Trupela Pasin Lotu Em I Moa Long Pasin bilong Kam long Ol Bung Lotu

August 02, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Long lotuim God em i long lotuim Em insait long spirit na insait long pasin i tru. Na taim yu lotuim Em insait long spirit na insait long pasin i tru, em i no stap insait long pasin bilong kam long ol bung lotu, singim ol song bilong lotu long Em, na harim ol skul tok bilong Em insait long wanpela haus lotu tasol.

Sapos i no ol dispela pasin tasol i stap insait long pasin bilong lotu na wokim wok long God, orait olsem wanem yumi inap lotu na wokim wok stret long Em?

ROM 12:1 i tok,

Olsem na mi askim yupela long daun pasin, ol brata, long ol sori bilong God, long yupela i bringim ol bodi bilong yupela olsem wanpela sakrifais i stap laip, holi, samting God i orait long en, dispela em i wok bilong yupela stret long spirit sait.

Stretpela pasin bilong lotu na wokim wok long God em i long bringim long Em ol bodi bilong yumi olsem wanpela sakrifais i stap laip, dispela tu i stap pasin bilong yumi long spirit sait bilong lotu.

Ples klia, dispela kain pasin lotu ol Kristen i lainim em i narakain olgeta long dispela kain pasin lotu ol Isrel i bin bihainim long Olpela Testamen. Long dispela taim, ol husat i lotuim God mas ofaim ol bulmakau, ol sipsip, ol pikinini sipsip, na ol meme, ol dispela ol i kilim i dai pinis. Na blut bilong ol dispela animal ol i bin tromoi isi isi tu insait long tempel.

Tasol long taim bilong ol Kristen, wanem samting yumi ol Kristen mas ofaim God em i ol bodi bilong yumi stret. Ol bodi bilong yumi bai stap olsem sakrifais bilong yumi i stap laip na stretpela pasin lotu o pasin lotu long spirit sait i go long Em. Em i no ol mani bilong helpim tasol ol Kristen mas ofaim long God. I gat wanpela ofa i bikpela moa yumi mas bringim long God, na dispela em i ol bodi bilong yumi yet. Na taim yumi mekim olsem, yumi inap long lotuim Em stret.

Askim em i olsem. Olsem wanem yumi inap mekim ol bodi bilong yumi wanpela sakrifais i stap laip, dispela i holi na orait long God?

ROM 6:13 i tok,

Na tu yupela i no ken givim ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim pasin i no stretpela i go long sin. Tasol givim yupela yet i go long God, olsem ol dispela husat i stap laip long dai, na ol hap bilong bodi bilong yupela olsem ol samting bilong wokim stretpela pasin i go long God.

Yumi mas lukluk long yumi yusim ol hap bilong ol bodi bilong yumi olsem ol samting stretpela pasin bilong God i yusim, na i no olsem ol samting pasin i no stret o ol sin i yusim. Yumi mas yusim ol bodi bilong yumi long mekim ol gutpela pasin bilong helpim ol narapela man olsem yumi, olsem wanem samting Jop i bin mekim long taim bilong em.

JOP 29:15 i tok,

Mi stap ol ai bilong aipas, na mi stap ol lek bilong lek nogut.

Jop i bin stap olsem ol ai long ol aipas na ol lek long ol lek nogut. Dispela i minim olsem em i bin helpim long ol man i gat nid na long ol man i no gat helpim.

Em i minim olsem sapos yumi givim han long ol husat i gat bikpela wari, o sapos yumi ofaim ol wok bilong yumi bilong helpim ol narapela long ol husat i gat hap bilong bodi i bagarap, kain olsem, taim yumi stiaim aipas long wanem hap em i laik go long en, yumi inap long lotuim God pinis. Em i minim olsem, olgeta wan wan taim yumi yusim ol bodi bilong yumi long wokim wok bilong helpim ol narapela, wantu yumi lotuim God.

Tasol, sapos yu yusim pinga bilong yu, kain olsem, long pulim triga bilong gan bilong kilim i dai wanpela man, sapos yu yusim tang bilong yu long giamanim ol narapela, o sapos yu yusim ol han bilong yu long tromoi han na solapim meri na ol pikinini bilong yu, yu mekim yu yet wanpela man pasin i no stret i yusim. Long dispela, yu wokim wok long Satan bikos yu mekim ol samting bilong amamasim bel bilong Em.

Wanem samting mi gat laik long soim em i olsem. Yumi inap yet long lotu na wokim wok long God maski yumi no stap insait long wanpela haus lotu. Yumi inap lotu na wokim wok long Em maski yumi stap long haus, long ofis, long skul, long ol rot, o long narapela hap, sapos yumi mekim stretpela pasin bilong Em na sapos oltaim yumi redi long wokim wok long ol narapela man na helpim ol.

Aposel Pol i tok, God, bikos Em i stap dispela Wanpela husat i bin kamapim long nating Dispela Graun na olgeta samting i stap insait long em, ol han bilong ol man i no inap wokim wok long Em.

APOSEL 17:25 i tok,

Na tu ol han bilong man i no inap long lotuim Em, olsem Em i gat nid long wanpela samting, taim yumi luksave long Em i givim laip long olgeta, na win, na olgeta samting.

Tasol, yumi inap wokim wok long Em long spirit sait taim yumi yusim, i no ol han bilong yumi tasol, tasol ol bodi olgeta bilong yumi, taim yumi mekim ol wok bilong stretpela pasin bilong helpim ol narapela man olsem yumi.

Taim dispela graun olgeta nau i stap long wanpela hatpela taim tru, mi laik tok olsem nau em i gutpela sans tru inap long yumi inap kamap ol man stretpela pasin bilong God i yusim. Maski em i tru olsem planti man nau i nidim helpim long bodi sait, tasol planti planti moa i nidim ol prea na ol toktok bilong givim bel isi na strongpela bilip, ol dispela i inap kam long ol tok bilong God insait long Baibel tasol. Mi klia tru olsem, wantaim helpim bilong God, long liklik rot bilong mipela, mipela i inap kamap ol man God i yusim bilong givim olgeta dispela long ol narapela. Amen.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: