Ol Tok bilong God I Bringim Trupela Hop long Dispela Graun I Pilim Pen

June 04, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela

 
Taim sik COVID-19 i givim hevi wantu long dispela graun olgeta, dispela bin opim tingting bilong planti man long klin pasin i stret. Ol pasin we long taim bipo klostu ol man i no mekim bipo olgeta wan wan de, nau ol i kamap ol pasin bilong mekim oltaim namel long dispela pandemic (bikpela sik i go nabaut ausait long bikpela hap), olsem wasim han planti taim wantaim sop na wara, wanpela i karamapim maus bilong em taim em i snis o kus, na werim ol pes mask. Olsem wanpela toksave long tivi i tok, ol dispela i ol nambawan lain bilong pait bilong helpim yumi long agensim sik COVID-19.


Pasin bilong mekim ol samting bilong pasim long kisim na mekim i go nabaut ausait ol sik ol liklik binatang tru olsem vaires na bacteria em i sampela samting tru em i no nupela. Long taim bilong ol Isrel, God i bin tok strong long ol long wantu waswas na wasim dispela klos ol i bin werim taim ol i bin tasim wanpela samting ol i bin skelim na kaunim olsem i no klin.

LIVAI 11:28 i tok,

Na man i karim bodi i dai pinis bilong ol, em i mas wasim ol klos bilong em na stap i no klin inap long apinun tru. Ol dispela i no klin long yupela.

Ol dispela animal ol i bin kaunim i no klin, ol i kolim ol scavenger (ol animal i save painim kaikai bilong ol long rabis). Ol piksa bilong ol animal i no klin em i ol pik, ol dok, ol kamel, ol igal, na ol tarangau. Long dispela taim bipo, sapos wanpela bilong ol dispela animal i bin dai na ol Isrel i bin karim o tasim daibodi bilong em, ol Isrel bai waswas na wasim ol klos bilong ol wantu. Ol bai kaunim ol i no klin tu inap long avinun tru. Nogut ol narapela i askim wanem save tru i stap bihain long dispela kain strongpela tok. Nambawan, God i bin minim em bilong lukautim ol. I gat bikpela sans tru olsem, taim ol i tasim o karim daibodi bilong wanpela samting i gat laip taim em i dai pinis, nogut sampela liklik binatang tru olsem vaires na bacteria i pas na stap long ol klos bilong ol, na nogut sampela i muv o kalap i go long skin bilong ol taim ol i no save. Olsem na bilong pasim ol long kisim wanpela sik ol liklik binatang tru i ken kamapim, God i bin tok strong long ol long waswas na wasim ol klos bilong ol wantu.

Yumi mas klia olsem long dispela taim bipo, ol Isrel, Moses wantaim, i no bin gat wanpela save long sait bilong ol liklik binatang tru olsem ol fungus (yis na ol samting i wankain olsem em), ol vaires na ol bacteria, na ol nogut ol dispela inap bringim long ol laip bilong ol. Tasol bilong lukautim ol long ol dispela liklik binatang tru, God i bin givim ol sampela ol strongpela tok stret long wanem samting ol mas mekim taim ol i pas o tasim ol daibodi bilong wanem samting God i bin kaunim olsem i no klin. Ol i mas waswas na wasim ol klos bilong ol wantu. Dispela pasin stret bilong pasim sik God i bin givim long ol Isrel, em i narapela samting bilong pruvim olsem Baibel em i wanpela buk bilong saiens bilong taim bihain.

Tasol i no wankain olsem ol Isrel, lain manmeri bilong nau i save gut moa long ol vaires, ol rot bilong ol long kalap i go long wanpela man, na ol pasin bilong pasim sik ol man i mas mekim, kain olsem, bipo sik COVID-19 i bin kamap nabaut. Yu bai tingim olsem taim em i bin stat, ol helt saveman tu i no klia tru long ol i mas mekim wanem wantaim em olsem wanem bikos em i wanpela nupela koronavaires na dispela em i nambawan tasol tasol em i bin kam bagarapim ol man. Na bikos em i nupela, ol i no wokim yet wanpela sut i ken daunim strong bilong em.

Inap long dispela de, yumi inap tok olsem bikpela sik COVID-19 bai no pinis hariap bikos planti ol kantri i no winim pait yet long “flattening the curve” (daunim namba bilong ol man husat i gat vaires).

Planti ol kantri i bin givim ol tok i strongpela moa bilong banisim vaires na pasim em long go nabaut ausait. Ol i tambuim ol man long holim ol bikpela bung, ol i pasim ol ples bilong bisnis, na ol i saspenim pablik transpot, ol wok na ol klas long skul. Singaut bilong dispela pait em i “Stap long haus na stap gut.”

Taim planti bilong yumi i stap long haus tasol, mobeta long stap nating, mobeta long yusim de olgeta wantaim ol gadjet na ol samting bilong pilai vidio game, bilong wanem yupela i no yusim em long sampela samting i inap tru long yusim taim long en, olsem ritim ol tok bilong God insait long Baibel? Bilong wanem yu no tingting dip?

Nogut dispela bikpela bagarap tru bai go yet inap long taim i no gat man i save long en. Olsem dispela tok i stap long Lo 28:59, nogut em i wanpela bikpela bagarap tru “i stap longpela taim.” O, nogut yumi ken stopim em, wantaim sori bilong God, sapos yumi bai tanim bel, go bek long Em, na stap yet long laik bilong Em.

Olgeta wan wan de yumi pait agens long hevi, bel hevi, wari, pret, na ol narapela hevi bilong olgeta wan wan de sik COVID-19 i bringim taim gavman i tambuim ol man long go ausait long haus, ol wok i stop, na ol man i sot long ol mani samting. Yumi bin traim olgeta wan wan rot i inap bilong stap gut long dispela kain taim. Tasol, yumi bin givim baksait long mekim ol dispela samting i bikpela olgeta, long tanim bel na go bek long God na ritim ol tok bilong Em i stap long rait bilong Baibel. Taim yumi ritim Rait Holi, yumi bai painim i no lait bilong tingting tasol tasol tu hop na bel isi.

Olsem rait i stap pinis insait long Rom 15:4,

Long wanem, wanem kain samting ol i raitim long taim bipo ol i raitim bilong helpim lainim yumi, inap long yumi, long wok bilong pasin bilong sanap strong long traim na pasin bilong kisim bel isi long rait bilong God, i ken gat hop.

Trupela hop i stap i no long dispela promis wanpela presiden bilong wanpela kantri, o narapela man olgeta i mekim, bikos, planti taim, ol man i no givim wanpela samting, tasol giaman hop tasol. Trupela hop i kam long ol tok bilong God insait long Rait Holi.

Yumi olgeta ken painim bel isi na trupela hop long ol tok bilong God insait long Baibel. AMEN!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: