Ating Holi Spirit, Em I Wanpela Pawa I Gat Laip Tasol? Baibel I Tok, Em I No Olsem

August 30, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Taim klostu olgeta man i gat klia na gutpela save long sait bilong pasin bilong stap God bilong Papa na Bikpela Jisas Kraist, planti i no klia yet sapos Holi Spirit i gat dispela pasin stret, na sapos yumi mas lotuim na givim biknem long Holi Spirit tu long dispela pasin yumi save lotuim na givim biknem long Papa na long Bikpela Jisas Kraist, o nogat. 

Tru tru, ol lotu hetman tu i gat narakain narakain luksave long Holi Spirit. I gat tupela grup husat i tok olsem Holi Spirit Em I Poroman, tasol i gat ol tu husat i bilip olsem Em i wanpela pawa i gat laip tasol. 

Tasol bipo yumi pinisim toktok, olsem sapos Holi Spirit Em i wanpela God o nogat, mi askim yupela pastaim long lukluk long dispela samting long wanpela kain lukluk i bikpela moa.

Yumi ken stat wantaim ol dispela tok profet bilong profet Aisea.

AISEA 53:1-5 i tok,

1 Husat i bin bilipim tok save bilong yumi? Na han bilong BIKPELA i kamap ples klia long husat? 
2 Long wanem em bai kamap bikpela long pes bilong em olsem wanpela yangpela diwai na olsem wanpela rop bilong diwai i kamaut long graun i drai. Em i no gat bodi i strongpela tumas o i gat planti bilas, na taim yumi lukim em, em i no luk naispela tumas, bai yumi mas laikim em. 
3 Ol man i tingim em i samting nating na ol i givim baksait long em. Em i man bilong pilim ol sori na em i save long pasin bilong bel hevi. Na yumi bin mekim pasin olsem yumi haitim ol pes bilong yumi long em, na ol i no bin laikim em, na yumi no givim ona long em. 
4 Tru tumas em i bin kisim hevi bilong ol bel sori bilong yumi, na karim ol bel hevi bilong yumi. Tasol yumi tingim ol i mekim save long em, na God i paitim em, na daunim em. 
5 Tasol em i bin kisim sua bilong baim pasin bilong yumi long kalapim lo, na em i kisim planti liklik bagarap bilong baim ol pasin nogut bilong yumi. Na pe nogut bilong yumi ken kisim bel isi em i bin stap long em, na yumi kamap orait long ol mak bilong wip i bilong em.

Long ol dispela ves mi givim, Aisea i bin toktok long sait bilong Bikpela Jisas Kraist olsem “arm (han) bilong Bikpela.” Moa yet, Em i dispela han husat i bin kisim bek ol Isrel ausait long hap graun bilong Isip. 

Olsem rait i stap pinis long LO 5:15, 

Na holim tingting long yu bin i stap wokboi long graun bilong Isip, na long God BIKPELA bilong yu i bin bringim yu ausait long dispela hap long han i strong tru na long taim Em i taitim han…

Wanpela hand (han) i strong tru na arm God i bin taitim, Em i bin bringim ol Isrel ausait long hap graun bilong Isip. Yumi olgeta i save long arm i wanem na hand i wanem. Ol i ol hap bilong bodi bilong man. Arm na hand, ol i join long wanpela narapela olsem na hand i no inap wok sapos arm i no stap.

Long narapela ves, i gat dispela tok i stap, 

LUK 11:20

Tasol sapos Mi, wantaim pinga bilong God, i rausim ol spirit nogut i go ausait, i mas tru olgeta long kingdom bilong God i kamap long yupela. 

Olsem Bikpela Jisas Kraist i tok, Em i bin rausim ol spirit nogut taim Em i yusim pinga bilong God. Dispela “pinga bilong God” Kraist i bin yusim long rausim ol spirit nogut, yumi noken lukluk long Em long bodi sait bikos em i stap piksa bilong narapela samting. 

Long MATYU 12:28 em i tok,

Tasol sapos Mi rausim ol spirit nogut long wok bilong Spirit bilong God, orait kingdom bilong God i kam pinis long yupela. 

Dispela pinga bilong God i stap piksa bilong Spirit bilong God o Holi Spirit. Em i minim olsem, em i Holi Spirit husat Bikpela Jisas Kraist i bin yusim long rausim ol spirit nogut.

Poin mi laik soim em i olsem. Bikpela Jisas Kraist i stap dispela Tok, husat long stat, Em i bin stap wantaim God, na olsem Baibel i tok, dispela Tok Em i bin stap God.

REVELESEN 19:13

Na Em i werim klos long wanpela naispela klos ol i putim liklik long blut. Na nem bilong Em ol i kolim Tok Bilong God. 

JON 1:1

Long stat Tok i stap, na Tok i stap wantaim God, na Tok em i God.

Nau, sapos Bikpela Jisas Kraist, husat Baibel i bin kolim Tok na arm bilong God, Em i God, yumi bai no rong sapos yumi bilip na luksave long Holi Spirit olsem God tu, bikos Em i pinga bilong God, wanpela hap bilong God tu. Sapos arm bilong God, Em i stap God, orait, pinga bilong God mas stap God tu. (Mi hop yu inap long bihainim dispela skelim.) Nambawan, i no gat wanpela hap bilong God i no stap God. 

Olsem wanpela diwai guava, i no gat wanpela hap bilong diwai guava i no guava. Stat long rop bilong em, i go long ol han na ol lip bilong em, inap long ol frut bilong em, ol olgeta i guava. Toktok bilong mi em i no lukluk bilong wanpela smat man tasol, bikos i gat save tru bilong Baibel insait long toktok bilong mi. 

ROM 11:16

Long wanem, sapos namba wan kaikai i stap holi, dispela hap em i holi tu. Na sapos rop daunbilo i stap holi, ol han bilong diwai i stap olsem tu.

Hia, Aposel Pol bin yusim diwai oliv long wanpela piksa. Na em bin toktok tu long ol hap bilong wanpela diwai oliv. Ol rop, ol han, ol lip na ol frut bilong em, ol i gat wankain pasin bikos ol olgeta i stap ol hap bilong wanpela diwai stret. 

God Em i wanpela kain pawa i bikpela tumas, yu no inap long skelim na klia long en, insait long husat Holi Spirit i stap wanpela hap bilong en, taim Em i stap pinga bilong God. Kraist tu i stap wanpela hap bilong God bikos Em i arm bilong God na tu Tok. Gen, mi tok gen, sapos Bikpela Jisas Kraist, husat i stap Tok na arm bilong God, Em i God, em i tru olsem Holi Spirit, husat i stap pinga bilong God, Em i God tu. Olgeta hap bilong dispela Wanpela husat Baibel i kolim God, ol i God. I no gat wanpela hap bilong Em i no God. 

Mi no ting olsem em i hatpela long klia. Ol pasta husat i no gat gutpela tingting tasol bai tok olsem Holi Spirit i wanpela active force (pawa i gat laip) tasol, na i no God, olsem ol pasta bilong Jihova Witnes. Ol i no bagarapim nem tasol bilong Holi Spirit, tasol ol i toknogutim Em tu. 

Holi Spirit i stap hap bilong pasin bilong stap bilong God na Em i gat stap bilong Em Yet olsem na yumi prea tu long Em.

JUT 1:20

Tasol yupela, ol lain i stap klostu tru long bel bilong mi, yupela mas strongim yupela yet antap long bilip tru i holi moa olgeta bilong yupela, taim yupela i beten insait long Holi Spirit. 

Klia tru, Jut bai no tok strong long ol Kristen long prea long Holi Spirit sapos Em i no gat stap bilong Em na sapos Em i no stap. Yumi no save prea long sampela samting i no stap na i no gat stap bilong en. Yumi prea long Papa na long Bikpela Jisas Kraist bikos Ol i gat ol stap bilong Ol Yet wan wan. Yumi prea tu long Holi Spirit bikos Em tu i gat stap bilong Em i narapela long stap bilong Papa na bilong Kraist. 

Long dispela as, Papa bin salim Holi Spirit long ol aposel, inap long ol ken gat narapela Poroman. Taim Bikpela Jisas Kraist stap yet wantaim ol aposel na ol Kristen bipo, Em bin stap Poroman. Bikos Kraist i no inap stap wantaim ol longpela taim moa, bipo Em bin go antap long heven, Em bin tokim ol aposel olsem Em bai prea long Papa long salim narapela Poroman long ol.

JON 14:16 

Na Mi bai beten long Papa, na Em bai givim yupela narapela Poroman, inap long Em i ken stap wantaim yupela oltaim oltaim.

Tru tumas, Poroman nau Em i Holi Spirit, husat Baibel kolim tu long Inglis olsem Holy Ghost. 

JON 14:26

Tasol Poroman, husat em i Holi Spirit, husat Papa bai salim long nem bilong Mi, Em bai skulim yupela long olgeta samting, na bringim olgeta samting i kam bek long tingting bilong yupela, wanem samting Mi bin tokim yupela.

Olsem Poroman, Holi Spirit bai skulim ol aposel na mekim ol tingim gen olgeta samting Bikpela Jisas Kraist bin tokim ol. 

Tru, i no gat wanpela as tingting inap long yumi gat tupela tingting long pasin bilong stap God bilong Holi Spirit. Tingim, Holi Spirit na Bikpela Jisas Kraist, tupela wantaim, ol i stap hap bilong Elohim (long tok Hibru), o Theotes (long tok Grik), dispela i minim ol god. Olsem na, sapos Bikpela Jisas Kraist, Em i God, Holi Spirit i olsem tu.

God i ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: