Pasin bilong Tupela Maus bilong Ol Giaman Hetman Lotu, Dispela Wanpela Bikpela Sik I Kamapim Ples Klia

July 02, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Tru, taim yu stap long haus, em i wanpela strongpela pasin bilong agensim sik COVID-19 long go nabaut ausait. Tasol, planti manmeri i nidim long go ausait maski ol i ken kisim bagarap bikos ol i wari long sait bilong ol nid bilong ol famili bilong ol wan wan, moa yet nid bilong ol long ol samting bilong helpim ol olgeta wan wan de.

Samting tru em i olsem. Sapos yumi bai wok bung tasol long helpim ol narapela man olsem yumi husat i no gat gutpela sindaun, i no gat wanpela man bai stap hangre. I no gat wanpela man bai dai long hangre.

Mipela, insait long Sios bilong God Intenesenel, i save long dispela bikpela hevi planti man i bungim taim ol lockdown (taim gavman i tokim ol man long stap long haus tasol) na ol community quarantine (pasin bilong pasim sik long go nabaut ausait) i stap. Olsem na long liklik rot bilong mipela, mipela i wokim wok i gutpela olgeta bilong givim long ol wanlotu bilong mipela na tu ol narapela man olsem yumi ol samting ol i nidim tru olsem kaikai na marasin. Mipela i bin kamapim tu wanpela digital clinic (wanpela rot bilong ol man long toktok wantaim ol dokta long Internet) i op 24 aua na 7-pela de insait long wik, dispela bai givim lukluk long ol hevi bilong ol long sait bilong helt.

Long dispela taim bilong long sait bilong hevi long dispela graun olgeta, kain kain lotu lain i inap mekim planti samting tru bilong stretim hevi bilong gavman na bilong tekewe ol hevi bilong ol narapela man olsem yumi, o bilong ol memba bilong ol wan wan na ol man husat i bihaninim ol tasol, sapos ol i inap long mekim olsem tasol. Dispela em i taim we ol i ken soim long ol memba bilong ol olsem tru ol i gat wari long ol sindaun bilong ol na olsem ol i no laikim tasol long kisim mani bilong helpim long ol. Oltaim ol i inap givim ol samting bilong helpim ol olgeta wan wan de na ating, wanpela liklik mani tu.

Tasol narapela long givim ol samting bilong bodi sait, dispela tu em i nambawan taim bilong ol hetman lotu husat i tok olsem ol i stap ol aposel na ol Kraist, long go ausait long ol bikpela haus bilong ol na yusim pawa bilong ol, dispela ol i tok olsem ol i gat, bilong stopim dispela bikpela bagarap na oraitim ol manmeri husat i pait bilong holimpas ol laip bilong ol long ol hausik na ol narapela ples bilong lukautim ol man long helt bilong ol. Nau em i sans bilong ol bilong pruvim olsem ol i trupela na i no ol lain husat i tok olsem ol i stap sampela kain lain tasol tru ol i no gat.

Sapos ol i stap ol trupela aposel na ol trupela Kraist, em i mas isi tru long ol long oraitim sik na pinisim vaires olgeta. Tasol olsem wanem ol i no mekim wanpela samting? Ating ol i wari long ol manmeri husat i karim pen na dai? Bilong wanem ol i stap mauspas na aipas long ol hevi bilong ol man husat i gat sik COVID-19? Taim ol i pasim maus na stap isi em i minim tasol olsem tru ol i no gat wanpela pawa, olsem ol i no inap long helpim olsem ol manmeri nating, na ol ol yet i pret long dispela vaires i inap kilim ol man i dai. Na long pret bilong ol long kisim vaires, ol i no go ausait moa long ol hap bilong ol.

Nau yumi inap lukim ples klia olsem ol dispela pritsa na hetman lotu husat i hambak ol i wanpela lain bilong tok giaman. Ol i hambak olsem ol i inap long wokim ol wok bilong mekim ol man i tingting planti, olsem ol i inap tok strong long ol ensel, olsem ol i inap mekim dispela na dispela, tasol ol i stap we nau? Long hap, insait long ol bikpela haus na ol haus king bilong ol! Ol i bin mekim wanem? I no gat wanpela samting!

Kain olsem, wanpela hetman lotu, husat i tok olsem em God i makim em, tasol mi laik tok em i makim em yet, em i hambak long planti samting tru, kain olsem mekim guria long stop. Tasol em i stap we na em i bin mekim wanem? Sapos tru em i inap stopim wanpela guria, orait em i isi long em long stopim dispela vaires long go nabaut ausait moa olgeta. Tasol bilong wanem em i no inap na bilong wanem em i no mekim? Em i bikos em i wanpela giaman Kraist! Na wanem ol samting em i hambak long en ol i no wanpela samting tasol ol giaman bilip.

Olsem wanem long ol dispela pasta na pater husat i tok olsem ol i inap oraitim ol sik bilong ol man husat i laik i dai taim ol i slipim tasol ol han antap long ol sikman? Ol tu i stap we? Bilong wanem ol i no go long ol hausik we i gat ol lain husat i gat sik COVID-19 long ol hap bilong wokabaut tu? Em i moa long hap yia nau bihain long stat bilong dispela bikpela hevi long sait bilong helt na planti man tru i bin lusim laip bilong ol, tasol i no gat wanpela bilong ol i bin kam ausait na givim ol yet long slipim ol han antap long ol man. Bilong wanem? Em i bikos ol i ol giaman lain bilong oraitim sik na i no ol man bilong oraitim sik long bilip tru!

Ples klia, ol hetman lotu tu nau ol i seksek na pret nogut tru long dispela bikpela sik. Olsem na, ol i surik i go insait long ol ples hait bilong ol olsem ol meri.

Olsem rait i stap pinis insait long Jeremaia 51:30,

Ol strongpela man bilong Babilon i bin tok nogat long pait, ol i bin stap yet long ol ples hait bilong ol. Strong bilong ol i bin fel. Ol i kamap olsem ol meri. Ol i bin kukim ol ples bilong sindaun long en bilong em. Ol ba bilong em i bruk pinis.

Sapos dispela bikpela sik i bin kamap long taim bilong Bikpela Jisas Kraist na ol aposel, klia tru ol bai go ausait long rot bilong ol bilong kamap long olgeta husat i kisim vaires na oraitim ol bikos tru ol i gat pawa bilong oraitim ol sikman.

Long dispela taim trupela Kraist i stap yet long dispela graun, Em i bin oraitim olgeta kain sik. Em i bin kirapim ol daiman tu. Em i bin stap wankain long ol trupela aposel.

Matyu 10:1 i tok,

Na taim Em i bin singautim twelpela disaipel bilong Em i kam long Em, Em i givim ol pawa long birua long ol spirit i no klin, bilong rausim ol, na bilong oraitim olgeta kain kain sik na olgeta kain kain sik nogut.

God i bin givim long ol aposel tu dispela pawa bilong oraitim olgeta kain sik na ol i no givim baksait long wanpela. Dispela i minim olsem pawa bilong ol bilong oraitim sik bai inap tu long sik COVID-19. Olsem trupela Kraist, ol tu i bin inap long kirapim wanpela man husat i dai pinis, i no olsem ol giaman Kraist na ol giaman aposel husat i pulap tru long dispela taim.

Tasol i no gat wanpela bilong mipela insait long Sios bilong God Intenesenel i bin mekim wanpela tok olsem mipela i ol aposel o olsem mipela i stap Kraist. I no gat wanpela taim mipela i tok olsem mipela i gat pawa bilong oraitim wanpela kain sik. Wanem taim wanpela bilong mipela i kamap sik, mipela i beten long God. Mipela i askim long sori bilong Em. Na taim mipela i kamap orait, mipela i luksave olsem em i God husat i bin oraitim mipela bikos mipela i bilip olsem ol laip bilong mipela i stap long tupela han bilong Em.

Olsem rait i stap pinis insait long Lo 32:39,

Lukluk nau long Mi, yes Mi stap Em na i no gat wanpela god i stap wantaim Mi. Mi kilim i dai pinis na Mi mekim ol i stap laip. Mi givim sua long pait na Mi mekim ol i kamap orait gen. Na i no gat wanpela i ken lusim ol long han bilong Mi.

Long ol dispela taim nogut, hop bilong yumi wanpela tasol em i sori bilong God. I no gat narapela husat yumi inap go long en tasol God olsem na oltaim yumi ken prea bilong kisim sori bilong Em. Long sori bilong Em, na sapos em i no agensim laik bilong Em, yumi bai inap long abrusim dispela bikpela hevi bilong dispela graun olgeta long sait bilong helt.

Nau yet, ol tu husat i no bilip long God i inap pilim strong na pawa bilong Em. Taim God i salim wanpela bikpela bagarap, dispela graun olgeta i inap pilim strong bilong em.

Wantaim ol dispela samting i kamap nau, tru mi no inap long lus tingting long wanpela bilong ol dispela samting God i bin kamapim ples klia long Jon.

Insait long Revelesen 6:8, em i tok,

Na mi lukluk, na lukim, wanpela hos i waitpela liklik. Na nem bilong em husat i sindaun antap long en em Dai, na Hel i bihainim wantaim em. Na ol i givim pawa long ol antap long namba foa hap bilong dispela graun, bilong kilim wantaim bainat, na wantaim hangre, na wantaim dai, na wantaim ol animal bilong dispela graun

Dispela man i sindaun antap long hos i waitpela liklik em i bin kisim pawa bilong kilim i dai wanpela bilong fopela hap bilong ol man bilong dispela graun long kain kain ol rot olsem bainat o woa, bikpela hangre, ol bikpela sik o bikpela bagarap, na ol wel animal bilong dispela graun.

Dispela vaires i kam bagarapim man nau ol i tok olsem em i kam long ol bat, ol snek, na ol pangolin, ol dispela i stap namel long ol wel animal i no klin na i sting tru. Nogut dispela vaires i stap insait long ol bat i bin bung wantaim dispela vaires i stap insait long ol snek, na dispela vaires i kamap taim tupela i kamap wanpela em i bung wantaim dispela vaires i stap insait long ol pangolin. Ol olgeta i ol wel animal. Ol i no ol animal ol man i lukautim. Na ol i no sapos long stap long wanpela ples. Tasol, ol olgeta i stap redi long wanpela maket long Wuhan long Saina we wanpela nupela koronavaires i strong tumas, dispela COVID-19, i bin kamap. Na dispela koronavaires i senis hariap tru, i no olsem wanpela vaires nating husat planti taim senis bilong em i kamap bihain long sampela yia.

Mi strong long lukluk long ol dispela samting i kamap long dispela graun nau, na bihain, ol i poin long ol samting i kamap nabaut, dispela i stap long Revelesen 6:8. Narapela long dispela bikpela bagarap nau, i gat ol woa na ol strongpela pait tu long olgeta hap. Yu inap lukim ol namel long ol kantri na insait long ol kantri. Ol man i stap hangre. I gat ol trabel i stap. Sapos wanem samting yumi bungim nau em i dispela bikpela bagarap dispela man i sindaun long hos i waitpela liklik i bringim, em bai minim planti man tru bai lusim laip bilong ol bikos em i bin kisim pawa antap long wanpela bilong fopela hap bilong dispela graun. Em i minim olsem, sapos namba bilong ol man antap long dispela graun nau em i et bilien, em bai minim dai bilong tu bilien manmeri nabaut.

Yumi inap hop na prea tasol olsem em i no dispela yet dispela wok bilong man i sindaun long hos i waitpela liklik. Tasol tru, sapos em i laik bilong God, yumi no agens long em. Nambawan, yumi save olsem God i makim yumi olgeta long dai.

Laik bilong yumi nau, taim God i givim yumi sans, em i long autim yet gutnius, bilong senisim bilip bilong ol man bilong kamapim bilip tru na pret long God, skulim ol long laikim tru ol narapela man olsem ol yet, givim tingting long ol long yusim ol laip bilong ol God i givim long gutpela as tingting, na bihain, stiaim ol long wokim wok long God olsem na ol bai kamap inap tru long kisim bek.

God i ken helpim yumi na Em i ken gat sori antap long yumi olgeta.Em i ken oraitim ol sikman. Em i ken oraitim hap graun bilong yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: