Man bilong Toknogut I Bin Kamap Bilipman: Olsem Wanem Stilman long Diwai Kros I Bin Klia

September 20, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Taim ol man nating husat i ritim Baibel i kam long Matyu 27:44, Mak 15:32 na Luk 23:39-40, sampela taim ol i paul long ol stilman husat ol bin nilim long diwai kros wantaim Bikpela Jisas Kraist i bin mekim wanem pasin stret long Em taim ol bin hangamap long diwai kros. Ol i paul bikos wanem samting i luk olsem ol tok i agensim wanpela narapela namel long stori bilong Matyu na Mak, na stori bilong Luk.

MATYU 27:44

Tupela stilman tu, husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em, i tromoi wankain samting long ol tit bilong Em.

MAK 15:32

Larim Kraist, King bilong Isrel, kam daun nau long diwai kros, inap long yumi ken lukim na bilipim. Na tupela husat ol i nilim long diwai kros wantaim Em i sutim tok nogut long Em.

Long ol ves antap, Matyu tupela Mak bin tok olsem tupela stilman wantaim bin tok bilas na toknogutim Kraist taim ol bin stap long diwai kros. Tasol, Luk bin tok olsem wanpela bilong ol stilman bin hatim poro bilong em long em tok bilas long Bikpela Jisas Kraist.

LUK 23:39-40 i tok,

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot?

Tru, i no gat wanpela samting bilong paulim tingting long en. Moa yet, i no gat wanpela tok i agensim liklik narapela namel long ol stori bilong ol wan wan. Olgeta stori bilong ol i stret na trupela.

Klia tru, paul tingting i kamap bikos sampela lain bilong rit, ol fel long skelim na tingim ol hap bilong taim i stap insait long stori olgeta. Ol no lukim samting tru olsem tupela stilman na Bikpela Jisas Kraist bin hangamap long diwai kros, i no long sampela minit tasol, tasol long sikis inap long et aua nabaut. Na, long dispela longpela bilong taim, planti samting bin kamap, ol dispela bin opim bel bilong wanpela bilong tupela stilman, dispela bin mekim em senisim pasin bilong em i go long Bikpela Jisas Kraist.

Em tru olsem tupela wantaim bilong ol bin toknogutim Bikpela Jisas Kraist na tromoi ol tok bilas long Em, tasol dispela bin kamap long ol paslain aua taim ol stap long diwai kros.

Taim ol aua i go, bihain long witnesim sampela ol samting i bin kamap, wanpela bilong ol bin tanim bel. Em bin sori long Kraist na bihain em bin luksave olsem Kraist i no bin stap inap long kamap olsem, i no olsem ol yet wantaim husat bin stap fit stret long kisim mekim save bilong dai long raskol pasin bilong ol i nogut tru.

Wanpela bilong ol samting i bin kamap, nogut dispela bin tanim lukluk bilong stilman long Bikpela Jisas Kraist, em i dispela taim em bin lukim Kraist olsem wanpela pikinini man, em bin wari na laikim tru Maria. Stilman bin harim olsem wanem Kraist bin lusim mama bilong em, Maria, long lukaut bilong aposel husat Em laikim tru, Jon. Maski sapos Kraist bin stap long dispela kain bikpela hevi stret, Em bin tingting yet long sait bilong gutpela sindaun bilong mama bilong em, na Em bin mekim klia tru olsem wanpela bai lukautim em bihain long Em go pinis..

JON 19:26-27

26 Olsem na taim Jisas i lukim mama bilong Em, na disaipel i sanap klostu long em, husat Em i laikim tru, Em i tokim mama bilong Em, Meri, lukim pikinini man bilong yu! 

27 Nau Em i tokim dispela disaipel, Lukim mama bilong yu! Na long dispela aua dispela disaipel i kisim em i go long haus bilong em yet.

Bikpela Jisas Kraist bin inap long lukim ol bel bilong ol man, na Em bin lukim olsem wanem Jon bin gat gutpela bel. Long dispela as Kraist bin lusim mama bilong Em, Maria long han bilong em. Long dispela de stret, Jon bin bringim Maria long haus bilong em yet we em bin kaunim em olsem wanpela memba bilong hauslain bilong em.

Stilman bin lukim tu olsem wanem Kraist bin karim pen long olgeta tok bilas bilong ol manmeri nabaut long ol. Narapela long dispela, em bin witnesim tu olsem wanem Bikpela Jisas Kraist bin stap man bilong isi pasin maski ol soldia bin mekim pasin nogut long Em taim Em bin nekdrai. Ol i no bin givim wara long Em, tasol viniga.

JON 19:28-30

28 Bihain long dispela, taim Jisas i save long nau olgeta samting i kamap pinis, inap long rait bilong God i ken kamap pinis, Em i tok, Mi nekdrai. 

29 Nau i gat wanpela sospen samting ol i putim i pulap long vinega. Na ol i pulapim wanpela spans wantaim vinega, na putim dispela antap long hisop, na putim dispela klostu long maus bilong Em. 

30 Olsem na taim Jisas i bin kisim vinega, Em i tok, Em i pinis. Na Em i lindaunim het bilong Em, na lusim spirit bilong Em.

Stilman bin harim tu Kraist i beten long Papa bilong pogivim ol husat bin mekim rong long Em bikos ol no bin save long ol mekim wanem (Luk 23:34), dispela prea, wanpela husat pasin bilong laikim tru, sori na gutpela bel i pulap long bel bilong em, em wanpela inap beten olsem.

Narapela samting i bin kamap, dispela bin pulim tingting bilong stilman, em dispela taim san bin kamap tudak long ol las aua bilong ol.

MAK 15:33

Na taim namba sikis aua i kam, i gat tudak antap long dispela hap olgeta inap long namba nain aua.

Tudak bin karamapim dispela hap olgeta stat long namba sikis aua, o twelve kilok belo, inap long namba nain aua, o tri kilok long avinun. 

Tingim olsem ol dispela samting i no bin kamap long sampela minit tasol. Ol bin kamap long ol hap bilong taim insait long sikispela inap long etpela aua. Dispela i minim olsem dispela senis long pasin bilong wanpela bilong ol stilman i go long Bikpela Jisas Kraist, em no bin kamap wantu tasol. Ol samting em bin lukim na harim, ol bin mekim em senis. Bihain long witnesim ol dispela samting, dispela stilman husat bipo bin toknogutim na tok bilas long Bikpela Jisas Kraist, em bin tanim bel. Bipo em wanpela man bilong tok nogut, em bin kamap wanpela man bilong bilip olsem Kraist Em i Pikinini Man bilong God tru tru.

LUK 23:34-43 i tok,

34 Nau Jisas i tok, Papa, lusim sin bilong ol. Long wanem, ol i no save long ol i mekim wanem. Na ol i tilim ol klos bilong Em, na tromoi ol satu. 

35 Na ol manmeri i sanap na lukluk i stap. Na ol hetman tu wantaim ol i lap nogut long Em, i spik, Em i kisim bek ol arapela. Larim Em kisim bek Em Yet, sapos Em i Kraist, Man God i makim. 

36 Na ol soldia tu i wokim pani long daunim Em, na kam long Em, na tokim Em long kisim vinega, 

37 Na spik, Sapos Yu stap king bilong ol Ju, kisim bek Yu Yet. 

38 Na ol i raitim tu wanpela rait ol i sapim antap long Em long ol leta bilong tok ples bilong Grik, na Latin, na Hibru, DISPELA EM I KING BILONG OL JU. 

39 Na wanpela bilong dispela tupela raskol ol i hangamapim i toktok bilong daunim Em tru, i spik, Sapos Yu stap Kraist, kisim bek Yu Yet na mitupela. 

40 Tasol arapela i bekim tok na hatim em, i spik, Ating i yes long yu pret long God, taim yu luksave olsem yu stap long dispela wankain pe nogut bilong kot? 

41 Na em i stretpela tru tru long yumitupela. Long wanem, yumitupela i kisim pe stret long ol wok bilong yumi. Tasol dispela Man i no bin wokim wanpela samting i rong. 

42 Na em i tokim Jisas, Bikpela, holim tingting long mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu. 

43 Na Jisas i tokim em, Tru tumas, Mi tokim yu tude, Bai yu stap wantaim Mi long paradais.

Olsem tasol, stilman bin kamapim wanpela pilim bilong bel sori na tanim bel long wanem samting em bin toktok na mekim bipo long dispela de, taim bilip bin kamap pinis insait long bel bilong em. Long dispela as, taim narapela stilman bin toktok yet long Kraist wantaim pasin bilong tok bilas na bikhet pasin, em bin hatim em. Inap long em bin kamap long dispela poin we em bin askim Bikpela Jisas Kraist wantaim daun pasin, “Bikpela, tingim mi taim Yu kam long kingdom bilong Yu.”

Yumi inapt ok olsem dispela stilman bin gat bikpela blesing tru bikos bipo em bin dai, em bin inap long luksave long Kraist. Na moa yet olgeta, em bin kisim strongpela promis olsem em bai inap kisim amamas bilong paradais taim Bikpela Jisas Kraist bin bekim em, “Bai yu stap wantaim Mi long paradais.”

Olsem na, klia tru, i no gat wanpela tingting i agensim narapela namel long ol dispela stori ol man bilong raitim Gutnius bin givim. Ol lain husat rit mas luksave tasol olsem i gat sikispela o etpela aua insait long dispela lain bilong ol samting i bin kamap. Na bilong tingim dispela sikispela o etpela aua, planti samting i winim tingting i ken kamap. Yu no inap tok nogat olsem long stat, tupela wantaim bin toktok agens long Bikpela Jisas Kraist tasol, bihain, bel bilong wanpela bilong ol bin kirap long ol dispela samting em bin witnesim. Em bin klia. Na dispela taim em klia, dispela bin stiaim em long bilip long God na long Bikpela Jisas Kraist.

Taim em bin kamapim bilip long God na long Kraist na em bin askim Bikpela Jisas Kraist long tingim em taim Kraist i go long kingdom bilong Em, dispela stret em ol gutpela samting olgeta dispela stilman bin mekim long taim bilong laip bilong em. Bikos long dispela, em bin kamap man bilong kisim heven long taim bihain. Em i no gutpela tasol olsem narapela stilman i no bin gat dispela klia tingting na luksave em bin gat. 

Bilong pinisim tok, larim mi toktok strong moa tasol long i no gat wanpela tok agens long narapela insait long Rait Holi i kam long God. Sapos i gat ol dispela ves i luk olsem ol i agensim wanpela narapela, man bilong ritim Baibel mas skelim na tingim tasol dispela stori long baksait na ol dispela samting nabaut long dispela samting i bin kamap, dispela stap pinis long rait. Na bilong abrusim paul tingting na tingting kranki, em i gutpela olgeta long askim long stia bilong Holi Spirit pastaim taim yu ritim Baibel.

God ken blesim yumi olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: