Olsem Wanem long Winim Pret Olsem Baibel i Tok

October 01, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Ol samting i givim bel wari tumas, taim ol i kamap insait long laip bilong wanpela man, moa yet sapos ol i kamap taim em i yangpela, planti taim ol i lusim wanpela samting nogut long lukluk bilong em insait long dispela laip, long tingting bilong em long ol narapela man, long pasin bilong em, na long sampela ol narapela hap bilong kain man bilong em. Wanpela samting stret moa, planti taim em i kamapim pret na wari, na pasin bilong i no gat bilip i go long ol narapela man.

Ol piksa bilong ol dispela samting i givim bel wari tumas i kamap, em i dai bilong wanpela husat i stap klostu tru long bel, narapela memba bilong famili i mekim nogut long em – sapos em i long sait bilong toktok, bodi o pilim, papamama i bruk, ol taim nogut i kamap long nature, na rep, wantaim ol narapela. Na tru tumas, em i nidim longpela taim bipo wanpela inap long kamap orait gen i kam long ol dispela skul bilong laip.

Wanpela yangpela meri, kain olsem, husat papa o waspapa bilong em bin slip wantaim em na mekim nogut long em, em bai kisim taim long lus tingting na winim dispela skul bilong laip i sting tru. Em i no pret na pasin bilong i no gat bilip long olgeta wan wan man tasol i kamap insait long meri husat man bagarapim tasol tu dispela pilim olsem olgeta man i nogut. Wanem samting i nogut moa, i gat sans olsem nogut em bai ting olsem God bin larim kain samting sting tru long kamap long wanpela meri husat i no bin mekim rong olsem em.

Na ol dispela tingting na pilim i nogut bai i no inap lus hariap sapos em no kisim wanpela strongpela lain bilong sapot na em no lainim ol rot bilong winim kain pret i kam long ol toktok bilong Baibel. 

Pastaim olgeta, Baibel i tokim yumi olsem i gat sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God.

PROVEP 6:16-17 i tok,

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,

Yumi ken lukluk gut tru long dispela hap, “i kapsaitim blut i no bin mekim rong.” Dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” i no toktok long sampela man husat i no pulap long sin, o sampela man husat i no bin mekim wanpela rong. Insait long Baibel, ol i bin yusim pastaim “blut i no bin mekim rong” long ol pikinini.

SAM 106:38 i tok,

Na ol i kapsaitim blut i no bin mekim rong, yes blut bilong ol pikinini man bilong ol na ol pikinini meri bilong ol, ol i bin sakrifaisim ol long ol god giaman bilong Kenan. Na long dispela blut, ol i mekim dispela graun i kamap doti.

Dispela ves i pruvim olsem Baibel bin yusim dispela hap tok “blut i no bin mekim rong” long minim pastaim ol pikinini, ol bebi husat sampela ol Israel bin ofaim long ol giaman god bilong ol insait long hap graun bilong Kenan. Long sakrifaisim ol pikinini o long larim ol go antap long paia bilong kamap ol ofa bilong sakrifais long ol giaman god, em i wanpela samting i sting tru long Bikpela. 

JEREMAIA 19:5 i tok,

Ol i bin wokim tu ol ples antap bilong Beal, bilong kukim ol pikinini man bilong ol olgeta wantaim paia long ol ofa i kuk olgeta i go long Beal, dispela Mi no tok strong long ol, o toktok olsem, na tu em i no kam insait long tingting bilong Mi.

Bikpela bin tokaut olsem kain pasin i sting tru i no bin kam insait long tingting bilong Em tu, na Em no bin tingting tu olsem ol Israel, lain manmeri bilong Em yet, bai mekim kain samting olsem bikos Em bin soim ol bikpela sori tumas, moa yet long ol pikinini. Olsem na, long taim bilong Solomon, bilong tingim wanem samting bin kamap insait long Kenan, dispela sikispela o sevenpela samting i sting tru long ai bilong God, ol i bin raitim.

PROVEP 6:16-19

16 BIKPELA i no laikim tru dispela sikispela samting. Yes, sevenpela i sting samting long Em,
17 Hambak lukluk, tang i mekim tok giaman, na ol han i kapsaitim blut i no bin mekim rong,
18 Bel i kamapim plen bilong ol tingting nating nogut, ol lek i hariap long ran i go long hambak pasin,
19 Giaman witnes husat i mekim ol tok giaman, na em husat i planim hevi namel long ol brata.

I gat sevenpela ol samting, dispela God i no inap lusim rong bilong ol. Ol i ol samting sting tru long ai bilong Em. Na wanpela bilong ol em i pasin bilong kapsaitim blut i no bin mekim rong, o pasin bilong mekim nogut long ol pikinini. Olsem na, tru stret, pasin bilong mekim nogut long ol pikinini em i birua long laik bilong God.

Tasol olsem wanem wanpela husat narapela bin bagarapim bai inap long winim pret, o dispela pilim bilong bel hevi tumas em bin kamapim? Bekim i isi: Putim bilip long God. Bilipim God bikos God i lukautim ol husat i putim bilip long Em.

Sapos yu dispela man o meri husat ol bin mekim nogut long em, taim ol slip wantaim yu o ol mekim narapela samting long yu, taim yu stap pikinini, traim long lukluk long em wantaim narakain lukluk. Nogut dispela samting bin kamap bilong mekim yu pretim God moa na putim bilip long God moa.

Baibel i tokim yumi olsem sapos yumi stap ol pikinini bilong God na sapos yumi bai putim bilip long Em, Em bai no inap lusim yumi.

HIBRU 13:5 i tok,

Larim pasin bilong yupela i no ken gat pasin mangal. Na yupela i mas tok em inap long wanem kain samting yupela i gat. Long wanem, Em i bin tok, Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.

God bin promisim, “Mi bai i no inap lusim yu, o givim baksait long yu.” Tasol, em i no minim olsem taim ol i repim wanpela yangpela meri, o ol bin mekim sampela samting nogut long em, God bin givim baksait long em. Nogat, nogat! Yumi noken lukluk long em olsem. Noken lus tingting, GOD I WARI!

1 PITA 5:7 i tok,

Taim yupela i tromoi olgeta wari bilong yupela antap long Em. Long wanem, Em i wari long yupela.

Nogut yumi no inap lukim God yet i wari long yumi bikos Em i wanpela Spirit tasol Em i wokim wok long wanpela kain pasin i isi. Tru, dispela as bilong wanem yumi stap laip yet em i bikos God i wari long yumi. Na soim ples klia i klia moa olsem Em i wari long yumi, Em i singautim na mekim ol memba bilong Sios bilong God, ol tu husat ol narapela bin mekim nogut long ol taim ol i stap pikinini.

AISEA 41:4 i tok,

Husat i bin mekim na wokim dispela, na singaut long ol lain manmeri long stat bilong olgeta samting inap long nau? Em Mi BIKPELA. Mi bin stap pastaim long olgeta samting na bai Mi stap wantaim ol las samting. Mi stap dispela man.

Em i God husat i singautim stat long stat i go long las lain tumbuna. Na taim God i singautim wanpela man, God i singautim em i go insait long Sios.

Olsem rait i stap pinis insait long 1 KORIN 1:9,2,  

9 God em i Man husat i gat bilip, long husat yupela i kisim singaut insait long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi.
2 I go long sios bilong God, dispela i stap long Korin, long ol husat i kamap holi insait long Kraist Jisas, husat God i singautim bilong stap ol seint, wantaim olgeta husat, long olgeta wan wan ples, i singaut long nem bilong Jisas Kraist, Bikpela bilong yumi, bilong ol na bilong yumi wantaim.

Dispela hap tok “sios” o “ekklēsía” long tok Grik i minim pasin bilong singautim long kam ausait. Wanem lotu yu bin kam long en, sapos em i God husat i singautim yu, Em i singautim yu i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em insait long Sios bilong God, wankain olsem wanem samting bin kamap long ol brata na ol susa insait long Korin. God bin singautim ol insait long Sios bilong kamap ol seint.

Bilong wanem mi toktok long dispela? Wanpela meri husat bin kisim kain skul bilong laip i givim bel wari tumas long taim em i stap pikinini, taim em i kamap wanpela memba bilong Sios bilong God, em i minim olsem God bin singautim em i go long pasin poroman bilong Pikinini Man bilong Em. Olsem na, sapos em i bilip olsem God bin singautim em na God i wari long em, na sapos em i laikim tru God, olgeta dispela pret i stap dip insait long em, dispela i bin kamap long wanpela skul bilong laip i no orait, em bai pinis olgeta.

1 JON 4:18 i tok,

I no gat pret insait long laikim tru. Tasol, laikim tru i inap tru i rausim pret i go ausait. Bilong wanem, pret i gat pasin bilong givim traipela pen. Em husat i pret em i no kamap inap tru insait long laikim tru.

Sapos yu bai kamapim pasin bilong laikim tru God pastaim olgeta, na tu pasin bilong laikim tru ol narapela man, na tu ol birua bilong yu, dispela tok bilong God i tok olsem, I no gat pret insait long laikim tru, bai no fel. Dispela taim yu kisim pasin bilong laikim tru God antap long olgeta na ol narapela man, yu kamap aninit long lukaut bilong God.

Sapos yu gat laikim tru, yu no gat wanpela samting bilong pretim bikos dispela laikim tru stret yu pilim em i God.

1 JON 4:8,16 i tok,

8 Em husat i no laikim tru i no save long God. Long wanem, God em laikim tru.
16 Na yumi bin save na bilipim dispela laikim tru God i gat long yumi. God em i laikim tru. Na em husat i stap insait long laikim tru i stap insait long God, na God insait long em.

Kisim dispela laikim tru Baibel i skulim na yu bai no pret moa. Sanap strong long pasin bilong bilip tru, lainim olsem wanem long lusim sin, na putim bilip long pawa bilong God, dispela bai lukautim yu.

FILIPAI 4:6-7 i tok,

6 No ken wari long wanpela samting. Tasol long olgeta wan wan samting long prea na autim askim wantaim pasin bilong givim tok tenkyu larim God i ken save long ol askim bilong yupela.
7 Na bel isi bilong God, dispela i winim olgeta gutpela save, bai holimpas ol bel na ol tingting bilong yupela long wok bilong Kraist Jisas.

Yu bai kisim bel isi, i no pret. I no wanpela kain bel isi nating tasol tasol dispela bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save. Bel isi bilong God i winim olgeta gutpela save antap long dispela graun. Em bai holimpas bel na tingting bilong yu insait long Kraist Jisas.

Yu no gat wanpela samting bilong pretim sapos yu laikim tru God. God Em i pulap long pawa olgeta olsem Em bai lukautim yu long olgeta samting nogut na pasin nogut ol man ken mekim long yu.

Taim yu toktok long lukaut na kisim bek bilong God, mi mi yet bin kisim planti bilong em planti taim. Wanpela taim em i taim ol lidaman bilong wanpela lotu lain bin givim wok long wanpela memba bilong lain bilong kilim man i dai long kilim mi. Man bilong kilim man bin kam insait long wanpela bilong ol bung lotu bilong mipela na em bin wet tasol long taim stret bilong inapim misin bilong em. Bikos em i pasin bilong mi long wokabaut klostu moa long ol husat i harim mi toktok long taim bilong autim tok, mi no save, mi bin kam klostu stret long we man husat laik kilim mi hait bin stap. Em i redi pinis olgeta long kilim mi. Tasol taim em sanap pinis long sait bilong mi, em no bin inap bihainim plen bilong em bikos, wantu tasol, em no bin inap lukim mi. Mi lus long ai bilong em tasol tru stret mi bin stap long hap na olgeta man inap lukim mi, tasol em no bin inap lukim mi. Olsem na plen bilong kilim mi i no bin kamap tru. Em, em yet, bin tokaut long mipela bihain bikos bihain em bin tanim bel na kamap wanpela memba bilong Sios.

Narapela taim em i taim wanpela grup bilong ol agent bilong National Bureau of Investigation o NBI (bilong Filipins) bin kam long nambawan ofis bilong mipela bilong holimpasim mi bilong tingim kot bilong ol narapela i birua long mi, we ol tok olsem mi bin bagarapim nem bilong ol, dispela ol birua bilong mipela long lotu bin failim. Wanem samting mi kaunim olsem wanpela mirakel em i taim mi go daun long kar bilong mi i stap, wanpela NBI agent bin kam askim mi, “Soriano we? Soriano we?” Olsem wanem em i olsem, mi askim mi yet. Ating klostu olgeta taim ol ofisa husat laik holimpasim wanpela man, ol i gat ol piksa bilong dispela man husat ol bai holimpasim? Olsem wanem em bin askim mi “Soriano we?” Olsem na mi bin tokim em mi no save, na isi tasol mi go daun long kar bilong mi na go stret long ofis bilong mi. Em minim olsem, ol no bin inap long holimpasim mi bikos ol no bin inap painim dispela Soriano ol i bin wok long painim, husat tru em i dispela man stret husat ol bin askim, “Soriano we?”

I gat wanpela taim tu ol ofisa husat laik holimpasim mi, ol i bin ringim mi long tokim mi olsem ol laik kam bilong holimpasim mi. Long sampela rot ol i no tok stret tasol ol i bin givim mi wanpela sain long go wantu tasol bikos ol laik i kam. Ol i no bin gat tupela tingting long tok lukaut pas long mi bikos ol i save olsem mi no wanpela man nogut.

Olgeta bilong ol dispela em i ol wok bilong God i naispela tru. Ol i ol pasin bilong kisim bek bilong Em.

Wanem samting tru bin kamap? Nogut wankain olsem wanem samting bin kamap insait long Sodom na Gomora tasol taim sampela ol man bin wok long traim long kisim tupela ensel insait long haus bilong Lot. Tupela bin mekim ol kamap aipas inap long ol bai no lukim tupela man, husat tru tru i ol ensel, husat ol bin laik kisim na repim.

Nogut ol i ol isi mirakel tasol ol i minim bikpela samting.

Baibel i tokim yumi long noken pret bikos yumi gat wanpela bilong holimpas yumi, na wanpela bilong holimpas yumi em i bel isi bilong God. Na olgeta ol pret bilong yumi, maski ol i bin kamap long sampela samting bilong givim bel wari tumas long taim bipo o long ol narapela samting, ol bai lus olgeta sapos yumi putim bilip long God na sapos yumi laikim tru God antap long olgeta narapela.

God i ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: