Namel long Pasin bilong Het, Bilong Wanem Yumi No Mekim Wanem Samting I Amamasim Bel bilong God?

August 16, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Ol lain bilong painim tok tru husat i kisim sans long putim yau long mi taim mi autim tok bilong gutnius bilong Bikpela Jisas Kraist, ol i no inap abrusim long kamapim wanpela strongpela laik long bihainim God na kamap wanpela hap bilong Sios bilong God Intenesenel. I no olsem tasol, bikos long dispela amamas i bikpela tumas ol i pilim, ol i gat laik tu olsem ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i ken lainim wanem samting ol i bin lainim na long joinim ol tu insait long dispela trupela Sios ol i bin painim na long bihainim God wantaim olgeta.

Tasol, sampela taim, i no olgeta taim ol samting i kamap bilong bihainim wanem samting ol i laikim. I gat ol taim we, i no ol man i stap klostu tru long bel bilong ol tasol i sanap agens long dispela tingting bilong senisim lotu, tasol ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i pasim ol tu long harim yet ol dispela Kristen skul tok mi autim, moa yet, long joinim Sios bilong God. 

Wanem samting i givim bel hevi moa em i olsem. Ol pasin birua bilong ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i no sanap tru antap long wanpela strongpela as tingting olsem ol samting long sait bilong skul tok, tasol planti taim long ol bikpela pilim tru. Ol i gat laik tasol olsem ol lain bilong painim tok tru long pas long dispela lotu ol papamama na ol tumbuna bilong ol i bin soim long ol, dispela ol i wok long bihainim long olgeta laip bilong ol, maski ol bilip na ol pasin bilong em i no bihainim Baibel na ol i pulap long rong.

Long ol dispela bekim ol man i stap klostu tru long bel bilong ol i soim, ol dispela lain bilong painim tok tru i pesim dispela hevi long olsem wanem ol ken winim ol pren na ol memba bilong ol famili bilong ol long joinim tu Sios bilong God, bikos ol i laikim ol tru na ol i gat laik tu long God bai kisim bek ol.

Tru dispela em i wanpela hevi planti man i bungim. Tasol tru dispela i no wanpela bikpela hevi bikos Baibel i skulim yumi olsem wanem yumi inap stiaim ol man i stap klostu tru long bel bilong yumi long bihainim God.

1 PITA 3:1

Wankain olsem, yupela ol maritmeri, stap aninit long ol man bilong yupela yet. Inap long, sapos wanpela i no bihainim tok bilong God, ol maritmeri i ken winim ol tu ausait long tok bilong God wantaim pasin bilong ol,

Ves i tok olsem, God ken yusim wanpela maritmeri long winim man bilong em. Em ken stiaim em long bilip maski em i no yusim ol toktok, tasol long mekim ol gutpela pasin tasol. Maritmeri i no nidim long yusim ol toktok bilong pulim tingting bilong narapela long winim man bilong em bikos ol gutpela pasin bilong em i inap long toktok moa long inap. Olsem wanpela provep i tok, actions speak louder than words (ol pasin i toktok strong moa long ol toktok). 

Taim maritman i lukim ol gutpela senis i wok long kamap insait long meri bilong em bikos long pasin bilong bihainim ol dispela skul tok bilong Bikpela Jisas Kraist Em i lainim insait long Sios bilong God, maski em i no mekim wanpela toktok, maritman bai bilip wantu olsem dispela Sios meri bilong em i bin joinim, tru em i bilong God. Maritman bai kamapim dispela laik bilong save long ol samting long stat, na bihain, wanpela interes long joinim Sios bilong God.

Maski dispela piksa i soim olsem wanem ol maritmeri ken stiaim ol man bilong ol long God, yu ken yusim dispela tu long ol narapela memba bilong famili, na tu long ol pren na ol wanwok.

Taim yu bihainim ol dispela skul tok yu bin lainim insait long Sios, taim yu mekim ol gutpela pasin long ol maski ol i soim olsem ol i no amamas long yu, ol bai save insait long ol bel bilong ol olsem yu no rong long joinim Sios bilong God. Na bipo yu save long em, ol bai stap wantaim yu long wokim wok bilong yu long God. Yu noken tait tasol long mekim ol gutpela pasin.

1 PITA 2:12

Taim pasin bilong yupela i no gat giaman namel long ol man i no Ju. Inap long, we ol i toktok nogut i birua long yupela olsem yupela stap ol man i mekim nogut, ol i ken long ol gutpela wok bilong yupela, dispela ol bai lukim, givim glori long God long de bilong Em i kam lukim ol.

Sapos yu wok long mekim ol gutpela samting, sapos yu stap yet long mekim gutpela long ol man maski ol i toktok nogut long sait bilong yu, taim bai kam olsem ol tu husat i no luksave long God bai lainim long luksave long Em. Ol tu bai givim glori long God.

Wanpela tok helpim long ol husat i bungim dispela kain hevi. Noken pret long ol man i tok nogat long yu. Noken larim ol tingting bilong ol i pasim yu long laik bilong yu long wokim wok long God. Wanem samting yu mas gat em i dispela kain strongpela bilip olsem ol aposel bin gat, na nambawan wari bilong yu mas long bihainim God bipo long olgeta narapela.

APOSEL 5:29

Nau Pita na ol arapela aposel i bekim na tok, Em i mobeta long mipela i bihainim tok bilong God moa long ol man.

Yumi mas mekim pasin bilong bihainim tok long God pastaim, i no long ol famili na ol pren bilong yumi, i no long ol maniman na ol strongpela man, na i no long olgeta narapela. God Em i Man husat i bin kamapim yumi long nating. Em i papa bilong ol laip bilong yumi. Long dispela tasol, em i stretpela tasol olsem yumi givim long Em pasin bilong bihainim tok olgeta, olgeta promis, na pasin bilong laikim tru i no gat tupela tingting.

I no gat wanpela rong long laikim tru man o meri, ol papamama, ol bratasusa, na ol pren bilong yu. I no gat wanpela rong long wari long ol. Tasol was gut tasol olsem pasin bilong laikim tru bilong yu long God em i bikpela tru moa long pasin bilong laikim tru bilong yu long wanpela bilong ol. Pasin bilong laikim tru bilong yumi long ol narapela man em i kam nambatu tasol long pasin bilong laikim tru bilong yumi long God. Yumi mas laikim tru God wantaim olgeta bel bilong yumi, wantaim olgeta tewel bilong yumi, na wantaim olgeta tingting bilong yumi.

Olsem rait i stap pinis long MATYU 22:37-39,

37 Jisas i tokim em, Yu bai laikim tru Bikpela, God bilong yu, wantaim olgeta bel bilong yu, na wantaim olgeta tewel bilong yu, na wantaim olgeta tingting bilong yu. 

38 Dispela em i namba wan na nambawan tok strong. 

39 Na namba tu em i olsem dispela, Yu bai laikim tru man i stap klostu long yu olsem yu yet.

Olsem na, sapos yu gat laik long bihainim God, sapos yu gat laik long harim singaut bilong Em, yu no gat wanpela samting bilong pretim. Yu noken larim wanpela samting o wanpela man pasim yu. Sapos tru yu laikim tru God, orait i no gat wanpela samting mas gat namba.

Noken pret long ol toktok bilong ol narapela man. Namba wan, oltaim ol bai gat sampela toktok maski yu mekim wanem, bikos yu no inap amamasim bel bilong ol olgeta. Olsem na, mobeta yu mekim wanem samting i amamasim bel bilong God.

Na em i amamasim bel bilong God sapos yu bai bihainim ol skul tok bilong Em na sapos yu putim yu yet stap aninit long pawa bilong Sios. Na taim yu stap insait long Sios bilong God, oltaim yu bai kisim save long mekim ol gutpela pasin, dispela yu ken yusim taim yu mekim ol samting long ol man i stap klostu tru long bel bilong yu.

Na wantaim helpim bilong God, taim ol i lukim olsem wanem yu senis long kamap gutpela moa, yu bai no kisim taim tumas long mekim ol i kisim dispela bilip yu bin holimpas.

God i ken blesim yu!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: