa long ol narapela. I no God Papa tasol tasol tu Pikinini Man. Wankain olsem Papa, Bikpela Jisas Kraist i mekim tu ol samting wankain long olgeta man.

JEMS 2:1 i tok,

Ol brata bilong mi, no ken gat bilip tru bilong Bikpela bilong yumi Jisas Kraist, Bikpela bilong glori, wantaim pasin bilong tingim namba bilong ol man.

Yumi mas mekim ol samting wankain long olgeta man bikos God i bin kamapim long nating olgeta man. Olgeta bilong yumi i ol samting God bin kamapim long nating na long ol ai bilong Em yumi olgeta i gat namba. Olsem na long dispela as 1 TIMOTI 2:4 i tok, "Em i laik bilong God long kisim bek olgeta man, na long ol i ken kamap long save bilong tok tru."

Samting tru olsem God i gat laik long kisim bek olgeta man, em i wanpela pruf bilong Em i laikim tru olgeta wan wan man olsem wanem, maski ol i stap olsem wanem long dispela laip. Na Em i givim olgeta man wanpela wankain sans long kisim bek.

2 PITA 3:9 i tok,

Bikpela i no slek long sait bilong promis bilong Em, olsem sampela man i kaunim pasin slek. Tasol Em i karim pen longpela taim i kam long yumi, taim Em i no gat laik long wanpela i ken dai olgeta, tasol long olgeta i ken kam long tanim bel.

God i no gat laik long wanpela man i dai olgeta. Wanem samting Em i laikim, em i olsem olgeta man ken tanim bel na Em ken kisim bek ol.

Insait long trupela sios, Sios bilong God, mipela i mekim wankain pasin wanpela i go long narapela. Long dispela pasin, mipela inap long kamapim wanbel pasin insait long oganaisesen, na wantaim dispela, stap longwe long pasin bilong bruk nabaut.

1 KORIN 12:25-27 i tok,

25 Inap long i no ken gat bruk insait long bodi, tasol long olgeta hap bilong bodi i ken gat wankain helpim wanpela i go long narapela.
26 Na sapos wanpela hap bilong bodi i karim pen, olgeta hap bilong bodi i karim pen wantaim em. O sapos wanpela hap bilong bodi i kisim ona, olgeta hap bilong bodi i wokim amamas tru wantaim em.
27 Nau yupela i stap bodi bilong Kraist, na ol hap bilong bodi stret bilong Em.

Yumi mas mekim long stap dispela pilim bilong pasin bilong laikim tru na wari long wanpela narapela namel long ol memba. Yumi no ken bisi long ol namba bilong ol insait long sosaiti na long kain bilong laip ol i bin gat bipo ol i bin kamap ol memba bilong Sios.

Tru tru, insait long sios bilong namba wan handet yia, i bin gat wanpela memba stret husat bin mekim ol pasin nogut tru. Em i Maria bilong Magdala. Taim em i bin kisim baptais, sevenpela spirit nogut i bin kam ausait long em. Tasol maski em i bin stap olsem bipo, ol i bin kisim em olsem wanpela memba bilong sios. Na taim em i bin kamap wanpela memba, em i bin gat bikpela hap insait long wok bilong salim Gutnius i go nabaut. Tru tru, em i wanpela bilong ol meri husat bin helpim ministri bilong Bikpela Jisas Kraist.

Insait long LUK 8:2-3, em i tok,

2 Na sampela meri, husat Jisas i bin oraitim long ol spirit nogut na ol sik, Maria husat ol i kolim Magdala, ausait long husat sevenpela spirit nogut i bin go,
3 Na Joana, meri bilong Kusa, man bilong lukautim ol samting bilong Herot, na Susana, na planti arapela, husat i wokim wok long Em long ol samting tru bilong ol.

Ol dispela meri, wanpela bilong ol em i Maria bilong Magdala, ol i bin sapotim Bikpela Jisas Kraist taim Em i bin autim i stap Gutnius long kain kain hap. Ol i bin helpim ministri long olgeta kain rot ol i inap.

Olsem na, maski yu gat wanem kain laip bipo, maski sapos yu wanpela mama husat i no gat man, o yu bin i stap wanpela pamuk meri bipo o yu bin i stap wanem kain meri, yu inap kamap wanpela memba bilong Sios bilong God. Insait long Sios bilong God, mipela i no tingim namba bilong ol man. Olgeta man i welkam hia bikos God i gat laik long kisim bek olgeta man.

Long sait bilong mipela, oltaim mipela i redi long welkamim yu olgeta. Na mipela i stap moa long redi long helpim yu painimaut ol trupela skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist.

GLORI I GO LONG GOD!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: