Hos I Waitpela Liklik na Ol Sik Nogut Em I Bringim

March 23, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Ol dispela hevi na ol samting nogut bilong kamapim bikpela bagarap i wok long kamap long dispela graun nau ol i wanpela hap bilong inapim bilong samting olsem driman bilong Jon long sait bilong fopela man bilong kalap long hos na fopela hos insait long Buk bilong Revelesen.

Wanpela bilong fopela hos em i dispela hos i waitpela liklik, na em husat i kalap long em, em i gat dispela pawa bilong bringim ol sik nogut long dispela graun. Tru tru, wanpela bilong fopela hap bilong olgeta manmeri bilong dispela graun ol bai kisim save long kain kain ol sik nogut dispela hos i waitpela liklik i bringim.

REVELESEN 6:8 i tok,

Na mi lukluk, na lukim, wanpela hos i waitpela liklik. Na nem bilong em husat i sindaun antap long en em Dai, na Hel i bihainim wantaim em. Na ol i givim pawa long ol antap long namba foa hap bilong dispela graun, bilong kilim wantaim bainat, na wantaim hangre, na wantaim dai, na wantaim ol animal bilong dispela graun.

Yu bai lukim olsem insait long dispela ves stret, Jon bin yusim dispela wed “dai”. Taim ol i bin tanim dispela long tok ples Filipino, ol i bin yusim dispela wed “salot”, dispela i minim sik nogut. Yumi mas klia olsem, sampela taim, ol man bilong tanim tok bilong Baibel, ol i bin yusim ol wed yu inap yusim wanpela bilong kisim ples bilong narapela.

Na tu, tru tru ol sik nogut i mekim ol man i dai. Tasol klia tru, tru tru Baibel i toktok long taim ol sik nogut i kamap.

Insait long REVELESEN 22:18 em i tok,

Long wanem, mi tokaut klia long olgeta wan wan man husat i harim ol toktok bilong tok profet bilong dispela buk, Sapos wanpela man bai skruim tok long ol dispela samting, God bai skruim long em ol dispela bikpela hevi Em i raitim insait long dispela buk.

Wed Grik i gat wankain mining olsem dispela wed “ol sik nogut” insait long dispela ves em i plēgē (play-gay), dispela i minim, “wanpela mak, em i minim, wanpela sua, o long tok piksa, wanpela samting bilong kamapim bikpela bagarap, o mak bilong wip, sua.”

plēgē
play-gay

from G4141; a stroke; by implication a wound; figuratively a calamity: stripe, wound (-ed). Olsem na, wanpela sik nogut em i sampela samting i bringim bagarap long ol laip, na em i ken kam olsem ol taim bilong bikpela bagarap, ol taim ol binatang i go insait long ol bodi bilong ol man, ol sik nogut o ol sik i bagarapim ol man long bikpela hap tru. Na tu, em i kam wantu stret na long taim yu no hop long en.

Dispela lain tumbuna i bin witnesim na kisim save long kamap bilong planti ol sik nogut, olsem Ebola, SARS, Avian flu (flu bilong ol pisin), Swine flu (flu bilong ol pik), i go, na nupela olgeta nau em i dispela sik coronavirus o COVID-19.

REVELESEN 18:4 i tok,  

Na mi harim narapela nek i kam long heven, i spik, Kam ausait long em, ol lain manmeri bilong Mi, inap long yupela i no ken kisim hap insait long ol sin bilong em, na inap long yupela i no kisim hap bilong ol bikpela hevi bilong em.

Em i luk olsem ol sik nogut i wanpela kaikai bilong pasin bilong mekim sin nogut bilong man. Long dispela as Baibel i tokim yumi long “kam ausait long em,” olsem na yumi bai no kisim hap insait long ol sin bilong em, o kisim ol sik nogut bilong em. Yumi mas lusim ol pasin bilong yumi i pulap long sin na mobeta yumi bihainim God.

Tru tru, bipo yet long taim bilong Moses, God i bin toktok pinis olsem olgeta man bai karim hevi long ol sik nogut bikos long pasin bilong sakim laik bilong God. Olsem na, em i no samting bilong kirap nogut olsem ol sik nogut i kamap nau bikos planti man tumas nau i sakim tru tok bilong God na ol i no gat laik moa long mekim ol gutpela pasin.

Oltaim ol i tingting long mekim ol pasin nogut, olsem yusim tumas ol narapela, pasin bilong yusim drag na pasin bilong salim drag, na pasin bilong kilim tu ol man husat i no inap helpim ol yet na ol man husat i no mekim rong. Dispela pasin i nogut tru bilong ol man na taim ol minim long tok nogat long bihainim God ol i tupela bilong ol as tingting bilong wanem ol man kisim save long ol sik nogut.

Sapos ol dispela sik nogut ol manmeri bilong dispela graun i kisim save long en, piksa bilong ol em i dispela hos i waitpela liklik, tripela narapela hos ol i piksa bilong ol samting i kamap i wankain stret bilong kamapim pret, long dispela, olgeta man bai kisim save.

Retpela hos em i piksa bilong ol woa na ol pasin bilong kapsaitim blut bikos dispela wan husat i kalap long dispela hos, wanpela i bin givim em pawa bilong rausim bel isi long dispela graun na long larim ol man i kilim wanpela narapela.

REVELESEN 6:4 i tok,

Na i gat i go ausait narapela hos husat i retpela. Na ol i givim pawa long em husat i sindaun antap long en bilong tekewe bel isi long dispela graun, na long ol i ken kilim ol yet wan wan. Na ol i givim long em wanpela bikpela bainat.

Tasol, blekpela hos em i piksa bilong taim bilong stap hangre na rabis tru.

REVELESEN 6:5 i tok,

Na taim Em i bin opim namba tri samting bilong pasim, mi harim namba tri animal i spik, Kam na lukim. Na mi lukim, na harim, wanpela blakpela hos. Na em husat i sindaun antap long en i gat skel i gat tupela hap long han bilong em.

Na las, waitpela hos em i piksa bilong ol lotu i pulap wantaim giaman pasin, ol giaman Kraist, na ol giaman profet.

REVELESEN 6:2 i tok,

Na mi lukluk, na lukim, wanpela waitpela hos. Na em husat i sindaun antap long en i gat banara. Na ol i givim wanpela hat king long em. Na em i go long em i ken winim pait olgeta, na bilong winim pait olgeta.

(Mi tok sori long mi no inap givim yu long dispela rait stret wanpela toktok i longpela na dip tru long namba bilong dispela fopela man bilong kalap long hos na fopela hos. Dispela bai longpela tumas. Tasol sapos God i laik, mi bai inap long mekim em long ol pos bilong mipela long taim bihain.)

Wanem samting mi traim long soim em i olsem. Tru tru Baibel i toktok long ol dispela sik nogut i ken kamap long man olgeta.

Kain olsem, long stat bilong namba 20 handet yia, long yia 1918 stret, klostu long 40 milien manmeri i bin dai long flu.


Ating, dispela coronavirus i givim sik long dispela graun nau em i wanpela kain flu virus (wanpela kain liklik binatang tru) ol i bin tanim. Tupela virus wantaim ol i save kamapim kus, na givim sik long rot bilong win insait long bodi. Tasol, i no olsem COVID-19, yu inap pasim bek dispela virus bilong flu bikos ol helt saveman i bin painim pinis ol antibiotic (marasin bilong kilim ol liklik binatang tru) i inap pait i birua long em. Na tu i gat ol sut bilong birua long flu, ol dispela i redi pinis bilong yusim.

Tasol dispela COVID-19, taim ol i tanim em pinis, em i strongpela moa na nogut tru moa. Em i save go nabaut ausait isi tru na em i gat bikpela sans bilong pasim i go long narapela. Lukim wanem samting i bin kamap long ol pasindia insait long wanpela sip stret bilong raun? Long wanpela nait, moa long 60-pela man i bin kisim sik. Wanem samting i mekim em i pretim ol man em i dispela samting tru olsem i no gat yet wanpela samting bilong birua long dispela sik, we dispela i ken winim strong bilong virus. Olsem na, em i inap kilim man i dai.

Wanem samting yumi nid long luksave em i olsem. Ol sik nogut olsem dispela COVID-19 i bin mekim planti i dai ol olgeta i ol wok bilong wanpela bilong fopela man bilong kalap long hos, dispela wanpela i sindaun antap long hos i waitpela liklik, na ol i wanpela kaikai bilong pasin bilong sakim tok bilong man long God.

I no gat tupela tingting long samting bilong haitim yumi i gutpela olgeta i birua long olgeta dispela em i pasin bilong yumi bilong bihainim laik bilong God.

GOD I KEN BLESIM NA LUKAUTIM YUMI OLGETA OLTAIM. AMEN.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: