Long Laikim Tru Em I Long Larim Ol Narapela I Stap Gut

July 06, 2020 , 0 Ol Toktok long Dispela


Dispela graun olgeta nau em i no gat helpim olgeta taim bikpela sik COVID-19 i stap yet samting bilong kamapim nogut long olgeta man. Maski ol saveman i no stop liklik long wokim ol traim na stadi long ol klinik i go long painim rait marasin na sut bilong dispela sik, em i luk olsem dispela bikpela hevi long sait bilong helt long dispela graun olgeta em i no pinis yet, i no long taim bihain klostu nau.

Bikos i gat mak long wanem samting ol man i inap mekim, i no gat wanpela tok birua long wanem samting yumi nidim nau em i God i ken wokim wok bilong helpim yumi. Ol dispela i ol samting i stap long hapsait bilong pawa bilong bosim bilong man tasol God i inap bosim ol. Na i gat ol samting i stap long hapsait bilong strong bilong man tasol em i isi long God I Gat Olgeta Strong long wokim wok long ol.

Long planti taim tru, God i bin pruvim strong na pawa bilong Em long ol bilipman na ol man i no gat bilip wantaim. Kain olsem, long taim bilong Moses, planti ol wok bilong God i mekim man long tingting planti, ol Isip i bin witnesim, husat i bin stap ol man i no gat bilip long dispela taim bipo. Taim king bilong Isip i tok nogat long salim ol Isrel i go fri, God i bin salim ol lain bung bilong ol lang i go long hap graun bilong Isip, ol dispela i bin pulimapim haus bilong olgeta wan wan Isip, na tu bilong king bilong Isip wantaim. King bilong Isip i bin singautim Moses na askim em long askim plis long God long rausim i go ol lang. Moses i bin tok yes long mekim sapos king bilong Isip bai salim ol Isrel i go fri wantu.

Eksodas 8:31 i tok,

Na BIKPELA i mekim bilong bihainim dispela tok bilong Moses, na Em i rausim ol bikpela bung bilong ol lang long Fero, na long ol wokboi bilong em, na long ol manmeri bilong em, na i no gat wanpela i stap yet.

Taim yu tingim na skelim olsem wanem Isip i bin stap wanpela kantri i pulap long pawa long dispela taim bipo, em i no bin inap mekim wanpela samting long rausim i go ol lain bung bilong ol lang. Tasol taim Moses i prea long God, God i bin rausim i go olgeta dispela lang na i no gat wanpela lang i bin stap bek.

Ol lang i stap sampela bilong ol samting God i bin kamapim long nating. Olsem Man husat i bin kamapim long nating olgeta samting i gat laip, God i gat pawa bilong bosim i inap olgeta antap long olgeta bilong ol. Olsem na, Em i bin rausim i go i no ol lang tasol tasol tu ol dispela grasopa i bin go antap long olgeta hap bilong Isip taim king bilong Isip i bin brukim yet promis bilong em bilong salim ol Isrel i go fri.

Eksodas 10:19 i tok,

Na BIKPELA i tanim bikpela win i kamap strong long hap sandaun. Na dispela i tekewe ol grasop na tromoi ol long Retsi. Na i no gat wanpela grasop i stap yet insait long olgeta arere bilong graun bilong Isip.

Wantaim wanpela liklik tok strong i kam long God, wanpela strongpela win i kam long hap wes i bin winim na rausim i go ol grasopa na tromoi ol i go long solwara Retsi, na i no gat wanpela bilong i bin stap.

I no gat tupela tingting, long pawa bilong God i stap oltaim oltaim, Em i inap tu long mekim wankain samting wantaim dispela koronavaires i go bikpela long dispela graun nau. Em i inap tu long rausim em i go, na tromoi em i go long narapela planet, ating. Na bilong wanem nogat? Olgeta vaires i liklik tumas bilong agensim pawa bilong God.

Tasol, yumi ken soim God pastaim trupela pasin bilong tanim bel long ol pasin bilong yumi bilong sakim tok na pasin bilong yumi bilong stap redi long kisim na bihainim ol skul tok bilong Em. Na taim Em i lukim yumi stap beltru, klia tru Em bai givim yumi sori na kisim bek yumi long dispela bikpela sik.

Ol bikpela bagarap na ol bikpela sik i kam olsem ol kaikai bilong pasin bilong man bilong mekim sin. Long dispela as trupela pasin bilong yumi bilong tanim bel i ken stap wanpela samting bilong mekim God long tingim na skelim long pinisim dispela bikpela bagarap. Sapos yumi inap makim tasol wanem samting ol manmeri bilong Niniva i bin mekim, i no gat tupela tingting, yumi bai kamap fit tu long kisim sori bilong God olsem ol i bin kamap fit.

Taim ol i lainim long profet Jona olsem God i laik bringim bagarap olgeta long ol, ol manmeri bilong Niniva i no bin westim taim. Ol i bin tanim bel long ol pasin nogut bilong ol. Ol i bin tambuim kaikai. Ol i bin tanim na lusim ol pasin nogut bilong ol, na ol i bin prea strong long God. Taim God i lukim wanem samting ol manmeri bilong Niniva i mekim, stat long king i go daun long ol manmeri i no gat nem olgeta, Em i bin surikim dispela bagarap olgeta i sapos long pundaun antap long ol, olsem na, Niniva olgeta i bin stap gut.

Long dispela as oltaim mi askim plis long olgeta wan wan olsem noken lusim pasin bilong beten. Yumi ken askim long sori bilong God bikos Em i dispela wan husat i pulap olgeta long pawa na strongpela olgeta. Em wan tasol i inap kisim bek yumi long dispela bikpela sik. Em wan tasol i gat pawa bilong rausim i go na tu pinisim olgeta dispela koronavaires i inap kilim i dai man.

Long taim bilong nau, namba bilong ol husat i dai pinis i stap yet long mak olsem tausen tausen olgeta wan wan de, na i gat ol ples we ol i planim ol husat i bin dai long sik COVID-19 long wanpela pasin i no stretpela.

Tru tru, dispela i no nambawan taim olsem wanpela kain samting olsem i bin kamap. Baibel tu i stori olsem i gat ol daiman husat ol i no bin planim moa na ol lain i stap klostu long bel bilong ol i no bin gat sans long krai sori long ol dai bilong ol.

Jeremaia 25:32-33 i tok,

32 BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Lukim, pasin nogut bai go long kantri i go long kantri, na wanpela bikpela raunwin bai kirap i kam long ol hap arere bilong dispela graun.
33 Na ol lain husat BIKPELA i kilim i dai bai stap long dispela de long wanpela arere bilong dispela graun, yes, i go inap long arapela arere bilong dispela graun. Ol man i no inap krai sori long ol, o bungim ol, o planim ol. Ol bai stap olsem pekpek antap long graun.

Man i kisim save pinis long dispela long taim bilong ol bikpela sik bipo, moa yet, long taim Spanish flu (wanpela kain skinhat wantaim pen long bodi) na bubonic plague (bikpela sik i kam long ol rat) ol i kamapim bikpela bagarap, taim ol i bin planim olgeta daiman wantaim long wanpela matmat taim ol i no wokim ol haus krai na planim ol bilong bihainim pasin tumbuna. Ol famili tu i no bin gat sans long krai sori long ol lain i stap klostu long bel bilong ol husat i bin dai. Na i gat wanpela bikpela sans tru olsem wankain samting bai kamap gen long taim bilong yumi.

Olsem rait i stap pinis insait long Eklesiastes 3:15,

Dispela samting i bin stap bipo i stap nau. Na dispela samting i bilong kamap yet i bin kamap pinis bipo. Na God i strong long askim long dispela samting i pinis.

Wanem samting i bin kamap long taim bipo em bai kamap gen. I gat sans olsem ol gutpela samting o ol samting nogut i bin kamap long taim bipo bai kamap gen long ol man. Em bai bihainim pasin bilong yumi i go long Man husat i kamapim yumi long nating na olsem wanem yumi lukim Em. Sapos yumi gat strongpela bel na pasin birua long God, orait ol samting nogut bai kamap gen. Tasol sapos yumi kam bek long God na soim Em pasin bilong tanim bel i beltru na laik bilong yumi long bihainim Em, orait, ol gutpela samting bai kamap gen.

Yumi inap lukim olsem dispela graun nau i gat bikpela laik tru long painim dispela sut i inap agensim sik COVID-19. Tasol taim i no gat wanpela yet, samting i gutpela olgeta yumi inap mekim em i long prea, narapela long bihainim tru ol strongpela tok gavman i givim long sait bilong helt. Yumi ken prea olsem yumi bai inap winim dispela sapta i hatpela tru bilong stap bilong yumi, olsem, sapos em i laik bilong God olsem yumi abrusim dispela bikpela sik. Tasol sapos God i laikim olsem nogat, yumi kisim wantaim bel olgeta bikos ol laip bilong yumi i stap long tupela han bilong Em. Na tu, God I Gat Olgeta Strong i save wanem samting i gutpela long ol wok manmeri bilong Em.

Olsem rait i stap pinis insait long Rom 8:28,

Na yumi save long olgeta samting i wok wantaim bilong kamap gutpela long ol husat i laikim tru God, long ol husat God i singautim bilong bihainim tingting bilong Em bilong mekim samting.

God i inap tanim olgeta samting bilong kamap gutpela long ol husat i laikim Em tru. Long laikim tru God em i long bihainim ol tok strong bilong Em, na wanpela bilong dispela em i long laikim tru ol narapela man olsem yumi.

Planti kantri i tok strong long kukim long paia olgeta husat i dai long sik COVID-19. Ating i no olgeta i gat laik long kukim long paia ol lain i stap klostu long bel bilong ol husat i dai pinis tasol, maski em i olsem, ol i mas bihainim dispela tok strong bilong ol saveman long helt bikos em i wanpela rot bilong helpim long stopim dispela bikpela sik. Bikos sapos ol i strong long bihainim ol pasin bilong planim daiman i bihainim pasin tumbuna, i gat bikpela sans olsem ol memba bilong famili na olgeta man husat bai kam soim sori long ol, ol bai kisim sik.

Tru tru, pasin bilong kukim daiman long paia em i stap pinis long taim bilong Olpela Testamen. Tasol, ol i bin mekim em taim narapela kain samting i kamap. Sapos nau, ol i kukim long paia ol man husat i kisim bagarap long sik COVID-19 bilong pasim vaires long givim sik long planti moa man, long taim bilong ol Isrel, taim ol i kukim wanpela long paia em i mekim save bilong God long ol husat i mekim wanpela pasin nogut tru.

Livai 20:14 i tok,

Tasol taim ol man bilong lukautim gaden i lukim em, ol i wok long stretim tok namel long ol yet, i spik, Dispela em i pikinini bilong kisim samting long papa. Kam, yumi kilim em, inap long samting papa i laik givim pikinini i ken bilong yumi.

Taim wanpela man husat i kisim wanpela mama na pikinini meri bilong dispela mama wantaim long kamap ol meri bilong em, dispela em i wanpela pasin i sting tru long ai bilong God. Orait, tripela wantaim olsem dispela man, mama na pikinini meri bilong dispela mama, ol bai mekim save long ol wantaim dai taim ol i kukim ol long paia.

Taim ol i givim dispela kain mekim save em i rot bilong God bilong pasim ol Isrel long mekim wanpela pasin i sting tru, na inap long ol i kamapim pret long God.

Tasol, i no olgeta daiman ol i kukim long paia. I gat ol taim we ol i bin planim daibodi, olsem ol i bin mekim long King Asa.

2 Stori 16:12,14 i tok,

12 Na Esa, long namba 39 yia em i bosim kingdom, i gat sik nogut long tupela fut bilong em, inap long sik nogut bilong em i bikpela planti moa yet. Yet, long sik nogut bilong em, em i no painim i go long BIKPELA, tasol long ol dokta.
14 Na ol i planim em long ol matmat bilong em yet, dispela em i bin wokim bilong em yet long biktaun bilong Devit, na slipim em long dispela bet i pulap wantaim ol switpela smel na ol kain kain spais ol i redim wantaim save samting bilong ol saveman bilong wokim ol spais. Na ol i wokim wanpela bikpela kukim bilong em.

Lasaras tu husat Bikpela Jisas Kraist i bin kirapim, ol i bin planim em tu insait long wanpela matmat.

Long dispela stap bilong yumi nau, pasin bilong kukim long paia ol man husat i dai bikos long sik COVID-19, em i luk olsem wanpela samting bilong mekim bilong bihainim gutpela tingting na i gat ona. Sapos yu wari long sait bilong gutpela stap bilong ol narapela man, sapos tru yu laikim tru ol, yu bai sakrifaisim ol samting yu pilim bilong tingim moa gutpela stap bilong planti.

Yumi gat wanpela as tingting insait long Baibel long mekim olsem.

1 Korin 13:3 i tok,

Na sapos mi givim olgeta kago bilong mi bilong givim kaikai long ol rabisman, na sapos mi givim bodi bilong mi long ol i ken kukim, na mi no gat pasin bilong laikim tru, em i no helpim mi liklik.

Sapos, bikos long pasin bilong yu bilong laikim tru ol narapela man olsem yu, yu givim bodi bilong yu bilong kukim long paia bikos yu no laikim ol narapela bai kisim sik, yu mekim wanpela pasin i gutpela tru. Tru, em i wanpela pasin bilong soim pasin bilong laikim tru.

I gat ol taim ol i kukim ol man long paia bikos ol i bin sambai long bilip na as tingting bilong ol. Olsem wanem samting i bin kamap long 300,000 man, bikpela hap bilong ol i ol Kristen, husat ol i bin kukim long paia bikos ol i bin tok nogat long kisim lotu Katolik.

Tru tru, bipo Pop Jon Pol Sekan i dai, em i bin askim long God i lusim ol sin bilong ol long dispela pasin i no gat sori Katolik Sios i bin mekim agens long ol dispela lain. Ol i bin raitim dispela long Foreign Post, 16-20 Mas 2000, long Volume 8, Namba 370.


“PLIS FOGIVIM MIPELA. VATICAN – Pop Jon Pol Sekan, taim em i hagim dispela Diwai Kros long Seint Pita Besilika bilong soim bikpela sori, long wanpela pasin bilong autim sin long pablik i no kamap yet bipo long histori bilong Roman Katolik Sios, long Sande, em i bin askim God long lusim ol sin bilong sios long 2,000 yia i go pinis. Pop i minim stret Crusades na dispela 300,000 man na meri husat ol i bin kukim long paia long Inquisition.”

Ol husat i bin agensim Katolik Sios, ol husat i no laik lotuim ol god giaman na ol piksa bilong god giaman husat ol i bin kaunim olsem ol man i gat giaman bilip. Olsem na, ol i bin kukim ol long paia long wok bilong wanem samting ol i kolim Holi Inquisition.

Insait long em yet, i no gat wanpela samting rong wantaim pasin bilong kukim daiman long paia, o taim wanpela man larim ol narapela i kukim bodi bilong em long paia, moa yet sapos yu mekim em bikos long pasin bilong yu bilong laikim tru ol narapela. Sapos i no gat narapela, long dai tu, yu inap yet long mekim sampela samting bilong helpim ol narapela man olsem yu bikos yu laikim tru ol. Na bikos yu laikim tru ol, yu no gat laik long givim sik long ol.

Bilong toktok strong moa long namba bilong pasin bilong laikim tru ol narapela, larim mi soim gen 1 Korin 13:3, dispela i tok,

Na sapos mi givim olgeta kago bilong mi bilong givim kaikai long ol rabisman, na sapos mi givim bodi bilong mi long ol i ken kukim, na mi no gat pasin bilong laikim tru, em i no helpim mi liklik.

Sapos yu gat pasin bilong laikim tru, yu bai larim ol narapela i stap gut.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: