Laitim Wanpela Lait long Ol Kranki Tingting long Sait bilong Kam Bek bilong Kraist na De bilong Kot

July 12, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Sapos i gat wanpela samting i wankain stret long klostu olgeta lotu nau, em i bilip bilong ol olsem long dispela taim Bikpela Jisas Kraist i kam bek, em bai namba tu taim Em i kam, na dispela de bai de bilong kot pinis. Sori, tasol mi no wanbel liklik long dispela!

Pastaim tru, i no gat kain hap tok olsem “second coming” (namba tu taim Kraist i kam) insait long Baibel. Dispela bilip long “second coming” em i kaikai bilong dispela wok bilong tanim tok bilong Lamsa, we em i no was gut na em i bin mekim kranki long en. Tru, namel long planti translesen bilong Baibel i stap nau, dispela bilong Lamsa wan i yusim dispela hap tok “second coming”. Olgeta narapela translesen i no bin yusim em. Tasol, Lamsa i bin inap long pulim tingting na paulim planti lotu, olsem na planti man nau i ting olsem dispela kam bek bilong Kraist long dispela graun i laik kamap em bai namba tu taim Em i kam.

Maski em i tru olsem Bikpela Jisas Kraist bai kam gen yet, em bai no namba tu taim Em i kam, na tu em bai no de bilong kot yet. Kraist bai kam gen. Na taim Em i kam bek, Em bai kirapim i no olgeta daiman tasol ol tasol husat i bilong Em, ol husat i bin dai taim ol i inapim ol skul tok bilong Em. Baibel i kolim dispela namba wan kirap bek. Tasol, em i no de bilong las kot yet bikos i gat i stap yet wan tausen yia Kraist bai bosim kingdom.

REVELESEN 20:6 i tok,

Blesing na pasin holi i stap long em husat i gat hap insait long namba wan kirap bek. Long kain man olsem namba tu dai i no gat pawa, tasol ol bai stap ol pris bilong God na bilong Kraist, na ol bai bosim kingdom wantaim Em wan tausen yia.

Namba wan kirap bek bilong ol daiman bai kamap taim Kraist i kam bek. Ol husat bai i gat hap insait long namba wan kirap bek, God bai mekim ol i kamap ol pris bilong Em na bilong Kraist na ol bai bosim kingdom wantaim Em long dispela graun wan tausen yia.

1 KORIN 15:24-25 i tok,

24 Nau pinis i kam, taim Em i bin givim kingdom i go long God, yes, Papa. Taim Em i bin putim i go daun olgeta namba bilong bosim na olgeta namba na pawa.
25 Long wanem, Em i mas bosim kingdom, inap long taim Em i bin putim olgeta birua aninit long tupela lek bilong Em.

Insait long dispela taim bilong wan tausen yia, Kraist bai putim i go daun olgeta namba bilong bosim na olgeta namba na pawa. Em bai winim pait antap long olgeta kain nogut.

Bihain long dispela taim bilong wan tausen yia, las kot i kam. Kraist bai jasim ol man. (After the one-thousand-year period comes the final judgment. Christ shall judge.) Olsem rait i stap pinis insait long 2 KORIN 5:10,

Long wanem, yumi olgeta mas kamap ples klia long ai bilong sia kot bilong Kraist, inap long olgeta wan wan man i ken kisim ol samting em i mekim long bodi bilong em, bilong bihainim dispela em i bin mekim, sapos em i gutpela o nogut.

Yumi mas redi long dispela taim Em i kam. Long kamap wanpela bilong ol husat bai gat blesing, em i bikpela samting tru olsem taim Bikpela i kam, Em i lukim olsem yumi mekim laik bilong Em.

MATYU 24:46 i tok,

Blesing i stap long dispela wokboi, husat bikman bilong em, taim em i kam, bai luksave long em i mekim olsem.

Bipo Bikpela Jisas Kraist i go antap long heven, Em i bin lusim ol aposel wantaim wanpela tok strong stret bilong skulim ol tok strong bilong Em long olgeta kantri.

MATYU 28:20 i tok,

Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong taim. Amen.

Kraist i gat laik olsem yumi bihainim olgeta bilong ol tok strong bilong Em.Taim Em i lukim olsem yumi inapim ol skul tok na ol tok strong bilong Em taim Em i kam bek, yumi bai stap i gat blesing bikos yumi bai kisim wanpela prais, dispela Em i bin redim long ol husat i bihainim ol tok bilong Em.

Olsem rait i stap pinis insait long REVELESEN 22:12,

Na, lukim, Mi kam hariap. Na pe bilong Mi i stap wantaim Mi, bilong givim olgeta wan wan man bilong bihainim olsem wok bilong em bai stap.

Yes, Kraist bai kam gen. Tasol larim mi tok gen, em bai no namba tu taim Em i kam bikos Em i bin kam pinis long dispela graun moa long tupela taim. Kain olsem, long dispela taim ol Isrel i bin stap long ples i no gat man, Em i bin bihainim ol na Em i bin soim Em yet long ol olsem wanpela ston.

1 KORIN 10:3-4 i tok,

3 Na olgeta i bin kaikai dispela wankain kaikai bilong spirit sait.
4 Na olgeta i bin dringim dispela wankain dring bilong spirit sait. Long wanem, ol i dring long dispela Ston bilong spirit sait husat i bihainim ol. Na dispela Ston em Kraist.

Bikpela Jisas Kraist Em i bin stap dispela Ston husat i bin bihainim ol Isrel, dispela Ston husat i bin givim wara bilong dringim long ol taim ol i bin stap long ples i no gat man. Em i minim olsem, bipo Em i bin kamapim Em yet ples klia long bodi, Em i bin kam pinis long dispela graun (olsem wanpela ston).

Narapela taim Em i kam hia em i long dispela taim Maria i bin karim Em, taim Em i bin kamap man, bilong baim bek yumi long ol sin bilong yumi.

Na taim Em i kam gen, em bai no namba tu taim tasol Em i kam.

Tru tru, narapela long ol dispela taim mi bin kolim, Kraist i bin kam daun pinis long dispela graun na go bek antap long heven bipo yet.

PROVEP 30:4 i tok,

Husat i bin go antap long heven, o kam daun? Husat i bin bungim win long ol han bilong en i pas bilong pait? Husat i bin pasim ol wara long wanpela klos? Husat i bin strongim olgeta hap bilong dispela graun? Wanem em i nem bilong Em, na wanem em i nem bilong pikinini man bilong Em, sapos yu inap long tokaut?

Olsem yumi olgeta i save, God na Pikinini Man bilong Em i bin kamapim olgeta samting long nating. Na long taim bilong kamapim long nating, Kraist i bin wok long go daun long dispela graun na go antap long heven. Olsem na, em i wanpela bikhet pasin long tok olsem taim Kraist i kam gen, em bai namba tu taim tasol Em i kam.

Bikpela Jisas Kraist bai kam gen. I no gat tupela tingting long sait bilong dispela. Tasol olsem sapos em i namba tri, o namba foa, o namba faiv “coming,” yumi no save stret. Tasol wanpela samting i klia tru, em bai no namba tu taim Em i kam, na em bai no de bilong las kot yet.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: