Taim bilong Kam bilong Jisas Kraist Em i Laik Kamap Bihain Klostu Olsem Wanem

October 26, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


I kam long ol samting ai inap long lukim long ol samting God i wokim o nature, olsem ol hap bilong taim olsem ol season, yumi kisim i stap tok lukaut long sait bilong ol samting bilong kamap bihain stret. Olgeta wan wan taim em i wanpela samting bilong soim wanem samting bai kam.

Orait sapos yu laik long painimaut wanem taim Bikpela Jisas Kraist i kam, yu ken toktok tu long ol season na ol bai givim yu ol mak i klia.

MATYU 24:32-33 i tok,

32 Nau lainim wanpela tok piksa bilong diwai fik. Taim han bilong em i no strong yet, na em i putim ol lip i go ausait, yupela i save long taim bilong biksan i klostu.
33 Olsem tasol wankain olsem yupela, taim yupela bai lukim olgeta dispela samting, yupela ken save long dispela em i klostu, yes, long ol dua.

Ol season i save givim ol mak. Olsem na em i bikpela samting long yumi inap long ritim na klia long ol mak ol i kamapim ples klia.

Kain olsem, insait long Filipins, wanpela kain diwai stret, em i save karim frut na ol i kolim em “siniguelas”, em i save gro. Sapos yu laik long painimaut wanem taim diwai siniguelas bai karim ol frut, yu mas save lukluk long ol senis i kamap long diwai. Namba wan mak yu bai lukim em i olsem. Diwai i lusim i go ol lip bilong em. Taim diwai i no gat ol lip olgeta, bihain, em bai karim ol flaua, ol dispela bai drai bihain long sampela hap bilong taim. Na taim ol flaua i drai olgeta pinis, ol frut bai kamap ples klia.

Insait long ol kantri i gat fopela season, ol man i lukim tu ol mak nature i givim, ol dispela i soim ol taim wanpela season stret i laik kamap.

Kain olsem, bipo long taim bilong kol i kam, ol kala bilong ol lip bilong ol diwai i senis. Pastaim grinpela, ol i kamap yelopela na braunpela. Bihain long sampela taim, ol i drai na pundaun. Em i minim olsem, taim bilong ol lip i pundaun em i soim mak long stat bilong narapela season olsem taim bilong kol. Na bihain long taim bilong kol, taim bilong ol diwai samting i kamap em i kam, we insait long dispela, taim ol nupela lip i kamap, em i wanpela bilong ol mak yu bai lukim. Na bihain long taim bilong ol diwai samting i kamap, taim bilong biksan i kam.

Yu ken yusim wankain as tingting long taim bilong kam bilong Bikpela Jisas Kraist. Taim Em i laik kam, yumi bai no lukim tasol ol mak long nature tasol tu yumi bai lukim na tingim ol samting i wok long kamap nabaut long yumi. Kraist i bin toktok long ol samting bilong kamap stret, klia tru ol dispela bai kamap na klia tru ol dispela bai i no abrusim lukluk bilong yumi. Na taim yumi lukim ol, yumi bai klia olsem ol i ol mak bilong kam bilong Em.

Ol i wanem ol samting?

MATYU 24:6-8 i tok,

6 Na yupela bai harim long ol bikpela pait na ol tok win bilong ol bikpela pait. Luksave long yupela i no pilim wari. Long wanem, olgeta dispela samting mas kamap olsem, tasol pinis i no yet.
7 Long wanem, kantri bai kirap i birua long kantri, na kingdom i birua long kingdom. Na bai i gat ol bikpela taim hangre, na ol sik nogut, na ol guria, long ol kain kain ples.
8 Olgeta dispela samting em i stat bilong ol bel hevi.

Bikpela i bin givim yumi planti ol mak olsem ol bikpela pait na ol tok win bilong ol bikpela pait, ol pasin birua namel long ol kantri na ol kingdom, ol taim bilong bikpela hangre, na ol sik nogut bilong mekim ol man na ol animal i kamap sik.

Na olgeta dispela samting i wok long kamap pinis long dispela taim tasol, ating, ol i no kamap nogut olgeta yet nau yet, tasol yumi wok long witnesim olsem wanem ol dispela samting i kamap tru nau.

Nau, ol man i stap ples klia inap long ol i ken kisim kain kain ol sik nogut inap kilim i dai ol man. Kain olsem, nau i gat ol sik i kam long ol animal olsem avian flu (wanpela kain sik bilong ol pisin). I gat Ebola virus tu i stap, dispela i bin kam long Aprika. Na ol saientis i tok olsem, Ebola virus (wanpela kain liklik binatang tru) i bin kam long blut bilong ol bat, na dispela virus ol i bin kisim bikos sampela ol Aprika i save kaikai ol bat.

Narapela long ol dispela, i gat Hepatitis B, C na D, AIDS, na planti moa tu.

Ol narapela mak i olsem taim bilong bikpela hangre, ol guria long kain kain ples, na ol kantri i kirap bilong birua long ol narapela kantri.

Na bikos nau yumi wok long lukim olsem wanem ol dispela samting i kamap long taim bilong yumi, yumi inap tok olsem kam bilong Em bai i kamap i no longtaim tru bihain.

Bikos yumi bin kisim tok lukaut pastaim long sait bilong ol mak bilong kam bilong Em, olsem ol Kristen husat i gat mausbel o conscience i gutpela tru, yumi nid long sekim olsem bipo long dispela de i kam, yumi mekim pinis ol samting i gat nid long redim. Sekim olsem yu mekim pinis olgeta samting yu nid long mekim bilong kisim strongpela bilip long kisim bek bilong yu. Sekim olsem yu yusim laip bilong yu long mekim wok long God.

EKLESIASTES 12:1 i tok,

Holim tingting nau long Man i kamapim yu long nating long ol de yu stap yangpela, taim ol de nogut i no kamap, o ol yia i no wok long kam klostu, taim yu bai tok, Mi no gat amamas insait long ol,

Em i gutpela olgeta olsem yu stat long mekim wok long God taim yu stap yangpela yet. Pas gut long laik bilong Em. Bihainim ol tok strong bilong Em.

EKLESIASTES 12:13 i tok,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Kamapim pasin bilong pret long God na pasin bilong bihainim ol tok strong bilong Em. Tru tru, dispela wanpela wok yu inap givim long God em i taim yu bihainim ol tok strong bilong Em. Na yu bai kamap inap tru long kisim bek taim yu inapim ol tok strong bilong Em.

EKLESIASTES 12:14 i tok,

Long wanem, God bai bringim olgeta wan wan wok long kot, wantaim olgeta wan wan samting hait, sapos em i gutpela, o sapos em i nogut.

God bai jasim olgeta man. Em i bin makim wanpela taim long em. Yu no inap abrusim em. Olsem na, sapos yu wari long sait bilong kisim bek bilong yu, yu mekim wok long God. Yu mekim wok long God em i minim olsem yu bihainim ol tok strong bilong Em. Sapos yu wok long yusim laip bilong yu long mekim wok long God, sapos yu pas gut long ol tok bilong Em i stap, yu gat wanpela bikpela sans tru long kisim bek.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: