God na Bikpela Jisas Kraist I Bisi Oltaim

August 23, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Olsem ol man nating, sampela taim yumi tingting planti, Papa na Bikpela Jisas Kraist mas mekim wanem long heven nau yet? Wanem samting i mekim ol i stap bisi? 

Ating ol i was nating long wanem samting yumi mekim daunbilo hia long Dispela Graun? O, ating ol i bisi tumas long wokim wok long planti samting tru i gat nid long sait bilong man?

Taim yumi lukluk long sampela ol ves long Baibel, yumi bai kisim save long sait bilong ol samting i mekim ol i bisi. Yumi ken stat long Bikpela Jisas Kraist.

HIBRU 8:1-3

1 Nau long ol dispela samting mipela i bin toktok long en, dispela em i as tingting olgeta. Yumi gat wanpela kain hetpris, husat God i putim long han sut bilong sia king bilong King Stret insait long ol heven. 
2 Em i wokman bilong rum holi, na bilong haus holi tru tru, dispela Bikpela i sanapim, na i no man. 
3 Long wanem, olgeta wan wan hetpris ol i makim bilong ofaim ol presen na ol sakrifais. Olsem na em i gat nid long dispela Man i mas gat wanpela samting tu long ofaim. 

Nau yet, Bikpela Jisas Kraist i stap long heven, husat i sindaun long han sut bilong sia king bilong God. Taim yumi tok olsem Em i stap o sindaun long sia king bilong Em, yumi noken gat dispela tingting olsem Em i sindaun nating olgeta taim, long bodi sait, na Em i no mekim wanpela samting.

Long sindaun long wanpela sia king, em i minim long stap long pawa. Olsem na, Bikpela Jisas Kraist i stap long sia bilong pawa. Na long stap olsem i minim planti wok tru i gat nid long inapim. 

Wanpela bilong ol dispela wok Bikpela Jisas Kraist i mekim, em i wok bilong wanpela hetpris. Bikos Em i stap hetpris bilong yumi, Em i gat dispela wok bilong ofaim ol presen na ol sakrifais long alta long heven.

Long taim bilong ol Isrel, ol bin ofaim ol meme, ol sipsip, na ol bulmakau bilong lusim ol sin bilong ol, na ol husat i bin kisim ol dispela ofa em i ol bikpris husat, ol yet, bai ofaim ol long God long alta. 

Long taim Kristen, wan husat i mekim dispela wok em i Bikpela Jisas Kraist bikos Em i hetpris bilong yumi. Long heven, i gat wanpela tempel na wanpela alta i stap, ol dispela, God i bin wokim. Na em i long dispela alta we Bikpela Jisas Kraist i givim long God ol ofa bilong ol wok manmeri bilong Em, ol dispela i no ol sipsip na ol bulmakau moa, tasol ol beten, ol preis, ol song bilong lotu, ol strongpela promis, na ol pasin bilong givim tenkyu bilong ol. 

Bikpela Jisas Kraist i stap olsem namelman bilong yumi long God. Em i mekim wok namelman bilong helpim yumi. Yum nidim wok namelman bilong Em bikos, olsem ol sinman, yumi no inap tru long long kam klostu long God. Tasol long wok namelman bilong Kraist, God i kisim ol ofa bilong yumi. Olsem na, God i lusim ol sin bilong yumi. 

HIBRU 13:15

Olsem na long Em larim yumi ofaim sakrifais bilong givim biknem long God oltaim, em i olsem, kaikai bilong ol lip bilong yumi i givim tok tenkyu long nem bilong Em. 

Dispela wod “Em” insait long ves, em i minim Bikpela Jisas Kraist. Long Em na long wok bilong Em, ol preis na ol pasin bilong givim tenkyu bilong yumi, ol inap long kamap long God, bikos Kraist Em i dispela wanpela Namelman namel long God na ol man. 

Olsem rait i stap pinis long 1 TIMOTI 2:5-6, 

5 Long wanem, i gat wanpela God, na wanpela namelman namel long God na ol man, dispela man Kraist Jisas. 
6 Husat i givim Em Yet wanpela pe bilong baim olgeta, long ol i ken tokaut klia long Em long taim stret bilong en. 

Olgeta sakrifais na ofa bilong yumi, wantaim dispela pasin bilong laikim tru yumi givim long ol man o ol meri bilong yumi, dispela helpim yumi givim long ol narapela man, dispela sapot na lukaut yumi givim long famili bilong yumi, na olgeta dispela gutpela wok yumi mekim, Bikpela Jisas Kraist i givim ol long God. Narapela long ol dispela, em i ol strongpela promis, pasin bilong tambuim kaikai, ol mani bilong givim helpim, ol wok bilong soim sori, na ol beten bilong ol wok manmeri bilong God, ol dispela Baibel i kaunim long wankain pasin olsem ol ofa. 

Narapela long ol wok bilong wanpela hetpris, i gat ol narapela samting Bikpela Jisas Kraist i bisi long en. 

HIBRU 1:13

Tasol long husat bilong ol ensel Em i tok long wanpela taim, Sindaun long han sut bilong Mi, inap long Mi mekim ol birua bilong Yu i kamap liklik sia bilong putim lek bilong Yu? 

Yumi mas klia olsem God bin tokim Bikpela Jisas Kraist long “sindaun long han sut bilong Mi.” Em i minim olsem Papa bin larim Em kisim dispela sia bilong ona na pawa. Em bin givim Kraist dispela namba bilong stap na bosim kingdom olsem King antap long heven na dispela graun.

MATYU 28:17-18 

17 Na taim ol i lukim Em, ol i lotuim Em. Tasol sampela i gat tupela tingting. 
18 Na Jisas i kam na tokim ol, i spik, Papa i givim olgeta pawa long Mi long heven na long dispela graun.

God bin givim olgeta pawa long heven na long dispela graun long Bikpela Jisas Kraist. Em i gat pawa antap long olgeta man.

Olsem i stap long rait pinis long JON 17:2,

Olsem Yu bin givim Em pawa antap long olgeta man, inap long Em i ken givim laip i stap gut oltaim oltaim long hamas man Yu bin givim Em. 

Wanpela samting i stap insait long dispela pawa Papa bin givim Em, em i dispela pawa bilong givim laip stap oltaim oltaim long ol man. Olsem na, hap bilong wok bilong Kraist, em i long kisim bek ol man inap long ol ken amamas long laip stap oltaim oltaim. Na inap nau, Kraist i wokim wok i go long inapim dispela as tingting. Em i minim olsem, em i wanpela wok i go yet.

Nogut ol narapela i askim, olsem wanem Em i inap long mekim dispela wok bilong kisim bek ol man taim Em i stap long heven? 

Em isi. Bikpela Jisas Kraist i save salim ol ensel bilong kisim bek ol wok manmeri bilong Em long bagarap. Em i save salim tu Holi Spirit bilong skulim na stiaim ol man hia long Dispela Graun. Na Spirit bilong Em i go wantaim ol dispela man bilong autim tok bilong God taim ol i autim Gutnius bilong Em i go nabaut long olgeta man.

Larim mi mekim klia dispela. Kraist i go tasol wantaim ol man bilong autim tok bilong God, na i no wantaim olgeta man bilong autim tok. Klia tru, yu no inap hop long Em long go wantaim ol man bilong autim tok husat i wok mani long tok bilong God na mekim wanpela gutpela bisnis long lotu. Em bai stap tasol wantaim ol dispela man bilong autim tok husat i skulim Gutnius wantaim pasin beltru wantaim dispela tingting i no gat giaman bilong stiaim ol man i go bek long God inap long God ken kisim bek ol na ol ken kamap inap tru long kisim laip stap oltaim oltaim.

MATYU 28:19-20

19 Olsem na yupela go, na mekim ol man i kamap ol disaipel insait long olgeta kantri, na baptaisim ol long nem bilong Papa, na bilong Pikinini Man, na bilong Holi Spirit. 
20 Na skulim ol long bihainim olgeta wanem samting Mi bin tok strong long yupela. Na, harim, Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong taim. Amen. 

Kraist bin givim ol aposel bipo wanpela strongpela bilip olsem Em bai stap wantaim ol inap long pinis taim ol go ausait long autim skul tok bilong Em. Ol aposel bihain olsem Pol na Barnabas bin pilim tu inapim bilong promis bilong Kraist, bikos ol tu bin pilim stia bilong Spirit bilong Kraist taim ol bin autim Gutnius.

ROM 16:25 

Nau long Em husat i gat pawa long strongim yupela bilong bihainim gutnius bilong mi, na dispela autim tok bilong Jisas Kraist… 

Sapos mi lusim daun pasin pastaim, mi inap givim witnes tu long stia bilong Spirit bilong Kraist taim mi autim tok, taim mi bekim ol askim bilong bilip bilong kain kain man, na taim mi pait bilong tingim Kristen bilip. 

Bikos mi no yangpela moa, i gat ol taim mi lus tingting nabaut long ol samting. Sampela taim mi no inap tingim hariap dispela sapta na ves stret bilong wanpela buk stret bilong Baibel mi laik kolim. Tasol taim em kamap olsem, spirit bilong Kraist i kam hariap long helpim mi, na hariap tru, ol dispela ves mi laik kolim i kam long tingting bilong mi. 

Olgeta taim, spirit bilong Em i no fel long givim mi ol dispela tok bilong Em mi nidim long givim long ol man long wanpela taim stret. Na i no gat tupela tingting, mi save insait long bel bilong mi olsem Spirit bilong Kraist i stap wantaim mi taim mi inapim tok strong bilong Em long mekim ol disaipel long olgeta kantri. 

Oltaim Bikpela Jisas Kraist i stap tru long promis bilong Em, “Mi stap wantaim yupela oltaim, yes, i go inap long pinis bilong taim.” Na dispela promis i wok yet inap nau bikos dispela graun i no pinis yet. Yumi inap hop olsem Spirit bilong Kraist i stap wantaim na stiaim ol man bilong autim tok husat i skulim ol skul tok bilong God i no gat doti.

Bikpela Jisas Kraist i gat laik long pulim ol man klostu moa long Em, olsem na Em go wantaim ol man bilong autim tok bilong Em taim ol skulim ol tok bilong Em long ol man. Em i Kraist husat i painim wanpela rot inap long ol man ken painim dispela wanpela trupela bilip. 

JON 12:32

Na Mi, sapos ol i litimapim Mi i lusim dispela graun, Mi bai pulim olgeta man i kam long Mi. 

Taim Kraist bin stap yet long Dispela Graun olsem wanpela man, Em bin inap long autim tok insait long Isrel tasol. Em no bin inap long kamap long ol narapela hap bilong dispela graun i stap pinis long dispela taim, olsem kantri Filipins, bikos i gat mak long wanem samting bodi bilong Em olsem man i inap mekim. Em no inap stap long planti hap long wanpela taim tasol. 

Mi bin tok olsem Filipins stap pinis long dispela taim Em bin autim tok long Isrel bikos ol rekod i soim olsem dispela rice terraces (ol hap graun bilong planim rais i luk olsem ol lata) bilong Filipins long provins Ifugao, ol i bin wokim 3,000 yia bipo. Bikos Kraist bin autim tok long dispela graun 2,000 yia bipo, em minim olsem long dispela taim Em bin autim tok, rice terraces long Ifugao long Filipins bin stap longpela taim pinis. 


Tasol bipo Em bin go antap long heven, Em bin mekim wanpela promis olsem taim bodi bilong Em bin senis i go long wanpela bodi long spirit sait i pulap long glori, Em bai larim olgeta man i kam klostu long Em. Taim dispela bin kamap, i no gat wanpela samting bin inap pasim Em moa. Em inap pinis long kam klostu long olgeta kain man long olgeta kain hap long Dispela Graun, maski i no Em Yet tru tru, tasol taim Em yusim ol man bilong autim tok husat Em salim. Na Em i dispela pawa husat i pulim o mekim long kam klostu ol man long ol skul tok bilong Em. 

Klia tru, Bikpela Jisas Kraist i no stap nating long heven. Em bisi tru long bosim planti samting tumas. Olsem mi tok bipo, Bikpela Jisas Kraist i bosim heven na dispela graun. Dispela i minim olsem Em i bosim ol wok manmeri bilong Em na tu ol ensel, ol serup na ol serap. 

Ol ensel long heven i stap aninit long namba bilong bosim bilong Em. Tru, Em i salim ol long Dispela Graun bilong lukautim ol husat bai kisim kisim bek long taim bihain.

HIBRU 1:14

Ating i yes long ol olgeta i ol spirit bilong wokim wok, husat God i salim i go bilong wokim wok long ol husat bai kisim kisim bek bilong God olsem samting pikinini i kisim long papa?

Ol ensel i ol spirit bilong wokim wok, na God i givim ol dispela namba bilong kisim bek ol manmeri bilong God long ol taim nogut. Long dispela as, yumi kolim ol olsem ol guardian angel (ensel bilong was). Sapos yu bilong God, sapos yu gat pret long God, orait, yu gat wanpela guardian angel.

Olsem rait i stap pinis long SAM 34:7, 

Ensel bilong BIKPELA i wokim kem nabaut long ol manmeri i pret long BIKPELA, na em i save tekewe ol long bagarap. 

Maski yumi no save long olgeta samting stret i kamap long heven, yumi bai inap klia tru olsem Bikpela Jisas Kraist i stap bisi oltaim. 

Olsem wanem long Papa, ating Em tu bisi olsem? Klia tru, Papa i bisi moa.

APOSEL 17:26

Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap. 

Papa bin mekim olgeta kantri long Dispela Graun inap long ol man ken stap long em.

APOSEL 17:28

Long wanem, insait long Em yumi stap laip, na muv, na gat laip bilong yumi... 

God Em i Wan husat i bin kamapim yumi long nating. Ol laip na ol being bilong yumi, ol i stap ol dinau bilong yumi long Em. Yumi stap bikos long Em. Em lukautim ol laip bilong yumi. Em givim yumi olgeta nid bilong yumi inap long yumi ken stap gut. 

APOSEL 17:25 

Na tu ol han bilong man i no inap long lotuim Em, olsem Em i gat nid long wanpela samting, taim yumi luksave long Em i givim laip long olgeta, na win, na olgeta samting. 

God Em i Wan husat i givim olgeta nid bilong yumi long dispela laip. Em lukluk long yumi bai no sot long ol samting bilong helpim yumi. Olsem na, Em larim ol kaikai bilong gaden go bikpela na karim planti kaikai. Em mekim ol pis kamap planti long biksi bilong inapim hangre bilong yumi. 

Em mekim ol samting i no isi bilong nature na lukautim ol samting i stap nabaut inap long ol ken stap long skel, inap long yumi ken gat nupela na klinpela win na wara, na ol samting i stap nabaut ken helpim bodi, ol dispela yumi nidim long stap gut. Taim Bikpela Jisas Kraist i wokim wok long kisim bek ol tewel bilong yumi, Papa Em i dispela bikpela Wan husat i givim olgeta samting yumi nidim. 

Papa tu Em i dispela wan husat i wokim dispela tingting i no isi olsem husat bai stap laip na husat bai dai. Yumi save olsem ol laip bilong yumi i stap long ol han bilong Em.

Em bekim tu ol prea na ol askim bilong ol man, maski sapos ol askim bilong ol i bilong helpim ol yet na i agensim ol prea bilong ol narapela man. Tru, planti taim ol man i askim long tupela samting i agensim wanpela narapela. 

Kain olsem, wanpela didiman ken prea long ren inap long ol kaikai bilong gaden bilong em bai go bikpela inap long em ken gat planti kaikai bilong kamautim. Long hapsait, wanpela man bilong wokim sol, husat i stap tu long dispela ples, em prea long ren i no pundaun bikos ren wara bai wasim sol bilong em. Bikos em wanpela man bilong wokim sol, em i no prea long ren tasol long strongpela hat bilong san inap long solwara bilong em bai drai, kamap strongpela, na em ken kisim long taim bihain klostu olgeta em bai inap. 

Mi tok gen, yumi no save stret long wanem samting tru i kamap long heven, tasol Baibel i givim yumi wanpela lukluk long Papa na Bikpela Jisas Kraist i bisi olsem wanem antap long hap. Na yumi ken klia tru olsem ol dispela samting i mekim ol stap bisi em i ol samting bilong helpim ol man.

Olgeta glori i go long God na Bikpela Jisas Kraist!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: