Wok bilong Painimaut As Tingting bilong God long Givim Laip

March 29, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Sapos olgeta bilong yumi bai luksave tasol olsem wanem God i tingim namba bilong laip bilong man na long wanem as tingting stret yumi stap, ating, i no gat wanpela man bai yusim kranki laip bilong em. Tasol, klia tru olgeta wan wan bai traim long yusim em long pasin i stret.

Insait long MATYU 10:29-30, Bikpela Jisas Kraist i bin tok,

29 Ating i yes long ol i salim tupela spero long wanpela fating? Na wanpela bilong ol bai i no inap pundaun long graun na Papa bilong yupela i no save.
30 Tasol olgeta gras stret bilong het bilong yupela God i kaunim pinis.

Taim Kraist i bin tok olsem Papa i save long namba bilong ol gras yumi gat long het bilong yumi tu, Em i soim tasol long yumi olsem wanem yumi stap bikpela samting long ai bilong Papa na olsem wanem Papa i gat bikpela laikim tru long yumi, olsem Em i kaunim gut na lukautim gut ol samting i liklik olgeta long sait bilong yumi, olsem ol gras bilong yumi.

I bin gat wanpela taim Aposel Pol i bin laik go long Rom, tasol taim ol i ron long sip, sip bilong ol i bin bungim wanpela raunwin nogut. Olgeta pasindia i bin stat long pilim bikpela pret na wari na pret i kilim ol tumas bikos long dispela trabel long solwara. Tasol, taim ol i pilim pret na ol i no gat hop, God i bin salim ensel bilong Em long Pol long daunim ol pret bilong ol, na long strongim bilip bilong em olsem ol bai kamap long dispela hap we ol i laik go long en.

APOSEL 27:23-24 i tok,

23 Long wanem, i gat i sanap klostu long mi long dispela nait wanpela ensel bilong God, husat mi bilong Em, na husat mi bihainim,
24 I spik, No ken pret, Pol. Ol i mas bringim yu long ai bilong Sisa. Na, harim, God i bin givim yu ol olgeta husat i ran long sip wantaim yu.

God, long wok bilong ensel bilong Em, i bin strongim bilip bilong em olsem i no gat wanpela man bai lusim laip bilong em namel long ol, tasol sip bai bagarap olgeta. Em i minim, maski sip bilong ol i kisim bagarap, i no gat wanpela laip bai lus na ol bai inap kamap long Rom.

APOSEL 27:34 i tok,

Olsem na mi askim yupela plis long kisim sampela kaikai. Long wanem, dispela em i samting bilong mekim yupela stap orait. Long wanem, bai i no gat wanpela hap gras bai i pundaun long het bilong wanpela bilong yupela.

Ensel i bin promisim long Pol olsem i no gat wanpela gras bai pundaun na lusim het bilong wanpela bilong ol bikos God i bin lukautim ol i stap.

Long ai bilong God, laip bilong wanpela man em i dia tru. Bilong soim em ples klia, Kraist i bin toktok long sait bilong ol spero, olsem maski ol i no dia tumas bikos ol man i save salim ol long liklik prais tru, i no gat wanpela bilong ol bai pundaun long graun, o dai, taim Papa i no orait long em.

Sapos God i givim dispela tok bilong strongim bilip long ol spero olsem ol bai no dai taim Papa i no gat laik long em, orait, moa yet olgeta yumi inap klia tru olsem yumi ol man bai no dai sapos Papa i no gat laik long em, bikos yumi stap bikpela samting moa long ol spero.

Long narapela sait, em i minim tu olsem sapos yumi dai, em i bikos Papa i bin gat laik long em.

Laip bilong yumi i kam long God. Stap bilong yumi i nidim Em. Wanem samting yumi nid long save gut long en em i stretpela pasin bilong yusim ol laip bilong yumi. God i givim yumi laip inap long yumi yusim em long wokim wok long Em. Em i gat laik long yumi bihainim ol tok strong bilong Em na long inapim laik bilong Em. Taim yu toktok long Baibel, dispela em i wok tru olgeta bilong yumi na as tingting olgeta bilong stap bilong yumi.

EKLESIASTES 12:13 i tok,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Yumi stap bilong wokim wok long God na bilong inapim ol tok strong bilong Em. God i bin kamapim yumi long nating bilong mekim ol gutpela wok.

EFESAS 2:10 i tok,

Long wanem, yumi stap ol wok bilong Em, samting Em i kamapim long nating insait long Kraist Jisas i go long ol gutpela wok, dispela God i bin makim bipo long yumi ken wokabaut insait long ol.

Long ai bilong God, laip bilong man em i bikpela samting tru. Long dispela as Em i bin tok strong long yumi long noken kilim man i dai, na wanpela man husat i kisim laip bilong narapela, God bai askim strong long em long dispela. Em i bin tok strong tu long yumi long laikim tru ol birua bilong yumi tu.

Em i stap ples klia olsem kain ol skul tok i soim ples klia olsem wanem God i tingim tru namba bilong laip bilong man. Olsem na, em i stret olsem yumi yusim ol laip bilong yumi long pasin i stret. Na dispela em i long taim yumi wokim wok long Em na bihainim ol tok strong bilong Em.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: