Felix Manalo: Mausman Husat Em i Las, Em i Kam Bihaintaim, o Em i Lus Nabaut?

December 02, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela bilong ol skul tok bilong giamanim ol man, dispela Iglesia ni Cristo (Sios bilong Kraist) bilong Manalo, wanpela Filipino man bilong autim tok, i skulim ol memba bilong ol, na ol man husat i no memba husat i no saspek tu, olsem Felix Manalo em i las mausman long las de. Ol bin putim tu dispela toktok stret long magasin bilong ol, Pasugo.

Wantaim pasin bilong tok stret, mi tok olsem dispela kain em i wanpela bikpela tok giaman! Bilong wanem? Bikos Kraist Em i las. Em i stap nambawan na Em tu i stap las. Em bin tok, “Mi stap Alpa na Omega.”

Em i Kraist husat God bai salim long kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek. Dispela i stap pinis long rait insait long Baibel – Em bai salim Kraist. Sapos Felix Manalo em i las mausman, orait wanem wok bilong Kraist?

Tru tru, wok bilong Kraist i no pinis yet.

JON 4:32 i tok,

Tasol Em i tokim ol, Mi gat kaikai long kaikai, dispela yupela i no save long en.

Em i toktok long wanem kain kaikai?

JON 4:34 i tok,

Jisas i tokim ol, Kaikai bilong Mi em bilong mekim laik bilong Em husat i salim Mi, na bilong pinisim wok bilong Em.

Kaikai bilong Em em i long mekim laik bilong Papa husat bin salim Em na long pinisim wok bilong Em. Wok bilong Em i no pinis yet. Tru tru, wok bai go yet long taim bilong bosim kingdom bilong Kraist long taim bilong wan tausen yia, insait long dispela taim las birua Em bai bagarapim olgeta em i dai.

God bai salim Em long dispela graun bilong kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek. Ol bai bosim kingdom wan tausen yia na bihain, Em bai bringim ol long kingdom bilong heven. Olsem na wok bilong Kraist i no pinis yet.

Hap tok “las mausman long las de”, dispela ol i yusim long Felix Manalo, em Iglesia ni Cristo bin yusim kranki. Long Pasugo magasin bilong Janueri 1976 bilong INC bilong Manalo, ol i bin tok olsem:


“Brada Manalo em i trupela mausman bilong God long dispela las de. Em i gat namba i kam long God long wok bilong tok profet.”

Long narapela Pasugo magasin, lesen namba 8 bilong ol nambawan skul tok INC bilipim na Eraño Manalo bin raitim, em bin tok:  


“Brada Felix Manalo: Mausman bilong God long Las De”

Dispela em i rong tru!

JON 6:44 i tok,

I no gat man i ken kam long Mi, sapos Papa husat i bin salim Mi i no pulim em. Na Mi bai kirapim em long las de.

Holim long tingting olsem “las de” em i narakain long “ol las de”. Insait long Baibel, “las de” em i taim bilong ol daiman i kirap pinis. Orait olsem wanem em i ken kamap olsem Manalo em i las mausman long las de sapos las de em i taim bilong ol daiman i kirap pinis? Na bikos em i taim bilong ol daiman i kirap pinis, long husat wanpela bai salim Felix Manalo? Wok bilong salim em bai bihaintaim tumas!

Wanem samting Baibel i tokim yumi em i olsem. Papa bai salim Kraist long dispela graun bilong kisim ol wok manmeri bilong Em husat Em bai kisim bek na ol bai bosim kingdom long dispela graun wan tausen yia. Em i stap ples klia olsem long ai bilong Sios bilong Manalo, dispela wan tausen yia bosim kingdom bilong Kraist na ol seint long dispela graun em bai no kamap. O nogut, tru ol i no gat save long dispela samting tru i stap long Baibel. Long dispela as taim ol bin harim mi tok olsem Kraist bai bosim kingdom long dispela graun long mileniam (taim bilong wan tausen yia), ol bin toktok long mi insait long tivi brotkas bilong ol wantaim pasin bilong mekim pani long daunim man na pasin bilong yusim tok birua long mekim pani.  


Michael Sandoval: “Mi hop ol memba bilong Olpela Rot ol bai no bel bagarap. Mi hop yupela no pundaun go daun long ol sia bilong yupela taim Soriano bin tok olsem ‘bosim kingdom bilong Kraist i stap hia long dispela graun.’ … Olsem wanem dispela inap kamap taim dispela graun bai paia?”

Taim Kraist i kam, dispela graun bai no paia yet! Bihain tasol long mileniam dispela graun bai paia, tasol taim mileniam i no kam yet dispela graun i stap yet. Dispela graun bai stap yet.

Bilip bilong INC olsem taim Kraist i kam, em i taim bilong pinis. Tasol long yumi, kam bilong Kraist i no taim bilong pinis yet. Em i makim namba wan kirap bek na stat bilong wan tausen yia bosim kingdom bilong Em. Ol husat bai kirap bek taim Kraist i kam ol bai bosim kingdom wan tausen yia hia long dispela graun. Olsem na dispela graun bai stap yet.

REVELESEN 20:4 i tok,

OLPELA BAIBEL
REVELESEN 20:4
Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Wanem samting bai kamap bihain long wan tausen yia bosim kingdom?

REVELESEN 20:7-8 i tok,

7 Na taim dispela wan tausen yia i pinis, ol bai lusim satan ausait long kalabus bilong em,
8 Na em bai go ausait bilong giamanim ol kantri husat i stap long fopela namba foa hap bilong dispela graun, Gok na Megok, bilong bungim ol wantaim bilong pait, namba bilong husat i olsem wesan bilong solwara.

Bihain long mileniam, ol bai lusim Satan long kalabus. Yu mas save gut olsem insait long dispela taim bilong wan tausen yia, Satan i stap long kalabus.

REVELESEN 20:1-3 i tok,

1 Na mi lukim wanpela ensel i kam daun long heven, taim em i gat ki bilong bikpela hul i no gat as bilong en na wanpela bikpela sen long han bilong em.
2 Na em i holimpas dispela dregon, dispela snek bilong bipo, husat em dispela Spirit Nogut, na satan, na pasim em wan tausen yia.
3 Na em i tromoi em i go long bikpela hul i no gat as bilong en, na pasim em olgeta, na putim wanpela samting bilong pasim antap long em, inap long em i no ken giamanim ol kantri moa, inap long dispela wan tausen yia i ken kamap pinis. Na bihain long dispela ol i mas lusim em liklik taim.

Ol bai tromoi Satan i go long dispela bikpela hol i no gat as bilong en we ol bai pasim em, na ol bai putim wanpela samting bilong pasim antap long em. Tasol bihain long taim bilong wan tausen yia, ol bai lusim em i go fri.

Wanem samting mi traim long poinim em i olsem. Dispela graun bai stap yet insait long wan tausen yia bosim kingdom bilong Kraist na tu ol husat Em bai kirapim long namba wan kirap bek.

REVELESEN 5:8-10 i tok,

8 Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.
9 Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri.
10 Na Yu bin mekim mipela, long God bilong mipela, ol king na ol pris. Na mipela bai bosim kingdom long dispela graun.

Dispela i birua long bilip bilong minista bilong INC, Michael Sandoval, olsem taim Kraist bai kam, dispela graun bai paia pinis. Nogat, dispela i no tru!

Bilong pruvim moa olsem dispela graun bai stap yet, Baibel i tokim yumi olsem taim Kraist bai kam, Em bai kisim wanpela na lusim narapela i stap bek, olsem em i stap pinis long rait long Matyu 24:40-41.  

40 Nau tupela bai stap long bikpela gaden. God bai kisim wanpela, na arapela bai stap yet.
41 Tupela meri bai krungutim wit samting long ples bilong krungutim wit. God bai kisim wanpela, na arapela bai stap yet.

Taim Kraist bai kam bilong kisim ol seint bilong Em, sampela bai stap bek. Orait, dispela graun bai stap yet bikos sampela bai stap bek hia.

Tru tru, wanpela bilong ol samting i winim tingting olgeta, dispela bai kamap long dispela graun long taim bilong wan tausen yia, em i olsem. Autim tok bilong Gutnius long olgeta kantri, em bai fri. Nau, yumi no inap autim yet Gutnius long dispela graun olgeta. I gat ol kantri we yu no inap autim tok long Baibel, o sapos nogat ol bai kilim yu dai. I gat ol ples tu long dispela graun we ol i no luksave long Kraist. Tasol taim mileniam i stat, nogat wanpela samting inap pasim moa autim tok bilong Gutnius long dispela graun olgeta. Taim bilong wan tausen yia i kam, “Na dispela gutnius bilong kingdom bai ol i autim long olgeta man bilong dispela graun bilong wanpela witnes long olgeta kantri. Na nau pinis bai kam.” (Matyu 24:14) Dispela em i pinis bilong taim bilong wan tausen yia. Em i taim bilong pinis bilong dispela graun.

Olsem na bagarap olgeta bilong dispela graun bai kamap tasol bihain long mileniam, i no long taim bilong kam bilong Kraist, wankain olsem wanem samting ol minista bilong INC i bilipim.

Klia tru, kain bilip olsem dispela graun bai paia pinis taim Kraist i kam em i wanpela tasol bilong planti ol skul tok kranki tumas bilong INC bilong Manalo.

Narapela long dispela, ol i skulim tu ol tok giaman long ol memba bilong ol – wanpela bilong ol dispela i toktok long sait bilong dispela yia stret taim oganaisesen bilong ol i bin stat tru tru. Ol bin tok olsem INC bilong Manalo bin stat long 27 Julai 1914, tasol long tok tru, oganaisesen bilong ol bin stat tru tru long 1913, na mi gat ol pepa bilong pruvim em.

Mi gat wanpela kopi bilong wanpela invitesen, dispela i toktok long ol i wokim amamas i stap long namba faiv yia bilong ol pinis long dispela yia, yia 1918.


Sios bilong Kraist
Manila, Disemba 1918
Laip na bel isi.

Ol gutpela man, wantaim respek, mipela i askim ona bilong yupela long wokim amamas bilong givim tenkyu long NAMBA FAIV YIA bilong stap bilong “IGLESIA NI KRISTO” long Filipins na SLIPIM HAN antap long Brada Felix Manalo olsem pasta na minister bilong sios. Ol bai kamapim em long Sine “Gloria”, namba 1649 Rot Sande, Tondo (Manila) long 25 Disemba bilong dispela yia long 8 kilok long moning.

Mipela i hop long ona bilong yupela bai blesim wokim amamas bilong mipela long de na aua olsem.

Wantaim respek,

Ustino Casanova
Teodoro Santiago
Federico Inocencio

Husat bai slipim han antap long Felix Manalo? Long dispela pamplet stret, em bin tok:


“Slipim han antap long Brada Felix Manalo, dispela ol bisop na ol pasta bilong kain kain ol sios long dispela ailan na ol i olsem Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Zarco, Nicolás Fajardo, Emiliano Quijano na Roque Bautista.”

Ol bisop na ol pasta i kam long kain kain ol sios ol i bin slipim han antap long em. Wanem mining bilong slipim han antap long wanpela man? Em i minim pasin bilong givim namba. Olsem na, ol husat bin givim namba long Felix Manalo ol i ol bisop na ol pasta i kam long kain kain ol sios.

Orait, olsem wanem Felix Manalo inap kamap wanpela mausman bilong God taim ol husat bin slipim han antap long em ol i ol bisop na ol pasta husat bihain em yet bin toktok long ol olsem ol minista bilong Satan? Tru tru, Manalo bin givim strongpela skul tu long ol memba bilong em long tok nogat long kain ol pater na ol pasta bikos ol i bilong Satan.

Long Pasugo bilong ol long Ogas 1961, page 39, Manalo bin tok,


“Long pinis bilong dispela pablikesen yumi mas tok nogat long ol pater Katolik na ol pasta Protesten bikos ol i ol minista bilong Satan.”

Em i soim pasin bilong i no tingim dinau bilong Manalo long ol dispela pasta husat bin slipim han antap long em. Bihain long slipim han antap long em, bihain long kisim namba i kam long ol, Manalo bin gat laik long ol memba bilong em i tok nogat long ol pater Katolik na ol pasta Protesten bikos ol i bilong Satan.

Tasol dispela samting mi gat laik long yu lukim em i dispela slipim han antap long Manalo, dispela bin kamap long 1918 long taim bilong wokim amamas bilong namba faiv yia bilong ol. Orait, isi kaunim bai pruvim olsem INC bin stat tru tru 1913, na i no 1914.  


“Felix Manalo bin stat long inapim tok profet bilong God long sait bilong las mausman bilong Em husat bai kirap long is longwe long taim Baibel i kolim ‘pinis bilong dispela graun.’ Pastaim em bin toktok long sios long ol wokman bilong Atlantic Gulf and Pacific Company. Ol paslain kaikai bilong em i bin kisim baptais long Wara Pasig klostu long pinis bilong 1913.”

Olsem wanem i gat rot long em bin baptaisim ol paslain man husat bin tanim bel long em long 1913 sapos ol bin stat long stap long 1914 tasol? Sapos em i tru olsem INC bin stat long 1914, olsem wanem ol paslain kaikai bilong autim tok bilong Manalo ol i bin kisim baptais long 1913? Em i kranki! Long tok olsem oganaisesen bilong ol, Iglesia ni Cristo bilong Manalo, em i bin stat long stap long 1914, dispela em i narapela bikpela tok giaman!

Narapela long dispela, ol minista bilong INC bilong Manalo i mekim tu ol memba bilong ol i bilip olsem spirit bilong God i stap insait long ol sapel o ol haus lotu bilong ol.


Toktok i stap aninit long foto i tok, “God Bikpela i singaut strong long yumi long wokim wok long Em insait long Bodi o Sios bilong Kraist. Yumi mas lotuim Em insait long haus we Spirit bilong Em i stap, olsem dispela haus bilong lotu bilong nupela taim i stap long piksa antap.”

Gen, dispela i no tru! Dispela i birua long tok bilong Aposel Pol. Seint Pol bin tok olsem God i no stap insait long ol temple ol han i bin wokim (Aposel 17:24). Tasol, God i stap insait long bel bilong man.

Aposel Pol bin tokim ol brata na ol susa, “Ating i yes long yupela i save long yupela i stap tempel bilong God, na long Spirit bilong God i stap insait long yupela?” (1 Korin 3:16). Em i no bin tok, “Ating yupela i no save olsem yumi gat tempel long Diliman na Spirit bilong God i stap long hap, o?” NOGAT! Long tok olsem Spirit bilong God i stap insait long ol sapel, dispela i birua long Baibel!

Ating mi dispela wanpela man bilong autim tok husat i gat ol hap bilong pruf bilong ol tok giaman na ol skul tok i birua wanpela long narapela bilong INC. Mi gat ol hap bilong niuspepa, dispela Brada Nicolas Perez bin kisim na bungim, na em bin lusim ol long han bilong mi, na mi gat tu ol kopi bilong Pasugo magasin bilong ol stat long 1939. Mi save yusim olgeta dispela samting bilong ritim bilong kamapim ples klia ol skul tok bilong ol i no bihainim Baibel bilong laitim ol tingting bilong ol man olsem na no gat wanpela man bai giamanim ol moa. Long dispela as ol i belhat tru wantaim mi na ol i yusim ol samting na ol poroman bilong ol i no long bagarapim nem bilong mi tasol, tasol long pasim maus bilong mi tu.

Tasol pait bilong mi i no wanpela pait bilong bodi sait. Pait bilong mi em i long lukautim gut pasin i tru, dispela Baibel i skulim. Na wantaim helpim bilong God, mi redi long paitim dispela pait inap long pinis.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: