I No Gat Wanpela Taim Ol I Tok Em Inap: Olsem Wanem Pasin Gridi bilong Man I Ken Kamapim BelhatTru bilong God

March 10, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Ol samting nogut i kamap long nature (olgeta samting God i kamapim long nating long dispela graun) olsem taim ol maunten i paia na pairap, ol bikpela guria, ol raunwin nogut na ol taitwara i inap bagarapim olgeta ol samting, na kamap bilong ol sik wanpela inap pasim i go long narapela, olsem dispela Covid-19 i bin stat insait long Saina na kilim na mekim sik ol tausen manmeri long kain kain hap bilong dispela graun, ol i sampela bilong ol dispela taim nogut i bin kamap long taim bilong yumi. Na lukim, ol i kam wanpela bihain long narapela, sapos i no long wankain taim stret.

Moa long dispela em i ol taim bilong trabel long sait bilong sosaiti na politiks long planti kantri, na tu dispela pasin birua na isi long kirapim pait namel long sampela ol kantri, ol dispela ken kamapim woa sapos ol i no stretim wantaim gutpela toktok.

Olgeta dispela samting i kamap ol i kamapim pret na bikpela wari tru long planti bikos olgeta i ken bagarapim laip. Planti i no inap long lusim tingting sapos ol dispela samting i inapim pinis sampela toktok bilong Baibel.

Long wanpela, Baibel i bin autim tok profet long olgeta dispela samting i kamap nau. Dokta Michio Kaku, wanpela man Japan husat i bin kisim Nobel Prize, em i bin tok stret taim em i bin tok olsem, “God Em i wanpela mathematician (saveman long mats).” Olsem wanpela mathematician, God i inap kaunim olgeta dispela samting i laik kamap long man olgeta.

Taim yu kisim olgeta samting long sait bilong olgeta dispela samting i bin kamap long olgeta handet yia bipo na skelim olgeta sait bilong olgeta wan wan toktok, yu bai inap tok olsem olgeta dispela samting i bin kamap na i wok long kamap nau long ol ai bilong yumi tru tru ol i mas kamap.

I no gat rot long yumi bai inap abrusim ol, moa yet sapos yumi tingim na skelim dispela samting i stap tru olsem i gat ol dispela samting i kamap man i no inap long lukim, tasol God i inap lukim. Taim yu bungim olgeta samting, yu bai luksave olsem ol dispela samting i kamap bilong kamapim pret na bihainim pasin i no gat sori long dispela graun, ol i kam ausait long pasin gridi bilong man.

Ol woa i kamap bikos man i bin kamap gridi tru. I no gat wanpela taim em i tok em inap long wanem samting em i gat. Nau, kain olsem, yumi witnesim olsem wanem Saina, wanpela kantri i gat bikpela pawa, em i mekim hap bilong bosim bilong em i bikpela moa taim em i stilim ol dispela hap graun, ol ailan, na ol solwara i bilong Filipins stret.

Ol i mekim dispela maski pasin bilong ol i no bihainim dispela intenesenel lo i makim ol hap arere bilong olgeta wan wan kantri. Ol i no luksave long dispela lo, tasol ol i sakim em. Ol i no givim ona long namba bilong bosim bilong ol asples, ol i givim baksait long ol bikos long pasin gridi.

Wanem samting yu inap lukim em i olsem. Planti bilong ol dispela kantri i gat bikpela pawa husat i no gat sori na i wok long givim hevi long ol kantri i no strong olsem ol, planti bilong ol em i ol atheist (man husat i no bilip long God).

Saina em i wanpela communist (em i gat bilip olsem wanpela man i no gat rait bilong kisim ol samting long em yet) kantri, na ol communist i no bilip long God I Gat Olgeta Strong, a? Mi no tok olsem olgeta Saina i no bilip long God. Tru tru, insait long Sios bilong yumi, yumi gat planti ol memba Saina. Mi yet tu i save long sampela ol Saina husat i gat gutpela bel na i pret long God. Mi minim olsem ol atheist olgeta.

Mi laik bilip olsem wanpela atheist, o wanpela man i no gat bilip long God, em bai no mekim wanpela gutpela samting. Dispela i no wanpela tingting bilong mi yet tasol, tasol dispela em i tok bilong Baibel.

Long SAM 53:1, em i tok,

Krankiman i bin tok long bel bilong en olsem, I no gat wanpela God i stap. Ol i man bilong bagarap. Na ol i bin mekim sin nogut i sting tru. I no gat wanpela i save mekim gutpela pasin.

Ol man husat i no bilip long God o ol atheist i ol lain bilong mekim ol samting nogut. Olgeta dispela samting nogut i kamap long man olgeta em i ol wok bilong ol atheist. Ol dispela man i ken kamapim bikpela bagarap tru bikos ol i no pretim wanpela God. God bilong ol em i ol yet.

God i bin kaunim ol mak bilong dispela pasin nogut man inap mekim. Na sapos em bai no bosim em yet long ol pasin bilong em, moa bilong ol taim nogut olsem ol woa bai kamap long dispela graun.

Wanpela as bilong wanem ol woa i kamap em i pasin bilong kam bosim hap bilong bosim bilong ol narapela. Wanpela kantri i gat moa pawa em i yusim strong long kisim dispela hap bilong bosim em i laikim maski em bai minim olsem em bai bagarapim na krungutim namba bilong ol man insait long dispela hap ol i bosim. Tasol dispela i no ken kamap olsem.

APOSEL 17:26 i tok,

Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap.

I gat ol dispela hap arere God i bin makim. Narapela long dispela, i gat tu ol dispela hap arere intenesenel lo i bin makim. Wanem samting yumi mas mekim olgeta em i yumi luksave long wanem samting God na lo bilong man i bin tok strong. Tasol bilong wanem ol narapela i tok nogat long luksave long lo? Em i bikos long pasin gridi!

Em i bikos tu long pasin gridi olsem na sampela man i mekim wok bisnis i no orait long lo, olsem wokim na salim ol dispela drag i tambu i bagarapim ol laip. Narapela long dispela, bikos ol i gridi long pawa, i gat ol kantri tu husat i wokim traim long ol dispela kain marasin nogut inap pinisim ol man olgeta wantu, na tu ol husat i no mekim rong na ol pikinini husat i no inap pait bilong lukautim ol yet.

Tru tru, i gat ol tingting olsem insait long Wuhan, we dispela nupela kain coronavirus i bin kam, i gat dispela laboratory (hap bilong wokim ol traim) i wok long traim ol samting long sait bilong biological warfare (pasin bilong pait we ol i yusim ol samting i gat laip long bagarapim birua). Tru mi no save sapos dispela em i tru, tasol em i wanpela samting i gat sans long kamap, moa yet sapos yu bai tingim na skelim spit bilong dispela virus long go ausait nabaut.

Tasol maski em i tru o nogat, yumi inap klia tru olsem ol man husat i no luksave long God, ol man husat i no gat wanpela God insait long ol laip bilong ol, ol i mekim ol dispela samting,

Yupela save, ol man husat i bilip long God i gat laikim tru na sori insait long ol bel bilong ol. Ol i wari long ol birua bilong ol tu. Ol i givim ol birua bilong ol sampela samting bilong kaikai na sampela samting bilong dring wanem taim ol i hanger na nekdrai. Na ol bai no traim mekim wanpela samting i ken bagarapim ol narapela.

Em i luk olsem olgeta dispela samting bilong pretim man i kamap nau ol i ol kaikai bilong pasin gridi bilong man. Pasin gridi i mekim God i belhat, na belhat bilong Em i kamap ples klia long kain kain ol rot. Sampela taim, God i yusim nature long soim ples klia belhat bilong Em. Olsem na, i gat ol taim ol maunten i paia na pairap.

SAM 104:32 i tok,

Em i save lukluk long dispela graun, na graun i guria. Em i save putim han long ol liklik maunten na smok i kam antap long ol.

Ol guria tu i soim ples klia belhat bilong God.

JOP 9:5-6 i tok,

5 Husat i rausim ol maunten i go, na ol i no save, husat i kapsaitim ol long belhat bilong Em.
6 Husat i seksekim dispela graun ausait long ples bilong en, na ol bikpela pos bilong en i guria.

Ol strongpela raunwin nogut tu i soim ples klia belhat bilong God.

JEREMAIA 25:32-33 i tok,

32 BIKPELA bilong ol ami i tok olsem, Lukim, pasin nogut bai go long kantri i go long kantri, na wanpela bikpela raunwin bai kirap i kam long ol hap arere bilong dispela graun.
33 Na ol lain husat BIKPELA i kilim i dai bai stap long dispela de long wanpela arere bilong dispela graun, yes, i go inap long arapela arere bilong dispela graun. Ol man i no inap krai sori long ol, o bungim ol, o planim ol. Ol bai stap olsem pekpek antap long graun.

God i salim ol dispela strongpela raunwin nogut i bringim bikpela ren tru. Na bikos long ol bikpela ren i wok long kam, sampela hap i pulap long taitwara. Ol man dringim wara na dai long taitwara. Sampela taim tait bilong wara i karim ol bodi bilong ol long kain kain ol hap. I gat ol taim ol man i no inap painim na kisim ol daibodi bilong ol moa. Olsem na, ol i no inap planim ol stret, na ol man husat i laikim tru ol i no gat sans long krai sori long ol.

Yumi inap tok olsem olgeta dispela i ol kaikai bilong pasin bilong mekim sin bilong ol man. Man i stap longwe tru pinis long God. Klostu em i no prea moa. Na em i no gat laik moa long mekim ol gutpela pasin. Em i no mekim ol gutpela pasin long ol narapela, tasol em i bin wokim ol rot bilong winim ol samting long ol. Em i tingting long ol samting nogut tasol.

JENESIS 6:5 i tok,

Na God i luksave long pasin nogut bilong man i bikpela long dispela graun, na long olgeta wan wan tingting nating bilong ol tingting bilong bel bilong em em i nogut tasol olgeta taim.

Long dispela as, long taim bilong Noa, God i bin bringim wanpela bikpela taitwara long ol man. Ol sin nogut bilong ol i bin mekim God i belhat.

JENESIS 6:7 i tok,

Na BIKPELA i tok, Mi bai bagarapim man olgeta husat Mi bin kamapim long nating i lusim pes bilong dispela graun, Man, na animal, na samting i wokabaut long bel, na ol pisin bilong skai wantaim. Long wanem, em i tanim bel bilong mi long Mi bin wokim ol.

Olsem na, yumi mekim God i belhat taim yumi mekim ol samting nogut tasol olgeta. Tingim, God i no bin kamapim man long nating long kamap ol lain bilong mekim pasin nogut.

EFESAS 2:10 i tok,

Long wanem, yumi stap ol wok bilong Em, samting Em i kamapim long nating insait long Kraist Jisas i go long ol gutpela wok, dispela God i bin makim bipo long yumi ken wokabaut insait long ol.

God i bin kamapim yumi long nating long mekim ol gutpela wok. Tasol, planti bilong yumi i no mekim ol gutpela wok long ol narapela. Planti i tingting long wanem samting i gutpela na helpim ol tasol. Olgeta tingting na pasin bilong ol i stap long mak i go long helpim ol yet tasol. Klostu ol i no wari long sait bilong helpim ol narapela man.

Long dispela as mi no kamap les long lainim ol brata na ol susa bilong mipela insait long Sios bilong God long mekim ol gutpela pasin long olgeta man, maski ol i bilong wanem lotu. Tru tru, olgeta taim grup bilong mipela i wokim ol medical mission (wok bilong oraitim sik bilong man na givim marasin fri), ol feeding program (wok bilong givim kaikai long ol man), na ol blood donation project (wok bilong givim blut) i no long Filipins wan tasol long ol narapela hap bilong dispela graun tu olsem Heyti, Brasil, na planti moa.

Mipela bin kamapim tu ol hap bilong stap bilong helpim ol husat sosaiti i givim baksait long en na ol husat i no gat haus. Mipela i gat wanpela Infant Care Center bilong lukautim ol bebi husat papamama i bin lusim. Mipela i gat ol haus bilong lukautim ol yangpela pikinini. Na mipela i gat ol hap bilong stap bilong lukautim ol lapun husat ol pikinini bilong ol i bin lusim ol. Narapela long dispela, mipela i save wokim ol rescue and relief operation (wok bilong kisim bek na helpim ol man) long ol taim nogut.

Mi tok tenkyu tru long God bikos ol brata na ol susa bilong mipela insait long Sios bilong God i bihainim tru ol dispela Kristen pasin ol i bin lainim long Baibel. Ol i strong long sapotim na givim han long olgeta dispela wok bilong mipela i laik helpim ol narapela man, moa yet olgeta long ol blood donation project bilong mipela.

Tru tru, Philippine Blood Center i bin givim luksave long grup bilong mipela long sevenpela yia wanpela bihain long narapela bikos long stap namba wan lain bilong givim blut insait long kantri. Ol brata na ol susa bilong mipela insait long Sios i bin lainim long givim wanpela hap bilong ol yet, i no mani bilong ol tasol long ol narapela man, taim ol i no askim wanpela bekim long dispela. Ol i no tingim ol yet tasol. Ol i no gridi.
 

MCGI I Kisim Gen Jose Rizal Award long Philippine Blood Center

Sapos tasol i no gat wanpela gridi man, sapos tasol olgeta man bai bihainim pasin bilong laikim tru na givim ona wanpela long narapela, na sapos tasol olgeta man bai kamapim pasin bilong bilip tru na bihainim God, orait dispela graun bai kamap wanpela ples bilong stap long en i mobeta. Na taim dispela i kamap, bai i no gat woa, hangre, pasin bilong yusim ol narapela wantaim pasin nogut, ol sik nogut na ol taim nogut moa. Olgeta man bai stap wantaim bel isi na wanbel pasin.

Tasol taim man i tok nogat long luksave na bihainim Em, taim man i go yet long ol pasin bilong em i pulap long sin, man olgeta bai go yet tu long bungim kain kain ol hevi. Tingim, pasin bilong man i pulap long sin i mekim God i belhat.

Klia tru, taim yumi gat bilip tru long God na taim yumi bihainim ol tok strong bilong Em, yumi no gat wanpela samting bilong lusim na yumi gat planti tru bilong winim. Yumi inap kisim laip stap oltaim oltaim tu.

Tasol sapos yu makim olsem yu no bilip long Em, sapos yu makim olsem yu harim nating ol tok bilong Em, yu bai no winim wanpela samting tasol belhat tru bilong God, na nogut yu lusim tu sans bilong yu long kisim bek.

GOD I KEN BLESIM YU!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: