I No Gat Wanpela Samting bilong Wari Long En Sapos Yumi Bihainim God

June 14, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela bilong ol pasin i narakain bilong ol trupela Kristen em i olsem. Em i no isi long tekewe strong bilong bel bilong ol long ol samting i no orait i kam long rot bilong ol. Namel long ol trabel na ol wari, ol trupela Kristen i holim wanpela kain mak bilong strongpela pasin bilong tingting na spirit i stap fri long wari. Dispela i no bikos ol i no bisi long ol taim hevi. Olsem ol man husat i luksave na pret long God, insait long ol bel bilong ol, ol i bilip olsem wanem samting i kamap, oltaim pinis em i bilong helpim ol husat i laikim tru God.

Rom 8:28 i tok,

Na yumi save long olgeta samting i wok wantaim bilong kamap gutpela long ol husat i laikim tru God, long ol husat God i singautim bilong bihainim tingting bilong Em bilong mekim samting.

Sapos tru yumi laikim tru, pretim, givim biknem na bihainim God, yumi mas lukluk long olgeta dispela samting i kamap antap long dispela as tingting olsem God i larim kain ol samting long kamap bilong helpim ol husat i laikim Em tru. Na husat i ol husat i laikim tru God?

1 Jon 5:3 i tok,

Long wanem, dispela em i laikim tru bilong God, long yumi holimpas ol tok strong bilong Em. Na ol tok strong bilong Em i no hevi nogut tru.

Ol husat i laikim tru God ol i ol husat i bihainim ol tok strong bilong God. Pasin bilong yumi bilong bihainim ol tok strong bilong God em i soim ples klia olsem yumi laikim Em tru bikos pasin bilong laikim tru God em i pasin bilong holimpas ol tok strong bilong Em. Olsem na, sapos tru yumi laikim tru God, kain olsem, sapos yumi bihainim ol tok strong bilong Em na bilip bilong yumi i sanap antap long ol skul tok bilong Baibel, yumi bai no tok olsem ol samting nogut i kamap long yumi. Ol samting nogut i kamap long ol husat i bikhet long God.

Long taim bilong ol Isrel, God i bin givim ol wanpela tok lukaut olsem sapos ol bai no bihainim olgeta tok strong na ol lo Em i makim, ol tok nogut, ol bikpela bagarap, na ol bikpela sik bai kam antap long ol. As tingting bilong dispela tok lukaut em i no bilong givim pen long ol, tasol bilong traim pasim ol long mekim ol samting nogut.

Yumi inap tok olsem taim ol samting nogut olsem ol bikpela bagarap o ol bikpela sik i kamap, tru God i singaut long ol man bilong sakim tok na mekim pasin nogut inap long ol i ken lusim ol pasin nogut bilong ol. Tasol sapos ol i makim long givim baksait long tok lukaut bilong Em, klia tru ol bai karim pen long ol kaikai bilong ol pasin bilong ol bilong sakim tok. Na wanpela bilong ol kaikai bilong em em i dispela taim ol bikpela bagarap i kamap.

Long Lo 28:22, God i bin kolim wan wan ol dispela tok nogut na ol bikpela bagarap i ken pundaun antap long ol husat i sakim tok bilong Em. “BIKPELA bai paitim yu long sik i mekim yu i kamap bun nating na long skinhat na long bikpela skinhat na long bainat na long gaden i kisim sik na long kaikai i no kisim ren na ol bai ranim yu inap long yu bagarap.”

God i gat laik long ol i bihainim ol tok strong bilong Emi nap long ol dispela tok nogut na ol bikpela bagarap bai no kam antap long ol.

Sapos yumi bai lukluk nabaut long yumi nau, yumi inap lukim olsem planti ol man i bin kamap ol man i bikhet tru long God. Ol i givim baksait long ol tok bilong Em. Ol i no pret long Em. Ol i amamas tru i no long ol samting bilong spirit tasol long ol pasin bilong amamas bilong dispela graun, long pasin bilong laikim tru ol samting bilong bodi sait na long olgeta kain amamas nogut. Pasin bilong laip bilong ol na ol samting ol i holim long tingting ol i wankain olsem dispela bilong ol man long taim bilong Noa na ol manmeri long Sodom na Gomora.

Long ol dispela taim, klostu bai yu no inap painim ol man husat i bihainim God. Ol i liklik lain tru. Long dispela as, taim God i bin bagarapim ol olgeta, Em i bin kisim bek liklik lain tru tasol.

1 Pita 3:20 i tok,

Husat sampela taim ol i sakim tok, taim wanpela taim bipo pasin bilong karim pen longpela taim bilong God i wet long ol de bilong Noa, taim Noa i redim sip, we insait long en liklik lain, em olsem, etpela tewel, God i kisim bek wantaim wara.

Long taim bilong Noa, God i bin kisim bek etpela tewel tasol long taitwara. Long Sodom na Gomora, Em i bin kisim bek tripela tasol long paia, Lot na tupela pikinini meri bilong em.

Long taim bilong Ilaija tu, God i bin kisim bek wanpela wido tasol long wanpela taim bilong bikpela hangre.

Luk 4:25-27 i tok,

25 Tasol Mi tokim yupela long em i tru, planti meri man bilong ol i dai pinis i stap long Isrel long ol de bilong Ilaija, taim heven i pas tripela yia na sikispela mun, taim bikpela taim hangre i stap long olgeta hap bilong dispela hap.
26 Tasol God i no salim Ilaija long wanpela arapela bilong ol, em i go Sarefta tasol, wanpela biktaun bilong Saidon, i go long wanpela meri husat man bilong em i dai pinis.

Olsem bikpela hangre, sik lepra em tu i wanpela kain bikpela bagarap. Long taim bilong profet Ilisha, planti man tumas long Israel i bin karim pen long sik lepra. Tasol namel long planti lepraman, Neman tasol i bin kamap klin tasol olgeta arapela i bin dai long dispela sik.

27 Na planti man i gat sik lepra i stap long Isrel long taim bilong profet Ilaisa. Na i no gat wanpela arapela bilong ol i kamap klin, Neman bilong Siria tasol.

Nau, dispela graun olgeta i wari tumas long narapela bikpela bagarap, wanpela bikpela sik i bin kamap long wanpela nupela koronavaires ol i kolim COVID-19. Olgeta wan wan de, namba bilong ol man husat i gat sik COVID-19 long dispela graun olgeta i wok long go bikpela moa, na wanem samting i mekim planti man i pret em i olsem. Dispela sut i ken daunim dispela vaires ol bai wokim yet.

Long ol rait bilong mipela bipo, mipela i bin toktok olsem i gat tupela samting, wanpela bilong dispela em i as bilong wanem dispela bikpela bagarap i kamap. Nambawan, nogut God i bin salim ol bikos long pasin bilong man bilong bikhet na sakim tok i go long God. O nambatu, nogut dispela man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim ol. (Revelesen 6:8)

Long wanpela revelesen God i bin givim long Jon 2,000 yia bipo, em i bin lukim wanpela man i sindaun long wanpela hos i waitpela liklik husat i kisim wok bilong kilim i dai wantaim wanpela bainat, wantaim hangre, na wantaim ol animal nogut bilong dispela graun. Dispela bikpela trabel em bai kamapim em i bikpela tru bikos em i bin kisim pawa bilong kilim i dai wanpela bilong fopela hap bilong dispela graun.

Sapos man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim dispela bikpela sik COVID-19, klia tru Satan i stap bihain long em bikos Satan i gat laik long bagarapim olgeta olgeta man. Tasol, sapos dispela em i wanpela kaikai bilong pasin nogut na bikhet pasin bilong man long God, oltaim yumi ken tanim bel, prea long God, na singaut bilong askim Em long lusim sin na sori long yumi.

Tru tumas, sapos man i kalap long hos i waitpela liklik i bin kamapim dispela bikpela bagarap, yumi mas askim God moa long putim han bilong pasim em, bikos Em i gat pawa bilong bosim ol vaires i inap olgeta long kilim man i dai na ol bikpela bagarap i nogut olgeta. Yumi ken prea tu olsem dispela i no yet dispela bikpela bagarap i nogut olgeta olsem Baibel i bin tok profet long en.

Tasol maski husat na wanem i bin kamapim dispela bikpela bagarap, mi klia tru olsem dispela bai no pinisim olgeta man na dispela bai no makim yet pinis bilong dispela graun.Em i bikos Baibel i toktok yet long wanpela tausen yia taim bilong Bikpela Jisas Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun, na stat bilong 1,000 yia taim bilong bosim kingdom bai stat taim Em i kam bek.

Mi lukluk long dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun olsem wanpela taim bilong marimari inap long ol man i tanim bel, bilip, na kisim ol skul tok bilong God na bilong Bikpela Jisas Kraist. Na i gat wanpela bikpela sans olsem kain samting bai kamap bikos, taim Bikpela Jisas Kraist i bosim kingdom, Satan bai stap long kalabus bilong pasim em long giamanim planti moa man.

Revelesen 20:3 i tok,

Na em i tromoi em i go long bikpela hul i no gat as bilong en, na pasim em olgeta, na putim wanpela samting bilong pasim antap long em, inap long em i no ken giamanim ol kantri moa, inap long dispela wan tausen yia i ken kamap pinis. Na bihain long dispela ol i mas lusim em liklik taim.

Taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, Em bai kirapim ol holi wok manmeri bilong Em, na ol bai bosim kingdom wantaim Em long 1,000 yia. Baibel i kolim dispela olsem nambawan kirap bek.

Revelesen 20:5 i tok,

Tasol olgeta arapela daiman i no kisim laip gen inap long dispela wan tausen yia i pinis. Dispela em i namba wan kirap bek.

Long nambawan kirap bek, i no olgeta daiman bai kirap bek tasol ol husat i bin dai insait long Kraist tasol. Em bai bihain long 1,000 yia tasol we olgeta arapela daiman bai kirap bek. Ol husat bai gat hap long nambawan kirap bek, God i kaunim olsem i gat blesing na holi bikos nambatu dai i no gat pawa moa antap long ol.

Revelesen 20:6 i tok,

Blesing na pasin holi i stap long em husat i gat hap insait long namba wan kirap bek. Long kain man olsem namba tu dai i no gat pawa, tasol ol bai stap ol pris bilong God na bilong Kraist, na ol bai bosim kingdom wantaim Em wan tausen yia.

Sik COVID-19 i no yet dispela bikpela bagarap dispela man i kalap long hos i waitpela liklik i bringim bilong kilim i dai wanpela bilong fopela hap bilong olgeta man. God Bikpela bai larim yet Kraist na ol holi wok manmeri bilong Em i bosim olgeta man long 1,000 yia.

Gutpela nius em i olsem. Long dispela 1,000 yia bilong Kraist bilong bosim kingdom, bai no gat ol bikpela bagarap. Ol pikinini bai inap stap laip longpela taim olgeta bikos i no gat wanpela pikinini bai dai taim em i no gat 100 krismas.

Olsem rait i stap pinis long Aisea 65:20,

Long dispela ples i no gat moa wanpela nupela bebi i no kisim ol de bilong em, o wanpela lapun man husat i no bin kisim olgeta de bilong em. Long wanem, pikinini bai dai pinis taim em i gat 100 krismas, tasol sinman i gat 100 krismas bai stap aninit long kot.

Tasol wanpela sinman, long arasait, husat bai gat 100 krismas em bai stap aninit long kot. (But a sinner, on the other hand, who reaches one hundred years old will be accursed.) Ol dispela husat bai stap insait long nambawan kirap bek, God bai mekim ol i kamap ol king na ol pris i go long Em.

Revelesen 1:3-6 i tok,

3 Blesing i stap long em husat i ritim, na ol husat i harim ol toktok bilong dispela tok profet, na holimpas ol dispela samting, dispela em i raitim insait long en. Long wanem, taim em i klostu.
4 Jon i go long dispela sevenpela sios i stap long Esia. Marimari i ken stap long yupela, na bel isi, i kam long Em husat i stap, na husat i bin stap, na husat bai kam, na long dispela sevenpela Spirit i stap long ai bilong sia king bilong Em,
5 Na long Jisas Kraist, husat Em i dispela witnes yu inap bilip long Em, na namba wan Man God i kamapim long dai, na hetman bilong ol king bilong dispela graun. I go long Em husat i laikim yumi tru, na wasim yumi long ol sin bilong yumi long blut bilong Em Yet,
6 Na husat i bin mekim yumi ol king na ol pris i go long God na Papa bilong Em. Long Em glori na biknem bilong bosim i stap oltaim oltaim na oltaim. Amen.

Na ol bai bosim kingdom wantaim Kraist long dispela graun long 1,000 yia.

Revelesen 20:4 i tok,

Na mi lukim ol sia king, na ol husat i sindaun antap long ol, na God i givim ol pawa bilong jasim. Na mi lukim ol tewel bilong ol husat ol i bin rausim ol het bilong ol bilong tingim witnes bilong Jisas, na bilong tingim tok bilong God, na husat i no bin lotuim dispela animal, o piksa bilong em, na tu ol i no bin kisim mak bilong em antap long ol poret bilong ol, o insait long ol han bilong ol. Na ol stap laip na bosim kingdom wantaim Kraist wan tausen yia.

Larim mi toktok gen olsem taim Kraist i kam bek, God bai no yet bagarapim olgeta dispela graun. Em bai stap yet inap long 1,000 yia i pinis. Kam bek bilong Bikpela Jisas Kraist i no makim pinis bilong dispela graun, wanem samting em i makim em i nambawan kirap bek, o kirap bek bilong ol wok manmeri bilong Kraist i beltru husat God bai mekim i kamap ol king na ol pris. Na ol bai bosim kingdom hia long dispela graun.

Revelesen 5:8-10 i tok,

8 Na taim Em i bin kisim buk, dispela fopela animal na 24 lapun hetman i pundaun long ai bilong Pikinini Sipsip, taim olgeta wan wan bilong ol i gat ol harp, na ol dis gol i pulap long ol smel, dispela em ol beten bilong ol seint.
9 Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri.
10 Na Yu bin mekim mipela, long God bilong mipela, ol king na ol pris. Na mipela bai bosim kingdom long dispela graun.

Dispela i agens long bilip bilong Sios bilong Kraist (Iglesia ni Cristo o INC long tok ples Filipino) bilong Manalo olsem Kraist bai bosim kingdom i no hia long dispela graun tasol long ol klaut, bikos ol i bilip olsem taim Kraist i kam bek, God bai bagarapim olgeta dispela graun. Long tivi program bilong ol, minista bilong ol i bin inap yet long tok birua bilong mekim pani long tok bilong mi olsem Kraist bai bosim kingdom hia long dispela graun taim Em i kam bek.


INC bilong Manalo i bilip olsem dispela graun olgeta bai kuk long paia taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek. Dispela i no tru! Sapos dispela i tru, Kraist na ol seint bilong Em bai bosim husat long taim bilong 1,000 yia? Na wanem samting bai kamap long ol husat i no stap insait long nambawan kirap bek? Ples klia, ol i no gat save long sait bilong dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom long dispela graun, dispela bai stat taim Em i kam bek.

Tok i stap ples klia long Baibel olsem taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, Em bai kirapim ol husat i bin dai taim ol i inapim laik bilong God, na ol bai bosim kingdom wantaim Em long dispela graun long 1,000 yia.

Long dispela taim bilong 1,000 yia, Kraist na ol seint bilong Em bai bosim ol manmeri husat i stap laip yet long dispela graun long dispela taim. Ol dispela i ol man husat i no harim yet ol skul tok bilong Kraist, ol man husat i no bilip yet long God na long Bikpela Jisas Kraist, na i gat planti bilong ol. Wanem samting mi traim long soim em i olsem. Laip long dispela graun i go yet long olgeta dispela 1,000 yia taim bilong Kraist bilong bosim kingdom.

Sapos yu bai bilipim tok bilong INC bilong Manalo olsem taim Kraist i kam bek dispela graun bai paia olgeta pinis, em bai minim olsem God bai no kirapim moa ol husat i no stap insait long nambawan kirap bek. Ol olgeta bai kuk long paia. Na Kraist na ol seint bilong Em bai stap nating long ol klaut taim ol i bosim kingdom wan tausen yia. Em i pani tru!

Tasol mi no inap blemim olgeta ol minista bilong INC bilong Manalo long tingting olsem bikos ol i tokaut tasol long ol skul tok ol i bin kisim long man husat i bin wokim sios bilong ol, Felix Manalo.


“Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak, sa pamamagitan ng mga hula sa Banal na Kasulatan, na si Kapatid na Felix Manalo, ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya nang ating napag-aralan, ay sapagka't pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa, samakatuwid baga'y ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakila-kilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutang ito.”

Tok Pisin translation: Long dispela tupela pablikesen long sait bilong dispela het tok, em i klia yumi inap klia, long ol tok profet insait long Rait Holi, olsem Brata Felix Manalo, em i las mausman bilong God long pinis bilong dispela graun. Em i las mausman bikos, olsem yumi bin stadim, bihain long wok em i wokim, dispela em i wok bilong autim tok bilong God i klin tru, i no gat narapela mausman bai kam tasol de bilong kot ol man i pretim tru o pinis bilong stap bilong dispela graun.” Ol i bilip olsem Felix Manalo em i las mausman na bai i no gat narapela mausman husat bai kam bihain long em. Na bilong bihainim pablikesen bilong ol, taim em i autim tok inap pinis, pinis bilong dispela graun o de bilong kot bai kam tu. Dispela em i wanpela skul tok i rong tru na i no gat as bilong em insait long Baibel.

Mi tok gen, olsem Baibel i tok, Kraist bai bosim kingdom long dispela graun long wan tausen yia, dispela bai stat taim Em i kam bek. Em bai bosim bilien bilien manmeri husat i no stap insait long wanem samting ol i kolim (long Inglis) “rapture”.

Dispela taim bilong 1,000 yia em bai pulap long amamas bikos, olsem mipela i tok bipo, bai i no gat Satan husat bai putim han bilong pasim na giamanim man bikos ol bai tromoi em long kalabus. Man bai amamas long wanpela kain laip i no gat bikpela bagarap i stap. Man bai stap laip inap long em i gat 100 krismas. God bai bagarapim olgeta olgeta gavman nogut long dispela graun.

Na antap moa olgeta, dispela 1,000 yia bai givim planti moa man wanpela sans long kisim bek bikos dispela tu bai stap olsem wanpela sans long ol husat i no bilip long save long Kraist na long bilip long Em long wok bilong Gutnius, dispela ol bai autim tu long olgeta wan wan hap, long ol ples tu we nau ol i tambuim Baibel na wok bilong autim tok bilong lotu Kristen, olsem long India, Midol Is, na long sampela narapela kantri we ol i lotuim ol giaman god.

Na bihain long dispela 1,000 yia taim bilong marimari, olgeta daiman husat i no bin stap insait long nambawan kirap bek, God bai kirapim ol long pesim kot. Bihain long dispela, ol bai tromoi Satan na olgeta birua bilong God i go long raunwara paia na ston salfa. Na em i bihain long olgeta dispela tasol, God bai bagarapim olgeta dispela graun.

Olsem rait i stap pinis insait long Revelesen 20:10-12,

10 Na satan husat i giamanim ol ol i tromoi i go long raunwara paia na ston salfa, we dispela animal na dispela giaman profet i stap, na ol bai gat traipela pen san na nait oltaim oltaim na oltaim.
11 Na mi lukim wanpela bikpela waitpela sia king, na Em husat i sindaun antap long en, long pes bilong husat dispela graun na heven i ranawe i go. Na i no gat ples bilong ol long stap.
12 Na mi lukim ol daiman, man nating na bikman, i sanap long ai bilong God. Na ol i opim ol buk. Na ol i opim narapela buk, dispela em buk bilong laip. Na Em i jasim ol daiman ausait long ol dispela samting, dispela ol i bin raitim insait long ol buk, bilong bihainim ol wok bilong ol.

As tingting bilong wanem mi strong long mekim klia na brukim gut tru olgeta dispela samting em i bikos mi gat laik long givim hop long ol man. Mi gat laik long mekim ol man i luksave olsem ol dispela bikpela bagarap man i bungim bai i no pinisim olgeta man. I no olgeta man bai dai yet bikos Bikpela Jisas Kraist bai kam bek yet na Em bai bosim kingdom long dispela graun long 1,000 yia.

Mi mekim klia olgeta dispela moa yet bilong helpim ol husat i no bilip yet long Kraist. Taim mi sherim wantiam ol ol skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist, yumi olsem ol Kristen i inap long laikim tru ol tu, wantaim wanpela hop olsem wanpela de ol bai kamapim bilip long Em.

Yumi mas kamap ol lain husat God i yusim long toksave long ol long sait bilong Kraist na Kristen bilip. O sapos ol kisim sans long stap laip longpela taim moa, sapos ol bai stap laip yet taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek na stap namel long ol man husat Kraist na ol seint bilong Em bai bosim long dispela 1,000 yia i laik kam, yumi hop olsem taim Kraist i bosim kingdom, ol bai bilip na kisim ol skul tok bilong Em na stap namel long ol husat bai kamap inap tru long kisim bek.

Taim dispela graun i go yet long pait agens long sik COVID-19, yumi mas was gut oltaim. Yumi mas prea oltaim bilong kisim lukaut bilong God bikos yumi no inap mekim wanpela samting sapos God bai no lukautim yumi. Tasol yumi mas mekim hap wok bilong yumi long lukautim yumi yet bikos taim yumi mekim olsem, yumi lukautim tu ol lain i stap klostu tru long bel bilong yumi.

Tasol maski sapos dispela hevi bilong dispela graun long sait bilong helt bai stap yet, yumi ken mekim dispela pilim bilong hop i stap yet insait long ol bel bilong yumi. Yumi husat i pret na laikim tru God i gat hop i stap. Na maski wanem samting i kamap, yumi ken holimpas long tok bilong Bikpela – “Na yumi save long olgeta samting i wok wantaim bilong kamap gutpela long ol husat i laikim tru God, long ol husat God i singautim bilong bihainim tingting bilong Em bilong mekim samting.”

Wanem samting i kamap long dispela graun nau, em i hap bilong bilip bilong yumi long bilip olsem dispela i bilong helpim ol husat i pret na laikim tru God. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: